A végelszámolási eljárás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végelszámolási eljárás"

Átírás

1 A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok december 31-én ezer a regisztrált gazdasági szervezet 2013-tól közoktatási feladatellátás: 2 ezer költségvetési szervezet szűnt meg Kevesebb cégbejegyzés: szigorodó szabályok, növekvő költségek 3 1

2 Végelszámolások alakulása Összes végelszámolási eljárás 2013-ban alig 7000, 70%-os visszaesés 2012-höz képest Gyors kivezetés: kényszertörlési eljárás cégnél 4 Lenni vagy nem lenni? Ha nem, akkor? Választás: Megszűnés jogutódlással átalakulás (társaságiforma-váltás) egyesülés (beolvadás vagy összeolvadás) szétválás (különválás) Megszűnés jogutód nélkül végelszámolás kényszertörlés felszámolás 5 Mielőtt elkezdenénk A feltételek mérlegelése: Mire elég a vagyon? Mit kapnak a tulajdonosok a végelszámolás befejezésekor? Mennyi időbe (és pénzbe) kerül a lebonyolítása? Van-e tulajdonosi kölcsön a cégben? Milyen volt a cég előélete? (Számviteli/adózási fegyelem kérdései) 6 2

3 Mi a végelszámolás célja? A nem fizetésképtelen cégek megszüntetése vagyoni-gazdasági viszonyainak teljes körű rendezése mellett. Nem határozható el végelszámolás, ha fizetésképtelenséget megállapító végzést vett kézhez értesítést kapott a cég/cégbíróság, hogy büntetőjogi intézkedés indulhat (ha már folyamatban van a végelszámolás, meg kell várni a büntetőjogi intézkedés végrehajtását) nem fejezhető be, ha hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban (Ctv. 95. ) 7 Mi a tárgya? A végelszámolás tárgya az a vagyon, amellyel a cég a végelszámolás időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően, a végelszámolás folyamata alatt szerez, kivéve a Cstv. 4. -ának(3) bekezdésében meghatározott vagyont (pl. természetvédelmi oltalom alatt álló földterület, nemzeti vagyonban lévő műemlék, olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amely tekintetében vagyonkezelői vagy más használatot biztosító jogot gyakorol, stb ) Bizalmi vagyonkezelőkre a Cstv.-ta2014. évi XV. törvényben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 8 Felelősségi kérdések Tulajdonosi felelősség: felelős döntés a végelszámolásról, figyelembe véve az üzleti partnerekkel szemben fennálló felelősséget is! Új Ptk: a társaságot terhelő kötelezettség a törlést követő öt éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető! Ha a helytállási kötelezettség korlátlan volt a társaság fennállása alatt, ez alatt is az, és a többi korlátlanul felelős taggal egyetemleges (egymás közt a részesedésük arányában oszlik meg). Fennmaradhat hitelezői követelés, ha a végelszámolást kényszertörlés vagy felszámolás követi. 9 3

4 Volt tisztségviselő felelőssége Feladata a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül: Tevékenységet záró beszámoló készítése a kezdő időpontot megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal Minden törvényben előírt számviteli, adóügyi és egyéb jogszabályi előírás teljesítése Iratjegyzék készítése a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról, majd mindezek átadása a 30. napon a végelszámolónak /Ctv. 98. (1)-(3) bek./ További feladatai: a végelszámoló tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről A munkavállalók, üzemi tanács, szakszervezet tájékoztatása a végelszámolás megindításáról A feladatok elmulasztásából eredő károkért a Ptk. Általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik /Ctv. 98. (5)-(6) bek./ 10 A végelszámoló kijelölése Megválasztása: a cég legfőbb szerve által, a végelszámolást elrendelő határozatban Lehet jogi személy is, de akkor ki kell jelölni a végelszámolást végző természetes személyt is (összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételek, Ctv. 99. (3)-(4/A) A határozatban rendelkezni kell a végelszámoló díjazásáról (lehet ingyenes is) A végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik a vezető tisztségviselő megbízása, a végelszámoló minősül a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének. 11 A végelszámoló felelőssége Tulajdonosok és hitelezők érdekeinek képviselete a végelszámolás során A Ptk. általános szabályai szerinti kártérítési felelőssége van, de szigorúbb az elvárás, fokozott gondosságot kell tanúsítania ( az ilyen tisztséget betöltő személy ) Tőkebefizetésikötelezettség: kötelezettségei elmulasztása esetén (ok nélküli késlekedés a felszámolás bejelentésekor, hitelező jogtalan előnyben való részesítése, környezeti károk, stb ) Végelszámoló visszahívása, új kijelölése (Ctv.100. ) 12 4

5 A végelszámolás bejelentése Köteles a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben bejelenteni a cégbíróságnak /Ctv (1)/ A változásbejegyzési kérelem tartalmazza: a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is, d) a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését, e) a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal. 13 A Cégbíróság eljárása A Cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, közzéteszi a Cégközlönyben ( információt közöl a jogelődökről is, ha két éven belüli volt a jogutódlás). Felhívja a hitelezőket, hogy követeléseikete közlemény közzétételétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be. 14 A végelszámoló értesítési kötelezettsége A végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül értesítenie kell az alábbi hatóságokat a végelszámolás megindításáról: az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében, ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet, a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet, 15 5

6 A végelszámoló értesítési kötelezettsége az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat, a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót, a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő egyesületeket, alapítványokat, a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot. 16 A végelszámoló feladatai A cég vagyoni helyzetének felmérése A tevékenységet lezáró beszámolóból kiindulva elkészíti a végelszámolási nyitómérleget, amely tartalmazza a végelszámolás megindításáig felmerült, nyilvántartott követeléseit és tartozásait. Ha a bejelentésre nyitva álló 40 nap alatt hitelezői igénybejelentés érkezik, korrigálni kell a nyitómérleget: ez lesz a korrigált végelszámolási nyitómérleg, amelyet elfogadásraa cég legfőbb szerve elé terjeszt, ebből állapítható meg, hogy a cég vagyona elegendő-e a hitelezői követelések fedezetére. Ha ez a vagyon nem elegendő, és a tagok a hiányzó összeget nem fizetik be 30 napon belül, a végelszámolónak kezdeményezni kell a felszámolási eljárást. /Ctv.108. (1)/ 17 Hitelezői igények kezelése Ha a hitelezők elmulasztják a bejelentést vagy annak határidejét (40 nap), nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. /Ctv (1)/ A hitelezői igénybejelentésihatáridő elteltét követő 15 napon belül a jegyzékkészül a követelésekről, amelyen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. Ezt a jegyzéket a végelszámoló további 15 napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a végelszámoló a követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt értesíti. 18 6

7 Követelések jegyzéke Valamennyi ismert követelésről rendelkezni kell a vagyonfelosztási javaslatban, másként a végelszámolás nem zárható le. Az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül a bíróság előtt perben érvényesítheti, ennek megindítását a végelszámolónál igazolnia kell. A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni. A hitelezői jegyzék benyújtásának elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti eljárás keretében a cégbíróság határidő kitűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a végelszámolót a mulasztás pótlására. 19 A társaság vagyonának kezelése A cég vagyona: a kötelezettségek kielégítését meghaladó vagyon felosztásra kerül a tulajdonosok között Végelszámoló kötelezettsége: a cég követeléseinek behajtása tartozásainak kiegyenlítése egyéb jogainak érvényesítése, kötelezettségeinek teljesítése vagyoni eszközeinek értékesítése (ha szükséges) a cég legfőbb szerve meghatározhatja az értékesítés módját a fennmaradó vagyon felosztása a tulajdonosok között (a cégbíróságnak a társaság törlésére vonatkozó végzése meghozatalát követően!) gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről a cég megszüntetésének kérelmezése a cégbíróságnál 20 További feladatok Szerződések kezelése: rendezni kell a hatályban lévő szerződéseket azonnali hatállyal való felmondás (kivétel: A Ctv (3) bekezdésben nevesített esetek, pl munkaszerződés, lakásbérlet, ) elállás(ha meg nem volt teljesítés) Vitatott igényekre, okozott kárra lekötött tartalékot kell képezni! Kárfelelősség: a Ptk. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a végelszámoló a vagyon megőrzéséért 21 7

8 További feladatok Évente tájékoztatni kell a legfőbb szervet és a cégbíróságot arról, hogy milyen a cég helyzete, miért nem fejezte még be az eljárást, illetve várhatóan mikor fogja befejezni. A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától a munkáltatói jogok gyakorlója, és kötelezettségek teljesítője. 22 A kezdet és a vég A végelszámolás kezdő időpontja a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnésről hozott határozatában megadott időpont, nem korábbi, mint a határozat kelte. Végső határidő: a kezdő időponttól számított 3 év. /Ctv (1) bekezdés/. Ha ez alatt az idő alatt a társaság törlésére irányuló kérelmet a végelszámoló nem nyújtja be, kényszertörlési eljárás veszi kezdetét! 23 Egyszerűsített végelszámolás Csak a Kkt, Bt és az egyéni cég választhatja Kezdő időponttól számított 150 nap alatt be kell fejezni Megindításáról a közlemény közzétételét a Cégközlönyben 8 napon belül kell a végelszámolónak kezdeményeznie A végelszámoló személyét a cég a befejezéskor a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak 24 8

9 Áttérés a normál végelszámolásra Bejelentés a cégbíróságnak az áttérésről, ha: vitatja valamelyik hitelező igényét a vitatott igény miatt a hitelező pert indít várhatóan nem fejeződik be 150 nap alatt Végelszámolási kifogás esetén sem lehet egyszerűsített módon befejezni az eljárást. Az áttérés időpontja a kérelem benyújtásának napja. 25 EVÁ-s vállalkozások Az EVA törvény 3. (1) bek. g.) pontja szerint a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal az EVA alanyiság megszűnik. Az EVA tv. 20. (3) és (4) bekezdései rendelkeznek arról, hogy milyen számviteli feladatai vannak a számviteli törvény hatálya alá tartozó, illetve nem tartozó adóalanyoknak. Az EVA tv. szerinti nyilvántartásokat vezető vállalkozó visszatéréskor tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitómérleget készít, amelyet ha végelszámolás elhatározása miatt tért vissza -az EVA tv. 20. (4) bekezdése szerint nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni! 26 KATÁ-s vállalkozások A Katv szerint kisadózó vállalkozás kizárólag az egyéni vállalkozó, egyéni cég, Kktvagy Bt lehet. A KATÁ-tválasztó cégek adóalanyiságuk alatt nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá A Katv. 5. (1) bek. k.) pontja szerint a kisvállalati tételes adóalanyiság a végelszámolás, a felszámolás és a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik A Katv. 29. szerint a nyilvántartásokat vezető cég a számviteli törvény hatálya alá való visszatéréskor tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitómérleget készít, amelyet a végelszámolásra való tekintettel -nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni 27 9

10 A KIVA szabályai A Katv. 19. (5) bek. b.) pontja szerint a kisvállalati adóalanyiság a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik A cég visszatér a Tao hatály alá, és a Katv. 28. (10.)szerint: Az adózó 27. szerinti jogutód nélküli megszűnése esetén a bevallás benyújtásának határideje a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napja. 28 Külföldi székhelyű vállalatok magyar telephelye A Ctv. 55. (1) bekezdés előírja, hogy a cégnek az egyszerűsített végelszámolás kivételével -tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak változásait a végelszámoló, a felszámolás alatt álló cég -ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét is -cégjegyzéke adatainak változásait pedig a felszámolóbiztosköteles bejelenteni a cégbíróságnak. A fióktelep törlésére -amennyiben a fióktelep nem fizetésképtelen -végelszámolás lefolytatása nélkül kerül sor, azt követően, hogy a cég a törléshez szükséges, a rá vonatkozó anyagi jogszabályban meghatározott feltételek meglétét igazolta. 29 A fióktelep törlése A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény 23. -aszerint a fióktelep a cégnyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre irányuló kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított 60 napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz

11 A végelszámolás megszüntetése A cég legfőbb szerve dönthet a végelszámolás megszüntetéséről, és meghatározza annak időpontját: döntés a gazdálkodás továbbfolytatásáról (a végelszámolás alatt is folytathatott gazdasági tevékenységét), vagy a végelszámolás átmegy felszámolásba Nem döntés kérdése: a kényszertörlés a cégbíróság törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva megszűntnek nyilvánítja a céget a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be, nem nyújtott be törlési kérelmet a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre A cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolás lefolytatásának nincs helye 31 A végelszámolás lezárása A végelszámoló a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli beszámolót,amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettsége piaci értéken szerepelnek (az eredményre gyakorolt hatást az eredménykimutatás tartalmazza), a vagyonfelosztási javaslatot, amely a végelszámoló javasolt díját is tartalmazza, összefoglaló értékelést a végelszámolási időszak eseményeiről, javaslatot a cég vagyoni részesedéseivel működő jogalanyok, társadalmi szervezetek sorsára vonatkozóan 32 A vagyon kiadása A legfőbb szerv határozatot hoz a vagyon felosztásáról, beleértve a jogok engedményezését, kötelezettségek átruházását, a cég tartozásainak más általi átvállalását is. A hitelezői igények kielégítése után fennmaradt vagyon előzetesen értékelésre került, a felosztási javaslatban figyelembe kell venni a megszűnés utáni iratmegőrzés várható költségeit is! A vagyont a végelszámoló adja ki, de csak azt követően, hogy a cégbíróság meghozta a társaság törlésére vonatkozó végzést (NAV elektronikus tájékoztatása, vagy a beszámoló közzétételét követő 90 nap) 33 11

12 Számviteli teendők a végelszámolási folyamat során II. rész A végelszámolás kezdete A kezdő időponthoz kapcsolódó számviteli feladatok: A számviteli törvény alapján a cég tevékenységet lezáró beszámolójának elkészítése Számviteli, adóügyi vagy egyéb jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése Felelős: a cég korábbi tisztségviselője, a Ctv. 98. (3) bek. a.) pontja alapján Fordulónap: a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nap 35 Jogszabályi háttér A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Kormányrendelet 3. (4) bekezdés: A beszámolót (kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. (Sztv /B. ) Az Art 33. (6) bekezdése szerint A tevékenységet záró adóbevallást szintén 30 napon belül, Záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezése és közzétételre való megküldésével egyidejűleg, illetve, amelyik cég közzétételre nem kötelezett, a végelszámolást lezáró elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kötelesek benyújtani (és befizetni!) 36 12

13 A tevékenységet záró beszámoló A Sztv., továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint az üzleti év mérleg fordulónapjára elkészített : éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves, a kormányrendeletekben meghatározott beszámoló, és amelyhez üzleti jelentést nem kell készíteni Mit vegyünk figyelembe a beszámoló készítése során? folyamatos működés melletti beszámolókészítés szabályai a cég meg fog szűnni (értékvesztés, terven felüli ÉCS a Sztv. szerint) nagyon rövid a könyvvizsgálatra nyitva álló időszak (30 nap) úgy szülessen döntés a végelszámolás kezdő időpontjáról, hogy a feladatok eddig részben elvégezhetők legyenek! osztalékfizetésről való döntés a feltételek teljesülése esetén nincs akadálya! 37 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámoló kiemelt feladatai: A végelszámolás során a társaság vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti A cég jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti A hitelezői igények kielégítése után fennmaradó vagyont a társaság tagjai között pénzben vagy természetben (eszközökben) felosztja, és A társaság működését megszünteti. A végelszámolás ideje alatt gondoskodik a társaság vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről. 38 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontját követően évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére (cég helyzete, miért nem fejeződött még be az eljárás, várhatóan mikor fog) A végelszámolást a kezdő időponttól számított 3 éven belül be kell fejezni (be kell nyújtani a társaság törlésére irányuló kérelmet) A végelszámoló a hitelezői igénybejelentésihatáridőt (40 nap) követő 15 napon belül a hitelezői követelésekről jegyzéket készít. külön-külön az elismert, illetve vitatott hitelezői igényekről, amelyet további 15 napon belül a cégbírósághoz benyújt

14 Végelszámolási időszak alatti feladatok A vitatott hitelezői igények hitelezőit ezen minősítésükről értesíteni kell, fedezetükre pedig lekötött tartalékot kell képezni. Lekötött tartalékot kell képezni a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére is! Képzésére és felhasználására az általános számviteli előírások vonatkoznak (becslés!) Képezhető a tőketartalék, ennek hiányában az eredménytartalékterhére (akkor is kell képezni, ha emiatt az eredménytartalék negatív lesz!) 40 Végelszámolási időszak alatti feladatok Amennyiben a végelszámolás időszaka alatt a vitatott hitelezői igények kielégítésre kerülnek, akkor az ilyen címen képezett lekötött tartalékot meg kell szüntetni! Ha a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére képzett lekötött tartalékot harmadik személynek át kell adni: A pénzügyi rendezést közvetlenül a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni (T414-K384), az átvevőnél a lekötött tartalékkal szemben kell az átvett pénzeszközt könyvelni (T384-K414) E szerint kell eljárni akkor is, ha a vitatott hitelezői igényeket a végelszámolás befejezéséig nem egyenlítették ki. 41 Végelszámolási időszak alatti feladatok A végelszámolás befejezésekor a előzőekben leírtak szerint képezett és kimutatott lekötött tartalékot a vagyonfelosztási javaslatban a kötelezettségek között elkülönítetten kell szerepeltetni A végelszámoló felelősségéből adódóan sor kerülhet tőkehozzájárulás teljesítésére. Ennek összegét a bíróság állapítja meg, igazodva a károkozás mértékéhez. A ténylegesen befizetett összeget az eredménytartalék javára kell elszámolni (T381, 384 K413) 42 14

15 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A végelszámoló a tevékenységet záró mérleg és az azt alátámasztó leltár alapján végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít, amely alapján a végelszámolás alatt álló társaság megnyitjaa könyvviteli nyilvántartásait, rögzítia gazdasági eseményeket az általános számviteli előírások szerint. 43 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A végelszámoló jogosult A végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatait felülvizsgálni a hitelezők igénybejelentése alapján, ennek során döntheta végelszámolási nyitó mérlegben (nyitó leltárban) nem szereplő követelések és kötelezettségek felvételéről értékhelyesbítés és értékelési tartalék, időbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felüli ÉCS, céltartalék elszámolásáról, valamint a korábban ilyen jogcímen elszámolt összegek módosításáról. 44 Korrigált végelszámolási nyitómérleg Ezekről az eltérésekről a végelszámoló tételes jegyzéket állít össze (eszközönkénti, forrásonkénti megbontásban), és ezzel módosítja a végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt), azaz, korrigált végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít. Ez a jegyzék egyben a könyvelés bizonylata is A korrigált nyitó mérleg készítésekor a könyvviteli nyilvántartásokat nem szabad lezárni! 45 15

16 Korrigált végelszámolási nyitómérleg A korrigált végelszámolási nyitómérleg három oszlopos: első oszlopa a végelszámolási nyitó mérleg adata, második oszlopa tartalmazza az előzőek szerinti, végelszámoló által megállapított eltéréseket, harmadikoszlopa pedig az első és a második oszlop összevont adatát. Mivel az eltérések érintik az eredményt, a mérlegben az eltérések oszlopban a MSZE sorba a számított (kalkulált) társasági adóval módosított adózás előtti eredményt kell beállítani, a számított (kalkulált) adó összege pedig a kötelezettségek között kerül kimutatásra. 46 Korrigált végelszámolási nyitómérleg 47 Üzleti év a végelszámolásban A korrigált végelszámolási nyitómérleget a végelszámoló figyelemmel a hitelezők igénybejelentésének határidejére legfeljebb 75 napon belül elkészíti és a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve elé terjeszti. A végelszámolás időszaka általában egy üzleti év, de ha a végelszámolás nem fejeződik be 12 hónap alatt, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó év ennél rövidebb is lehet /Sztv. 11. (12) bek./ Az éves elszámolású adókról tehát bevallást csak akkor kell benyújtani, ha az időszak hosszabb, mint 12 hónap

17 Az első üzleti év beszámolója A végelszámolás első üzleti évéről készített a számviteli beszámoló mérlegekülön oszlopban tartalmazza a végelszámolási nyitó mérleg adatait korrekció esetén a 4. (5) bekezdés szerinti korrigált végelszámolási nyitómérleg adatait, valamint az üzleti év záró adatait Az eredménykimutatás az előző üzleti év adatai mellett különkülön tartalmazza A hitelezői igénybejelentések, valamint a vagyoni helyzet felmérése alapján keletkezett eltérések eredményre gyakorolt hatását, A tárgyévi tevékenység bevételeit, költségeit és ráfordításait, Valamint ezek összevont adatait (a tárgyévi üzleti év adatait) 49 Beszámolókészítés a végelszámolás időszakában A végelszámolás időszaka alatt a végelszámoló üzleti évenként számviteli beszámolót készít, a vonatkozó jogszabályok mérlegfordulónaponhatályos rendelkezései szerint (üzleti jelentést nem kell készíteni) A beszámolóban fel kell tüntetni, hogy a cég végelszámolás alatt áll /72/2006.(IV.3.) Korm. rendelet 5. (1)/ A legfőbb szerv által jóváhagyott beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapjátkövető ötödik hónap utolsó napjáig kell a Sztv. és a vonatkozó kormányrendelet szerint letétbe helyezni és közzétenni. A lekötött tartalék képzése és annak feloldása, valamint a tőkehozzájárulás könyvekben való rögzítése az előzőekben ismertetettek szerint történik 50 A végelszámolás alatti időszak kiemelt időpontjai és feladatai 51 17

18 Számviteli feladatok a végelszámolás megszüntetése esetén A Ctv. Szerint a társaság legfőbb szerve a végelszámolás időszaka alatt a társaság törlésére vonatkozó kérelem cégbírósághoz való benyújtásáig elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését,és dönthet a működés továbbfolytatásáról A végelszámoló ehhez kapcsolódó számviteli feladatai megegyeznek a végelszámolás időszaka alatti feladatokkal, annyi eltéréssel, hogy a közzétételi kötelezettségnek a végelszámolás megszüntetése időpontjától számított ötödik hónap végéig kell eleget tennie. Többletfeladataa lezárt könyvviteli nyilvántartások, beszámoló és egyéb iratok átadása a társaság kijelölt képviselőjének 52 Számviteli feladatok felszámolás elrendelése esetén Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő,és a tagok a hiányzó összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A felszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez a legfőbb szerv hozzájárulására nincs szükség, de a végelszámolónak a legfőbb szervet a felszámolás kezdeményezéséről haladéktalanul tájékoztatnia kell. 53 Számviteli feladatok felszámolás elrendelése esetén A felszámolás bírósági elrendelése esetén a végelszámoló a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal köteles a végelszámolás első üzleti évéről a számviteli beszámolót elkészíteni, amelyet nem kötelező a legfőbb szervvel elfogadtatni, de ha köztelező a könyvvizsgálat, a könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell A beszámoló elkészítésének számviteli feladatai megegyeznek a végelszámolás időszaka alatti beszámoló készítésénél leírtakkal, eltérés a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettség esetében van: ennek a mérlegfordulónapot követő 30 napon belül eleget kell tenni. Többletfeladat,hogy a lezárt könyvviteli nyilvántartásokat, a leltárral alátámasztott beszámolót és az egyéb iratokat ( a Cstv. szerint) 30 napon belül a felszámolónak át kell adni Amennyiben a végelszámolás a kötelező 3 éven belül nem fejeződött be, és a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelte el, a végelszámoló feladatai azonosak a felszámolásnál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy az iratok átadása a cég képviselője felé kell, hogy megtörténjen (nem egyértelmű)

19 A vagyon kiadásának számvitele Ha a cég a törvényben előírt 3 éven belül a hitelezőket kielégítette, követeléseit behajtotta, vagyonát (ha szükséges volt) értékesítette, esetlegesen keletkezett veszteségeit leírta, a végelszámolás befejezhetővé válik. A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra: Az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettsége piaci értéken szerepelnek (az eredményre gyakorolt hatást az eredménykimutatás tartalmazza), a vagyonfelosztási javaslatot, amely a végelszámoló javasolt díját is tartalmazza, összefoglaló értékelést a végelszámolási időszak eseményeiről (zárójelentés) javaslatot a cég vagyoni részesedéseivel működő jogalanyok, társadalmi szervezetek sorsára vonatkozóan 55 Kiemelt feladatok Piaci értéken történő elszámolás: a piaci és a könyv szerinti érték különbözete rendkívüli ráfordításként, illetve rendkívüli bevételként kerül elszámolásra a könyvviteli számlák zárása előtt A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, illetve értékelési különbözet nem mutatható ki, ezeket a megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni. /72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 7. (1)- (2) bek./ 56 PÉLDÁK A mérlegben szereplő épület könyv szerinti értéke 10 millió Ft, piaci értéke pedig 18 millió Ft. Ezt a végelszámoló a végelszámolás során nem tudta értékesíteni, ezért azt az egyik tulajdonos fogja kapni piaci értéken. A felértékelés könyvelése: T123-K millió Ft. Az egyik társaságban lévő, tőzsdén forgalmazott részvény mérlegkészítéskori piaci értéke 2 millió Ft, könyv szerinti értéke 3 millió Ft. A különbözetet a mérlegfordulónapi értékeléskor értékvesztésként kell elszámolni: T874-K179 1 millió Ft. Lehetnek a cég tulajdonában a végelszámolás befejezésekor olyan eszközök is, amelyek beszerzésekor az előzetesen felszámított áfa levonásba került, így a végelszámolás befejezésekor áfa fizetési kötelezettség keletkezik. Ennek összegét a kötelezettségek közé kell beállítani a tulajdonosokkal szembeni követelésként: T355-K

20 PÉLDA A cég egyik szerszámgépe a végelszámolás befejezéséig nem került értékesítésre, így a vagyonfelosztáskor az előzetes megállapodás értelmében az egyik tulajdonosnak kerül átadásra. A Sztv. szerint ez csak értékesítés formájában történhet, így a cégnek áfa fizetési kötelezettsége keletkezik. A gép könyv szerinti értéke 5 millió Ft, piaci értéke 8 millió Ft. A záró beszámoló elkészítése során könyvelni kell a piaci és a könyv szerinti érték különbözetét: T131-K millió Ft, és a piaci érték után fizetendő áfát a tulajdonossal szembeni követelésként: T355-K467 2,16 millió Ft. Mivel a különbözet könyvelésével a piaci és a könyv szerinti érték azonos lesz, kivezetéskor az eredményre gyakorolt hatás nulla (T355-K961 és T861-K131 8 millió Ft). A tulajdonossal szembeni követelés a vele szembeni kötelezettségbe beszámításra kerül: T4792-K355 2,16 millió Ft. 58 Magánszemély tulajdonos A magánszemély esetében vállalkozásból kivont jövedelem keletkezhet, amelyet 16%-os szja és 450 eft-ig14%-os EHO fizetési kötelezettség terhel. Az előzőekhez hasonlóan a magánszemély tulajdonosokkal szembeni követelésként és az adóhatósággal szembeni kötelezettségként kell könyvelni (T355-K462, T355-K463). A végelszámoló díját és járulékait, a végelszámolás költségeit és a megszűnéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, ráfordításokat a kötelezettségek közé kell beállítani a megfelelő költségekkel, ráfordításokkal szemben, esetenként a tulajdonossal szembeni követelésként. Munkavállalók esetében a végelszámolás befejezésének időpontja és a cég megszűnésének időpontja közötti időszakra el kell számolni a bért és a juttatásokat, a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást benyújtani, és az adó-és járulékterheket megfizetni. A záró beszámolóban ezeket az egyéb kötelezettségek között indokolt kimutatni. 59 El nem számolt bevételek és költségek A végelszámolás befejezéséig el nem számolt, a vagyon kiadásáig (a kiadandó eszközökhöz kapcsolódó) bevételeket a megfelelő bevétel számlán az egyéb követelésekkel szemben kell kimutatni. Az eszközök piaci értékre való átértékelésének, valamint a vagyon kiadásáig még várható költségeknek, ráfordításoknak, illetve a várhatóan felmerülő bevételek követeléskénti felvételének az adózás előtti eredményre gyakorolt hatását a végelszámolást lezáró beszámoló eredménykimutatásának tartalmaznia kell. A végelszámolást lezáró számviteli beszámolót a társaság törlésre irányuló kérelmével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül letétbe kell helyezni, közzé kell tenni a Sztv. És a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A végelszám olás szám viteli feladatai

A végelszám olás szám viteli feladatai szám viteli feladatai E lőadó: dr. A dorján Csaba 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 72/2006. (IV. 3) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

v é g z é s t: Az alapítvány neve: törölve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt bejegyezve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány v. a.

v é g z é s t: Az alapítvány neve: törölve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt bejegyezve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány v. a. Szolnoki Törvényszék Pk.61.126/1992/34. szám A Szolnoki Törvényszék, a Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt (5053 Szászberek, Kossuth út 197.) elnevezésű civil szervezet nyilvántartott adataiban

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

Civil szervezetek megszűnése. Egyesület

Civil szervezetek megszűnése. Egyesület Civil szervezetek megszűnése Egyesület I. Végelszámolás A.) Végelszámolás elrendelése iránti kérelem A 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 9. (2) bekezdése szerint: amennyiben az egyesület

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

A felszámolási eljárás kezdete:

A felszámolási eljárás kezdete: BIHARI ÁGNES, 2010 A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, valamint annak során a hitelezők törvényben meghatározott módon és sorrendben történő kielégítése.

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 422-6/2013. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Felszámolási eljárás, végelszámolás és az átalakulások számviteli és könyvvizsgálati sajátosságai röviden Készítette: Ferenczi Szilvia FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A felszámolás

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló Normál egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7030 Paks Árnyas utca 4 2 7 Adószáma: 18858341-1-17 KSH jelzőszáma: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 13-án tartandó rendkívüli ülésére

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 13-án tartandó rendkívüli ülésére Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője 1/2015.(I.13.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 13-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi

Részletesebben

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1 X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1) 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 2) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv)

Részletesebben

Jogutód nélküli megszűnések (végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés) számviteli feladatai.

Jogutód nélküli megszűnések (végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés) számviteli feladatai. Jogutód nélküli megszűnések (végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés) számviteli feladatai Jogutód nélküli megszűnési formák Végelszámolás : Jogutód nélküli megszűnés Tevékenység folytatását határozhatják

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Szám: 02/279-19/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése 1. Bevezetés A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság jogai és kötelezettségei nem szállnak át más szervezetre. A jogutód nélküli

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2013. 1./ A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2. Képviselő: Dudás Péter kuratórium titkára 3. Székhely:

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben