Kémények Elektronikus jegyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kémények Elektronikus jegyzet"

Átírás

1 Kémények Elektronikus jegyzet Szikra Csaba

2 Miért is kell a kéményekkel foglalkozni? Kondenzáció a kéményben Az égéstermékben mindig van nedvesség Metán égése: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O Az elégtelen égési levegı tökéletlen égést okoz, mely bizonyos feltételek mellett visszaáramolhat a helyiségbe. Szénmonoxid mérgezés

3 A kémények feladata: A tüzelı berendezésekben keletkezett füstgáz szabadba vezetése Az égéshez szükséges levegı, vagy az odavezetéséhez szükséges nyomás biztosítása

4 A kémények részei: Kitorkollás módosító tk( C) tfg( C) ±0, Hatásos kémény magasság Fedko Kéményfej Kéménykürto Kéménytest Tisztító ajtó Füstcso Áramlás biztosító Koromzsák ajtó Koromzsák Kitorkollás módosító: csapadék kéménybe jutásának megakadályozása, szél zavaró hatásának csökkentése, füstgáz kiáramlás biztosítása Fedkı: Kéménytest védelme Kéményfej: a kéménytest tetı feletti szakasza Kémény kürtı: a kémény belsı része (járata, amiben a füstgáz áramlik) Kéménytest: a kéménykürtıt magába foglaló tartószerkezet Tisztító ajtó: (kettıs záródású szerkezet) Kéménybélés: a kéménykürtıbe a korrózió elleni védelem vagy tömörség fokozása érdekében elhelyezett béléscsı Koromzsák ajtó: (kettıs záródású szerkezet) Koromzsák: Füstcsı: a tüzelıberendezés és a kéményt összekötı, szétszerelhetı, hıszigeteletlen csı. Füstcsatorna: Vízszintes, lejtéssel falazott, szerelt nem bontható szerkezet Áramlás biztosító: az atmoszférikus gázkészülékek kötelezı tartozéka Hatásos huzatmagasság: A kémény statikus huzat meghatározásakor figyelembe vehetı magasság

5 A kémények csoportosítása Az egy kéményre kapcsolt készülékek névleges teljesítménye alapján: Egyedi kémények: Egymással belsı összeköttetésben lévı helyiségek legfeljebb 60kW összteljesítményő tüzelıberendezésinek kéménye. Központi kémények: Az építmény 60kW-nál nagyobb teljesítményő tüzelıberendezéseink kéménye Az építési mód alapján: Falazott: Téglából, könnyőbetonból, jellemzıen habarcskötéssel készített kémény Szerelt: Csıelemekbıl készült, hıszigetelt, szerelıipari technológiával készített kémény Használati mód alapján: Egyféle használatú kémény: azonos fajtájú tüzelıanyaggal üzemeltetett kémény Vegyes használatú kémény: Különbözı fajtájú tüzelıanyaggal üzemeltetett kémény.

6 A kémények csoportosítása A tüzelıberendezések égési levegı ellátása szerint: Atmoszférikus tüzelıberendezések kéményei: GBSZ B Ha az égési levegıt a tüzelıberendezés a helyiségbıl nyeri. Zárt égésterő készülékek kéményei: GBSZ-C Ha az égési levegıt a tüzelıberendezés külön csıhálózat segítségével a külsı térbıl nyeri. Ez a csıhálózat akár a kéménnyel is integrálható (dupla falú kémények) Zárt égésterő tüzelıberendezések esetén a belsı tér és az égıtér fizikailag (gáztömören) el van választva. Győjtıkémények: (Több épületszint egymás feletti helyiségeiben levı tüzelıberendezések kéményei) Egycsatornás győjtıkémény: ha a füstgáz közvetlenül a győjtı kürtıbe áramlik. Mellékcsatornás győjtıkémény: ha a tüzelıberendezésbıl távozó füstgáz elıször a szintmagasságú mellékcsatornába, majd onnan a győjtıkürtıbe áramlik.

7 B Típusú készülékek

8 C Típusú készülékek 1

9 C Típusú készülékek 2

10 Az OTÉK és a kémények: (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) A gáznemő égéstermék (füstgáz) elvezetésének szerkezetei (kémény, füstcsatorna) re vonatkozó elıírások (74. ): (6) Az égéstermék-kibocsátás helyét és magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével, füsttel ne veszélyeztesse, a levegıt a megengedett mértéken felül ne szennyezze. (7) Az égéstermék-elvezetı biztonságosan ellenırizhetı és tisztítható legyen. (8) Az égéstermék-elvezetés gyújtásveszélyt, épületszerkezeti károsodást (korróziót, átnedvesedést, kicsapódást) nem okozhat. Az égéstermék az építmény teherhordó szerkezeteivel közvetlenül nem érintkezhet. (9) Győjtıkémény csak az e célra engedélyezett rendszer és megoldás szerint létesíthetı. Gáznemő égéstermék homlokzati kivezetési feltételei (80. ): Homlokzaton (külsı falon) égéstermék-kivezetési helyet kialakítani csak a helyiség légterétıl elzárt égésterő gázüzemő tüzelıberendezés céljára lehet, akkor ha: a) az égéstermék tetı fölé, a szabadba történı kivezetésére alkalmas kémény nincs, illetıleg a meglévı tartalékfőtés céljára szükséges, b) a tervezett homlokzati égéstermék-kivezetés az épület állékonyságát nem veszélyezteti és az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép-, építészeti érték- vagy mőemlékvédelmi) érdeket, továbbá táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, c) a tervezett homlokzati égéstermék-kivezetés az egészségvédelmi követelményeknek megfelel. Tartalék főtés (94. ): (1) A tartalékfőtés lehetıségérıl gondoskodni kell a) minden lakás legalább egy lakószobájában, b) minden olyan helyiségben, ahol folyamatos tartózkodás szükséges (pl. készenléti, ügyeleti helyiségekben). (2) A tartalékfőtés lehetıségérıl szilárd tüzelıanyaggal üzemeltethetı tüzelıberendezés céljára alkalmas, gravitációs üzemő kémény vagy egyidejőleg és folyamatosan igénybe vehetı többlet villamos energia biztosításával kell gondoskodni.

11 Az OTSZ és a kémények: (Országos Tőzvédelmi Szabályzat) Kémény, füstcsatorna, füstelvezetés (26. ): (1) A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetıjét nemzeti szabvány szerint nem éghetı anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. (2) Gázüzemő tüzelı-, főtıberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hımérséklete nem haladja meg a 200 Cot, nem éghetı anyagú kéménybe legalább nehezen éghetı anyagú béléscsövet szabad elhelyezni. (3) Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghetı anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek mőszaki állapota nem megfelelı, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. (4) Gázüzemő főtıberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelı minısítéssel rendelkezik. (5) A kémény használaton kívüli bekötı és tisztító nyílását nem éghetı anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. (6) A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. Füstcsövek (27. ): (1) Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghetı anyagú, az égéstermék legmagasabb hımérsékletén is megfelelı szilárdságú füstcsövet szabad használni. (2) A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcsı és a rögzítı bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. (3) Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad. (4) Az égéstermék elvezetésérıl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

12 A kéményekre vonatkozó általános elıírások (MSZ 04-82/1-85) TILOS: (1) Az A vagy B tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve azok határoló falain kéményt, füstcsatornát építeni nem szabad. (2) A kéménytest és a füstcsatorna nem lehet határos élelmiszertároló helyiséggel, éléskamrával, kamraszekrénnyel. (3) A kéménytest és a füstcsatorna nem vezethet át hőtött téren vagy szerkezeten. (4) Füstcsatorna (és füstcsı) nem vezethet át más lakás vagy más intézmény helyiségein. (5) A koromzsák, koromzsák ajtó más lakásban illetve intézményben nem lehet. (6) Épületek építésével és átalakításával a szomszédos épületek kéményeinek mőködése nem gátolható. A létesítés legfontosabb szabályai: (1) A kéményben a káros lecsapódásokat kerülni kell (hıszigetelı szerkezet alkalmazásával). Amennyiben a lecsapódás nem kerülhetı el akkor anyaga csak a keletkezı korrozív közegnek ellenálló lehet, illetve a kondenzátum győjtését, elvezetését meg kell oldani. (2) A kéménynek megengedett legkisebb falvastagságát szerkezetileg gyengíteni nem szabad. (3) A kémény hı-mozgása az épület szerkezetétıl független legyen, falazott téglafalakban kialakítható kémény 400cm 2 névleges kürtıkeresztmetszetig (de csak egyedi kémény) (3) A füstgáz nem érintkezhet az épület beton, vasbeton tartószerkezetével. (4) A kéménytestbe éghetı anyag nem nyúlhat be, a kéménnyel szomszédos éghetı anyag felületi felmelegedése 60 C lehet. A tetıszerkezet fagerendája a kéménytesttıl min 12cm távol legyen.

13 MSZ EN MSZ EN 1443 Égéstermék-elvezetı berendezések általános követelményei MSZ EN MSZ EN Égéstermék elvezetı berendezések hı- és áramlástani méretezése egy tüzelıberendezés esetén Égéstermék elvezetı berendezések hı- és áramlástani méretezése több tüzelıberendezés esetén Az új EN szabványok legfontosabb alapelvei: A huzat nagyobb, mint az ellenállás. Száraz üzemmód esetén a hımérséklet a leghidegebb felületen is nagyobb, mint a harmatponti hımérséklet. Nedves üzemben a leghidegebb felület hımérséklete is nagyobb, mint 0 C. A számításokat minden kritikus környezeti üzemállapotban meg kell ismételni. Túlnyomásos kémények esetén a kéményben keletkezett túlnyomásnak a szerkezete ellenálljon, illetve légtömör legyen.

14 Huzatmegszakító: Az atmoszférikus ( B ) készülékek kéményének kötelezı tartozéka Terelı lemez Égéstermék Levegı Feladata: A kémény huzata függ a környezet, illetve az üzem pramétereitıl; A füstgáz elvezetést függetleníteni kell a kémény huzatváltozásaitól; Normális mőködés: Az égés közben keletkezı füstgáz felfelé halad; A többlet huzatnak megfelelı többlet levegı hozzákeveredik a füstgázhoz; A hozzákeveredı hidegebb levegı csökkenti a huzatot (önszabályozás). Indulási állapot A helyiség hımérsékletével azonos levegı akadályozza a feláramlást; Néhány másodperc alatt kialakul a huzat, addig a helyiségbe távozik a füstgáz. Rövid ideig tartó huzat megszőnés (szél fúj a kéménybe).

15 Gázkészülékek légellátása B típusú készülékek légellátása, szellızése (a méretezés alapjai) Gondoskodni kell az égéshez szükséges levegı és az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségbıl távozó levegı pótlásáról A szellızı levegı bejutását a helyiségbe a kémény huzata biztosítja A gázfogyasztó készülék helyiségének szellızılevegı térfogatárama [m 3 /h] az égéshez szükséges levegı és a hígító levegı összege: & & + V szell = Vé, lev Vh, lev A hígító levegı minimum az égési levegı tömegáramának 30%-a, így 1m 3 földgáz elégetéséhez minimum 9.5m 3 x(1,3)=12,35m 3 levegıt kell biztosítani Ha a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani: szabadból befúvó (túlnyomásos) szellızést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt, szívott rendszerő égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellızılevegı térfogatáramhoz alkalmas légbevezetı elemekkel (a szívott rendszer elvi sémája a táblán). Ha az épületben elszívó szellızés létesül, az nem csökkentheti a B típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetı berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellızı-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. &

16 A kémények kitorkolása (MSZ 04-82): 120 min. 0.8m min. 0.8m Szomszéd, vagy saját épület min. 1.2m min. 0.7m (1) A kémény kitorkollása legalább olyan magasan legyen, hogy a kéményfej fölé függıleges tengellyel és a kitorkollásra illeszkedı lefelé mutató csúccsal szerkesztett 60 félnyílású kúpot az épület (vagy a szomszédos épület) semmilyen széltorló felépítménye ne közelítse meg 0,7 m-nél jobban (függılegesen mért távolsága attól legalább 0,8 m legyen). (2) Szélzugot képezı tetıgerincek, tetıfelépítmények közelében a kitorkollás azoknál magasabban legyen. (3) Nagy felülető enyhe hajlású és lapostetık esetében a kitorkollás a tetısík felett legalább 1,20 m magasan legyen. (10 -nál enyhébb hajlásszög esetén)

17 Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye a tetı felett 1 a a1 a2 b Magasság magastetı gerince felett, a tetıgerinc közelében Magasság szalmatetıs magastetı gerince felett, a tetıgerinc közelében Magasság a tetı felett, szomszédos magasabb épületek vagy épületrészek esetén Magasság lapostetık, vagy zárt mellvédek felett a 0,4 0,4 a 0,8 a 0,8 0,6 0,6 b 1,0 0,4 γ c c1 c2 A tetı hajlásszöge Megjegyzés: A tetıt laposnak kell tekinteni, ha γ 20 o és magastetınek, ha γ>20 o. A legkisebb vízszintes távolság a magastetıtıl Magastetı nem éghetı tetıfelületére merılegesen mért legkisebb távolság Magasság magastetı felett ahol L a tetıgerinctıl mért távolság c 2,3 vagy c1 c 1,4 vagy c1 1,0 0,4 0,4 ha L< 8,0 0,4 ha L< 8,0

18 Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye a tetı felett 2 Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye B C d Magasság a nyílászárók felett d 1,0 d 1,0 e Akadályok, vagy negatív lejtéső tetı legmagasabb pontja feletti magasság, ahol f és g az égéstermék-elvezetı berendezés távolsága az akadályoktól az akadályok magassága ha f < 1,5xg akkor e > 1,0 ha f < 1,5xg akkor e > 0,4 h A szomszédos és csatlakozó épületek feletti magasság az égéstermék-elvezetı berendezés vízszintes távolsága a szomszédos és csatlakozó épületektıl ahol i és j a szomszédos és csatlakozó épület magassága ha i < 1,5xj akkor h > 1,0 ha i < 1,5xj akkor h > 0,4

19 Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye a tetı felett 3 Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye A Távolság a magastetın elhelyezett szerkezetektıl, ablakoktól és nyílásoktól B Magasság a magastetın lévı nyílászárók vagy nyílások felett C Távolság magastetın elhelyezett nyílások vagy ablakok felett vagy mellett D Távolság a magastetın elhelyezett nyílások vagy ablak alatt Gáz tüzelıany ag ha A<1,5 akkor B 0,6 [m] C 0,6 [m] D 2,0 [m] Túlnyomás os berendezés ha A<1,5 akkor B 0,6 [m] C 0,6 [m] D 2,0 [m]

20 "C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékelvezetésének homlokzati kitorkollása 1 Az egyszeres égéstermék-kitorkollás legkisebb távolsága nyitható ablakoktól vagy homlokzati ajtóktól sima homlokzatok esetén

21 "C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékelvezetésének homlokzati kitorkollása 1 Az egyszeres égéstermék-kitorkollás legkisebb távolsága nyitható ablakoktól vagy homlokzati ajtóktól sima homlokzatok esetén Kémények

22 C" típusú, koncentrikus elemekbıl álló, rendszer jellegő égéstermék-elvezetı berendezéssel szerelt gázfogyasztó készülék égéstermék-kitorkollásának elhelyezése a tetıhéjazat felett Az egyszeres égéstermékkitorkollás legkisebb távolsága nyitható ablakoktól vagy homlokzati ajtóktól sima homlokzatok esetén Kémények

23 A kémények tisztíthatósága: (MSZ 04-82/1-85) (1) Minden kéménytestbe koromzsák ajtót és ha a kitorkolló-nyíláson keresztül nem tisztítható, kéménytisztító ajtót kell elhelyezni. (2) A koromzsák illetve kéménytisztító ajtó csak nem éghetı anyagból és kettıs záródású szerkezetbıl készíthetı. (3) A koromzsák ajtó alsó éle és a legalsó bekötés alsó éle közötti távolság legalább 50cm legyen. (4) A kémény tisztító ajtó könnyen hozzáférhetı helyen, a kémény fedköve alatt legfeljebb 5m-rel legyen. (5) A padlástérben elhelyezett tisztítóajtó 60cm környezetében a padozat nem készülhet éghetı anyagból. (6) Kéményseprı járdát kell létesíteni minden olyan magastetın, ahol kéményenként tetıkibúvó nem létesíthetı (1m magas lejtı oldali korláttal) Kémények

24 A kémények huzata (1) tk( C) H [m] H [m] H [m] H [m] rlev rfg-átlag rlev-rfg-átlag tfg( C) ρ lev > ρ füstgáz átlag p = ρ g lev H lev p = ρ g átlag H füstágáz füstgáz Dp [Pa] D(Dpst) [Pa] D(Dp) [Pa] tfg [ C] ( p) = ( ρ ρ ) g H statikus levegı füstgáz átlag ( p) statikus = phuzat = ( ρlevegı ρ füstgáz átlag ) gh p T0 T0 = ( ) ρ gh T + t T + t huzat 0 0 lev 0 füstgáz átlag Kémények

25 A kémények huzata (2) tk( C) p T0 + t 0 huzat = ( ) T0 lev T0 + t füstgáz átlag T gh tfg( C) Mitıl függ a huzat: Magasság: p huzat ~ H Füstgáz hımérséklet: p huzat ~-1/T füstgáz Környezeti hımérséklet: p huzat ~1/T levegı Hıszigetelés vastagsága: Kémények

26 A kémények huzata Dp [Pa] Dphuzat=f(H,tlev,tfüstgáz-átlag) d 5 p, áramlási = p huzat V[m3/h] p T0 + t 0 huzat = ( ) T0 lev T0 + t füstgáz átlag T (3) gh, ρ 2 l p áramlási = v füstgáz ( λ + ζ alaki ) 2 d 0 0 v re _ rendezve V 4V v = = 2 π 0 4V V = Av A d 0, ρ 4V l p áramlási = + ( λ ζ ) 2 alaki 2 d π d p 0 2,, ' 1 áramlási = CV, p áramlási = C 5 2 d Kémények

27 Kémények: Kéményrendszerek Kéménytest Füstcsı Gázberendezés max. 2m min. 2m (60kW alatti kémények) Legfontosabb elıírások: Egyedi kémények: Minimális hatásos huzatmagasság: 2m; Füstcsı maximális hossza 2m Kéményelhúzás 30 maximális kúpszög 2x egy irányban Füstcsı és elhúzás együttes maximális hossza : 3m, de max. a hatásos kéménymagasság fele Egy füstcsı egy készülék Könyökök száma: 2! de ekkor függıleges füstcsı min.3d Több bekötés alsó-felsı éle között 15cm Kürtı anyaga: Alumínium Korrózióálló acél Samott Kéménytest és anyaga: Falazott Szerelt Hıálló hıszigetelés 400cm 2 felett önálló kéménytest 35kW felett önálló kémény Gázellátás

28 Állandók: Gáztüzeléső, huzatmegszakítóval felszerelt tüzelıberendezés kéményének megengedett legkisebb keresztmetszete A min = a ( b h ) bc + τq h [ cm Alapkeresztmetszet: a = 100cm 2 Alapmagasság: b = 20m Kémény kiviteli tényezı (kémény fal érdessége) érdes falú (pl.: falazott tégla) c=0.6 sima falú (pl.: korr. acél) c=1.0 Üzemviteli tényezı: Ritkán használt (kisvíz melegítı) τ=0.51 Sőrőn használt (fali kazán) τ=0.86 Tüzelı berendezés és a kémény: Hatásos kémény magasság: h k [m], (de max.:8m) Névleges kazánteljesítmény: Q N [kw] c k + k N 2 ]

29 Kémények: Kéményrendszerek Győjtıkémények: Levego Füstgáz Levego Füstgáz Berendezés Berendezés Gázellátás

30 Zárt (LAS) rendszerő kémények 1.

31 Zárt (LAS) rendszerő kémények 2.

32 Zárt (LAS) rendszerő kémények 3.

33 Zárt (LAS) rendszerő kémények 4. 24kW névleges teljesítményő fali főtıkészülék Szintek száma A kémény kőrtı belsı átmérıje (befoglaló mérete) Szintenként 1 készülék Szintenként 2 készülék 1 Ø14 (36x36) Ø18 (40x40) 2 Ø16 (36x36) Ø22 (48x48) 3 Ø18 (40x40) Ø25 (48x48) 4 Ø20 (40x40) Ø30 (55x55) 5 Ø22 (48x48)

34 Kémények anyaga Épített kémények Kémény test Alumínium, Korr.Acél béléscsı Szerelt kémények Alumínium burkolat Hıálló hıszigetelés Korr.Acél béléscsı Egyéb anyagok: Samott

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 2. Zárt égéstermék-elvezetı berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 30. 1 Gravitációs, zárt égéstermék-elvezetı berendezések Kiegyenlített

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2010. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületgépészeti rendszerek I. 2010. március 22. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az 58 kw egység-

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermékelvezetése

Gázkészülékek égéstermékelvezetése Gázkészülékek égéstermékelvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2013. április 29. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés (MSZ

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2009. február 17. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés Hőmérsékleti

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján S E G É D L E T MSZ EN szabványok alapján E L Ő S Z Ó Mint ismeretes, az égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának helyzete (a nyomásviszonyok annak környezetében), áramlástani szempontból való

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

Az égéstermék-elvezetés felújítása. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 15.

Az égéstermék-elvezetés felújítása. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 15. Az égéstermék-elvezetés felújítása MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2011. november 15. Az égéstermék-elvezetés tervezése MSZ EN 1443:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények

Részletesebben

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése A C típusú gázfogyasztó készülékek változatai Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának lehetőségei 1. Az égéstermék kivezetése

Részletesebben

KORSZERŰ KÉMÉNY ÉPÍTÉSZ SZEMMEL. VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23. ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r.

KORSZERŰ KÉMÉNY ÉPÍTÉSZ SZEMMEL. VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23. ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r. KORSZERŰ KÉMÉNY KITORKOLLÁS ÉPÍTÉSZ SZEMMEL VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23 ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r. ÉPÍTÉSZEK FELADATA A KÉMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL 1. KÉMÉNY É HELYE

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008. március 3. 1 A gravitációs, nyitott égéstermék-elvezető berendezések méretezése Munkapont

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0487-06/3 Kéményfalazás, kéménybélelés, előregyártott elemek építésének lépései Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y GYŰJTŐ- ÉS EGYEDI KÉMÉNY EGYMÁSRAHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Dr. Szlivka Ferenc SZIE Földszint 3. lakás Konyhai egyedi kémény Hagyományos nyílászárók Junkers Euroline ZW 23 KE kombi kazán Fürdőszobai Gyűjtőkémény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2009.(XI. 27.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Módosításokkal

Részletesebben

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/42

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás

Épületgépészet bevezető előadás Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar szikra@egt.bme.hu 2013. max. 2m Kémények: Nyitott égésterű falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcső Gázberendezés

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Az elmúlt évek eladási statisztikáit megnézve elmondható,

Részletesebben

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK!

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Sajnos szomorú aktualitása van annak,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. a panelházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. a panelházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık a panelházak felújításához www.igmh.hu 2010. április 1 Bevezetés

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalom Előszó...8 Bevezetés...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...11 4. Általános jelölések és rövidítések...13 5. Számítási eljárás...13

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Bevezető OTSZ Preambulum (célok

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

N A P K É M É N Y E K. Solar Tower N A P K É M É N Y E K N A P K É M É N Y E K

N A P K É M É N Y E K. Solar Tower N A P K É M É N Y E K N A P K É M É N Y E K vagy hogyan lehet G felhasználni a ap energiáját? Solar Tower ap energiájának kiaknázására számos megoldás született. zek közül egy, a levegı áramlásán alapuló napkémény. (Solar tower) folyamat lényege

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Égéstermék elvezető rendszerek

Égéstermék elvezető rendszerek Égéstermék elvezető rendszerek Koncentrikus (Ø60/100 mm) elemek Koncentrikus (Ø80/125 mm) elemek Osztott rendszerű égéstermék elvezető elemek Kaszkád égéstermék elvezetők Különleges égéstermék elvezetések

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. közterület: közterület: közterület:

KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. közterület: közterület: közterület: Kéményseprőipari tevékenységet ellátó: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet. KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL

Részletesebben

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések VIESMANN VITOPEND 00-W VITOPEND -W Égéstermék elvezetések Műszaki adatlap Az árakat lásd az árjegyzékben Égéstermék elvezető rendszerek Vitopend 00-W-hez WHD és Alumíniumból koaxiális AZ-cső Ø 60/00 koaxiális

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.)

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalomjegyzék Előszó...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...10 4. Jelölések, rövidítések...17 5. Nem kiegyenlített égéstermék-elvezető

Részletesebben

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5 3.2. KÜLTÉRI ELHELYEZÉS 5

TARTALOMJEGYZÉK 5 3.2. KÜLTÉRI ELHELYEZÉS 5 I.verzió I.verzió, lezárva 2002. szeptember 9.-én TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 1. LEVEGŐ ELLÁTÓ ÉS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ 2 1.1. RAYTERM ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ KATEGÓRIÁI ÉS ANYAGAI 2 1.2. HI- ELTA FÜSTGÁZ

Részletesebben

A kémény már a padlástérben véget ért!

A kémény már a padlástérben véget ért! " Az idő vasfoga..." A kémény már a padlástérben véget ért! Bocsánat..., de a kőműves mindenre képes? Mindenben eltértek az engedélyezési tervtől, de a kémény a helyén maradt (a szoba közepén!). ... és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Égéstermék elvezetési rendszerek, részegységek működése, működtetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Égéstermék elvezetési rendszerek, részegységek működése, működtetése. A követelménymodul megnevezése: Bucsi Sándor Égéstermék elvezetési rendszerek, részegységek működése, működtetése A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi

Részletesebben

Kezelési- és üzembe helyezési utasítás K118 K128 K138 K175

Kezelési- és üzembe helyezési utasítás K118 K128 K138 K175 Kezelési- és üzembe helyezési utasítás Szilárdtüzeléső tőzhelyek K118 K128 K138 K175 Wamsler S. E. H 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55. Tel.: 32/411-833, Fax: 32/314-777 www.wamsler.eu 1. Elıszó Tisztelt

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5 (ALAP)SZIGORLATI TÉTELEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5 (ALAP)SZIGORLATI TÉTELEK ÉPÜLETSZERKEZETTAN 5 (ALAP)SZIGORLATI TÉTELEK 1. Alapozás 1.1. Épületek alapozásának elvei, a sík- és a mélyalapozási rendszerek csoportosítása. Alkalmazási területek, példák, jellemzı tulajdonságok. Az

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről

Részletesebben

Kéménykonferencia 2012. Csajka György

Kéménykonferencia 2012. Csajka György Az energiahatékonyság kéménykonstrukciós követelményei A schiedel kémény Az SIH később UNI*** Plus rendszer Minden tüzelőanyaghoz Minden nyílt égésterű tüzelőberendezéshez Tulajdonságok > nedvességre érzéketlen

Részletesebben

I. Az építési engedélyezési eljárásról

I. Az építési engedélyezési eljárásról 1 I. Az építési engedélyezési eljárásról A 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet (az építési engedélyezési eljárásról) 19. (1) b) pontja értelmében a tervezőnek egyeztetnie kell a területileg illetékes kéményseprő

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MSZE 595-8:2009. Hı és füst elleni védelem. Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály

MSZE 595-8:2009. Hı és füst elleni védelem. Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály MSZE 595-8:2009 Hı és füst elleni védelem Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság Tőzmegelızési Fıosztály Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály Mirıl

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben