4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás"

Átírás

1 VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont természetesen nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. A végelszámolás időszaka a kezdő időponttól a végelszámolás befejezése időpontjáig, illetve a gazdálkodó törlését követően a vagyonnak a tulajdonosok részére történő kiadásáig terjed. A végelszámolás befejezésére szabott végső törvényi határidő a végelszámolás kezdő időpontjától számított 3 év [Ctv (1) bekezdés]. 5. A végelszámolás különös formái Végelszámolásra bizonyos feltételek megléte esetén a cég legfőbb szervének elhatározása alapján [Ctv. 94. (3) bekezdés]. A cég legfőbb szervének elhatározása alapján beszélhetünk normál illetve egyszerűsített végelszámolásról [Ctv ]. a) Az egyszerűsített végelszámolás Az egyszerűsített végelszámolást a megszűnésre a jogi személyiség nélküli társaságok választhatják (közkereseti társaság, betéti társaság és az egyéni cég). E társaságok végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. Az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás megindulásáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni. A végelszámoló jogállására, a feladataira, illetve az egyszerűsített végelszámolásra a Ctv okban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A cég a végelszámoló személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak, amely rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételéről, ennek keretében feltüntetve a végelszámoló személyét és lakóhelyét (székhelyét), utalva arra is, hogy a végelszámolás egyszerűsített módon folyt le. Az alábbi esetekben a végelszámoló köteles áttérni az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerinti végelszámolásra: ha a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt. Az áttérés időpontja a kérelem benyújtásának a napja. Ugyanígy kell 8

2 I. A végelszámolási folyamat rövid áttekintése eljárni akkor is, ha az egyszerűsített végelszámolás alatt előreláthatóvá válik, hogy az egyszerűsített végelszámolás befejezése határidőben nem történhet meg. Nincs azonban helye a végelszámolás egyszerűsített módon történő befejezésének, ha végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban. A fenti szabályok megszegése esetén kényszertörlési eljárásnak van helye. b) EVA-s vállalkozások végelszámolása Az EVA-s vállalkozások végelszámolásáról az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban EVA tv.) 3. (1) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy az adózó egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnik a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a megszűnés napjával. A megszűnés időpontja a végelszámolást kimondó taggyűlési határozatban foglalt időpont. Az EVA törvény 20. (3) és (4) bekezdéseiben rendelkezik az EVA alanyiság megszűnését követően esedékes, a végelszámolással kapcsolatos számviteli kötelezettségekről. Ennek megfelelően: 20. (3) A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany az adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérlegfordulónappal köteles a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolót a mérlegfordulónapot követő 150. napon belül elkészíteni, valamint ha egyébként a számvitelről szóló törvény szerint erre kötelezett letétbe helyezni. Ez esetben a naptári év első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszak a számvitelről szóló törvény alkalmazásában egy üzleti évnek minősül. (4) A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság felszámolása, végelszámolása esetén a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti, a felszámolás, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítendő záróleltárt és zárómérleget a számvitelről szóló évi C. törvény 2/A. -ának (4) bekezdése előírásának fi gyelembe vételével készíti el azzal, hogy azt könyvvizsgálóval nem kell ellenőriztetni. Az Eva törvény szerinti nyilvántartásokat vezető gazdálkodó nem volt köteles számviteli beszámolót készíteni, így a váltáskor nem tud előző időszaki adatokat közölni. Ezért a számviteli törvény 2/A. (3) bekezdése szerint, amikor ismét a számviteli törvény hatálya alá kerül, rá a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. A 2/A. (4) bekezdése szerint az eva hatálya alól az Sztv. hatálya alá visszakerült jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitómérleget kell készítenie. 9

3 VÉGELSZÁMOLÁS A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének öszszegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A nyitómérlegnek értelemszerűen nincsenek előző időszaki adatai. Az EVA-s vállalkozások a xxt201t nyomtatványon, annak B Változásbejelentés lapján (2014. évben a lap 8. rovatában) jelenthetik be EVA alanyiságuk megszűnését, s ezzel egyidejűleg a nyomtatvány F-lapján az áfa adózási módra vonatkozó választást is be kell jelenteniük. c) A kisvállalati adó (a kiva) és a kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A kisvállalati adó alanyainak körét a Katv. 16. (1) bekezdése sorolja fel azzal, hogy a felsorolt szervezetek csak abban az esetben jelentkezhetnek be a kisvállalati adó hatálya alá, ha ugyanezen szakasz (2) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelnek. A törvény a kisadózó vállalkozás fogalmát a pontjában határozza meg: kisadózó vállalkozás: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság; Az adóalanyiság időszaka alatt a betéti társaság (bt.), a közkereseti társaság (kkt.), és az egyéni cég nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az adózónak elsősorban e törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia az adókötelezettsége megállapításakor, de más adónemekhez hasonlóan az Art. előírásait is figyelembe kell vennie. A Katv. 19. (5) bekezdése alapján a kisvállalati adóalanyiság a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik. Az adóalanyiság 19. (5) bekezdésében meghatározott megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik [Katv. 5. (7) bekezdés]. Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet követő év május 31-ig bevallja. A törvény rendelkezései szerint az adóév a naptári év. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg eltérő törvényi rendelkezések hiányában a bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani [Katv. 22. (1) (3) bekezdés].

4 I. A végelszámolási folyamat rövid áttekintése d) Külföldi székhelyű vállalatok magyarországi telephelyének megszűnése A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 55. (1) bekezdése kimondja, hogy a cégnek az egyszerűsített végelszámolás kivételével tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak változásait a végelszámoló köteles bejelenteni a cégbíróságnak [Ctv. 55. (2) bekezdés]. A fióktelep törlésére amennyiben a fióktelep nem fizetésképtelen végelszámolás lefolytatása nélkül kerül sor, azt követően, hogy a cég a törléshez szükséges, a rá vonatkozó anyagi jogszabályban meghatározott feltételek meglétét igazolta (nincs Magyarországon köztartozása, nincsenek hitelezői követelések, vagy ezeket a követeléseket már kielégítették, nincsen folyamatban hatósági vagy bírósági eljárás vagy fizetésképtelenségi eljárás ellene vagy a külföldi vállalkozás ellen). A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény 23. -ában foglaltak alapján a fióktelep a cégnyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A fióktelep törlése iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz. 6. A végelszámolás megszüntetése A végelszámolás alatt álló cég legfőbb szerve dönthet arról is, hogy megszünteti a folyamatban lévő végelszámolást, egyben dönt a végelszámolás megszüntetésének időpontjáról [Ctv ]. a gazdálkodás továbbfolytatásáról születik döntés, a végelszámolás felszámolásba megy át. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Cstv.), a gazdasági társaságokról szóló időközben az új Ptk.-ba integrált évi IV. törvény (Gt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásról szóló évi törvény (Ctv.), valamit e törvényekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVII. törvény a korábban érvényben lévő kényszer-végelszámolást megszüntette és az erre vonatkozó szabályokat hatályon kívül helyezte. A kényszer-végelszámolás fogalma helyébe a kényszertörlés lépett, amelynek szabályait a Ctv. VIII/A fejezetében foglalt /A szakaszok tartalmazzák. Ennek értelmében a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és a 34. (1) bekezdés szerinti határidőn belül törlése iránt szabályszerű kérelmet nem terjesztett elő, 11

5 VÉGELSZÁMOLÁS a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye. Nincs helye kényszertörlési eljárás elrendelésének a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát követően, továbbá akkor, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor [Ctv (1) (2) bekezdés]. A kényszertörlés alá került cég gazdasági tevékenységet nem végezhet. A cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti működtetéséről, a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről, vagy a cég átalakulásáról, ugyanakkor a cégbíróság sem dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről [Ctv (3) (4) bekezdés]. A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság a Cégközlönyben teszi közzé. A végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé, miszerint akinek a céggel szemben követelése van, ideértve a számviteli törvény szerinti függő követelést is, tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban, vagy a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt azt harminc napon belül jelentse be a cégbíróságnak. A cégbíróság felhívja a vezető tisztségviselőt és a tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére. A cégbíróság határidő kitűzésével felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja. Ha a vezető tisztségviselő határidőben nem tesz eleget a felhívásnak, a cégbíróság erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot [Ctv (3) (4) bekezdés]. A cégbíróság a kényszertörlési eljárás kezdő és befejező időpontjáról a kényszertörlési eljárás elrendelését, illetve befejezését követően haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság az értesítést követően haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a cégbíróságot, ha a cég az adóhatóság nyilvántartása szerint munkavállalót foglalkoztat. A kényszertörlési eljárás során a Ctv (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő, vezető tisztségviselő hiányában a volt végelszámoló köteles az Art. szerint az adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvény- 12

6 IV. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A VÉGELSZÁMOLÁS PROBLÉMA-KÖRÉBŐL 1. Mikor határozható el a végelszámolás? A Ctv. rendelkezései szerint végelszámolásnak van helye akkor, ha a megszűnését elhatározó cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz. E két feltételnek egyszerre kell fennállnia ahhoz, hogy a cég saját elhatározásából a végelszámolás mellett döntsön. A végelszámolás nem határozható el a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik. Nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhető be, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. A megindult végelszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető. 2. Mi a végelszámolás tárgya? A végelszámolás tárgya az a vagyon, amellyel a cég a végelszámolás időpontjában rendelkezik. A végelszámolás folyamata során szerzett vagyon is tárgya a végelszámolásnak, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. -ának (3) bekezdésében meghatározott vagyont. 3. Ki dönt a végelszámolás megindításáról? A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. 4. Mikor szűnik meg a cég vezető tisztségviselőinek megbízatása? A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül 47

7 VÉGELSZÁMOLÁS 5. Melyek a vezető tisztségviselő feladatai a végelszámolás kezdő időpontját követően? A volt tisztségviselő a végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak, a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készít, és a fenti okiratokat, valamint a cég iratanyagát legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított harmincadik napon átadja a végelszámolónak 6. Melyek a cég vezető tisztségviselőinek kötelességei? A volt tisztségviselő köteles tájékoztatni a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről, valamint átadja számára a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról készített iratjegyzéket. Haladéktalanul tájékoztatja továbbá a munkavállalókat, az üzemi tanácsot, a Munka Törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket a végelszámolás megindításáról. E feladatok elmulasztásából, nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a volt tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 7. Ki választható végelszámolónak? A cég legfőbb szerve végelszámolást elrendelő határozatában választja meg a végelszámolót. Végelszámolóvá bárkit megválasztható, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is választható. Ha a végelszámoló nem természetes személy, a Csődtörvényben előírt összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételeknek a szervezetnek, míg a társasági jogi rendelkezéseknek annak kell megfelelnie, akit a szervezet a végelszámolási feladatok ellátására kijelöl. A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, s ugyanettől az időponttól kezdve a végelszámoló minősül a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének. 8. Hogyan alakul a végelszámoló kötelezettsége és felelőssége? A végelszámolónak egyrészt a cég tulajdonosai, másrészt a hitelezők érdekeit is szem előtt kell tartania a végelszámolás folyamatában, munkája komoly felelősséggel járó feladat. A végelszámoló a kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi 48

8 A SALDO KIADÓ AJÁNLATA NAV szakértők AZ ADÓELJÁRÁSI TÖRVÉNY egységes szerkezetben, magyarázatokkal I-II-III KÉRDÉSEKKEL PÉLDÁKKAL ára: Ft NYOMTATVÁNYOKKAL A kiadvány alapját az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény képezi. Az első kötet az adóeljárási törvény alapelvein és alapvető szabályain, alapfogalmain túl a törvény szerkezetét követve a gyakorlat szemszögéből mutatja be az adózás folyamatát, az adóeljárás szabályrendszerét. Az adóellenőrzésre és a hatósági eljárásra vonatkozó második kötet mélyebb bepillantást nyújt többek között az ellenőrzés hátterét jelentő kockázatkezelés és kiválasztás folyamatába, konkrét jogesetek bemutatásával az egyes ellenőrzési típusok sajátosságaival, a bizonyítási eljárás és bizonyítási módszerek (pl. a becslés) részleteibe. Részletesen megismerhetők a könyvből hatósági eljárások, jogkövetkezmények, jogorvoslati eszközök. A harmadik kötet az adóhatósági végrehajtást érintő összes szabályt tartalmazza. A két irányadó a bírósági végrehajtásról és az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó részein túl a magyarázatok tükrözik az állami adóhatóság gyakorlati tapasztalatait és a témával összefüggő bírósági döntések alapján kialakított álláspontját. Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal című kiadvány március 15- ig (adóvégrehajtás március 31-ig) hatályba lépett normaszövegen alapul, de tartalmazza a kézirat lezárásáig kihirdetett, és év folyamán hatályba lépő módosításokat is. Az év közben hatályon kívül helyezett rendelkezéseket jelöléssel látták el a NAV szerzői. A kézirat leadását követően év közben hatályba lépő új vagy módosuló rendelkezések előtt jelölésre került a hatálybalépés időpontja. Aktuális ajánlatainkat és kedvezményeinket keresse oldalunkon!

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Áe. - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény Áht. - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Alkotmány - 1949. évi XX. törvény a

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben