KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Egység Központ Egyesület évi egyszerűsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Egység Központ Egyesület 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Egység Központ Egyesület évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt tartalommal készítjük el: I. Általános információk II. A számviteli politika fő elemei III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések IV. Az eredmény kimutatásához kapcsolódó kiegészítések V. Egyéb kiegészítések VI. Jelentés a célok és programok megvalósításáról I. Általános információk A vállalkozás neve: Egység Központ Egyesület Székhelye: Budapest, Hankóczy Jenő u.35. Cégbejegyzés száma: Főv.Törvényszék 13.Pk /2012/6. Mérlegkészítés forduló napja: december 31. A társaság felelős vezetője: Sághy Enikő Elnök Az egyesület képviselői: Sághy Enikő Elnök 1026 Budapest, Ervin u.1. Galgóczi Zsuzsanna első alelnök1028 Budapest, Hidegkúti út ajtó Latinovits Dóra második alelnök 1022 Budapest, Lévay u.9/b. 2.em.8. Sághy Enikő önállóan, Galgóczi Zsuzsanna és Latinovits Dóra együttesen jogosultak az egyesület képviseletére. Az egyesület tagjai: Benkő István Bodoglári Boglárka Denkinger Anita Domanyik Kata Forgó Ferenc Illy Gábor Kincses Éva Latinovits Dóra Molnár Ákos Nagy Judit Pádár Bernadett Sághy Enikő Szakos Péter Szűcs-Farkas Lilla Törőné Fehér Maraianna Varga Patrícia Virbling János Galgóczi Zsuzsanna Az egyesület tevékenységei:

2 2 - M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, (fő tevékenység) - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, - Sport, szabadidős képzés - Kulturális képzés - M.n.s.egyéb oktatás - Egyéb humán-egészségügyi ellátás - előadó-művészetet kiegészítő tevékenység - Sportlétesítmény működtetése - Sportegyesületi tevékenység - Testedzési szolgáltatás - Egyéb sporttevékenység - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás - Hangfelvétel készítése, kiadása - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Az egyesület március 28-án alakult, melyet a Fővárosi Törvényszék bejegyzett án. NAV én adott adószámot az egyesületnek. Az Egység Központ Egyesület kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően készíti el. II. A számviteli politika fő elemei: Az egyesület számviteli politikája a számviteli törvényben meghatározott lehetőségeknél az alábbi elveket rögzítette: - Mérlegkészítés időpontja: a gazdasági évet követő év május 21-e. - Az eszközök értékelése: A befektetett eszközök közé azokat az eszközöket soroltuk, amelyek egy évnél hosszabb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Befektetett eszközöknek tekintjük: - az immateriális javakat ( szellemi termékek, vagyoni értékű jog), - a tárgyi eszközöket, ezen belül ingatlanokat, műszaki berendezéseket (az igazgatás területén üzemelő gépek, berendezések, járművek), - a befektetett pénzügyi eszközöket, társaságokban lévő részesedéseket, az egy évnél hosszabb lejáratra szóló vásárolt értékpapírokat, lakásépítési és egyéb kölcsönök azon részét, amelyek lejáratából még van egy év hátra. A befektetett eszközöket beszerzési áron tartjuk nyilván, azok értékét a mérlegben az értékcsökkenés, illetve értékvesztés figyelembe vételével számított nettó értéken értékeljük. A forgóeszközök közül a vásárolt készleteket azonnal költségként számoljuk el, és év végén leltár alapján állapítjuk meg a készlet értékét. A követeléseket a mérlegkészítésekor a vevők (adósok) által elismert és bizonylatolt (számlázott általános forgalmi adót is tartalmazó) összegben tartjuk nyilván), illetve

3 3 értékeljük. A kétes és fizetési határidőre nem rendezett vevőkövetelésekre év végén a számviteli törvény, illetve a számviteli politikában rögzített elveknek megfelelően céltartalékot képezünk. Az egyéb követeléseket a mérlegben szerződés szerinti értéken tartjuk nyilván. A pénzeszközöket (készpénzt, rövid lejáratú bankbetéteket) a számlakivonattal, illetve leltárakkal egyezően, könyvszerinti értéken tartjuk nyilván és a mérlegben ezen az értéken mutatjuk ki. Az aktív időbeli elhatárolásokat a mérlegben a bizonylatokkal alátámasztva, könyvszerinti értéken vesszük figyelembe. Források értékelése: A források között nyilvántartott - saját tőkét (jegyzett tőke, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény) - céltartalékot, - a kötelezettségeket - passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken tartjuk nyilván, illetve a mérlegben ezen az értéken mutatjuk ki. A kötelezettségeket- lejárattól függően- hosszú és rövid lejáratú kötelezettségekre bontjuk. Az értékcsökkenési leírás elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenési leírást lineárisan, a számviteli politikában szabályozott módon állapítjuk meg. A Ft értékhatár alatti tárgyi eszközöknél, a használatba vételkor az eszköz teljes beszerzési értékét értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Céltartalék képzés: A vevőköveteléseknél, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések állományát figyelembe véve, egyedi elbírálások alapján képezünk céltartalékot. A leltározás rendje: Az egyesületnél az analitikus és szintetikus számlák folyamatosan rögzítik az eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat. A mérleg fordulónapjával az analitikus főkönyvi nyilvántartások alapján készítünk egyeztető leltárt. A leltár tartalmazza a mennyiségi és értékadatokat is. Eredmény kimutatása: A társaság- számviteli politikájában jóváhagyott módszer szerint- a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai szerint készíti eredmény kimutatását. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: A számviteli politikában előírt alapelvektől való eltérést a 2012.évi beszámoló nem tartalmaz.

4 4 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az Egység Központ Egyesület befektetett eszközeinek értéke, ezen belül az immateriális javak könyv szerinti értéke, a tárgyi eszközök könyvszerinti értéke, befektetettt pénzügyi eszköz. A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök amortizációját lineáris módszerrel, a használati idő és bruttó érték alapján állapítja meg. A Társaság a 10 alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket a beszerzéskor számolja el költségként, ilyen beszerzés a beszámoló évében nem volt. A fentiek figyelembevételével az eszközök alakulását következő táblázat mutatja e Ft-ban. BRUTTÓ érték alakulása eft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak szellemi termékek Tárgyi eszközök Beruházások ÖSSZESEN: Értékcsökkenési leírás alakulása Immateriális javak: Szellemi termékek Tárgyi eszközök: Járművek, Gépek, berend Összesen: A társaságnak hosszú lejáratú bankbetéte nincs. Behajthatatlan követelése nincs. A mérlegben szállítói túlfizetés, vevői követelés. Aktív időbeli elhatárolás december 31-én nem volt. Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs. A mérlegben a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel: -Szállítók -Szja kötelezettség 4 eft - Jövedelem elszámolási kötelezettség 65 eft - Nyudíjbiztosítási kötelezettség 8 eft - Egészségbiztosítási kötelezettség 7 eft - Szociális hozzájárulás 7 eft - Szakképzési hozzájárulás 1 eft Összesen: 92 eft Passzív időbeli elhatárolás december 31-én nem volt.

5 5 IV. Az eredmény-kimutatásához kapcsolódó kiegészítések Az egyesület választott eredmény kimutatása: - a Kormányrendelet 6. melléklete szerinti eredmény kimutatás. A közhasznú bevétel a tagdíjbevételekből, a 2012.táborozásra gyűjtött adományokból, és további adományokból állnak, melyek egy része névtelen adomány. A közhasznú költségek ezen a tevékenységekhez kapcsolódóan a szokásos üzletmenetsorán felmerülő költség. Közhasznú bevétel Összesen: Adomány magánszemélyektől Támogatás alapítóktól Központi költségvetéstől kapott támogatás Egyéb kapott támogatás (konferencia jegyárai) NAV Szja 1%-os bevétel Közhasznú tevékenység bevétele Tagdíj bevétel Banki kamat Közhasznú kiadások összesen: Anyagjellegű ktg Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai: Az egyesület közhasznú eredménye: Az egyesületnek vállalkozásból eredő bevételei és költségei is voltak. Vállalkozási tevékenység árbevétele: Vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordítása: Az egyesület vállalkozói eredménye: A társasági adó: Az egyesület vállalkozói adózott eredménye: 759 eft 604 eft 155 eft 155 eft 767 eft 387 eft 324 eft 56 eft -8 eft V. Egyéb kiegészítések A Szervezet felépítése: 2012.október 29-től változott, Török Éva képviseleti joga megszűnt, helyette belépett Galgóczi Zsuzsanna képviselő, aki Latinovits Dórával együttesen jogosult az egyesület képviseletére. Sághy Enikő önálló jogosultsága az egyesület képviseletére nem változott. Az egyesület szervei: a) Taggyűlés b) Elnökség

6 6 a) A Taggyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Taggyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásbeli meghívót kell küldeni, akár útján, legalább tíz nappal a Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlés összehívása az Elnök feladata. A Taggyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Taggyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelmére, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Taggyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság elrendeli. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Taggyűlés elnöke és a Taggyűlésen az elnök által 2 felkért tag hitelesít. b) Az Elnökség Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, az első alelnök, a második alelnök. Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg. Az egyesület beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Az egyesület tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesültek, a tisztségviselők részére költségtérítés nem került kifizetésre. Az egyesület környezetkárosító tevékenységet nem végez. Létszám és béradatok Állománycsoport Átlagos létszám(fő) Bér (eft) Egyéb szem.jell. Ktg. (eft.) Az egyesületnek van alkalmazottja, 1 fő. Megbízási díjak is kerültek elszámolásra. Főállású -nem fizikai eft Állományon kívüliek -nem fizikai 0 0 Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése. 1,Eszközök összetétele Záróállomány -befektetett eszközök 0,00 % -forgóeszközök 100,00 % -aktív időbeli elhatárolás 0,00 % Összesen: 100,00 %

7 7 Források összetétele -saját tőke -9,52 % -kötelezettségek 109,52 % -passzív időbeli elhatárolás 0,00 % Összesen: 100,00 % Az egyesület 2012-ben 759 eft adományt kapott, amely összegek közhasznú tevékenység bevételeként kerültek bele a könyvekbe. Kutatás, kísérleti fejlesztési költség tárgyévben nem merült fel. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére nem került sor, veszélyes hulladékot nem tárol az egyesület. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem történt. VI. Jelentés a célok és programok megvalósításáról Az Egy s Ég Központ Egyesület év során az alábbi célokat és programokat valósította meg: Workshop: Nőiség témában jóga két alkalommal. Különleges beavatást kaptunk a 2012-es esztendő nyarán, amikor az Egy s Ég Központ dolgozói egymásnak bemutatkoztak. A beavatást követően a megjelentekkel - Molnár Ákos vezényletével kerti grillezést rendeztünk. Kézimunka: Máté Réka az Egy s Ég Központ Egyesület levédett logóját, a spirált, hímezte bele a törülközőkbe. Gyugos Mónika gyurma-ékszereit mutatta be és ajándékozta meg a szeminárium résztvevőit. Fotózás: Szakos Péter ez évben kétszer fotózta a csapatot, hogy arcképeink felkerülhessenek a honlapunkra. A honlapot is Ő alkotta, alakítja, rendezi, mint ahogyan több videót is készített, amiket a honlapunk Életképek menüjében is láthattok. Szemináriumot szerveztünk, hogy az Egyesület hitvallását követve egymás mellé rendelődhessünk. Alkotótárs nevet kapták mindazok, Akik az Egyesület épületében végzik munkájukat. A szeminárium elvégzésével erőink összegződtek, összhangot és egységet teremtettünk. Önmagunk és társaink tudatos megismerése hitelességet ad a szolgálat tevésére.

8 8 Egyéb külső programok: Augusztus 2-án utaztunk Nagymányokra Törőné Fehér Mariannához, hogy az általa szervezett programhoz csatlakozzunk. Paradicsom-pusztáról érkezett hátrányos helyzetű gyermekekkel játszottunk, hitet adtunk. Képek a honlapunk Életképek menüjében. Augusztusban a Parlamentben a Szent Koronát meglátogattuk. Húszan olvastuk fel a Szózatot lelkünk magjának fényével átitatva. Szem nem maradt szárazon Erdélyben Sághy Enikő előadást tartott márciusban és novemberben. Jógatáborban voltunk Sütő Mária jóga oktatóval és Sághy Enikővel, július ig Horvátországban. Évvége: Zártkörben tartottunk december 6-án Mikulás ünnepséget azoknak a gyerekeknek, Akik a magenta energiák minőségével fogantak valamikor, valaha. A drága Csöppségekről készült képek a honlapunk Életképek menüjében láthatók. Virbling Jánost kértük fel ama nemes feladatra, hogy a Mikulás bácsi szerepét betöltse én csoportos meditáció és beavatás volt, amivel egy időben megemlékeztünk a Karácsonyról és megtartottuk az évzárását is. Állandó dolgozónk: Istvánfi Gabriella, Aki hétköznaponként napközben dolgozott. Meghívott vendégként előadó volt Erdélyből: Balla-Ede Zsolt. Televíziós felvételek: Iyengar jóga az Egy s Ég Központban Bemutató Ujj Sanyi jógaoktatóval MTV. Ma reggel Hétvége. Szerkesztő-riporter: Zalatnai Brigitta február 26. Iyengar jóga oktatás Ujj Sanyival az Egy s Ég Központban, három részben: MTV. Ma reggel Hétvége. Szerkesztő-riporter: Zalatnai Brigitta I. rész: április 7., II. rész: április 8., III. rész: április 9. Lelki egészség MTV. Megoldások Magazinja, szerkesztő-riporter: Zalatnai Brigitta november 5.-én Szakos Péterrel riport, november 12.-én Máté Rékával riport, december 17.-én Sághy Enikővel riport Lélek TV sorozat I-III. rész: "Vidd Hírét a Magyaroknak" Alapítvány: Ibi Duba és Pap Éva vezetésével, riport Sághy Enikővel. (Megtekinthető a honlapunk Média menüjében) Megjelent írások: Elixír Magazin havi számában: A gyógyulás szabadsága címmel, riport Sághy

9 9 Enikővel Elixír Magazin havi számában: Kiút keresés labirintusjárással címmel, riport Kincses Évával Neszeszer.blog.hu Lógj meg a rohanásból - fogyhatsz is! Cash Flow tanfolyam - barátságban a pénzzel Láss máshogy - jobb agyféltekés rajzolás Naptár a lelkednek Maxima újságban megjelent cikk: Sághy Enikővel Facebook Kincses Éva jóvoltából elindult az Egyesületről az információ a Facebookon. Az Egyesület csapata az alábbi eszközökkel valósította meg az alapszabályban leírt célkitűzéseit: Az egyéni konzulensek oldásai, előadásai, beavatásai, csoportos programok, természetgyógyász, coaching, labirintus coach, csikung, gerinctorna, klf. állítások, kineziológia, többféle jóga, jobb agyféltekés rajz, cash flow, bowen technika, klf. táncok, NIA, kézműves-műhely, tértisztítás, tibeti tálakkal hangterápia, több fajta masszázs, zenei foglalkozás gyermekeknek, összhang, nagy gong meditáció.

10 10 A ház: A kert egy részét cserjékkel és mályvabokrokkal ültettük be, míg a másik felét befüvesítettük, virágokkal szépítettük. Az ősz közeledtével megsüllyedt a ház egyik sarka, melynek rendbetételéhez a tulajdonos a szakembereket kihívta. Így már nincs semmi repedés, süllyedés, a ház minden sarka rendben van és tiszta. A jógatermet minden foglalkozásra folyamatosan alakítjuk, az öltözőt csinosítjuk. Szeptemberben két napon keresztül Molnár Ákos szervezésével kerítést festettünk. Megpróbáltuk a régi megfáradt energiát aranyra varázsolni, hogy igaz legyen a nóta: Nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta.. A házhoz felvezető lépcső korlátját is elkezdtük lefesteni, de ez még folyamatban van. Tavasszal lehet ismét csatlakozni hozzánk új, friss energiáitokkal, hogy aranyban pompázhassunk. Elkészült Szakos Péter csodálatos Buddha alkotása a régi óriási lótuszvirág falfestmény helyére. Óriási köszönet és hála a Dolgozóknak, a Segítőknek, a Szponzoroknak, a Tagoknak, Akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre! Óriási köszönet és hála az Erőnek, Aki/Ami adja a hitet, hogy ne adjuk fel, ismét rugaszkodjunk el, kezdjük újra, még ha néha nehéz is a létezés súlya! Szeretettel, Egy s Ég Központ Egyesület Elnöksége Kelt, Budapest, május 21. Sághy Enikő elnök

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről

az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben