Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki."

Átírás

1 Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2004.(XI.30.) rendelte a köztisztaságról és a szervezett helyi köztisztasági közszolgáltatások kötelező igénybevételéről a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 11/2009.(VIII.27.) rendelettel egységes szerkezetben Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv.(továbbiakban Ötv.) 16. (1) bek., valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv.(továbbiakban Hgt.) 23. -ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja: azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek elősegítik a község tisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatások ellátásának, a kötelező igénybevételének, az ezzel kapcsolatos térítési díj a fizetésének rendjét. 2. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. 3. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre. 4. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre. 5. A köztisztaság megőrzésében köteles mindenki közreműködni és a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. 6.

2 A Képviselő-testület a köztisztasági célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 7. (1) A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás területén támogatja a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó technológiák alkalmazását, illetve a környezetkímélő hulladékkezelő technológia bevezetését, annak érdekében együttműködik a szomszédos önkormányzatokkal. E rendelet alkalmazásában: Fogalmi meghatározások 1. Ingatlan tulajdonos: a tulajdonos, az ingatlan használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási, berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el. 3. hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, valamint elszállítása a rendelet szerinti hulladékgyűjtő telepre. 4. közszolgáltatás: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás, gazdálkodó szervezet által végzett közszolgáltatási tevékenység. 5. közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozó megállapított díj. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok.

3 9. A szilárd hulladék begyűjtésével, elszállításával a Képviselő-testület a Né és Pa Kft.-t Vámosmikola, Alkotmány u. 20. székhelyű - vállalkozó közszolgáltatót bízza meg, aki teljesíteni tudja a Hgt-ban és a végrehajtási rendeletben előírt feltételeket. 10. A Képviselő-testület a Hgt-ban és a végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelő eljárás lefolytatásával dönt az egyes hulladékkezelési közszolgáltatások tekintetében a közszolgáltató nyilvános pályázat útján történő kiválasztásáról, ha a jelenlegi vállalkozóval megkötött szerződés szerinti határidő lejár. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatónak a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolat jogai és kötelezettségei 11. A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki: a.) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállító eszközeihez rendszeresített és a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmai elszállítására, b.) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer igény esetén kétszer - a képviselő-testület által meghatározott időpontban és helyen, a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására, az ún. lomtalanításra. c.) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés), ha az önkormányzat az ehhez szükséges feltételeket biztosítani tudja. 12. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. (2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe.

4 13. A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel az önkormányzat 10 évre szólóan köti meg. Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 14. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok - így pl. a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon lakók számát és az ingatlanon várhatóan keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét. (2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. (3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik. 15. (1) Azon utcák jegyzékét, amelyekből kukás szemétszállítás történik az 1.sz. melléklet tartalmazza. (2) Azok a lakók, akik a 2 sz. mellékletben szereplő utcákban laknak a háztartási hulladékot a kihelyezett konténerbe üríthetik le, illetve a szolgáltató által történt egyeztetés alapján kijelölt helyre helyezhetik el. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 16. (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett nyilvántartás miatt a jegyzőhöz címzetten - írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

5 (2) A (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, a jegyzőhöz címzetten köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga gondoskodik települési szilárd hulladékának kezeléséről. (4) A (3) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már működő létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, míg a rendelet hatályba lépését követően igénybe venni kívánt, illetve létesített létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezetnek nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles. (6) A 16. (3) bekezdésében meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelőség igazolásának beszerzéséről az egyes hulladékkezelőkre, valamint az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan külön-külön a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató az igazolást köteles megküldeni a jegyzőnek a nyilvántartás érdekében. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje 17. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 18. (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely a 15. alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. (2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. (3) A közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekről is értesíti a körjegyzőt, amelyek kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 19.

6 (1) Szüneteltethető a 8. (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. (4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása 20. (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A gyűjtőedények felsorolását a jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. (3) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (4) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a közszolgáltató állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiségre és a gyűjtési/ürítési gyakoriságra tekintettel, figyelemmel az ingatlantulajdonosok igényeire is. (5) A hulladék ürítése heti egy alkalommal hétfői napon történik, az ingatlantulajdonos indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet. (6) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és/vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető maximális tömeget, a közszolgáltató az ingatlantulajdonos értesítésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. (7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú,

7 vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni. (8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (7) bekezdésben irt bejelentési kötelezettségét, és/vagy az ingatlantulajdonos a hulladékot nem a szabványosított gyűjtőedényben gyűjti, a közszolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására díjfizetés ellenében, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni. 21. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselő-testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterülethasználati hozzájárulás alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon megelőző napot, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a közszolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. (4) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve a 22. (8) bekezdése esetében az ott megjelölt más gyűjtőeszközben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos. (5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényekben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (7) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni, lerakni. 22. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről. A gyűjtőedény rendeltetéstől

8 eltérő használata, valamint eltűnése, megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 20. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, vagy a 20. (6) bekezdése szerint a gyűjtőedényét lecserélték. A közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni. (2) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) A közszolgáltató által kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztításáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató legalább kéthavonta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal köteles gondoskodni. Az ilyen eszközök karbantartása a közszolgáltató kötelezettsége. A képviselő-testület által kihelyezett gyűjtőedények tisztításáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, illetve annak rendszeres tisztítására a közszolgáltatóval megállapodhat. (4) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. (5) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. 23. (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: a.) 110 és 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, b.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg. (2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (4) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (5) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni, illetve a Hgt. 12. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárni.

9 24. (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes zárt vagy letakart konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. (2) A Képviselő-testület az 2. sz. mellékletben határozza meg azokat a helyeket, ahol a közszolgáltatónak a konténereket kell elhelyezni. A konténer elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatási napon, illetve igény és bejelentés szerint köteles gondoskodni. 25. (1) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: a.) az nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben, vagy más gyűjtőeszközben kerül kihelyezésre, b.) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető, c.) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, d.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, e.) a kihelyezett gyűjtőedény a 23. (1) bekezdésében megállapított tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségét a szállítás soron következő időpontjáig nem teljesíti, annak a közszolgáltató tesz eleget. Az ingatlantulajdonos köteles a többletszolgáltatással felmerült díjkülönbözet megfizetésére, amelyet a közszolgáltató külön tételként feltüntetve a közszolgáltatási díj soron következő számlájában érvényesít. A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 26. (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a

10 háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, járműroncsra, bio hulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. (2) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. (3) Az elszállítandó nagy darabos hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A lomtalanítás költségei az önkormányzatot terhelik. (5) A közszolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon vagy eltérő időben közterületen kihelyezett nagy darabos hulladékot, illetve a kihelyezett nagy darabosnak nem minősülő más hulladékot csak akkor köteles elszállítani, ha azt az ingatlantulajdonos előre megrendelte a közszolgáltatónál. A díjkülönbözetet a közszolgáltató érvényesíti a kihelyező felé. Ha a hulladékot szabálytalanul kihelyező személye nem állapítható meg, a közszolgáltató a közterület tulajdonosa felé érvényesítheti a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos díjat. A közszolgáltatás díja 27. (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkelezési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. (2) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonos változás közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. (3) A közszolgáltatás díját a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 28. (1) A közszolgáltató minden év november 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében. (2) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően részletes költségelemzést kell készíteni, melyhez a közszolgáltató köteles díjkalkulációt és költségelemzést készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a 27. (3) bekezdésében meghatározott díjfizetési időszak lejárta előtt, legkésőbb november 30-ig az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani. (3) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

11 Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 29. (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi legmagasabb díját a jelen rendelet 3. számú melléklete állapítja meg. (2) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. (3) A közszolgáltatási díj havonta fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg. A havi díj megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között. (4) Az üdülőtulajdonosok nem fizetnek közszolgáltatói díjat október 1-től - március 31-ig, de ha ezen időtartamon kívül is igénybe veszik a közszolgáltatást, akkor a szolgáltatással arányos díjfizetési kötelezettségük jelentkezik. A közszolgáltatási díj megfizetése 30. (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. (2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató félévenként számlázza ki. A közszolgáltatónak jogában áll a féléves díjfizetéstől eltérni és az egész évre esedékes díjat egy számlában érvényesíteni, feltéve, hogy az ingatlantulajdonos kifejezetten kéri azt. (3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. (4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatállyal nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. (5) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását, illetve a teljesítést igazolja.

12 (7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (Hgt. 26. (1) bek.) (8) Ha a közszolgáltató nem igényli a díjhátralék adók módjára történő behajtását, úgy a díjhátralék beszedése iránt jogosult maga, vagy megbízottja útján eljárni. (9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt, a közszolgáltatóval történt előzetes egyeztetés illetve bejelentés alapján. (10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések 31. (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (Hgt. 32. (1) ) (2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen. 32. (1) A települési szilárd hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. (2) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer tulajdonosának cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért Általános jogi felelősség 33. (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerint (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

13 (2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles a.) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást abbahagyni, b.) az általa okozott károkért helytállni, c.) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. (3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. (4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli. A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése 34. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése - a magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján - a körjegyző feladata. (2) A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés és a szükséges intézkedés megtétele (elszállítás, elföldelés, a kihelyező személyének felderítése, stb.) szintén a körjegyző feladata. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 35. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az ingatlan előtti járdaszakasznak, valamint az út belső vonaláig terjedő terület állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz szórásáról. A járdák tisztítását reggel 6 óráig el kell végezni. Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő egy méter széles területsávot kell járdának tekinteni. b.) Az ingatlan tulajdonosa a járdaszakasz melletti átereszeknek, folyókáknak, árkoknak, csatornanyílásoknak, hótól, jégtől és más lefolyást gátló anyagokból való megtisztításáról is köteles gondoskodni. c.) Azokon a helyeken, ahol intézményes út tisztítás nincs, az ingatlan tulajdonosa köteles a közterületet az út középvonaláig tisztántartani és szükség esetén locsolásról gondoskodni. Nagyforgalmú közterületeken a Polgármesteri Hivatalnak, továbbá minden olyan ingatlanon, ahol a lakosság nagy számban fordul elő, a tulajdonosnak kellő számú papír- és hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, s azok rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról kell gondoskodnia A közutak mentén az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen a füves részt

14 kaszálni és az árokból a hordalékot kitakarítani, melynek elszállításáról bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. d.) Patakmeder tisztántartásáról a kezelő folyamatosan köteles gondoskodni. e.) Patak medrébe, rézsűjébe szemetet, hulladékot dobni, szórni, T I L O S! f.) Az üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti járdát, közterületet a helyiség használója köteles tisztántartani, locsolással portalanítani és a síkos járdaszakasz szórásáról gondoskodni. g.) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. h.) A legeltetéshez hajtott állat, valamint lófogatos vagy egyéb igavonó állat által vontatott jármű hajtója az állatok után közterületen, közúton keletkezett trágyát köteles azonnal eltakarítani. i.) Az állati hullát közterületen elhagyni nem szabad. A közterületen elhullott állat elszállításáról a tulajdonos, ha az nem ismert a Polgármesteri Hivatal soron kívül gondoskodik. j.) A közterületeken szemetet, hulladékot elszórni, eldobni, szennyes vagy egészségre ártalmas folyadékot kiönteni, oda kivezetni T I L OS! k.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyomtalanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. l.) Ha az ingatlanról a járdára és az úttest fölé ágak és bokrok nyúlnak ki és akadályozzák a biztonságos közlekedést, akkor annak levágásáról a tulajdonosnak gondoskodni kell. (2) Két szomszédos terület, épület közötti forgalmi területsáv, vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között %-ban oszlik meg. (3) A közterületek tisztántartásáról, hó- és jégmentesítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Közterületek használata 36. (1) Tilos a helyiségek és területrészek feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadék elvezető árokba belevezetni, belesöpörni vagy beleönteni. (2) Közterületen tömegközlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén tilos a gépjármű mosás. Ugyancsak tilos a gépjárművek mosása a közkifolyók és a járdák közelében. (3) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni T I L O S! (4) Az ingatlanok előtti közterületen élő sövényt telepíteni csak úgy szabad, hogy az a közlekedést ne zavarja. Az élő sövény magassága max. 80 cm, szélessége: 50 cm lehet.

15 Szennyező anyagok szállítása 37. (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot, stb.) csak tűz, por és szóródás- csepegés mentesen szabad szállítani. (2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület beszennyeződne, ennek előidézője köteles a területet azonnal megtisztítani. Szilárd hulladékok kezelése Köztisztasági szolgáltatás 38. (1) A települési szilárd hulladékot, ezen belül a háztartási és egyéb szilárd hulladékot a község kül- és belterületén elhelyezni tilos! A szilárd hulladékot az erre a célra kijelölt Vámosmikolai szeméttelepre kell beszállítani. (2) Nem minősül települési kommunális hulladéknak az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanás veszélyes anyag, a tűzveszélyes hulladék, a nagyméretű eredeti alakjában a szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető göngyöleg. (3) A község közigazgatási területén a rendelet 3. -a szerinti tulajdonosok az ingatlanukon keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről a közszolgáltatás igénybevétele utján kötelesek gondoskodni. (5) A szolgáltatóval a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést a képviselő-testület képviseletében a polgármester köti meg. Szabálysértések 39. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 16., 20. (1),(2) bek. 21. (1),(2).(4),(7) bek. 22. (4),(5) bek. 23. (3),(4),(5) bek. 35. (1),(2) bek. 36., 37. (1) (3) bek.-ben foglaltakat megszegi, aki a.) a 16. -ban foglalt igazolási kötelezettségének nem vagy nem az ott előírtaknak megfelelően tesz eleget, b.) aki köztisztasági tevékenységet engedély nélkül végez, c.) a hulladék elhelyezése során a környezetet szennyezi. (2) A (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni birság is kiszabható.

16 Záró rendelkezések 40. (1) A rendelet 2005 január 1-én lép hatályba, rendelkezését a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Köztisztaságról és a szervezett helyi köztisztasági közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2001.(II.15.) rendelete. *(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja. Durján Miklós polgármester Szabóné Egri Teréz mb. körjegyző A rendelet november 27-én kihirdetésre került. Szabóné Egri Teréz mb. körjegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet augusztus 27-én kihirdetésre került. Bóna Olga körjegyző * A 13/2008.(XI.27.) rendelettel módosított szöveg, hatályos november 27-től.

17 1. sz. melléklet Kimutatás a kukás szemétszállításba bevont utcákról - Alkotmány utca - Ipoly utca - József Attila utca - Május 1. utca - Rákóczi utca - Kossuth Lajos utca - Huszár utca - Vörösmarty utca - Pásztói utca - Szobi utca - Ipolysági utca - Dózsa utca - Börzsönyi utca - Petőfi utca - Bem utca - Laktanya utca - Damjanich utca - Béke utca - Árpád utca - Szent János tér

18 2. sz. melléklet 1./ Ingatlanhoz tartozó gyűjtőedényenként: ** Szilárd hulladék elszállításának díja augusztus december 31-ig. a.) 60 literes edény: (külön háztartásban élő 65 év feletti, állandó vámosmikolai lakos igényelheti) 178 Ft/ürítés + 25 % ÁFA = 223 Ft/ürítés 86 Ft/szállítás + 25 % ÁFA = 107 Ft/szállítás 330 Ft/ ürítés + szállítás x 1 hónap = Ft/ hó Ft/ 5 hó b.) 120 literes edény: 284 Ft/ürítés + 25 % ÁFA = 355 Ft/ürítés 86 Ft/szállítás + 25 % ÁFA = 107 Ft/szállítás 462 Ft/ ürítés + szállítás x 1 hónap = Ft/ hó Ft/ 5 hó c.) Ha egy ingatlanhoz több 120 l-es gyűjtőedény tartozik, akkor gyűjtőedényenként kell fizetni a b.) pont szerinti összeget. d) 240 literes edény: 512 Ft/ürítés + 25 % ÁFA = 640 Ft/ürítés 86 Ft/szállítás + 25 % ÁFA = 107 Ft/szállítás 747 Ft/ ürítés + szállítás x 1 hónap = Ft/ hó Ft/ 5 hó e.) 4 m3 konténer egyszeri szállítási díja: Ft /konténer+25 % ÁFA Összesen: Ft/konténer Átrakási és ártalmatlanítási díj: Ft/tonna+25 % ÁFA Összesen: Ft/tonna d.) Hulladékgyűjtő zsák: 400 Ft/db+25 % ÁFA Összesen: 500 Ft/db 2./ A szolgáltatást végző Né & Pa Kft. Vámosmikola községben évi egy alkalommal térítésmentes lomtalanítást végez. ** A 11/2009.(VIII.27.) rendelettel módosított szöveg hatályos augusztus 27-től.

19 A gyűjtőedényekről 3. sz. melléklet Vámosmikola község területén az alábbi gyűjtőedényeket lehet használni: literes gyűjtőedény literes gyűjtőedény literes gyűjtőedény 4. 4 m 3 -es konténer

20 4. sz. melléklet A konténerek helyéről 1. Vámosmikola Temető 2. Vámosmikola Szabadidőközpont 3. Vámosmikola Általános Iskola

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSSII HULLADÉKKAL KAPCSSOLATOSS HULLADÉKKEZELÉSSII KÖZSSZOLGÁLTATÁSSRÓL ÉSS A KÖZTERÜLETEK TIISSZTÁN TARTÁSSÁRÓL SSZÓLÓ 26/2004..((V.. 27..))

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról - Tuzsér

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Mátramindszent Község

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. Gyál Város Önkormányzatának 26/2002.(XII. 20.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01) 23/2012(XII.15.)önkormányzati

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hajdúbagos Község

Részletesebben

Hatályos október 16-tól

Hatályos október 16-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hatályos 2013.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

fejezet Általános rendelkezések

fejezet Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.)számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Kőszárhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben