Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20."

Átírás

1 I. évfolyam, 2. szám Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Augusztus 20-i megemlékezés Üveges Géza polgármester tájékoztatója az Önkormányzati munkáról Dr. Czipa Zoltán jegyző bemutatkozása Beiskolázási támogatás Parlagfű-stop A komposztálás jelentősége, lényege Egészségnap volt községünkben Nyári tanácsok A református családi nap képei Festőművészek bemutatkozása Varbón Gergely Mihályra emlékezünk Sportélet Jelmezverseny Ki gondolná? - érdekesség Hirdetési lehetőségek Varbói Napok Program A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és össze - fonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az első magyar királyhoz, az állam - alapító Szent Istvánhoz. István TARTALOMJEGYZÉK a magyar államiság és a ke - reszténység alapjait lerakó Géza feje delem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád fejedelem ükunokája. E korszak a kereszténység euró pai kiterjesztésének évszá - zada volt. A bizánci egyház térítői már a 9. század második felében megjelentek a térségben, a római egyház a 10. század során térí - tette meg a Kárpát-medencétől északra élő népeket. Történelmi párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén Magyarország csatlakozott Euró - pá hoz. I. István uralkodása idején augusz - tus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen ezen a napon halt meg ban.) Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal

2 2 kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve au - gusz tus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban ban XI. Ince pápa elren - delte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfor - dulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent István ünnepéről - az egyház augusztus 16-án tartotta az ünnepséget ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s a Szent István-nap is ki - maradt, de Mária Terézia mé gis elrendelte a megtartását, sőt, azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette! 1771-ben ő volt az aki elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt követően először 1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely ország - szerte nemzeti tüntetéssé fajult. A kiegyezést követően teljes mértékben visszanyerte mél tó sá gát az ünnep: 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyil - vání totta. A két világháború között mind - ez kiegészült a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország vissza állításának össznemzeti cél - kitűzésére való folyamatos emlé - kez tetéssel Augusztus 20-a 1945-ig nem - zeti ünnep volt. Majd ezt eltö röl - ték, de az egyházi ünnepek sorá - ban még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartal - ma miatt nem volt vállalható. Azon ban teljes megszüntetését sem tartották követendő célnak ahogy az a tisztán vallási ünne - pek egy részével történt, de tartalmilag megújították. Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új szocialista államalapítást, augusz - tus 20-ra időzítették. Ettől fogva között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ün nepeltük. (1950-ben az Elnöki Tanács a népköztársaság ün ne - pévé is nyilvánította!) A rendszerváltozás óta, 1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi újjá születése csak 1991-ben tör - tént meg! Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztár sa - ság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. A Szent Jobb évezredes útja: A szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette ki Szt. István maradványait a székes fe - hér vári sírból. Hartvik legendája sze rint az exumáláskor az ural ko - dó jobb kézfejét épségben ta - lálták. Törté nelmi tény, hogy az erek lye őrzésére Szt. László meg - ala pította a benedekrendi szent - jobbi (berettyói) apátságot. A török uralom alatt a Szent Jobb Boszniába került, ahonnan keresztény kereskedők váltották meg. István kézfejét ekkor a ragúzai dominikánusok kolos torá ban helyezték el. Több mint kétszáz évig őrizték ezen a helyen anélkül, hogy Magyarországon tudtak volna az ereklye hollétéről. Csak Mária Terézia uralkodása idején derült fény a Szent Jobb "titkos" lelőhelyére. A királynő az ereklyét előbb a bécsi Schönbrunnba, majd Budára vi - tet te. Őrizetét udvari plébáno - sára, a zsigmondi prépostra, valamint az angol kisasszonyok főnökasszonyára bízta. II. József rendeletére a Keresz - tesek férfirendje vette át az ereklye őrzését 1865-ig. A szent ereklye számára a magyar püs pöki kar 1862-ben nemes fémek kel és kövekkel ékesített ereklye - tartót készíttetett. Ezután az esztergomi főegyházmegye gon - dozta, majd 1944-ig a budavári palota Zsigmond-kápolnájában őrizték. A második világháború vége felé Salzburgba került, ahonnan augusztus 19-én este hozták haza. Utána helyezték el a Szent Istvánbazilikában au gusz tus 20- ra elkészült az a kápolna a buda - pesti Szent István-bazilikában, ahol az ereklye végleges helyére került. Fábiánné Gyöngyi

3 3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL Folytatva az újság első számában megjelent írásomat, amikor a faluban történt eseményekről, intézmények helyzetéről számoltam be, most a gazdasági adottságokat, prob lé - mákat, lehetőségeket igyekszem leírni a teljesség igénye nélkül. Tudjuk, hogy járdáinkat kb. 45 éve lakossági összefogással építették, s szinte nincs olyan rész ami ne szorulna felújításra, de sajnos önerőből ezt nem tudjuk felvállalni. Községünkben nagy problémát jelent az utak minősége, különösen a Béke út, Szabadság út állapota nagyon rossz. Felújítása minimum 20 millió forintba kerülne. A belvíz elvezetésére szolgáló árkok, és a patakmeder is ka - taszt rofális állapotban van. A tó műtárgyai is már majdnem 30 évesek (tolózárak, gát, befolyók, iszap ülepítése), de a környéke sem fejlődött az elmúlt években. Nem rendelkezünk saját járművel, erőgéppel, amivel a szállítást, ásást, kaszálást meg tudnánk oldani. Lehetőségeink, anyagi helyzetünk végesek. Községünk rendelkezik némi tartalékkal, a testület dilemmája: önerőből valósítson-e meg dolgokat, vagy várjon a pályázatokra. A testület döntése: tartalékolni az EU-s pályázatokra. Itt fel kell mutatni 10-40% önrészt, de a pályázatok még utó finanszírozottak is. A sürgős és legfontosabb feladatokat a képviselő testület megtárgyalja, mindenkinek más a fontos, a többségi döntés az érvényes. A szarkás-medefő, kispatak pin - ce sorok villanyáram kivezetésére 1.4 millió forint felajánlás érkezett. Pincesorok világításának szerződését aláírtam, 2008 május 31.-re ígérik, hogy kész lesz. Így került sor a Dózsa György úti járdaszakasz korszerűsítésére 1.2 millió forintért. Itt a kivitelező nem megfelelő munka végzése miatt csúszik a munka, elnézést kérünk, a szerződésben szeptember 15.-ére vállalta a befejezést A tó és környékének korszerűsítésére 750 ezer forint felajánlást tettek a képviselők. Ezen költségeket a képviselők, polgármester fel nem vett tiszteletdíja és járulékai fedezik. Jelenleg több pályázat benyújtásán dolgozunk. 1. A tó rehabilitációja. 2. Nyögő patak meder kotrása. 3. Utak felújítása. 4. Belvízi árkok rendbe tétele 5. Intézmények akadálymentesítése. A víkend telkeseknek is nagyon hiányzik az ivóvíz és a szennyvíz, ez irányban is tárgyaltunk az ÉRV szakembereivel, keressük a lehetőséget. Ezek a pályázatok előreláthatóan novemberben jelennek meg, döntés a politikusok kezében van. A rendezési tervet folyamatosan felülvizsgáljuk, kérem a lakosságot, hogy nézze meg és problémáit írásban adja be a hivatalba. A felmerülő karbantartási munkálatokat, a falu közterületeinek rendben tartását az állam által támogatott közhasznú és közcélú foglalkoztatottakkal próbáljuk megoldani. A számuk jelenleg négy férfi és négy nő. A lakosság részéről sok a kü lön - böző igény az önkormányzat felé, aminek teljesítését ezen közmunkásokkal lehetetlen megoldani. Ezért kérek mindenkit, hogy a tu - lajdonában lévő területeket szí - ves kedjen rendben tartani. Vo nat - kozik ez a telekhatáron lévő ár - kokra is. Köszönet mindazoknak, akik oda figyelnek erre, s mindent megtesznek ezért. Vendégek dicsérik falunkat, szép nek és rendezettnek tarják. Nagyobb odafigyeléssel, az önkormányzattal együttműködve még szebbé tehetjük. A közös összefogás, a munka teheti lehetővé, hogy falunk képe szép, ápolt legyen. Augusztus elsejével Dr Czipa Zoltán megválasztott jegyzőnk el - fog lalta a hivatalát, a két év alatt felgyülemlett problémák miatt kérem a türelmüket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy megalakult a Polgár őr - ség Szabó József vezetésével, 12 fővel. A Polgárőrség munkáját az Önkormányzati testület 200 ezer Ft-tal támogatja, amiből egyenruhát és rádiót vásárolnak. A falunapot az újjászerveződő Kulturális Egyesület vállalta Szegletes Sándor, Juhász Róbert, Asszony Béla, Fábiánné Oskó Gyöngyi vezetésével, köszönöm nekik. Reméljük jó idő lesz és mindenki kellemesen szórakozik. Üveges Géza Polgármester

4 4 BEMUTATKOZÁS Tisztelt Varbóiak! Nevem dr. Czipa Zoltán, augusztus 01-től Varbó és Kondó települések új körjegyzője vagyok. Családommal Miskolcon élek, két gyermekem van. Nagyon örültem, hogy pályázatommal elnyertem a kör jegyzői állást, mivel a jegyzői munkát színesnek, összetettnek és ér - de kesnek találom. Mindamel - lett szerettem volna részt venni egy település közigazgatásának szervezésében, hozzájárulva ezáltal annak fejlődéséhez is. Korábban is köztisztviselő voltam, de jegyzőként nem dolgoztam. A körjegyzőség munkáját az utóbbi hónapok jegyzőhiánya miatt némileg halmozódott ügyhátralék nehezíti, me - lyet igyekszek munkatársaimmal feldolgozni. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulok a helyi közügyek minél jobb elintézéséhez és a településen adódó közigazgatási feladatoknak a lakosok megelégedésére történő ellátásához. Tisztelettel: dr. Czipa Zoltán körjegyző Dr. Czipa Zoltán körjegyző ügyfélfogadási rendje: hétfő szerda péntek É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a július 16-ai ülésén a következő Határozatot hozta: Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/2008-as tanévben a varbói állandó lakhellyel rendelkező és ténylegesen itt élő nappali tagozatos tanulók részére, jövedelemhatárra tekintet nélkül, kérelemre beiskolázási támogatást biztosít az átmeneti segély-keret terhére az alábbiak szerint: osztályos tanulókat Ft, - szakiskolai, középiskolai tanulókat Ft, - főiskolai, egyetemi hallgatókat Ft támogatásban részesíti. A segélyhez szükséges kérelmet az Önkormányzat Hivatalában lehet átvenni, amihez a szakiskolai, középiskolai tanulóknak, valamint a főiskolai, egyetemi hallgatóknak a 2007/2008-as tanévre vonatkozó Iskola látogatási bizonyítványt kell csatolni. Varbó Község Önkormányzata

5 5 A KOMPOSZTÁLÁS JELENTŐSÉGE, LÉNYEGE Hazánkban egy átlagos állampolgár évente kb. 300 kg hulladékot termel. Ennek jelentős hányada (30 %-a) olyan szerves anyag, amely komposztálható, azaz ennyi vel csökkenthető a kukákba kerülő szemét mennyisége. Ez már akkora mennyiség, hogy egy kis odafigyeléssel, és egy pici munkával megéri a kertünkben gyűjteni a konyhai és a kerti hulladékot! A Föld népessége évről-évre növekszik, a lakható területek szá - ma fokozatosan csökken, a sze - méttelepek nem boríthatnak be minden természeti és emberi értéket. Ezért van jelentősége minden eljárásnak, ami a szemét újra - hasz nosításában segít. A komposztálás a legősibb hulladék-újrahasznosító eljárás. Amióta élet van a földön, a ter - mészet saját törvényei szerint ismétli és szabályozza önmagát. Ha tavasszal az erdőben sétálunk, az ősszel lehullott lomb egy része már átalakult, a levelekből lassan humusz lesz. Az avarban, a földben élő millió baktérium, algák, gombák, mikroorganizmusok állandóan dolgoznak: táplálkozásuk, szaporodásuk, közreműködésük eredménye a humusz. Az a szerves anyag, amelyet a vadon élő és termesztett növényeink hasznosítanak. Ebbe a körforgásba illeszthetők bele a konyhai és a kerti hulladékok. A szerves anyagokat válogatással a komposztálóhelyen gyűjtsük, s a többit bízzuk a természetre! Mi kerülhet a komposztba? A konyhából - Gyümölcs és zöldséghulladék - Kávé és teazacc (filter is) - Tojáshéj, vágott virág, toll A kertből - Gyom, levágott fű, elszáradt virágok, - Vékonyabb faágak, falevelek - Nyúltrágya, tyúktrágya, Mit nem tehetünk a komposztba? Üveg, fém, papír, textília, mű - anyag, gumi, kiürült dobozok. Vagyis olyan anyagok, amelyek nem bomlanak el! PARLAGFŰ- STOP Varbón egyre többen tartják be a törvényt, és irtják a parlagfüvet, belátva annak szükségességét. Míg 2006-ban több esetben kellett intézkednie a hivatalnak, ez a szám idén lecsökkent, vagyis a lakosság nagy része június 30-ig lekaszálta, kiírtotta a gyomnövényt. Az önkormányzati tulajdonú területek kaszálásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik, közhasznú munkások foglalkoztatásával augusztusban is lekaszálják majd a területeket. Ezeket külön válogatva a szelektív hulladékgyüjtő konténerekbe helyezzük, ill. a lomtalanítási akciók során elszállítatjuk. A komposztálóhely Kertünk nagyságától függően 1-6 m 2 hely elég ahhoz, hogy a bio-hulladékot itt gyűjtsük össze. Akadnak a ház körül méteres fa - da rabok, amiket páronként ke - resztberakunk, sarkainál egy-egy karóval erősítünk, szöggel, vagy dróttal rögzítünk. Lehet négy da - rab felesleges raklapot is összerakni, és ez lesz a komposzttartó. De lehet tartók nélkül is, földbe ásott gödörbe összegyűjteni a hul - ladékot. Ahol trágyatároló van, ott az is - tál lótrágyával együtt elhelyezhető. A trágyakupac is legyen mindig gondozott. A kiszáradás ellen rossz jutazsákkal, nádtakaróval védekezhetünk, időnként főleg száraz nyári napokon meg kell locsolni, hogy a biológiai folyamatok kedvezőbb feltételek között történjenek. Így érhető el, hogy 8-12 hónap alatt teljesen átalakul, földszerű anyaggá változik a bio-hulladék. A giliszták jelenléte jelzi, hogy megfelelő a komposztágy. Ha virágföldet akarunk ebből nyerni, akkor átrostálunk belőle annyit, amennyi az át - ül tetéshez szükséges. Egyéb ként az őszi ásás során kerti földünk talaját javíthatjuk vele, s fe les le - gessé válhat a műtrágyázás is. Egyre többen ismerik fel a szemét külön válogatásának, és he - lyes tárolásának a jelentőségét Magyarországon és a fejlett vi lág - ban. Hiszen ezzel is hozzájárulhatunk életünk minőségének a javulásához. Fábiánné Gyöngyi

6 6 EGÉSZSÉGNAP VOLT KÖZSÉGÜNKBEN 2007.július 28-án egészségnap került megrendezésre településünkön helyi vállalkozók kezdeményezésére. Célja volt, hogy a község lakosságának általános egészségügyi állapota felmérésre kerüljön a rendelkezésre bocsátott diagnosztikai eszközök segítségével.szép számmal jelentek meg az egészségükért tenni akaró és arra figyelmet fordító személyek.sajnos a lakosság gerincét adó középkorúak közül nagyon kevesek jelentek csak meg,pedig tapasztalatok alapján ők azok akik a leghatékonyabban és még legkönnyebben tudják életmódjukat megfelelő irányba fordítani.az egészségnap keretében lehetősége volt mindenkinek ingyenesen hasi ultrahangos vizsgálatra, vérnyomásmérésre, maszszásra, méregtelenítésre, antioxidásns szint mérésére, talpmasszásra.minden vizsgálat képet adott az egyén általános állapotáról, a szakemberek pedig tanácsokkal látták el a megjelenteket. Az év folyamán szeretnénk még hasonló napokat szervezni, amelyen remélhetőleg még többen jelennek majd meg. J.R. NYÁRI TANÁCSOK Talán a globális felmelegedés az oka, talán nem az idei nyár nagyon forróra sikerült. Sokan ennek ellenére nem vesznek tudomást a megváltozott viszonyokról. Az emberi szervezetre gyakorolt hatása a melegnek, az égető napnak egyénenként más és más, de ha nem vagyunk elég óvatosak könnyelműségünk megbosszulja magát. Ahhoz, hogy rosszullétek nélkül túléljük egy nagyvárosban a kánikulát, elsősorban folyadékra van szükségünk. Pedig a nyári hónapokban a szokásos kettő helyett három-négy liter folyadékot is magunkhoz kellene vennünk, hiszen ennyivel többet is izzadunk. Ez lehet cukormentes üdítőital vagy víz. Előbbinél a cukor hiányán van a hangsúly, hiszen a túl sok cukor megköti a vizet, így csak még szomjasabbak leszünk. Az a legideálisabb, ha mindent szobahőmérsékleten, langyosan fogyasztunk, nem jó sem a túl hideg, sem a túl meleg. Ajánlott a meleg tea fogyasztása hiszen nagy melegben testünk a normális 37 fok körül próbálja tartani hőmérsékletünket, mégpedig úgy, hogy bőrereink kitágulnak, így azokban fokozódik a meleg vér áramlása, és a hősugárzás, illetve a verejtékezés miatt hűlni kezdünk. Egy körülbelül 60 fokos tea elfogyasztásakor hasonló folyamat megy végbe, kimelegszünk, felgyorsulnak a hőleadási folyamatok, akár meg is izzadhatunk, ezért érezzük úgy, hogy lehűlünk, de jelentős hőveszteség nem következik be. A kávé túlzott fogyasztása nem ajánlott hiszen hatása megegyezik a cukros üdítőkével.nagy melegben jól eshet egy fröccs vagy egy korsó sör, de leginkább a menta illetve zöldcitrom tartalmú koktélokat javasolják.fontos, hogy a napi négy-ötszöri étkezést be kell tartani. A reggeli nagyon fontos, mert ha üres gyomorral indulunk el otthonról, leeshet a vércukorszintünk, és akár el is ájulhatunk. A hőségben szervezetünk energiaszükséglete 15 százalékkal csökken, ügyeljünk rá, hogy könnyen emészthető ételeket vegyünk ilyenkor magunkhoz, kerüljük a vörös húsokat, a zsíros, fűszeres ételeket. Érdemes sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, de a halak a joghurtok, vajon párolt ételek is kímélőek. A megfelelő táplálkozás mellett bőrünkre is na - gyon kell vigyáznunk. Sajnos az egyre erősebb napsütés megköveteli az egyre nagyobb faktorú és UV-A, UV-B sugárzás ellen is védő napozószerek alkalmazását. A leggyakoribb nyári panasz, a pirosodással járó leégés, ami a bőr gyulladása. A tünetek két-három órával a napégés után jelentkeznek. A gyulladás súlyosságától függően az egyszerű bőrpirosodástól a diónyi hólyagokig sokféle elváltozás kialakulhat; a bőrtüneteket láz, fejfájás, súlyosabb esetben hidegrázás vagy ajaksömör kísérheti. A szőke vagy vörös hajúak, a világos bőrűek sokkal könnyebben leégnek, ezért nekik fokozottan kell vigyázniuk. Tévhit, hogy a szoláriummal barnított bőr nem éghet le a naptól. A túlzott napozásnak következménye lehet a bőrrák amely nem a leégést követően alakul ki, hanem évtizedekkel később. Az utóbbi években egyre több bőrdaganatot diagnosztizálnak, amiben minden bizonnyal szerepe van annak, hogy a bőr daganatai könnyedén észrevehetőek, korai felismerésüket viszont nehezíti, hogy nem emlékeztetnek rosszindulatú elváltozásra, ezért sokan csak későn fordulnak orvoshoz. A betegség kialakulásának elkerülése érdekében a napégés megelőzése a legfontosabb. Délelőtt tíz és délután négy óra között tilos napozni. A félárnyékba húzódva is barnul a bőr, igaz, lassabban, de a fájdalmas leégéstől és az esetleges későbbi következményektől megmenthető. Juhász Róbert

7 7 A REFORMÁTUS CSALÁDI NAP KÉPEI augusztus 3-án került megrendezésre a REFORMÁTUS CSALÁDI NAP a Református Templom udvarán. A nagy sikerű rendezvényen készítettük az alábbi képeket. A gyerekek nagy örömére szolgált az Ugrálóvár Ihos József szórakoztatja a közönséget

8 8 FESTŐMŰVÉSZEK BEMUTATKOZÁSA VARBÓN 2007 augusztus 4-én nyílt meg, és a Varbói Napok végéig tekinthetők meg Körtvélyesi Mária festményei a Faluházban. Az Önkormányzati Testület és a Kulturális Egyesület egyaránt feladatának tekinti Varbó kulturális életének a fellendítését. Ennek kapcsán szeretnénk minél több művésznek lehetőséget adni, hogy megmutathassa alkotásait, hiszen jó adottságokkal rendelkezünk ehhez márciusában láthatták Kovács Attila Roland a 9 éves miskolci Kis Picasso fest mé - nyeit, aki azóta részt vett egy nemzetközi megmérettetésen Washing tonban, ahol komoly elismerésben részesült. Ezt követően egy művészeti csoport fordult hozzánk azzal, hogy lenne-e lehetőség további művészek bemutatkozására Varbón. Természetesen örömmel vettük a megkeresést, hiszen ez által is színesebbé válik községünk kulturális élete. A be - mutatkozó művészek saját költségükön szerveznek meg mindent (meghívók, plakátok, rövid műsor a megnyitón), és a kiállítások témája és címe is a művészek saját döntése. Fábiánné Gyöngyi EMLÉKEZÉS ELHUNYT GERGELY MIHÁLY JÓZSEF ATTILA DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ, ÚJSÁGÍRÓ Dombai Helga táncol Bródy János: Ha én rózsa volnék című dalára Gergely Mihály Varbón született. Iskoláit Varbón, Perecesen, Miskolcon és Budapesten végezte. Számtalan irodalmi, kulturális és hetilap alapítója, szerkesztője volt. Az Írószövetség, a Magyar Szociológiai Társaság tagja, a Móricz Zsigmond Kör és a Művészet barátok Egyesületének elnöke volt ben 90 grafikát és akvarellt adományozott a Parasznyai Galéria megalapításakor ben 110 grafikát és akvarellt adományozott a miskolci Herman Ottó Múzeumnak ban a varbói Faluház felavatásakor régi bútorokkal, eszközökkel és 47 db műtárgy adományozásával segítette a berendezést. Több regény, novella és elbeszéléskötet szerzője, főbb művei, a Karambol cserbenhagyással, a Pokolhegyiek, a Rácsok, a Fekete Páva ben írói, szerkesztői életművéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag ke resztjét. Nagy Gábor felolvas Wass Albert: Csaba című regényéből Emlékét őrizzük. Fábiánné Gyöngyi Körtvélyesi Mária festményeinek megnyitója)

9 9 SPORTROVAT A sportolási lehetőségek elég gé szűk keretek közé korlátozódnak Var bón. A község életében a Varbói Bányász Sport Egye sü - let 1935-ös alapításával a vi - lág egyik legnépszerűbb játékát honosították meg. Azóta sok-sok munka árán a es labdarugó szezonban a felnőtt csapat elérte története legjobb eredményét, harmadik helyezet lett a Megyei első osztályban. Ezt a nagyszerű eredményt a következő kerettel érte el a csapat: Kiss Csaba, Sramko Zsolt Hunyadi Sándor, Somogyi Sándor, Asszony Béla, Mácsi Mihály, Cseh Krisztián, Szuba László, Kozma László, Urbán Ferenc,Lénárt László, Kiss Tamás, Krompák János, Sikur Péter, Horváth Tibor, Horváth Sándor, Játé kos edző: Túróczy Attila. Az utánpótlás csapatok a sze - zont felemás eredményekkel zárták,de nagyon fontos szerepük volt abban hogy ez az egyesület elérhesse ezt az eredményt. Ezekből a fiatal gye re - kekből talán egyszer le het egy Puskás Ferenc, ezért az utánpótlásedzőkre Jenei István ra, Drabon Józsefre nagy szerep hárult,és hárulniis fog. U-19(Ifjúsági): A csapat a 14.helyen végzett. U-17(Serdülő): A csapat a 7.helyen végzett. U-13(Kölyök): A csapat a 8.helyen végzett. A múlt szezonbeli eredmény eléréséhez sok segítséget ka - pott az egyesület az Önkormányzattól, a csapatot támogató egyé ni szponzoroktól (Köszönjük a sokéves támogatást!), valamint a Nádas Panziónak, és nem utolsó sorban azoknak a vezetőknek, szurkolóknak akik mindvégig a csapat mellett álltak nyara nagy változásokat hozott az egyesület életében, a Sportköri Elnöki posztról Fodor Gyula lemondott és a meg üresedő posztot Asszony Béla Krisztián tölti be. A jelen gazdasági helyzet következtében a csa pat támogatottsági köre az önkormányzat kivételével teljesen leszűkült. A tavalyi játékos keret nagy része eligazolt, ami a régi-új sportköri tagokat: Üveges László, Sikur Béla, Szőke Lajos, Horváth János, Dávid ZSolt nehéz feladat elé állította. A vezetőség továbbra is azon fog dolgozni, hogy az egyesület a hírnevéhez megfelelően szerepeljen. Arra kérjük a sportbarátokat hogy segítsék, továbbra is szurkoljanak a Varbói Bányász S.E.-nek Asszony Béla FELHÍVÁS SZÖRNYECSKÉK JELMEZVERSENYÉRE KEDVES GYEREKEK! Bizonyára hallottatok róla, hogy a varbói tóban egy horgász felfigyelt arra, hogy időnként egy különös állat, egy Dínó szerű lény jön fel a tó felszínére. Nagyon ba - rátságosan, szeliden, időn - ként körbenéz, aztán csöndben eltűnik. Augusztus 18-án, szombaton és 19-én vasárnap, amikor sokan leszünk a tó körül, megvárjuk, hátha előbukkan megint. Hogy kedvet kapjon, szombat délután rendezünk neki egy jelmezversenyt. Nevezés a tónál: aug. 18-án 15 órakor.

10 10 VENDÉGÜNK VOLT BOROS LAJOS Augusztus 12-én vasárnap látogatást tett Varbón Boros Lajos feleségével, és Dénes fiával. Mint kiderült, szülei és azok testvérei közül többen éltek Varbón és Diósgyőrben. Úgy gondolták, hogy itt az ideje meglátogatni őseik földjét. Ez a történet azonban kicsit előbb kezdődött, pontosan május 10-én a reggeli órákban. Boros Lajos a Slá - gerrádió reggeli műsorá ban szóba hozta, hogy az apja Varbón született. Bochkor meg kérdezte tőle, hogy na és milyen Varbó, egyáltalán járt-e már ott? Erre Boros úgy reagált: nem tudja milyen lehet, biztos ronda, még nem járt ott. A tónál: Lajos felesége Vali és fia Dénes, Üveges Géza polgármester Boros Lajos és Fábiánné Gyöngyi Na ez az éber varbóiaknál ki - csapta a biztosítékot, és többen azonnal tollat (egeret, klaviatúrát) ragadtak, hogy azonnali jóvátételért folyamodjanak. Végül is egy kis tanakodás után úgy döntöttünk, hogy az indulatokat mellőzve, egy ud - varias hangú -ben küldünk egy rövid ismertetőt, pár darab gyönyörű fotóval és egy meghívással, miszerint látogasson el Varbóra, és személyesen győződjön meg arról, hogy milyen valójában. Lajos azonnal válaszolt elnézést kérve a történtekért, és megígérte, hogy egyszer eljön Varbóra. Az ígéretet amolyan udvariasságnak gondoltuk, de tévedtünk! Nagy meglepetésünkre pár nappal ez előtt újabb le - velet kaptunk, hogy jönnek. Nagy izgalom vett erőt rajtunk, hiszen nem minden nap jár Varbón ilyen nagy népszerűséggel bíró személy, azt Lajos az idősebbeket faggatta az őseiről. A 70 felettiek közül szinte mindenki emlékszik valamelyik rokonra. Lajos a csúcson, alatta Varbó. De hiszen ez gyönyörű!

11 11 gondoltuk, mindent meg kell tennünk, hogy pozitív élményekben legyen része, s majd tele pü lésünk jó hírével távozz o n. Elő ször arra gondoltunk, hogy a falu vendégül láthatná a Boros családot egy ebédre, hiszen minden település szí ve - sen látja a hírnévre szert tett leszármazottait, örül, ha hírét viszik a világba. Üveges Géza polgármester úr azonban úgy vélte nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetértene, ezért inkább saját költségére adott ebédet a vendégeknek egy szűk körű társaság körében. Borosék látogatásának hírét azért sem vertük nagy dobra, mert erre nem hatalmazott fel, magánemberként jött a családjával. Pár napos szabadságából egy napot és egy éjszakát szánt Varbóra, ezt szerették volna nyugodtan tölteni. Ezt tiszteletben tartottuk, hiszen őket is megilleti a pihenés, a kikapcsolódás joga. Lajos természetesnek vette, hogy segít Varbó megismertetésében. Ennek első lépé - seként szombaton a Varbói Napo kon, este 6-7 óra között élő rádió adásban, telefonos interjút készít velünk. Hogy milyen a Boros? Azon túl, hogy nagyon szórakoztató, kellemes személyiség, természetes, közvetlen ember. Szívesen visszavárjuk! Felhívás Betűsorrend HÍRDESSEN A VARBÓI NAPLÓBAN Hírdetési díjaink: 1 oldal Ft 1/2 oldal Ft 1/4 oldal Ft 1/8 oldal Ft A hírdetés felvétele: Az Önkormányzati Hivatalban KÖSZÖNET Ez úton szeretnénk községünk lakói nevében megköszönni Solymosi Gábor asztalosmesternek, hogy faanyaggal és munkájával segített színpadot építeni, és 12 pihenőpad elkészítéséhez is hozzájárult. Kiadó: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó Hősök tere 1. Tel.: 48/ Fax: 48/ Felelős kiadó: Üveges Géza Dizájn: Juhász Róbert Felelős szerkesztő: Fábiánné Oskó Gyöngyi Nyomda: Grafitech Bt Miskolc, Csokonai út Tel/Fax: 46/ Fv: Szász Szabolcs

12 12

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük? Kérdések komposztálásról 1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? a, gombák, baktériumok, férgek b, vírusok, lótetűk, sugárgombák c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 2. Környezetbarát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Tárgy: Javaslat kerületi közművelődési támogatására M$ ioti BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2015. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben