Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről"

Átírás

1 Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 14/2009. (VIII. 25.) számú rendelettel módosított 25/2008. (X. 22.) számú r e n d e 1 e t e /Egységes szerkezetben! Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében alkotta meg a évi XLIII. törvényt a hulladékgazdálkodásról. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. ~ (1) bekezdése a települési önkormányzat feladatául jelöli meg a helyi közszolgáltatások körében az épített és természeti környezet védelmét, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítását. Az emberi egészség védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása a környezettudatos magatartás kialakítása érdekében figyelemmel a hulladékgazdálkodás eszközeire az Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja. 1.~. A rendelet célja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő közszolgáltatás útján megvalósuló kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések céij a a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. Alapfogalmak a hulladékgazdálkodási rendelet alkalmazásában a.) Qi Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 hulladék: bármely a felsoroltak szerinti hulladék kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok. Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek. Lej árt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek. Kiömlött, veszendőbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyeződött anyagokat, eszközöket stb. is. Tervezett tevékenység következtében szennyeződött anyagok (tisztítási művele tek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.) Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.) A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, kimerült edzősók stb.)

2 2 Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.) Q9 Szennyezés csökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szűrők, szennyvíziszapok stb.) Q1O Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.) Qi 1 Asványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (p1. ércbá nyászati meddő, olajkitermelés hulladékai stb.) Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek ( PCB-tartalmú olajok stb.) Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltj a Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztar tási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba. b.) c.) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. d.) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezet szennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést meg valósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utó gondozását is. e.) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében. f.) be2yűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. g.) szállítás: h.) tárolás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése. i.) házi szennyvíz: a lakosság ivó és háztartási, valamint az intézmények és az üzemek szociális vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz.

3 3 2. ~. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya Szajol település mindenkori közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a 2. ~. (1) bekezdésben meghatározottak szerint valamennyi ingatlantulaj donosra és használóra (továbbiakban: együtt tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vállalkozó. A rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást végző személyre vagy szervezetre. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú, visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátására, a közigazgatási területen lévő minden ingatlanra, ahol szilárd vagy folyékony hulladék keletkezik. A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra, és az ipari szennyvizek azon részére, amelyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba és szennyvíz leürítő helyre nem vezethetők be. 3. ~. Önkormányzati feladatok (1) A Képviselő-testület feladata különösen: a) a komplex helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, b) a települési hulladékokkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató kijelölése, a szolgáltatóval szerződés megkötése. c) a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díj ának megállapítása. (2) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az

4 4 ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a szelektív hulladékgyűjtés széles körű elterjesztését. (3) A települési szilárd hulladék elhelyezése január 1 -től a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer létesítményeiben történik. 4. ~. A közszolgáltatást ellátó közszolgáltató kiválasztása (1) Szajol település közigazgatási területén a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a REMONDIS SZOLNOK ZRT. (Szolnok, József Attila Út 85.) szolgáltatót bízza meg a december 31-én aláírt szerződés alapján. (2) A megbízás időtartamát a Htv. 56. ~. (9) és (10) bekezdés szerinti meghatározott feltételeknek és tartalommal megfelelően módosított hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésében a módosítástól számított tíz évben határozza meg. (3) A közszolgáltatási szerződésnek kifejezetten tartalmaznia kell annak a ténynek a rögzítését, hogy a REMONDIS SZOLNOK ZRT., mint közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését. (4) A szolgáltatóban történő változás esetén a közszolgáltatási tevékenység ellátására a szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik. (5) A pályáztatás a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, valamint a 224/2004. (VII. 22.) sz. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgálati szerződésről szóló Kormányrendelet alapján történik. (6) A közszolgáltatás pályáztatását ezen rendeletekben meghatározottakkal összhangban kell végrehajtani. 5. ~. A közszolgáltató által nyújtott komplex helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni.

5 5 (2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a rendszeres háztartási szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (3) A helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost a közszolgáltatónak írásban értesíteni kell. (4) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezte előtt legalább harminc nappal írásban értesíteni köteles. Ha a helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. (5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt környezetvédelmi, közegészségügyi, műszaki és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 6.~. A közszolgálati ellátás és igénybevétel rendje (1) A tulajdonos köteles gondoskodni: a) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak tárolóedénybe történő áthelyezéséről, b) a tárolóedények minden hét csütörtök napján az ingatlan elé maximum 1 m-re a szállítási útvonal szélétől történő kihelyezéséről, abban az esetben is, ha a hulladék elszállítás napja ünnepnapra, vagy munkaszüneti napra esik. c) burkolatlan utakon a hulladék gyűjtése a kijelölt konténertárolóban történik. d) az Alamand dűlő, a Gátőr út és a Tisza Út holtág melletti ingatlanjairól a hulladék elszállítás április 1-től szeptember 30-ig, minden hét szombati napján történik. (2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítésekor ne szóródjon szét, környezetterhelést ne idézzen elő. (3) A települési szilárd hulladék gyűjtése a közszolgáltatást végző által biztosított 120 liter űrtartalmú, szabályos hulladékgyűjtő edényben történik, melyeket az ingatlantulaj donosok rendelkezésére bocsát.

6 6 A tárolóedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (4) A hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon belül kell elhelyezni. A gyűjtő edényzetet a szállítási nap kivételével közterületen elhelyezni nem lehet. (5) Nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről és szállításáról (lomtalanítás) szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal az önkormányzat gondoskodik. (6) A közszolgáltató a gyűjtőedények beszerzéséről és az ingatlan tulajdonos részére történő átadásról köteles gondoskodni. (7) Az ingatlan tulajdonosa, a hulladékot tartalmazó edényt az átadási helyre (ingatlan előtti közterület) a járatnapra kihelyezni és a hulladékot a szállítási napon az elszállítás érdekében a közszolgáltatást végzőnek átadni, konténeres közszolgáltatásnál a konténerben elhelyezni köteles. (8) Tilos a hulladékot elhagyni a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - az ingatlanon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. (9) A szilárd hulladék gyűjtő edényes közszolgáltatásának rendje e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt utak, utcák, mentén elhelyezendő valamennyi ingatlanra érvényes. (10) A szilárd hulladék konténeres közszolgáltatásának rendje e rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt közigazgatási területen elhelyezkedő valamennyi ingatlanra érvényes. (11) A használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok és egyéb, a háztartásban keletkező veszélyes hulladék (festékmaradékok, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növényvédő szerek és azok göngyölegei, számítástechnikai eszközök) tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladék elkülönített gyűjtését megoldani, azokat a veszélyes hulladék átvételére jogosultnak, a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint átadni. (12) Az ingatlan tulajdonosa köteles a folyékony hulladék elszállítását végző szolgáltatónál megrendelni az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt folyékony hulladék elszállítását és ártalonimentes elhelyezését.

7 7 7. ~. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása (1) A hulladék elszállítása a közszolgáltató által biztosított gyűjtőtartályban: a) 120 literes gyűjtőedény (lakossági) legfeljebb 30 kg (MSZ EN szabvány szerint), b) 80 literes gyűjtőedény (lakossági) legfeljebb 20 kg, c) 1100 literes gyűjtőedény (utcai konténer) legfeljebb 300 kg (MSZ EN 840-3! szabvány szerinti súlyban) kerülhet átadásra, valamint a REMONDIS SZOLNOK ZRT. által biztosított, a kereskedelmi forgalomban kapható hulladékzsákban kerülhet külön átadásra, mely zsák fogyasztói ára az elszállítás költségét is tartalmazza. Az 1100 literes közterületen elhelyezett gyűjtőtartályba háztartási hulladék bármilyen gyűjtőben is elhelyezhető. (2) A közszolgáltató megtagacihatja a hulladék elszállítását ha: a) az nem a rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőtartályban kerül átadásra, és a megállapított súlytömegetjelentősen meghaladja b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlan tulajdonosának felróható okból nem üríthető c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítést, illetve a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható és nem minősül jelen rendelet szabályai szerint települési szilárd hulladéknak (3) A közszolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék el nem szállításának okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Amennyiben a tulajdonos kötelezettségének nem tesz eleget, a közszolgáltató, a tulajdonos költségére és felelősségére, az elszállítás megtagadására okot adó körülményt megszüntetheti.

8 8 8. ~. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat külön rendeletben állapítja meg, egy éves időszakra. (2) A közszolgáltatásnak az önkormányzat rendeletében meghatározott díja a Szolgáltató által a 64/2008. ( ) Korm. Rendelet szabályainak megfelelően készített díj kalkuláció figyelembevételével kerül meghatározásra. A tárgyévet követő évre vonatkozó díj kalkulációt a Szolgáltató minden év november 15-ig köteles átadni az Onkormányzatnak. (3) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett. (4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében, lakóingatlanok esetében havi bontásban, utólag köteles megfizetni. (5) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység működése során keletkezett hulladék ártalmatlanítását a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján köteles végezni, figyelemmel a Hgt. 13. ~ és 21. ~ (2) bekezdésében foglaltakra. (6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. (8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralék adók módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezheti. (9) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit az Onkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, az Onkormányzat

9 9 jegyzője a behajthatatlanság tényéről és okáról a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül igazolást ad a Szolgáltató részére. (10) Előzetes írásbeli bejelentés alapján szüneteltethető a szolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a szüneteltetés teljes időtartamának megjelölésével az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal megelőzően, írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónál és a Polgármesteri Hivatalnál. (11) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az ingatlantulajdonosnak átadott gyűjtőtartályok űrtartalmát és amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt, a közszolgáltató jogosult a szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítására, és a tényleges szolgáltatásának megfelelő összegű többletdíj számlázására. A többletigényt az ingatlantulajdonosnak előre, írásban kell bejelenteni a közszolgáltatónak. A többletszállítás tényéről a tulajdonost a szállítással egyidejűleg értesíteni kell. 9. ~. Elhagyott hulladék, a közterület tisztán tartása (1) Az ingatlanon elhagyott hulladékokra vonatkozó kezelési kötelezettség a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) A közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról, a közszolgáltatás keretén belül, az Onkormányzat Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. (3) Az ingatlantulajdonosokra és a települési önkormányzatra hámló közterület tisztántartási feladatokat, valamint a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait - a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően - az Onkormányzat külön rendeletben állapítja meg.

10 10 1o..~. Helyi hulladékgazdálkodási terv (1) Az Országos é5 a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban helyi hulladékgazdálkodási terv készül. (2) A hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményekkel külön jogszabály meghatározása alapján önálló rendeletben kerül kihirdetésre. 11.~. Hulladékgazdálkodási igazgatás, bírság (1) Hulladékgazdálkodási ügyekben - ha törvény vagy kormányrendelet másképpen nem rendelkezik, az elsőfokú hatósági hatáskört a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja. (2) Az önkormányzat jegyzője gyakorolja az elsőfokú hatósági hatáskört: a., a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása során, a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására kötelezett hulladék tulajdonossal, illetve az ingatlan tulajdonosával szemben, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg. (3) a., Aki tevékenységével, vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy ettől eltérően végez, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. b., A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki. c., A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. d., A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfhggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes, vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

11 12.~. Záró rendelkezés (1) E rendelet november 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével a többször módosított 1 8/2002.(XI. 28.) sz. rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet 8. *-a október 01. napján lép hatályba. Szajol, október 22. Szöllősi József polgármester Dr. Bartók László jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: július 17. Egységes szerkezetbe foglalta:. ~~gyző

12 12 1. sz. melléklet a 120 literes ~yűjtőedényes települési szilárd hulladék közszol2áltatás i2éflvbevételére. Ady Endre Út Akácfa Út Arany János Út AFOR Út Allarni Gazdaság Allomás Út Bajcsy Zsilinszky Endre Út Bekötő Út Bem apó Út Bartók Béla Út Bercsényi Miklós Út Béke köz Bocskai István Út Damjanich János Út Dankó Pista Út Debreceni Út Diófa Út Egressy Béni Út Erdei Ferenc Út Erkel Ferenc tér Felső föld Fő Út Gábor Aron Út Gárdonyi Géza Út Gerle Út Gólya Út Gyöngyvirág Út Győzelem Út Halász Út Honvéd Út Hunyadi János Út Ibolya Út Jókai Mór Út József Attila Út Károlyi Mihály Út Keleti Károly Út Keszeg Út Kodály Zoltán Út Kossuth Lajos Út Kölcsey Ferenc Út Köztársaság Út Marx Károly Út Mártírok Út Mátyás király Út MAV őrház Móricz Zsigmond Út Napsugár Út Nefelejcs Út Népf~ont Út Orgona Út Petőfi Sándor Út Rákóczi Ferenc Út Rózsák tere Rozmaring Út Rózsa Ferenc Út Széchenyi István Út Szegfű Út Szent István király Út Szél Út Szolnoki Út Szőnyi Márton Út Táncsics Mihály Út Tölgyfa Út Tulipán Út Vörösmarty Mihály Út Zrínyi Ilona Út

13 2. sz. melléklet Az 1100 literes gyűjtőedényes (utcai konténeres) települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevétele. - Áipád köz - Batthyány Lajos Út - Csillag Út - Dózsa György Út - Kinizsi Pál Út - Kossuth köz - Mátyás köz - Mikszáth Kálmán Út - Muuka Út - Pacsirta Út - Radnóti Miklós Út - Tisza Út Április 1. és szeptember 30. közötti naptári időszakban - Alamand - Gátőr Út - Tisza Út zártkerti ingatlanok esetében.

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL VII. sz. melléklet Magyarszerdahely Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII.14.) rendelete A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Magyarszerdahely Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Biatorbágy Város Képviselő-testületének 7/2008. (05.30.) Ör. sz. rendelete A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról és a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben) Biatorbágy

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagykereki Községi Önkormányzat

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben