A végelszámolási eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végelszámolási eljárás"

Átírás

1 A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok december 31-én ezer a regisztrált gazdasági szervezet 2013-tól közoktatási feladatellátás: 2 ezer költségvetési szervezet szűnt meg Kevesebb cégbejegyzés: szigorodó szabályok, növekvő költségek 3 1

2 Végelszámolások alakulása Összes végelszámolási eljárás 2013-ban alig 7000, 70%-os visszaesés 2012-höz képest Gyors kivezetés: kényszertörlési eljárás cégnél 4 Lenni vagy nem lenni? Ha nem, akkor? Választás: Megszűnés jogutódlással átalakulás (társaságiforma-váltás) egyesülés (beolvadás vagy összeolvadás) szétválás (különválás) Megszűnés jogutód nélkül végelszámolás kényszertörlés felszámolás 5 Mielőtt elkezdenénk A feltételek mérlegelése: Mire elég a vagyon? Mit kapnak a tulajdonosok a végelszámolás befejezésekor? Mennyi időbe (és pénzbe) kerül a lebonyolítása? Van-e tulajdonosi kölcsön a cégben? Milyen volt a cég előélete? (Számviteli/adózási fegyelem kérdései) 6 2

3 Mi a végelszámolás célja? A nem fizetésképtelen cégek megszüntetése vagyoni-gazdasági viszonyainak teljes körű rendezése mellett. Nem határozható el végelszámolás, ha fizetésképtelenséget megállapító végzést vett kézhez értesítést kapott a cég/cégbíróság, hogy büntetőjogi intézkedés indulhat (ha már folyamatban van a végelszámolás, meg kell várni a büntetőjogi intézkedés végrehajtását) nem fejezhető be, ha hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban (Ctv. 95. ) 7 Mi a tárgya? A végelszámolás tárgya az a vagyon, amellyel a cég a végelszámolás időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően, a végelszámolás folyamata alatt szerez, kivéve a Cstv. 4. -ának(3) bekezdésében meghatározott vagyont (pl. természetvédelmi oltalom alatt álló földterület, nemzeti vagyonban lévő műemlék, olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amely tekintetében vagyonkezelői vagy más használatot biztosító jogot gyakorol, stb ) Bizalmi vagyonkezelőkre a Cstv.-ta2014. évi XV. törvényben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 8 Felelősségi kérdések Tulajdonosi felelősség: felelős döntés a végelszámolásról, figyelembe véve az üzleti partnerekkel szemben fennálló felelősséget is! Új Ptk: a társaságot terhelő kötelezettség a törlést követő öt éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető! Ha a helytállási kötelezettség korlátlan volt a társaság fennállása alatt, ez alatt is az, és a többi korlátlanul felelős taggal egyetemleges (egymás közt a részesedésük arányában oszlik meg). Fennmaradhat hitelezői követelés, ha a végelszámolást kényszertörlés vagy felszámolás követi. 9 3

4 Volt tisztségviselő felelőssége Feladata a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül: Tevékenységet záró beszámoló készítése a kezdő időpontot megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal Minden törvényben előírt számviteli, adóügyi és egyéb jogszabályi előírás teljesítése Iratjegyzék készítése a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról, majd mindezek átadása a 30. napon a végelszámolónak /Ctv. 98. (1)-(3) bek./ További feladatai: a végelszámoló tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről A munkavállalók, üzemi tanács, szakszervezet tájékoztatása a végelszámolás megindításáról A feladatok elmulasztásából eredő károkért a Ptk. Általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik /Ctv. 98. (5)-(6) bek./ 10 A végelszámoló kijelölése Megválasztása: a cég legfőbb szerve által, a végelszámolást elrendelő határozatban Lehet jogi személy is, de akkor ki kell jelölni a végelszámolást végző természetes személyt is (összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételek, Ctv. 99. (3)-(4/A) A határozatban rendelkezni kell a végelszámoló díjazásáról (lehet ingyenes is) A végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik a vezető tisztségviselő megbízása, a végelszámoló minősül a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének. 11 A végelszámoló felelőssége Tulajdonosok és hitelezők érdekeinek képviselete a végelszámolás során A Ptk. általános szabályai szerinti kártérítési felelőssége van, de szigorúbb az elvárás, fokozott gondosságot kell tanúsítania ( az ilyen tisztséget betöltő személy ) Tőkebefizetésikötelezettség: kötelezettségei elmulasztása esetén (ok nélküli késlekedés a felszámolás bejelentésekor, hitelező jogtalan előnyben való részesítése, környezeti károk, stb ) Végelszámoló visszahívása, új kijelölése (Ctv.100. ) 12 4

5 A végelszámolás bejelentése Köteles a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben bejelenteni a cégbíróságnak /Ctv (1)/ A változásbejegyzési kérelem tartalmazza: a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is, d) a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését, e) a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal. 13 A Cégbíróság eljárása A Cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, közzéteszi a Cégközlönyben ( információt közöl a jogelődökről is, ha két éven belüli volt a jogutódlás). Felhívja a hitelezőket, hogy követeléseikete közlemény közzétételétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be. 14 A végelszámoló értesítési kötelezettsége A végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül értesítenie kell az alábbi hatóságokat a végelszámolás megindításáról: az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében, ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet, a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet, 15 5

6 A végelszámoló értesítési kötelezettsége az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat, a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót, a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő egyesületeket, alapítványokat, a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot. 16 A végelszámoló feladatai A cég vagyoni helyzetének felmérése A tevékenységet lezáró beszámolóból kiindulva elkészíti a végelszámolási nyitómérleget, amely tartalmazza a végelszámolás megindításáig felmerült, nyilvántartott követeléseit és tartozásait. Ha a bejelentésre nyitva álló 40 nap alatt hitelezői igénybejelentés érkezik, korrigálni kell a nyitómérleget: ez lesz a korrigált végelszámolási nyitómérleg, amelyet elfogadásraa cég legfőbb szerve elé terjeszt, ebből állapítható meg, hogy a cég vagyona elegendő-e a hitelezői követelések fedezetére. Ha ez a vagyon nem elegendő, és a tagok a hiányzó összeget nem fizetik be 30 napon belül, a végelszámolónak kezdeményezni kell a felszámolási eljárást. /Ctv.108. (1)/ 17 Hitelezői igények kezelése Ha a hitelezők elmulasztják a bejelentést vagy annak határidejét (40 nap), nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. /Ctv (1)/ A hitelezői igénybejelentésihatáridő elteltét követő 15 napon belül a jegyzékkészül a követelésekről, amelyen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. Ezt a jegyzéket a végelszámoló további 15 napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a végelszámoló a követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt értesíti. 18 6

7 Követelések jegyzéke Valamennyi ismert követelésről rendelkezni kell a vagyonfelosztási javaslatban, másként a végelszámolás nem zárható le. Az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül a bíróság előtt perben érvényesítheti, ennek megindítását a végelszámolónál igazolnia kell. A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni. A hitelezői jegyzék benyújtásának elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti eljárás keretében a cégbíróság határidő kitűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a végelszámolót a mulasztás pótlására. 19 A társaság vagyonának kezelése A cég vagyona: a kötelezettségek kielégítését meghaladó vagyon felosztásra kerül a tulajdonosok között Végelszámoló kötelezettsége: a cég követeléseinek behajtása tartozásainak kiegyenlítése egyéb jogainak érvényesítése, kötelezettségeinek teljesítése vagyoni eszközeinek értékesítése (ha szükséges) a cég legfőbb szerve meghatározhatja az értékesítés módját a fennmaradó vagyon felosztása a tulajdonosok között (a cégbíróságnak a társaság törlésére vonatkozó végzése meghozatalát követően!) gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről a cég megszüntetésének kérelmezése a cégbíróságnál 20 További feladatok Szerződések kezelése: rendezni kell a hatályban lévő szerződéseket azonnali hatállyal való felmondás (kivétel: A Ctv (3) bekezdésben nevesített esetek, pl munkaszerződés, lakásbérlet, ) elállás(ha meg nem volt teljesítés) Vitatott igényekre, okozott kárra lekötött tartalékot kell képezni! Kárfelelősség: a Ptk. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a végelszámoló a vagyon megőrzéséért 21 7

8 További feladatok Évente tájékoztatni kell a legfőbb szervet és a cégbíróságot arról, hogy milyen a cég helyzete, miért nem fejezte még be az eljárást, illetve várhatóan mikor fogja befejezni. A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától a munkáltatói jogok gyakorlója, és kötelezettségek teljesítője. 22 A kezdet és a vég A végelszámolás kezdő időpontja a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnésről hozott határozatában megadott időpont, nem korábbi, mint a határozat kelte. Végső határidő: a kezdő időponttól számított 3 év. /Ctv (1) bekezdés/. Ha ez alatt az idő alatt a társaság törlésére irányuló kérelmet a végelszámoló nem nyújtja be, kényszertörlési eljárás veszi kezdetét! 23 Egyszerűsített végelszámolás Csak a Kkt, Bt és az egyéni cég választhatja Kezdő időponttól számított 150 nap alatt be kell fejezni Megindításáról a közlemény közzétételét a Cégközlönyben 8 napon belül kell a végelszámolónak kezdeményeznie A végelszámoló személyét a cég a befejezéskor a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak 24 8

9 Áttérés a normál végelszámolásra Bejelentés a cégbíróságnak az áttérésről, ha: vitatja valamelyik hitelező igényét a vitatott igény miatt a hitelező pert indít várhatóan nem fejeződik be 150 nap alatt Végelszámolási kifogás esetén sem lehet egyszerűsített módon befejezni az eljárást. Az áttérés időpontja a kérelem benyújtásának napja. 25 EVÁ-s vállalkozások Az EVA törvény 3. (1) bek. g.) pontja szerint a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal az EVA alanyiság megszűnik. Az EVA tv. 20. (3) és (4) bekezdései rendelkeznek arról, hogy milyen számviteli feladatai vannak a számviteli törvény hatálya alá tartozó, illetve nem tartozó adóalanyoknak. Az EVA tv. szerinti nyilvántartásokat vezető vállalkozó visszatéréskor tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitómérleget készít, amelyet ha végelszámolás elhatározása miatt tért vissza -az EVA tv. 20. (4) bekezdése szerint nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni! 26 KATÁ-s vállalkozások A Katv szerint kisadózó vállalkozás kizárólag az egyéni vállalkozó, egyéni cég, Kktvagy Bt lehet. A KATÁ-tválasztó cégek adóalanyiságuk alatt nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá A Katv. 5. (1) bek. k.) pontja szerint a kisvállalati tételes adóalanyiság a végelszámolás, a felszámolás és a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik A Katv. 29. szerint a nyilvántartásokat vezető cég a számviteli törvény hatálya alá való visszatéréskor tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitómérleget készít, amelyet a végelszámolásra való tekintettel -nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni 27 9

10 A KIVA szabályai A Katv. 19. (5) bek. b.) pontja szerint a kisvállalati adóalanyiság a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik A cég visszatér a Tao hatály alá, és a Katv. 28. (10.)szerint: Az adózó 27. szerinti jogutód nélküli megszűnése esetén a bevallás benyújtásának határideje a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napja. 28 Külföldi székhelyű vállalatok magyar telephelye A Ctv. 55. (1) bekezdés előírja, hogy a cégnek az egyszerűsített végelszámolás kivételével -tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak változásait a végelszámoló, a felszámolás alatt álló cég -ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét is -cégjegyzéke adatainak változásait pedig a felszámolóbiztosköteles bejelenteni a cégbíróságnak. A fióktelep törlésére -amennyiben a fióktelep nem fizetésképtelen -végelszámolás lefolytatása nélkül kerül sor, azt követően, hogy a cég a törléshez szükséges, a rá vonatkozó anyagi jogszabályban meghatározott feltételek meglétét igazolta. 29 A fióktelep törlése A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény 23. -aszerint a fióktelep a cégnyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre irányuló kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított 60 napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz

11 A végelszámolás megszüntetése A cég legfőbb szerve dönthet a végelszámolás megszüntetéséről, és meghatározza annak időpontját: döntés a gazdálkodás továbbfolytatásáról (a végelszámolás alatt is folytathatott gazdasági tevékenységét), vagy a végelszámolás átmegy felszámolásba Nem döntés kérdése: a kényszertörlés a cégbíróság törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva megszűntnek nyilvánítja a céget a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be, nem nyújtott be törlési kérelmet a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre A cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolás lefolytatásának nincs helye 31 A végelszámolás lezárása A végelszámoló a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli beszámolót,amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettsége piaci értéken szerepelnek (az eredményre gyakorolt hatást az eredménykimutatás tartalmazza), a vagyonfelosztási javaslatot, amely a végelszámoló javasolt díját is tartalmazza, összefoglaló értékelést a végelszámolási időszak eseményeiről, javaslatot a cég vagyoni részesedéseivel működő jogalanyok, társadalmi szervezetek sorsára vonatkozóan 32 A vagyon kiadása A legfőbb szerv határozatot hoz a vagyon felosztásáról, beleértve a jogok engedményezését, kötelezettségek átruházását, a cég tartozásainak más általi átvállalását is. A hitelezői igények kielégítése után fennmaradt vagyon előzetesen értékelésre került, a felosztási javaslatban figyelembe kell venni a megszűnés utáni iratmegőrzés várható költségeit is! A vagyont a végelszámoló adja ki, de csak azt követően, hogy a cégbíróság meghozta a társaság törlésére vonatkozó végzést (NAV elektronikus tájékoztatása, vagy a beszámoló közzétételét követő 90 nap) 33 11

12 Számviteli teendők a végelszámolási folyamat során II. rész A végelszámolás kezdete A kezdő időponthoz kapcsolódó számviteli feladatok: A számviteli törvény alapján a cég tevékenységet lezáró beszámolójának elkészítése Számviteli, adóügyi vagy egyéb jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése Felelős: a cég korábbi tisztségviselője, a Ctv. 98. (3) bek. a.) pontja alapján Fordulónap: a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nap 35 Jogszabályi háttér A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Kormányrendelet 3. (4) bekezdés: A beszámolót (kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. (Sztv /B. ) Az Art 33. (6) bekezdése szerint A tevékenységet záró adóbevallást szintén 30 napon belül, Záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezése és közzétételre való megküldésével egyidejűleg, illetve, amelyik cég közzétételre nem kötelezett, a végelszámolást lezáró elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kötelesek benyújtani (és befizetni!) 36 12

13 A tevékenységet záró beszámoló A Sztv., továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint az üzleti év mérleg fordulónapjára elkészített : éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves, a kormányrendeletekben meghatározott beszámoló, és amelyhez üzleti jelentést nem kell készíteni Mit vegyünk figyelembe a beszámoló készítése során? folyamatos működés melletti beszámolókészítés szabályai a cég meg fog szűnni (értékvesztés, terven felüli ÉCS a Sztv. szerint) nagyon rövid a könyvvizsgálatra nyitva álló időszak (30 nap) úgy szülessen döntés a végelszámolás kezdő időpontjáról, hogy a feladatok eddig részben elvégezhetők legyenek! osztalékfizetésről való döntés a feltételek teljesülése esetén nincs akadálya! 37 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámoló kiemelt feladatai: A végelszámolás során a társaság vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti A cég jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti A hitelezői igények kielégítése után fennmaradó vagyont a társaság tagjai között pénzben vagy természetben (eszközökben) felosztja, és A társaság működését megszünteti. A végelszámolás ideje alatt gondoskodik a társaság vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről. 38 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontját követően évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére (cég helyzete, miért nem fejeződött még be az eljárás, várhatóan mikor fog) A végelszámolást a kezdő időponttól számított 3 éven belül be kell fejezni (be kell nyújtani a társaság törlésére irányuló kérelmet) A végelszámoló a hitelezői igénybejelentésihatáridőt (40 nap) követő 15 napon belül a hitelezői követelésekről jegyzéket készít. külön-külön az elismert, illetve vitatott hitelezői igényekről, amelyet további 15 napon belül a cégbírósághoz benyújt

14 Végelszámolási időszak alatti feladatok A vitatott hitelezői igények hitelezőit ezen minősítésükről értesíteni kell, fedezetükre pedig lekötött tartalékot kell képezni. Lekötött tartalékot kell képezni a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére is! Képzésére és felhasználására az általános számviteli előírások vonatkoznak (becslés!) Képezhető a tőketartalék, ennek hiányában az eredménytartalékterhére (akkor is kell képezni, ha emiatt az eredménytartalék negatív lesz!) 40 Végelszámolási időszak alatti feladatok Amennyiben a végelszámolás időszaka alatt a vitatott hitelezői igények kielégítésre kerülnek, akkor az ilyen címen képezett lekötött tartalékot meg kell szüntetni! Ha a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére képzett lekötött tartalékot harmadik személynek át kell adni: A pénzügyi rendezést közvetlenül a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni (T414-K384), az átvevőnél a lekötött tartalékkal szemben kell az átvett pénzeszközt könyvelni (T384-K414) E szerint kell eljárni akkor is, ha a vitatott hitelezői igényeket a végelszámolás befejezéséig nem egyenlítették ki. 41 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámolás befejezésekor a előzőekben leírtak szerint képezett és kimutatott lekötött tartalékot a vagyonfelosztási javaslatban a kötelezettségek között elkülönítetten kell szerepeltetni A végelszámoló felelősségéből adódóan sor kerülhet tőkehozzájárulás teljesítésére. Ennek összegét a bíróság állapítja meg, igazodva a károkozás mértékéhez. A ténylegesen befizetett összeget az eredménytartalék javára kell elszámolni (T381, 384 K413) 42 14

15 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A végelszámoló a tevékenységet záró mérleg és az azt alátámasztó leltár alapján végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít, amely alapján a végelszámolás alatt álló társaság megnyitjaa könyvviteli nyilvántartásait, rögzítia gazdasági eseményeket az általános számviteli előírások szerint. 43 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A végelszámoló jogosult A végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatait felülvizsgálni a hitelezők igénybejelentése alapján, ennek során döntheta végelszámolási nyitó mérlegben (nyitó leltárban) nem szereplő követelések és kötelezettségek felvételéről értékhelyesbítés és értékelési tartalék, időbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felüli ÉCS, céltartalék elszámolásáról, valamint a korábban ilyen jogcímen elszámolt összegek módosításáról. 44 Korrigált végelszámolási nyitómérleg Ezekről az eltérésekről a végelszámoló tételes jegyzéket állít össze (eszközönkénti, forrásonkénti megbontásban), és ezzel módosítja a végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt), azaz, korrigált végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít. Ez a jegyzék egyben a könyvelés bizonylata is A korrigált nyitó mérleg készítésekor a könyvviteli nyilvántartásokat nem szabad lezárni! 45 15

16 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A korrigált végelszámolási nyitómérleg három oszlopos: első oszlopa a végelszámolási nyitó mérleg adata, második oszlopa tartalmazza az előzőek szerinti, végelszámoló által megállapított eltéréseket, harmadikoszlopa pedig az első és a második oszlop összevont adatát. Mivel az eltérések érintik az eredményt, a mérlegben az eltérések oszlopban a MSZE sorba a számított (kalkulált) társasági adóval módosított adózás előtti eredményt kell beállítani, a számított (kalkulált) adó összege pedig a kötelezettségek között kerül kimutatásra. 46 Korrigált végelszámolási nyitómérleg 47 Üzleti év a végelszámolásban A korrigált végelszámolási nyitómérleget a végelszámoló figyelemmel a hitelezők igénybejelentésének határidejére legfeljebb 75 napon belül elkészíti és a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve elé terjeszti. A végelszámolás időszaka általában egy üzleti év, de ha a végelszámolás nem fejeződik be 12 hónap alatt, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó év ennél rövidebb is lehet /Sztv. 11. (12) bek./ Az éves elszámolású adókról tehát bevallást csak akkor kell benyújtani, ha az időszak hosszabb, mint 12 hónap

17 Az első üzleti év beszámolója A végelszámolás első üzleti évéről készített a számviteli beszámoló mérlegekülön oszlopban tartalmazza a végelszámolási nyitó mérleg adatait korrekció esetén a 4. (5) bekezdés szerinti korrigált végelszámolási nyitómérleg adatait, valamint az üzleti év záró adatait Az eredménykimutatás az előző üzleti év adatai mellett különkülön tartalmazza A hitelezői igénybejelentések, valamint a vagyoni helyzet felmérése alapján keletkezett eltérések eredményre gyakorolt hatását, A tárgyévi tevékenység bevételeit, költségeit és ráfordításait, Valamint ezek összevont adatait (a tárgyévi üzleti év adatait) 49 Beszámolókészítés a végelszámolás időszakában A végelszámolás időszaka alatt a végelszámoló üzleti évenként számviteli beszámolót készít, a vonatkozó jogszabályok mérlegfordulónaponhatályos rendelkezései szerint (üzleti jelentést nem kell készíteni) A beszámolóban fel kell tüntetni, hogy a cég végelszámolás alatt áll /72/2006.(IV.3.) Korm. rendelet 5. (1)/ A legfőbb szerv által jóváhagyott beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapjátkövető ötödik hónap utolsó napjáig kell a Sztv. és a vonatkozó kormányrendelet szerint letétbe helyezni és közzétenni. A lekötött tartalék képzése és annak feloldása, valamint a tőkehozzájárulás könyvekben való rögzítése az előzőekben ismertetettek szerint történik 50 A végelszámolás alatti időszak kiemelt időpontjai és feladatai 51 17

18 Számviteli feladatok a végelszámolás megszüntetése esetén A Ctv. Szerint a társaság legfőbb szerve a végelszámolás időszaka alatt a társaság törlésére vonatkozó kérelem cégbírósághoz való benyújtásáig elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését,és dönthet a működés továbbfolytatásáról A végelszámoló ehhez kapcsolódó számviteli feladatai megegyeznek a végelszámolás időszaka alatti feladatokkal, annyi eltéréssel, hogy a közzétételi kötelezettségnek a végelszámolás megszüntetése időpontjától számított ötödik hónap végéig kell eleget tennie. Többletfeladataa lezárt könyvviteli nyilvántartások, beszámoló és egyéb iratok átadása a társaság kijelölt képviselőjének 52 Számviteli feladatok felszámolás elrendelése esetén Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő,és a tagok a hiányzó összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A felszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez a legfőbb szerv hozzájárulására nincs szükség, de a végelszámolónak a legfőbb szervet a felszámolás kezdeményezéséről haladéktalanul tájékoztatnia kell. 53 Számviteli feladatok felszámolás elrendelése esetén A felszámolás bírósági elrendelése esetén a végelszámoló a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal köteles a végelszámolás első üzleti évéről a számviteli beszámolót elkészíteni, amelyet nem kötelező a legfőbb szervvel elfogadtatni, de ha köztelező a könyvvizsgálat, a könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell A beszámoló elkészítésének számviteli feladatai megegyeznek a végelszámolás időszaka alatti beszámoló készítésénél leírtakkal, eltérés a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettség esetében van: ennek a mérlegfordulónapot követő 30 napon belül eleget kell tenni. Többletfeladat,hogy a lezárt könyvviteli nyilvántartásokat, a leltárral alátámasztott beszámolót és az egyéb iratokat ( a Cstv. szerint) 30 napon belül a felszámolónak át kell adni Amennyiben a végelszámolás a kötelező 3 éven belül nem fejeződött be, és a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelte el, a végelszámoló feladatai azonosak a felszámolásnál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy az iratok átadása a cég képviselője felé kell, hogy megtörténjen (nem egyértelmű)

19 A vagyon kiadásának számvitele Ha a cég a törvényben előírt 3 éven belül a hitelezőket kielégítette, követeléseit behajtotta, vagyonát (ha szükséges volt) értékesítette, esetlegesen keletkezett veszteségeit leírta, a végelszámolás befejezhetővé válik. A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra: Az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettsége piaci értéken szerepelnek (az eredményre gyakorolt hatást az eredménykimutatás tartalmazza), a vagyonfelosztási javaslatot, amely a végelszámoló javasolt díját is tartalmazza, összefoglaló értékelést a végelszámolási időszak eseményeiről (zárójelentés) javaslatot a cég vagyoni részesedéseivel működő jogalanyok, társadalmi szervezetek sorsára vonatkozóan 55 Kiemelt feladatok Piaci értéken történő elszámolás: a piaci és a könyv szerinti érték különbözete rendkívüli ráfordításként, illetve rendkívüli bevételként kerül elszámolásra a könyvviteli számlák zárása előtt A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, illetve értékelési különbözet nem mutatható ki, ezeket a megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni. /72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 7. (1)- (2) bek./ 56 PÉLDÁK A mérlegben szereplő épület könyv szerinti értéke 10 millió Ft, piaci értéke pedig 18 millió Ft. Ezt a végelszámoló a végelszámolás során nem tudta értékesíteni, ezért azt az egyik tulajdonos fogja kapni piaci értéken. A felértékelés könyvelése: T123-K millió Ft. Az egyik társaságban lévő, tőzsdén forgalmazott részvény mérlegkészítéskori piaci értéke 2 millió Ft, könyv szerinti értéke 3 millió Ft. A különbözetet a mérlegfordulónapi értékeléskor értékvesztésként kell elszámolni: T874-K179 1 millió Ft. Lehetnek a cég tulajdonában a végelszámolás befejezésekor olyan eszközök is, amelyek beszerzésekor az előzetesen felszámított áfa levonásba került, így a végelszámolás befejezésekor áfa fizetési kötelezettség keletkezik. Ennek összegét a kötelezettségek közé kell beállítani a tulajdonosokkal szembeni követelésként: T355-K

20 PÉLDA A cég egyik szerszámgépe a végelszámolás befejezéséig nem került értékesítésre, így a vagyonfelosztáskor az előzetes megállapodás értelmében az egyik tulajdonosnak kerül átadásra. A Sztv. szerint ez csak értékesítés formájában történhet, így a cégnek áfa fizetési kötelezettsége keletkezik. A gép könyv szerinti értéke 5 millió Ft, piaci értéke 8 millió Ft. A záró beszámoló elkészítése során könyvelni kell a piaci és a könyv szerinti érték különbözetét: T131-K millió Ft, és a piaci érték után fizetendő áfát a tulajdonossal szembeni követelésként: T355-K467 2,16 millió Ft. Mivel a különbözet könyvelésével a piaci és a könyv szerinti érték azonos lesz, kivezetéskor az eredményre gyakorolt hatás nulla (T355-K961 és T861-K131 8 millió Ft). A tulajdonossal szembeni követelés a vele szembeni kötelezettségbe beszámításra kerül: T4792-K355 2,16 millió Ft. 58 Magánszemély tulajdonos A magánszemély esetében vállalkozásból kivont jövedelem keletkezhet, amelyet 16%-os szja és 450 eft-ig14%-os EHO fizetési kötelezettség terhel. Az előzőekhez hasonlóan a magánszemély tulajdonosokkal szembeni követelésként és az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kell könyvelni (T355-K462, T355-K463). A végelszámoló díját és járulékait, a végelszámolás költségeit és a megszűnéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, ráfordításokat a kötelezettségek közé kell beállítani a megfelelő költségekkel, ráfordításokkal szemben, esetenként a tulajdonossal szembeni követelésként. Munkavállalók esetében a végelszámolás befejezésének időpontja és a cég megszűnésének időpontja közötti időszakra el kell számolni a bért és a juttatásokat, a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást benyújtani, és az adó-és járulékterheket megfizetni. A záró beszámolóban ezeket az egyéb kötelezettségek között indokolt kimutatni. 59 El nem számolt bevételek és költségek A végelszámolás befejezéséig el nem számolt, a vagyon kiadásáig (a kiadandó eszközökhöz kapcsolódó) bevételeket a megfelelő bevétel számlán az egyéb követelésekkel szemben kell kimutatni. Az eszközök piaci értékre való átértékelésének, valamint a vagyon kiadásáig még várható költségeknek, ráfordításoknak, illetve a várhatóan felmerülő bevételek követeléskénti felvételének az adózás előtti eredményre gyakorolt hatását a végelszámolást lezáró beszámoló eredménykimutatásának tartalmaznia kell. A végelszámolást lezáró számviteli beszámolót a társaság törlésre irányuló kérelmével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül letétbe kell helyezni, közzé kell tenni a Sztv. És a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

A felszámolási eljárás kezdete:

A felszámolási eljárás kezdete: BIHARI ÁGNES, 2010 A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, valamint annak során a hitelezők törvényben meghatározott módon és sorrendben történő kielégítése.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 422-6/2013. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere H od "!'' (),lt~ _í ';J q Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. további

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei Mindazok a vezetők kapják meg a jelen tájékoztatónkat, akik vezetői azoknak a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek, amelyek

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni.

USA dollárban is lehet a könyveket vezetni és a beszámolót készíteni. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben