Tartalom. Számvetés és tervek A sporttehetség megközelítési módjai... 5 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Számvetés és tervek... 4. A sporttehetség megközelítési módjai... 5 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1

2 Tartalom Dr. Ormai László Számvetés és tervek... 4 Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Tóth László A sporttehetség megközelítési módjai... 5 Kun István Labdarúgó korosztályos képzés 6-11 éves korig... 8 Géczi Gábor, Nagy Attila Kapusok kiválasztása Frenkl Róbert Sportvétség vagy bûnügy? Kolláth György Jogi szakmai vélemény a doppingolásért megállapítható jogi felelôsség alapvetô kérdéseirôl Gallov Rezsô Bosman és Balog az európai labdarúgó forradalomért Dobozy László A TF Lovaskultúra szakirány elsô féléve Munkácsi István, Hamar Pál, Kovácshegyi Ferenc, Bodony Gabriella, Osváth Péter A vállízületi mozgékonyság fejlesztése a tornasportban három sportág gyakorlatanyagának felhasználásával I Fajcsák Zsuzsanna Teljesítmény-optimalizáló táplálkozás Gallov Rezsô Elhunyt a mesteredzôk korelnöke Baróti Lajos Dr. Istvánfi Csaba Dr.Hepp Ferencre emlékeztünk a TF-en Közlési feltételek A kéziratokat egy példányban, szimpla sortávolsággal, az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal, Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1.44-es floppylemezen, vagy -en. A dokumentumokat stílus alkalmazása nélkül Word 6.0-ás formátumban, a táblázatokat szintén Word 6.0-ás formátumban, az illusztrációkat (kép, ábra, grakikon) nyomdai sokszorosításra alkalmas nyomaton vagy formátumban (JPEG, TIFF) elmentve kérjük. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-, fájl, munkalapnév stb.). A kézirat gépelt terjedelme az 5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk, értelmezhetôk legyenek. A táblázatok, ábrák címét kérjük megadni (Pl. 1. ábra /Térd feszítés, hajlítás). A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. 2. ábra). Az elsô oldal a szerzô(k) nevével ( dr és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön, alatta az intézet, intézmény nevét kérjük megjelölni. Ez alatt a tanulmány (kifejezô, de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk, alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést, az eredményeket és a következtetést. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre, a módszerekre, az eredményekre, a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek, és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve, a megjelenés éve, a mû címe eredeti nyelven, a folyóirat neve, a lapszám, a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. Pl.: Friedmann, B. Bärtsch, P. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. Leistungssport, Könyvnél: a Szerzô(k) neve, a megjelenés éve, a könyv címe (eredeti nyelven), a kiadó neve, városa, esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. Pl: Carl, K. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. Friedmann (1999). Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét ( címét), akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. A szerkesztôség SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TF TOVÁBBKÉPZÔ INTÉZET 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 44. TEL.: FAX: MAGYAR EDZÔ Hungarian Coach 8. évf Megjelenik negyedévenként Elôfizethetô a szerkesztôségnél kapható csekken Éves elôfizetési díj: 2500,- Ft Felelôs szerkesztô dr. Mónus András Szerkesztô Gallov Rezsô Olvasószerkesztô Bendiner Nóra Szerkesztô kollégium dr. Harsányi László elnök dr. Bakanek György Haász Sándor Köpf Károly Medvegy Iván dr. Szabó S. András dr. Szabó Tamás dr. Tihanyi József Kiadja a Magyar Edzôk Társasága Elnök: dr. Ormai László Fôtitkár: dr. Tamás István Titkárság és szerkesztôség 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel/fax: (36-1) Hirdetésfelvétel a szerkesztôség címén Borító, lapterv és tipográfia Somogyi György Címlapfotó: Hajdú Krisztina Nyomdai munkálatok PENTI Nyomda, Budapest ISSN Támogatók Nemzeti Sporthivatal Magyar Olimpiai Bizottság Nemzeti Sportszövetség Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

3 4 MAGYAR EDZŐ 2005/4 Számvetés és tervek Az újkori idôszámítás sem hozott e tekintetben változást, egyik év után jön a következô, alkalmat adva arra, hogy mindenki mérleget készítsen a múltról és terveit, vágyait számbavéve tervezze a jövôt, azaz a következô esztendôt. Ezért az évfordulók idôszaka általában az összegzések és tervezések idôszaka is. Különösen igaz ez az olyan szervezetek esetében, mint amilyen a Magyar Edzôk Társasága, amelytôl tagsága ezt jogosan el is várja. Az évértékelések, elôrejelzések ezt ismerjük a politikából lehetnek derûlátóak, pesszimisták, megengedôek, kritikusak, különbözô hangnemûek, lehet céljuk a valóságos helyzet ábrázolása vagy elfedése. Jelen esetben ezeket a buktatókat szeretném elkerülni remélem sikerülni fog és igyekszem a valóság, a realitás talaján maradni, a feketét nem rózsaszínûnek ábrázolni, a vágyakat és tényeket nem összekeverni mondandómban. Ezekbôl az elvekbôl kiindulva állapíthatom meg, hogy 2005-nél voltak már sikeresebb éveink, mert ez kicsit karcsúbbra sikeredett, mint eredetileg terveztük: konferencia-programunk a 2004-es olimpiai évhez képest szegényebb volt. Nem tudtunk önálló konferenciákat, továbbképzéseket szervezni, társszervezôkként, partnereink az MSTT és a TFTI voltak, a Magyar Edzô 2004/4-es száma átcsúszott a 2005-ös évre és ugyanez történik a 2005/4-es számmal, amely most 2006-ban jelenik meg, az informatikai fejlesztés üteme az anyagi források szûkössége miatt lelassult, elmaradt a tervezettôl, az etikai-jogi érdekvédelem területén az elsô lépéseket megtettük ugyan, de az etikai-jogi bizottság létrehozása még várat magára, taglétszámunk növekedésének üteme csökkent, különösen kedvezôtlen a tagdíjfizetési fegyelem, a tagság közel felének van elmaradása, tagságunk aktivitása, beleértve az Elnökséget is, sok kívánnivalót hagy maga után, célkitûzéseink, szándékaink ellenére nem sokat javult, anyagi forrásaink csökkentek, fôbb partnereink, mint a MOB, NSSz forráshiánnyal küszködtek és a Sporthivatal mûködési támogatása sem közelítette meg az elôzô évit, s végül a rendelkezésre álló források is tervezhetetlenek voltak az említett bizonytalanságok miatt. Elért eredményeink, tevékenységünk számbavétele után ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy sikertelen év lenne mögöttünk, mert: a társrendezôként szervezett konferenciák; Szemtôl-szemben a doppinggal doppingkérdés ma és a jövô stratégiája, Intimszféra és a sport, tabuk nélkül V. országos sporttudományi kongresszus sikeresek, színvonalasak, nagy létszámot megmozgatóak voltak, a Magyar Edzô tartalmát, külalakját tekintve is fejlôdött, elismert, elfogadott szakmai fórummá vált. A gazdag tartalommal megjelent lapszámokban elismert szaktekintélyektôl a sportedzés módszertanának széles skálája megtalálható; a sporttáplálkozástól a doppingellenes fellépésig, ha az informatikai fejlesztés üteme el is maradt a tervezettôl, a weboldalak gyakoribb frissítésével így is sikerült naprakésszé tenni a honlapot és bôvíteni az információs lehetôségeket. Új menüpont az Antidopping Fórum, nemzetközi kapcsolataink fejlôdtek, kiemelkedô siker volt, hogy tagtársunkat, dr. Petrovics Lászlót a TFTI igazgatóját a Nemzetközi Edzôképzési Tanács (ICCE) európai alelnökének választották meg és a METet felvették a Nemzetközi Edzôképzési Tanácsba, titkárságunk nem kis harc árán kedvezô elhelyezést kapott a Magyar Sport Házában, a TFTI-vel közös, sikeres pályázatok révén csökkenteni tudtuk forráshiányunkat, a Mesteredzôi Kollégium a megszokott alapos, körültekintô munkával 5 kiváló teljesítményt nyújtó edzônek; Kásás Zoltának (vízilabda), Komlódy Zsoltnak (öttusa), Petrov Anatolijnak (úszás), Rapcsák Károlynak (evezés) és Skaliczki Lászlónak (kézilabda) ítélte oda 2005-ben a Mesteredzôi Díjat. Ezek az eredmények annak ellenére, hogy szerettünk volna többet tenni, valamint a TÁRSASÁG társadalmi elfogadottsága megfelelô alapot jelentenek a évre tervezett tevékenységek elvégzéséhez, a célok megvalósításához. Abból kiindulva, hogy a magyar sport eredményességének kulcstényezôje a sportszakemberek magas szintû felkészültsége és tevékenységük erkölcsianyagi elismerése, a MET 2006-ban három kiemelt tevékenységet, területet sorol legfontosabb feladatai közé; 1. a folyamatos továbbképzés rendszerének (rendszeres szakmai konferenciák, színvonalas kiadványok) fejlesztése, bôvítése; 2. az edzôi érdekvédelem szervezeti kereteinek bôvítése, hatékonyságának javítása; 3. a kiemelkedôen sikeres edzôi-szakmai tevékenység nagyobb erkölcsianyagi megbecsülése, a meglévô lehetôségek növelése. Ahhoz azonban, hogy célkitûzéseinket meg tudjuk valósítani, elsôsorban anyagi biztonságra van szükségünk. Ezt egyrészt a forrással rendelkezô állami és társadalmi szervezetek, mint a Nemzeti Sporthivatal, a MOB, az NSSz támogatásaiból, különbözô pályázatok révén, másrészt az üzleti szférából szerzett támogatásokkal, a taglétszám növelésével, a tagdíjfizetési morál javításával tudjuk elérni. Ez utóbbi nemcsak a befolyó tagdíjak miatt fontos, hanem a Társaság, tagjaink presztizse, önbecsülése miatt is. Nagyon rosszul néz ki ugyanis, ha azok, akiknek az érdekében tevékenykedünk, kérünk, akiknek a megbecsülését hiányoljuk - nem becsülik eléggé saját Társaságukat. Ráadásul nem is fair úgy akarni, kapni másoktól bármit is, hogy mi magunk nem teszünk meg érte mindent. Ezért, amikor minden edzôtársamnak, a MET minden tagjának sikeres és eredményes tevékenységet kívánok az új esztendôre, egyben kérek mindenkit, nyújtson segítséget, mûködjön közre a MET taglétszámának növelésében, a tagdíjfizetési morál javításában annak érdekében is, hogy a MET nagyobb súllyal léphessen fel, többet tehessen a magyar edzôi kar érdekében. Dr. Ormai László a MET elnöke

4 2005/4 MAGYAR EDZŐ 5 Összefoglaló A cikk szerzôi a sport tehetséghez kapcsolódó szakirodalmat tekintették át kritikai elemzô munkájuk során. A téma hazai és a külföldi szakirodalmában számos lényeges tartalmi különbség találtható, melyeket, úgy véltük, érdemes megosztani az edzôkollégákkal. Cikkünkben bemutatjuk a sporttehetség meghatározások két fô irányvonalát, amelyek látványosan különbözô irányba terelik a sporttehetség kutatásokat és alkalmazásuk lehetôségét. Erre építve megismertetjük a téma szempontjából három legjelentôsebb tehetségfejlesztési modellt. Kulcsszavak: sporttehetség, elméletek, tehetségfejlesztés Bevezetés A sporttehetség megközelítési módjai PERSPECTIVES OF GIFTEDNESS AND TALENT ISSUES IN SPORT Révész László, Géczi Gábor, Bognár József, Tóth László Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest Feladat iránti elkötelezettség T Átlagon felüli képességek 1. ábra. Renzulli háromkörös tehetségmodellje A versenysport megkívánja a fiatal sportolók folyamatos és objektív mérését a kiválasztás és beválás folyamatának elôsegítése érdekében. Köztudott, hogy a csúcsteljesítmény eléréséhez a legjobb adottságokkal rendelkezô sportolókra van szükség, ugyanakkor az sem vitatott, hogy az edzés minôsége és mennyisége döntô tényezô a folyamatban. A prioritások és gyakorlati útmutatók érdekében a sportszakma ma tehetségkutatási elméletek és erre épülô konkrét módszerek felállításán dolgozik. A szakirodalom elemzése során sajnálatosan kevés sportcentrikus tehetségvizsgálattal találkozhat az olvasó (Géczi, Révész, Bognár, Vincze és Benczentleitner; 2005). A sporttehetség vizsgálatok csakúgy, mint a kreativitás és az általános tehetség vizsgálatok az intelligencia felmérésbôl fejlôdtek ki, emiatt a pszichológiai jelleg erôsen dominál a kutatásokban. Számunkra a pszichológiai kutatások hasznos információt nyújtanak, ugyanakkor a gyakorlat érdekében ezen eredményeket sportág specifikusan rendszerezni és alkalmazni szükséges (Révész, Bognár, Géczi, 2005). Fontosabb tehetségmodellek Kreativitás T: Tehetség A tehetség-értelmezések egyik jelentôs állomása a különbözô tehetségmodellek kidolgozása és ezek gyakorlati megfeleltetése volt. Mi most három modellt emeltünk ki, melyek nagymértékben befolyásolták a tehetségkutatások irányát az elmúlt pár évtizedben. Elsôsorban a sport szempontjából értelmezhetô modelleket választottuk és vizsgáljuk hatásuk szerint. Renzulli (1978) volt az elsô jelentôs modell kidolgozója, azóta szinte megszámlálhatatlan hasonló modell jelent meg a tudományos és ismeretterjesztô folyóiratokban is. Renzulli tehetségmodellje (1. ábra) a tehetséget egy háromtényezôs ábra metszéspontján helyezte el. A modellben a feladat iránti elkötelezettség, a kreativitás és az átlagon felüli képességek jelentek meg, mint tehetség-összetevôk. Ahogy a modellbôl jól érzékelhetô, ezen tényezôk a tehetséget mint belsô adottságok együttesét jellemezték. A jó adottságokkal rendelkezô fiatalok ezen összetevôk kiemelkedô interakciójára képesek, és tehetségüket szinte bármilyen potenciális területen képesek kinyilvánítani (Renzulli és Smith, 1981). A kutatások elôrehaladtával eljutottunk oda, hogy minden bizonnyal kevés az egyén veleszületett adottsága és belsô igénye ahhoz, hogy képességei kibontakozzanak (Mönks és Knoers, 1997). Ezzel Renzulli modelljének az adottságok elsôdlegességét hirdetô eszméitôl mintegy eltávolodva a környezet erôteljes befolyásoló hatásáig értünk el. A modell szerint annak a fiatalnak nincs esélye optimális mértékû fejlôdésre, akit a környezete nem fejleszt következetesen és tudatosan. Mönks és Knoers (1997) többtényezôs tehetségmodelljében három olyan tényezôt hangsúlyoz, amelyek intenzíven hatnak a tehetség kibontakozására, ezek a család, az iskola és a társak. A modell a három külsô tényezô közül a családnak tulajdonította a legnagyobb szerepet, mivel a család biztosítja az egészséges testi, fizikai, értelmi, szellemi, erkölcsi és érzelmi fejlôdést a gyermeknek. Az iskola a család vezetô szerepe után jelenik meg, amely során a tanárok folyamatosan figyelik a tanulók fejlôdését és ennek megfelelôen tervezik a nevelési-oktatási folyamatot. A pedagógusok feladata, hogy a kiemelkedô képességeket felismerjék és az életkornak, illetve érdeklôdésnek megfelelôen továbbfejlesszék. Ugyanígy a pedagógusok hatáskörébe tartozik, hogy a kiemelkedô adottság felismerése után a gyermeket a számára legideálisabb szakemberhez küldje. A modell harmadik tényezôjét a kortársak jelentik, amelybe itt nem a hasonló korú, hanem a hasonló képességû gyermekek tartoznak. Bizonyos helyzetekben a gyengébb képességû gyermekek akadályozhatják a jó adottságúak optimális továbbhaladását, így az iskolának jut az a feladat, hogy differenciált oktatás keretében biztosítsa a maximális fejlôdés lehetôségét. A történelem gyakran mutat olyan példát számunkra, ahol a környezet bizonyos okok miatt nem képes gyermek képességeit fejleszteni, így a gyermek

5 6 MAGYAR EDZŐ 2005/4 ISKOLA Feladat iránti elkötelezettség potenciálja nem fejlôdhet optimális mértékben. Erre a gondolatmenetre építve, valamint a korábbi tehetségmodellek erôsségeit, illetve hiányosságait alapul véve alkotta meg Czeizel (2004) a 2*4+1 sors faktoros talentummodellt (3. ábra). A négy adottságfaktor egybeesése és a négy környezeti komponens hatása mellett a sors, mint külön faktor kerül megemlítésre a modellben. A modell szerint a sors faktor teszi lehetôvé, hogy az adottságokból realizált tehetség váljon. A sorsfaktort Czeizel három részre bontotta, melynek jellemzôi: 1. Korai halál (biológiai sors) ide tartozik az abortusz, balesetek, amelyek nem teszik lehetôvé a tehetség megjelenését; 2. Betegségek (önsorsrontás) közé sorolta az életmódot, szenvedélyeket, nemi bajokat és az öngyilkosságot; 3. Tehetségvesztés, talentumromlás (társadalmi sors) alkotói: a szegénység, rossz iskola, háború, bûntény. Tehetséget befolyásoló tényezôk A tehetséget illetôen nem csak a modelleket érintôen találunk különbségeket. A tehetség összetevôi közül eltérô módon jelenik meg egyes tényezôk szerepe. Most két olyan elméletet hasonlítunk össze röviden, mely alapjaiban befolyásolhatja az edzôk utánpótlás-neveléssel kapcsolatos munkáját. Baker és Horton (2004) elsôdleges és másodlagos befolyásoló tényezôket említ a tehetség meghatározáskor. Elsôdleges tényezôként a velünk született adottságot, az edzést és a pszichológiai faktort említi. Elméletünk szerint ezek a tényezôk dominánsan felelnek a sportoló tehetségének kialakulásáért. Így ha sikeresek akarunk lenni, mindhárom tényezôt együttesen kell figyelnünk a kiválasztás és a tehetséggondozás folyamatában is. T Átlagon felüli képességek CSALÁD Kreativitás T: Tehetség 2. ábra. Mönks és Knoers többtényezôs tehetségmodellje Másodlagos tényezôk már kisebb hatással bírnak, ugyanakkor hiányuk a tehetség maximális kibontakozását meggátolhatják. Ide a család szocio-kulturális tényezôi és háttértényezôk tartoznak, mint például az edzés helyszíne, az irányítás jellege és formája, valamint az eszközök és a szakembergárda jellemzôi. Ezzel ellentétben Ericcson és munkatársai (1993, 1994, 1996) az edzésnek sokkal jelentôsebb, mintegy kizárólagos értéket tulajdonítanak, mint a velünk született tényezôknek. Elméletükben a tehetség tekintetében az edzésnek van elsôdleges szerepe, ugyanakkor emellett még fontos tényezônek számít a létesítmény-eszköz ellátottság, kitartás, monotónia-tûrés, és belsô motiváció. Ugyanígy jelentôsek az edzôk-szülôk, a munkaerkölcs, az edzés hatásai (élvezet, szellemi-pszichés kitartás, életmód) és kudarctûrô képesség (sérülés, financiális gondok, stb.) a tehetség kibontakozásában. Ericcson a feltevésére alapozva kidolgozta a tudatos gyakorlás elméletét, amely szerint az adottság nem CSALÁD Kortárs csoportok TÁRSAK Általános értelmi adottság Speciális mentális adottságok T Motivációs adottság + SORS hat közvetlenül a kiváló eredmény elérésére, szerinte a genetikai mintánk nem befolyásolja közvetlenül a sportsikereket. Számításai szerint óra tudatos és szakszerû edzésidô kell egy kiemelkedô sportbéli siker elérésére. Nem arról szól a modell, hogy olimpiai és világbajnokok neveléséhez ennyi idô kell, hanem a sportbéli kiválóság elérésérôl. Ennek ellenére elsô hallásra hihetetlennek hangzik az elmélet. Azonban birkózásban, karatéban, jégtáncban, középtávfutásban, labdarúgásban és gyeplabdában már empirikus kutatásokkal igazolt az állítás. Ha a gyakorlatra szeretnénk lefordítani, a sportági kiválóság szintjét szinte bárki elérheti, aki körülbelül 10 évet tud rendszeres, tudatos és szakszerû edzésmunkával és edzéskörülmények között tölteni. Vagyis ez a küszöbérték szükségeltetik a nemzetközi kiemelkedô eredmény eléréséhez, amennyiben az illetô motivált, kitartó, kudarctûrô képessége magas és környezete rendelkezik a szükséges eszközökkel és létesítménnyel. Ericcson és munkatársai úgy vélik, hogy, a sportban az edzés a fô tényezô a kiváló eredmény elérésében, és aki elvisel ilyen mennyiségû edzést, az biztosan eredményes sportolóvá véli. Az elmélet még bizonyításra vár a többi sportágban. Ellentétek a tehetségfejlôdés elméletekben A szakirodalom tanulmányozása során a tehetséggondozás folyamatával kapcsolatban jelentôs különbségeket találni. A tehetségvizsgálatok két jelentôs képviselôje Bloom és Cóté eltérôen vélekedik a tehetségfejlôdés lépéseirôl és a lépések fô tevékenységformáiról. Mindkét kutató három szakaszt nevezett meg a folyamatban, ezek azonban más-más tartalmi és Kreativitási adottság 3. ábra. Czeizel 2*4+1 sors faktoros talentummodellje Iskola Társadalom T: Tehetség

6 2005/4 MAGYAR EDZŐ 7 www. sportinfo.fw.hu A Magyar Edzôk Társasága Baranya Megyei Szervezete BALOGH CSILLA könyvtáros közremûködésével a korábban a TF által kiadott, de megszûnt sport-szakirodalmi tájékoztatók részleges pótlása céljából a fenti címen internetes sport-szakirodalmi tájékoztatót tett közzé. Itt megtalálhatók a testneveléssel, rekreációval, megelôzéssel, helyreállítással, a szabadidô- és versenysporttal és ennek utánpótlásnevelésével foglalkozó, igényes szakmai-tudományos magyar nyelvû: folyóiratok, könyvek, részben folyóirat-cikkek. És innét elérhetô az 1o44 irodalmi adatot tartalmazó magyar edzéselméleti bibliográfia is. A Jövô SC fiatal tehetségei: Verrasztó Dávid, Molnár Ákos, Gyurta Dániel, Verrasztó Evelyn, valamint Széles Sándor vezetôedzô és Wirt Balázs edzô folyamat-jelleget hangsúlyoznak. A szakaszokhoz nem tartoznak konkrét évek, mivel ezek sportáganként változnak. Bloom (1985) kezdeti szakasznak (stage of initiation) nevezi a sporttal való kapcsolat elsô lépéseit. Ekkor a sportolás elsôsorban játékos mozgásformákat tartalmaz, játék és szórakozás jellemzi a tevékenységet. Pont ezért ebben a szakaszban kiemelkedô a család és az edzô szerepe. A család anyagi és erkölcsi támogatásának jelentôsége szintén meghatározó, ugyanis a korai életkorban e nélkül a fiatal nem kerülhet a sporttal kapcsolatba. A második fázis fejlôdés szakasza (stage of development), melyben az edzések jellege komolyodik, az edzésidô megnô, valamint megkezdôdik a sportági szakosodás. Ebben a fázisban kerül bevezetésre a versenyzés, mely teljesen új jelleget ad a sportolásnak. A tökéletesedés szakaszában (stage of perfection) a sportági döntéshozatal egyre inkább a sportoló határkörbe kerül, a szülô és edzô irányító hatása viszont csökken. A sportoló öntudatosabb lesz, figyelme ebben a fázisban egyértelmûen a sporttevékenységre és a maximális sportteljesítményre összpontosul. Cóté (1999) a tehetségfejlôdés folyamatában eltérô szakaszokat nevezett meg. Az elsô jelentôs szakasz számára a kiválasztás évei (sampling years), ami részben hasonlít Bloom elsô szakaszához. A hasonlóság a szülôk, gondozók hangsúlyos szerepére vonatkozik és a mozgás játékos formájára. Itt azonban minél több sportág kipróbálása a cél, amely majd segít a fiatal számára a legmegfelelôbb tevékenység kiválasztásában. A második szakaszt Cóté a specializációs éveknek hívja (specializing years), amelyben a sportoló nem csak egy sportágban fejleszti tovább képességeit, hanem esetlegesen több, jellegében egymáshoz hasonlító sportágban is. A képzés a továbbiakban a választott sportágra irányul alapos sport-specifikus képességfejlesztéssel. A befektetés évei (investment years) során a korábbinál lényegesen több és intenzívebb edzésmunkát végeznek a sportolók, itt már az intenzív sportági gyakorlás áll a teljesítmény középpontjában. A sportoló elhivatottsága és belsô motivációja nélkülözhetetlen a folyamatban. Zárszó Az elméletek akkor érnek valamit, ha alkalmazhatók a gyakorlatra. Így van ez a tehetség témakörében is, ahol mi most ellentétes nézôpontokat ütköztettünk. Véleményünk szerint ez az ütközés elôsegítheti az elmélet fejlesztését, ugyanígy a gyakorlat kiteljesedését, sikerességét. Már korábban jeleztük, hogy eljött az idô a sport specifikus tehetségmeghatározásokra (Baumgartner, Bognár, Géczi 2005; Géczi és társai, 2005), mivel az általános megközelítések a sportági képzésben csak iránymutatók lehetnek. Talán ezek az elméletek és modellek továbbviszik a gyakorlati munkát, még akkor is, ha nem mindegyik válik be az edzôi munkában. Szakirodalom Baumgartner Eszter, Bognár József, Géczi Gábor (2005): A tehetség fogalmának értelmezése: testnevelés szakos hallgatók álláspontja. IV. Országos Sporttudományi Kongresszus Tanulmánykötet II Baker, J., Horton, S. (2004): A review of primary and secondary influences on sport expertise. High ability studies, 15, 2, Bloom, B.S. (1985): Developing talent in young people. Ballantine, New York. Czeizel Endre (2004): Sors és Tehetség. Urbis Könyvkiadó. Budapest Cóté, J. (1999): The influence of the family in the development of talent in sport. The Sport Psychologist, 13, Ericsson, K.A. Krampe, R.T., Tesch-Römer, C. (1993): The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, Ericsson, K.A., Charness, N. (1994): Expert performance: its structure and acquisition. American Psychologist, 49, Ericsson, K.A. Lehmann, A.C. (1996): Expert and exceptional performance: evidence of maximal adaptation to task constraints. Annual Review of Psychology, 47, Géczi Gábor, Révész László, Bognár József, Vincze Géza, Benczenleitner Ottó (2005): Talent and talent development in sport: The issue of five sports. Kalokagathia, 3, Mönks, F.J., Knoers, A.M.P. (1997): Ontwikkelingpsychologie. 7th ed. Assen, Van Gorcum. Renzulli, J. (1978): The Enrichment Triad Modell: A guide for developing defensible program for gifted and talented. Creative Learning Press. Mensfield Center. Renzulli, J., Smith, L.H. (1981): The compactor. Creative Learning Press. Mensfield Center. Révész László, Bognár József, Géczi Gábor (2005): Pedagogical values reflected in elite sports: The case of talent. 10th Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (225).

7 8 MAGYAR EDZŐ 2005/4 Labdarúgó korosztályos képzés 6-11 éves korig SOCCER TRAINING FOR 6-11 AGE GROUPS Kun István Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest Absztrakt Azok az országok, amelyek döntô szerepet játszanak a mai labdarúgás alakulásában, rájöttek, hogy az utánpótlást nem az ifjúsági csapatok jelentik. A 6-11 éves korosztályt célozzák meg. Különbözô módszerekkel képzik ezt a korosztályt, de a lényeg közös, nagy odafigyeléssel az életkori sajátosságoknak megfelelôen, magas szintû képzésben részesítik a gyerekeket. Az így képzett gyerekek közül sokkal könnyebben tudják kiválogatni az élsportra alkalmasakat. A cikkemben leírom ennek a korosztálynak az életkori sajátosságait, valamint azt, hogy mely korosztályban mit kellene tudniuk a labdarúgás speciális mozgásanyagából. Valamint leírok röviden egy egymásra épülô korosztályos képzési rendszert. Magyar labdarúgásban dolgozó szakemberek is mihamarabb elkezdenek alulról felépített, jól szervezett labdarúgás utánpótlás rendszerben gondolkodni. Kulcsszavak: labdarúgás, korosztályos képzés, életkori sajátosságok Abstract The countries who are the leaders in soccer, came to realize that the back bone of soccer is not the juvenile age group development. They put the emphasis on the 6-11 age groups. They are developing different systems and apply them to this age, but the aim is always the same. They train the children taking into account the developmental process and they give them high level soccer training. The children who were trained with these methods can be easily selected for the professional level. This lecture consists of this age group s age characteristics, and special soccer drills as well. I also write the training system of the age groups. I hope the Hungarian soccer coaches will start to build the system from the foundation and think within the framework of a well organized soccer background methode. Key-words: soccer, age-group training method, developmental process. Piaget kognitív (pszichomotoros) alkalmazkodás elmélete Piaget véleménye szerint a megismerés forrása a cselekvés. Kezdetben az organizmus akkor cselekszik, amikor érintkezésbe kerül a környezettel. Ezek a kezdeti cselekvések nyíltak és gyorsan egységbe koordinálódnak (gondoljunk például a mozdulatoknak arra az egymásutánjára, mely a szopáshoz tartozik). Ezek a koordinált cselekvéscsoportok alkotják a Piaget-i sémákat". A fejlôdés kiindulópontja tehát nem az elszigetelt reakcióként értelmezett reflexekben keresendô, hanem a szervezet spontán és átfogó tevékenységeiben. A szervezet minden idôpontban rendelkezik a sémák egy csoportjával, ami lehetôvé teszi a környezet megfelelô kezelését. Majd egy környezeti szituáció megmutathatja, hogy a jelenlegi sémák már nem szavatolják az újonnan felfedezett helyzet uralását. Az organizmus elveszti egyensúlyát, ezután a sémákat az új helyzethez adaptálja akkomodációval és az egyensúly ismét helyreáll. Akkomodáció csak akkor lehetséges, ha az új helyzet struktúrája nem tér el túlságosan a már meglévô sémáétól. Az edzés felépítésében ez úgy jelenik meg, hogy a feladatok egymásra épülnek az egyszerûtôl a bonyolult felé. Minden feladat csak annyival legyen nehezebb az elôzônél, ami még kihívást-motivációt- jelent a gyermeknek, nem pedig megoldhatatlan feladatot. Ahogy a gyermek fejlôdik, úgy változik a kognitív struktúra az "ösztönösbôl" a "szenzomotoros" formán keresztül a felnôtt gondolkodás "operacionális" mûveleti struktúrájává. Tehát az ismeret nem olyan dolog, amelyet a fejlôdô gyermek felvesz, hanem folyamat, amelynek segítségével megérti környezetét - ez a szervezet aktív alkalmazkodása, amely külsô, nyílt vagy az internalizált (belsôvé vált) tevékenységek segítségével jön létre. Ezeket a fejlôdési szakaszokat figyelembe kell venni az edzések tervezésében, mert fölösleges olyan dolgokat tanítani a gyerekeknek, amit még a gondolkodási színvonaluk miatt nem érthetnek. Molnár (2003) A mûvelet elôtti szakasz (2 7 év) Ebben a szakaszban egy szempontja van a gyermeknek - a sajátja, és nehéznek találja saját szemléletmódját hozzáigazítani máséhoz. Az egocentrikus gondolkodás valójában egy általánosabb jellegzetesség példája: nem képes ugyanannak a szituációnak két aspektusát egy idôben figyelembe venni. Nem képes egy gondolatsort vagy eseménysort visszafelé pergetni. Csak az adott szituációban tud gondolkodni, csak a jelenlévô dolgokra képes összpontosítani. Ennek a korosztálynak olyan feladatokat adjunk, amelyben csak egyvalamire kell figyelniük, a feladatokat rövid ideig ismételtessük, sûrûn váltogassuk éves korosztály Életkori jellemzôk A személyiség az egyénre jellemzô cselekvés és életmód viszonylag stabil és egyedien dinamikus szintézisét jelenti. A motoros, az értelmi, az érzelmi, a motivációs és szociális tényezôk együttesen formálják az individuális jellegû személyiséget. A gyermekkori szenzomotoros fejlôdésnek kritikus jelentôsége van az individuum kialakulásban. Tehát ebben a szakaszban tudják a gyerekek a labdarúgás speciális mozgásanyagát legkönnyebben elsajátítani. Ugyanekkor az intellektuális változások is növekvô jelentôségre tesznek szert. Ebben az életkori fázisban a gyermeki gondolkodás egyre kevésbé lesz én központú, és egyre logikusabbá válik. A közvetlen egocentrikus gondolkodás - amely nem képes egyszerre több szempontot figyelembe venni - fokozatosan átalakul több szempontú gondolkodásmóddá. Az irreverzibilis egyirányú gondolkodás helyére olyan megfordítható és rendszerbe szervezôdô gondolkodás lép, amely új perspektivikus lehetôségeket nyit meg az osztályozáson és differenciáláson alapuló fogalomalkotásban. A szimbolikus játékok még kulcsszerepet játszanak ezekben az években, de megjelennek az új jól szervezett játékok is, amelyek között különösen jelentôsek a sportjátékok. A sportban tanulja meg a gyermek a speciális szabályokhoz alkalmazkodást. Ez az életszakasz kritikus fejlôdési periódusnak tekinthetô az új élettapasztalatok során megszerzett megbízhatóság és

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

a Magyar Edzôk Társasága

a Magyar Edzôk Társasága 66 Tartalomjegyzék Dr. Ormai László Tíz éves a Magyar Edzôk Társasága................................. 3 Molnár Zoltán Nyitó gondolatok................................................ 5 Köpf Károly Stratégiai

Részletesebben

Tartalom/Contents. Magyar Sporttudományi Társaság. 14. évfolyam 55. szám 2013/3 Megjelenik negyedévenként. Mozgalmas idôszakot élünk...

Tartalom/Contents. Magyar Sporttudományi Társaság. 14. évfolyam 55. szám 2013/3 Megjelenik negyedévenként. Mozgalmas idôszakot élünk... Tartalom/Contents Beköszöntô Szôts Gábor Mozgalmas idôszakot élünk............................................ 3 Tanulmány Azadeh Mohamadinejad, Hamidreza Mirsafian, András Nemes, István Király Jogi kapcsolat

Részletesebben

AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN

AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 113. évf. 1. szám 53 72. (2013) AZ EDZŐ-SPORTOLÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AZ ÚSZÁS SPORTÁGBAN Révész László, Bognár József, Csáki István és Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bencze Sándorné DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bencze Sándorné Veszprém 2009 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI KOSÁRLABDA CLUB

A JÓZSEFVÁROSI KOSÁRLABDA CLUB A JÓZSEFVÁROSI KOSÁRLABDA CLUB és a FERENCVÁROSI KOSÁRLABDA EGYESÜLET SPORTFEJLESZTÉSI TERVE és PROGRAMJA 2014-2020 A sikeres ember reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amit szeret (Bob

Részletesebben

Az utánpótlás sport jellegzetességei

Az utánpótlás sport jellegzetességei Az utánpótlás sport jellegzetességei A fiatalok igazi nagy sportolóvá válása nem megy egyik pillanatról a másikra, hosszú és fáradságos út vezet fel a sportolói karrier csúcsára. Ezt a hosszú, fáradságos,

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

Válogatás 15 év számaiból

Válogatás 15 év számaiból Válogatás 15 év számaiból 2 TEHETSÉG KÜLÖNSZÁM 2008 Tisztelt Olvasó! Minden bizonnyal nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy az 1989-ben megalakult első magyar civil tehetséggondozó szervezet, a

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN GÉNIUSZ MŰHELY 2. TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN (The Role of Extracurricular and Outside-of-School Activities in the Talent Development) Páskuné Kiss Judit Debreceni

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

97/11. Nagy Éva. A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban 3

97/11. Nagy Éva. A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban 3 Nagy Éva A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban 3 j Takács Gábor j Képességfejlesztés a matematikaórán 12 Némethné Hock Ildikó-Ötvösné Vadnay Marianna A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk

Részletesebben

TEHETSÉG. XVIII. évfolyam 2011/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XVIII. évfolyam 2011/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XVIII. évfolyam 2011/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A Kreatív Problémamegoldás (Creative Problem Solving, CPS) a tudás és a képzelet felhasználásának strukturált

Részletesebben

2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2007/2008. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA IDŐPONT: (2008. február 21.) PROGRAM ÉS TARTALMI KIVONATOK SZÍNHELY: TF (FŐÉPÜLET) 1 A KONFERENCIA

Részletesebben

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire Doktori értekezés Dorogi László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Bognár

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Tartalom/Contents. Nagy József: 3 Sportüzlet Magyarországon Sport business in Hungary

Tartalom/Contents. Nagy József: 3 Sportüzlet Magyarországon Sport business in Hungary Tartalom/Contents Nagy József: 3 Sportüzlet Magyarországon Sport business in Hungary Dosek Agoston:,, 6 Testnevelő tanárnak készülő egyetemi hallgatók környezeti tudatossága Environment-consciousness of

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány VEZETŐI TANÁCSADÁS COACHING ELTERJEDTSÉGE, ELFOGADOTTSÁGA A MAGYAR MENEDZSEREK

Részletesebben

Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák! Az Inspiráció jelen Tehetségkülönszáma. Tanácsa 2013 második félévének munkáját mutatja be.

Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák! Az Inspiráció jelen Tehetségkülönszáma. Tanácsa 2013 második félévének munkáját mutatja be. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ISZE Tehetségsegítő Tanács NTP-TTM-MPA-12-004 I N S P I R Á C I Ó KÜL ÖNSZ ÁMA 20. évfolyam 3. szám KÖSZÖNTŐ Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák!

Részletesebben

Új MET tagok. Tartalom. Gallov Rezsô... 3 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR. Gallov Rezsô... 3. Pietsch Tibor...

Új MET tagok. Tartalom. Gallov Rezsô... 3 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR. Gallov Rezsô... 3. Pietsch Tibor... Tartalom Néhány sorban Gallov Rezsô................................................... 3 Magas szintû konferencia a TF-en Gallov Rezsô.................................................... 3 Azt a hatszázát!

Részletesebben

TEHETSÉG. XXI. évfolyam 2013/1. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XXI. évfolyam 2013/1. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XXI. évfolyam 2013/1. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A mentori programokat a tehetségeseket tanító pedagógusok sokszor ellenérzéssel fogadják. (Dr. Tóth László:

Részletesebben

Fájdalmas veszteségek után

Fájdalmas veszteségek után Elnöki rovat Fájdalmas veszteségek után 3 Összefoglaló gondolatok társaságunk életébôl rendszerint a naptári év végére gyûlnek össze. Most mégis év közben kell megtorpanjunk egy pillanatra a magyar sportéletet,

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa Tehetség XXII. évfolyam 1 2014/4. szám 2014/4. szám T E H E T S É G A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A tehetségesekkel foglalkozók közül sokan tapasztalhatták, hogy a tehetséges

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben