Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: december 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Hirka Tamás Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Tóth Károly, Hrabovszki György, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Pap János, Vámos József, Takács Péter, Halász Zsanett, Benkóné Dudás Piroska, Fodor Jánosné. Igazoltan volt távol: Baji Lajos Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Witman László, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály osztályvezetıje, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetıje, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Sztankó Ilona, PIU vezetı, Bánfi Ádám szakértı, Dr. Kiss Gyula aljegyzı Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 20 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Baji Lajos képviselı jelezte. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1.a, Z.1.b, napirendjeit a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. Az 1.8. napirendet a további egyeztetések szükségességére tekintettel levételre javasolta. A Bejelentések között javasolta tárgyalni Az önkormányzati képviselık közgyőléseken és bizottsági üléseken való megjelenése, a Közvélemény kutatás valamint a Forrás biztosítása a projekt elıkészítéshez címő elıterjesztést, amelynek megtárgyalását a pályázatbeadás határideje indokol. Továbbá bejelentette, hogy a képviselıi kérdésekre adott válaszok megtárgyalására szintén a Bejelentések napirend keretében kerül sor. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Kezdeményezte az 5.6. napirendi pont levételét. Javasolta, hogy az Állami Számvevıszék vizsgálati eredményének ismeretében döntsön a közgyőlés a javadalmazás mértékérıl. Szintén levételre javasolta a 8.1. Békéscsaba Kulturális Központ intézményvezetıi pályázatának meghirdetése tárgyú elıterjesztést. Véleménye szerint a

2 2 kinevezés szükségességét semmi nem indokolja, ezért a pályázat eredményének függvényében döntsön a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Zárt ülés elején szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Nyilvános ülés elején felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Egy történelmi eseménybıl kifolyólag kb. 15 óra 30 perckor szeretne szót kérni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Kérdezte, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatás kapcsán tartalmasabb anyagot kapnak kézhez a képviselık? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az illetékes bizottsági elnökkel történı egyeztetés után kérte a napirend levételét. (Kazetta 1/ ) Hricsovinyi Tamás képviselı: Zárt ülés elıtt felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy Szilvásy Ferenc képviselı megemlékezését 14 órakor tartják. A napirend elfogadása után a hivatalba január 1-je után újonnan belépı dolgozók bemutatására kerül sor. Köles István alpolgármester a képviselık asztalán elhelyezett, az UNICEF Magyar Bizottsága által postázott rongybabák céljáról ad tájékoztatást. Szavazásra bocsátotta Tóth Károly képviselı 5.6. napirendi pont levételére tett javaslatát, amit elıterjesztıi oldalról nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 7 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta Tóth Károly képviselı 8.1. napirendi pont levételére tett javaslatát, amit elıterjesztı nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 7 igen, 16 nem szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a napirendet. - Megállapította, hogy a közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el: (Kazetta 1/ )

3 3 NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje Nyilvános ülés: 1.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 2. Javaslat az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. ügyvezetıjének megválasztására Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4. Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító Program keretén belül a Közép- Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 5. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezése Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 6. Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP-5.3.0/A) Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 7. DARF-TEUT támogatási tartaléklistán szereplı útburkolat-felújítások megvalósításához önerı biztosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály

4 4 9. A Nova-Invest Kft. ingatlancsere kérelmével kapcsolatos 589/2009. (IX.24.) közgy. határozat módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 10. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2.) Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról Elıkészítı: PIU 3.) Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő KEOP-1.2.0/2F azonosítási számú projekt támogatási szerzıdésének 1.sz. módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, PIU 4.) A haszonállattartásról szóló 8/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıkészítı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Elıkészítı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Pénzügyi és Gazdasági Osztály 3. A prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 4. Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 5. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

5 5 6. Javaslat tisztségviselık jutalmazására Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 6.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Villamos energia beszerzése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 2. A hatósági díjtól eltérı évi vízdíj és csatornadíj alkalmazása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 7.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. Fogszabályozási szakellátás biztosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 3. Étkeztetési szolgáltatás finanszírozása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 4. Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5. Tájékoztató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idısek Otthona és Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ integrációjáról Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 6. A dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Alapító Okiratának módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 8.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. Békéscsabai Kulturális Központ intézményvezetıi pályázatának meghirdetése Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

6 6 2. Elırehozott szakképzési osztályok indítása a Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégiumban Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 3. Békéscsaba közoktatási intézményeiben évben lejáró intézményvezetıi megbízások szerinti pályázatok meghirdetése Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4. Tájékoztatás az Agóra projekt helyzetérıl Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 9.) A közterületek, településrészek, egyes mőtárgyak elnevezésérıl, mővészeti alkotások közterületi elhelyezésérıl és a házszámozásról szóló 26/2008. (V.26.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 10.) A Békéscsabai Regionális Képzı Központ módosított alapító okiratának jóváhagyása Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 11.) A Dél-alföldi Regionális Logisztikai és Gazdaságfejlesztési Egyesület kérelme Elıkészítı: Kabinet 12.) Többletfeladatok ellátása a polgármesteri hivatalban Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 13.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. félévi üléseihez készült munkaterv Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 14.) BEJELENTÉSEK 1. A Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának létrehozása tárgyú, 600/2008. (X.30.) közgy. határozat módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 2. Az önkormányzati képviselık közgyőléseken és bizottsági üléseken való megjelentése Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport

7 7 Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: Bemutatta a január 1-je óta a hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló munkatársakat, akik név és titulus szerint a következık: Witmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı Dr. Deák Zoltán Titkársági Osztály - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetı Takácsné Stratégiai-Fejlesztési Osztály Projektmenedzsment Csoport B. Nagy Nikoletta csoportvezetı Belanka Zsolt Péter Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport testületi referens Czigliczkiné Stratégiai-Fejlesztési Osztály Liszkai Edit vagyonkezelı-településfejlesztı Császár Judit Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetı Dr. Krizsán Gyöngyi Stratégiai-Fejlesztési Osztály közbeszerzési ügyintézı Dr. Pribojszki Szabina Stratégiai-Fejlesztési Osztály vagyonkezelı-településfejlesztı Fejér Péter Okmányiroda okmányügyintézı Gál Gabriella Stratégiai-Fejlesztési Osztály Beruházási Csoport beruházási ügyintézı Hricsovinyi József Közigazgatási Osztály Közterület-felügyelet ügyfélszolgálati ügyintézı Kanalas László Csaba Közigazgatási Osztály Mezei İrszolgálat Koszecz Andrea Leszkóné Pataki Ágnes mezıır Kabinet társadalmi kapcsolatok referense Stratégiai-Fejlesztési Osztály beruházási ügyintézı Mezei Ferenc Közigazgatási Osztály Mezei İrszolgálat mezıır Medovarszki Andrásné Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetı Miklós Gergı Okmányiroda okmányügyintézı Schaffer Olívia Ellenırzési Csoport pénzügyi ellenır Szamosvári Anita Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály közmővelıdési ügyintézı Tarné Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály dr. Malatyinszki Anita tanügyigazgatási ügyintézı Vaverka Rudolf Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetı Veresné Ellenırzési Csoport Hoffmann Anikó belsı ellenır

8 8 Zsoldi László Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály gazdasági tanügyigazgatási ügyintézı Megköszönte a megjelenést. (Kazetta 1/ ) Köles István alpolgármester: Az UNICEF Magyar Bizottsága a képviselık asztalán elhelyezett rongybabával kívánja a testületet emlékeztetni a 20 évvel ezelıtt aláírt gyermekjogi egyezményre. A babákat önkéntesek készítették, a mellékelt levelezılappal a képviselık visszajelezhetik örökbefogadójuk nevét. A mellékelt csekken tetszés szerinti összeg felajánlható, az összegyőlt adományt óvodák fejlesztıjátékainak megvásárlására fordítják. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: 9.29 órakor zárt ülést rendelt el. Bejelentette, hogy a zárt ülés befejezését követıen a közgyőlés nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés Vantara Gyula polgármester: Bejelentette, hogy a zárt ülés befejezését követıen a közgyőlés nyilvános üléssel folytatja tovább ülését. Napirend tárgya: Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok Tárgy: Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a képviselık kézhez kapták. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Már korábban is a kabinetvezetı felé feltette azon kérdését, mely szerint ki a pályázat összeállítója, annak tervezıje, valamint az önkormányzatot mekkora kiadás terheli, és várható-e, hogy a tervezı visszafizeti azon összeget, amit számára a hivatal kifizetett? Kiderült, hogy a tervezı olyan munkát végzett, amely nem felel meg a valóságnak, hiszen a vállalkozók, a kivitelezık magasabb árat határoztak meg, mint amit az önkormányzat tervezett a pályázat kapcsán. Az erdıtakarítás a hivatal számára ,- Ft plusz kiadással járt, holott a munkálat a pályázaton belül elvégezhetı lett volna. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A kérdésekre a felszólalások után adják meg a választ. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A kivitelezés az eredetileg tervezett költségekhez képest némi túlzással elmondható, hogy a duplájára növekedett. Ki ezért a felelıs? Egyetért azzal, hogy ilyen formában a pályázat nem támogatható, figyelemmel a jövı évi költségvetési forrásokra. A határozati javaslat 4. pontja szerint az önkormányzat saját erıbıl építi ki az infrastruktúrát, miközben számára nem ismert a pályázat eredménye, a támogatás mértéke. Óva inti a

9 9 közgyőlést az alapinfrastruktúra kiépítésétıl. Javasolta, hogy a testület ismerje meg a támogatás mértékét, és ennek tudatában tegye hozzá a saját forrást. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Miklós Attila képviselınek elmondta, hogy a kalandpark a Városházán már megvalósult. Amit itt csinálnak, annál jobb kalandparkot nincs az az Isten, aki tervezni tud. Már kiépített szerencsejáték van, hogy ki tud többet nyerni rajtunk. Aki kételkedik bennem, az figyeljen arra, hogy szereztünk egy lerobbant idınként nyilvánosházként üzemelı épületet, és odaadtunk neki egy nagyon értékes területet. Nézze meg mindenki, hogy ki a nyertes. Ez egy kalandpark. Kalandos volt, egyszerő volt, miután már egyszer átvert bennünket ez a vállalkozó néhány ,- Ft-tal, akkor adjunk neki még egyszer. Kalandpark, azt tudom mondani, mert mőködik egy óriáskerék, az óriáskerék tetején meg a polgármester szórja a pénzt két kézzel, pályázatokat rendel főtıl-fától, vadvirágtól, jó messzirıl, ezért kell az óriáskerék tetejérıl kidobni a pénzt, hogy elérjen Tatabányától Nemesmedvesig, mert, hogy békéscsabai vállalkozó, ha nem kivételes helyzető, és elcserélik vele a Trófeát, akkor pénzhez nem jut. Tehát mőködik a kalandpark. Mőködik, mert felállítottak egy távolbalátó készüléket a Városházán, aki ebben kételkedik, az nézze meg a vagyonkezelésünket is rábíztuk egy debrecenire. Mi az, ha nem kaland. Mi az, ha nem kaland, hogy fizetünk 35 % sikerdíjat valakinek, amikor nincs is engedélye ilyen típusú tevékenység folytatására. Mi az, ha nem kalandpark, nem görbe tükör, hogy hogy tud nem igazat mondani, mondjuk a pénzügyi osztályvezetı törvényes tanúmeghallgatáson. Mi az, ha nem kalandpark, hogy góltotót hirdetett a Városháza már jó régen, a góltotó lénye a következı: meg kell tippelni, ki az a személy, akibe a polgármester leginkább bízik, mert az lesz a következı, akit felmentenek. Lehet újra fogadni Péter. Mőködik a kalandpark. Nem emlékszik valaki? Bízott egy Benedek Mária nevő jegyzıben. Fizetett neki ,- Ft-ot. Mi ez ha nem szerencsejáték? Mi ez, ha nem kalandpark? Bízott a jegyzıben, kapott is ,- Ft-ot, majd elment, utána még fegyelmit is osztogattunk. Mi az, ha nem kalandpark, hogy bíztunk a könyvvizsgálóban, vagy a polgármester bízott a könyvvizsgálóban, ha nem tévedek, akkor itt hagyott egy hamisított évi zárszámadást. Mi az, ha nem kalandpark, képviselıtársaim, itt a Városházán, amelyeket mondjuk ezek az ügyek jellemzik. Mi az, ha ez nem kalandpark? Békéscsaba lassan megnyeri azt a kitüntetı címet, hogy azzal büszkélkedhet, hogy mi tudtuk a legtöbb olyan közbeszerzési pályázatot kiírni, amely érvénytelen volt, mi ez, ha nem kalandpark. Mi az, ha nem kalandpark, hogy elıtte szüntetjük meg az összes kis intézményt kultúrában, mi az, ha nem kalandpark, hogy elıbb nevezünk ki vezérigazgatót, mi az, hogy elıbb térítjük el majd szép lassan az Élıvízcsatornát, mi ez, ha nem kalandpark. Milyet akartok még? Ehhez képest mi hiányzik, hogy kiirtsuk az erdı másik felét is? Vegyünk még egyet? Ott senki nem épített lerobbant szállodát. Nem tudunk már mit megvenni. Megvalósult a kalandpark, nem kell rá pénz. Adjunk jutalmat a polgármesternek, ma majd megtesszük az 5.6. napirendnél, és lesz kaland, meg élmény. Van kalandpark, barátaim, nem kell hiányolni, de pénzt adni meg végképp nem kell rá. A kalandpark itt van Békéscsabán, a Városházán. Sajátos játék, kicsit drága, néhány ,- Ft-ba kerül közpénzbıl a városnak, de élmény dús kalandpark, ráadásul vannak rendezık is, akik most majd rögtön szót kérnek, és elmondják, hogy mennyire nem értenek velem egyet, és majd hivatkozni fognak BKV-ra, meg Zuschlagra, meg hasonlókra. Azt szeretném mondani Attila, hajrá, mi van, ha egyszer csak kiderül, hogy egy helyen emlegettük az embereket. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tóth Károly képviselı szokásos hazugságokkal és csúsztatásokkal teli hozzászólását hallhatták. A kalandpark cirkusz része valóban a

10 10 Városházán van. A shownak mennie kell, ne gondoljanak az országos problémákra, gondoljanak a cirkuszra. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Tóth Károly képviselı szokásához híven elıre ismertette személye hozzászólását. Tóth Károly óta, országgyőlési képviselıként mit tett a városért? Jóban volt Vastag Pállal, Veres Jánossal, Fecser Istvánnal, de eredménye nem volt. Fájdalmas számára, hogy a jelenlegi testület a városban fejleszteni kíván. Létrehozta az Ipari Parkot, véghezvitte a fürdıberuházást, átépíttette a fıutakat. A képviselı megyéhez főzıdı viszonya elınyös volt Békéscsaba számára, ahol lehetett háttérbe szorították a várost. Az Agóra projekt tervezıje közbeszerzés útján lett kiválasztva, és nem ismeretség alapján. Békéscsabának szüksége van a arra, hogy Európa felé nyisson, tudjon olyan szolgáltatásokat nyújtani, - kihasználva határmentiségét - amely vonzóvá teheti, mert jelenleg nem annyira vonzó. A hőtıház felszámolás után, azonnali hatállyal 100 embernek megszüntette a munkaviszonyát. Célszerő lenne, ha Tóth Károly képviselı a parlamentben ilyen ügyek érdekében munkálkodna. A Barnevál megtartása érdekében tett lépéseket? Véleménye szerint a kalandparkra szükség van, nagyprojekt keretében pályázni kell rá, de jelenleg nem szabad hozzáadni ,- Ft-ot. (Kazetta 1/ /2. 026) Vantara Gyula polgármester: Felhívta Tóth Károly képviselı figyelmét arra, hogy a hivatal dolgozóinak szavahihetıségét ne vonja kétségbe. Polgármesterként a képviselı szavahihetıségét kétségbe vonja. A statisztikák szerint a parlamentben csekély hozzászólással élt. Örömmel venné, ha a késıbbiekben Békéscsaba érdekeit tartaná szem elıtt, és valós lenne azon állítása, mely szerint több milliárddal bıvítette a város vagyonát. Szakmai tapasztalatait nem vonja kétségbe, de kérte, hogy próbálják meg megtartani a közgyőlés tekintélyét. Az ügyben döntés nem született, amennyiben szükséges a kellı lépéseket megteszik. Az Állami Számvevıszék és a PSZÁF részérıl elmarasztalás nem történt. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Egyetért Dr. Ferenczi Attila képviselıvel abban, hogy a térség kitérési lehetıségei között tartják számon a turisztikai beruházásokat. Véleménye szerint a kalandpark elıbb-utóbb vonzhatja a fizetıképes keresletet, de ahhoz elıbb a helyi vállalkozókat kellene tıkéhez juttatni. Talán, ha a világgazdaság egy jobb irányba indul el, 6-7 év múlva megjelenhet Békéscsabán az az érdeklıdési kör, aki ennek a ,- Ft-os befektetésnek tudja élvezni a gyümölcsét, és meg tudja fizetni a szolgáltatásokat. Jelen pillanatban a turisztikai fejlesztésnek nincs itt az ideje. Bízik abban, hogy évtıl lesz egy olyan felsı politikai vezetés, amely a turisztikát kiemelten fogja kezelni. Véleménye szerint a projekten elméleti szinten kell munkálkodni, el kell készíteni a szükséges tanulmányokat, átgondolni mindazon gazdasági mutatókat, amelyek nem csak jóléti szolgáltatást, hanem gazdasági alapot is biztosítanak. Reményei szerint a polgármester, mint az egyik lehetséges országgyőlési képviselı jelölt meg tudja mozgatni mindazon politikai kapcsolatait és szakmai tudását, amely a nagyberuházások megfelelı intenzitású támogatását elısegítené. Javasolta, hogy ,- Ft-ot a évi költségvetés vállalkozásfejlesztési célirányzat terhére csoportosítsanak át, a fennmaradó ,- Ft-ot gazdasági alapokon nyugvó tanulmány elkészítésére fordítsák. (Kazetta 1/ )

11 11 Vantara Gyula polgármester: Mezei Zsolt képviselı a választások alkalmával ne felejtse szavait, és annak megfelelıen szavazzon. (Kazetta 1/ ) Opauszki Zoltán kabinetvezetı: Miklós Attila képviselı kérdéseire elmondta, hogy a kalandpark elsı ütemének az engedélyes terveit a MEGINA Kft. készítette, és a pályázat benyújtását megelızı napokban bocsátották az önkormányzat rendelkezésére. A kft. jelentıs mértékben szerepet játszott az alultervezésben, tekintettel arra, hogy nem volt teljes mértékben kontrolálható a számok megalapozottsága. A pályázatot évben a Stratégiai- Fejlesztési Osztály készítette, majd a közgyőlés döntött annak benyújtásáról, a szükséges önerı biztosításáról. A pályázathoz becsatolt tervezıi költségbecslés február utolsó napjaiban datálódott. A költségbecslésben ,- Ft-ot nem meghaladó összeg került meghatározásra. A kiviteli tervek készítése során kiderült, hogy a meghatározott, a pályázat támogatási szerzıdésében is rögzített mőszaki tartalmak a korábbi becsült összegbıl nem kivitelezhetık. Példaként említette, hogy a domb megvalósítására ,- Ft került nevesítésre, azonban a Regionális Fejlesztési Tanács a támogatás jelentıs részét elvonta, viszont a dombra tervezett attrakciókat teljes mértékben támogatta. A teljes akcióterület elvi építési engedélyét nyílt közbeszerzési eljárás keretében a HINTERLAND Zrt. készítette. Idıközben kiderült, hogy ezen zrt. mögött alvállalkozóként ugyancsak Szabó János a MEGINA Kft. ügyvezetıje dolgozott. A kalandpark I. ütem kiviteli terveinek elkészítését szintén nyílt közbeszerzési eljárás keretében a TOP CALITAS Kft. nyerte el. Takács Péter képviselı azon kérdésére, miszerint mi az oka a jelentıs költségemelkedésnek, elmondta, hogy a pályázat benyújtásakor az akkori költségbecslés során jelentıs alulbecsültség történt. A tervezıi költségbecslést a MEGINA Kft. írta alá. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Dr. Ferenczi Attila képviselınek elmondta, hogy a választások után az önkormányzatnál két új nagyléptékő kezdeményezés történt, a Kalandpark és az Agóra projekt, valamint hobbiként az alagútépítés. Az összes többi az elızı testület által elindított program belváros rehabilitáció, csatornázás - volt. A pályázatokon elnyert összegek nagyobb része az elızı testület elıkészítı munkájának köszönhetı. A képviselı úgy gondolja, hogy az elmúlt idıszakban beadott pályázatok sikereihez személye járult hozzá vagy esetleg más? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Amennyiben Mezei Zsolt képviselı ,- Ft átcsoportosítására vonatkozó javaslata nem kap többséget, kérte, hogy a határozati javaslat 4. pontjáról a közgyőlés külön szavazzon. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Nem kapott választ azon kérdésére, mely szerint a Kalandpark projekt eddigi elıkészítése mekkora összegbe került az önkormányzatnak? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Opauszki Zoltán kabinetvezetıt, hogy a felszólalások végén válaszolja meg a felmerült kérdéseket. (Kazetta 1/ )

12 12 Hanó Miklós alpolgármester: A Kalandpark létrehozását, amelyet Sztankó János a Vállalkozói Centrum ügyvezetı igazgatója kezdeményezett, személye is támogatja. A kolbászfesztivál nagy tömegeket vonz Békéscsabára, csak az a baj, hogy csak négy napig tart. Ebbıl kifolyólag törekedni kell arra, hogy a térségre jellemzı kolbászkészítés a városban minél szélesebb körben elterjedjen. Az inkubátorház is fejlıdésre törekszik. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a park kivitelezése minél kevesebb összegbıl történjen, pl. helyi vállalkozó bevonása, talajfeltöltés a cserépgyár segítségével. Az alagút kivitelezését nem a polgármester, hanem Szabó János tervezı kezdeményezte. A projekt nem elvetendı. Az erdıirtásra egyrészt a kisfák megfelelı fejlıdése miatt volt szükség, másrészt a kialakításra kerülı útszakaszok a békéscsabai lakosokat szolgálják. A II. ütem tartalmazza a kolbászház, rendezvénytér megvalósítását. A jelenlegi kiírás gátat szab a szállás, csarnok, kolbászház kialakításának. A kiemelt projekt esetében fennmaradó ,- Ft terhére készítenék el a funkciónak megfelelı programot. A járdafelújítást a kormány nem támogatja, de figyelemmel annak fontosságára az önkormányzat évi ,- Ft-ot különít el erre a célra. Tekintettel arra, hogy a domb létrehozása jelentıs mértékben megnövelné a költségeket, ezért annak megvalósulása elvethetı, de véleménye szerint a rendezvénytérre nagy szükség van. (Kazetta 1/ ) Szente Béla képviselı: Az erdıirtással kapcsolatban elmondta, hogy nem szerencsés, ha a város egyes területein beteg fák növekednek. Terveik között szerepel egy génbank kialakítása, amely hosszú távon ellátná megfelelı szaporítóanyaggal Békéscsabát. Véleménye szerint a projekt fontos alappillére a megfelelı erdıkialakítás. A turisztika fejlıdését nem lehet elıre megjósolni, de az bizonyos, hogy Békéscsabán 307 ember él turizmusból. A Kalandpark nem egy kitörési pont, de vélhetıen egyre több ember megélhetését szolgálja. Ezt a célt szolgálja a készülı turisztikai stratégia is, amelyhez a képviselık véleményét, javaslatát várják. A Látógató Központ bekerülési költsége is nagymértékben meghaladta a tervezetteket. A központ pályázatfüggı, tekintettel arra, hogy környezetvédelemmel, tájépítészettel és turisztikai alapellátással foglalkozik. Iránta nagy az érdeklıdés. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı: Az elızı ciklus három futó pályázatot hagyott az új testületre TISZK, vívócsarnok, szennyvízprojekt -. Jelenleg 40 pályázat van folyamatban, amely egyértelmő, hogy mindez a mostani közgyőlés érdeme. Kicsivel több elismerés illetné mindazon személyeket, akik a projekteket elindították, és a közös cél érdekében azok sikerességét kellene, hogy elısegítsék. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyetért Kiss Tibor képviselıvel abban, hogy a politikai választás nem szabad, hogy a város érdekeit sértse. (Kazetta 1/ )

13 13 Opauszki Zoltán kabinetvezetı: Miklós Attila képviselı költségvonzatra vonatkozó kérdésére elmondta, hogy elkészült a teljes akcióterületre - 43 ha vonatkozó erdıállapot felmérés, tájrendezési-, erdıkezelési terv, megtörtént a 20 kv-os távvezeték föld alá helyezésének megrendelése, amely a tó környékének szabaddá tételét segíti elı, csereerdısítésre cserevásárlást Mezımegyer határában 5 ha földet vásárolt a város - kezdeményeztek. A távvezeték elhelyezésébıl kifolyólag a DÉMÁSZ-al megtörtént a szerzıdéskötés. Statikai vizsgálatokat rendeltek el, elızetes környezeti vizsgálatkészítést szorgalmaztak. Megkötötték a tervezési szerzıdéseket, a vízjogi engedélyeket beszerezték. Elvi építési engedélyezési folyamat zajlott. Elızetes környezetvédelmi vizsgálat eljárási díja, projektmenedzsment költségek kerültek kifizetésre. Tervellenır foglalkoztatás, erdıtisztítás történt. Mindezen tételek összességében ,- Ft nagyságrendet képviselnek. Az akcióterület jelentıs része a projekttıl függetlenül is változtatásra szorul. Hogy mennyire reális az az ár, amely a kivitelezés során meghatározásra került? A kivitelezési terv elkészítését követıen több cégtıl kértek be adatokat a tekintetben, hogy a különbözı mőszaki tartalmak vonatkozásában milyen piaci árakat határoznak meg. A tervezıi költségbecslésben szereplı ár mélyen alatta van a mai piaci áraknak. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok is ezzel összhangban vannak. Mezei Zsolt képviselı projekt átdolgozással kapcsolatos javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy a folyamat megkezdıdött, a hét folyamán egyeztetésre került sor a tervezı cég képviselıjével. Megegyezés történt a tekintetben, hogy a tervek átdolgozásra kerülnek, a mőszaki tartalom racionalizálásra kerül, továbbá készüljön egy mőszaki tartalom, amely a kiemelt projekt megvalósítását oly módon tudja elısegíteni, hogy azt a kormány is támogatni tudja. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Kiss Tibor képviselı felvetésére reagálva elmondta, hogy véleménye szerint mind a két ciklus megfelelı munkát végzett, és a városért dolgozott. Erdıtakarítással kapcsolatban elmondta, hogy a rendbetétellel egyetért, de a szükséges pénzeszközt ne az önkormányzat költségvetésébıl, hanem pályázati forrásból biztosítsák. Szente Béla képviselı turisztikai kitöréssel kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy a városnak arra kellene törekednie, hogy a térségünkbe érkezı látogatóknak megfelelı szálláshelyet és attrakciót biztosítsanak. Egyetért Hanó Miklós alpolgármesterrel abban, hogy a kolbászfesztivál rengeteg embert vonz, sajnálja, hogy az idei évben a testvérvárosok nem kerültek meghívásra. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A testvérvárosok polgármestereinek levele nem errıl tanúskodik. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Az elızıekben felszólalt képviselıkkel egyet lehet érteni, de az önkormányzat ,- Ft-ot fordít a projektre, miközben a lakosság többségének nincs pénze kifizetni a gázszámlát. Fél attól, hogy a Kalandpark hasonló sorsra jut, mint a Nemzeti Színház. Elkezdtek valamit, aztán 5 éven keresztül hol ide rakták, hol oda. A békéscsabai lakosok megítélése szerint a Kalandparkra akkora szükség van, mint az M5-ösön zebrát építeni. Hiába a szándék, ha nincs fizetıképes kereslet. Amennyiben az M44-es létrejöttéhez Vantara Gyula országgyőlési képviselısége szükséges, kijelentheti, hogy személyére adja le voksát. (Kazetta 1/ )

14 14 Vantara Gyula polgármester: Bizonyára elkerülte a képviselı figyelmét, hogy Békéscsabán 307 ember él turizmusból. A Kalandpark létrejötte ugyanezt a célt szolgálja. Az erdıirtás által keletkezett famennyiség szociális célokat szolgál. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Mezei Zsolt képviselı módosító javaslattal élt a ,- Ft átcsoportosításával kapcsolatban. A félreértések elkerülése végett elmondta, hogy a képviselı és személye igen komoly szerepet játszottak abban, hogy kiépüljön a vállalkozástámogatási program, amire az önkormányzat már két éve ,- Ft-ot biztosít. A második fordulóra 43 személy jelentkezett, amibıl 9 érvénytelen volt, összesen 34 pályázó nyert támogatást. Nem azért nem kaptak többen támogatást, mert nem volt mibıl, hanem azért, mert nem voltak, akik pályázzanak. Az 50 % önerıt hozzá kell tenni a pályázathoz, amire a vállalkozók jó része képtelen. Véleménye szerint ebbıl kifolyólag szükség az összeg átcsoportosítására. Az I. ütem megvalósítását javasolta. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Mezei Zsolt képviselınek elmondta, hogy a választások közeledtével az M44-es fıút kivitelezését megígérik, hiszen ebbıl megélt mindenki. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Dr. Ferenczi Attila képviselı felvetésére kezdeményezte a pályázati kiírás módosítását oly módon, hogy az önrész csökkenjen, másrészt az adhatóság mértéke kerüljön megemelésre a pályázók számának növekedése érdekében. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta Mezei Zsolt képviselı vállalkozásfejlesztésre és tanulmánykészítésre tett módosító javaslatát, amit elıterjesztıi oldalról nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 11 nem szavazattal, 6 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselınek a határozati javaslat 4. pontjára tett módosító javaslatát, amit elıterjesztıi oldalról nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 9 igen, 11 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ /1. 013) A közgyőlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 732/2009. (XII.17.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Kalandpark beruházás megvalósítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 21.

15 15 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése A Békéscsaba Kalandpark megnevezéső, a Dél-alföldi Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt kivitelezési munkáinak ellátása vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, ugyanis egyik ajánlattevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Békéscsaba Kalandpark megvalósítására megkötött Támogatási Szerzıdés, valamint a beruházással kapcsolatban eddig megkötött szerzıdések felmondására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése engedélyezi a Kalandpark alapinfrastruktúra kiépítésének megkezdéséhez a 684/2008. (XII. 18.) közgy. határozat szerint vállalt saját forrás - kötelezettségvállalással nem terhelt - összegét felhasználni, és egyben felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapinfrastruktúra kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Kalandpark teljes akcióterületére vonatkozóan (I., II. ütem) a terveket átdolgoztassa, és a beruházás megvalósítására készítsen elı egy a költséghatékonyságot is szem elıtt tartó kiemelt projektet, amelyet az elıkészítés után az önerı biztosítása céljából terjesszen a közgyőlés elé. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: március E határozat hatályba lépésével egyidejőleg a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Békéscsaba Kalandpark címő DAOP-2.1.1/E azonosító számú pályázathoz saját forrás biztosításáról szóló 684/2008. (XII. 18.) számú közgy. határozata, a Pályázat benyújtása Aktívturisztikai Fejlesztésekre (Kalandpark) pályázat kódszáma: DAOP /E rıl szóló 22/2008. (I. 24.) közgyőlési határozata, valamint a Békéscsaba Kalandpark II. ütemérıl szóló 202/2009. (IV. 22.) közgyőlési határozata hatályát veszti. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 21.

16 16 Tóth Károly képviselı ügyrendi hozzászólása: Az MSZP képviselı csoport nevében jelezte Kiss Tibor képviselı felé, hogy a döntést megértették. Kiváló a munkavégzés, a pályázatkészítés, a költségbecslés. Inkább beszéljenek a homokbánya sorsáról. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta az MSZP frakció bizonyos tagjainak figyelmét, hogy vádaskodás esetén tulajdonlappal igazolják állításukat. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft.-t érintı alapítói döntés jegyzıkönyv hitelesítıjének és jegyzıkönyvvezetıjének megválasztása Vantara Gyula polgármester: Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítınek javasolta Vrbovszki Viktor és Hirka Tamás képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek Illés Réka köztisztviselıt. Szavazásra bocsátotta a jegyzıkönyv hitelesítık és jegyzıkönyvvezetı személyére tett javaslatot. A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 733/2009. (XII.17.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft.-t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztja Vrbovszki Viktor és Hirka Tamás képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek megválasztja Illés Réka köztisztviselıt. Tárgy: Javaslat az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. ügyvezetıjének megválasztására Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a képviselık kézhez kapták. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 734/2009. (XII.17.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. ügyvezetıjének május 31-ig terjedı határozott idıre Dr.

17 17 Zahorán Jánost (5600 Békéscsaba, Perje u. 2., anyja neve: Kiszely Zsuzsanna, szül.idı: Békéscsaba, ) választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó ,- Ft, azaz - Kettıszázezer Ft/hó összeget állapít meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a megválasztott ügyvezetıvel a munkaszerzıdést megkösse. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 18. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Megjegyezte, hogy az anyag rendkívüli mértékben tény- és szakszerő, teljes képet ad Békéscsaba környezetvédelmi helyzetérıl, az ellátandó feladatokról és célkitőzésekrıl. A korábbi évek anyagában is szereplı kitételre hívta fel a figyelmet. A felülvizsgálat 65. oldala szerint Békéscsaba különösen nagy hiányt szenved erdıkben, különösen a ligetszerő, védelmet ellátó erdıkbıl. A 86. oldal javaslatot tesz az erdıállomány növelésére. Az elmúlt évben a jegyzıhöz intézte azon kérdését, mely szerint ez ügyben milyen konkrét lépések történnek, amelyre részben kapott választ. Véleménye szerint az adott szakbizottságnak vagy az apparátusnak össze kellene állítani egy olyan anyagot a közgyőlés felé, melyben éves lebontásban, konkrétan szerepelne a probléma orvoslása. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı: A fásítás lényeges részét képezi a város jövı életének. Biztos abban, hogy a szakbizottság a szükséges anyagot elkészíti Takács Péter képviselı számára. Legalább ilyen fontos kérdés és 11 éve húzódik a hulladékudvarok kialakítása. A szelektív hulladékgyőjtı nem feltétlenül jó megoldás, többségük olyan helyen helyezkedik el, amely mérhetetlenül zavarja a lakosságot. Az anyagból hiányolja az ismeretterjesztést. Több megoldási lehetıséget kellene biztosítani pl. a komposztálással kapcsolatban. Más városok lakosai számára komposztáló eszközöket biztosít. A parlagfő-mentesítésre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az alternatív energiák használatának bevezetésére kell törekedni, különösen a termálvíz, napenergia hasznosításra. Kezdeményezte hogy, lektor helyesírásilag ellenırizze az anyagot. Az elıterjesztést támogatja. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte Dr. Cserei Pál tanulmánykészítıt, és felkérte a kérdések megválaszolására. (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselı: Ijesztı mértékben csökken a város lakossága, ezért el kell gondolkodni azon, hogyan tudnák a végzıs fiatalokat Békéscsabán marasztalni. Elsısorban a munkahelyteremtés az elsıdleges szempont.

18 18 Az 1.4. elıterjesztés szerint a Vízmő a vízdíj 10 %-os tarifaemelését a csökkenı vízfogyasztással, ebbıl eredıen a fajlagos költségnövekedéssel indokolta. Az elıterjesztés 1. számú táblázatának 6. sora alapján viszont nı a város vízfogyasztása. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Szente Béla képviselı felvetésére elmondta, hogy a hulladékudvar kialakításának költsége kb ,- Ft. A lakossági fórumokon a szemét mérését javasolták, amely ugyanennyi költségvonzattal jár. A munkahelyteremtés mindennapi probléma, de senki nem mondja el annak orvoslását. Lehetséges, hogy Szente Béla képviselı pongyola mondatokat talált az anyagban, de véleménye szerint Dr. Cserei Pál színvonalas munkát végzett, amely túl a helyzetleíráson, jövıbemutató képet, stratégiai tervet állít, ezért köszönet jár érte. (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselı: Az alkalmazottak után a vállalkozó magas összegő járulékfizetésre kötelezett. Amennyiben a kormány a járulékteher befizetését 8 hónapról 12 hónapra módosítaná, az mind a két oldal számára elınyösebbnek bizonyulna. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Felül kellene vizsgálni a privatizációkat, mi az oka a nagyfokú munkahelymegszőnésnek. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı: Dr. Ferenczi Attila képviselı felvetésére elmondta, hogy az anyag tartalmával elégedett, és jó szívvel megszavazza. (Kazetta 2/ ) Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı: Takács Péter képviselı erdısültséggel kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy korábban az erdıs terület Békéscsabán meghaladta a 40 %-ot, jelenleg alig éri el a 4 %-ot, éppen ezért azok pótlása elengedhetetlen. A mezıgazdaság jelenlegi helyzetében egyre kevesebb az a termıterület, amelyen megfelelı munkát tudnának végezni. Vannak olyan rossz minıségő területek, amelyek kivonás után erdıtelepítésre alkalmasak. A hulladékudvarokkal kapcsolatban elmondta, hogy a DAREK pályázat 93 településsel közösen benyújtásra kerül, amelyben két új hulladékudvar létesítése szerepel Békéscsabán. A város általános környezeti állapota az országos átlaghoz képest jobb, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák. Minél több erdıs terület van, annál több környezeti terhelést tudna csökkenteni, kivédeni, mint pl. a por- és zajterhelés. A képviselık által felvetett hibákat pótolják. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós alpolgármester: A DAREK pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy szemléletváltás történt. A tervek szerint Orosházán szemétégetı épült volna, de tekintettel arra, hogy nincs meg a kellı szemétmennyiség, a terv meghiúsult. A probléma abból adódik, hogy felsı szinten a támogatott területek nincsenek meghatározva. A pályázat a depónia megépítését tartalmazza. (Kazetta 2/ )

19 19 Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselı felvetésére elmondta, hogy lehet az erdısültségrıl tárgyalni, de azt kell figyelembe venni, hogy 30 aranykoronás földekbe nem szabad erdıt ültetni. Azokat a területeket kell kijelölni, amelyek alkalmatlanok a mezıgazdasági mővelésre. (Kazetta 2/ ) Pap János képviselı: Bokros Mátyás képviselı felszólalásához kapcsolódóan javasolta, hogy a megye népességének növekedése érdekében a képviselı-testületben mindenkinek annyi szavazata legyen, ahány gyermeket nevel. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 735/2009. (XII.17.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az elıterjesztés mellékletét képezı, Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát megismerte és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 21. Tárgy: Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító Program keretén belül a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a képviselık kézhez kapták. Tájékoztatásul elmondta, hogy a megállapodás tekintetében a társulási forma változott, a tartalom nem. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Az ivóvízjavító program párhuzamosan fut a Vízmő Zrt. vezérigazgatója által korábban felvetett aradi vízbázissal? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A Magyar Állam uniós támogatással ezt a programot indítja. Békéscsaba önkormányzatának és lakosainak érdeke a tiszta, egészséges és olcsó ivóvízellátás, melyhez elengedhetetlenül szükséges a 30 %-os díjemelés. A Vízmő Zrt. mindezt figyelembe véve vizsgálja az aradi vízbázis bekötésének lehetıségét, amelyet uniós támogatással megpróbálnak megvalósítani. Több mőszaki probléma is felmerült, pl. a tisztított ivóvíz új kutak létesítésével bekerül a nyers vízbe, ezáltal bonyolult vegyi folyamatok jönnek

20 20 létre. Békéscsaba a közép-békési rendszerével az élen áll, ezért véleménye szerint a társulást létre kell hozni, de a kivitelezés még megoldásra vár. (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselı: Az ivóvízminıség javítására milyen lehetıségek vannak? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A társulási megállapodás szerint 13 település tulajdonos a jelenlegi közép-békési rendszerben, amely a volt arzénmentesítési programnak a gerincvezetéke. A megvalósítás érdekében a tulajdonosoknak és a rákapcsolódó településeknek kell együttmőködnie. A díjrendszer hasonló a jelenlegi Vízmő Zrt. által beterjesztett és a vízmő közgyőlés által elfogadott sávos rendszerhez, amely szolidaritási alapot tartalmaz. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Értelmezése szerint a programban Békéscsabának részt kell vennie. Abban az esetben, ha az aradi vízbázishoz való csatlakozás megtörténik, a vízdíjemelés akkor is megtörténik? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A Vízmő Zrt. végzi a számításokat, az eredmény függvényében választják ki a legmegfelelıbbet. A rendszernek az aradi csatlakozástól függetlenül is mőködnie kell. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 17 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 736/2009. (XII.17.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását aláírja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza továbbá Vantara Gyula polgármestert, hogy Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát teljes döntési jogkörrel képviselje. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-7/2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı.

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-7/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben