Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki."

Átírás

1 Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2004.(XI.30.) rendelte a köztisztaságról és a szervezett helyi köztisztasági közszolgáltatások kötelező igénybevételéről a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 11/2009.(VIII.27.) rendelettel egységes szerkezetben Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv.(továbbiakban Ötv.) 16. (1) bek., valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv.(továbbiakban Hgt.) 23. -ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja: azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek elősegítik a község tisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatások ellátásának, a kötelező igénybevételének, az ezzel kapcsolatos térítési díj a fizetésének rendjét. 2. A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. 3. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre. 4. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre. 5. A köztisztaság megőrzésében köteles mindenki közreműködni és a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. 6.

2 A Képviselő-testület a köztisztasági célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 7. (1) A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A képviselő-testület a hulladékgazdálkodás területén támogatja a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó technológiák alkalmazását, illetve a környezetkímélő hulladékkezelő technológia bevezetését, annak érdekében együttműködik a szomszédos önkormányzatokkal. E rendelet alkalmazásában: Fogalmi meghatározások 1. Ingatlan tulajdonos: a tulajdonos, az ingatlan használója, bérlője (továbbiakban: tulajdonos) nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási, berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el. 3. hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, valamint elszállítása a rendelet szerinti hulladékgyűjtő telepre. 4. közszolgáltatás: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás, gazdálkodó szervezet által végzett közszolgáltatási tevékenység. 5. közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozó megállapított díj. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok.

3 9. A szilárd hulladék begyűjtésével, elszállításával a Képviselő-testület a Né és Pa Kft.-t Vámosmikola, Alkotmány u. 20. székhelyű - vállalkozó közszolgáltatót bízza meg, aki teljesíteni tudja a Hgt-ban és a végrehajtási rendeletben előírt feltételeket. 10. A Képviselő-testület a Hgt-ban és a végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelő eljárás lefolytatásával dönt az egyes hulladékkezelési közszolgáltatások tekintetében a közszolgáltató nyilvános pályázat útján történő kiválasztásáról, ha a jelenlegi vállalkozóval megkötött szerződés szerinti határidő lejár. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatónak a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolat jogai és kötelezettségei 11. A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki: a.) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállító eszközeihez rendszeresített és a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmai elszállítására, b.) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer igény esetén kétszer - a képviselő-testület által meghatározott időpontban és helyen, a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására, az ún. lomtalanításra. c.) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés), ha az önkormányzat az ehhez szükséges feltételeket biztosítani tudja. 12. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. (2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe.

4 13. A közszolgáltatási szerződést a települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel az önkormányzat 10 évre szólóan köti meg. Az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 14. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok - így pl. a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon lakók számát és az ingatlanon várhatóan keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét. (2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik. (3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik. 15. (1) Azon utcák jegyzékét, amelyekből kukás szemétszállítás történik az 1.sz. melléklet tartalmazza. (2) Azok a lakók, akik a 2 sz. mellékletben szereplő utcákban laknak a háztartási hulladékot a kihelyezett konténerbe üríthetik le, illetve a szolgáltató által történt egyeztetés alapján kijelölt helyre helyezhetik el. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 16. (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely települési szilárd hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett nyilvántartás miatt a jegyzőhöz címzetten - írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolnia kell, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

5 (2) A (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet a jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetőleg a rendelet hatálybalépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, a jegyzőhöz címzetten köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga gondoskodik települési szilárd hulladékának kezeléséről. (4) A (3) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet már működő létesítmény, berendezés esetén a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, míg a rendelet hatályba lépését követően igénybe venni kívánt, illetve létesített létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezetnek nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett be, vagy a gazdálkodó szervezet, illetve a rá vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles. (6) A 16. (3) bekezdésében meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelőség igazolásának beszerzéséről az egyes hulladékkezelőkre, valamint az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan külön-külön a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató az igazolást köteles megküldeni a jegyzőnek a nyilvántartás érdekében. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje 17. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 18. (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely a 15. alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. (2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. (3) A közszolgáltató azokról a gazdálkodó szervezetekről is értesíti a körjegyzőt, amelyek kötelezetté váltak a közszolgáltatás igénybevételére és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére. 19.

6 (1) Szüneteltethető a 8. (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. (3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. (4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása 20. (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A gyűjtőedények felsorolását a jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. (3) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (4) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a közszolgáltató állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiségre és a gyűjtési/ürítési gyakoriságra tekintettel, figyelemmel az ingatlantulajdonosok igényeire is. (5) A hulladék ürítése heti egy alkalommal hétfői napon történik, az ingatlantulajdonos indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet. (6) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és/vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető maximális tömeget, a közszolgáltató az ingatlantulajdonos értesítésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. (7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú,

7 vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlantulajdonos pedig a többletszolgáltatás díját megfizetni. (8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (7) bekezdésben irt bejelentési kötelezettségét, és/vagy az ingatlantulajdonos a hulladékot nem a szabványosított gyűjtőedényben gyűjti, a közszolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására díjfizetés ellenében, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni. 21. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselő-testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterülethasználati hozzájárulás alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon megelőző napot, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a közszolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. (4) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve a 22. (8) bekezdése esetében az ott megjelölt más gyűjtőeszközben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos. (5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényekben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (7) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni, lerakni. 22. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről. A gyűjtőedény rendeltetéstől

8 eltérő használata, valamint eltűnése, megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 20. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, vagy a 20. (6) bekezdése szerint a gyűjtőedényét lecserélték. A közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni. (2) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) A közszolgáltató által kihelyezett közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztításáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató legalább kéthavonta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal köteles gondoskodni. Az ilyen eszközök karbantartása a közszolgáltató kötelezettsége. A képviselő-testület által kihelyezett gyűjtőedények tisztításáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, illetve annak rendszeres tisztítására a közszolgáltatóval megállapodhat. (4) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. (5) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. 23. (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: a.) 110 és 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, b.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg. (2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (4) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (5) Az ingatlantulajdonos köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni, illetve a Hgt. 12. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint eljárni.

9 24. (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes zárt vagy letakart konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. (2) A Képviselő-testület az 2. sz. mellékletben határozza meg azokat a helyeket, ahol a közszolgáltatónak a konténereket kell elhelyezni. A konténer elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatási napon, illetve igény és bejelentés szerint köteles gondoskodni. 25. (1) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: a.) az nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben, vagy más gyűjtőeszközben kerül kihelyezésre, b.) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető, c.) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, d.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, e.) a kihelyezett gyűjtőedény a 23. (1) bekezdésében megállapított tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségét a szállítás soron következő időpontjáig nem teljesíti, annak a közszolgáltató tesz eleget. Az ingatlantulajdonos köteles a többletszolgáltatással felmerült díjkülönbözet megfizetésére, amelyet a közszolgáltató külön tételként feltüntetve a közszolgáltatási díj soron következő számlájában érvényesít. A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 26. (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a

10 háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, járműroncsra, bio hulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. (2) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. (3) Az elszállítandó nagy darabos hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A lomtalanítás költségei az önkormányzatot terhelik. (5) A közszolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon vagy eltérő időben közterületen kihelyezett nagy darabos hulladékot, illetve a kihelyezett nagy darabosnak nem minősülő más hulladékot csak akkor köteles elszállítani, ha azt az ingatlantulajdonos előre megrendelte a közszolgáltatónál. A díjkülönbözetet a közszolgáltató érvényesíti a kihelyező felé. Ha a hulladékot szabálytalanul kihelyező személye nem állapítható meg, a közszolgáltató a közterület tulajdonosa felé érvényesítheti a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos díjat. A közszolgáltatás díja 27. (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkelezési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie. (2) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonos változás közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. (3) A közszolgáltatás díját a képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 28. (1) A közszolgáltató minden év november 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében. (2) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően részletes költségelemzést kell készíteni, melyhez a közszolgáltató köteles díjkalkulációt és költségelemzést készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a 27. (3) bekezdésében meghatározott díjfizetési időszak lejárta előtt, legkésőbb november 30-ig az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani. (3) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

11 Az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 29. (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi legmagasabb díját a jelen rendelet 3. számú melléklete állapítja meg. (2) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények számának, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. (3) A közszolgáltatási díj havonta fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg. A havi díj megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között. (4) Az üdülőtulajdonosok nem fizetnek közszolgáltatói díjat október 1-től - március 31-ig, de ha ezen időtartamon kívül is igénybe veszik a közszolgáltatást, akkor a szolgáltatással arányos díjfizetési kötelezettségük jelentkezik. A közszolgáltatási díj megfizetése 30. (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. (2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató félévenként számlázza ki. A közszolgáltatónak jogában áll a féléves díjfizetéstől eltérni és az egész évre esedékes díjat egy számlában érvényesíteni, feltéve, hogy az ingatlantulajdonos kifejezetten kéri azt. (3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. (4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatállyal nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. (5) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását, illetve a teljesítést igazolja.

12 (7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (Hgt. 26. (1) bek.) (8) Ha a közszolgáltató nem igényli a díjhátralék adók módjára történő behajtását, úgy a díjhátralék beszedése iránt jogosult maga, vagy megbízottja útján eljárni. (9) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt, a közszolgáltatóval történt előzetes egyeztetés illetve bejelentés alapján. (10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések 31. (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (Hgt. 32. (1) ) (2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen. 32. (1) A települési szilárd hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. (2) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer tulajdonosának cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. Felelősség a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért Általános jogi felelősség 33. (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerint (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (VIII. 1.) Rendelete 1 a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati RENDELETE A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben