Gázellátás. Gázellátás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázellátás. Gázellátás"

Átírás

1 A földgáz fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti körvezeték): Éghetı anyagok: (Metán-CH 4 ~96tf%, Etán-C 2 H 6 ~1tf%, Propán-C 3 H 8 ~1tf%, Bután-C 4 H 10 ~1tf%, Pentán-C 5 H 12 ~1tf% Kísérı anyagok (Széndioxid, Nitrogén, Nemesgázok) Szennyezık (Kén, Kénhidrogén) Nedvesség Sztöchiometriai normálállapot (15 C, Pa), minden adat erre vonatkozik. Relatív sőrőség: A levegıvel összevetett sőrőség s=ρ gáz / ρ levegı Földgáz : s= PB-gáz : s= Égéshı (felsı főtıérték), Főtıérték (alsó főtıérték): /földgáz/ Felsı főtıérték: kj/nm 3 Alsó főtıérték: kj/nm 3 Gyulladási hımérséklet: C /földgáz/ Légszükséglet /földgáz/ Elméleti légszükséglet: Földgáz: 9.5m 3 /m 3, PB gáz: 28.9m 3 /m 3 Légfelesleg tényezı L gáz =1.2 1

2 Sztöchiometria az égés kémiai egyenletei: Metán: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O Meghatározható összetevınként: 1m 3 gáz elégetésekor felszabaduló energia (Égéshı, főtıérték), vagy a kívánt teljesítmény igényhez szükséges gázszükséglet (Nm 3 /h); Az égéshez szükséges Oxigén illetve levegı szükséglet; A keletkezett égéstermék összetétele (Széndioxid, Vízgız); A számítást minden összetevıre megismételjük: Éghetı anyagok (Szénhidrogének), szennyezık (Kén, Kénhidrogének stb ); Figyelembe vesszük a tökéletes égéshez szükséges többlet levegı mennyiségét (Légfelesleg tényezıt); Figyelembe vesszük gáz és a levegı egyéb kísérı anyagait, összetevıit; A számítás eredménye, a keletkezett füstgáz: Mennyisége (Nm 3 /h), összetétele: Széndioxid, Nedvességtartalom, Kén- (monoxid, dioxid, trioxid), Nitrogéndioxid (N 2 ), Nemesgázok, Tökéletlen égéskor: Szénhidrogének, Szénmonoxid. Tulajdonságai: Harmatponti hımérséklet, normál sőrőség, viszkozitás, fajhı stb... A gázellátó rendszer felépítése Nagyközép nyomású vezetékhálózat(25 bar) Gázfogadó állomás Középnyomású vezetékhálózat (4 bar) Körzeti nyomásszabályozó állomás Kisnyomású gázelosztó hálózat (33 mbar) Házi és egyedi nyomásszabályozók Háztartási és ipari fogyasztók Alapfogalmak Gázelosztó vezeték: az a csıvezetéki rendszer, amely a gázt a gázátadó állomástól a fogyasztókörzetbe szállítja. Csatlakozó vezeték: a fogyasztó telekhatárától a gázmérı fıcsapjáig terjedı vezeték. Fogyasztói vezeték: a gázmérıtıl a gázfogyasztó készülékig terjedı vezeték. Nyomásfokozatok Fogyasztói vezetékhálózat: kisnyomás, legfeljebb 100 mbar névleges üzemi nyomás Elosztói vezetékhálózat: középnyomás, legfeljebb 4 bar névleges üzemi nyomás nagyközépnyomás, legfeljebb 25 bar névleges üzemi nyomás nagynyomás, 25 bar névleges üzemi nyomást meghaladó nyomás A gázelosztó hálózatra való csatlakozás Kisnyomású vezetékre való csatlakozás lehetséges esetei Pincei bevezetés Földszinti bevezetés falhoronyban Földszinti bevezetés felállással A gázelosztó hálózatra való csatlakozás Középnyomású hálózatra való csatlakozás lehetséges esetei, házi és egyedi nyomásszabályozó elhelyezése Az elıkertben, a kerítés mellett A kerítésben Az épület falán Az épület falában Az épület elıtt, földben 2

3 csatlakozó-, fogyasztói vezeték kialakítása: Max. 1m A csatlakozó vezeték: 1. Bekötıvezeték (Utcai Fıelzáró alapvezeték) Belsı alapvezeték 2. Külsı alapvezeték 3. Belsı alapvezeték Bekötı vezeték Külsı alapvezeték 4. Felszálló vezeték (Gázmérı-tıl) hálózat 5. Fogyasztói vezeték Gáz közmő Bekötı vezeték Telekhatár 800mm Telekhatár Fıelzáró min Külsı alapvezeték 400 min. 10D 1000x800 min 200 min Padlószint Padlószint Fogyasztói vezeték kialakítása: telekhatár Csatlakozó vezeték Fogyasztói vezeték a 1" Gázméro ±0,00 a 1" 200 Tuzhely - Típus NA15 Fali Gázkazán - Típus A fogyasztói vezeték részei: 1. Mérı Névleges gázáram Fıelzáró Vízzsák 2. Fogyasztók Tőzhely Kazán Tartalék elzáró szerelvény 3. Füstgáz elvezetés Huzatmegszakító Füstcsı Kémény test Gáz közmő hálózat Gázvezeték rendszer felépítése Csatlakozó- és fogyasztói vezeték kialakításának szabályai: Csatlakozó vezeték: Minden önálló ingatlanhoz saját bekötıvezetéket kell biztosítani, Idegen ingatlanon csatlakozóvezeték csak szolgalmi joggal vezethetı, Csatlakozó vezeték legkisebb mérete: NA25, Lakó és kommunális ingatlanra csak kisnyomású, illetve emelt kisnyomású vezeték építhetı, Csak 1.7m magas minimális belmagasságú, szellıztethetı helyiségben építhetı gázvezeték, Gépkocsi tárolóban (3 vagy annál több beállású), garázsban tilos csatlakozó vezetéket létesíteni, Csatlakozó vezetéket létesíteni tilos: hálóhelyiségben, lakószobában, kamrában, WCben, szellıztethetetlen helyiségben, Gázvezetéket (Csatlakozó és Fogyasztói vezetéket) létesíteni tilos: Kéményben, Pince nélküli épület alatt a földbe fektetve, Födémszerkezetben, álmennyezetben, Gépházban, óvóhelyen, WC-ben, kamrában, hőtıhelyiségben, Fogyasztói vezeték: Csak kisnyomású lehet, idegen bérleményen, közös használatú tereken nem haladhat át, A, B tőzveszélyességő helyiségeken, Gépkocsi tároló, 116kW összteljesítményőnél nagyobb hıtermelık, Garázsok, 0.4kV-nál nagyobb villamos kapcsolók helyiségeken csak akkor ha a gázkészülék a helyiségben van, A fogyasztói vezeték legkisebb átmérıje NA15, Védıtávolságok Csıanyagok, kötések. 3

4 Gázmérık elhelyezési szabályai: 100m 3 /h névleges teljesítménynél kisebb mérık A helyiség D (mérsékelten tőzveszélyes) tőzveszélyességő osztályba sorolt. Gázmérı elhelyezhetı: Szabadban vagy külsı falon Mechanikai és hıvédelem, Külsı falra, lépcsıházban, közös használatú helyiségben Zárható fülke vagy szekrény, Pincében: Nem korrózió veszélyes, Talajvíz elleni szigeteléssel, szilárd burkolattal illetve vakolt fallal rendelkezik, Belmagassága min 1.7m, szabad őrszelvénye m, Több szintes összefüggı légterekben a gázszolgálató hozzájárulásával, Lépcsıházban szintenként Zárható fülke vagy szekrény, Nem fagyveszélyes, Kiszellıztethetı, Csoportos szerelése Közös használatú térben, kulcsra zárható szekrényben, külön közös elzáró szerelvénnyel (a mérıhelyiségen kívül, az ingatlanba lépés helyén), Gázmérı nem helyezhetı el: Fürdıszobában, WC-ben illetve egyéb vizes helyiségben, Lakószobában illetve egyéb állandó tartózkodásra szánt helyiségben (nappali, háló stb.). Lakószobával a gázmérı helyiségét összeszellıztetni nem szabad, Garázsban, gépkocsitárolóban, 0.4kV-nál nagyobb feszültségő villamos berendezést tartalmazó helyiségben, A illetve B tőzveszélyességő osztályba sorolt helyiségekben, Éghetı falszerkezetre, éghetı vagy hıre lágyuló burkolatú falra, Kazánházban, 140kW-nál nagyobb összteljesítményő gázberendezések helyiségeiben, Védıtávolságok: Gázfogyasztótól min.1m, beépített szigetelı fallal min. 0.5m (vízszintes vetület), Füstcsıtıl, vagy melegvíz vezetéktıl min 0.5m (alkotóktól). Bekötések fejlıdése I. Bekötések fejlıdése 4

5 5

6 Bekötések fejlıdése II. 6

7 7

8 Gázmérık Elhelyezési szabályai: 100m 3 /h névleges teljesítménynél kisebb mérık Egycsonkú mérı, növelt kisnyomású hálózathoz Kétcsonkú mérı Gázmérık Elhelyezési szabályai: Csatlakozó vezeték Fogyasztói vezeték m 3 /h névleges teljesítménynél kisebb mérık Csatlakozó vezeték Helyigények: Egyedi mérı elhelyezés A csatlakozó (méretlen) vezeték mindig balról A fogyasztói vezeték jobbról Elzáró szerelvény 6m 3 felett mindkét oldaról Kiszellıztetett, zárható szekrény Csoportos mérı elhelyezés Vízzsákcsı kilakítása Háztartási mérık G4,G6 (m 3 /h) Méret: (cm) Csatlakozás:1 1, 25cm 250 8

9 Gázmérık Elhelyezési szabályai: 100m 3 /h névleges teljesítménynél nagyobb mérık A helyiség A (fokozottan tőz- és robbanásveszélyes) tőzveszélyességő osztályba sorolt MSZ 595/9 szerint hasadó-nyíló felület alakítandó ki. A gázmérınek önálló helyiséget kell kialakítani, mely helységre teljesülnie kell: A 100m 3 /h nál kisebb névleges terheléső gázmérıkre vonatkozó elıírások, amennyiben szigorúbbak, mint az alábbiak; Külsı fal mentén, földszinten és könnyen megközelíthetı helyen kell legyen; Bejárata szabadból, vagy jól szellızı (mindenkor megközelíthetı) közös térbıl nyíljon; Az A T. osztálynak megfelelı elıírásokat kielégítse (feliratok, oltókészülék stb.); Fala 1.5h, födémszerkezete 1h tőzállóságú, nyílászárói nem éghetıek, padlója sztatikus feltöltıdés mentes; Nem nyílhat olyan helyiség felé, melyben 58kW egység illetve 116kW összteljesítményő gázkészülék van; Villamos berendezései A-2 -es veszélyességi foknak megfelelıen szerelt (RB, Ex); A helyiség főtése csak közvetett lehet; Szabadba nyíló alsó-felsı szellızıvel kell ellátni, melyre az alábbiak teljesülnek: A szellızınyílások összes szabad keresztmetszete a helyiség szabad alapterületének 1%-a; Az alsó szellızı alsó éle a külsı szinttıl minimum 300mm-re legyen; A szellızık más nyílásoktól minimum 1m-re legyenek; A szellızık mechanikai védelemmel legyenek ellátva (max. 15mm lyukbıségő ráccsal); Gázszerelés függıleges csıterve Gázkészülékek Gázberendezések csoportosítása alkalmazás szerint: -gázfőtıkészülékek -gázvízmelegítık -kisteljesítményő gázkészülékek Gázkészülékek: Felosztása, fajtái: Osztály: A B C Neve: Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék Zárt égésterő gázkészülék Légtérterhelés: Égési levegı: Égéstermék: Helyiségbıl Helyiségbıl Szabadból, zárt rendszerrel Helyiségbe Szabadba, kéményen keresztül Szabadba, zárt rendszerrel Példa: Tőzhely, Kisvízmelegítı, Gáz infrasugárzó. Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Fali konvektor, Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. 3 Qht[ W ] q[ W / m ] = 3 V [ m ] helyiség Fontosabb építési feltételek: 5230W felett csak A nyílás z. 1.3m 2 Légtérterhelés 590 W/m 3 (alaplégtér) Kisvíz melegítı: V h 8m 3 Légtérterhelés 3140 W/m 3 (alaplégtér) Külsı falra helyezett (parapet kémény) vagy Kettısfalú kéménykürtı Hasadó-nyíló felületek: Létesítése a GOMBSZ szerint kötelezı amennyiben az adott helyiségben elhelyezett gázkészülék(ek) egységteljesítménye 140kW vagy összteljesítménye 1400kW, amennyiben a légtérterhelés 1100W/m 3 (nagy légterő csarnokok esetében így eltekinthetünk). Követelményei: kn/m 2 túlnyomás hatására nyíljon meg, Felületének nagysága (F): F[m 2 ]=f*v[m 3 ] f=0.20 ha V 200m 3 f=0.15 ha V>200m 3 El lehet tekinteni: 2000m 3 nél nagyobb egyszintes, két oldalról szabadon álló, szabad bejáratú csarnokok esetén, ha a légtérterhelés 2800W/m 3 Ha az épület szerkezete nem teszi lehetıvé: Gázérzékelı hálózat létesítése mellett, mely 20% ARH-n vészjelzést ad, 40% ARH-n megszünteti a kazán gázellátását és vész-szellızést indít.(2800w/m 2 felett két független gázérzékelı rendszer) Nem lehet eltekinteni: iskola, óvoda-bölcsıde, kórház színház, filmszínház, áruház és hasonló jellegő épületek esetén, vegyes rendeltetéső épületekben, ahol a fenti rendeltetés alapterülete meghaladja az összes terület 40%-át, vagy a helyiségek a kazánház felett vannak, vegyes üzemeltetéső kazánházak esetén (gáz+szilárd, gáz+olaj). Létesítése az OTSZ és az MSZ 595/9 szerint kötelezı, amennyiben az adott helyiségben elhelyezett 100m 3 /h névleges terhelés feletti lemezházas gázmérı helyisége. 9

10 Készülékek: Biztonsági és automatika szerkezetek: Gázhiány biztosító: A gázszolgáltatás kimaradása esetén lezárja a gázáramot a készülék felé. A gázszolgáltatás újra indulásakor csak kézi beavatkozással lehet megnyitni Nyomásszabályozó: Az égı jó hatásfokú mőködése csak meghatározott gázkiáramlási sebesség esetén lehetséges, A kiáramlás sebessége s végnyomás függvénye, A csatlakozási nyomást a készülék számára megfelelı tartományban tartja. Égésbiztosítók: Feladata a láng valamely jellemzıjének figyelése Ikerfémes (hı-érzékelés) termoelemes (hı-érzékelés) ionizációs (ionszint) fotocellás (sugárzás) Vízhiány biztosító: Átfolyó rendszerő készülékek esetén a vízhiány károsodást okoz a berendezésben. Gyújtószerkezetek Légfurat Piezzoelektromos, Súly Villamos szikra gyújtó, İrláng. Membrán Elzáró Égı Hımérséklet korlátozó: szerelvény Hımaximum érzékelés. Gáznyomáscsökkentı Gázáram Újra indító Gázhiánybiztosító gázégı Készülékek: Gáztőzhely Osztály: A (nincs füstgáz elvezetés) Fajtái: 2 fızılap 4 fızılap... Összeépített gázsütıvel Beépíthetı típus (fızılap a pulton, sütı beépítve) Gázcsatlakozás: ½ Teljesítmény: Háztartási: ~10kW (nyílászáró!) Nagykonyhai : ^ 10kW Az egyidejőség elvei: Valamennyi kéménybe kötött készülék 1,00 1 fızıhelyes gázfızı 1,00 2 fızıhelyes gázfızı 0,65 2 fızıhelyes és sütıs tőzhely 0, fızıhelyes és sütıs tőzhely 0,50 10,5 kw ( 150 kcal/perc) alatti nem kéménybe kötött, kisvízmelegítı 0,65 Gáztőzhely 10

11 A típusú gázkészülékek elhelyezése Készülékek: Hımaximum korlátozás Égésbiztosító Égési levegı Gázhiánybiztosító Átfolyó rendszerő vízmelegítık, kisvízmelegítık Huzatmegszakító Osztály: A (kisvízmelegítık), B Fajtái: Egy fogyasztóhely ellátására Kisvíz melegítık Égı Névleges hıterhelés:~10kw, Elıállított vízmennyiség: Gyújtóláng 5~6l/perc Több fogyasztóhely ellátására Biztonsági szelep Fali vízmelegítık (csak B osztály, Névleges hıterhelés :18~28kW Áramlás biztosító Hidegvíz Melegvíz Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc Hátrányok: Egyszerre csak egy fogyasztó Egykarú keverı csapteleppel nem tökéletes Változó vízhımérséklet Cirkulációs vezeték nem építhetı Biztonsági szerelvények: Hımaximum korlátozó Gázhiány biztosító Égésbiztosító gyújtólánggal Áramlás biztosító Biztonsági szelep Huzatmegszakító gázvízmelegítı Készülékek: Égési levegı Zárt tágulási tartály Osztály: B, C Fajtái: Csak főtésre: Fali kazánok Névleges hıterhelés:~10..40kw; Beépített szivattyú; Beépített zárt tágulási tartály; Vezérlése a szivattyú kapcsolásával. Főtésre és használati melegvíz termelésre: Névleges hıterhelés :18~28kW; Elınykapcsolás a HMV termelésre; Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc. Szivattyú Hátrányok: Az átfolyó rendszerő melegvíz termelés hátrányai; Melegvíz termelés ideje alatt nincs főtés. Biztonsági szerelvények: Az átfolyó rendszerő vízmelegítı Visszatérı biztonsági szerelvényei; Zárt tágulási tartály. Elıremenı Korszerő kivitel: lángmagasság szabályozás; Külsı idıjárás függı szabályozás; Beépített megkerülı vezeték; Kondenzációs készülékek; Alacsony elıremenı hımérséklet. Fali gázkazán Készülékek: B osztályú fali kazán C osztályú fali kazán, HMV termeléssel 11

12 Készülékek: Készülékek: Fali kazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval Gázbojler Radiátor Vezérlés: Osztály: A, B Nyomáskorlátozó Kazán Termosztát (nem a vízhiány biztosító!) Váltószelep Elınykapcsolás a HMV termelésre Önálló hıforrás Kis teljesítmény (~7..10kW) Tároló kapacitás: l szelep Váltószelep Elınyök: Kisebb beépített teljesítmény Termosztát Egyenletes rendelkezésre álló melegvíz Cirkulációs vezeték Melegvíztároló Háztartási méretek: Névleges főtıteljesítmény kW Tároló térfogat: l Készülékek: Helyi fali főtı készülékek Égési levegı Füstgáz Zárt égésterő parapet konvektor ( C osztály): Elınyök: Biztonságos; gázkonvektor Gyors felfőtés; Könnyő szabályozhatóság; Főtött levegı Kémény Hátrányok: Meleg felületek (por pörkölıdés veszélye) Homlokzaton megjelenı füstgáz csatlakozás, füstgáz visszaáramlás Rossz hatásfok Füstgáz Kéménybe kötött készülék ( B osztály): Hátrányok: Égési levegı a helyiségbıl Főtött levegı Kéménybe kötött gázkonvektor Készülékek: Fajtái: Gázüzemő hısugárzók Infra sugárzók ( A osztály); A magas hımérséklető lángmagok sugároznak az infra tartományban. Fekete sugárzók ( B, C osztály). Elınyök: Az égı által felforrósodott levegı hald végig egy feketére festett csıben. Helyi főtés; Gyors felfőtés; Könnyő szabályozhatóság; Konvektív hımérséklet alacsony lehet (energia megtakarítás); A legköltséghatékonyabb beruházás; Széles teljesítmény tartomány; Hátrányok: Csak ipari alkalmazás Hıérzeti szempontból hátrányosabb Sugárzó ernyı geometriai terében hatásos (~40 ) 12

13 Készülékek: Fajtái: Kazánok Fali kazánok ( (40) kw) Atmoszférikus kazánok: Hasonló a fali kazánokhoz, csak lábon állnak ; Nincs beépített szivattyú, illetve tágulási tartály; Kéménybe kötés: huzat megszakítóval. Túlnyomásos kazánok ( kW): Különálló égıfej (gáz, olaj); öntöttvas kazánok; Acéllemez kazánok; Kondenzációs kazánok. Kazánházak helyigénye (szempontok): Kazán(ok); Melegvíz tárolók; Szellızı berendezések; Szerelvények. Hagyományos kazán Kondenzációs gázkazán Készülékek: Kazánház: felett Kazánház kialakításának szempontjai A helyiségben elhelyezett gáz üzemő hıtermelı berendezések egységteljesítménye 140kW vagy összteljesítménye 140kW van. Az 1400 kw-nál nagyobb összhıteljesítményő gázfogyasztó berendezés helyiségére vészkijáratot kell kialakítani. Hasadó-nyíló felület: 140 kw egység vagy 1400 kw összteljesítményő gázfogyasztó esetén, ha a fajlagos légtérterhelés 1100 W/m3 Szellızı, vészszellızı berendezés (5x-ös, 20x-os légcsere); Tőzoltó felszerelések, tőzvédelem (1h épületszerkezet); Kémény; Helyigény (minimális belmagasság 2.65m, vízszigetelt); Kazánház nem alakítható ki: A, B tőzveszélyességő épületben (a kazánház D ) Épület alatt tilos elhelyezni: lakóépület; Középmagas, magas épületek; 500 fınél nagyobb befogadó képességő közösségi épületek; Oktatási intézmények épületei. Kémények felépítése Füstgázelvezetés 13

14 Kémények huzata Huzat függ: Magasság ( p huzat ~ H ) Keresztmetszet Füstgáz hımérséklet: ( p huzat ~-1/T füstgáz ) Környezeti hımérséklet: ( p huzat ~1/T levegı ) Hıszigetelés vastagsága Kémények csoportosítása Kémények csoportosítása Kémények: Kéményrendszerek Kéménytest Füstcsı Gázberendezés max. 2m min. 2m Egyedi, központi kémények: 60kW alatt egyedi, felette központi kémény. Legfontosabb elıírások: Minimális hatásos huzatmagasság: 2m; Füstcsı maximális hossza 2m Kéményelhúzás 15 maximális kúpszög 2x egy irányban Füstcsı és elhúzás együttes maximális hossza : 3m Egy füstcsı egy készülék Könyökök száma: 2! Kürtı anyaga: Alumínium Korrózióálló acél Samott Kéménytest és anyaga: Falazott Szerelt Hıálló hıszigetelés 400cm 2 felett önálló kéménytest 35kW felett önálló kémény A típusú készülékek füstgázelvezetése B típusú készülékek füstgázelvezetése 14

15 C típusú készülékek füstgázelvezetése C típusú készülékek füstgázelvezetése C típusú készülékek füstgázelvezetése Kéménykitorkollás helye Kéménykitorkollás helye Kéménykitorkollás helye 120 min. 0.8m min. 0.8m Szomszéd, vagy saját épület min. 0.7m min. 1.2m 15

16 Kéménykitorkollás helye Kéménykitorkollás helye Füstgázkivezetés helye Kémények: Kéményrendszerek Győjtıkémények: Levego Füstgáz Füstgáz Levego Berendezés Berendezés Kémények: Huzatmegszakító: Zárt (LAS) rendszerő kémények - szerelt Terelı lemez Égéstermék Levegı Feladata: A kémény huzata függ a környezet, illetve az üzem paramétereitıl; A füstgáz elvezetést függetleníteni kell a kémény huzatváltozásaitól; Normális mőködés: Az égés közben keletkezı füstgáz felfelé halad; A többlet huzatnak megfelelı többlet levegı hozzákeveredik a füstgázhoz; A hozzákeveredı hidegebb levegı csökkenti a huzatot (önszabályozás). Indulási állapot A helyiség hımérsékletével azonos levegı akadályozza a feláramlást; Néhány másodperc alatt kialakul a huzat, addig a helyiségbe távozik a füstgáz. Rövid ideig tartó huzat megszőnés (szél fúj a kéménybe). 16

17 Zárt (LAS) rendszerő kémények - épített Zárt (LAS) rendszerő kémények samott béléscsıvel Zárt (LAS) rendszerő kémények mérete Kémények anyaga Problémás kémények 17

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2010. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Gázellátás. Gázhálózat szakaszai 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázhálózat szakaszai 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázhálózat szakaszai 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázvezeték hálózatok Nyomás szerinti felosztás: Kisnyomású Emelt kisnyomású Középnagy nyomású Nagyközép nyomású Nagynyomású

Részletesebben

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületgépészeti rendszerek I. 2010. március 22. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az 58 kw egység-

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek felosztása fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A B C Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás

Épületgépészet bevezető előadás Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar szikra@egt.bme.hu 2013. max. 2m Kémények: Nyitott égésterű falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcső Gázberendezés

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7.

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7. Épületek gázellátása Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2012. november 7. A mérés elve A mérés elve szerint megkülönböztetünk a nyomásváltozás mérésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Kémények Elektronikus jegyzet

Kémények Elektronikus jegyzet Kémények Elektronikus jegyzet Szikra Csaba www.egt.bme.hu Miért is kell a kéményekkel foglalkozni? Kondenzáció a kéményben Az égéstermékben mindig van nedvesség Metán égése: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017.

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017. Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2017. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS FŐBB FEJEZETEI Vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 2. Zárt égéstermék-elvezetı berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 30. 1 Gravitációs, zárt égéstermék-elvezetı berendezések Kiegyenlített

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületgépészeti rendszerek 2014. március 10. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

Kazánházi mérők. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 19.

Kazánházi mérők. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 19. Kazánházi mérők MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2014. február 19. A mérők csoportosítása A mérés elve szerint megkülönböztetünk a nyomásváltozás mérésének elvén, a kiszorításos térfogatszámlálás

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Használati melegvíz ellátó rendszerek

Használati melegvíz ellátó rendszerek Használati melegvíz ellátó rendszerek előadásvázlat Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek: Felosztása, fajtái: Típus: A B C Neve: Nyílt égőjű gázkészülék Kéménybe

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS

SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS 1 DEWAPO BT. Levelezési cím: 5008 Szolnok, Vörösmezı út 88/B. Mobil tel. 06 30 911-7075 E-mail:dew.terv@t-online.hu MŐSZAKI LEIRÁS SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ADATOK.

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk DIERMAYER termikus csappantyúk B1 típusú gázkészülékek áramlásbiztosítója mögötti beépítéshez Elõnyök: teljesítik a készülékfüggõ füstgázcsappantyúk DIN 3388/4 elõírásait minden készülékhez 270 C füstgázhõmérsékletig

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) E N E R G E T I K A I M E G O L D Á S O K INDIREKT, SZOLÁR ÉS HÛTÉSI TÁROLÓK VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) Vara-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008. március 3. 1 A gravitációs, nyitott égéstermék-elvezető berendezések méretezése Munkapont

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

Speciális szakmai ismeretek

Speciális szakmai ismeretek 2 Speciális szakmai ismeretek 1. A) Határozza meg a gázfogyasztók hőteljesítményét, hatásfokát! B) Ismertesse a gázelosztó vezeték fogalmát, anyagai nyomásviszonyait, korrózióvédelemét! C) Üzemelje be

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Kazánok energetikai kérdései

Kazánok energetikai kérdései Kazánok energetikai kérdései Baumann Mihály óraadó PTE PMMK Épületgépészeti Tsz. Épületenergetika konferencia 1 2002/91/EK direktíva Szabályozás kidolgozása új épületek tervezéséhez (felújításokra is kiterjedő

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Ábra Energiaosztály Megnevezés Leírás Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS Plus 268 800 Ft 7625056 Tzerra kondenzációs fali gázkazán "A" energiaosztályos modulációs

Részletesebben

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ BUDAPEST, XIV. FOGARASI ÚT 45. Általános építészeti leírás Az üzletközpont- irodaház Budapest, XIV:kerület Fogarasi út 45 szám alatt helyezkedik el a közel

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss

Részletesebben

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés Épületek 1 Tervezı: Pintér Zoltán GT 1-42 Dátum: 29. 4. 2. csaladihaz Téli hıveszteség: Radiátorok összteljesítménye: Egycsöves radiátorok össztelj.: 37.9 kw 12.4 kw 6.7 kw Szerkezet jellege: nehéz (mt

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

A földgáz összetétele Metán (CH 4) 97% Etán (C 2H 6) 0,92% Propán (C 3H 8) 0,36% Bután (C 4H 10) 0,16% Szén-dioxid (CO 2) 0,53% 0-0,08 Oxigén (O 2)

A földgáz összetétele Metán (CH 4) 97% Etán (C 2H 6) 0,92% Propán (C 3H 8) 0,36% Bután (C 4H 10) 0,16% Szén-dioxid (CO 2) 0,53% 0-0,08 Oxigén (O 2) Toldi Péter Biztonságos beavatkozás gázvezetékek környezetében "Átvágta egy traktor a gázvezetéket Jászboldogházán. Ömlött a gáz, mindenki nagyon félt aki látta, vagy hallotta. Le kellett zárni a környéket,

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad Gázömlés biztonsági szelep GSW ÚJ!!! A legnagyobb üzembiztonság úgy, hogy a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0. mbar éték alatt marad A rugó a gázáramlással szemben burkolva van A túlfolyás érzékelő

Részletesebben

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90.

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs gázkészülékek fejlesztésének szükségessége Cél az elégedett fogyasztó Visszahozni a bizalmat

Részletesebben

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia Épület felügyelet + Energiainformáció = Energiatudatos üzemeltetés Készítették: Dénes Zsolt Környei Gábor Elıadó: Környei Gábor 2009.11.19. Hilton Budapest WestEnd Energiatudatosság Épületfelügyelet =

Részletesebben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Kurz und Fischer GmbH zéró energia = extrém hıszigetelt konstrukciók - Megnövekedett anyagszükséglet - Nagy helyigény - Tervezési problémák - Szerkezeti

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Hogyan pályázzunk Várépítő pályázatra? Tájékoztató rendezvény Hasznos tanácsokkal Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Versits Tamás

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben