~S~!0 GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY. sze;r~: Dr. Kás/eJlgltta gazdálkodási főosztályvezető. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~S~!0 GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY. sze;r~: Dr. Kás/eJlgltta gazdálkodási főosztályvezető. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Átírás

1 Ügyiratszám: 759/2012.VIII. Ügyintéző: Dr. Havellant Gabriella NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására ~S~!0 Kósa Tí~ea ) alpolgármester Dr. Kás/eJlgltta gazdálkodási főosztályvezető törvényesség i véleményezést végző sze;r~: Dr. Szemán Sándor cí mzetes főjegyző "fo tu.r~) l ~Jl Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője 4 ; Véleményező bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! január 1-jével elkezdődött a Honvédelmi Minisztérium Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása. A Honvédelmi Minisztérium a Kft. által üzemeltetett helyőrségi klubok ingatlanait az érintett önkormányzatok részére felajánlotta átvételre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 235/2011. (XI1.15.) számú határozatával döntött a Nyíregyháza, Színház u. 2. szám alatti 6019/2 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlan (Helyőrségi Klub) térítésmentes átvételéről. A Közgyűlés ezen határozatában bejelentette igényét a fenti ingatlan Önkormányzat részére történő térítésmentes tulajdonba adására, az Önkormányzat saját költségén vállalta az ingatlan tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, vállalta az ingatlan határozatlan időre szóló üzemeltetését, a személyi állomány átvételét legfeljebb 1 év továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, továbbá a Helyőrségi Klubban működő három társadalmi szervezet elhelyezését. A Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Irodája május 10. napján érkezett levelében azzal fordult Polgármester Úrhoz, hogya Helyőrségi Klubban működő honvédségi civil szervezetek további működési feltételeinek, valamint az MH HKNYP 6. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda rendezvényeinek a Klubban történő biztosítása érdekében együttműködési megállapodás tervezetet készítettek. Álláspont juk szerint az ingatlan átadásának folyamata általában 6-8 hónap is lehet, és ezen időszakig a Honvédelmi Minisztérium az ingatlant bérbe kívánja adni az Önkormányzatnak. Az Együttműködési megállapodás tervezet 1.2. pontjában rögzítésre került, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 235/2011. (XI1.15.) számú közgyűlési határozatában azt nyilatkozta ki, hogy a fent megjelölt ingatlant a térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülés időpontjáig bérbe veszí. A tervezet több ponton említ bérleti jogviszony t, sőt az Együttműködési Megállapodás hatályba lépésének feltételéül a HM, mint bérbeadó és az Önkormányzat, mint bérlő között kötendő bérleti szerződés érvényes létrejöttét szabja. A közgyűlési határozat és az annak alapját képező előterjesztés ismeretében megállapítható, hogy az Önkormányzat nem vállalta azt, hogy az ingatlant a térítésmentes tulajdonba kerülés időpontjáig bérbe veszi. A tervezet 4.5. pontjában meghatározott eszközök (telefon használat, internet használat) működési költségeit is az Önkormányzatnak kellene térítésmentesen biztosítani. Ezen túlmenően a tervezet 10 civil szervezetet említ, szemben a Közgyűlés fent hivatkozott határozatával, amelyben az Önkormányzat 3 szervezet elhelyezésének biztosítását vállalta. A hivatkozott Közgyűlési határozat nem adott felhatalmazást fentiek tekintetében, ezért szükséges annak Közgyűlés előtti (ismételt) tárgyalása. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. Nyíregyháza, június 18. Tisztelettel: Dr. Ká~rigitta főosztályvezető

3 Melléklet a 759/2012VIII. sz. előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK.../2012.(VI.28.) számú határozata a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és "A" változat a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Irodája által benyújtott Együttmüködési megállapodás tervezetet jelen határozat mellékiete szerint elfogadja. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, valamit a tulajdonba adási eljárásban szükséges jognyilatkozatok megtételére. "B" változat: a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Irodája által benyújtott Együttműködési megállapodás tervezetet nem fogadja el. Nyíregyháza, június 28. A határozatot karják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a címzetes főjegyzö és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői

4 Melléklet a....i2012.(vi.28.) sz. határozathoz HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MINISZTERI KABINET Nyt. szám: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. számú példány EGYÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs TERVEZET amely létrejött egyrészről a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Budapest, Balaton út képviseletében eljáró, Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószám: , KSH szám: , képviseletében: Dr Kovács Ferenc polgármester, harmadrészről a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MB HKNYP) 1134 Budapest Dózsa György út 51. képviseletében eljáró Vanyur Tibor mk. ezredes parancsnok között Az MH HKNYP 6. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, a továbbiakban: Katonai Szervezet), valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú V árosban élő, az MH gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó Civil Szervezetek működési feltételeinek biztosítása tárgyában. 1. A megállapodás létrejöttének jogi alapja: 1.1. A HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetés i Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését elrendelő /2011 nyt. számú Tulajdonosi határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 235/2011. (XII. I 5) szamu Közgyűlési határozatában kinyilatkozta azt a szándékát, mely szerint, a Magyar Állam tulajdonát képező és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, a nyíregyházi fóldhivatal 6019/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 4400 Nyíregyháza, Színház u. 2. szám alatti ingatlant /Helyőrségi Klub/ a térítésmentes Önkormányzati tulajdonba kerülés időpontjáig bérbe veszi. Továbbá kinyilatkozta, hogy a hivatkozott önkormányzati határozatban meghatározott egyéb kötelezettségeket felvállalja. 2. A felek között megkötött együttműködési megállapodás célja: a) az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően tisztázza az Önkormányzat által vállalt, a Katonai Szervezet szervezeti életének, kulturális rendezvényei kiszolgálásának biztosításával összefüggő feladatokat, szolgáltatásokat a volt HEMO ingatlanában.

5 2 b) a honvédség gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó Civil Szervezet működési feltételeinek biztosításával összeruggő feladatokat, szolgáltatásokat a volt HEMO ingatlanában. c) pontosítsa mindazokat a kölcsönösen elvárható támogatási, kapcsolattartási, ellenőrzési formákat, melyek biztosítják a Katonai Szervezet, valamint a Civil Szervezet további problémamentes, a szervezeti és társadalmi elvárásoknak megfelelő működését. 3. Az együttműködés keretében az Önkormányzat a Katonai Szervezet szervezeti életének és kulturális rendezvényeinek biztosítása érdekében vállalja: 3.1. Évente alkalommal helyet biztosít a Katonai Szervezet igénye alapján nemzeti, állami és katonai (fegyvememi) ünnepein, rendezvényein, amelynek helyszínei színházterem, klubhelyiség, kiállító terem, stb A Katonai Szervezet rendezvényeihez az ingatlan és a technikai eszközök térítésmentes biztosítását, valamint a rendezvények technikai kiszolgálását a rendelkezésre álló eszközrendszer mértékéig A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. számú törvény (a továbbiakban: Ntv.) 13 (4) bekezdés a) pontja alapján, az ingyenes tulajdonban adott ingatlan a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníthető el, és az Önkormányzat azt a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni. Amennyiben az Önkormányzat 15 év után értékesíti a tulajdonába került ingatlant, úgy a Katonai Szervezet rendezvényeinek kiszolgálását az Önkormányzat más ingatlanában legalább a HEMO ingatlanában biztosított színvonaion köteles biztosítani a pontoknak megfelelően a Katonai Szervezet megszűlléséig. 4. Az együttműködés keretében az Önkormányzat a Civil Szervezet működési feltételeinek biztosítása érdekében vállalja: A Jelen megállapodás tekintetében honvédségi kötődésűek az alábbi Civil Szervezetek: - Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervezetek Nyugdíjas Klubja; - Honvédség és Társadalom Baráti Kör Nyíregyházi Szervezete; - Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület; - Nyíri Honvéd Egyesület; - Vay Ádám Logisztikai Ezred Társadalmi Baráti Kör - Veterán Repülők Egyesülete; - Segítsünk Egymásért Alapítvány; - Természetbarátok Egyesülete; - Női Népdalkör; - Férfi Honvéd Népdalkör A Civil Szervezet részére - a korábbi közéleti és közösségi élet színvonalának megtartásához - térítésmentesen biztosít...helyiséget irodai használatra, és a működéshez szükséges technikai feltételeket Az irodahelyiségetlket az Önkormányzat kizárólagos használatra biztosítja a Civil Szervezetek részére. Az iroda berendezése a használat jellegének megfelelő, leltárral átadott

6 3 bútorzat (asztalok, székek és szekrény), technikai feltételként az irodában 1 db telefonvonal készülékkel,l internet csatlakozással, valamint asztali számítógép (PC) A Civil Szervezetek nagyobb rendezvényeire évente... alkalomra (részletesen külön szerződésben pontosítva), a rendezvény jellegéhez szükséges helyiséget (színházterem, klubhelység, kiállító terem) biztosít a volt HEMO ingatlanában. A rendezvények tervezett időpontjáról a felek legalább 30 nappal előtte kötelesek egyeztetni Az Önkormányzat az alábbi eszközök működési költségeit (bruttó) térítésmentesen biztosítja: - telefon használat:...ftjszervezet, - internet használat:...ft éves viszonylatban összesen...-ft. erejéig. A működési költségekre biztosított keret összege évente legalább az előző évi infláció mértékével növekszik. A fentiekben megfogalmazott költségek túllépése esetén a plusz költségeket a Civil Szervezetek kötelesek kiegyenlíteni A helyiségek közüzemi szolgáltatások díjainak átvállalásával, valamint a Civil Szervezetek saját vagyonát képező, a szervezetek működését közvetlen szolgáló berendezések és technikai eszközök folyamatos használatának és működtetésének engedélyezésével is hozzájárul a Civil Szervezet eredményes működéséhez Az Önkormányzat az ingatlan bérbevétele után, (bérlés időtartama alatt minden évben) a tárgyévet követő év első felében, de legkésőbb június 30-ig tájékoztatja a HM parlamenti államtitkárát a Civil Szervezet működési feltételeinek biztosításáról Az Nvt. 13 (4) bekezdés a) pon1;ja alapján, az ingyenes tulajdonban adott ingatlan a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenithető el, és az Önkormányzat azt a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állag át megóvni. Amennyiben az Önkormányzat 15 év után értékesíti a tulajdonába került ingatlant, úgy a Civil Szervezet folyamatos működési feltételeinek biztosítása érdekében, a szükséges elhelyezési (terem/iroda, berendezési tárgyak, rendezvénytermek) és technikai feltételeket az Önkormányzat más ingatlanában, a pontoknak megfelelően köteles biztosítaní. A Civil Szervezet a csereként felajánlott helyiség kiválasztásában előzetes véleményezési joggal rendelkezik, véleményét ilyen mértékű változtatási igényesetén az Önkormányzatnak ki kell kérnie, melyet az Önkormányzatnak figyelembe kell vennie. 5. Az együttműködés keretében a HM vállalja: 5.1. A HM a rendelkezésére álló eszközökkel a továbbiakban is segíti a Civil Szervezet tagjai kulturális / sport / szociális ellátását, segíti tevékenységüket, egyeztetve a szervezetek országos érdekvédelmi vezetőségével 5.2. A HM a támogatást nyújtó Katonai Szervezet bevonásával vizsgálja a Civil Szervezetek által benyújtott igényeket, majd erőforrásainak függvényében dönt azok teljesítéséről.

7 4 6. Az együttműködő Felek egyetértenek abban, hogy: 6.1. A Katonai Szervezet rendezvényeinek biztosítására az Önkormányzat és az MR HKNYP 6. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda parancsnoka a jelen Megállapodás aláírása után 30 napon belül külön megállapodást kötnek, mely magába foglalja a rendezvények kiszolgálásának feltételeit és annak egy példányát HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Iroda részére megküldi. A továbbiakban minden év november 30-ig a következő éves munkaterv alapján a programok biztosítására a Felek külön megállapodást kötnek Az Együttműködési Megállapodás aláírása után az Önkormányzat és a Civil Szervezetek 30 napon belül kötelesek Ingatlanhasználati Megállapodást kötni és annak egy példányát HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Iroda részére az érintett Civil Szervezetek megküldi. 603.Az Ingatlanhasználati Megállapodás az ingatlan Önkormányzat által történő bérbevétel ének idejéig érvényes. A szerződő felek az Ingatlanhasználati Megállapodást egyoldalúan nem változtathatja meg Az Ingatlanhasználati Megállapodásnak tartalmaznia kell az együttműködés feltételeit, a Civil Szervezetek kötelezettségeit, valamint teljes részletességgel a szervezeti működéséhez nyújtott, az Önkormányzat által biztosított elhelyezési, szolgáltatási feltételeket, továbbá a Civil Szervezetek saját vagyonát képező berendezések, eszközök használatának, működtetésének szabályait, feltételeit. Az Ingatlanhasználati Megállapodást amennyiben a felek igénylik, évente felülvizsgálhatják és módosíthatják A rendezvények helyiségigényének és egyéb lehetséges támogatások biztosítása érdekében a Civil Szervezetek az éves terveik alapján elkészítik havi programjaikat és azt a tárgyhót megelőző hó Ol-ig egyeztetik az Önkormányzat képviselőjével. Az egyeztetés során felmerülő vitás kérdések esetén a Felek kölcsönös megegyezésre törekszenek A Civil Szervezet az Önkormányzat által a volt HEMO ingatlanában biztosított használat jogát más civil szervezetnek, jogi személynek és magánszemélynek nem engedheti át A Jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltak megvalósulásának ellenőrzésére a felek képviselői jogosultak. 7 A Felek megállapodnak abban, hogy: 7.1. Jelen Együttműködési Megállapodás hatályba lépésének feltétele a HM, mint bérbeadó és az Önkormányzat, mint bérlő között a nyíregyházi földhivatal 6019/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 4400 Nyíregyháza, Színház u. 2. szám alatti ingatlant IHEMO/ tárgyában kötendő bérleti szerződés érvényes létrejötte A jelen Együttműködési Megállapodás az ingatlan Önkormányzat által történő bérbevételének idejéig érvényes, melyet a Felek egyoldalúan nem változtathatnak meg

8 A Felek kijelentik, hogya 7.1. pontban jelzett ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülése esetén, jelen Együttműködési Megállapodás szerinti tartalommal új Együttműködési Megállapodást kötnek 7.4. Ezen együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulása közös érdek, a Felek magukra nézve kötelezőnek tartják, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy végrehajtása ajogszabályok rendelkezései, és a már megkötött szerződések szerint történjék A jelen megállapodásban foglaltak megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérik és az azokkal kapcsolatos megállapításaikról rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal kötelezően kölcsönösen tájékoztatják egymást A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Felek a jelen megállapodásból fakadó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag és saját kezűleg írtak alá. Budapest, n. Nyíregyháza, n Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter Dr Kovács Ferenc polgármester Vanyur Tibor mk. ezredes MR Radkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnok

9 Készült: 13 példányban Egy példány: 5 lap Ügyintéző (tel.:) Kocsi László alezredes ( /21-162) Kapjálc 1. sz. példány: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2. sz. példány: HM PÁT Társadalmi Kapcsolatok Iroda 3. sz. példány: HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály 4. sz. példány: HM FHH Infrastrukturális Igazgatóság 5. sz. példány: MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. sz. példány: MH MH HKNYP 6. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 7. sz. példány: Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervezetek Nyugdíjas Klubja 8. sz. példány Honvédség és Társadalom Baráti Kör Nyíregyházi Szervezete 9. sz. példány Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület 10. sz. példány: Nyíri Honvéd Egyesület ll. sz. példány: Vay Ádám Logisztikai Ezred Társadalmi Baráti Kör 12. sz példány: Veterán Repülők Egyesülete 13. sz. példány: Segítsünk Egymásért Alapítvány 6

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

K~~íS,l alpolgármester

K~~íS,l alpolgármester NYÍREGYHÁZA 4401 NVíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ü gyi ratszám :25.120-3/2013.V III.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J a v a s l a t az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére Készítette: Lombos

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és a Budapest X. kerület,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. amely létrejött egyrészről: Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 3/2012. (1.19.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 3/2012. (1.19.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (1.19.) számú határozata a Móricz Zsigmond Színház átvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A Közgyűlés 1.1 a 226/2011.(XI1.8.) számú határozatával

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE A Képviselő-testület 2014. december 10-ei ülésére Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat a Közösségi (civil)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben