Hallgatói Önkormányzat Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói Önkormányzat Alapszabály"

Átírás

1 Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 1

2 A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban HÖK) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi Alapszabályát: 1. A HÖK jogállása, legfontosabb adatai és bélyegzője (1) A Főiskola hallgatóinak legfőbb - az Nftv-ben meghatározott - képviseleti szerve a HÖK. (2) A HÖK a Főiskola nappali tagozatos hallgatói által az arányos képviseleti elv alapján demokratikusan és titkosan választott, politikai pártoktól és szervezetektől független szervezet, amely jelen Alapszabályban rögzített módon fejti ki tevékenységét. (3) A HÖK tisztségviselői pártoknak és azok ifjúsági szervezeteinek tisztségviselői nem lehetnek. (4) A HÖK legfontosabb adatai: a. hivatalos elnevezése: Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzata. b. elnevezése angolul: Students Union of the College of Szolnok. c. székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Campus 132. iroda (5) A HÖK bélyegzője körbélyegző, közepén Magyarország címerével, amelyet a bélyegző belső kerületére írva felül a Szolnoki Főiskola felirat, alul a HÖK felirat fog körül. (6) A címeres bélyegző szigorú számadású bélyegző, amelyet csak hivatalos levelezésben, kiadmányokon, másolatok hitelezésére lehet használni. (7) A bélyegző elkészítésére, nyilvántartásba vételére, megsemmisítésére, selejtezésére vonatkozóan a HÖK köteles a Főiskola bélyegzőhasználatra vonatkozó rendjét figyelembe venni. 2. A HÖK működése (1) A HÖK-nek minden hallgató tagja, választó és választható. A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az Alapszabályát, és a HÖK választásokon a Főiskola teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. (2) A HÖK Alapszabálya határozza meg a HÖK működésének a rendjét. Az Alapszabályt a HÖK Küldöttgyűlése fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az Alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. (3) Az Alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a Főiskola SZMSZ-ével. Az Alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. (4) A HÖK működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a Főiskola biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a HÖK törvényes működését ellenőrizni köteles. A HÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a Főiskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a Főiskola működését. 2

3 (5) A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogainak megsértése esetén - beleértve azt is, ha az Alapszabályának jóváhagyását megtagadják - a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. (6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a helyi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. (7) A HÖK dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A HÖK részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható. (8) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: a. térítési és juttatási szabályzat, b. az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, c. tanulmányi és vizsgaszabályzat. (9) A HÖK közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. (10) A HÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a Főiskola működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Főiskola szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a HÖK véleményét ki kell kérni, illetve amely ügyekben dönt. (11) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére illetve aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Rektori-Közéleti Ösztöndíj adható, amely a hallgatói befizetésekből származó intézményi saját bevétel terhére történik. A pályázat szövegét a HÖK 5 napig köteles saját hivatalos honlapján közzé tenni. Majd a TJSZ alapján a pályázatot elnyert hallgatók listáját is. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Rektori-Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (12) A HÖK tisztségviselői, valamint a HÖK munkájában részt vevő hallgatók részére rendszeres és/vagy eseti közéleti ösztöndíj adható a szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj terhére. Ezen ösztöndíjból csak az államilag támogatott finanszírozási formában részt vevő hallgatók részesülhetnek. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül feloszthatja. (13) A HÖK által mindkét esetben benyújtandó dokumentum: a. bizonylat a kifizetéshez, melynek kötelező tartalmi eleme, mellékletei: b. hallgató neve, Neptun kódja c. közéleti tevékenység megnevezése d. közéleti tevékenység időtartama e. hallgató aláírása f. teljesítés igazoló aláírása g. HÖK elnök és HÖK gazdasági vezető aláírása 3

4 (14) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Közéleti Ösztöndíj adható. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági főigazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (15) A HÖK jogait az Alapszabályában rögzített módon gyakorolja. (16) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a HÖK javaslatára harminc napon belül - a Szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen - érdemi választ köteles adni. 3. A HÖK tagjainak képviselete és jogai (1) A hallgatók a HÖK jogokat közvetlenül, vagy közvetve önkormányzati testületek, képviselők, megbízottak révén gyakorolják. (2) A HÖK vezető testülete a Főiskola minden képzési formájában résztvevő hallgatójának képviseletét közvetve vagy közvetlenül köteles ellátni. (3) Minden, a Főiskolával aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató választói joggal rendelkezik, és a HÖK bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK bármely tagja, akire a HÖK határozata rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen a közléstől, ennek hiányában tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága bírálja el. (5) A HÖK vezető testülete jogosult eljárni a Főiskola hallgatója nevében annak kérésére az NFtvben szabályozott eljárásokban. 4. A HÖK felépítése (1) A hallgatók a HÖK törvényes jogait közvetlenül, vagy közvetve - az önkormányzati testületek, a képviselők, és a tisztségviselők révén gyakorolhatják. (2) A HÖK legfőbb szervei a Küldöttgyűlés és a Vezetőség. (3) A Főiskola bármely hallgatója választói joga által az Önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK munkája segítése érdekében bizottságokat működtethet. (5) A HÖK munkájának zavartalan működtetése érdekében a Küldöttgyűlés tagokat kooptálhat. A kooptálás történhet: a. a vezetőség felkérésével; b. a Küldöttgyűlés javaslata alapján. 4

5 5. Küldöttgyűlése (1) A Küldöttgyűlés a HÖK vezető és képviseleti szerve, operatív irányító szervezete, amely felelős az Alapszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. (2) A Küldöttgyűlés elnöke egy személyben az HÖK elnöke is. (3) A Küldöttgyűlés létszámánál figyelembe kell venni az Nftv-ben előírt hallgatói képviseleti arányt. (4) A Küldöttgyűlés mandátuma két évre szól. (5) A HÖK Küldöttgyűlés választási rendjét a HÖK Ügyrendje szabályozza. (6) A Küldöttgyűlés a. ellátja a Főiskola hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét; b. gyakorolja a törvényekben, más jogszabályokban, főiskolai szabályzatokban, továbbá Szenátusi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési jogokat; c. támogatja a Főiskola által nyújtott, a hallgatókat az értelmiségi létre felkészítő szolgáltatásokat; d. pályázatokat ír ki a főiskolai hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására; e. rendszeresen beszámoltatja munkájukról, tevékenységükről az Öntevékeny csoportokat. f. folyamatosan tájékoztatja a Főiskola hallgatóit saját tevékenységéről, a Főiskola életéről, a hallgatókat és oktatókat érintő eseményekről; g. állandó kapcsolatot tart az Hallgatói Önkormányzatokkal, és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és más bel- és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; h. lehetőségei szerint kiadja a Szofi újságot. 6. Küldöttgyűlés hatásköre (1) A Küldöttgyűlés hatáskörét testületileg gyakorolja. (2) A Küldöttgyűlés a HÖK tevékenységét érintően bármilyen főiskolai szintű kérdésben hatáskörrel bírhat, így különösen a. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, főiskolai határozatokban a részére biztosított jogokat, valamint egyetértése esetén ellátja az említett jogi eszközökben rábízott feladatokat; b. irányítja, szervezi, ellenőrzi a HÖK főiskolai szintű munkáját; c. beszámoltatja a HÖK vezető tisztségviselőit; d. delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a szabályzatokban rögzített más bizottságoknak hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve indokolt esetben felmenti őket; e. kapcsolatot tart a Főiskola vezetésével, hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; f. együttműködik főiskolai szintű hallgatói és más szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal; g. beszámoltatja az érintett hallgatói és más szervezeteket, öntevékeny csoportokat az általa biztosított támogatások felhasználásáról; h. ideiglenes bizottságokat hozhat létre, beszámoltatja azok vezetőit; i. eljár minden olyan hallgatókat érintő főiskolai szintű ügyben, melyet főiskolai szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe; 5

6 j. a Főiskola hallgatóit közvetlenül, vagy közvetve érintő kérdésekben testületi véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi; k. felügyeli, és irányítja a HÖK gazdálkodását. (3) A HÖK Küldött gyűlésének kizárólagos hatáskörében a. megválasztja elnökét és tisztségviselőit b. gyakorolja a HÖK Alapszabályában, és más szabályzatokban rögzített, át nem ruházott jogokat; c. dönt saját bizottságainak létrehozásáról, feloszlatásáról, tisztségviselők kinevezéséről és szükség esetén beszámoltatásáról, visszahívásáról; d. képviseli a HÖK -t, és nevében állásfoglalásokat bocsát ki; e. képviselőket delegál és szükség esetén visszahív a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben rögzítettek szerint; f. jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabály módosítását; g. megtervezi és elfogadja a HÖK éves/féléves költségvetését és munkatervét. (4) A HÖK részletes működési rendjét, belső adminisztrációjának módját és irodája működtetési rendjét a HÖK Ügyrendje tartalmazza. 7. A Küldöttgyűlés működési rendje (1) A HÖK Küldöttgyűlését össze kell hívni: a. szorgalmi időszakban legalább kéthetente; b. a Szenátus ülését megelőző egy héten belül; c. a HÖK legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül; d. ha a HÖK vezetősége szükségesnek tartja. (2) A HÖK Küldöttgyűlésének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a HÖK elnöke által meghívott személyek. (3) A testület döntéseit az összes tag több mint 50%-ának egyhangú szavazatával, személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben ha a Küldöttgyűlés másképpen nem határoz nyíltan hozza. (4) Az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges a. az Alapszabály és mellékletei elfogadásakor vagy módosításakor; b. valamely szervezete jogai és/vagy feladatai elvonásához; (5) A HÖK tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. Az ülésen szavazni kell minden, az ülésen résztvevő szavazati jogú tag által tett javaslatról és indítványról. (6) A Küldöttgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni. (7) A kihirdetést követő 8 napon belül bármely tag írásban kérheti a Küldöttgyűlés bármely határozatának újratárgyalását, HÖK kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok kivételével. Az újratárgyalást a HÖK elnökénél kell kezdeményezni. A kérdést ilyenkor két héten belül újra kell tárgyalni. Az ekkor hozott döntés újratárgyalása már nem kérvényezhető. 6

7 (8) A HÖK a kollégiumi felvételi eljárás és pontozási rendszer meghatározásának jogát a Kollégiumi Diákbizottságon kívül nem ruházhatja át más szervezetre. (9) A HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, illetve igazolt távolmaradását előzetesen jelezni. 8. A HÖK tisztségviselői (1) A HÖK tisztségviselői: a. elnök; b. főtitkár; c. gazdasági vezető d. ügyviteli vezető e. marketing csoportvezető (2) Az újonnan megválasztott Küldöttgyűlés alakuló ülésén megválasztja elnökét, az elnök javaslata alapján a főtitkárt és legkésőbb a következő ülésén az tagjai közül megválasztja tisztségviselőit is. (3) A tisztségek nem összeférhetetlenek, kivéve az elnöki és főtitkár tisztségeket, amelyek egyazon személy által nem tölthetők be. (4) Az elnök feladatait, jogait és kötelességeit a 9. tartalmazza. (5) Az főtitkár az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén képviseli a HÖK-öt. Ennek során az elnök minden a 9. -ban meghatározott feladata, kötelessége a főtitkárra száll, és az elnök minden a 9. -ban meghatározott joga az főtitkárt illeti meg. (6) A HÖK főtitkára az elnökkel folyamatos kapcsolatban együtt dolgozva segítik, és támogatják egymás munkáját. Munkájukban szakterület szerint osztják meg feladataikat (7) A HÖK gazdasági vezetője: a. intézi a HÖK gazdasági ügyeit, b. irányítja és felügyeli a HÖK gazdálkodását, c. és ezekről havi rendszerességgel beszámol a Küldöttgyűlésnek; d. koordinálja az Önkormányzat éves/féléves költségvetésének előkészítését. (8) A HÖK ügyviteli vezetője: a. javaslatot terjeszt a Küldöttgyűlés elé az iroda működési rendjére, az iktatási rendre vonatkozóan; b. felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért; megszervezi, a napi ügyeletet; c. a HÖK tevékenységéről dokumentációt vezet, az ülésekről jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít. (9) A tisztségviselők rendszeresen beszámolnak az HÖK gyűlésen, a Szenátusban, és a bizottságokban végzett munkáról, a Főiskola közéletben zajló eseményekről; betartják és 7

8 betartatják az Alapszabályban foglaltakat; a Küldöttgyűlés kérésére kedvezményes tanulmányi rendben részesülhetnek. 9. A HÖK elnöke (1) A HÖK elnöke HÖK törvényes képviselője. Az elnök felelősséggel tartozik a HÖK Küldöttgyűlésének működéséért. E felelősséget a Küldöttgyűlés határozatainak aláírásával gyakorolja. (2) Az HÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja a HÖK tagjai közül, titkos szavazással. (3) A HÖK elnökének mandátuma két évre szól, de újraválasztható. (4) Az elnök tisztsége megszűnik: a. mandátumának időtartama lejártával b. lemondással c. hallgatói jogviszonya megszűnésével d. visszahívással (5) A HÖK elnöke: a. képviseli a HÖK-öt külső szervek előtt, illetve főiskolai fórumokon, valamint minden olyan főiskolai testületben, ahol hallgatókat érintő kérdések merülnek fel; b. kapcsolatot tart a Főiskola vezetőivel, a HÖK tisztségviselőivel, a Főiskolán működő hallgatói és más szervezetek vezetőivel; c. összehívja, szervezi és vezeti a Főiskola Küldöttgyűlésének üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, irányítja a HÖK gazdálkodását; d. testületi üléseken köteles beszámolni a HÖK a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról; e. köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban kéthetente; f. mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a HÖK munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új elnöknek; g. feladatait és jogait a Küldöttgyűlés hozzájárulásával a HÖK bármely tagjára átruházhatja (kötelezettségvállalási jogának kivételével), melyek tovább nem ruházhatók; h. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban biztosított jogait; i. a HÖK nevében kötelezettséget vállalhat. (6) A HÖK elnöke a Szenátus szavazati jogú tagja. 10. A HÖK keretein belül működő bizottságok (1) A HÖK keretein belül működő bizottságok a következők: a. Kollégiumi Diákbizottság, mely a hallgatói kollégiumi ügyekkel foglalkozó, b. Hallgatói Sportbizottság mely segíti a hallgatók sportolási lehetőséghez jutását, házi bajnokságok szervezését, elősegíti a sporttevékenységek bővítését, c. a Diákjóléti Bizottság, mely c. a. a szociális ösztöndíj pályázatok c. b. a kollégiumi felvételi pályázatok c. d. alaptámogatások c. e. rendkívüli szociális pályázatok feldolgozásával, értékelésével foglalkozik, 8

9 d. a Nemzetközi Bizottság, mely segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését és szükség esetén részt vesz a Nemzetközi Iroda munkájában. e. a Marketingcsoport, mely e. a. részt vesz a Főiskola marketing tevékenységébe e. b. részt vesz a HÖK marketing tevékenységében e. c. kezeli a HÖK közösségi és weboldalát e. d. gondoskodik a plakátok kihelyezéséről és eltávolításáról e. f. segíti a HÖK munkáját f. a Tananyag csoport (TACS), mely a Főiskola hallgatói számra tananyagokat, gyűjt és tesz közzé figyelve a szerző jogok védelmére. (2) A HÖK a bizottságokba azok Ügyrendje szerint meghatározott számú tagot delegálhat. (3) A HÖK bizottságai legalább negyedévente üléseznek, az ülések lebonyolításáért a HÖK felelős. (4) A Bizottságok negyedévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Küldöttgyűlésnek. (5) A Bizottságok munkáját a Küldöttgyűlés koordinálja és felügyeli. (6) A Bizottságok kötelesek elkészíteni és folyamatosan aktualizálni Ügyrendjüket. (7) A bizottságok elnökeit, és tagjait a HÖK vezetősége kéri fel munkájukra, melyről tájékoztatja a Küldöttgyűlést. 11. A HÖK keretein belül működő hallgatói csoportok (1) A Főiskolán működő hallgatói csoportokról a HÖK nyilvántartást vezet. Megalakulásukat követően a HÖK elnökének címzett levélben kérni kell azok nyilvántartásba vételét. A hallgatói öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétellel jönnek létre. (2) A főiskolai öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az megfelel a feltételeknek. A megfelelésről a HÖK dönt. (3) Hallgatói öntevékeny csoport csak akkor használhatja a Főiskola nevét, ha erre a rektor a HÖK javaslatára írásbeli engedélyt ad. A HÖK csak már nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport vagy szakkollégium névhasználati engedélyének kiadását javasolhatja. (4) A nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról és okiratokról, a nyilvántartásba vétel folyamatáról, a nyilvántartásba való felvétellel kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat módjáról, a változások bejelentésének módjáról, illetve határidejéről, valamint a nyilvántartásból való törlésről a HÖK ügyrendje rendelkezik. (5) A HÖK -től támogatásban kizárólag nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport részesülhet. (6) A Főiskolán működő öntevékeny csoport az Ínyenc klub. 9

10 (1) Az Alapszabály előterjesztője a HÖK elnöke. 12. Átmeneti- és záró rendelkezések (2) A HÖK köteles Alapszabályát minden év május 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. (3) A HÖK Ügyrendjét, mint saját szervezeti és működési rendjét az Alapszabály szenátusi elfogadásától számított 30 napon belül készíti el, illetve szükség szerint módosítja. (4) Jelen Alapszabálynak két melléklete van: a. 1.sz.melléklet A HÖK Ügyrendje b. 2.sz.melléklet A HÖK képviselők megválasztásának rendje (5) A felülvizsgált és módosított HÖK Alapszabályt a Szenátus 16/b/2015. (II. 26.) sz. határozatával jóváhagyta és a jóváhagyás napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 10

11 1. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje 1. A Küldöttgyűlés összehívása (1) A Küldöttgyűlés rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli Küldöttgyűlés minden, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, kivéve az Alapszabály módosítását, és az elnök megválasztását. (2) A Küldöttgyűlést az elnök hívja össze. (3) Ugyancsak ülést kell tartani akkor, ha ezt a szavazati jogú tagok közül legalább 2 tag írásban kéri. A kérelemben meg kell jelölni, hogy rendes, vagy rendkívüli ülés összehívását kezdeményezik valamint annak okát. A rendes ülést a kérelem benyújtásától számított húsz, a rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától számított tíz napon belülre össze kell hívni. (4) A rendes ülésre a meghívókat az ülés előtt legalább tizennégy, a rendkívüli ülésre legalább hét nappal előbb, elektronikus vagy postai úton ki kell küldeni. (5) A meghívónak tartalmaznia kell a. a Küldöttgyűlés helyét és időpontját; b. a várható napirendet. (6) A Küldöttgyűlési meghívót ugyanilyen határidőkkel le kell közölni az önkormányzat honlapján, illetve a lehető legrövidebb időn belül meg kell jelentetni az önkormányzat lapjában. 2. A Küldöttgyűlés nyilvánossága (1) A Küldöttgyűlés ülésein készült jegyzőkönyv alapján elkészített emlékeztetők nyilvánosak. (2) A Küldöttgyűlés ülésein a hallgatók tanácskozási joggal vehetnek részt. (3) A Küldöttgyűlés üléseire szükség esetén tanácskozási joggal meg kell hívni a rektort is. (4) A Küldöttgyűlés bárki másnak is engedélyezheti a részvételt, megfigyelési vagy tanácskozási joggal. 3. Határozatképesség (1) A Küldöttgyűlés rendkívüli ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint egyharmada jelen van. (2) A Küldöttgyűlés rendes ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. (3) A határozatképességet az ülés elején a HÖK elnök állapítja meg és az ülés során folyamatosan ellenőrzi. (4) Ha az ülés határozatképtelen, vagy az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt határozatképtelenné válik, az új ülést minimum fél órával később, maximum egy héten belül rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni változatlan napirenddel. 4. A levezető elnök (1) Az ülés levezető elnöke a HÖK elnöke, vagy az általa felkért személy. (2) Ha a levezető elnök nem a HÖK elnöke, akkor személyét a Küldöttgyűlésnek egyszerű többséggel, az ülés kezdetekor el kell fogadnia. (3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja be. 11

12 5. A napirend (1) Napirendi pont tárgyalását a HÖK bármely tagja, illetve tisztségviselője kezdeményezheti, írásban, az ülés kezdete előtt legalább 48 órával, írásbeli előterjesztés benyújtásával. (2) A Küldöttgyűlés rendes üléseinek első napirendi pontja az elnök, illetve a tisztségviselők beszámolója a legutóbb közgyűlés óta (záró Küldöttgyűlésen az alakuló közgyűlés óta) végzett tevékenységükről. (3) Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat a levezető elnök napirendre veszi. Újabb napirendi pontot az önkormányzat bármely tagja, illetve tisztségviselője javasolhat az ülés elején; ezek napirendre vételéről a Küldöttgyűlés egyenként, kétharmados szavazással dönt. (4) Az ülés végleges napirendjét a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel fogadja el. (5) A már elfogadott napirendet az ülés közben a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel módosíthatja: új napirendi pontot vehet fel, megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, illetve törölhet elfogadott napirendi pontokat. Egy adott ülésen ugyanazt a pontot még egyszer napirendre tűzni nem lehet. 6. Az ülés menete (1) A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg és zárja le. (2) A Küldöttgyűlés a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat vagy döntést hozhat. Döntéseit az önkormányzat Küldöttgyűlése egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A távollévő tag írásban véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat. (3) Bármely képviselő ilyen irányú kérésére titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben mindig titkosan kell szavazni. Titkos szavazás esetén Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani, amelynek tagjait a levezető elnök kéri fel és a Küldöttgyűlés fogadja el. A főtitkár feladata, hogy titkos szavazás esetén biztosítottak legyenek a megfelelő körülmények (szavazó urna). Titkos szavazáshoz előre elkészített és hitelesített (felülbélyegzett) szavazólapot kell használni. (4) Azon kérdésekben, amelyben a közgyűlésnek kizárólagos döntési jogköre van, a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel dönt. (5) Az ülést követő egy héten belül a jegyzőkönyvet hitelesíti a vezetőség és a hitelesített jegyzőkönyvet elektronikus formában eljutatja a Küldöttgyűlés részére. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 12

13 2. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje 1. Általános szabályok (1) A közgyűlés - kétharmados többséggel legalább háromtagú Választási Bizottságot választ. A Választási Bizottságnak az önkormányzat tagjaiból kell állnia; megválasztásukkor nyilatkozniuk kell arról, hogy a következő ciklusban nem kívánnak képviselőként a választáson indulni. (2) A szavazás szakonként történik, azok a hallgatók szavazhatnak rá, akik az adott szakon, tanulmányokat folytatnak. (3) Minden hallgató csak egy szakon indulhat, illetve csak egy szak jelöltjére szavazhat. (4) A levelezős képzési formában levő hallgatók érdekképviseletét nappali tagozatos hallgató is elláthatja, amennyiben vállalja, hogy levelezős oktatási napok egyikén ügyeletet tart a HÖK irodában. 2. A választások kiírása (1) A választások időpontját a tavaszi félév szorgalmi időszakának második felére a Választási Bizottság írja ki. Rendkívüli választásokat írhat ki a Választási Bizottság, ha a Küldöttgyűlés tagjainak létszáma, a HÖK elnökségének létszáma 5 fő alá csökken. A kiírásban meg kell jelölni a jelöltállítás kezdetének és végének időpontját, valamint a szavazás idejét és helyét. (2) A kiírást le kell közölni az önkormányzat lapjában, meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján. (3) Jelöltállításra legalább 5 nap, szavazásra minimum 5 napot, maximum két hetet kell biztosítani. 3. A választás menete (1) A választáson a Főiskola bármely hallgatója indulhat; indulási szándékát a jelöltállítási időszakban írásban jeleznie kell a Választási Bizottságnak. (2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni az adott szak nevét, a szakhoz tartozó jelöltek nevét ábécésorrendben, és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelöltet egyértelműen megjelölhessék. (3) A szavazást a Választási Bizottság bonyolítja le. A szavazást a szavazási időszakban minden oktatási napon a 8-18 óráig terjedő időszakban legalább négy órán keresztül biztosítani kell a választási kiírásban megjelölt helyen. (4) A szavazás titkos; a szavazatokat a választók a Választási Bizottság által lezárt urnákban helyezik el. Az urnákat a szavazási időszak végéig felbontani tilos. (5) A választások alatt a Választási Bizottság mozgóurnát is használ, melyben a Kollégiumokban lakó hallgatók szavazatai gyűjtik. 4. A szavazás végeredménye (1) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb három munkanappal megállapítja és nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. (2) A választás érvényes, ha azon a nappalis hallgatók legalább huszonöt százaléka részt vett. (3) A választás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és az eredményt a HÖK lapjában és honlapján közzétenni A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje az Alapszabály része, annak melléklete, és az Alapszabály jóváhagyásának napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 13

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt. szám: 691/1300/6-2/2011. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, 2011. Tartalom Preambulum...4 I. Bevezető rendelkezések...4

Részletesebben

MNASZ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MNASZ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MNASZ ALAPSZABÁLY A 2014.február 21-i Közgyűlés által elfogadott egységes szövegszerkezet szerint. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 7 A KÖZGYŰLÉS... 7 AZ ELNÖKSÉG...

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége Alapszabály

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége Alapszabály Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége Alapszabály A szervezet neve: Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (rövidített név a továbbiakban: FEKOSZ) A szervezet székhelye: 1115 Budapest, Bartók

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

WE SERVE D-119. LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben WE SERVE D-119 LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége,/ a továbbiakban

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY 2 MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE CIVIL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY I. fejezet A szövetség és céljai 1. (1) A szövetség neve: MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben