ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum"

Átírás

1 ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése a Szenátustól az ELTE Szervezeti és Működési szabályzatában rögzített felhatalmazása és kötelezettsége alapján, a felsőoktatásról szóló többször módosított CXXXIX. törvény, a Kormány 51/2007. (III. 26.) számú rendeletének valamint a KolHÖK Alapszabályának figyelembevételével a Collegium Hallgatói Rész-Önkormányzatának Alapszabályát az alábbiakban állapítja meg. l. Általános rendelkezések (1) A Collegium Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban CHÖK) tagja a Collegium minden bentlakó és bejáró aktív jogviszonyú hallgatója, valamint bentlakó és bejáró seniorja. (2) A CHÖK a Collegium hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, dönt a jelen Szabályzatban ráruházott személyi és egyéb kérdésekben, gyakorolja az Egyetem, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban KolHÖK) szabályzataiban és az Eötvös József Collegium Szervezeti és Működési Szabályzata által CHÖK-re ruházott döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogköröket, részt vesz a hallgatók ügyeinek intézésében és mindezeken kívül az Önkormányzat céljaival összeegyeztethető egyéb tevékenységeket folytat. (vö. EJC SZMSZ 39. )

2 2. A CHÖK feladatai (1) A kari és egyetemi hallgatói önkormányzatokkal illetve a KolHÖK-kel együttműködve ellátni a Collegium hallgatóinak érdekképviseletét valamennyi őket érintő kérdésben, elsősorban az illetékes egyetemi testületekben, (2) intézni és segíteni a hallgatók a Collegiummal kapcsolatos ügyeit, valamint segíteni a Collegiumon kívüli tevékenységüket, (3) a lehetséges információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a hallgatókat a CHÖK tevékenységéről, a Collegium életével kapcsolatos kérdésekről, (4) támogatni a hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói kezdeményezések képviselete és megvalósítása, (5) együttműködni hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel. 3. A CHÖK felépítése (1) A CHÖK tevékenységét a következő szervek irányítják és ellenőrzik: a. A CHÖK Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés). b. A CHÖK Közgyűlése által választott Diákbizottság (továbbiakban: DB). c. A CHÖK Közgyűlése által választott kuratóriumi diáktagok. 4. A Közgyűlés (1) A CHÖK legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a CHÖK-öt érintő valamennyi ügyben dönthet, és valamennyi alsóbb szintű döntést felülbírálhat. (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. A DB megválasztása, beszámoltatása, felmentése, b. A CHÖK Alapszabályának megalkotása, módosítása, c. a Collegium Szervezeti és Működési Szabályzatának, Tanulmányi Szabályzatának és Házirendjének módosításával kapcsolatos javaslattételi és véleményezési jogának gyakorlása, (vö. ELTE SZMSZ 4/g [EJC SZMSZ] 40 (a)) d. a collegiumi igazgató kinevezésének és felmentésének véleményezése; e. véleményezni a Collegium fejlesztési tervét, f. a Kuratórium diáktagjainak választása,

3 g. valamint döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet jelen Szabályzat, valamint bármely egyetemi szabályzat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 5. A Közgyűlés tagjai (1) A Közgyűlés tagja a CHÖK valamennyi tagja. (2) A Közgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a BTK, a TTK, az IK és a TÁTK hallgatói önkormányzatának képviselőit, a KolHÖK elnökét, a Baráti Kör elnökét, Tanári Kar tagjait és a Collegium igazgatóját, a kollégiumi főigazgatót és az általános rektorhelyettest. 6. A Közgyűlés működése (1) A Közgyűlés üléseit a DB elnök, akadályoztatása esetén a DB egy másik tagja vezeti. A Közgyűlés DB-választó ülését a leköszönő DB elnök vezeti le. (2) A Közgyűlést az igazgató nyitja meg, akadályoztatása esetén a DB elnök. (3) A Közgyűlést tanulmányi évenként legalább kétszer a DB köteles összehívni. (4) A Közgyűlést a Collegium igazgatójának, vagy 10 collegistának a DB-hez, vagy a DBelnökhöz a cél megjelölésével írásban benyújtott indítványára legkésőbb 10 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az összehívás 10 napon belül nem történik meg, akkor a kezdeményezők önállóan is összehívhatják a Közgyűlést. (5) A Közgyűlés ülései az összehívás szempontjából minősülhetnek rendesnek és rendkívülinek. a. A rendes ülés helyét, idejét és napirendjét az összehívást megelőzően legalább 7 nappal közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. b. Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze. A rendkívüli ülés helyét, idejét és napirendjét az összehívást megelőzően legalább 2 nappal közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. A rendkívüli Közgyűlés nem dönthet a 4. (2) b, c, d pontokban felsorolt kérdésekről. (6) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. a. A határozathozatalhoz a jelenlevő tagok egyszerű többségének egybehangzó szavazata szükséges, kivéve a 4. (2) b pontja, amelyben a jelenlevők kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges.

4 b. Titkos szavazásra kerül sor valamennyi személyi kérdésben, illetve ha azt a Közgyűlés legalább öt tagja kéri c. Amennyiben az összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor az ülést nyolc napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni. d. A pótközgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint negyede jelen van. (7) Titkos szavazás esetén 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választani, melynek nem lehet tagja DB képviselő és kuratóriumi diáktag. A szavazás eredményéről a Bizottság írásos jelentést készít és ezt két napon belül nyilvánosságra hozza. Ezt a jelentést csatolni kell a DB által vezetett jegyzőkönyvhöz. a. A titkos szavazások során történt esetleges szabálytalanságok miatt írásban óvást lehet benyújtani az eredmények nyilvánosságra hozatalától számított két napon belül a Szavazatszámláló Bizottságnak. b. A Szavazatszámláló Bizottsággal kapcsolatban a Felügyelő Bizottsághoz (továbbiakban: FB) lehet óvást intézni, amelynek mindenkori tagjai a három kuratóriumi tag, a kuratóriumi póttag és a DB-elnök. Az óvás benyújtása után az FB hét napon belül köteles döntéséről tájékoztatni a Collegiumot. c. Bizonyítottan elkövetett szabálytalanság esetén, amennyiben az a választások eredményét érdemben befolyásolta és a FB vagy a Szavazatszámláló Bizottság az óvást helybenhagyta, a szavazást meg kell ismételni. (vö. 6. (7) a) (8) A Közgyűlés valamennyi tagját indítványozási, véleménynyilvánítási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg. A Közgyűlés minden tagja egy, át nem ruházható szavazattal rendelkezik. (9) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, továbbá a napirendi pontokkal és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat, különös tekintettel a szavazásra feltett kérdésekben elhangzó kisebbségi véleményekre és a szavazati arányokra. a. A jegyzőkönyv elkészítéséről a DB elnök gondoskodik, és azt a jegyzőkönyvvezetővel együtt aláírásával hitelesíti. b. A jegyzőkönyvvezető a DB kommunikációs referense, annak távolmaradása esetén a DB elnök jelöli ki a DB tagjai közül. c. A jegyzőkönyvet 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni, és a Collegium igazgatójának, a kollégiumi főigazgatónak a KolHÖK és az EHÖK elnökének el kell küldeni. d. A jegyzőkönyv mellé minden esetben csatolni kell a jelenléti ívet is.

5 (10) A Közgyűlés ülései a Collegium valamennyi tagja számára nyilvánosak, de a levezető elnök valamely tag kérésére, egy konkrét kérdés megtárgyalására - a Közgyűlés által egyszerű többséggel hozott döntéssel - zárt ülést is elrendelhet. a. Zárt ülés esetén mindenkinek, aki nem tagja a CHÖK-nek el kell hagynia a termet, jegyzőkönyv nem készül. b. Zárt ülés csak és kizárólag abban a kérdésben határozhat, amely miatt elrendelték. c. Ha a konkrét kérdésben döntés született, a zárt ülést a levezető elnöknek föl kell függesztenie, a döntést a jegyzőkönyvbe be kell vezetni és a Közgyűlés ismét nyílt üléssé alakul. (11) A Közgyűlés bármely tag kezdeményezésére másoknak is engedélyezheti a részvételt, tanácskozási joggal. 7. A DB (1) A CHÖK operatív vezető testülete és végrehajtó szerve a DB. (2) A DB a 2. -ban meghatározott célokat megvalósítandó a következő feladatokat végzi, ill. hatásköröket gyakorolja: a. irányítja a CHÖK tevékenységét a Közgyűlés ülései közötti időszakokban; b. dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés, egyetemi vagy önkormányzati szabályzat rá átruházott vagy részére megállapított, illetve amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; c. gondoskodik a jelen Szabályzatban foglaltak, az SzMSz, a Tanulmányi Szabályzat, a CHÖK működési szabályzata, a Házirend valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról és betartásáról; d. folyamatos és szervezett kapcsolatot tart fenn más hallgatói szervezetekkel; e. a Collegium igazgatójával és tanáraival együttműködve tervezi, szervezi és ellenőrizi a Collegiumban folyó kulturális és sporttevékenységet, f. kezdeményezi, megtervezi, irányítja és ellenőrizi a Collegiumi Hallgatói Önkormányzat rendezvényeit. (3) A DB munkájáról a DB elnöke minden rendes Közgyűlésen beszámol. 8. A DB tagjai (1) A DB kilenc főből áll:

6 a. a DB elnöke, b. a DB általános alelnöke, c. a DB pénzügyi alelnöke, d. a DB informatikai referense, e. a DB környezetvédelmi referense, f. a DB kulturális referense, g. a DB programszervező referense, h. a DB kommunikációs referense, i. a DB pályázatíró referense. (2) A DB mandátuma: a. a DB mandátuma az egy évig tartó megbízatása lejártáig, illetve DB elnökének vagy valamely alelnökének lemondásáig vagy a Közgyűlés által történő felmentéséig tart; b. a DB elnökének és alelnökeinek mandátuma megszűnik, amennyiben i. az egy éves megbízatása lejár, ii. lemond vagy a Közgyűlés felmenti; c. A DB referenseinek mandátuma lejár, amennyiben i. az egyéves megbízatása lejár, ii. lemond vagy a DB elnöke az alelnökök egyetértésével felmenti. d. Amennyiben a DB megbízatása véget ér két Közgyűlés között, két héten belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, amely időpontjáig az előző DB ügyvezető DB-ként folytatja tevékenységét. (3) A DB-elnök: a. vezeti a CHÖK-öt és irányítja a DB tevékenységét, b. folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a Collegium igazgatójával és más tisztségviselőivel, c. előkészíti és vezeti a DB és a Közgyűlés üléseit, d. felelős a diákbizottsági és közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséért, e. tisztsége alapján tagja a KolHÖK-nek, f. feladat- és hatáskörét átruházhatja a DB tagjaira egyedi megbízással, a megbízott az elvégzett munkáról a DB-nek beszámolni köteles. (4) A DB általános alelnöke: a. koordinálja a DB programjait, b. felügyeli a pályázatíró referenst kivéve a referensek munkáját,

7 c. a DB-pecsét és a DB iratainak őrzője, d. a DB-elnök távollétében a DB-elnök helyettese.. (5) A DB pénzügyi alelnöke: a. felelős a CHÖK szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért, valamint a gazdálkodási szabályzat (ELTE SZMSZ I./5.) betartásáért, b. kezeli a DB vagyonát, c. félévente beszámoló készít, amelyet a Közgyűlésen ismertet a CHÖK tagjaival, d. felügyeli a pályázatíró referens munkáját. (6) A DB informatikai referense: a. kapcsolatot tart a rendszergazdák és a DB között, b. felelős a DB informatikai felületeinek tartalommal való feltöltéséért, c. felelős a kommunikációs referenssel együttműködve a DB online megjelenéséért. (7) A DB környezetvédelmi referense: a. kapcsolatot tart a Collegiumban működő környezetvédelmi munkacsoporttal, b. koordinálja a Collegiumban működő szelektív hulladékgyűjtést, c. elősegíti a Collegium kertjének rendben tartását. (8) A DB kulturális referense: a. kulturális és szabadidős programokat szervez. (9) A DB programszervező referense: a. kapcsolatot tart az Estike csaposokkal, b. zenés-táncos mulatságokat és kertipartikat szervez a Collegiumban. (10) A DB kommunikációs referense: a. felelős a DB külső és belső kommunikációjáért, b. DB-hírleveleket ír, c. az informatikai referenssel együttműködve felelős a DB online megjelenéséért. (11) A DB pályázatíró referense: a. a pénzügyi alelnök felügyelete alatt pályázatokat ír, előteremti a DB működéséhez szükséges pénzügyi hátteret, és a pályázatokat elszámolja. 9. A DB működése (1) A DB üléseit az elnök, akadályoztatása esetén egy másik DB-tag vezeti le. A titkári teendőket a kommunikációs referens látja el.

8 (2) A DB üléseit szorgalmi időszakban legalább havonta össze kell hívni. Rendkívüli esetben, ha azt az elnök vagy a DB legalább két tagja szükségesnek tartja, az igény felmerülésétől számított 3 napon belül össze kell hívni. (3) A DB ülései nyilvánosak, annak helyét, idejét és napirendi pontjait az összehívást megelőzően 2 nappal előre közölni kell a DB és a CHÖK tagjaival és a meghívottakkal (4) Határozathozatal a DB-ben: a. A DB határozatképes, ha tagjainak több mint fele (legalább 5 fő) jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlevők egyszerű többségének egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. b. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 8 napon belül pót DB ülést kell összehívni, amely minden esetben határozatképes. c. Titkos szavazásra kerül sor: i. valamennyi személyi kérdésben; ii. ha a DB legalább két tagja kéri. d. A DB-elnök zárt ülést rendelhet el egy konkrét kérdés megvitatására. Ez esetben minden nem DB-tagnak el kell hagynia a termet, és a döntés meghozataláig nem készül jegyzőkönyv. A döntés meghozatala után a DB ülés ismét nyilvános. (5) A DB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a kommunikációs referens hitelesít. Az ülés emlékeztetőjét a tagoknak az ülést követő öt napon belül meg kell küldeni. Az DB határozatait a DB pecsétjével és az elnök aláírásával ellátva két napon belül nyilvánosságra kell hozni. 10. A DB választása (1) A DB elnökét és alelnökeit a Közgyűlés választja. A DB referenseit az alelnökök egyetértésével a DB elnöke nevezi ki. (2) A választás lebonyolítására a választó Közgyűlési ülésen, a leköszönő DB beszámolóinak meghallgatása után kerül sor. A választó Közgyűlés ülését minden évben legkésőbb március 1-jéig össze kell hívni. (3) A jelöltállítás: a. A CHÖK minden tagja választhat és választható. Jelöltet bármely tag állíthat. b. A jelöltállítás befejezése után a jelöltek nyilatkozni kötelesek, hogy a tisztség betöltését akadályozó körülményről van-e tudomásuk, és hogy vállalják-e a jelölést.

9 c. A Közgyűlés minden tisztségre külön jelöl személyeket. d. Egy személyt több DB-tisztségre is lehet jelölni, de csak egy tisztséget tölthet be. i. Amennyiben egy személyt több tisztségre is megválasztanak, egy tisztség kivételével az összesről le kell mondania, a többi tisztségről újra szavaz a választó Közgyűlés. e. A Közgyűlés távollétükben vitát tarthat a jelöltekről. (4) A választás eredménye: a. Az adott pozíción legtöbb szavazatot elért jelölt kapja meg a mandátumot. b. A választás eredményét meg kell küldeni a Collegium igazgatójának, a rektornak, valamint nyilvánossá kell tenni a CHÖK és a Collegium más intézményei tagjainak, illetve Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat számára. (vö. ESZ 22. ) 11. A Kuratórium diáktagjainak választása (1) A Collegium Kuratóriuma diáktagjainak számáról (3 fő) a collegiumi Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz). rendelkezik. Választásuk jelen szabályzat értelmében a következőképp történik: a. A tagokat a Közgyűlés választja. b. A CHÖK minden tagja választ és választható. Jelöltet bármely CHÖK tag állíthat. c. A szavazás titkos. Érvényességéhez legalább 4 jelölt állítása szükséges. Ennek hiányában a Közgyűlést egy hónapon belül meg kell ismételni. d. Egy személy legfeljebb 3 jelöltre szavazhat. e. A három legtöbb szavazatot kapott jelölt a Kuratórium rendes tagja, a negyedik a Kuratórium póttagja lesz. f. A diáktag megbízása 1 évig (februártól - februárig), lemondásig vagy visszahívásig tart. g. A póttag valamely rendes tag távolmaradása esetén köteles megjelenni a Kuratórium ülésén. Ebben az esetben szavazati joga is van. A póttag valamely rendes tag lemondása, visszahívása esetén automatikusan annak helyébe lép. Ilyenkor új póttagot kell választani, akinek mandátuma a következő februárig, lemondásig vagy visszahívásig tart. h. A kuratórium diáktagjai közül legfeljebb kettő lehet egyidejűleg tagja a DB-nek is. (2) A Kuratórium diáktagja visszahívható, ha a visszahívást írásban kezdeményezi a DB, vagy legalább 10 collegista. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással dönt.

10 (3) A Kuratórium diáktagjainak minden rendes Közgyűlésen be kell számolniuk a Közgyűlés előtt a tevékenységükről. 12. Záró rendelkezések (1) Ez a szabályzat elfogadása után azonnal hatályba lép. (2) Jelen szabályzatot a Közgyűlés szeptember 23-án elfogadta. (3) Jelen szabályzat egy példányát a Collegium könyvtárában el kell helyezni, valamint a collegisták számára a Collegium honlapján elérhetővé kell tenni.

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATOK TÁRA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATOK TÁRA HATÁROZATOK TÁRA ELTE Hallgató Önkormányzat Küldöttgyűlés 2015. november 26. 1 Határozat száma 1/2015. 2/2015. 3/2015. 4/2015. 5/2015. 6/2015. Előterjesztő Határozat tartalma elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ideiglenes Alapszabálya 1 A Zsigmond Király Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 21. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 21. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 21. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2010 (2016. november 30. napjától hatályos változat) A Budapesti

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE Szeged, 2013. december 16. A rektori pályázatok véleményezésének szenátusi eljárási rendje 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T NYÍREGYHÁZA 2006. február 14. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium Szabályzat típusa: Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM I. FEJEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK III. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT ÉS HATÁRKÖRE IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar A Kari Tanács Működési Rendje A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Szervezeti és Működési Rendje 19/B. 2017 TÖRTÉNETISÉG A Kaposvári Egyetem 2004. július

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Dombóvár 2015-2016. tanév TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: Doktorandusz Önkormányzat).

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata I.A diákönkormányzat adatai: Név: Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 29 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) Budapest 2013. 1

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben