KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület június 25.-ei ülésére Tárgy: A Szilasvíz Kft.-vel kapcsolatos döntések Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! január 23. napjától a viziközmű-szolgáltatást Kistarcsa Város településen a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 275/2014. számú határozata alapján a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. látja el. A korábbi szolgáltató a Szilasvíz Kft. a fenti időpontot követően víziközmű-szolgáltatást nem végezhet, a vízdíj és csatornadíj bevételek, közműfejlesztési hozzájárulások az új szolgáltatóhoz folynak be. A Szilasvíz Kft. így gyakorlatilag ténylegesen nem végez tevékenységet, bevételei nem keletkeznek. A fentiekből következően a Szilasvíz Kft. működtetése okafogyottá vált, a további működtetés inkább csak kiadásokat eredményez, ennek megfelelően javasolt a Szilasvíz Kft. tevékenységének jövőbeni megszüntetése. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b) pontja értelmében a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit Kft. esetén március 15-étől kell alkalmaznia (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), abban az esetben, ha a Kft. nem módosítja a létesítő okiratát előbb. A fentiekből következően a létesítő okirat módosításig, vagy március 15. napjáig a Szilasvíz Kft. megszüntetése kérdésében még a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt. ) és nem az új Ptk. rendelkezései alkalmazandóak a Szilasvíz Kft.-re. A megszüntetés kérdésében értelemszerűen irányadóak továbbá a Ptk.-n kívüli egyéb speciális jogszabályok rendelkezései is. Megállapítható, hogy a Szilasvíz Kft. megszüntetése történhet jogutódlással vagy jogutód nélküli módon, illetve lehetőség van a Kft. tevékenységét a Kft. megszüntetése nélkül úgy is beszüntetni, hogy a Kft. eladásra kerül egy tulajdonosokon kívüli harmadik személy részére, aki feltehetően más cégnév alatt a továbbiakban a korábbitól teljesen eltérő tevékenység folytatására veszi igénybe a társaságot.

2 Mindhárom mód ügyvédi, könyvvizsgálói költségekkel és cégeljáráshoz fűződő, változásbejegyzéssel/törlési eljárással kapcsolatos költségekkel jár. Mivel a Kft. munkavállalóit a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. átvette és jogutód munkáltatóként foglalkoztatja, ezért a Kft. megszüntetése, illetve a Kft. tevékenységének beszüntetése tekintetében viszont nem merülnek majd fel munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos költségek (felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés). Tekintettel arra, hogy nem ismert jelenleg olyan cég, amelybe a Szilasvíz Kft. beolvadhatna, vagy amellyel egyesülhetne, ezért jelenleg csak a jogutód nélküli megszűnés módjai jöhetnek szóba. A Gt. 66. b) pontja, valamint 165 (1) bekezdése szerint a legfőbb szerv (taggyűlés) határozhatja el a társaság jogutód nélküli megszüntetését. A döntéshez 3/4-es többség kell. A jogutód nélküli megszüntetés kétféle módon történhet: 1. felszámolással: amennyiben a társaság vagyona nem fedezi a hitelezők felé fennálló tartozásokat, azaz, ha a társaság fizetésképtelen. Ebben az esetben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. (a továbbiakban: Cstv. ) törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 2. végelszámolással: ha a társaságot fizetésképtelenség nem fenyegeti, a megszüntetést követően előre láthatóan nem marad fenn tartozása a társaságnak. Ebben az esetben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényben ( Ct. ) foglaltak szerint kell eljárni. Feltételezhetően a Szilasvíz Kft. a megszüntetéskor nem lesz fizetésképtelen ezért a továbbiakban csak a végelszámolás kérdéseire javasolt kitérni, mivel a Ct. 94. (1) bekezdésében foglaltak szerint ezen esetben végelszámolásnak van helye. A végelszámolás folyamatának fontosabb lépései az alábbiak: - érintett Önkormányzatok megtárgyalják a Kft. végelszámolásának lehetőségét, - a taggyűlés dönt a végelszámolásról, megállapítja annak kezdő időpontját, és megválasztja a végelszámolót, A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő megbízása megszűnik, a továbbiakban a vezető tisztségviselőnek a végelszámoló minősül. Végelszámoló tetszőleges személy, vagy szervezet lehet, akár a korábbi ügyvezető is megbízható, - benyújtásra kerülnek a cégbírósághoz a végelszámolás elindításához szükséges dokumentumok (taggyűlés határozata, módosított alapító okirat, a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról az ügyvezetés tájékoztatta, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv igazolása a cég biztosítottjai adatainak átadásáról),

3 - a végelszámolás megindításáról a cégbíróság végzéssel határoz, és a végzést a cégközlönyben közzéteszi, egyben felhívja a társaság hitelezőit, hogy a társasággal szembeni követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül jelentsék be a végelszámolónak (el nem ismert igények, jogszabálysértés esetén a Ct a szerinti kifogásnak van helye), - volt ügyvezető teljesíti a Ct. 98. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségeit (társasági vagyon és iratanyag átadása a végelszámoló számára), - a végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti (Ct ). A Ct (1) bekezdés szerint a végelszámoló a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja, vagy azoktól elállhat (kivéve a munkaszerződéseket), - a végelszámolás befejezésekor benyújtásra kerülnek a cégbíróságra a cég törléséhez szükséges dokumentumok (a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatai, ideértve a felügyelőbizottság, illetve a cég könyvvizsgálójának jelentését is, az elfogadott zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolója, a vagyonfelosztási határozat, engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratok, a végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette), - A végelszámolási eljárás során a cégbíróság a végelszámoló kérelmére törli a társaságot a cégjegyzékből (Ct. 62. ). Azt, hogy a végelszámolás mennyi időt vesz igénybe, mennyi idő alatt fejezhető be pontosan, előre nem lehet megjósolni. A Ct. 95. (4) bekezdése szerint: 95. (4) Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya. A Ct (5) bekezdése szerint: 112. (5) A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. Általában több hónapot (minimum 6 hónap) akár egy évet is igénybe vehet a teljes procedúra. Legkésőbb 3 éven belül azonban az eljárást be kell fejezni, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor (Ct (1)-(2) bekezdés). Amennyiben a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll.

4 Ebben az esetben a végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható időpontjáról is (Ct (3)-(4) bekezdés). A fentiek alapján látható, hogy a végelszámolás hosszadalmas és viszonylag költséges módja a Kft. megszüntetésének. Tekintettel arra, hogy alaptalan követelések (ZD Hungary Zrt. igénye, Nagytarcsai Önkormányzat A/2-es átemelővel kapcsolatos igénye) kerülhetnek majd a végelszámolói eljárásban bejelentésre, és peresítésre, amelyek az eljárást megakaszthatják, így számolni kell azzal, hogy a végelszámolás évekig nem fejeződik be, amely évek alatt a Kft. működtetésének költsége (végelszámoló, könyvelő, ügyvéd foglalkoztatása) a tulajdonos Önkormányzatokat terheli majd, hiszen a Kft. a végelszámolás ideje alatt bevételt nem termel. A másik mód a Kft. tevékenységének beszüntetésére a Kft. eladása, azaz a tulajdonos önkormányzatok üzletrészeinek értékesítése lenne. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat az előterjesztés mellékletében szereplő feljegyzés tartalmazza. Megállapítható, hogy amennyiben rövid időn belül sikerül vevőt találni, abban az esetben ez a mód a leggyorsabb és a leghatékonyabb. Amennyiben eladásra kerül sor, célszerű a céget vagyon és tartozásmentesen átruházni, úgy, hogy a cégben csak az előírt jegyzett tőke álljon rendelkezésre, hiszen ekkor lehet leghamarabb vevőt találni, mivel ez esetben a cég egy névleges összegért is értékesíthető. Belátható, hogy sokkal nehezebb olyan vevőt találni, aki elég tőkeerős ahhoz, hogy a korábbi tevékenységből származó vagyon értékét meg tudja téríteni az eladóknak, és tartozással rendelkező cégre sem könnyű vevőt keresni. Bármelyik módot is választják a tulajdonos Önkormányzatok előzetesen javasolt a Szilasvíz Kft. 148 millió forint körüli követelésállományát felszámolni, vagy úgy hogy ez a követelésállomány engedményezésre kerül a tulajdonos Önkormányzatok számára, vagy úgy, hogy a követelésállomány eladásra kerül egy faktoring cégnek. A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. Határozati javaslat 1. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Szilasvíz Kft. taggyűlésének, hogy a Szilasvíz Kft. követelésállományát faktoring cég részére értékesítse, a kapcsolódó pályázati felhívást készítse el, és dolgozza ki a követelésállomány értékesítéséhez szükséges intézkedéseket azzal, hogy az értékesítés legkésőbb augusztus 31-ig megtörténhessen. A képviselő-testület felkéri a pogármestert, hogy a taggyűlésen ennek megfelelően képviselje Kistarcsa Város Önkormányzatát, mint a Szilasvíz Kft. 50%-os tulajdonosát. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

5 Határozati javaslat 2. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mátrai Ügyvédi Irodát, hogy az augusztusi rendes képviselő-testületi ülésre készítse el a Szilasvíz Kft. megszüntetésére vonatkozó lehetőségek bemutatását és tegyen javaslatot a Kft. megszüntetésének legköltséghatékonyabb módjára. Határidő: augusztusi rendes képviselő-testületi ülés Felelős: Mátrai Ügyvédi Iroda A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, június 11. Solymosi Sándor polgármester

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere H od "!'' (),lt~ _í ';J q Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

T/12833. számú törvényjavaslat

T/12833. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12833. számú törvényjavaslat az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2015.01.01 18 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai Kaló Szilvia Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ a betéti társaság,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 25.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőtestület s

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

TARTALOM IRODÁNK SZÁMOS HASZNOS CIKK MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKAADÓK SZÁMÁRA EGYIRÁNT A MUNKAIDŐVEL ÉS PIHENŐIDŐVEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI KÉRDÉSEK

TARTALOM IRODÁNK SZÁMOS HASZNOS CIKK MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKAADÓK SZÁMÁRA EGYIRÁNT A MUNKAIDŐVEL ÉS PIHENŐIDŐVEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI KÉRDÉSEK SZÁMOS HASZNOS CIKK MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKAADÓK SZÁMÁRA EGYIRÁNT TARTALOM Az áprilisi hírlevelünk számos jogi kérdéssel foglalkozik. A fő hangsúly ezúttal különböző munkajogi témákon van, mint például a

Részletesebben

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben. A módosítások vastag dőlt betűvel feltüntetve.) Pécs, 2015. február 27. Készítette

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 27-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben