Hallgatói Önkormányzat Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói Önkormányzat Alapszabály"

Átírás

1 Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 1

2 A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban HÖK) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi Alapszabályát: 1. A HÖK jogállása, legfontosabb adatai és bélyegzője (1) A Főiskola hallgatóinak legfőbb - az Nftv-ben meghatározott - képviseleti szerve a HÖK. (2) A HÖK a Főiskola nappali tagozatos hallgatói által az arányos képviseleti elv alapján demokratikusan és titkosan választott, politikai pártoktól és szervezetektől független szervezet, amely jelen Alapszabályban rögzített módon fejti ki tevékenységét. (3) A HÖK tisztségviselői pártoknak és azok ifjúsági szervezeteinek tisztségviselői nem lehetnek. (4) A HÖK legfontosabb adatai: a. hivatalos elnevezése: Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzata. b. elnevezése angolul: Students Union of the College of Szolnok. c. székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Campus 132. iroda (5) A HÖK bélyegzője körbélyegző, közepén Magyarország címerével, amelyet a bélyegző belső kerületére írva felül a Szolnoki Főiskola felirat, alul a HÖK felirat fog körül. (6) A címeres bélyegző szigorú számadású bélyegző, amelyet csak hivatalos levelezésben, kiadmányokon, másolatok hitelezésére lehet használni. (7) A bélyegző elkészítésére, nyilvántartásba vételére, megsemmisítésére, selejtezésére vonatkozóan a HÖK köteles a Főiskola bélyegzőhasználatra vonatkozó rendjét figyelembe venni. 2. A HÖK működése (1) A HÖK-nek minden hallgató tagja, választó és választható. A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az Alapszabályát, és a HÖK választásokon a Főiskola teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. (2) A HÖK Alapszabálya határozza meg a HÖK működésének a rendjét. Az Alapszabályt a HÖK Küldöttgyűlése fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az Alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. (3) Az Alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a Főiskola SZMSZ-ével. Az Alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. (4) A HÖK működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a Főiskola biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a HÖK törvényes működését ellenőrizni köteles. A HÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a Főiskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a Főiskola működését. 2

3 (5) A HÖK az Nftv-ben meghatározott jogainak megsértése esetén - beleértve azt is, ha az Alapszabályának jóváhagyását megtagadják - a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. (6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a helyi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. (7) A HÖK dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A HÖK részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható. (8) A HÖK egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: a. térítési és juttatási szabályzat, b. az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, c. tanulmányi és vizsgaszabályzat. (9) A HÖK közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. (10) A HÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a Főiskola működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Főiskola szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a HÖK véleményét ki kell kérni, illetve amely ügyekben dönt. (11) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére illetve aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Rektori-Közéleti Ösztöndíj adható, amely a hallgatói befizetésekből származó intézményi saját bevétel terhére történik. A pályázat szövegét a HÖK 5 napig köteles saját hivatalos honlapján közzé tenni. Majd a TJSZ alapján a pályázatot elnyert hallgatók listáját is. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Rektori-Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (12) A HÖK tisztségviselői, valamint a HÖK munkájában részt vevő hallgatók részére rendszeres és/vagy eseti közéleti ösztöndíj adható a szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj terhére. Ezen ösztöndíjból csak az államilag támogatott finanszírozási formában részt vevő hallgatók részesülhetnek. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti ösztöndíjat a gazdasági igazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül feloszthatja. (13) A HÖK által mindkét esetben benyújtandó dokumentum: a. bizonylat a kifizetéshez, melynek kötelező tartalmi eleme, mellékletei: b. hallgató neve, Neptun kódja c. közéleti tevékenység megnevezése d. közéleti tevékenység időtartama e. hallgató aláírása f. teljesítés igazoló aláírása g. HÖK elnök és HÖK gazdasági vezető aláírása 3

4 (14) A Főiskola közéletében aktívan részt vevő hallgatók részére benyújtott pályázatuk alapján a rektor által alapított Közéleti Ösztöndíj adható. A rektor az Ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszi a HÖK véleményezését és rangsorát. A Közéleti Ösztöndíjat a gazdasági főigazgató által a tanulmányi félévben meghatározott kereten belül lehet felosztani. (15) A HÖK jogait az Alapszabályában rögzített módon gyakorolja. (16) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a HÖK javaslatára harminc napon belül - a Szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen - érdemi választ köteles adni. 3. A HÖK tagjainak képviselete és jogai (1) A hallgatók a HÖK jogokat közvetlenül, vagy közvetve önkormányzati testületek, képviselők, megbízottak révén gyakorolják. (2) A HÖK vezető testülete a Főiskola minden képzési formájában résztvevő hallgatójának képviseletét közvetve vagy közvetlenül köteles ellátni. (3) Minden, a Főiskolával aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató választói joggal rendelkezik, és a HÖK bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK bármely tagja, akire a HÖK határozata rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen a közléstől, ennek hiányában tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága bírálja el. (5) A HÖK vezető testülete jogosult eljárni a Főiskola hallgatója nevében annak kérésére az NFtvben szabályozott eljárásokban. 4. A HÖK felépítése (1) A hallgatók a HÖK törvényes jogait közvetlenül, vagy közvetve - az önkormányzati testületek, a képviselők, és a tisztségviselők révén gyakorolhatják. (2) A HÖK legfőbb szervei a Küldöttgyűlés és a Vezetőség. (3) A Főiskola bármely hallgatója választói joga által az Önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható. (4) A HÖK munkája segítése érdekében bizottságokat működtethet. (5) A HÖK munkájának zavartalan működtetése érdekében a Küldöttgyűlés tagokat kooptálhat. A kooptálás történhet: a. a vezetőség felkérésével; b. a Küldöttgyűlés javaslata alapján. 4

5 5. Küldöttgyűlése (1) A Küldöttgyűlés a HÖK vezető és képviseleti szerve, operatív irányító szervezete, amely felelős az Alapszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért. (2) A Küldöttgyűlés elnöke egy személyben az HÖK elnöke is. (3) A Küldöttgyűlés létszámánál figyelembe kell venni az Nftv-ben előírt hallgatói képviseleti arányt. (4) A Küldöttgyűlés mandátuma két évre szól. (5) A HÖK Küldöttgyűlés választási rendjét a HÖK Ügyrendje szabályozza. (6) A Küldöttgyűlés a. ellátja a Főiskola hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét; b. gyakorolja a törvényekben, más jogszabályokban, főiskolai szabályzatokban, továbbá Szenátusi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési jogokat; c. támogatja a Főiskola által nyújtott, a hallgatókat az értelmiségi létre felkészítő szolgáltatásokat; d. pályázatokat ír ki a főiskolai hallgatói szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására; e. rendszeresen beszámoltatja munkájukról, tevékenységükről az Öntevékeny csoportokat. f. folyamatosan tájékoztatja a Főiskola hallgatóit saját tevékenységéről, a Főiskola életéről, a hallgatókat és oktatókat érintő eseményekről; g. állandó kapcsolatot tart az Hallgatói Önkormányzatokkal, és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és más bel- és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; h. lehetőségei szerint kiadja a Szofi újságot. 6. Küldöttgyűlés hatásköre (1) A Küldöttgyűlés hatáskörét testületileg gyakorolja. (2) A Küldöttgyűlés a HÖK tevékenységét érintően bármilyen főiskolai szintű kérdésben hatáskörrel bírhat, így különösen a. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, főiskolai határozatokban a részére biztosított jogokat, valamint egyetértése esetén ellátja az említett jogi eszközökben rábízott feladatokat; b. irányítja, szervezi, ellenőrzi a HÖK főiskolai szintű munkáját; c. beszámoltatja a HÖK vezető tisztségviselőit; d. delegálja a Szenátus állandó- és munkabizottságainak, valamint a szabályzatokban rögzített más bizottságoknak hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve indokolt esetben felmenti őket; e. kapcsolatot tart a Főiskola vezetésével, hazai és külföldi hallgatói szervezetekkel, testületekkel; f. együttműködik főiskolai szintű hallgatói és más szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal; g. beszámoltatja az érintett hallgatói és más szervezeteket, öntevékeny csoportokat az általa biztosított támogatások felhasználásáról; h. ideiglenes bizottságokat hozhat létre, beszámoltatja azok vezetőit; i. eljár minden olyan hallgatókat érintő főiskolai szintű ügyben, melyet főiskolai szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe; 5

6 j. a Főiskola hallgatóit közvetlenül, vagy közvetve érintő kérdésekben testületi véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi; k. felügyeli, és irányítja a HÖK gazdálkodását. (3) A HÖK Küldött gyűlésének kizárólagos hatáskörében a. megválasztja elnökét és tisztségviselőit b. gyakorolja a HÖK Alapszabályában, és más szabályzatokban rögzített, át nem ruházott jogokat; c. dönt saját bizottságainak létrehozásáról, feloszlatásáról, tisztségviselők kinevezéséről és szükség esetén beszámoltatásáról, visszahívásáról; d. képviseli a HÖK -t, és nevében állásfoglalásokat bocsát ki; e. képviselőket delegál és szükség esetén visszahív a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben rögzítettek szerint; f. jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabály módosítását; g. megtervezi és elfogadja a HÖK éves/féléves költségvetését és munkatervét. (4) A HÖK részletes működési rendjét, belső adminisztrációjának módját és irodája működtetési rendjét a HÖK Ügyrendje tartalmazza. 7. A Küldöttgyűlés működési rendje (1) A HÖK Küldöttgyűlését össze kell hívni: a. szorgalmi időszakban legalább kéthetente; b. a Szenátus ülését megelőző egy héten belül; c. a HÖK legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül; d. ha a HÖK vezetősége szükségesnek tartja. (2) A HÖK Küldöttgyűlésének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a HÖK elnöke által meghívott személyek. (3) A testület döntéseit az összes tag több mint 50%-ának egyhangú szavazatával, személyi kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben ha a Küldöttgyűlés másképpen nem határoz nyíltan hozza. (4) Az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges a. az Alapszabály és mellékletei elfogadásakor vagy módosításakor; b. valamely szervezete jogai és/vagy feladatai elvonásához; (5) A HÖK tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. Az ülésen szavazni kell minden, az ülésen résztvevő szavazati jogú tag által tett javaslatról és indítványról. (6) A Küldöttgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni. (7) A kihirdetést követő 8 napon belül bármely tag írásban kérheti a Küldöttgyűlés bármely határozatának újratárgyalását, HÖK kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok kivételével. Az újratárgyalást a HÖK elnökénél kell kezdeményezni. A kérdést ilyenkor két héten belül újra kell tárgyalni. Az ekkor hozott döntés újratárgyalása már nem kérvényezhető. 6

7 (8) A HÖK a kollégiumi felvételi eljárás és pontozási rendszer meghatározásának jogát a Kollégiumi Diákbizottságon kívül nem ruházhatja át más szervezetre. (9) A HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, illetve igazolt távolmaradását előzetesen jelezni. 8. A HÖK tisztségviselői (1) A HÖK tisztségviselői: a. elnök; b. főtitkár; c. gazdasági vezető d. ügyviteli vezető e. marketing csoportvezető (2) Az újonnan megválasztott Küldöttgyűlés alakuló ülésén megválasztja elnökét, az elnök javaslata alapján a főtitkárt és legkésőbb a következő ülésén az tagjai közül megválasztja tisztségviselőit is. (3) A tisztségek nem összeférhetetlenek, kivéve az elnöki és főtitkár tisztségeket, amelyek egyazon személy által nem tölthetők be. (4) Az elnök feladatait, jogait és kötelességeit a 9. tartalmazza. (5) Az főtitkár az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén képviseli a HÖK-öt. Ennek során az elnök minden a 9. -ban meghatározott feladata, kötelessége a főtitkárra száll, és az elnök minden a 9. -ban meghatározott joga az főtitkárt illeti meg. (6) A HÖK főtitkára az elnökkel folyamatos kapcsolatban együtt dolgozva segítik, és támogatják egymás munkáját. Munkájukban szakterület szerint osztják meg feladataikat (7) A HÖK gazdasági vezetője: a. intézi a HÖK gazdasági ügyeit, b. irányítja és felügyeli a HÖK gazdálkodását, c. és ezekről havi rendszerességgel beszámol a Küldöttgyűlésnek; d. koordinálja az Önkormányzat éves/féléves költségvetésének előkészítését. (8) A HÖK ügyviteli vezetője: a. javaslatot terjeszt a Küldöttgyűlés elé az iroda működési rendjére, az iktatási rendre vonatkozóan; b. felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért; megszervezi, a napi ügyeletet; c. a HÖK tevékenységéről dokumentációt vezet, az ülésekről jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít. (9) A tisztségviselők rendszeresen beszámolnak az HÖK gyűlésen, a Szenátusban, és a bizottságokban végzett munkáról, a Főiskola közéletben zajló eseményekről; betartják és 7

8 betartatják az Alapszabályban foglaltakat; a Küldöttgyűlés kérésére kedvezményes tanulmányi rendben részesülhetnek. 9. A HÖK elnöke (1) A HÖK elnöke HÖK törvényes képviselője. Az elnök felelősséggel tartozik a HÖK Küldöttgyűlésének működéséért. E felelősséget a Küldöttgyűlés határozatainak aláírásával gyakorolja. (2) Az HÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja a HÖK tagjai közül, titkos szavazással. (3) A HÖK elnökének mandátuma két évre szól, de újraválasztható. (4) Az elnök tisztsége megszűnik: a. mandátumának időtartama lejártával b. lemondással c. hallgatói jogviszonya megszűnésével d. visszahívással (5) A HÖK elnöke: a. képviseli a HÖK-öt külső szervek előtt, illetve főiskolai fórumokon, valamint minden olyan főiskolai testületben, ahol hallgatókat érintő kérdések merülnek fel; b. kapcsolatot tart a Főiskola vezetőivel, a HÖK tisztségviselőivel, a Főiskolán működő hallgatói és más szervezetek vezetőivel; c. összehívja, szervezi és vezeti a Főiskola Küldöttgyűlésének üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi határozatainak végrehajtását, irányítja a HÖK gazdálkodását; d. testületi üléseken köteles beszámolni a HÖK a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról; e. köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban kéthetente; f. mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a HÖK munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az új elnöknek; g. feladatait és jogait a Küldöttgyűlés hozzájárulásával a HÖK bármely tagjára átruházhatja (kötelezettségvállalási jogának kivételével), melyek tovább nem ruházhatók; h. gyakorolja a főiskolai szabályzatokban, Szenátusi határozatokban biztosított jogait; i. a HÖK nevében kötelezettséget vállalhat. (6) A HÖK elnöke a Szenátus szavazati jogú tagja. 10. A HÖK keretein belül működő bizottságok (1) A HÖK keretein belül működő bizottságok a következők: a. Kollégiumi Diákbizottság, mely a hallgatói kollégiumi ügyekkel foglalkozó, b. Hallgatói Sportbizottság mely segíti a hallgatók sportolási lehetőséghez jutását, házi bajnokságok szervezését, elősegíti a sporttevékenységek bővítését, c. a Diákjóléti Bizottság, mely c. a. a szociális ösztöndíj pályázatok c. b. a kollégiumi felvételi pályázatok c. d. alaptámogatások c. e. rendkívüli szociális pályázatok feldolgozásával, értékelésével foglalkozik, 8

9 d. a Nemzetközi Bizottság, mely segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését és szükség esetén részt vesz a Nemzetközi Iroda munkájában. e. a Marketingcsoport, mely e. a. részt vesz a Főiskola marketing tevékenységébe e. b. részt vesz a HÖK marketing tevékenységében e. c. kezeli a HÖK közösségi és weboldalát e. d. gondoskodik a plakátok kihelyezéséről és eltávolításáról e. f. segíti a HÖK munkáját f. a Tananyag csoport (TACS), mely a Főiskola hallgatói számra tananyagokat, gyűjt és tesz közzé figyelve a szerző jogok védelmére. (2) A HÖK a bizottságokba azok Ügyrendje szerint meghatározott számú tagot delegálhat. (3) A HÖK bizottságai legalább negyedévente üléseznek, az ülések lebonyolításáért a HÖK felelős. (4) A Bizottságok negyedévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Küldöttgyűlésnek. (5) A Bizottságok munkáját a Küldöttgyűlés koordinálja és felügyeli. (6) A Bizottságok kötelesek elkészíteni és folyamatosan aktualizálni Ügyrendjüket. (7) A bizottságok elnökeit, és tagjait a HÖK vezetősége kéri fel munkájukra, melyről tájékoztatja a Küldöttgyűlést. 11. A HÖK keretein belül működő hallgatói csoportok (1) A Főiskolán működő hallgatói csoportokról a HÖK nyilvántartást vezet. Megalakulásukat követően a HÖK elnökének címzett levélben kérni kell azok nyilvántartásba vételét. A hallgatói öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétellel jönnek létre. (2) A főiskolai öntevékeny csoportok nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az megfelel a feltételeknek. A megfelelésről a HÖK dönt. (3) Hallgatói öntevékeny csoport csak akkor használhatja a Főiskola nevét, ha erre a rektor a HÖK javaslatára írásbeli engedélyt ad. A HÖK csak már nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport vagy szakkollégium névhasználati engedélyének kiadását javasolhatja. (4) A nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról és okiratokról, a nyilvántartásba vétel folyamatáról, a nyilvántartásba való felvétellel kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat módjáról, a változások bejelentésének módjáról, illetve határidejéről, valamint a nyilvántartásból való törlésről a HÖK ügyrendje rendelkezik. (5) A HÖK -től támogatásban kizárólag nyilvántartásba vett hallgatói öntevékeny csoport részesülhet. (6) A Főiskolán működő öntevékeny csoport az Ínyenc klub. 9

10 (1) Az Alapszabály előterjesztője a HÖK elnöke. 12. Átmeneti- és záró rendelkezések (2) A HÖK köteles Alapszabályát minden év május 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. (3) A HÖK Ügyrendjét, mint saját szervezeti és működési rendjét az Alapszabály szenátusi elfogadásától számított 30 napon belül készíti el, illetve szükség szerint módosítja. (4) Jelen Alapszabálynak két melléklete van: a. 1.sz.melléklet A HÖK Ügyrendje b. 2.sz.melléklet A HÖK képviselők megválasztásának rendje (5) A felülvizsgált és módosított HÖK Alapszabályt a Szenátus 16/b/2015. (II. 26.) sz. határozatával jóváhagyta és a jóváhagyás napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 10

11 1. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje 1. A Küldöttgyűlés összehívása (1) A Küldöttgyűlés rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli Küldöttgyűlés minden, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, kivéve az Alapszabály módosítását, és az elnök megválasztását. (2) A Küldöttgyűlést az elnök hívja össze. (3) Ugyancsak ülést kell tartani akkor, ha ezt a szavazati jogú tagok közül legalább 2 tag írásban kéri. A kérelemben meg kell jelölni, hogy rendes, vagy rendkívüli ülés összehívását kezdeményezik valamint annak okát. A rendes ülést a kérelem benyújtásától számított húsz, a rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától számított tíz napon belülre össze kell hívni. (4) A rendes ülésre a meghívókat az ülés előtt legalább tizennégy, a rendkívüli ülésre legalább hét nappal előbb, elektronikus vagy postai úton ki kell küldeni. (5) A meghívónak tartalmaznia kell a. a Küldöttgyűlés helyét és időpontját; b. a várható napirendet. (6) A Küldöttgyűlési meghívót ugyanilyen határidőkkel le kell közölni az önkormányzat honlapján, illetve a lehető legrövidebb időn belül meg kell jelentetni az önkormányzat lapjában. 2. A Küldöttgyűlés nyilvánossága (1) A Küldöttgyűlés ülésein készült jegyzőkönyv alapján elkészített emlékeztetők nyilvánosak. (2) A Küldöttgyűlés ülésein a hallgatók tanácskozási joggal vehetnek részt. (3) A Küldöttgyűlés üléseire szükség esetén tanácskozási joggal meg kell hívni a rektort is. (4) A Küldöttgyűlés bárki másnak is engedélyezheti a részvételt, megfigyelési vagy tanácskozási joggal. 3. Határozatképesség (1) A Küldöttgyűlés rendkívüli ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint egyharmada jelen van. (2) A Küldöttgyűlés rendes ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. (3) A határozatképességet az ülés elején a HÖK elnök állapítja meg és az ülés során folyamatosan ellenőrzi. (4) Ha az ülés határozatképtelen, vagy az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt határozatképtelenné válik, az új ülést minimum fél órával később, maximum egy héten belül rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni változatlan napirenddel. 4. A levezető elnök (1) Az ülés levezető elnöke a HÖK elnöke, vagy az általa felkért személy. (2) Ha a levezető elnök nem a HÖK elnöke, akkor személyét a Küldöttgyűlésnek egyszerű többséggel, az ülés kezdetekor el kell fogadnia. (3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja be. 11

12 5. A napirend (1) Napirendi pont tárgyalását a HÖK bármely tagja, illetve tisztségviselője kezdeményezheti, írásban, az ülés kezdete előtt legalább 48 órával, írásbeli előterjesztés benyújtásával. (2) A Küldöttgyűlés rendes üléseinek első napirendi pontja az elnök, illetve a tisztségviselők beszámolója a legutóbb közgyűlés óta (záró Küldöttgyűlésen az alakuló közgyűlés óta) végzett tevékenységükről. (3) Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat a levezető elnök napirendre veszi. Újabb napirendi pontot az önkormányzat bármely tagja, illetve tisztségviselője javasolhat az ülés elején; ezek napirendre vételéről a Küldöttgyűlés egyenként, kétharmados szavazással dönt. (4) Az ülés végleges napirendjét a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel fogadja el. (5) A már elfogadott napirendet az ülés közben a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel módosíthatja: új napirendi pontot vehet fel, megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, illetve törölhet elfogadott napirendi pontokat. Egy adott ülésen ugyanazt a pontot még egyszer napirendre tűzni nem lehet. 6. Az ülés menete (1) A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg és zárja le. (2) A Küldöttgyűlés a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat vagy döntést hozhat. Döntéseit az önkormányzat Küldöttgyűlése egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A távollévő tag írásban véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat. (3) Bármely képviselő ilyen irányú kérésére titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben mindig titkosan kell szavazni. Titkos szavazás esetén Szavazatszámláló Bizottságot kell felállítani, amelynek tagjait a levezető elnök kéri fel és a Küldöttgyűlés fogadja el. A főtitkár feladata, hogy titkos szavazás esetén biztosítottak legyenek a megfelelő körülmények (szavazó urna). Titkos szavazáshoz előre elkészített és hitelesített (felülbélyegzett) szavazólapot kell használni. (4) Azon kérdésekben, amelyben a közgyűlésnek kizárólagos döntési jogköre van, a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel dönt. (5) Az ülést követő egy héten belül a jegyzőkönyvet hitelesíti a vezetőség és a hitelesített jegyzőkönyvet elektronikus formában eljutatja a Küldöttgyűlés részére. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 12

13 2. sz. melléklet. A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje 1. Általános szabályok (1) A közgyűlés - kétharmados többséggel legalább háromtagú Választási Bizottságot választ. A Választási Bizottságnak az önkormányzat tagjaiból kell állnia; megválasztásukkor nyilatkozniuk kell arról, hogy a következő ciklusban nem kívánnak képviselőként a választáson indulni. (2) A szavazás szakonként történik, azok a hallgatók szavazhatnak rá, akik az adott szakon, tanulmányokat folytatnak. (3) Minden hallgató csak egy szakon indulhat, illetve csak egy szak jelöltjére szavazhat. (4) A levelezős képzési formában levő hallgatók érdekképviseletét nappali tagozatos hallgató is elláthatja, amennyiben vállalja, hogy levelezős oktatási napok egyikén ügyeletet tart a HÖK irodában. 2. A választások kiírása (1) A választások időpontját a tavaszi félév szorgalmi időszakának második felére a Választási Bizottság írja ki. Rendkívüli választásokat írhat ki a Választási Bizottság, ha a Küldöttgyűlés tagjainak létszáma, a HÖK elnökségének létszáma 5 fő alá csökken. A kiírásban meg kell jelölni a jelöltállítás kezdetének és végének időpontját, valamint a szavazás idejét és helyét. (2) A kiírást le kell közölni az önkormányzat lapjában, meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján. (3) Jelöltállításra legalább 5 nap, szavazásra minimum 5 napot, maximum két hetet kell biztosítani. 3. A választás menete (1) A választáson a Főiskola bármely hallgatója indulhat; indulási szándékát a jelöltállítási időszakban írásban jeleznie kell a Választási Bizottságnak. (2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni az adott szak nevét, a szakhoz tartozó jelöltek nevét ábécésorrendben, és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelöltet egyértelműen megjelölhessék. (3) A szavazást a Választási Bizottság bonyolítja le. A szavazást a szavazási időszakban minden oktatási napon a 8-18 óráig terjedő időszakban legalább négy órán keresztül biztosítani kell a választási kiírásban megjelölt helyen. (4) A szavazás titkos; a szavazatokat a választók a Választási Bizottság által lezárt urnákban helyezik el. Az urnákat a szavazási időszak végéig felbontani tilos. (5) A választások alatt a Választási Bizottság mozgóurnát is használ, melyben a Kollégiumokban lakó hallgatók szavazatai gyűjtik. 4. A szavazás végeredménye (1) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb három munkanappal megállapítja és nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. (2) A választás érvényes, ha azon a nappalis hallgatók legalább huszonöt százaléka részt vett. (3) A választás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni és az eredményt a HÖK lapjában és honlapján közzétenni A Szolnoki Főiskola HÖK képviselői megválasztásának rendje az Alapszabály része, annak melléklete, és az Alapszabály jóváhagyásának napján lép hatályba. Szolnok, február 26. Tagai Annabella HÖK elnök 13

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ideiglenes Alapszabálya 1 A Zsigmond Király Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 1 I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A

A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A 121/2006. (XII. 14.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A (A 2011. október 27-éig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2006 1 A Semmelweis

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Dombóvár 2015-2016. tanév TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Szeged, 2016. április 25. I. A Doktorandusz Önkormányzat fogalma és felépítése NFtv. 63. (1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 29 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) Budapest 2013. 1

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015 Preambulum 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Képviselete (továbbiakban HK) a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata I.A diákönkormányzat adatai: Név: Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya. Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya. Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat (1) A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2013. október 16-25.Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 77.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya Tartalom 1. Általános rendelkezések... 1 2. A Szülői Szervezet alapvető céljai... 1 3. Szülői Szervezet alapvető feladatai... 2 4. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel

Részletesebben

6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata

6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2016. szeptember 21-29. Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben