Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20."

Átírás

1 I. évfolyam, 2. szám Az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Augusztus 20-i megemlékezés Üveges Géza polgármester tájékoztatója az Önkormányzati munkáról Dr. Czipa Zoltán jegyző bemutatkozása Beiskolázási támogatás Parlagfű-stop A komposztálás jelentősége, lényege Egészségnap volt községünkben Nyári tanácsok A református családi nap képei Festőművészek bemutatkozása Varbón Gergely Mihályra emlékezünk Sportélet Jelmezverseny Ki gondolná? - érdekesség Hirdetési lehetőségek Varbói Napok Program A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és össze - fonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az első magyar királyhoz, az állam - alapító Szent Istvánhoz. István TARTALOMJEGYZÉK a magyar államiság és a ke - reszténység alapjait lerakó Géza feje delem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád fejedelem ükunokája. E korszak a kereszténység euró pai kiterjesztésének évszá - zada volt. A bizánci egyház térítői már a 9. század második felében megjelentek a térségben, a római egyház a 10. század során térí - tette meg a Kárpát-medencétől északra élő népeket. Történelmi párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén Magyarország csatlakozott Euró - pá hoz. I. István uralkodása idején augusz - tus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen ezen a napon halt meg ban.) Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal

2 2 kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve au - gusz tus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban ban XI. Ince pápa elren - delte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfor - dulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent István ünnepéről - az egyház augusztus 16-án tartotta az ünnepséget ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s a Szent István-nap is ki - maradt, de Mária Terézia mé gis elrendelte a megtartását, sőt, azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette! 1771-ben ő volt az aki elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt követően először 1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely ország - szerte nemzeti tüntetéssé fajult. A kiegyezést követően teljes mértékben visszanyerte mél tó sá gát az ünnep: 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyil - vání totta. A két világháború között mind - ez kiegészült a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország vissza állításának össznemzeti cél - kitűzésére való folyamatos emlé - kez tetéssel Augusztus 20-a 1945-ig nem - zeti ünnep volt. Majd ezt eltö röl - ték, de az egyházi ünnepek sorá - ban még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartal - ma miatt nem volt vállalható. Azon ban teljes megszüntetését sem tartották követendő célnak ahogy az a tisztán vallási ünne - pek egy részével történt, de tartalmilag megújították. Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új szocialista államalapítást, augusz - tus 20-ra időzítették. Ettől fogva között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ün nepeltük. (1950-ben az Elnöki Tanács a népköztársaság ün ne - pévé is nyilvánította!) A rendszerváltozás óta, 1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi újjá születése csak 1991-ben tör - tént meg! Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztár sa - ság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. A Szent Jobb évezredes útja: A szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette ki Szt. István maradványait a székes fe - hér vári sírból. Hartvik legendája sze rint az exumáláskor az ural ko - dó jobb kézfejét épségben ta - lálták. Törté nelmi tény, hogy az erek lye őrzésére Szt. László meg - ala pította a benedekrendi szent - jobbi (berettyói) apátságot. A török uralom alatt a Szent Jobb Boszniába került, ahonnan keresztény kereskedők váltották meg. István kézfejét ekkor a ragúzai dominikánusok kolos torá ban helyezték el. Több mint kétszáz évig őrizték ezen a helyen anélkül, hogy Magyarországon tudtak volna az ereklye hollétéről. Csak Mária Terézia uralkodása idején derült fény a Szent Jobb "titkos" lelőhelyére. A királynő az ereklyét előbb a bécsi Schönbrunnba, majd Budára vi - tet te. Őrizetét udvari plébáno - sára, a zsigmondi prépostra, valamint az angol kisasszonyok főnökasszonyára bízta. II. József rendeletére a Keresz - tesek férfirendje vette át az ereklye őrzését 1865-ig. A szent ereklye számára a magyar püs pöki kar 1862-ben nemes fémek kel és kövekkel ékesített ereklye - tartót készíttetett. Ezután az esztergomi főegyházmegye gon - dozta, majd 1944-ig a budavári palota Zsigmond-kápolnájában őrizték. A második világháború vége felé Salzburgba került, ahonnan augusztus 19-én este hozták haza. Utána helyezték el a Szent Istvánbazilikában au gusz tus 20- ra elkészült az a kápolna a buda - pesti Szent István-bazilikában, ahol az ereklye végleges helyére került. Fábiánné Gyöngyi

3 3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL Folytatva az újság első számában megjelent írásomat, amikor a faluban történt eseményekről, intézmények helyzetéről számoltam be, most a gazdasági adottságokat, prob lé - mákat, lehetőségeket igyekszem leírni a teljesség igénye nélkül. Tudjuk, hogy járdáinkat kb. 45 éve lakossági összefogással építették, s szinte nincs olyan rész ami ne szorulna felújításra, de sajnos önerőből ezt nem tudjuk felvállalni. Községünkben nagy problémát jelent az utak minősége, különösen a Béke út, Szabadság út állapota nagyon rossz. Felújítása minimum 20 millió forintba kerülne. A belvíz elvezetésére szolgáló árkok, és a patakmeder is ka - taszt rofális állapotban van. A tó műtárgyai is már majdnem 30 évesek (tolózárak, gát, befolyók, iszap ülepítése), de a környéke sem fejlődött az elmúlt években. Nem rendelkezünk saját járművel, erőgéppel, amivel a szállítást, ásást, kaszálást meg tudnánk oldani. Lehetőségeink, anyagi helyzetünk végesek. Községünk rendelkezik némi tartalékkal, a testület dilemmája: önerőből valósítson-e meg dolgokat, vagy várjon a pályázatokra. A testület döntése: tartalékolni az EU-s pályázatokra. Itt fel kell mutatni 10-40% önrészt, de a pályázatok még utó finanszírozottak is. A sürgős és legfontosabb feladatokat a képviselő testület megtárgyalja, mindenkinek más a fontos, a többségi döntés az érvényes. A szarkás-medefő, kispatak pin - ce sorok villanyáram kivezetésére 1.4 millió forint felajánlás érkezett. Pincesorok világításának szerződését aláírtam, 2008 május 31.-re ígérik, hogy kész lesz. Így került sor a Dózsa György úti járdaszakasz korszerűsítésére 1.2 millió forintért. Itt a kivitelező nem megfelelő munka végzése miatt csúszik a munka, elnézést kérünk, a szerződésben szeptember 15.-ére vállalta a befejezést A tó és környékének korszerűsítésére 750 ezer forint felajánlást tettek a képviselők. Ezen költségeket a képviselők, polgármester fel nem vett tiszteletdíja és járulékai fedezik. Jelenleg több pályázat benyújtásán dolgozunk. 1. A tó rehabilitációja. 2. Nyögő patak meder kotrása. 3. Utak felújítása. 4. Belvízi árkok rendbe tétele 5. Intézmények akadálymentesítése. A víkend telkeseknek is nagyon hiányzik az ivóvíz és a szennyvíz, ez irányban is tárgyaltunk az ÉRV szakembereivel, keressük a lehetőséget. Ezek a pályázatok előreláthatóan novemberben jelennek meg, döntés a politikusok kezében van. A rendezési tervet folyamatosan felülvizsgáljuk, kérem a lakosságot, hogy nézze meg és problémáit írásban adja be a hivatalba. A felmerülő karbantartási munkálatokat, a falu közterületeinek rendben tartását az állam által támogatott közhasznú és közcélú foglalkoztatottakkal próbáljuk megoldani. A számuk jelenleg négy férfi és négy nő. A lakosság részéről sok a kü lön - böző igény az önkormányzat felé, aminek teljesítését ezen közmunkásokkal lehetetlen megoldani. Ezért kérek mindenkit, hogy a tu - lajdonában lévő területeket szí - ves kedjen rendben tartani. Vo nat - kozik ez a telekhatáron lévő ár - kokra is. Köszönet mindazoknak, akik oda figyelnek erre, s mindent megtesznek ezért. Vendégek dicsérik falunkat, szép nek és rendezettnek tarják. Nagyobb odafigyeléssel, az önkormányzattal együttműködve még szebbé tehetjük. A közös összefogás, a munka teheti lehetővé, hogy falunk képe szép, ápolt legyen. Augusztus elsejével Dr Czipa Zoltán megválasztott jegyzőnk el - fog lalta a hivatalát, a két év alatt felgyülemlett problémák miatt kérem a türelmüket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy megalakult a Polgár őr - ség Szabó József vezetésével, 12 fővel. A Polgárőrség munkáját az Önkormányzati testület 200 ezer Ft-tal támogatja, amiből egyenruhát és rádiót vásárolnak. A falunapot az újjászerveződő Kulturális Egyesület vállalta Szegletes Sándor, Juhász Róbert, Asszony Béla, Fábiánné Oskó Gyöngyi vezetésével, köszönöm nekik. Reméljük jó idő lesz és mindenki kellemesen szórakozik. Üveges Géza Polgármester

4 4 BEMUTATKOZÁS Tisztelt Varbóiak! Nevem dr. Czipa Zoltán, augusztus 01-től Varbó és Kondó települések új körjegyzője vagyok. Családommal Miskolcon élek, két gyermekem van. Nagyon örültem, hogy pályázatommal elnyertem a kör jegyzői állást, mivel a jegyzői munkát színesnek, összetettnek és ér - de kesnek találom. Mindamel - lett szerettem volna részt venni egy település közigazgatásának szervezésében, hozzájárulva ezáltal annak fejlődéséhez is. Korábban is köztisztviselő voltam, de jegyzőként nem dolgoztam. A körjegyzőség munkáját az utóbbi hónapok jegyzőhiánya miatt némileg halmozódott ügyhátralék nehezíti, me - lyet igyekszek munkatársaimmal feldolgozni. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulok a helyi közügyek minél jobb elintézéséhez és a településen adódó közigazgatási feladatoknak a lakosok megelégedésére történő ellátásához. Tisztelettel: dr. Czipa Zoltán körjegyző Dr. Czipa Zoltán körjegyző ügyfélfogadási rendje: hétfő szerda péntek É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a július 16-ai ülésén a következő Határozatot hozta: Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/2008-as tanévben a varbói állandó lakhellyel rendelkező és ténylegesen itt élő nappali tagozatos tanulók részére, jövedelemhatárra tekintet nélkül, kérelemre beiskolázási támogatást biztosít az átmeneti segély-keret terhére az alábbiak szerint: osztályos tanulókat Ft, - szakiskolai, középiskolai tanulókat Ft, - főiskolai, egyetemi hallgatókat Ft támogatásban részesíti. A segélyhez szükséges kérelmet az Önkormányzat Hivatalában lehet átvenni, amihez a szakiskolai, középiskolai tanulóknak, valamint a főiskolai, egyetemi hallgatóknak a 2007/2008-as tanévre vonatkozó Iskola látogatási bizonyítványt kell csatolni. Varbó Község Önkormányzata

5 5 A KOMPOSZTÁLÁS JELENTŐSÉGE, LÉNYEGE Hazánkban egy átlagos állampolgár évente kb. 300 kg hulladékot termel. Ennek jelentős hányada (30 %-a) olyan szerves anyag, amely komposztálható, azaz ennyi vel csökkenthető a kukákba kerülő szemét mennyisége. Ez már akkora mennyiség, hogy egy kis odafigyeléssel, és egy pici munkával megéri a kertünkben gyűjteni a konyhai és a kerti hulladékot! A Föld népessége évről-évre növekszik, a lakható területek szá - ma fokozatosan csökken, a sze - méttelepek nem boríthatnak be minden természeti és emberi értéket. Ezért van jelentősége minden eljárásnak, ami a szemét újra - hasz nosításában segít. A komposztálás a legősibb hulladék-újrahasznosító eljárás. Amióta élet van a földön, a ter - mészet saját törvényei szerint ismétli és szabályozza önmagát. Ha tavasszal az erdőben sétálunk, az ősszel lehullott lomb egy része már átalakult, a levelekből lassan humusz lesz. Az avarban, a földben élő millió baktérium, algák, gombák, mikroorganizmusok állandóan dolgoznak: táplálkozásuk, szaporodásuk, közreműködésük eredménye a humusz. Az a szerves anyag, amelyet a vadon élő és termesztett növényeink hasznosítanak. Ebbe a körforgásba illeszthetők bele a konyhai és a kerti hulladékok. A szerves anyagokat válogatással a komposztálóhelyen gyűjtsük, s a többit bízzuk a természetre! Mi kerülhet a komposztba? A konyhából - Gyümölcs és zöldséghulladék - Kávé és teazacc (filter is) - Tojáshéj, vágott virág, toll A kertből - Gyom, levágott fű, elszáradt virágok, - Vékonyabb faágak, falevelek - Nyúltrágya, tyúktrágya, Mit nem tehetünk a komposztba? Üveg, fém, papír, textília, mű - anyag, gumi, kiürült dobozok. Vagyis olyan anyagok, amelyek nem bomlanak el! PARLAGFŰ- STOP Varbón egyre többen tartják be a törvényt, és irtják a parlagfüvet, belátva annak szükségességét. Míg 2006-ban több esetben kellett intézkednie a hivatalnak, ez a szám idén lecsökkent, vagyis a lakosság nagy része június 30-ig lekaszálta, kiírtotta a gyomnövényt. Az önkormányzati tulajdonú területek kaszálásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik, közhasznú munkások foglalkoztatásával augusztusban is lekaszálják majd a területeket. Ezeket külön válogatva a szelektív hulladékgyüjtő konténerekbe helyezzük, ill. a lomtalanítási akciók során elszállítatjuk. A komposztálóhely Kertünk nagyságától függően 1-6 m 2 hely elég ahhoz, hogy a bio-hulladékot itt gyűjtsük össze. Akadnak a ház körül méteres fa - da rabok, amiket páronként ke - resztberakunk, sarkainál egy-egy karóval erősítünk, szöggel, vagy dróttal rögzítünk. Lehet négy da - rab felesleges raklapot is összerakni, és ez lesz a komposzttartó. De lehet tartók nélkül is, földbe ásott gödörbe összegyűjteni a hul - ladékot. Ahol trágyatároló van, ott az is - tál lótrágyával együtt elhelyezhető. A trágyakupac is legyen mindig gondozott. A kiszáradás ellen rossz jutazsákkal, nádtakaróval védekezhetünk, időnként főleg száraz nyári napokon meg kell locsolni, hogy a biológiai folyamatok kedvezőbb feltételek között történjenek. Így érhető el, hogy 8-12 hónap alatt teljesen átalakul, földszerű anyaggá változik a bio-hulladék. A giliszták jelenléte jelzi, hogy megfelelő a komposztágy. Ha virágföldet akarunk ebből nyerni, akkor átrostálunk belőle annyit, amennyi az át - ül tetéshez szükséges. Egyéb ként az őszi ásás során kerti földünk talaját javíthatjuk vele, s fe les le - gessé válhat a műtrágyázás is. Egyre többen ismerik fel a szemét külön válogatásának, és he - lyes tárolásának a jelentőségét Magyarországon és a fejlett vi lág - ban. Hiszen ezzel is hozzájárulhatunk életünk minőségének a javulásához. Fábiánné Gyöngyi

6 6 EGÉSZSÉGNAP VOLT KÖZSÉGÜNKBEN 2007.július 28-án egészségnap került megrendezésre településünkön helyi vállalkozók kezdeményezésére. Célja volt, hogy a község lakosságának általános egészségügyi állapota felmérésre kerüljön a rendelkezésre bocsátott diagnosztikai eszközök segítségével.szép számmal jelentek meg az egészségükért tenni akaró és arra figyelmet fordító személyek.sajnos a lakosság gerincét adó középkorúak közül nagyon kevesek jelentek csak meg,pedig tapasztalatok alapján ők azok akik a leghatékonyabban és még legkönnyebben tudják életmódjukat megfelelő irányba fordítani.az egészségnap keretében lehetősége volt mindenkinek ingyenesen hasi ultrahangos vizsgálatra, vérnyomásmérésre, maszszásra, méregtelenítésre, antioxidásns szint mérésére, talpmasszásra.minden vizsgálat képet adott az egyén általános állapotáról, a szakemberek pedig tanácsokkal látták el a megjelenteket. Az év folyamán szeretnénk még hasonló napokat szervezni, amelyen remélhetőleg még többen jelennek majd meg. J.R. NYÁRI TANÁCSOK Talán a globális felmelegedés az oka, talán nem az idei nyár nagyon forróra sikerült. Sokan ennek ellenére nem vesznek tudomást a megváltozott viszonyokról. Az emberi szervezetre gyakorolt hatása a melegnek, az égető napnak egyénenként más és más, de ha nem vagyunk elég óvatosak könnyelműségünk megbosszulja magát. Ahhoz, hogy rosszullétek nélkül túléljük egy nagyvárosban a kánikulát, elsősorban folyadékra van szükségünk. Pedig a nyári hónapokban a szokásos kettő helyett három-négy liter folyadékot is magunkhoz kellene vennünk, hiszen ennyivel többet is izzadunk. Ez lehet cukormentes üdítőital vagy víz. Előbbinél a cukor hiányán van a hangsúly, hiszen a túl sok cukor megköti a vizet, így csak még szomjasabbak leszünk. Az a legideálisabb, ha mindent szobahőmérsékleten, langyosan fogyasztunk, nem jó sem a túl hideg, sem a túl meleg. Ajánlott a meleg tea fogyasztása hiszen nagy melegben testünk a normális 37 fok körül próbálja tartani hőmérsékletünket, mégpedig úgy, hogy bőrereink kitágulnak, így azokban fokozódik a meleg vér áramlása, és a hősugárzás, illetve a verejtékezés miatt hűlni kezdünk. Egy körülbelül 60 fokos tea elfogyasztásakor hasonló folyamat megy végbe, kimelegszünk, felgyorsulnak a hőleadási folyamatok, akár meg is izzadhatunk, ezért érezzük úgy, hogy lehűlünk, de jelentős hőveszteség nem következik be. A kávé túlzott fogyasztása nem ajánlott hiszen hatása megegyezik a cukros üdítőkével.nagy melegben jól eshet egy fröccs vagy egy korsó sör, de leginkább a menta illetve zöldcitrom tartalmú koktélokat javasolják.fontos, hogy a napi négy-ötszöri étkezést be kell tartani. A reggeli nagyon fontos, mert ha üres gyomorral indulunk el otthonról, leeshet a vércukorszintünk, és akár el is ájulhatunk. A hőségben szervezetünk energiaszükséglete 15 százalékkal csökken, ügyeljünk rá, hogy könnyen emészthető ételeket vegyünk ilyenkor magunkhoz, kerüljük a vörös húsokat, a zsíros, fűszeres ételeket. Érdemes sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, de a halak a joghurtok, vajon párolt ételek is kímélőek. A megfelelő táplálkozás mellett bőrünkre is na - gyon kell vigyáznunk. Sajnos az egyre erősebb napsütés megköveteli az egyre nagyobb faktorú és UV-A, UV-B sugárzás ellen is védő napozószerek alkalmazását. A leggyakoribb nyári panasz, a pirosodással járó leégés, ami a bőr gyulladása. A tünetek két-három órával a napégés után jelentkeznek. A gyulladás súlyosságától függően az egyszerű bőrpirosodástól a diónyi hólyagokig sokféle elváltozás kialakulhat; a bőrtüneteket láz, fejfájás, súlyosabb esetben hidegrázás vagy ajaksömör kísérheti. A szőke vagy vörös hajúak, a világos bőrűek sokkal könnyebben leégnek, ezért nekik fokozottan kell vigyázniuk. Tévhit, hogy a szoláriummal barnított bőr nem éghet le a naptól. A túlzott napozásnak következménye lehet a bőrrák amely nem a leégést követően alakul ki, hanem évtizedekkel később. Az utóbbi években egyre több bőrdaganatot diagnosztizálnak, amiben minden bizonnyal szerepe van annak, hogy a bőr daganatai könnyedén észrevehetőek, korai felismerésüket viszont nehezíti, hogy nem emlékeztetnek rosszindulatú elváltozásra, ezért sokan csak későn fordulnak orvoshoz. A betegség kialakulásának elkerülése érdekében a napégés megelőzése a legfontosabb. Délelőtt tíz és délután négy óra között tilos napozni. A félárnyékba húzódva is barnul a bőr, igaz, lassabban, de a fájdalmas leégéstől és az esetleges későbbi következményektől megmenthető. Juhász Róbert

7 7 A REFORMÁTUS CSALÁDI NAP KÉPEI augusztus 3-án került megrendezésre a REFORMÁTUS CSALÁDI NAP a Református Templom udvarán. A nagy sikerű rendezvényen készítettük az alábbi képeket. A gyerekek nagy örömére szolgált az Ugrálóvár Ihos József szórakoztatja a közönséget

8 8 FESTŐMŰVÉSZEK BEMUTATKOZÁSA VARBÓN 2007 augusztus 4-én nyílt meg, és a Varbói Napok végéig tekinthetők meg Körtvélyesi Mária festményei a Faluházban. Az Önkormányzati Testület és a Kulturális Egyesület egyaránt feladatának tekinti Varbó kulturális életének a fellendítését. Ennek kapcsán szeretnénk minél több művésznek lehetőséget adni, hogy megmutathassa alkotásait, hiszen jó adottságokkal rendelkezünk ehhez márciusában láthatták Kovács Attila Roland a 9 éves miskolci Kis Picasso fest mé - nyeit, aki azóta részt vett egy nemzetközi megmérettetésen Washing tonban, ahol komoly elismerésben részesült. Ezt követően egy művészeti csoport fordult hozzánk azzal, hogy lenne-e lehetőség további művészek bemutatkozására Varbón. Természetesen örömmel vettük a megkeresést, hiszen ez által is színesebbé válik községünk kulturális élete. A be - mutatkozó művészek saját költségükön szerveznek meg mindent (meghívók, plakátok, rövid műsor a megnyitón), és a kiállítások témája és címe is a művészek saját döntése. Fábiánné Gyöngyi EMLÉKEZÉS ELHUNYT GERGELY MIHÁLY JÓZSEF ATTILA DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ, ÚJSÁGÍRÓ Dombai Helga táncol Bródy János: Ha én rózsa volnék című dalára Gergely Mihály Varbón született. Iskoláit Varbón, Perecesen, Miskolcon és Budapesten végezte. Számtalan irodalmi, kulturális és hetilap alapítója, szerkesztője volt. Az Írószövetség, a Magyar Szociológiai Társaság tagja, a Móricz Zsigmond Kör és a Művészet barátok Egyesületének elnöke volt ben 90 grafikát és akvarellt adományozott a Parasznyai Galéria megalapításakor ben 110 grafikát és akvarellt adományozott a miskolci Herman Ottó Múzeumnak ban a varbói Faluház felavatásakor régi bútorokkal, eszközökkel és 47 db műtárgy adományozásával segítette a berendezést. Több regény, novella és elbeszéléskötet szerzője, főbb művei, a Karambol cserbenhagyással, a Pokolhegyiek, a Rácsok, a Fekete Páva ben írói, szerkesztői életművéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag ke resztjét. Nagy Gábor felolvas Wass Albert: Csaba című regényéből Emlékét őrizzük. Fábiánné Gyöngyi Körtvélyesi Mária festményeinek megnyitója)

9 9 SPORTROVAT A sportolási lehetőségek elég gé szűk keretek közé korlátozódnak Var bón. A község életében a Varbói Bányász Sport Egye sü - let 1935-ös alapításával a vi - lág egyik legnépszerűbb játékát honosították meg. Azóta sok-sok munka árán a es labdarugó szezonban a felnőtt csapat elérte története legjobb eredményét, harmadik helyezet lett a Megyei első osztályban. Ezt a nagyszerű eredményt a következő kerettel érte el a csapat: Kiss Csaba, Sramko Zsolt Hunyadi Sándor, Somogyi Sándor, Asszony Béla, Mácsi Mihály, Cseh Krisztián, Szuba László, Kozma László, Urbán Ferenc,Lénárt László, Kiss Tamás, Krompák János, Sikur Péter, Horváth Tibor, Horváth Sándor, Játé kos edző: Túróczy Attila. Az utánpótlás csapatok a sze - zont felemás eredményekkel zárták,de nagyon fontos szerepük volt abban hogy ez az egyesület elérhesse ezt az eredményt. Ezekből a fiatal gye re - kekből talán egyszer le het egy Puskás Ferenc, ezért az utánpótlásedzőkre Jenei István ra, Drabon Józsefre nagy szerep hárult,és hárulniis fog. U-19(Ifjúsági): A csapat a 14.helyen végzett. U-17(Serdülő): A csapat a 7.helyen végzett. U-13(Kölyök): A csapat a 8.helyen végzett. A múlt szezonbeli eredmény eléréséhez sok segítséget ka - pott az egyesület az Önkormányzattól, a csapatot támogató egyé ni szponzoroktól (Köszönjük a sokéves támogatást!), valamint a Nádas Panziónak, és nem utolsó sorban azoknak a vezetőknek, szurkolóknak akik mindvégig a csapat mellett álltak nyara nagy változásokat hozott az egyesület életében, a Sportköri Elnöki posztról Fodor Gyula lemondott és a meg üresedő posztot Asszony Béla Krisztián tölti be. A jelen gazdasági helyzet következtében a csa pat támogatottsági köre az önkormányzat kivételével teljesen leszűkült. A tavalyi játékos keret nagy része eligazolt, ami a régi-új sportköri tagokat: Üveges László, Sikur Béla, Szőke Lajos, Horváth János, Dávid ZSolt nehéz feladat elé állította. A vezetőség továbbra is azon fog dolgozni, hogy az egyesület a hírnevéhez megfelelően szerepeljen. Arra kérjük a sportbarátokat hogy segítsék, továbbra is szurkoljanak a Varbói Bányász S.E.-nek Asszony Béla FELHÍVÁS SZÖRNYECSKÉK JELMEZVERSENYÉRE KEDVES GYEREKEK! Bizonyára hallottatok róla, hogy a varbói tóban egy horgász felfigyelt arra, hogy időnként egy különös állat, egy Dínó szerű lény jön fel a tó felszínére. Nagyon ba - rátságosan, szeliden, időn - ként körbenéz, aztán csöndben eltűnik. Augusztus 18-án, szombaton és 19-én vasárnap, amikor sokan leszünk a tó körül, megvárjuk, hátha előbukkan megint. Hogy kedvet kapjon, szombat délután rendezünk neki egy jelmezversenyt. Nevezés a tónál: aug. 18-án 15 órakor.

10 10 VENDÉGÜNK VOLT BOROS LAJOS Augusztus 12-én vasárnap látogatást tett Varbón Boros Lajos feleségével, és Dénes fiával. Mint kiderült, szülei és azok testvérei közül többen éltek Varbón és Diósgyőrben. Úgy gondolták, hogy itt az ideje meglátogatni őseik földjét. Ez a történet azonban kicsit előbb kezdődött, pontosan május 10-én a reggeli órákban. Boros Lajos a Slá - gerrádió reggeli műsorá ban szóba hozta, hogy az apja Varbón született. Bochkor meg kérdezte tőle, hogy na és milyen Varbó, egyáltalán járt-e már ott? Erre Boros úgy reagált: nem tudja milyen lehet, biztos ronda, még nem járt ott. A tónál: Lajos felesége Vali és fia Dénes, Üveges Géza polgármester Boros Lajos és Fábiánné Gyöngyi Na ez az éber varbóiaknál ki - csapta a biztosítékot, és többen azonnal tollat (egeret, klaviatúrát) ragadtak, hogy azonnali jóvátételért folyamodjanak. Végül is egy kis tanakodás után úgy döntöttünk, hogy az indulatokat mellőzve, egy ud - varias hangú -ben küldünk egy rövid ismertetőt, pár darab gyönyörű fotóval és egy meghívással, miszerint látogasson el Varbóra, és személyesen győződjön meg arról, hogy milyen valójában. Lajos azonnal válaszolt elnézést kérve a történtekért, és megígérte, hogy egyszer eljön Varbóra. Az ígéretet amolyan udvariasságnak gondoltuk, de tévedtünk! Nagy meglepetésünkre pár nappal ez előtt újabb le - velet kaptunk, hogy jönnek. Nagy izgalom vett erőt rajtunk, hiszen nem minden nap jár Varbón ilyen nagy népszerűséggel bíró személy, azt Lajos az idősebbeket faggatta az őseiről. A 70 felettiek közül szinte mindenki emlékszik valamelyik rokonra. Lajos a csúcson, alatta Varbó. De hiszen ez gyönyörű!

11 11 gondoltuk, mindent meg kell tennünk, hogy pozitív élményekben legyen része, s majd tele pü lésünk jó hírével távozz o n. Elő ször arra gondoltunk, hogy a falu vendégül láthatná a Boros családot egy ebédre, hiszen minden település szí ve - sen látja a hírnévre szert tett leszármazottait, örül, ha hírét viszik a világba. Üveges Géza polgármester úr azonban úgy vélte nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetértene, ezért inkább saját költségére adott ebédet a vendégeknek egy szűk körű társaság körében. Borosék látogatásának hírét azért sem vertük nagy dobra, mert erre nem hatalmazott fel, magánemberként jött a családjával. Pár napos szabadságából egy napot és egy éjszakát szánt Varbóra, ezt szerették volna nyugodtan tölteni. Ezt tiszteletben tartottuk, hiszen őket is megilleti a pihenés, a kikapcsolódás joga. Lajos természetesnek vette, hogy segít Varbó megismertetésében. Ennek első lépé - seként szombaton a Varbói Napo kon, este 6-7 óra között élő rádió adásban, telefonos interjút készít velünk. Hogy milyen a Boros? Azon túl, hogy nagyon szórakoztató, kellemes személyiség, természetes, közvetlen ember. Szívesen visszavárjuk! Felhívás Betűsorrend HÍRDESSEN A VARBÓI NAPLÓBAN Hírdetési díjaink: 1 oldal Ft 1/2 oldal Ft 1/4 oldal Ft 1/8 oldal Ft A hírdetés felvétele: Az Önkormányzati Hivatalban KÖSZÖNET Ez úton szeretnénk községünk lakói nevében megköszönni Solymosi Gábor asztalosmesternek, hogy faanyaggal és munkájával segített színpadot építeni, és 12 pihenőpad elkészítéséhez is hozzájárult. Kiadó: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó Hősök tere 1. Tel.: 48/ Fax: 48/ Felelős kiadó: Üveges Géza Dizájn: Juhász Róbert Felelős szerkesztő: Fábiánné Oskó Gyöngyi Nyomda: Grafitech Bt Miskolc, Csokonai út Tel/Fax: 46/ Fv: Szász Szabolcs

12 12

áborjáni Hírlap Községháza VII. GMA Új szolgáltatások! Idén hetedik alkalommal került megrendezésre

áborjáni Hírlap Községháza VII. GMA Új szolgáltatások! Idén hetedik alkalommal került megrendezésre áborjáni Hírlap I. évf. 2. szám 2003. augusztus Gáborján község közéleti lapja Hírek, információk, események itthonról! Községháza VII. GMA Új szolgáltatások! A Képviselőtestület legutóbbi ülésén, többek

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Orci Hírmondó. 2009. június 30. Az önkormányzat hírlevele 4. évfolyam 2. szám. Orci madártávlatból

Orci Hírmondó. 2009. június 30. Az önkormányzat hírlevele 4. évfolyam 2. szám. Orci madártávlatból Orci Hírmondó 2009. június 30. Az önkormányzat hírlevele 4. évfolyam 2. szám Orci madártávlatból 2 Versenyfelhívás Versenyfelhívás! Tisztelt Orci Lakosok! Községünk hírnevének növelése, lakóhelyünk szebbé,

Részletesebben

Cserés Csaba. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft

Cserés Csaba. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft XXIII. évfolyam 8. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2013. augusztus Az Általános Iskola Kinevezett igazgatója: Cserés Csaba. Bővebb cíkk a szeptemberi számban. A Tiszalök Városért Kitüntető Díjat

Részletesebben

TERVEZETT JÁRDAFELÚJÍTÁSOK

TERVEZETT JÁRDAFELÚJÍTÁSOK HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XIX. év fo lyam 7. szám 2014. augusztus Jánoshalma Város Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Eg y mozg a lma s na p

Eg y mozg a lma s na p XXII. é vfol ya m VIII. szá m 201 3. a u g u s z t u s Új k e n y é r h a v a A Mi Újs á g u n k KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA A Z Á L T

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 10. évfolyam 2012./2. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 10. évfolyam 2012./2. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 10. évfolyam 2012./2. szám www.piliscsev.hu Tisztelt Lakosság! Kedves Piliscséviek! Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a jövő iránt

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa XX. évfolyam, 5. szám Albertirsa egészségügyi programjáról politikusok: 11. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig

VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig IV. évfolyam 8. szám VIDÁM GYERMEKNAP Örömteli gyermekzsivaj töl tötte be a faluházat, az is kola udvarát és a tópar tot 2010. május 30-án, amikor az Önkormány zat támogatá sá val köz sé günk ben megrendezésre

Részletesebben

a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal

a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal 1996. július II. évfolyam 3. szám A világ 2. legjobbja pilisi! Fél éves íjász-szövetségi tagság után második helyezést ért el a Világbajnokságon Povázsan János pilisi versenyzõ! A Pilisi Diáksport Egyesület

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása

KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA 2014. IV..ÉVFOLYAM IX. SZÁM KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME (KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása Kisvarsány Ófalunak nevezett

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az XXII. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. november Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az október 7-ei vihar.

Részletesebben

2011. augusztus. traktorgumi rakodás és végén jól megérdemelten a kocsmában is kellett teljesíteni. Az eredményhirdetés két ka-

2011. augusztus. traktorgumi rakodás és végén jól megérdemelten a kocsmában is kellett teljesíteni. Az eredményhirdetés két ka- ágasegyháza A N III. évfolyam 8. szám Ó L P Ára: 100 Ft 2011. augusztus Múltunk Az MNDSZ 1957-ben Nőtanáccsá alakult át ifj. Szegedy Sándorné vezetésével. Mnden télen több tanfolyamot szerveztek. Szabó-,

Részletesebben

Rekkenô hôségben. » Szigetelik az evangélikus templomot 3.» A biohulladékgyûjtésrôl

Rekkenô hôségben. » Szigetelik az evangélikus templomot 3.» A biohulladékgyûjtésrôl UK_2010_14 10/7/13 12:39 PM Page 1 Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM (521) 2010. JÚLIUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA»

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról. Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról. Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket 2008. augusztus ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a Közösségi Házban folyó munkálatokról Itt a szüret: bemutatjuk a Csongrádi borvidéket

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben