A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Labdarúgó Klub egyéb szervezet megnevezés 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója Éves zárómérleg A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, a egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

2 Sorszám Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sorok) II. KÖVETELÉSEK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 18. VI TEVÉKENYSÉGBŐL F. Kötelezettségek ( sorok) Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Időszak: I. III. I. III. I. III. IV. E. I II. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKPAPÍROK INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Céltartalékok A tétel megnevezése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Időszak: adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Ebből: - támogatások ( sorok) alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Ebből: - támogatások ( sorok) Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Tételszám A tétel megnevezése 2. Aktivált saját teljesítmények értéke - társadalombiztosítási - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - társadalombiztosítási Előző év Előző év(ek) helyesbítései egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel (1.± ) Tárgyév A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) I. Adófizetési kötelezettség E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Időszak: Tételszám D. Jóváhagyott osztalék A tétel megnevezése 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai Továbbutalási céllal kapott támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. Továbbutalt támogatás Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 Pilisi Labdarúgó Klub Az egyéb szervezet neve 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Az egyéb szervezet címe évi Kiegészítő melléklete I. Általános rész: 1., A szervezet alapadatai: A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: TE-3773 A társadalmi szervezet célja: Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére. E célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal valamint a lakossággal, továbbá mindazon természetes és jogi személyekkel, akik magukénak vallják a megfogalmazott törekvéseket. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakhelye: Sportegyesület Zuber Gyula Klicska László Tamás Lengyel Zoltán (elnök) (alelnök) 2721 Pilis, Homoki Szőlő III. dűlő Hrsz. 6928/ Pilis, Jókai út 14. (titkár-pénzügyi ügyintéző) 2721 Pilis, Hűvösvölgy út 6. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk / Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség A társaság kettős könyvvitelt vezet és a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírásai alapján egyszerűsített éves beszámolót készít. 3. A labdarúgó klub által alkalmazott főbb értékelési eljárások: a.) 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti MÉRLEG kimutatással 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti EREDMÉNYKIMUTATÁS -sal A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. Az egyesület a Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket azok használatba vételekor egy összegben számolja el költségként. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása a várható használati idő függvényében kerül meghatározásra, lineáris módszerrel. A társaság terven felüli értékcsökkenést ezen eszközök esetében a számviteli törvény által meghatározott esetekben számol el. Az egyesület a tárgyi eszközökről folyamatosan vezet analitikus nyilvántartást. b.) Az egyesület anyagbeszerzéseit év közben a költségnem számlákon könyveli. Az év végi készlet tényleges leltározással kerül megállapításra. A leltárkészítés időpontja a naptári év utolsó napja. c.) Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.

6 Az egyesület az előző évekhez képest értékelési eljárást egyik eszköz esetében sem változtatott. A szokásos mértéket meghaladó mértékű eredményt növelő és csökkentő tételek elbírálása egyedileg történik. Rendkívülinek tekintjük például: - ha a megállapított hiány összege utáni bírság meghaladja a 100 %-ot - a szándékosan okozott kárt, vagy teljes megsemmisüléssel járó, illetve bűncselekményhez kapcsolódó káreseményt, - ha a késedelmi kamat összege meghaladja a kamatszámítás alapjául szolgáló tőkeösszeget - a jellemzően elő nem forduló valamennyi gazdasági eseményt, stb. d., Az egyesület nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel, veszélyes hulladékokkal, környezetre káros készletekkel. Környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek és várhatóan a jövőben sem merülnek fel ilyen típusú költségek. e., Az egyesület a 91-es számlaosztályban alábontva számolja el, a versenyek, a tagjaival szemben fennálló tagdíjkövetelések, a rendelkezésére álló ingatlanrész béreadását valamint a sportrendezmények jegybevételeit. Elkülönítetten a 92-es számlaosztályban tartja nyilván a vállalkozási célú tevékenységből származó bevételeit, melyek jellemzően marketing és reklámcélú bevételek. f., Az egyesület költségeit és ráfordításait nem különíti el tételesen a könyvelésében és nyilvántartásában beszámolójának összeállításánál él a rendelet által adott lehetőséggel és utólag arányosítja a bevétel összetételének aránya szerinti mértékkel. II. Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása Megnevezés: Bázis év Tárgy év Változás % A. Befektetett eszközök % I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök % III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök % I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök % C. Aktív időbeli elhatárolás 0 9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % D. Saját tőke % I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás % III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alap tevékenységből % VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek % I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! III. Rövid lejáratú kötelezettségek % G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN % Mutató Bázis év Tárgy év Változás Befektetett eszközök aránya 56,91% 43,87% 77,09% Forgóeszközök aránya 43,09% 56,09% 130,16% Tőkeerősség 14,26% 51,27% 359,59% Befektetett eszközök fedezete 25,05% 116,87% 466,44% Saját tőke növekedési mutató #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Hitelfedezettségi mutató 7,44% 30,41% 408,68% Adóságállomány aránya 0,00% 0,00% #ZÉRÓOSZTÓ! Likvidítási gyorsráta 3,88 15,27 393,62% Likvidítási mutató 388,00% 1527,25% 393,62%

7 III. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Ingatlanok Termelő gép, ber. Jármű 0 Egyéb gép, ber. Jármű Összesen: Értékcsökkenés - Ingatlanok Termelő gép, ber. Jármű 0 Egyéb gép, ber. Jármű Összesen: Az egyesület követeléseinek összetétele : Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Követelés szolgáltatásból (vevők ) ,50% Egyéb túlfizetés (szállítói) 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,50% Az egyesület pénzeszközeinek összetétele : Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Házipénztár ,04% ebből - főpénztárban elhelyezett pénzeszköz ,92% - utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz ,86% - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz ,00% Bankszámlák ,98% ebből - folyószámlán elhelyezett pénzeszköz ,00% - Utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz ,38% - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz ,68% Összesen: ,76% Az egyesület tőke összetétele én Saját tőke elemek Induló tőke: évi eredménytartalék: Érték Ft-ban

8 2011. évi eredménytartalék évi eredménytartalék: évi eredménytartalék: évi alap tevékenység eredménye: vállalkozási tevékenység eredménye: Saját tőke összesen: Az egyesület rendezetlen kötelezettségeinek összetétele Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Kapott kölcsönök ,00% Szállítói kötelezettségek ,33% Személyi jellegű kötelezettségek #ZÉRÓOSZTÓ! Adófizetési kötelezettségek #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,47% Az egyesület bevételeinek alakulása 2014-ben: Megnevezés Érték Ft-ban 1. Futballtorna rendezésből származó bevétel Ingatlanrész bérbeadásából származó bevételek Sportrendezvények jegybevétele Hírdetés, reklám tevékenység bevétele I. Összes Sportcélű tevékenységből származó bevétel Tagdíj befizetésből származó bevételek SZJA 1% Önkormányzati támogatás szerződés szerint Tagoktól érkezett támogatás, adomány 0 5. TAO kiegészítő sporttámogatás Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel ( TAO kedvezmény) II. Összes támogatás III. Kerekítési differenciából származó bevétel 0 IV. Kamatból származó bevétel Összes bevétel Az egyesület pénzügyi kiadásainak összetétele és forrása 2014-ben Megnevezés Tevékenységet támogató Működési célú Összesen Berendezések üzemeltetéséhez üzemanyag vásárlás Tisztítószerek, takarítószerek Irodaszerek, nyomtatványok Gyógyászati eszközök, fertőtlenítő szerek Karbantartási anyagok Utánpótlás korosztály étkeztetése (védőital stb.) Felnőtt korosztály étkeztetése (védőital stb.) Játék- és sportszerek vásárlása Sportfelszerelések ( mez, cipő stb.) Egyéb anyag költségek

9 I. Anyag jellegű költségek összesen: Postaköltség Személyszállítási költségek Terembérleti díjak Karbantartási munkadíjak Oktatás továbbképzés költsége Utazási és kiküldetési költség Könyvelési díjak MLSZ nevezési díjak MLSZ Játékengedélyek MLSZ, Emberi Erőforr. Min. Igazolási díjak TAO-s Nevezési díjak NSI 1%-os közreműködői díj Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, sportorvosi stb.) II. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen Hatósági díjak, illetékek Számlavezetési díjak Egyék költségek (aláírás hítelesítés) 0 III. Egyéb szolgáltatások összesen: Megbízási díjak Szociális hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás IV:. Személyi jellegű ráfordítások összesen Késedelmi kamatok, bírságok Negatív kerekítési különbözet IV:. Egyéb ráfordítások összesen Dologi kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése 0 Tárgyi eszközök beszerzése Terv szerinti értékcsökkenés Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: Az egyesület évi beszámolójában alkalmazott költségfelosztás Adatok Ft-ban Számla osztály Költségnem összesen Alaptevékenység arányosított költsége Vállalkozási tevékenység arányosított költsége 78,26% 21,74% 51. Anyagok Igénybevett szolgáltatások Egyéb Szolgáltatások Anyagjellegű ráf. Összesen: Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulék Személyi jellegű ráf. Összesen:

10 57. Értékcsökk Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkivüli ráfordítások 0 Költségek és ráfordítások összesen: Bevételek Kamatbevétel Bevételek összesen: Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény összesen: Adózás előtti eredmény összesen: Ft (cél szerinti tevékenységből) Ft. (vállalkozási tevékenységől) Társasági adó meghatározás: Cél szerinti tevékenység vállalkozás célú tevékenység Összesen Bevételek ebből adomány 0 Költségek Eredmény Adómentes értékhatár (10%) Összes bevétel *10% Előzetes társasági adó alap ha, a váll.bev. Meghaladta a 10%-ot adótartozás esetén, kapott támogatás teljes összege 0 Végleges (korrigált) adóalap Előzetes TAO alap+kapott támogatás Fizetendő társasági adó korrigált adóalap*10% Fizetendő társasági adó: Ft Folyamatban lévő sportfejlesztési programmal kapcsolatos támogatások A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfp-5399/2014 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a ös évadra vonatkozólag: Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke % Utánpótlás- nevelési feladatok % Összesen: A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfp-2399/2013 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a es évadra vonatkozólag:

11 Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke % Utánpótlás- nevelési feladatok % Összesen: A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp /2012 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a as évadra vonatkozólag: Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke % Utánpótlás- nevelési feladatok % Összesen: A beszámolót FÉLIX IBOLYA mérlegképes könyvelő állította össze. PM azonosító száma: Pilis, Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

12 Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa Gy. U Pk.61986/1992/ évi Szöveges beszámoló I. Az egyesület fő célkitűzése, célja: Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére. I. Az egyesület közhasznú tevékenységével összefüggésben kapott bevételeinek összetétele: Adatok Ft-ban Forrás Állami költségvetésből Helyi önkormányzattól Egyéb gazdasági szervezettől Magánszemélyektől Pénzintézettől Összesen: Bérleti díj Jegybevétel, rendezvények Cél szerinti tevékenységből Tagdíjból Szja 1%-ból Támogatásból Adományból Kamatbevételből Vállalkozási célú bevételből Összesen: VII. A közhasznú tevékenység cél szerinti teljesítése, eredményessége: A évre szóló beszámoló adatai az alábbi programokat tükrözik: 1. program: JH /2014 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok A Klub a beadottt sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Lelátóépítés Asztalosmunkák Villanyszerelés Öntözőrendszer Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Adatok Ft-ban Elszámolt költség ig

13 Festés Labdafogóháló Előtető Térkő burkolás Edzőpálya világítás bővítés Kerítés, kiskapu készítés Hátsó edzőpálya fűvesítés javítás Összesen Közreműködői díj -beruházás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás TOTAL: Utánpótlás - nevelési feladatok Sporteszközök Gyógyszerek Személyszállítás Nevezési díjak Rendezési felkészítési költségek Edzőtáboroztatás, szállás, étkeztetés Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Összesen Közreműködői díj -utánpótlás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Elszámolt költség ig TOTAL: /2015 -ös évad TOTAL program: JHM /2013 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok A Klub a beadottt sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Adatok Ft-ban Elszámolt költség ig Sporfelszerelések és eszközök Pálya világitás felújítása Összesen Közreműködői díj -beruházás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás TOTAL:

14 Utánpótlás - nevelési feladatok Utánpótlás szállás és étkeztetés Pályatarozékok Sporteszköz Sportfelszerelés Gyógyszerek Edzői költségek Bérleti díjak Személyszállítás Nevezési díjak Összesen Közreműködői díj -utánpótlás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Elszámolt költség ig TOTAL: /2014 -as évad TOTAL Kelt.: Pilis, április 21. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2010. év

KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2010. év Fővárosi Bíróság 18231052-2-41 Pk. 60. 150/2001 adószám bírósági végzés száma A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG A társadalmi szervezet, köztestület címe: 1138. Budapest,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete T \ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben