Hallgatói Önkormányzat Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói Önkormányzat Alapszabály"

Átírás

1 Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 1

2 A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban HÖK) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi Alapszabályát: 1. A HÖK jogállása, legfontosabb adatai és bélyegzője (1) A Főiskola hallgatóinak legfőbb - az Nftv-ben meghatározott - képviseleti szerve a HÖK. (2) A HÖK a Főiskola nappali tagozatos hallgatói által az arányos képviseleti elv alapján demokratikusan és titkosan választott, politikai pártoktól és szervezetektől független szervezet, amely jelen Alapszabályban rögzített módon fejti ki tevékenységét. (3) A HÖK tisztségviselői pártoknak és azok ifjúsági szervezeteinek tisztségviselői nem lehetnek. (4) A HÖK legfontosabb adatai: a. hivatalos elnevezése: Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzata. b. elnevezése angolul: Students Union of the College of Szolnok. c. székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Campus 132. iroda (5) A HÖK bélyegzője körbélyegző, közepén Magyarország címerével, amelyet a bélyegző belső kerületére írva felül a Szolnoki Főiskola felirat, alul a HÖK felirat fog körül. (6) A címeres bélyegző szigorú számadású bélyegző, amelyet csak hivatalos levelezésben, kiadmányokon, másolatok hitelezésére lehet használni. (7) A bélyegző elkészítésére, nyilvántartásba vételére, megsemmisítésére, selejtezésére vonatkozóan a HÖK köteles a Főiskola bélyegzőhasználatra vonatkozó rendjét figyelembe venni. 2. A HÖK működése (1) A HÖK-nek minden hallgató tagja, választó és választható. A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az Alapszabályát, és a HÖK választásokon a Főiskola teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. (2) A HÖK Alapszabálya határozza meg a HÖK működésének a rendjét. Az Alapszabályt a HÖK Küldöttgyűlése fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az Alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. (3) Az Alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a Főiskola SZMSZ-ével. Az Alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. (4) A HÖK működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a Főiskola biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a HÖK törvényes működését ellenőrizni köteles. A HÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a Főiskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a Főiskola működését. 2

3 (5) A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogainak megsértése esetén - beleértve azt is, ha az Alapszabályának jóváhagyását megtagadják - a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. (6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a helyi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. (7) A HÖK dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A HÖK részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható. (8) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: a. térítési és juttatási szabályzat, b. az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, c. tanulmányi és vizsgaszabályzat. (9) A HÖK közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. (10) A HÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a Főiskola működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Főiskola szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a HÖK véleményét ki kell kérni, illetve amely ügyekben dönt. (11) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére illetve aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Rektori-Közéleti Ösztöndíj adható, amely a hallgatói befizetésekből származó intézményi saját bevétel terhére történik. A pályázat szövegét a HÖK 5 napig köteles saját hivatalos honlapján közzé tenni. Majd a TJSZ alapján a pályázatot elnyert hallgatók listáját is. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Rektori-Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (12) A HÖK tisztségviselői, valamint a HÖK munkájában részt vevő hallgatók részére rendszeres és/vagy eseti közéleti ösztöndíj adható a szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj terhére. Ezen ösztöndíjból csak az államilag támogatott finanszírozási formában részt vevő hallgatók részesülhetnek. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül feloszthatja. (13) A HÖK által mindkét esetben benyújtandó dokumentum: a. bizonylat a kifizetéshez, melynek kötelező tartalmi eleme, mellékletei: b. hallgató neve, Neptun kódja c. közéleti tevékenység megnevezése d. közéleti tevékenység időtartama e. hallgató aláírása f. teljesítés igazoló aláírása g. HÖK elnök és HÖK gazdasági vezető aláírása 3

4 (14) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Közéleti Ösztöndíj adható. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági főigazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (15) A HÖK jogait az Alapszabályában rögzített módon gyakorolja. (16) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a HÖK javaslatára harminc napon belül - a Szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen - érdemi választ köteles adni. 3. A HÖK tagjainak képviselete és jogai (1) A hallgatók a HÖK jogokat közvetlenül, vagy közvetve önkormányzati testületek, képviselők, megbízottak révén gyakorolják. (2) A HÖK vezető testülete a Főiskola minden képzési formájában résztvevő hallgatójának képviseletét közvetve vagy közvetlenül köteles ellátni. (3) Minden, a Főiskolával aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató választói joggal rendelkezik, és a HÖK bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK bármely tagja, akire a HÖK határozata rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen a közléstől, ennek hiányában tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága bírálja el. (5) A HÖK vezető testülete jogosult eljárni a Főiskola hallgatója nevében annak kérésére az NFtvben szabályozott eljárásokban. 4. A HÖK felépítése (1) A hallgatók a HÖK törvényes jogait közvetlenül, vagy közvetve - az önkormányzati testületek, a képviselők, és a tisztségviselők révén gyakorolhatják. (2) A HÖK legfőbb szervei a Küldöttgyűlés és a Vezetőség. (3) A Főiskola bármely hallgatója választói joga által az Önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK munkája segítése érdekében bizottságokat működtethet. (5) A HÖK munkájának zavartalan működtetése érdekében a Küldöttgyűlés tagokat kooptálhat. A kooptálás történhet: a. a vezetőség felkérésével; b. a Küldöttgyűlés javaslata alapján. 4

5 5. Küldöttgyűlése (1) A Küldöttgyűlés a HÖK vezető és képviseleti szerve, operatív irányító szervezete, amely felelős az Alapszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. (2) A Küldöttgyűlés elnöke egy személyben az HÖK elnöke is. (3) A Küldöttgyűlés létszámánál figyelembe kell venni az Nftv-ben előírt hallgatói képviseleti arányt. (4) A Küldöttgyűlés mandátuma két évre szól. (5) A HÖK Küldöttgyűlés választási rendjét a HÖK Ügyrendje szabályozza. (6) A Küldöttgyűlés a. ellátja a Főiskola hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét; b. gyakorolja a törvényekben, más jogszabályokban, főiskolai szabályzatokban, továbbá Szenátusi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési jogokat; c. támogatja a Főiskola által nyújtott, a hallgatókat az értelmiségi létre felkészítő szolgáltatásokat; d. pályázatokat ír ki a főiskolai hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására; e. rendszeresen beszámoltatja munkájukról, tevékenységükről az Öntevékeny csoportokat. f. folyamatosan tájékoztatja a Főiskola hallgatóit saját tevékenységéről, a Főiskola életéről, a hallgatókat és oktatókat érintő eseményekről; g. állandó kapcsolatot tart az Hallgatói Önkormányzatokkal, és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és más bel- és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; h. lehetőségei szerint kiadja a Szofi újságot. 6. Küldöttgyűlés hatásköre (1) A Küldöttgyűlés hatáskörét testületileg gyakorolja. (2) A Küldöttgyűlés a HÖK tevékenységét érintően bármilyen főiskolai szintű kérdésben hatáskörrel bírhat, így különösen a. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, főiskolai határozatokban a részére biztosított jogokat, valamint egyetértése esetén ellátja az említett jogi eszközökben rábízott feladatokat; b. irányítja, szervezi, ellenőrzi a HÖK főiskolai szintű munkáját; c. beszámoltatja a HÖK vezető tisztségviselőit; d. delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a szabályzatokban rögzített más bizottságoknak hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve indokolt esetben felmenti őket; e. kapcsolatot tart a Főiskola vezetésével, hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; f. együttműködik főiskolai szintű hallgatói és más szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal; g. beszámoltatja az érintett hallgatói és más szervezeteket, öntevékeny csoportokat az általa biztosított támogatások felhasználásáról; h. ideiglenes bizottságokat hozhat létre, beszámoltatja azok vezetőit; i. eljár minden olyan hallgatókat érintő főiskolai szintű ügyben, melyet főiskolai szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe; 5

6 j. a Főiskola hallgatóit közvetlenül, vagy közvetve érintő kérdésekben testületi véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi; k. felügyeli, és irányítja a HÖK gazdálkodását. (3) A HÖK Küldött gyűlésének kizárólagos hatáskörében a. megválasztja elnökét és tisztségviselőit b. gyakorolja a HÖK Alapszabályában, és más szabályzatokban rögzített, át nem ruházott jogokat; c. dönt saját bizottságainak létrehozásáról, feloszlatásáról, tisztségviselők kinevezéséről és szükség esetén beszámoltatásáról, visszahívásáról; d. képviseli a HÖK -t, és nevében állásfoglalásokat bocsát ki; e. képviselőket delegál és szükség esetén visszahív a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben rögzítettek szerint; f. jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabály módosítását; g. megtervezi és elfogadja a HÖK éves/féléves költségvetését és munkatervét. (4) A HÖK részletes működési rendjét, belső adminisztrációjának módját és irodája működtetési rendjét a HÖK Ügyrendje tartalmazza. 7. A Küldöttgyűlés működési rendje (1) A HÖK Küldöttgyűlését össze kell hívni: a. szorgalmi időszakban legalább kéthetente; b. a Szenátus ülését megelőző egy héten belül; c. a HÖK legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül; d. ha a HÖK vezetősége szükségesnek tartja. (2) A HÖK Küldöttgyűlésének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a HÖK elnöke által meghívott személyek. (3) A testület döntéseit az összes tag több mint 50%-ának egyhangú szavazatával, személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben ha a Küldöttgyűlés másképpen nem határoz nyíltan hozza. (4) Az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges a. az Alapszabály és mellékletei elfogadásakor vagy módosításakor; b. valamely szervezete jogai és/vagy feladatai elvonásához; (5) A HÖK tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. Az ülésen szavazni kell minden, az ülésen résztvevő szavazati jogú tag által tett javaslatról és indítványról. (6) A Küldöttgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni. (7) A kihirdetést követő 8 napon belül bármely tag írásban kérheti a Küldöttgyűlés bármely határozatának újratárgyalását, HÖK kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok kivételével. Az újratárgyalást a HÖK elnökénél kell kezdeményezni. A kérdést ilyenkor két héten belül újra kell tárgyalni. Az ekkor hozott döntés újratárgyalása már nem kérvényezhető. 6

7 (8) A HÖK a kollégiumi felvételi eljárás és pontozási rendszer meghatározásának jogát a Kollégiumi Diákbizottságon kívül nem ruházhatja át más szervezetre. (9) A HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, illetve igazolt távolmaradását előzetesen jelezni. 8. A HÖK tisztségviselői (1) A HÖK tisztségviselői: a. elnök; b. főtitkár; c. gazdasági vezető d. ügyviteli vezető e. marketing csoportvezető (2) Az újonnan megválasztott Küldöttgyűlés alakuló ülésén megválasztja elnökét, az elnök javaslata alapján a főtitkárt és legkésőbb a következő ülésén az tagjai közül megválasztja tisztségviselőit is. (3) A tisztségek nem összeférhetetlenek, kivéve az elnöki és főtitkár tisztségeket, amelyek egyazon személy által nem tölthetők be. (4) Az elnök feladatait, jogait és kötelességeit a 9. tartalmazza. (5) Az főtitkár az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén képviseli a HÖK-öt. Ennek során az elnök minden a 9. -ban meghatározott feladata, kötelessége a főtitkárra száll, és az elnök minden a 9. -ban meghatározott joga az főtitkárt illeti meg. (6) A HÖK főtitkára az elnökkel folyamatos kapcsolatban együtt dolgozva segítik, és támogatják egymás munkáját. Munkájukban szakterület szerint osztják meg feladataikat (7) A HÖK gazdasági vezetője: a. intézi a HÖK gazdasági ügyeit, b. irányítja és felügyeli a HÖK gazdálkodását, c. és ezekről havi rendszerességgel beszámol a Küldöttgyűlésnek; d. koordinálja az Önkormányzat éves/féléves költségvetésének előkészítését. (8) A HÖK ügyviteli vezetője: a. javaslatot terjeszt a Küldöttgyűlés elé az iroda működési rendjére, az iktatási rendre vonatkozóan; b. felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért; megszervezi, a napi ügyeletet; c. a HÖK tevékenységéről dokumentációt vezet, az ülésekről jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít. (9) A tisztségviselők rendszeresen beszámolnak az HÖK gyűlésen, a Szenátusban, és a bizottságokban végzett munkáról, a Főiskola közéletben zajló eseményekről; betartják és 7

8 betartatják az Alapszabályban foglaltakat; a Küldöttgyűlés kérésére kedvezményes tanulmányi rendben részesülhetnek. 9. A HÖK elnöke (1) A HÖK elnöke HÖK törvényes képviselője. Az elnök felelősséggel tartozik a HÖK Küldöttgyűlésének működéséért. E felelősséget a Küldöttgyűlés határozatainak aláírásával gyakorolja. (2) Az HÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja a HÖK tagjai közül, titkos szavazással. (3) A HÖK elnökének mandátuma két évre szól, de újraválasztható. (4) Az elnök tisztsége megszűnik: a. mandátumának időtartama lejártával b. lemondással c. hallgatói jogviszonya megszűnésével d. visszahívással (5) A HÖK elnöke: a. képviseli a HÖK-öt külső szervek előtt, illetve főiskolai fórumokon, valamint minden olyan főiskolai testületben, ahol hallgatókat érintő kérdések merülnek fel; b. kapcsolatot tart a Főiskola vezetőivel, a HÖK tisztségviselőivel, a Főiskolán működő hallgatói és más szervezetek vezetőivel; c. összehívja, szervezi és vezeti a Főiskola Küldöttgyűlésének üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, irányítja a HÖK gazdálkodását; d. testületi üléseken köteles beszámolni a HÖK a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról; e. köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban kéthetente; f. mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a HÖK munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új elnöknek; g. feladatait és jogait a Küldöttgyűlés hozzájárulásával a HÖK bármely tagjára átruházhatja (kötelezettségvállalási jogának kivételével), melyek tovább nem ruházhatók; h. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban biztosított jogait; i. a HÖK nevében kötelezettséget vállalhat. (6) A HÖK elnöke a Szenátus szavazati jogú tagja. 10. A HÖK keretein belül működő bizottságok (1) A HÖK keretein belül működő bizottságok a következők: a. Kollégiumi Diákbizottság, mely a hallgatói kollégiumi ügyekkel foglalkozó, b. Hallgatói Sportbizottság mely segíti a hallgatók sportolási lehetőséghez jutását, házi bajnokságok szervezését, elősegíti a sporttevékenységek bővítését, c. a Diákjóléti Bizottság, mely c. a. a szociális ösztöndíj pályázatok c. b. a kollégiumi felvételi pályázatok c. d. alaptámogatások c. e. rendkívüli szociális pályázatok feldolgozásával, értékelésével foglalkozik, 8

9 d. a Nemzetközi Bizottság, mely segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését és szükség esetén részt vesz a Nemzetközi Iroda munkájában. e. a Marketingcsoport, mely e. a. részt vesz a Főiskola marketing tevékenységébe e. b. részt vesz a HÖK marketing tevékenységében e. c. kezeli a HÖK közösségi és weboldalát e. d. gondoskodik a plakátok kihelyezéséről és eltávolításáról e. f. segíti a HÖK munkáját f. a Tananyag csoport (TACS), mely a Főiskola hallgatói számra tananyagokat, gyűjt és tesz közzé figyelve a szerző jogok védelmére. (2) A HÖK a bizottságokba azok Ügyrendje szerint meghatározott számú tagot delegálhat. (3) A HÖK bizottságai legalább negyedévente üléseznek, az ülések lebonyolításáért a HÖK felelős. (4) A Bizottságok negyedévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Küldöttgyűlésnek. (5) A Bizottságok munkáját a Küldöttgyűlés koordinálja és felügyeli. (6) A Bizottságok kötelesek elkészíteni és folyamatosan aktualizálni Ügyrendjüket. (7) A bizottságok elnökeit, és tagjait a HÖK vezetősége kéri fel munkájukra, melyről tájékoztatja a Küldöttgyűlést. 11. A HÖK keretein belül működő hallgatói csoportok (1) A Főiskolán működő hallgatói csoportokról a HÖK nyilvántartást vezet. Megalakulásukat követően a HÖK elnökének címzett levélben kérni kell azok nyilvántartásba vételét. A hallgatói öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétellel jönnek létre. (2) A főiskolai öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az megfelel a feltételeknek. A megfelelésről a HÖK dönt. (3) Hallgatói öntevékeny csoport csak akkor használhatja a Főiskola nevét, ha erre a rektor a HÖK javaslatára írásbeli engedélyt ad. A HÖK csak már nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport vagy szakkollégium névhasználati engedélyének kiadását javasolhatja. (4) A nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról és okiratokról, a nyilvántartásba vétel folyamatáról, a nyilvántartásba való felvétellel kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat módjáról, a változások bejelentésének módjáról, illetve határidejéről, valamint a nyilvántartásból való törlésről a HÖK ügyrendje rendelkezik. (5) A HÖK -től támogatásban kizárólag nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport részesülhet. (6) A Főiskolán működő öntevékeny csoport az Ínyenc klub. 9

10 (1) Az Alapszabály előterjesztője a HÖK elnöke. 12. Átmeneti- és záró rendelkezések (2) A HÖK köteles Alapszabályát minden év május 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. (3) A HÖK Ügyrendjét, mint saját szervezeti és működési rendjét az Alapszabály szenátusi elfogadásától számított 30 napon belül készíti el, illetve szükség szerint módosítja. (4) Jelen Alapszabálynak két melléklete van: a. 1.sz.melléklet A HÖK Ügyrendje b. 2.sz.melléklet A HÖK képviselők megválasztásának rendje (5) A felülvizsgált és módosított HÖK Alapszabályt a Szenátus 16/b/2015. (II. 26.) sz. határozatával jóváhagyta és a jóváhagyás napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 10

11 1. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje 1. A Küldöttgyűlés összehívása (1) A Küldöttgyűlés rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli Küldöttgyűlés minden, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, kivéve az Alapszabály módosítását, és az elnök megválasztását. (2) A Küldöttgyűlést az elnök hívja össze. (3) Ugyancsak ülést kell tartani akkor, ha ezt a szavazati jogú tagok közül legalább 2 tag írásban kéri. A kérelemben meg kell jelölni, hogy rendes, vagy rendkívüli ülés összehívását kezdeményezik valamint annak okát. A rendes ülést a kérelem benyújtásától számított húsz, a rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától számított tíz napon belülre össze kell hívni. (4) A rendes ülésre a meghívókat az ülés előtt legalább tizennégy, a rendkívüli ülésre legalább hét nappal előbb, elektronikus vagy postai úton ki kell küldeni. (5) A meghívónak tartalmaznia kell a. a Küldöttgyűlés helyét és időpontját; b. a várható napirendet. (6) A Küldöttgyűlési meghívót ugyanilyen határidőkkel le kell közölni az önkormányzat honlapján, illetve a lehető legrövidebb időn belül meg kell jelentetni az önkormányzat lapjában. 2. A Küldöttgyűlés nyilvánossága (1) A Küldöttgyűlés ülésein készült jegyzőkönyv alapján elkészített emlékeztetők nyilvánosak. (2) A Küldöttgyűlés ülésein a hallgatók tanácskozási joggal vehetnek részt. (3) A Küldöttgyűlés üléseire szükség esetén tanácskozási joggal meg kell hívni a rektort is. (4) A Küldöttgyűlés bárki másnak is engedélyezheti a részvételt, megfigyelési vagy tanácskozási joggal. 3. Határozatképesség (1) A Küldöttgyűlés rendkívüli ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint egyharmada jelen van. (2) A Küldöttgyűlés rendes ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. (3) A határozatképességet az ülés elején a HÖK elnök állapítja meg és az ülés során folyamatosan ellenőrzi. (4) Ha az ülés határozatképtelen, vagy az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt határozatképtelenné válik, az új ülést minimum fél órával később, maximum egy héten belül rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni változatlan napirenddel. 4. A levezető elnök (1) Az ülés levezető elnöke a HÖK elnöke, vagy az általa felkért személy. (2) Ha a levezető elnök nem a HÖK elnöke, akkor személyét a Küldöttgyűlésnek egyszerű többséggel, az ülés kezdetekor el kell fogadnia. (3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja be. 11

12 5. A napirend (1) Napirendi pont tárgyalását a HÖK bármely tagja, illetve tisztségviselője kezdeményezheti, írásban, az ülés kezdete előtt legalább 48 órával, írásbeli előterjesztés benyújtásával. (2) A Küldöttgyűlés rendes üléseinek első napirendi pontja az elnök, illetve a tisztségviselők beszámolója a legutóbb közgyűlés óta (záró Küldöttgyűlésen az alakuló közgyűlés óta) végzett tevékenységükről. (3) Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat a levezető elnök napirendre veszi. Újabb napirendi pontot az önkormányzat bármely tagja, illetve tisztségviselője javasolhat az ülés elején; ezek napirendre vételéről a Küldöttgyűlés egyenként, kétharmados szavazással dönt. (4) Az ülés végleges napirendjét a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel fogadja el. (5) A már elfogadott napirendet az ülés közben a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel módosíthatja: új napirendi pontot vehet fel, megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, illetve törölhet elfogadott napirendi pontokat. Egy adott ülésen ugyanazt a pontot még egyszer napirendre tűzni nem lehet. 6. Az ülés menete (1) A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg és zárja le. (2) A Küldöttgyűlés a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat vagy döntést hozhat. Döntéseit az önkormányzat Küldöttgyűlése egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A távollévő tag írásban véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat. (3) Bármely képviselő ilyen irányú kérésére titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben mindig titkosan kell szavazni. Titkos szavazás esetén Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani, amelynek tagjait a levezető elnök kéri fel és a Küldöttgyűlés fogadja el. A főtitkár feladata, hogy titkos szavazás esetén biztosítottak legyenek a megfelelő körülmények (szavazó urna). Titkos szavazáshoz előre elkészített és hitelesített (felülbélyegzett) szavazólapot kell használni. (4) Azon kérdésekben, amelyben a közgyűlésnek kizárólagos döntési jogköre van, a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel dönt. (5) Az ülést követő egy héten belül a jegyzőkönyvet hitelesíti a vezetőség és a hitelesített jegyzőkönyvet elektronikus formában eljutatja a Küldöttgyűlés részére. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 12

13 2. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje 1. Általános szabályok (1) A közgyűlés - kétharmados többséggel legalább háromtagú Választási Bizottságot választ. A Választási Bizottságnak az önkormányzat tagjaiból kell állnia; megválasztásukkor nyilatkozniuk kell arról, hogy a következő ciklusban nem kívánnak képviselőként a választáson indulni. (2) A szavazás szakonként történik, azok a hallgatók szavazhatnak rá, akik az adott szakon, tanulmányokat folytatnak. (3) Minden hallgató csak egy szakon indulhat, illetve csak egy szak jelöltjére szavazhat. (4) A levelezős képzési formában levő hallgatók érdekképviseletét nappali tagozatos hallgató is elláthatja, amennyiben vállalja, hogy levelezős oktatási napok egyikén ügyeletet tart a HÖK irodában. 2. A választások kiírása (1) A választások időpontját a tavaszi félév szorgalmi időszakának második felére a Választási Bizottság írja ki. Rendkívüli választásokat írhat ki a Választási Bizottság, ha a Küldöttgyűlés tagjainak létszáma, a HÖK elnökségének létszáma 5 fő alá csökken. A kiírásban meg kell jelölni a jelöltállítás kezdetének és végének időpontját, valamint a szavazás idejét és helyét. (2) A kiírást le kell közölni az önkormányzat lapjában, meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján. (3) Jelöltállításra legalább 5 nap, szavazásra minimum 5 napot, maximum két hetet kell biztosítani. 3. A választás menete (1) A választáson a Főiskola bármely hallgatója indulhat; indulási szándékát a jelöltállítási időszakban írásban jeleznie kell a Választási Bizottságnak. (2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni az adott szak nevét, a szakhoz tartozó jelöltek nevét ábécésorrendben, és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelöltet egyértelműen megjelölhessék. (3) A szavazást a Választási Bizottság bonyolítja le. A szavazást a szavazási időszakban minden oktatási napon a 8-18 óráig terjedő időszakban legalább négy órán keresztül biztosítani kell a választási kiírásban megjelölt helyen. (4) A szavazás titkos; a szavazatokat a választók a Választási Bizottság által lezárt urnákban helyezik el. Az urnákat a szavazási időszak végéig felbontani tilos. (5) A választások alatt a Választási Bizottság mozgóurnát is használ, melyben a Kollégiumokban lakó hallgatók szavazatai gyűjtik. 4. A szavazás végeredménye (1) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb három munkanappal megállapítja és nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. (2) A választás érvényes, ha azon a nappalis hallgatók legalább huszonöt százaléka részt vett. (3) A választás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és az eredményt a HÖK lapjában és honlapján közzétenni A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje az Alapszabály része, annak melléklete, és az Alapszabály jóváhagyásának napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 13

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 1 I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015 Preambulum 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (továbbiakban:

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Képviselete (továbbiakban HK) a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 77.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008.

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 2008. (1) Az önkormányzat neve: Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzata Rövidítve: ZSKF HÖK Székhelye: Budapest Cím: 1039 Kelta u. 2. Telefon: 061-454-7600/213 (2) Az alapítás éve: 2006. A Zsigmond

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7 Preambulum A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium Szabályzat típusa: Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Hatály: 2015. X. 29 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 18.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) 2015. A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től)

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) I. Általános rendelkezések 1. a) Neve: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben