Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával."

Átírás

1 Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

2 A RENDÔRTISZT TAPASZTALATAI HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BE- SZÉDE AZ EGYHÁZAK HELYE, SZEREPE A BÛNMEGELÔZÉSBEN, AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELÔ- ZÉSÉBEN, A DROGPREVENCIÓ- BAN CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON DECEMBER 08-ÁN. KURDICS MIHÁLY DROGOK NÉLKÜL FELNÔNI TEGYÜNK EGYÜTT EZÉRT! Tisztelt Olvasók! TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai tanácskozásra. Önök elôtt ismert, hogy a kerületi képviselôtestület októberében ritkán tapasztalható konszenzussal elfogadta az önkormányzat Bûnmegelôzési Koncepcióját, valamint februárjában, szintén konszenzussal elfogadta Drogstratégiáját és a Bûnmegelôzési Cselekvési programját. Az elfogadott koncepcióban az egyik megfogalmazott célkitûzés összhangban a Bûnmegelôzés Nemzeti Stratégiájával a bûnmegelôzési tevékenység társadalmasítása, amely magában foglalja többek között az oktatás-nevelési intézménye, a civil szervezetek, lakossági önszervezôdô csoportok, gazdasági szervezetek mellett az egyházak bevonását is ebbe a tevékenységbe. A kerületben mûködô egyházak helyi és országos szervezetei a hitéleti tevékenységük mellett eddig is részt kértek, részt vállaltak az alkohol és drogbetegek gyógyításában, kezelésükben. Anyagi és szellemi támaszt nyújtottak és nyújtanak a rászorulóknak, a különbözô rendezvények, programok szervezésével, lebonyolításával erôsítették az emberekben az egymásra való odafigyelés szükségességét. A mai tanácskozásunkon arra törekszünk, hogy áttekintsük a kerületünkben folyó ilyen irányú tevékenységet. A különbözô egyházak tapasztalatainak megismerésével ötletet adjunk a következô idôszak feladatainak végrehajtásához. A közös gondolkodás mellett a közös cselekvést segítsük elô. Úgy gondolom, hogy a bûnmegelôzés területén közösen tudunk elôrelépni, az áldozattá válás kockázatainak csökkentésében, az áldozatsegítésben, a jogkövetô magatartásminták terjesztésében, valamint az erôszakmentes konfliktuskezelô technikák, megoldások terjesztésében, és a biztonságérzet növelésében. Azt tervezzük, hogy a mai tanácskozáson elhangzottakat a TEGYÜNK EGYÜTT KERÜLETÜNK BIZTONSÁGÁÉRT! füzetsorozat 4. számában megjelentetjük. E füzetsorozat elsô két számát Önök a regisztrációkor már megkapták. A 3. számban a Gyermekekkel szembeni rossz bánásmód megelôzésével és kezelésével foglalkozó tanácskozás anyaga jelenik meg, ez most van elôkészítés alatt. Ezen gondolatok jegyében a tanácskozást megnyitom, mindenkinek eredményes tanácskozást kívánok. Hajdu László polgármester országgyûlési képviselô Amikor kezükbe veszik ezt a kis kiadványt, akkor nem annak írójára, hanem saját szeretteikre szánnak egy kis idôt! Akár akarjuk, akár nem, szembesülnünk kell a drogproblémával, a kábítószerek jelenlétével. Tudom, és munkám során tapasztalom, hogy Önök közül már sokan tájékozottak e kérdéskörben, azonban legalább annyian vannak, akik kevésbé igazodnak el a korábban csak hírbôl, filmekbôl ismert, tôlünk távolinak hitt világban. Hazánkban az utóbbi években jelentôsen nôtt a kábítószert kipróbálók, az eseti fogyasztók és a közülük kikerülô drogfüggôk száma. Szomorú tény, de sajnos igaz, hogy a kábítószerek ma már nem csupán az éjszakai szórakozóhelyeken vannak jelen, hanem egyre gyakrabban az iskolák falai között is megjelennek. A diákok alkalmi, vagy rendszeres drogfogyasztásával kapcsolatos problémák jellemzôen a középiskolákban jelentkeznek, de egyáltalán nem ritkák ezek a gondok az általános iskolákban, illetve a felsôoktatási intézmények hallgatói között sem. Az a bizonyos veszélyeztet korosztály ma Magyarországon a éves korú fiatalokat jelenti, s ebben az adatban az alsó korhatárt jelzô 12-vel van súlyos problémám. Ez a 12 néhány évvel ezelôtt még csak éves kor volt! Tudomásul kell vennünk, hogy legjobb szándékunk ellenére is vannak olyan fiatalok, akikre nem hat a felvilágosítás, a törvényi tiltás és a büntetés fenyegetettsége sem. Ôk azok, akik csak kipróbálnak tiltott szereket és közülük kerülnek ki azok, akiknek ez bejön, ezért azután egyre gyakrabban, majd rendszeresen használják azokat. Mértékadó felmérések szerint a középiskolás korosztály 38 42%-a már kipróbált valamilyen drogot többnyire 3

3 marihuánát ( füvet, füves cigit és extasyt). A kipróbálók 7 9%-a pedig gyakori, vagy rendszeres fogyasztónak vallja magát. Ebben a helyzetben a szülônek, pedagógusnak fel kell készülnie arra, hogy tudomására juthat gyermeke, diákja drogozása, s ekkor tennie kell valamit! De mit? A legtöbb szülô képtelenségnek tartja, hogy az ô gyermeke is könnyedén hozzájuthat a kábítószerekhez, hogy az ô gyermekét is fenyegetheti az ártalmatlannak tûnô kipróbálás veszélye. Úgy gondolja, hogy a drogozás csak mások gondja lehet, s amikor pedig belátja, hogy tévedett, már sokkal nehezebben orvosolható a probléma. Amikor a srác elôször jött haza egy éjszakai buliból üveges szemekkel, tántorogva, a szülôk azt hitték, hogy a kelleténél egy kicsit többet ivott. Késôbb ez az állapot hét közben is egyre gyakoribbá vált, de furcsamód alkoholszagot soha nem éreztek rajta! Ekkor hasított a tudatukba a döbbenetes felismerés, amit eddig el sem tudtak képzelni: A fiunk drogos! Nem! Ez nem lehet igaz! Nem erre neveltük - mondták. Hiszen mindene megvolt! Mi lesz most? Ezen két pofon már nem segít! Valamit tennünk kell! De mit? A felnôtt ezt a problémát csak akkor fogja tudni helyesen kezelni, ha tájékozott a kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekben. Ezért fontos, hogy: ismerje a leggyakrabban elôforduló szereket, ha nem is diagnosztaként, de legyen képes felismerni a kábítószerek fogyasztását kísérô jellegzetes tüneteket, tudja, hogy kihez fordulhat tanácsért, kitôl kérhet segítséget, ha baj van. Az is nagyon hasznos lehet, ha érti a fiatalok drogokkal kapcsolatos nyelvezetét, a narkószlenget. Miután hazánkban a kábítószerekkel történô mindenfajta illegális kapcsolatba ke- rülés bûncselekmény, szükséges, hogy rendelkezzen az ezzel kapcsolatos jogi ismeretekkel is. Tisztelt szülôk, kedves pedagógusok! Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzata felkérésére ebben a felkészülésben szeretnék az Önök segítségére lenni, és e kiadvány adta szûk keretek között megosztani Önökkel gyakorlati tapasztalataimat. Ma már nyugállományú bûnügyes rendôrtisztként 1984-tôl kezdôdôen foglalkozom a kábítószerek kérdéskörével: a felderítéssel és a megelôzés gyakorlati kérdéseivel ban jelent meg A kábítószer itt van testközelben címû kézikönyvem, amely azóta harmadik kiadását éli ban, a Bács-Kiskun megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi Osztálya vezetôjeként történt nyugállományba vonulásom óta, a drogprevenció területén igyekszem hasznosítani a közel 20 év alatt összegyûjtött gyakorlati tapasztalataimat. Felsôfokú oktatási intézményekben, a honvédség drogprevenciós programjában, a fôvárosi és megyei pedagógiai intézetek szervezésében országszerte, sôt negyedik éve határon túli magyar iskolákban is rendszeresen tartok prevenciós célú elôadásokat diákoknak, felnôtteknek egyaránt. Meggyôzôdésem, hogy a megelôzés az egyik legfontosabb eszköz a drogprobléma kezelésében! A szülôt, társadalmat egy közös cél vezérelheti e kérdéskörben: meggyôzni a fiatalokat e tragédiákba torkolló önpusztító szenvedély veszélyeirôl, figyelmüket más, értelmesebb életvezetési, szórakozási lehetôségek felé irányítani, ugyanakkor tudatosítani, hogy a társadalom túlnyomó része nem használ drogokat, mert nincs szüksége hamis örömökre és illúziókra! Drogok nélkül felnôni! Tegyünk együtt ezért! Kecskemét, november Kurdics Mihály ny. rendôr alezredes 4 5

4 I. AZÉRT, HOGY EGY NYELVEN BESZÉLJÜNK! (KÁBÍTÓSZEREKKEL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) Mielôtt a részletek tárgyalására térnénk, mindenképpen fontosnak tartom, hogy az alapfogalmakat tisztázzuk, és egyformán értelmezzük azokat, hogy egy nyelven beszéljünk! DROG A köznyelv ezt a szót azonosítja a kábítószerekkel, de jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a drog szó jelentése ennél lényegesen tágabb kört jelöl. Drognak nevezünk minden olyan anyagot, szert, amely a szervezetbe kerülve, annak mûködését megváltoztatja, s ezzel együtt megváltozik az ember közérzete, hangulata és legtöbbször magatartása is. Hatása potenciálisan káros a szervezet testi- lelki folyamataira. A drogok lehetnek legálisak és illegálisak. A legális drogok elôállítását, terjesztését, fogyasztását az adott ország törvényei és társadalmi szokásai elfogadják, az illegális drogokét pedig törvényileg tiltják és üldözni, büntetni rendelik. Legális drogok: az élvezeti cikkek körébe sorolható: alkohol, dohányféleségek, koffein tartalmú italok, valamint a gyógyszerek. A központi idegrendszerre ható gyógyszerek, valamint a szerves oldószerek (az ezekkel való visszaélés a "szipózás" vagy "szipuzás") gyártása és forgalmazása legális, azonban a velük való visszaélés bizonyos körülmények mellett törvénybe ütközô cselekedet. Illegális drogok: valamennyi kábítószer KÁBÍTÓSZER Olyan természetes, vagy mesterséges eredetû szer, amely a szervezetbe kerülve az ember idegrendszerének vagy érzékszerveinek egy, vagy több funkcióját megváltoztatva, többnyire kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, érzék- csalódásokat idéz elô. (Az eufória nehezen lefordítható szó, de általában örömöt, gyönyört, gyönyörûséget, élvezetet, stb. jelent, de még jó hangulatként is érthetô, és természetes módon is megjelenô pszichés produkció.) Ezek a szerek drasztikusan és maradandóan károsítják az ember szervezetét. Különösen a központi idegrendszer, a szív és a keringési rendszer, a máj és vesekárosodás, a légzési zavarok a személy külsô és belsô leépüléséhez, elnyomorodásához végsô esetben halálához vezetnek. JÓL JEGYEZZÜK MEG: ÁRTALMATLAN KÁBÍTÓSZER NINCS! KÁBÍTÓSZER FÜGGÔSÉG (dependencia) A szerhez való hozzászokás után a fogyasztás abbahagyása vagy a megszokottnál kisebb adag, jellemzô megvonási tüneteket von maga után. Ekkor a szervezet normál mûködéséhez állandóan kell az anyag. A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni. Két fajtája van: pszichikai függôség fizikai függôség Pszichikai függôség A normál pszichikai állapot megváltozása, leépülése, azaz a fogyasztónak teljesen beszûkül a gondolat- és érzelemvilága, csak a kábítószer megszerzése, használata és élvezete köti le. Ez tölti ki napjainak nagy részét, minden cselekvése csak erre irányul. Anyagot szerezni, pénzt szerezni az anyagra! egy idô után csak e körül pörgött számomra a világ munkám során számtalanszor hallottam a drogos gyanúsítottaink szájából ezt a pszichikai függôségre nagyon is jellemzô mondatot, amely egy drogos napjait alapvetôen meghatározza. Fizikai függôség A normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét. A fogyasztó szervezete képtelen ellátni normális funkcióit a megszokott és beépült idegen anyag, a kábítószer nélkül. 6 7

5 A függôség kialakulásának folyamata kipróbálás A kísérletezés szakasza, amelyet legtöbbször a kíváncsiság, a jó buli, a baráti- haveri befolyásolás, a divat, a kényszer: mert én is közéjük akarok tartozni érzése motivál. megszokás még függôség nélkül A kellemes élmények ismételt átélésének óhaja, mert úgy érzi, hogy itt a megoldás. Kialakul egy stabil szokásrendszer a gyakori, vagy rendszeres fogyasztásra, amelyet kontroll alatt tud tartani. Ebben a fázisban a fogyasztó egyáltalán nem tartja magát sem betegnek, sem pedig drogosnak. Ha a környezet, vagy a hozzátartozók mégis aggodalmuknak adnak hangot a kábítószer fogyasztás miatt, heves tiltakozásba kezd és mindenkit meg akar gyôzni arról, hogy ô bármikor le tud állni, bármikor abbahagyhatja. Minduntalan o- lyan érveket keres, amelyek az ártalmatlan drogozását igazolják. Gyakran hallott érv ilyenkor az alkohollal, az alkoholizmussal történô összehasonlítás, amelynek végsô konklúziója számára és errôl igyekszik is mindenkit meggyôzni, hogy a drogozás kevésbé ártalmas, mint az alkoholfogyasztás. tolerancia A fogyasztó szervezete egy idô után alkalmazkodik a szerhez. Ugyanaz a mennyiség már nem képes kiváltani a korábban megszokott hatást, ezért a fogyasztó egyre gyakrabban nyúl a droghoz és/ vagy egyre nagyobb dózisokban fogja fogyasztani az addig használt drogot. Amikor pedig ezzel sem éri el a kívánt hatást, akkor újabb anyagokhoz nyúl, kombinálva fogyasztja azokat. függôség Ellenállhatatlan pszichikai és/ vagy fizikai kényszer az ismételt és állandó fogyasztásra. A szokás állandósul, azonban a szerhasználat gyakoriságával csökken a fogyasztó öröme, romlik a hangulata, egyre szaporodnak a kellemetlenségei (anyagi gondok, konfliktusok az iskolában, a munkahelyen és a családban), megváltozik a magatartása az életritmusa, ugyanis élete a drogfogyasztás köré szervezôdik. A szerhasználat következtében más örömszerzési tevékenységek elsorvadnak. A tûréshatár magas, a szükséges mennyiség emelkedik. Állapota egyre súlyosabbá válik. krízis A szokás instabillá válik, a drog által kiváltott hangulat soha nem éri el a normál szintet, nincs eufória. A függôség olyan, mint egy soha véget nem érô szenvedés. A drogfogyasztás késztetése egyre növekszik, míg a tûrésszint csökken. Egyszerûen nem elégíthetô ki többé. A túladagolás veszélye rendkívül magas. Megvonási tünetek Azok a kínzó testi fájdalmak és lelki gyötrelmek, amelyek a szer kiürülésével párhuzamosan jelentkeznek és a következô adag bevitelére, késztetnek. Az újabb dózis hatása rövid idô alatt átmenetileg felfüggeszti a gyötrelmeket. Ha a szervezet nem kapja meg a megszokott adagot, ezek a kínzó érzések az elviselhetetlenségig fokozódhatnak. enyhe függôségnél: hányinger, szorongás, enyhe remegés, alvászavarok. erôs függôségnél: hányás, görcsök, izom- és csontfájdalmak, görcsök, hallucinációk, izgatottság, komoly izomremegés, rohamok. DÓZIS Az a kábítószer adag, amellyel a kívánt hatás elérhetô, illetve amelyet a szervezet megkövetel a kívánt hatás elérésére. Kezdôknél ez a kábítószer fajtájától és tényleges hatóanyag tartalmától függôen - 0,01g, függôknél a tolerancia miatt az 1g-os, sôt nagyobb adagok sem ritkák. Ezek a mennyiségek sokszor a kábítószerhez nem szokott szervezet halálos adagját jelentik! PSZICHOTROP ANYAGOK Kábítószerként nyilvántartott, de gyógyszerként is alkalmazott mesterséges anyagok. 8 9

6 Olyan vegyi anyagok és szerek, valamint egyes növények, vagy azok részei, amelyek jogilag nem minôsülnek kábítószereknek, legálisan hozzáférhetôk, élettani hatásuknál fogva azonban nagyon hasonlítanak az igazi kábítószerekre. Így azokhoz hasonlóan a velük való visszaélés bódulatkeltést, pszichikai hozzászokást váltnak ki. Hangsúlyozni kell, hogy ezek legalább annyira veszélyesek és egészségromboló hatásúak, mint a törvények által tiltott kábítószerek! Ilyenek például: bizonyos gyógyszereknek a terápiás mennyiséget lényegesen meghaladó adagokban történô fogyasztása, gyógyszer alkohol kombinációja (tipikus a nyugtatókra történô ráivás ) a szipózás vagy szipuzás, amely nem más, mint a szerves oldószerek, ragasztók, lakkok, öngyújtó gáz, csavarlazító spray gôzének, koncentráltan történô belégzése, II. PÓTSZEREK a patronozás, amikor az ártalmatlannak tûnô tejszínhabos szifon patronjában lévô hajtógáz is halálosan veszélyes lehet, az öngyújtózás, hasonló veszélyeket jelent, bizonyos növények, vagy azok magvai LEGGYAKRABBAN ELÔFORDULÓ PÓTSZEREK A SZIPÓZÁS VAGY SZI- PUZÁS A '80-as évek elején történ. Egy tavaszi napon vasúti balesethez a bejelentés szerint öngyilkossághoz riasztottak. Az áldozat alig 15 éves fiú volt. Ezt csak személyi igazolványából lehetett megállapítani, mert a robogó vonat darabokra tépte, a felismerhetetlenségig összezúzta a fiatal testet. A késôbbi vizsgálat során sikerült megállapítanunk, hogy nem öngyilkosság történt. A vasúti pályához közeli lakatlan tanyán egy tizenéves fiúkból- lányokból álló csoport szipózott. Valamennyien bódult,kábult állapotba kerültek, hallucinációik voltak. A fiú - egyébként csenevész, alig ötvenkilós legényke - fennhangon közölte társaival, hogy ô most olyan erôs, hogy a karjaival a vonatot is képes megállítani, lelökni a sínekrôl. A távolban már hallatszott a robogva közeledô vonat zaja. A fiú dülöngélve, de nagy elszántsággal indult a sínek felé. Kábult társai közül többen egyetértôen bólogattak, másik hitetlenkedve csóválták a fejüket, de egy sem akadt közülük, aki tiszta fejjel, értelmes szóval meg tudta volna akadályozni az értelmetlen kísérletet, a tragédiát! A vészfék velôkig hatoló csikorgása egy pillanatra kitisztította elméjüket, de csak annyira, hogy a- zonnal elmeneküljenek a helyszín közelébôl! El innen, minél messzebb! A '80-as évek elején lassan lecsengett a pótszerek korszaka. A helyükre sajnos azonnal megérkeztek az igazi kábítószerek. Néhány éve viszont azt tapasztalhatjuk- és ez napjainkra is elmondható-, hogy ismét virágzásukat élik a pótszerek. A fiatalok egyre gyakrabban keresik azokat a szereket, anyagokat, amelyek jogilag nem minôsülnek kábítószernek, ezért nem kell a törvénysértések következményeitôl tartaniuk. Azt sajnos figyelmen kívül hagyják, hogy ezek élettani hatása, a káros következmények veszélyei ugyanúgy fennállnak, mint az illegális drogok esetében. Meg kell értetni a fiatalokkal, hogy elsôsorban nem a rendôrtôl, nem a törvényi következményektôl kell tartaniuk, nem az a fô ellenség, hanem az egészségüket, az é- letüket fenyegetô szerek. Egy esetleges büntetés is letelik egyszer, de életed, egészséged csak EGY van! Ha ezeket eljátszottad, lehet, hogy nincs tovább!... Sajnos egyre gyakrabban találkozhatunk a nyílt utcán vagy a tömegközlekedési eszközökön o- lyan - akár éves gyermekekkel is, akik valamilyen gyanús löttyel töltött kis nylon zacskót tartanak a kezükben és 10 11

7 idônként jó nagyokat szippantanak belôle. Mozgásuk bizonytalan, leginkább a részegekéhez hasonló s egyre révetegebb, bamba tekintettel, véres szemekkel merednek valamilyen megfoghatatlan messzeségbe. Leheletük, bôrük kipárolgása jellegzetes acetonos, nitrós bûzt áraszt. Esetenként kirívóan agresszív magatartást tanúsítanak, de legtöbbjük csak békésen csorgatja a nyálát, miközben ruházatán látszik, hogy összevizelte, összerondította magát. Nos, ha ilyet látunk, biztosak lehetünk benne, hogy egy szipóssal, szipussal hozott össze a jósorsunk. A módszer a szerves oldószerek azon tulajdonságán alapszik, hogy koncentráltan belélegezve erôs kábultságot okoznak, hasonló hatásokat (pl. hallucinációkat) kiváltva, mint a klasszikus kábítószerek. A gôzök belégzése azonban nagyon súlyos következményekkel jár. Az oldószer gôzök a vérbôl nagy mennyiségû oxigént vonnak el, ezért az agysejtek nem kapnak megfelelô oxigént. Hatására elpusztul az agysejtek egy része, amelyek nem regenerálódnak, ezért szellemi leépülés, folyamatos és drasztikus elbutulás következik be. Ugyanakkor károsodik a tüdô, a máj és vesemûködés. Használat Mûanyag zacskóba ragasztót, nitróhígítót, acetont, illetve bármilyen szerves oldószert öntve, annak gôzét koncentráltan belélegzik, de ugyanígy inhalálják pl. a csavarlazító spray hajtógázát, vagy az öngyújtó gázt is. Hatásai eufória, részegséghez hasonló mámoros hangulat, a kábultság mélyebb fokán közömbösség, megközelíthetetlenség, szokatlan viselkedés, nehezen artikulált, elkent beszéd, koordinálatlan mozgás, látás- és egyensúlyzavar, túladagolás miatt eszméletvesztés, légzôközponti bénulás, fulladás, szív- és keringési elégtelenség Roppant erôs pszichés függés mellett rendkívül súlyos személyiség romboló hatás, az agresszivitás felszínre kerülése. Testi tünetek és vészjelek sápadtság, természetellenes izzadás, pirosló kiütések, hámsérülések a száj és az orr környékén, változó ritmusú, rendetlen szívmûködés, gyakori hányinger és étvágytalanság, a leheleten, a bôr kipárolgásán erôsen érezhetô a használt szer szaga, gátlástalanság, különbözô szerepkörökben mindenre képes, erôs, ügyes, okos e- gyénnek képzelik magukat, indokolatlan ingerlékenység, dühkitörések, izgatottság, kedélyhullámzás, mûanyag zacskók, üres flakonok és öngyújtók a fiatalok környezetében ÖNGYÚJTÓZÁS januárjában Kecskeméten meghalt egy 13 éves kisfiú, egy hetedikes kisdiák. Egy játszótéren eszméletlen állapotban találtak rá a járókelôk. A kórház szakemberei mindent megtettek, hogy megmentsék az életét, de rövid idôn belül beállt nála az agyhalál. A fiú nem volt drogos, nem volt narkós, csak egy kíváncsi és sajnos tudatlan kamasz, aki elhitte a éves lakótelepi haveroknak, hogy az öngyújtózástól csak jókat lehet mozizni és ez a dolog egyáltalán nem veszélyes. Az ártalmatlannak hitt öngyújtógázból lélegzett be és a legdrágábbal, az életével fizetett, miközben a haverok galád módon magára hagyták az eszméletét vesztett fiút. Sajnos a butaság gyorsan terjed, s ennek egyre többen esnek áldozatul is. Ebben az évben már 4 fiatal vesztette életét PB-gáz szívása okán!... PATRONOZÁS Néhány évvel ezelôtt egy vidéki kisváros egyik általános iskolája hetedikeseinek tartottam rendhagyó osztályfônöki órát, ahol az egyik kisdiák a következô kér

8 dést tette fel: Tessék mondani! A patronozás sokkal veszélyesebb, mint a szipózás? Tisztelt Olvasó! Ön érti, hogy mit kérdezett tôlem a 13 éves gyermek? Nos, a következôrôl van szó: A habpatron hajtógázával történô visszaélést jelenti a fiatalok szlengjében csak patronozásnak nevezett, napjainkra sajnos közismertté vált módszer. A habpatron hajtóanyaga u- gyanis a dinitrogén - oxid más néven kéjgáz érzéstelenítô, altatószer, melynek hatása kisebb dózisokban kellemes érzéseket, eufóriát vált ki, de a hatás odáig fokozódhat, hogy a légzés is leállhat. Ezt a gázt régebben az orvostudomány is alkalmazta az altatások során, azonban az az anyag, amely a szakember, az orvos kezében a gyógyítás egyik segédeszköze volt, az ma a fiatalokéban súlyos veszedelmet is jelenthet! Használat: 1-2 habpatront belecsavarnak az üres (tejszín nélküli) habszifonba, majd a gázt a szelepen keresztül kiáramoltatva, koncentráltan belélegzik azt. Veszélyei: agykárosodás, légzésbénulás. LUFIZÁS A patronozás továbbfejlesztett változata. A koncerteken biztosítási feladatokat teljesítô kollégáim figyeltek fel arra, hogy a színpadok elôtt csápoló fiatalok többsége kezében színes lufik vannak, melyekbôl idônként jó mélyeket slukkolva egyre bódultabb állapotba kerülnek. A lufikat a már említett habpatronok gázával fújják fel, mert ugye mégsem mehet az ember egy koncertre a hóna a- latt egy habszifonnal és a többi már ugyanúgy mûködik, mint azt a patronozásnál leírtam. Természetesen azzal a fokozott veszéllyel is jár ez a módszer, hogy a lufiba lényegesen nagyobb mennyiségû gáz koncentrálható, mint a szifonba, e- zért a túladagolás veszélye is nagyobb! Meg kell jegyeznem, hogy létezik egy másik sokak által ismert, de veszélytelen lufizás is, amikor a héliummal töltött léggömbbôl szippantva, furcsa, Mikrobi hangon tud csak megszólalni a lufizó. Üsse kô! Tegye, ha erre támad kedve! Ô legalább nem kockáztatja az egészségét, az életét! GYOMNÖVÉNYEK A legnagyobb probléma e- zekkel a növényekkel, hogy erôsen mérgezô hatásúak és nagyon könnyen hozzáférhetôek. Egy vidéki kisvárosban történt, hogy szinte egyidôben, több középiskolás fiatal lett rosszul. Bódult állapotba került, hallucinációktól zavartan viselkedett. Az egyik szülô szerencsére idôben, és helyesen cselekedett. Néhány percen belül rohammentô szállította a fiatalokat kórházba, ahol kiderült, hogy egyikük ötletére valamennyien nagyobb mennyiségû csattanó maszlag magot rágcsáltak el, így idéztek elô maguknak furcsa hangulatot. Ez okozta a majdnem végzetessé vált narkós kalandot. Ôk szerencsére megmenekültek! Vajon honnan jött a bódulatkeltés, a hallucináció ilyen eszement ötlete? Nos, az internet sajnos nem mindig csak a hasznos információk tárháza! CSATTANÓ MASZLAG (Datura stramonium) Egyéb nevei: tövisalma, maszlagos redôszirom, dögfû, csudafû, szúrós disznó. (Rokona még a szintén mérgezô angyaltrombita, vagy trombitavirág.) Bárhol elôforduló gyomnövény, illetve annak dísznövényként is ismert rokona, amelynek fôzetét, magvait fogyasztják a hallucinációra vágyók. Jellemzô, hogy a gazdálkodással, állattartással foglalkozó parasztember régrôl fogva tudja, hogy a csattanó maszlagot távol kell tartani a jószágtól, mert az nagy veszélyt jelent rá. Egy nagyobb testû állatot akár néhány óra alatt képes elpusztítani a takarmányba keveredett 1-2 kilogrammnyi zöld, vagy száraz csattanó maszlag

9 Hatásai az elfogyasztott méreg mennyiségétôl függôen, kezdetben mámoros állapot, majd: az ébrenlét és alvás közötti hallucinációs periódus, erôs nyugtalanság, zavart állapot, félrebeszélés, agresszív dühöngés, síró és rángógörcsök, koordinálatlan mozgás, eszméletvesztés, keringési zavarok miatt bekövetkezô halál Tünetei rendkívül szapora szívverés, gyors és mély légzés, növekszik a pulzusszám és a vérnyomás, hatalmasra tágult, úgynevezett fénymerev pupillák, kivörösödik és szárazzá válik a bôr, a testhômérséklet magasra szökik BELÉNDEK (Hyoscyamus niger) Egyéb nevei: bilindek, disznóbab, csodamag, belénmag, bolondítófû, csábítófû, boszorkányfû, ördögszem A burgonyavirágúak rendjébe sorolható, mérgezô gyomnövény. A növény hatóanyagtartalma gyakorlatilag azonos a csattanó maszlag hatóanyagaival (hioszciamin, szklopamin, atropin), ezért a kiváltott hatások és a mérgezési tünetek is azonosak az ott leírtakkal. Természetesen még számtalan növény egyebek között a hajnalka, illetve annak magvai alkalmas kábulat, bódulat elôidézésére, azonban e kiadványban nem vállalkozhattam mindezek összegyûjtésére, rendszerezésére. III. A LEGGYAKORIBB KÁBÍTÓSZEREK: KENDER - MÁK - KOKA Ôsidôk óta ismert, gyakran szent növényként tisztelt növényi kultúrák, amelyek az ôsi szertartások nélkülözhetetlen, mágikus kellékei voltak. A belôlük készült klasszikus drogok, a hasis, az ópium, a kokain elválaszthatatlanok az emberiség történetétôl. Egyes esetekben még a történelem alakításában is jelentôs szerepet játszottak. A drogok kezdetben mindig jó, és az emberiség számára hasznos célokat szolgáltak. A baj tehát soha nem a drog, hanem az azzal visszaélô ember, aki nem arra, vagy nem olyan mértékben használja, mint amire azok valók! CANNABIS SZÁRMAZÉKOK (kender származékok) A KENDER (Cannabis sativa) A cannabis (kannabisz) nevû növény, azaz a kender évezredek óta ismert, Közép-Ázsiából származó, a rostjáért termesztett kultúrnövény. Ugyancsak évezredek óta ismert pszichoaktív hatása miatt, már az ókorban is termesztették. Hatóanyaga: delta-9 tetrahidrocannabinol (THC) Hazánkban a nemesített magas hatóanyag tartalmú (2-5 % THC) indiai kender és a lényegesen alacsonyabb THC tartalmú (max. 1 %) vadkender elôfordulása jellemzô. Itt kívánom megemlíteni, hogy a hírekben gyakran hallható indiai vadkender megnevezés: fogalomzavar! A kender ugyanis vagy indiai, vagy vad. (Az indiai vadkender megnevezés csak abban az esetben lenne helytálló, ha a vadkender Indiából származna, azonban szinte elképzelhetetlen, hogy onnan vadkendert csempésszenek hozzánk!) 16 17

10 A kender származékok a legvitatottabb kábítószerek közé tartoznak, ugyanis sokan és sokféleképpen érvelnek és igyekeznek bagatellizálni káros hatásukat. Való igaz, hogy a kannabisz származékokat nem lehet túladagolni, tehát nincs halálos dózisuk! Nem is ez a probléma velük! Hogyan hat a THC a szervezetre? A THC-vel végzett kísérletek azt igazolják, hogy ez a vegyület erôsen pszichoaktív és hatásában közel áll az LSD-hez. A hatása egyénenként rendkívül változó. Ez nagymértékben függ az egyén pillanatnyi fizikai és idegállapotától és az esetleges élvezeti cikkektôl (alkohol, dohány, koffein, stb.) befolyásolt állapotától. Általában megváltozik az idô- és térérzékelés, kellemes a részegséghez hasonló érzet, eufórikus állapot keríti hatalmába a marihuána- és hasisfogyasztót. A bódulatban lévô ember úgy érzi, mintha semmihez nem lenne köze, ezért indokolatlan pozitív érzelmi kitörés, állandó kényszerû nevetés, vihogás jellemzi a THC hatása alatt lévôt. Ezt késôbb szédülés és hallucinációk, a várt és kívánt élmények álomszerû átélése váltják fel. Esetenként elôfordulnak a halálfélelemmel járó, pánikszerû állapotok, a horrorisztikus élmények átélése, az úgynevezett bad trip (rossz utazás), amelyek depressziót, rossz közérzetet okoznak a fogyasztónak. Mindez azért történik, mert a THC hatóanyag beépül az idegsejtek közti résekbe, és szabad információáramlást idéz elô az agyban. Az agyat szabályszerûen becsapva hamis, teljesen értelmetlen kapcsolatokat hoz létre minden kontroll nélkül. Az így elszabadult információk fékezôerô nélkül áramolhatnak tovább. Zenei impulzusokat színingerként érzékelhet az agy, a zenei effektusok bizsergô érzést kelthetnek a lábban, a színeket illatosnak vagy dallamosnak érzékeli a drogfogyasztó. Az agy ezért heves mûködés- be kezd, hogy a vészfékként funkcionáló ingerület-átvitelt szabályozó hírvivô anyagokat (mediátorokat) elôállítsa. Ezek a mediátorok azonban gyakran nem képesek mûködni a THC ellenében. A THC hatására szaporább lesz a pulzus, vérbô a szem kötôhártyája, kiszárad a száj és a torok. Szédülés, hányinger, hányás, erôs izzadás, remegés és reszketés gyötri a fogyasztót. Mozgása a részegéhez hasonló koordinálatlan mozgás. Az állandó egyensúlyzavarok következtében a THC hatása alatt álló ember képtelen a mozgását rendezni, egyenesen járni. A tartós fogyasztás nemtörôdömséghez és teljesítmény nélküli életvitelhez vezet, melyhez társul a higiéné elhanyagolása is. Hanyatlik az intelligencia, sôt a súlyosabb esetekben mentális és viselkedészavar, sôt pszichózis is elôfordulhat. Aki hetente akár csak 1-2 marihuánás cigarettát (jointot) is elszív a THC állandó hatása alatt áll és a legváratlanabb pillanatokban akaratától függetlenül kiszámíthatatlan reakciókra képes. Képtelen normálisan érzékelni, illetve feldolgozni, amit mondanak neki, vagy ami körülötte történik. Ennek oka, hogy a THC vízben nem, azonban zsírban jól oldódó vegyület, ennek következtében a cannabis nagyon lassan ürül ki a szervezetbôl. Egyetlen marihuánás cigaretta ( füves cigi ) THC tartalmának fele még egy hét múltán is jelen van a test zsírszöveteiben elraktározódva ez a vizeletbôl jól kimutatható, így a kannabisz fogyasztó még akkor is állandó kábítószeres hatás alatt áll, ha hetente csupán egy cigarettát szív el. A THC elraktározódásából következhet az ún. flashback ( utóvillanás, újrajátszás ) hatás veszélye, amely nem más, mint a szervezetben elraktározódott drog kiszámíthatatlan idôben történô aktivizálódása. Mindaddig, amíg a THC jelen van az agyban, az információk és jelen felvétele, továbbítása és tárolása helytelenül szûrve történik. Így a tapasztalat és emlékraktározás is egyre hamisabb képet mutat

11 Bizonyos közlekedési helyzetekben ez a körülmény végzetes is lehet! (Lásd: diszkóbalesetek bekövetkezése!) MARIHUANA A kender növény megszárított levelébôl, virágzó ágvégzôdéseibôl esetenként a növény magvaiból készített zöld, illetve zöldesbarna színû növényi zúzalék. Illata az elôállításához felhasznált kender fajtájától függôen változó. A trópusokról származó marihuána erôsen fûszeres illatú, míg a hazai körülmények között vadon termô kenderbôl elôállított anyag illata leginkább a szénáéra emlékeztet. Szlengben használatos nevei: fû, füves, gyep, pázsit, széna zöld, zöldség, növény, dudva, gyom, mari, mariska, riska, marcsi, maresz, huána, marihónalja, joint (dzsoint), dzsodzsesz, dzsanga, spangli, spagó, rakéta, rakesz, ciga, szivar Fogyasztása Tisztán, vagy ritkábban dohánnyal keverve, cigarettapapírba sodorva, hagyományos, vagy speciális pipákban (shilum, vízipipa) elszívják. A cigaretták egyik, vagy mindkét végét a papír megcsavarásával zárják le. Füstszûrô soha nincs az ilyen cigiken, hiszen nem az a cél, hogy a hatóanyagot gyengítsék! A joint, vagy a pipa a társaságban rendszerint körbe jár. Ezeket a tapasztaltabb füvezôk úgy szívják, hogy a kéz által formált üregbôl sok levegôt szívnak hozzá. (Ennek oka az, hogy így gyorsabban szívódik fel a hatóanyag.) Füstjének szaga egyáltalán nem hasonlít az ismert dohány szagára, hanem leginkább az égô avar, a széna, illetve a kerti gyomnövények füstjének csípôs, kesernyés, édeskés szagára emlékeztet. SINSEMILLA Különösen magas (10-25%) THC hatóanyagot tartalmazó, ún. mag nélküli marihuána, melyet mesterséges körülmények között, speciális technológiával termesztenek. A technológiai folyamatot, az öntözést, a hômérsékletet és páratartalmat igen korszerû, számítógépvezérlésû rendszer szabályozza. (Egyszóval mindent elkövetnek, hogy gyermekeinket minél gyorsabban elbutítsák!) HASIS A kender gyantájából, magas gyantatartalmú szárított és porrá ôrölt növényi részeibôl kis, csokoládészerû táblákba préselt, 5-25% THC tartalmú anyag. Színe a zöldtôl a zöldes árnyalatú barnán keresztül a feketéig terjed. Megfigyelhetô, hogy minél sötétebb a hasis, annál magasabb a THC tartalma. Szlengben használatos nevei: has, haska, haskó, gyanta, csoki, tégla, pipás Fogyasztása Dohánnyal keverve, vagy önmagában, hagyományos és speciális pipából szívják, süteményekbe sütve és italba keverve is fogyasztják. A kannabisz (marihuána, hasis) hatása: szájszárazság, enyhe szédülés, feldobottság érzése, nevetôgörcsök, motiválatlan fintorgás, vigyorgás, idétlen vihogás, kedélyeskedés, fecsegés, gátlások oldódása, kitágult, ún. fénymerev pupillák, kivörösödött, bedagadt szemek, hallucinációk, a színek és hangok felerôsödött, esetleg felcserélôdött hamis érzékelése, a felszabadultságot gyakran pánik, rémület váltja fel, étvágynövekedés (különösen az édes ételek iránt) Pszichikai függôséget okoz. A magasabb hatóanyag (THC) tartalom függvényében ez erô

12 södik. Kialakul a drogfogyasztókra jellemzô élet, a kötelezettségek iránti közömbösség. Pszichikai hatása kiszámíthatatlan hangulatváltozások, idô és térérzék elvesztése, magas fokú és téves érzékelés, szétszórtság, aluszékonyság Fizikai hatása csökken a testhômérséklet, hallucinációk, memóriazavar, flash - back jelenség, reakcióidô jelentôsen növekszik, hátrányosan befolyásolja a férfi- és nôi nemi hormontermelést HASIS OLAJ A hasis lepárlásával, finomításával állítják elô. Sûrû, folyékony, nyúlós állagú (melaszszerû), zöldes árnyalatú sötétbarna, vagy fekete színû olaj. THC tartalma rendkívül magas (akár %-ot is elérheti). Fogyasztása: Dohánnyal keverve szívják, de a rendkívül magas THC koncentráció miatt gyakran csak egy hosszanti csíkot kennek a cigarettára. Egy ilyen olajjal kent joint, szinte cseppfolyósítja az a- gyat! Kapudrog, vagy nem kapudrog? Kapu drog, belépô drog, talán már hallották e kifejezéseket, amelyekkel a kender származékokat szokás emlegetni! Íme egy gyakran hallott drogosoktól származó- bölcsesség, amely eligazíthat e kérdésben: Nem minden marihuánát, hasist kipróbáló válik intravénás heroin függôvé, viszont az intravénás heroinfüggôk szinte mindegyike valamikor egy ártalmatlannak hitt marihuánával, vagy hasis pipával kezdte drogos pályafutását! Sokan vitatják az úgynevezett kapudrog elméletet, amely szerint a cannabis egy kapudrog, amelynek fô ve- szélye, hogy a vele ismerkedô fiatal általa könnyebben beléphet a komolyabb drogok világába. Egy kapu, amely hívogatja a gyanútlan látogatót: ember, lépj be rajtam és egy más világot ismersz itt meg! És a gyanútlan látogató nem veszi észre, hogy a kapun csak kívülrôl van kilincs! Ezen a kapun belépve többnyire nincs visszaút! Rendôri munkám során többször találkoztam olyan fiatalokkal, akiknek teljesen téves ismereteik voltak a marihuánáról, a füves cigarettáról. Ezért veszélyérzet nélkül fogyasztották azt, vagy gátlások nélkül vállalkoztak a dealer szerepére, a joint terjesztésére. Az ártalmatlannak tûnô balhé súlya csak akkor tudatosult bennük, amikor már késô volt, amikor a büntetôeljárás megindult ellenük. Tudatlanságukért súlyos árat fizettek! Sok gyanúsított arra hivatkozott, hogy azért terjesztette a marihuánás cigarettát, mert hallotta, olvasta, hogy Hollandiában ezt nem büntetik, ezért úgy gondolta, hogy ezt nálunk is megteheti. (A holland példáról az írás VII. fejezetében olvashatnak.) ÓPIÁTOK A MÁK (Papaver somniferum) Ópiumszármazékok: ópium, kodein, morfin, heroin Az ópiátok az endorfin molekulák receptoraihoz kötôdve fejtik ki pszichoaktív hatásukat, s egyben csökkentik is az endorfinok kiválasztását a szervezetben. Az endorfinok szerepe a természetes fájdalomcsillapítás. A fájdalmas impulzusok átvitelét gátló, természetes közvetítôként mûködnek a szervezetünkben. Munkám során gyakran tapasztaltam, hogy a megszúrt, meglôtt áldozatok arról számoltak be, hogy a támadás pillanatában fájdalmat nem, csak egy ütést, majd kis idô 22 23

13 múlva szétáradó melegséget éreztek. Mindez az endorfin molekulák természetes blokkoló, fájdalomcsillapító hatásának köszönhetô. Amikor az ópiátokat fogyasztó drogos lejön az anyagról, tehát leáll a szer használatával, szervezetében fellép az ópiát (pl. heroin) hiánya és mellette a csökkent mennyiségben termelôdött endorfin hiánya. E két dolog következménye a megvonási krízis. ÓPIUM A virágzást követô idôszakban a még éretlen, zöld mákgubó bemetszésekor sûrû, fehér tejnedv csordul ki, amely kis idô múlva a levegôn oxidálódva barnás-fekete ragacsos masszává a- lakul. Ez az ópium. Szlengben használatos nevei tej, OP(ópé), opi, mákony, gyurma, kalács, golyó, metszett, metszett maki Használat A bemetszett mákgubókról összegyûjtött nyers ópiumot kis golyók formájában pipákból szívják, ételbe keverve fogyasztják. Hatás Erôs eufória mellett egy kellemes lebegô állapot jön létre, melyre a nyugalom és a befelé fordulás a jellemzô. Kifejezetten erôs pszichés és testi függôséget okoz! MÁKTEA A mák zöld, vagy a már megszáradt gubójából fôzött átható, kellemetlen szagú, sötét, fekete színû ital. Szlengben használatos nevei tea, lé, svarc, kompót, koktél, csája, szamovári Fogyasztása Kifejezetten rossz íze ellenére megisszák. MORFIN Az ópium természetes származéka, legfontosabb aktív alko- tórésze. Talán a legismertebb gyógyászati kábítószer. Ritkábban fehér, vagy barna porként, tablettaként, gyakrabban az egészségügyi intézményekbôl történô lopások, gyógyszertári betörések kapcsán ampullákban kerül illegális forgalomba. Szlengben használatos nevei M (em),morfi, morfó, monyó, molyó, ampulla, ampi Hatás erôs fájdalomcsillapító hatás, izgalmi állapotokat csökkentô, altató hatás HEROIN (diacetil-morfin) A morfinból félszintetikus úton, titkos laborokban elôállított barna, bézs, szürke és ritkán piszkos fehér lisztfinomságú por, melynek szaga a mákvirággal kevert ecetére emlékeztet. A jelenleg ismert egyik legkeményebb, legveszélyesebb kábítószer. A heroin a titkos laborokból kikerülve %-os tisztaságú. Az utcai fogyasztóig hosszú utat tesz meg a szállítmány, több nagykereskedô, dealer kezén megy keresztül, akik a nagyobb haszon érdekében mindig hígítnak, pancsolnak rajta valamennyit. A szlengben használatos kifejezés szerint: felütik az anyagot. Így a fogyasztóhoz már csak 3-15 %, ritkábban 20 %- os tisztaságú heroin kerül. Ezért, ha valaki úgymond jobb minôséget dob piacra, az sokaknál túladagolást okoz. Fogyasztása Szívják cigarettában, pipában, dohánnyal, vagy marihuánával keverve, belélegzik az alufólián felhevített por füstjét ( sárkányeregetés ), a port orron át szippantják, de a leggyakoribb és egyben a legveszélyesebb használati mód az injekció formájában történô belövés (intravénásan, kézfejbe, nyaki ütôérbe, halántékba, combok belsô felszínébe, bokába, talpba, nemi szervekbe). Szlengben használatos nevei: barna, hernyó, hercsi, H, HRN 24 25

14 (há-er-en), herc, herkó, cukor, barna cukor, Harry Hatás Intravénás használatkor egy hirtelen jelentkezô és elmúló kéjérzet (flash) lép fel. Megszûnik a szorongás, a szomorúság és az éhségérzet, túláradó nyugalmi állapot, mély boldogságérzés keríti hatalmába a heroinfogyasztót. Nincs hallucinációja, víziója. Fogyasztásra utaló jelek a pupillák gombostûfej nagyságúra szûkülnek, a légzés és az anyagcsere lelassul, megvonáskor hasmenés, a pulzusszám és a testhômérséklet elôször emelkedik, megvonáskor csökken, a bôr hideggé és nyirkossá válik ( hideg pulyka állapot), állandósuló alvászavarok, álmatlanság, csökken a fizikai erônlét, hamuszürke arcbôr, beesett karikás szemek, gyorsan romló, kihullott fogazat, orrfolyás Veszélyek, káros hatások erôs fizikai és lelki függés alakul ki, apátia, közöny, az önkontroll teljes hiánya, depresszió, terhesség alatti heroin fogyasztás a magzat agyi és szervi károsodását okozza, a megszületett csecsemô függôként jön a világra és rövid idôn belül megvonási tünetei jelentkeznek, a közösen használt nem steril tû a HIV fertôzés és a fertôzô májgyulladás (hepatitis) terjedését segíti, teljes erkölcsi és testi összeomlás, a szer bizonytalan minôsége és összetétele miatt állandó a túladagolás veszélye, aranylövés, túllövés (overdose) a halálos heroin adag egyetlen adag heroin intravénás befecskendezése után is esetenként már az elsô, az úgynevezett bepróbálás alkalmával is végzetes lehet, elôfordult, hogy a felütéshez használt töltelék anyag patkányméreg volt, és ez o- kozta több fogyasztó halálát KOKA A KOKALEVÉL (Erythroxylon coca) A kokacserje fényes, zöld leveleit évezredek óta ismerik és használják a Dél-Amerika egyes országaiban élô indiánok. Ôshazája a mai Kolumbia területén, az Andok keleti lejtôin volt és onnan terjedt el a környezô országokba. A cserje vadon nem fordult elô, ôsidôk óta kultúrnövény. Az inka birodalom idején, a kokalevél rendkívül jelentôs szerepet játszott. Isteni tulajdonságokkal ruházták fel, fontos kultikus kellék volt a ceremóniák alkalmával. A papok kokalevelet fogyasztottak a transzállapotuk elôidézésére. A spanyol hódítók leírásai, valamint a perui inka szobrok egyaránt tanúsítják a koka kiemelkedô helyét a mitológiában és a mindennapi é- letben. MI AZ IGAZSÁG A KOKA és COCA COLA KAPCSOLA- TÁRÓL? A kokalevél élénkítô hatásának híre a spanyolok közvetítésével bejárta a világot. Az olasz Angelo Mariani a XIV. század közepén kokakivonatot tartalmazó, kiváló italt szabadalmaztatott VIN MARIANI néven. Az ital sikerén felbuzdulva a tengerentúlon, Atlantában élô gyógyszerész JOHN SEBASTI- AN PEMBERTON 1885-ben ehhez hasonló készítményt hozott forgalomba French Wine Cola Ideal Nerve and Tonic Stimulant néven. A következô évben zseniális gondolata támadt: a készítménybôl kihagyta a bort, helyette koffeint tartalmazó kóladió kivonatot és növényi olajokat adott a kokainkivonathoz. Így született meg a Coca-Cola 1886-ban! Világpremierje ismert! Sikerét az sem befolyásolta, hogy ban az amerikai kábítószer ellenes intézkedések hatására ki kellett hagyni a kokaint az italból. Az ital receptje azóta is hétpecsétes üzleti titok, de kokaint egészen biztosan nem tartalmaz! 26 27

15 KOKAIN A kokain Dél-Amerikában, az Andok hegység déli - délkeleti lejtôin termô kokacserje leveleibôl elôállított hófehér színû finom, kristályos por. A kokain a felsô tízezer, az elit prostituáltak, az éjszakai szórakozóhelyek táncoslányai és playboy -ai pörgetô szere. A legdrágább kábítószer, a- mely a piaci viszonyok függvényében ,-Ft/g áron kerül forgalomba. Szlengben használatos nevei kokó, koksz, coke, hó, snow, fehér csík, stb. Fogyasztása Elsôsorban orron át szippantják. Ilyenkor a tükörlapra, telefonkártyára kiöntött adagot úgynevezett utcákra, csíkokra rendezik és kis szívószál (különösen menô, ha ezt magas címletû bankjegybôl sodorják) segítségével szippantják fel. A gyakori használat szétroncsolja, perforálja az orrsövényt. (Magam is ismerek olyan kokainistát, akinek a roncsolt orrsövénye helyett platina protézist kellett beépíteni.) Beszippantás után kb perc múlva érzôdik a hatása és 1-3 óra múlva szûnik meg. Ha intravénásan kerül a szervezetbe, hatását azonnal kifejti, amely azonban rövid i- deig tart. Hatás Eufóriát okoz, növeli az önbizalmat. A szexuális vágyat és teljesítôképességet erôsen felpörgeti, egy idô után azonban a potencia jelentôsen csökken, sôt igen gyorsan impotencia a- lakul ki. Csökkenti a fáradtságot, az étvágyat, energizál, a fizikai és szellemi kapacitást átmenetileg fokozza. A szervezet feszült, teljes készenlétben áll, ezért a fogyasztó úgy érzi, hogy mindent meg tud érteni, minden feladatot meg tud oldani. A feszültség álmatlanságot is okoz. Veszélyek, káros hatások Túladagolása ájulást, átmeneti bénulást, görcsöket, görcsös rángást okoz. Magatartászavarok, parano- ia, hallucináció alakul ki. A kokainista rémképeket, fantasztikus szörnyeket, pókokat, kígyókat lát. Gyakran úgy érzi, hogy bôre alatt ezernyi bogár hemzseg, amelyek valós kínzó viszketô érzést váltanak ki (ezek az úgynevezett kokainbogarak ), ezért azokat akár késsel, pengével is megpróbálja kivágni onnan. A terhes kokainfogyasztó magzata kokainfüggôvé válhat. Fogyasztásra utaló jelek kitágult pupillák, felgyorsul a szívmûködés, e- melkedik a vérnyomás, emelkedik a testhômérséklet, viszketegség (a kokainbogarak miatt), sebek, elfertôzôdött karmolás és vágás nyomok testszerte a bôrön, étvágytalanság, álmatlanság, túlzott aktivitás, beszédkényszer Csempészetének egyik meglehetôsen furcsa módszere A por alakú drogok (kokain heroin, speed, stb.) csempészetének egyik legmegdöbbentôbb módozata az úgynevezett nyelés módszere. A tiszta kokaint, vagy a fentebb már jelzett drogokat, kis kapszulákba, patronokba többnyire gumióvszerbôl kialakított kis labdacsokba töltik, majd ezeket a drogfutár, az úgynevezett öszvér lenyeli. Ha szerencséje van a futárnak és nem bukott le, akkor a célállomás mosdójában egy kis hashajtó segítségével a patronok a maguk természetes útján távoznak a testébôl. Ezt követôen már csak meg kell tisztogatni a kis labdacsokat a hm hogy is mondjam? biológiai anyagmaradványoktól és irány a fogyasztó Ugye milyen guszta? Nos, jó étvágyat, kedves kokainfogyasztók!!! 28 29

16 CRACK A kokapasztából, szódabikarbóna hozzáadásával hevített és szárított, a krumplicukorra emlékeztetô színû és állagú kábítószer neve: crack. A crack kinézetre apró gipsz-, vagy krumplicukordarabkákra hasonlít leginkább, de elôfordul préselt tabletták formájában is. Többnyire a vitaminkapszulákhoz hasonló átlátszó fiolákban á- rulják. Csempészetének kedvelt módja a kokainnál megismert nyelés módszere. Aki tehát ilyen kis crackkapszulát vásárol, jusson eszébe a kapszulák kalandos és higiénikusnak cseppet sem nevezhetô útja A cracket nem szippantják, mint a kokaint, hanem a dohány vagy marihuána közé morzsolva, vagy speciális pipában szívják el. Sokak szerint nevét is arról a zajról, pattogásról kapta, amely égése közben keletkezik, mások szerint viszont arról a robbanásszerû érzésrôl, az eufóriáról, amit hatása kivált. A crack belégzéssel a tüdôn keresztül nagyon gyorsan és teljes mennyiségben jut el az agyhoz, míg a kokainnak az orron át beszippantásakor ez viszonylag lassabban, fokozatosan történik meg. A crackben lévô kokain hatása intenzívebb, az általa kiváltott érzések robbanásszerûen hatnak, azonban lényegesen rövidebb i- deig tartanak, mint a kokain esetében. A crack e tulajdonsága gyakori használatra ösztönzi a fogyasztót, aki így gyorsan rászokik a drog fogyasztására, majd rövid idô alatt kialakul a pszichikai függôség! A crack használatának legfôbb veszélyét a túladagolás jelenti! Az egyes dózisokban lévô kokain mennyiségének szélsôséges különbségei miatt a fogyasztó szinte képtelen beállítani a kellô mennyiséget, e- zért általában túlbiztosít, azaz eleve nagyobb adagot szív el. Ilyen körülmények között a túladagolás és annak tragikus következménye szinte törvényszerû A crack nemcsak a fogyasztóra, de annak környezetére is igen veszélyes: a kokain feloldja a gátlásokat és a legerôszakosabb ösztönök feletti uralmat is. Ezek a crackfogyasztók tipikus üldözési mániájává párosulva agresszív viselkedéshez, bûncselekmények elkövetéséhez vagy öngyilkossághoz vezethetnek. Ilyenkor a drogos reakciói kiszámíthatatlanok, az e- gyébként ártatlan szóra, mozdulatra is úgy reagálhatnak, mint egy megriadt állat, s megtámadhatják azt, akivel korábban békésen beszélgettek, vagy azt, aki segíteni a- kar nekik! Az egyik legalattomosabb, leggyilkosabb kábítószer. Fogyasztáskor szinte robbanásszerûen lép reakcióba a szervezettel. Hatása szinte azonnal 8-10 másodpercen belül jelentkezik. Ez a hatás fôként a minden ok nélküli dührohamokban nyilvánul meg. Erôs agresszivitást szabadít fel, a- melynek célpontja lehet akár a szeretett kedves, vagy bármely ártatlan személy. Az agresszivitás tettlegességig, sôt gyilkosságig is fajulhat. A kokain- és crackfüggôségtôl való szabadulás nagyon nehéz és gyötrelmes: a súlyos depressziós idôszakot csak a kitartóak, a lelkileg még erôsek képesek az orvosok segítségével átvészelni, s erre sajnos kevés kokainista képes! Szlengben használatos nevei: kristály, jég, rög, kavics, kô, stb. Fogyasztása A kis törmelékeket speciális pipákban szívják, gyakran dohánnyal, vagy marihuánával keverve. Az izzó anyag szívás közben pattogó, csattanó hangot ad, ezért e hang utánzásaként kapta nevét. Túladagolása Drasztikus vérnyomás-, és pulzusnövekedés, szívroham vagy agyvérzés. Megvonása Elviselhetetlenül erôs pszichikai elvonási tünetek: 30 31

17 hallucinációk, víziók, pánikreakciók. a crackfüggôk mindenre képesek adagjuk megszerzéséért! Testi hiányjelenség: tipikus szürke, petyhüdt, megereszkedett bôr A leszokás szinte lehetetlen (még a heroinról való leszokásnál is nehezebb). LSD (lizergsav-dietilamid) Az anyarozson élôsködô gombából félszintetikus úton elôállított, az egyik legdurvább hatású hallucinogén. Az anyag maga szagtalan, színtelen, íztelen por, melyet tablettaként és oldatban hoznak forgalomba. Az LSD csodagyereknek indult, ám rövid idô alatt kezelhetetlen kölyök lett belôle! írja Albert Hoffmann, az LSD felfedezôje ezzel is utalva az LSD veszélyes voltára. Az LSD-vel végzett állatkísérletek is döbbenetes eredménnyel jártak: a szer hatása alatt álló pók összevissza szôtte a hálóját, a macska pedig páni félelembe esett az egerek láttán Azért is rendkívül veszélyes drog az LSD, mert igen csekély akár egy tûhegynyi mennyiség, amely mikrogrammnyi lehet elegendô egy 8-16 órás utazáshoz. Az LSD-vel szemben nem alakul ki fizikai függôség, de igen erôs pszichikai függôséghez vezet a fogyasztása. A tolerancia, tehát az adag növelésének szükségessége hamar kialakul! A pszichikai függôségre jellemzô, hogy minden, az érzékszervekre ható ingerrel szemben túlérzékenység lép fel. Az LSD-fogyasztóknak az a meggyôzôdése, hogy hirtelen mindent világosabban látnak, a dolgok mély jelentését képesek megérteni. Úgy érzik, hogy a kozmosz titkainak mélységeibe is képesek behatolni. Különleges élményük a tudatha- sadás, mely lehetôvé teszi számukra, hogy saját magukat mintegy kívülrôl figyeljék. Az LSD hatásai teljesen kiszámíthatatlanok! A szer hatása alatt lévôk gyakran úgy érzik, hogy függetleníteni tudják magukat a fizika törvényeitôl, így például képesek a vízen járni vagy ami még veszélyesebb, madár módjára repülni! Ezért gyakran vetik magukat a mélybe az LSD hatása a- latt állók, anélkül hogy tudnák: a halál karjaiba zuhannak Az LSD legmegrázóbb tulajdonsága a flash-back: az u- tolsó adag bevétele után napokkal, hetekkel, néha hónapokkal késôbb váratlanul újra jelentkezhet a drog hatása, s a fogyasztó újból utazik, de ez esetben kényszeredetten, anélkül hogy ezt akarná! Ez a váratlanul jelentkezô élmény szorongást kelt és sokakban mély depressziót vált ki, mert a fogyasztó úgy érzi, megôrült! Közismertek olyan esetek, amikor valaki azért lett öngyilkos, mert nem tudta elviselni ezt a rendkívüli megpróbáltatást! Az LSD elsô, tömeges fogyasztói az amerikai hippimozgalom tagjai voltak ( ban), akik tudatkiszélesítô tulajdonságai miatt használták a mágikus szert. A kor zenei sztárjai, mint pl. a Beatles zenéjükben is utaltak az LSD jelenlétére. Jellemzô a Lennon McCartney szerzôpáros Lucy in the Sky with Diamond s (Lucy az égben gyémántokkal) címû száma, amely címében utal az LSD-re, a szöveg pedig a hallucinációs képeket idézi a hallgató elé. Szlengben használatos nevei bélyeg, papír, trip, trinyó, trikó, acid, sav, lecsó, mozi, nyalóka, nyalcsi Fogyasztása Jellemzô az úgynevezett bélyeg az LSD-vel impregnált papír lenyalogatása, szájpadlásra helyezése, mivel a hatóanyag a nyálkahártyáról jól felszívódik

18 Pályafutásom alatt találkoztam olyan esetekkel is, amikor a bélyeget kettétépve, az így kapott kb. 5 x 2,5 mm nagyságú papírcsíkot a fiatalok az alsó szemhéjuk alá helyezve vitték be szervezetükbe az LSD-t. LSD BÉLYEG A tévhitekkel ellentétben nem hasonlít a postai bélyegekhez! 5x5 mm, vagy maximum 10x10 mm nagyságú, elôlapján színes ábrákat, figurákat tartalmazó papírlapocska, amelynek hátoldalát LSD-vel itatták át. Minôsége, hatóanyagtartalma azért rendkívül változó, mert ezeket soha nem ellenôrzött, megbízható körülmények között, hanem úgynevezett zuglaborokban állítják elô. A minôség nem attól függ, hogy milyen ábra látható az elôlapon! Hatás Megváltozik az érzékelés, hallucináció lép fel, elvész a térés idôérzékelés, (a fogyasztók gyakran tapasztalják, hogy megállt az idô). Jellemzô hatás a repülni tudás érzete, amely már eddig is számtalan tragédia kiváltó oka volt. Az LSD hatást nagymértékben befolyásolja az egyén beállítottsága, pillanatnyi aktuális pozitív, vagy negatív hangulata, ezért az átélt élmények (az úgynevezett trip, vagy utazás) is lehetnek igen kellemetlenek. A szlengben ezt bad trip-nek, rossz utazásnak nevezik. Az LSD egyik jellegzetessége a flash back. Az LSD hatásához erôs tolerancia alakul ki. Fizikai függést nem, de nagyon erôs lelki függôséget okoz. A személyiség súlyos torzulásaként elmebetegség alakulhat ki. Fizikai hatása fokozott szívmûködés, erôsen megemelkedett pulzusszám, a látás és a hallás szélsôséges megváltozása, ami 8-12 órán át is eltarthat, hallucinációk, víziók, illúziók, flash back hatás, alaphangulattól is függô eufória, vagy horrorutazás, pánik reakciók, mély depresszió, paranoia, skizofrénia, megalománia Fogyasztásra utaló jelek kitágult pupillák, megemelkedett vérnyomás és magas testhômérséklet, szédülés, hidegrázás, émelygés, hányás, görcsök, fáradtság, természetellenes izzadás, remegés AMFETAMIN Ezt a szintetikus úton elôállított drogot 1910-ben találták fel tól alkalmazta az orvostudomány egy ritka betegség, az úgynevezett álomkór ellen. A szer izgató és fáradtságot csökkentô hatása miatt gátolja az elalvást. Hosszabb alkalmazásánál kellemetlen következmény a súlyos alvászavar, az álmatlanság. Az amfetamin és származékainak hatásai sok tekintetben hasonlítanak a kokainéhoz. Eufóriát okoznak, jellemzô a nagyobb testi erô és a szinte határtalan szellemi kapacitás érzése. A szexuális vágy fokozódik, de a tényleges teljesítôképesség a kezdeti e- setleges fokozódás után drasztikusan csökken. A fogyasztónak azt az érzést is kölcsönzik, mintha az alvás és a táplálkozás felesleges lenne. Az ember fáradtságérzetét eltompítják, az úgynevezett fáradtságküszöböt jelentôsen megemelik, kitolják, e- zért az amfeteminszármazékok hatása alatt lévô személy nem érez fáradtságot. Ugyanakkor a szív és az izmok természetesen ugyanolyan kemény munkának vannak kitéve, mint normál körülmények között, csak a szervezet vészjelzô szerkezetétôl érkezô jeleket torzítják, megsemmisítik ezek a szerek. A szervezetet természetesen nem lehet büntetlenül becsapni. A végletekig kizsákmányolt szervezet a hatás elmúlta után összeomlik, iszonyatos levertség, fáradtság keríti hatalmába a fogyasztót

19 Hallgatóim is megerôsítik azt a korábbi tudásomat, hogy ma is nagyon sok egyetemista, fôiskolás, - sôt középiskolás válik alkalmi amfetaminfogyasztóvá, amikor vizsgaidôszakban amfetamin készítményekkel készül a vizsgáira. Az amfetamin hatására ugyanis kitágul a tudat, az illetô úgy érzi, hogy nagyon rövid idô alatt kötetnyi anyagot képes az agya befogadni. A baj ott van, hogy az így megszerzett tudás nem egy úgynevezett beágyazott, tartós tudás! Amint múlik a szer hatása, úgy törlôdik az agyból a tudomány is! Így mire a vizsgára kerül a sor, még azt is elfelejti az amfetemint használó diák, amit korábban már tudott! Az amfetaminok fogyasztója valójában egy ördögi körbe kerül: amfetamint fogyaszt, hogy éber, friss és aktív legyen, majd altatókkal, rosszabb e- setben ópiátokkal él, amikor a folytonos pörgés már terhes számára. Másnap újra amfetaminra van szüksége, hogy újból felpörögjön És ez így folytatódik mindaddig, amíg a szervezet bírja ezt az iszonyatos megterhelést! Mindez gyakran nagyon súlyos kettôs függéshez vezet! Gyakori az amfetaminszármazékok fogyasztása a kamionsofôrök és a sportolók között is. A sportolók doppingolásának kérdése idôrôl idôre reflektorfénybe kerül, és egy-egy olimpiai játék, vagy a Tour de France alkalmával a napi sajtó is tele van doppinghírekkel. Sajnos ezek a hírek sokszor tragikus esetekrôl számolnak be: nemegyszer fordult már elô, hogy kerékpárversenyzô a verseny közben halt meg. Ez szinte törvényszerû, ha figyelembe vesszük, hogy az amfetaminszármazékok csak a fáradtság érzetét nyomják el, és nem a szervezet fáradtságát csökkentik! A dopping legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy a fáradtság természetes érzését, a szervezet kimerítésével szembeni védekezô reakcióját nyomja el! A gépkocsivezetôknél is hasonló a probléma: a sofôr amfetaminnal elnyomja az álmosságát, de a hatás megszûntével és ez hirtelen következik be vezetés közben alszik el és zuhan a volánra! Az amfetaminszármazékok fogyasztóit Amerikában csak a sebesség ôrültjeinek nevezik agresszív és túlhajszolt életmódjuk miatt. EXTASY (ECSTASY), SPEED Az amfetamin származékok közül a két legelterjedtebb szintetikus drog. A korábban már megismertek szerint az amfetamin a szervezet egyik lényeges védekezô mechanizmusát, a fáradtság érzést befolyásolja. Kitolja az úgynevezett fáradtság küszöböt, illetve kikapcsolja a fáradtság érzékelését. Felszabadítja gátlásokat, felgyorsítja (stimulálja) az idegrendszer mûködését. E hatásuk miatt elsôsorban diszkódrogként terjedtek el. Gyorsítja a beszédet, az asszociációt, a gondolkodást. Átmenetileg növeli a szexuális késztetést és teljesítô képességet. Rendszeres, illetve gyakori használatnál ennek ellentéte érvényesül. EXTASY 8-9 mm átmérôjû tabletták (nem gyógyszerek!), különbözô mélynyomott figurákkal, jelekkel az egyik oldalukon, míg a másik oldalon egy felezô vonal látható. Az ábráknak semmi közük a tabletta minôségéhez, csak azért ilyen változatosak (jelenleg több száz féle ismeretes és állandóan újabbakkal bôvül a kínálat), hogy használóik beszélni tudjanak róluk. SPEED Fehér, sárga vagy rózsaszín por (ritkán tabletta), melyet orron át szippantanak fel. Feloldva intravénásan szúrják, kávéba, üdítô-, illetve energiaitalba keverve fogyasztják. Hatása többszöröse az Extasynak. Szlengben használatos nevei: Extasy: E, EVA, ex, eki, X, XTC, bogyó, röpcsi Speed: gyorsító, gyors, gyros, gonzálesz, gonzi, pörgetô, búgócsiga, spuri, sebesség, fehér, enerdzsi, duracell nyuszi, turbós 36 37

20 Fizikai hatása felgyorsul a szívmûködés, szapora légzés, a vérnyomás vészesen emelkedik, a test tartósan C-ra forrósodik, veszélyes mértékû folyadékvesztés, depresszió, szorongás, súlyos agy-, érrendszer-, és szívkárosodás Pszichikai hatása kitolják a fáradtság küszöböt, kikapcsolják a szervezet védekezô mechanizmusát (éhség-, szomjúság-, fáradtságérzés), az éppen aktuális hangulatot fokozzák, oldják a gátlásokat, (eufória agresszivitás) esetenként az erô, a hatalmasság, esetenként pedig a túláradó szeretet érzetét keltik Fogyasztásra utaló jelek vörös, véres szemek, hatalmasra tágult pupillák, természetellenes izzadás, kivörösödött bôr, esetenként az ellentéte (vészesen fehér arc, stb.), szapora lihegés (hiperventilláció), görcsösen feszes izmok, esetenként merev állkapocs, fejfájás, szédülés, koordinálatlan mozgás, hirtelen mozdulatok, álmatlanság, csillapíthatatlan szomjúságérzés Direkt hatásai függôség alakul ki (állatkísérletek szerint ha van választási lehetôség, a kísérleti állat szívesebben választja az amfetamint vagy a kokaint, mint bármely más kábítószert. Az amfetaminhoz szoktatott, majd attól megfosztott állat kétszer annyi ideig próbálkozik a szer megszerzésével, mint a heroinhoz szoktatott.) megvonási tünetek, (fáradtság, nagyon hosszú, de rossz alvás, ingerlékenység, kínzó éhség, depresszió, amely gyakran öngyilkossághoz is vezethet, e- rôszakos cselekedetekre való hajlam) Az extasy tabletták és a speed por minôsége, hatóanyag tartalma azért rendkívül változó, mert ezeket soha nem ellenôrzött, megbízható körülmények között, hanem úgynevezett zuglaborokban állítják elô. A minôség soha nem attól függ, hogy milyen figura, ábra látható a tablettákon! IV. A LEGGYAKORIBB KÁBÍTÓSZEREK ÁTLAGOS UTCAI TERJESZTÉSI ÁRAI A hiedelmekkel ellentétben a kábítószereket nem adják ingyen! A beetetésen ugyanis már régen túl vagyunk! Ma már minden egyes adag pénzbe, nagyon sok pénzbe kerül. Nem egy szülôtôl hallottam már a munkám során, hogy az a szerencse, hogy a drogok ilyen sokba kerülnek, mert az én gyermekemnek úgy sincs ennyi pénze! Csakhogy a helyzet nem i- lyen egyszerû! Kábítószer Akinek szüksége van a drogra, az bármilyen áron is, de elô fogja teremteni a rávalót! Az alábbiakban közölt árak nem szentírásként értékelendôk, hiszen az árak a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelôen változnak, de a nagyságrendek mindenképpen el kell, hogy gondolkodtassák a felnôtteket, mert a rendszeresen drogozó fiatal havonta akár több tízezer forintot is el kell hogy költsön a szenvedélyére. Ár (Ft) Marihuána (1szál cigaretta: kb.0,7-0,8g) Hasis gyanta (1g) LSD (1db bélyeg) Extasy (1 tabletta) Speed (1g) Heroin (3-15 % tisztaságú: 1g) Kokain (1g)

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban -

FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - FÜGGÉS - Szenvedélyek napjainkban - 1 2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Fogalmak 5 Drogok csoportosítása 9 Első figyelmeztető jelek 10 Függőség jelei 11 A kipróbálás mögött

Részletesebben

TÉGY. Drog. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Drog. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást

Addiktológiai alapfogalmak. A Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alábbiak szerint definiálja a hozzászokást Tartalom Addiktológiai alapfogalmak... Az alkoholizmus és kezelése A családi szerepek felismerése A drogok fajtái és csoportosítása Tanácsok drogproblémával találkozó szülőknek, hozzátartozóknak, segítőknek

Részletesebben

Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA

Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA Budapest 2006 Tartalomjegyzék A kábítószerek világa (bevezetés). 1. oldal Tünetek, vészjelek...19.

Részletesebben

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között.

rosszindulatú daganatok például a nyelőcső, a gége és a szájüreg rákjai lényegesen gyakoribbak a sok szeszes italt fogyasztók között. A drog szó eredeti jelentése: szárított növényi rész. Az utóbbi évtizedekben Magyarországon is elterjedt az angol drog szó, ami olyan anyagot jelent, amely a szervezetbe jutva a központi idegrendszerre

Részletesebben

Minta MINTA A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATRA

Minta MINTA A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATRA MINTA A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATRA Ezen a szinten egy új, a hazai iskolai gyakorlatban kevésbé ismert vizsgaforma jelenik meg: az ún. projektvizsga, vagy projektérettségi. A vizsga leírása

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Tudnivaló a drogokról 1. Mit nevezünk drognak? Amíg a mai magyar köznyelvben a drog szó jelentése egyenlő az illegális drogéval, addig az addiktológia (szenvedélybetegséggel foglalkozó tudomány) a következő

Részletesebben

Érdemes beszélni róla

Érdemes beszélni róla Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Szerkesztette: Kály-Kullai Károly Lektorálta: Dr. Buda Béla, Dr. Grezsa Ferenc Kiadó:

Részletesebben

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek

1. sz. Melléklet. Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek 1. sz. Melléklet Esetmegbeszélésekhez probléma helyzetek A, Szituációs játék kapott probléma helyzetekkel: Kiscsoportos munka 3-4 fős csoportokban létszámtól függően. Minden csoport kap egy kártyát, amin

Részletesebben

Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras)

Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) A szenvedély, szenvedélyesség emberi életünk mindennapjaiban megjelenő kívánatos tulajdonság, magatartás. A szenvedély

Részletesebben

Fókuszcsoport megbeszélés

Fókuszcsoport megbeszélés Fókuszcsoport megbeszélés Témairányok Általános Iskola felső tagozat 1. Ismeretek összegzése: számítógép: függőség kialakulása függőség jelei mit tehetsz ellene? 5. évfolyam végén dohányzás: hatások egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN ÓRAVÁZLATOK 6. osztály Az emberi test változásai

EGÉSZSÉGTAN ÓRAVÁZLATOK 6. osztály Az emberi test változásai Az emberi test változásai Az emberi test felépítése, szerkezete és működése minden ember esetében azonos. Az emberi test négy testtája: fej, nyak, törzs, végtagok. Külső határa a bőr. A szilárdítást a

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Szerves Kémia és Biokémia Szekció

Szerves Kémia és Biokémia Szekció 93 Szerves Kémia és Biokémia Szekció A PRION BETEGSÉGEK Tóth Bence és Marendeán Zsolt Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest Felkészítõ tanárok: dr. Varga Márta, Tóth Piroska Az elkövetkezendôkben egy betegségcsoporttal

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A kutatási beszámolót írták: Domokos Tamás, Kulcsár László, Varga Ágnes A kutatásra Nagykanizsa Város

Részletesebben

Élj egészségesen, a jövõ Te vagy!

Élj egészségesen, a jövõ Te vagy! Ismeretterjesztõ füzet fiataloknak és oktatóiknak Élj egészségesen, a jövõ Te vagy! A Pre Medicina Alapítvány Egészségesebb életmódért" programja Kiadó: Pre Medicina Egészségünkért" Alapítvány Keszthely,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Quo vadis? cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék Quo vadis cannabis? A c a

Részletesebben

a. Káros szenvedélyek

a. Káros szenvedélyek D1 a. Káros szenvedélyek A szenvedély /- idegen szóval addikció /- gyógyszerek, élvezeti szerek pszichés okú szokásszerű, folyamatos fogyasztását jelenti, a függőség fogalmával rokonítható. Bár a köznyelv

Részletesebben

IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL

IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL Balázsfalvi Gusztávné 2010-ben átszerkesztette Jenei Károly IX. AMIT A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKRŐL TUDNI KELL A XXI. század emberét pusztító káros szenvedélyek között kiemelkedő helyet foglal el a kábítószerek

Részletesebben

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Egészségkultúra 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Napjaink egyik legalapvetôbb

Napjaink egyik legalapvetôbb . FEJEZET Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó AZ EGÉSZSÉGRÔL Bevezetés: Az egészség védelmének alapkérdései Napjaink egyik legalapvetôbb társadalmi problémája az életminôség romlása, valamint az indokolatlan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bartos Molnár Tímea. A káros szenvedélyek formái, a káros szenvedélyek korai felismerése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bartos Molnár Tímea. A káros szenvedélyek formái, a káros szenvedélyek korai felismerése. A követelménymodul megnevezése: Bartos Molnár Tímea A káros szenvedélyek formái, a káros szenvedélyek korai felismerése A követelménymodul megnevezése: Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés A követelménymodul száma: 2328-06

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL 2 TARTALOM 1. A drogkarrier 2. A designer drogok fajtái és hatásai 3. A kábítószer veszélyei a munkádra 4. Törvények 5. Szervezetek

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER. -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata

KÁBÍTÓSZER. -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata KÁBÍTÓSZER Általánosságok a drogokról -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata drog - gyógyszerként használt szárított növényi részek, növényi vagy állati termékek - azok

Részletesebben

Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása.

Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása. A DROGOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PSZICHIÁTRIAI PROBLÉMÁK ÉS BETEGSÉGEK Addikció: az ember teljesség, boldogság és békésség iránti vágyának patológiás megnyilvánulása. Addikció fajtái: Kémiai addikció:

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Dohányzás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Európai Szociális Alap AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 244 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Szenvedélybetegségek Kuncz Elemér Pszichoaktív szerek A pszichoaktív

Részletesebben