Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend évi módosítására.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés 2014. március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend 2014. évi módosítására."

Átírás

1 Előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés március 26.-i ülésére az Alapszabály és az Ügyrend évi módosítására A MIE Alapszabályát több okból szükséges módosítani. 1) Civiltv. Előterjesztés Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) átalakította a közhasznúság fogalmát, módosította a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel feltételeit. A MIE meg kívánja őrizni a közhasznú státuszát. Két közhasznú = jogszabályban meghatározott közfeladathoz kapcsolódó feladatot lát el: a jogszabály /EU aktus véleményezés stratégiai megállapodás alapján, és a magas szintű iparjogvédelmi ismeretterjesztésben való részvétel (konferenciák). Ehhez igazodóan az állami támogatással csökkentett bevételéhez viszonyítva ráfordításait is e közhasznú tevékenységekhez tudja rendelni. Erre hivatkozva fogja kérni ismételten a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. 2. ) Ptk. A Ptk. ( évi V.tv.) március15-én hatályba lép. A Ptké. (2013. évi CLXXVII. tv.) 9. (2) 1 és 11. (1) bekezdései alapján a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett egyesület a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Emiatt a Ptk-hoz is hozzá kell igazítani az Alapszabályt. Ez nagy terjedelmű, de nem érdemi módosítást eredményez. Az Egyesület működési szabályait jelenleg az SZMSZ tartalmazza, és csak a korábbi egyesületi törvény alapján alapszabályba foglalandó elemeket tartalmazta az Alapszabály. A Ptk. egyesületi jogi módosításának egyik lényeges eleme, hogy a legfőbb szerv (=Ptk. döntéshozó szerv) működésének minden elemét az Alapszabályba kell foglalni. Ez a szabályok kismértékű módosítását, egyben nagymértékű áthelyezését igényelte, és emellett magától értetődően az SZMSZ módosításával is jár. Megkockáztathattuk volna, hogy a nagyobb mértékű átszabástól eltekintünk arra hivatkozva, hogy az Egyesület SZMSZ-ét is a Közgyűlés fogadja el, mégpedig 1 Ha e törvény az egyes jogi személy típusok esetén eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés szerint bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. 1

2 ugyanolyan szótöbbséggel, mint az Alapszabály módosítását. Az óvatosság, a Ptk, kezdeti alkalmazásának valószínű bizonytalansága azonban a választott megoldás mellett szól. Ugyancsak az óvatosságot indokolja, hogy a Ptk. jogi személy szabályai diszpozitivitásának gyakorlati korlátjait még nem ismerjük. A Ptk. 3:4. 2 szerint a jogi személy szervezetére és működésére meghatározott diszpozitivitás egyik korlátja az olyan eltérés tilalma, amely a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. Mivel a változásbejelentési eljárásban csak az Alapszabályt kell benyújtani, ezért az a megoldás, amely a Közgyűlés működésének szabályait a törvényességi felügyeletet ellátó bírósághoz be nem nyújtandó SZMSZ-be helyezi át, minden bizonnyal a törvényi korlátba ütközik. A Ptk. szabályai kiterjednek a tagsági viszonyra is. Mind a kizárás, mind a tagsági viszony megszűnésének szabályozása módosítást igényelt. 3.) Székhelyváltozás- MTESZ tagság Az Egyesület a Kossuth téri székházból kénytelen volt kiköltözni, a MTESZ felszámolás alatt áll. Ezt is tükröztetni kell az Alapszabályban. 4.) Az Egyesület Ügyrendjét a módosított Alapszabályhoz kell igazítani. Határozati javaslat A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerinti alapszabály és ügyrend módosításokat elfogadja, és felkéri az Egyesület szervezeti képviselőjét, hogy készítse el az alapszabály, valamint az ügyrendmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt olyan szövegét, amely tükrözi a módosítások időpontját, és az alapszabály-módosításra nézve a változást a törvényes határidőben jelentse be a Fővárosi Törvényszéken, és egyben kérje az Egyesület újbóli közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. 2 3:4. [A jogi személy létrehozásának szabadsága] (1) A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg.(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha a) az eltérést e törvény tiltja; vagy b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 2

3 1. Melléklet a MIE Alapszabály évi módosításához Javaslat az Alapszabály módosítására. A módosításokat változáskövetés, a változatlanul az SZMSZ-ből átvett szövegrészeken belüli változásokat satírozás mutatja. Sorszám Hatályos Javaslat Indok (4) Az Egyesület székhelye: Budapest, 1. (4) Az Egyesület székhelye: Budapest, 1061 Budapest, _VI., Dalszínház u.10. I.emelet 3. székhelyváltozás, helyiséghasználati jogviszony a MTESZ fa (5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. val megszűnt 1. (5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú civil szervezet. Civiltv : civil szervezet: (...) a Magyarországon (2) 2. (2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt d) közhasznú fórum biztosítása a tevékenységi körét érintő kérdések megvitatására, ennek érdekében többek között előadások, vitaülések, konferenciák, kiállítások rendezése, szakmai tanulmányutak szervezése, publikációs tevékenység kifejtése; együttműködés keretében részvétel a szakemberek szellemi tulajdonjog és versenyjog viszonyára is kiterjedő tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében; 5 2. (5) a)) javaslatok kidolgozása az iparjogvédelmi és a szerzői jogi szabályozás fejlesztésére, a szakmai területet érintő kodifikációs munkában szakmai-társadalmi bázisként való részvétel; amely a következő közfeladat teljesítését szolgálja: a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény 7. (1) b) A társadalmi egyeztetés formái a következők: (...) a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter által bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a továbbiakban: közvetlen egyeztetés). 13. (1) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter nyilvántartásba vett egyesület Civiltv.34. (1) bekezdés d). Civiltv. 34. (1) bekezdés a) Civiltv. 34. (1) bekezdés a) 3

4 stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki. A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter e megállapodások révén szoros együttműködést alakíthat ki azon szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek (a továbbiakban: stratégiai partner) b) közhasznú fórum biztosítása a szerzői jogot és az iparjogvédelmet érintő kérdések megvitatására, ennek érdekében többek között előadások, vitaülések, konferenciák, kiállítások rendezése, részvétel a szerzői jogi és iparjogvédelmi ismeretterjesztésben, szakemberek szellemi tulajdonjog és versenyjog viszonyára is kiterjedő tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében; amely a következő közfeladatok teljesítését szolgálja: - a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 115/K. d) (A Hivatal)... terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi és a szerzői jogi kultúrát; tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más eszközökkel gyarapítja a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit, előmozdítja körükben a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását; évi LXXV. tv (a továbbiakban: Tpmt) 33. (4) A Gazdasági Versenyhivatal a verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítása, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet megalkotásának elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése érdekében - különösen a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományosoktatási programok, a versenyjoggal, verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésének támogatásával, (...) hozzájárul a versenykultúra 4

5 és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez, a verseny (...) közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez ( 2. (8) Az Egyesület csak az Alapszabályban meghatározott alapcéljával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását (9) 2. (9) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja (1) Az Egyesület tevékenysége nyilvános. Az Egyesület határozatai és az Egyesület működéséhez érkezett támogatásokat tartalmazó nyilvántartások nyilvánosak. A nyilvántartásokba és a közhasznúsági jelentésbe az Egyesület Titkárságán, az ügyvezető titkárral egyeztetett időpontban bárki betekinthet. (1) Az Egyesület tevékenysége nyilvános. Az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége ülései és határozatai és az Egyesület működéséhez érkezett támogatásokat tartalmazó nyilvántartások nyilvánosak. Az Elnökség ülésének nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A korlátozásról a korlátozással érintett napirendi pontok tárgyalása előtt külön határozatot kell hozni. A nyilvántartásokba és a közhasznúsági jelentésbe az Egyesület Titkárságán, az ügyvezető titkárral egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Civiltv. 34. (1) bekezdés b), Ptk.3:63. (3) bekezdés Civiltv. 34. (1) bekezdés c) Civiltv. 37. (1) bekezdés, kiegészítve a nyilvánosság korlátozásáról szóló határozat hozatalának előírásával (1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden bel- és külföldi nagykorú természetes személy, valamint bármely jogi személy (a továbbiakban: jogi tag), aki, illetve amely az Egyesület célkitűzéseit elfogadja (2) Az Egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is (3) Az egyesületi tagság megszűnik: 4. (1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden bel- és külföldi nagykorú természetes személy, valamint bármely jogi személy (a továbbiakban: jogi tag), aki, illetve amely az Egyesület célkitűzéseit elfogadja. 4. (2) Az Egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. A tiszteletbeli tag különleges jogállású tagnak minősül. 7. (3) Az egyesületi tagság megszűnik: a) a tag kilépésével, Ptk.3:1.,3:89. (1) bekezdés Ptk. 3:65. (2) bekezdés Ptk. 3: 68., 3:69. -ok 5

6 a) a tag kilépésével, b) a tag kizárásával, c), d) természetes személyeknél a tag halálával, jogi tag esetén annak megszűnésével. b) a tag kizárásával, c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; d) természetes személyeknél a tag halálával, jogi tag esetén annak megszűnésével (4) Az Egyesület a tag tagsági viszonyát 30 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a tagdíjfizetés egy éves elmaradását követő fizetési felszólítás kézbesítésétől számított 30 napos határidő eredménytelenül telt el. A felmondásról az Elnökség dönt. Ha a felmondási idő alatt a tag a tagdíjat megfizeti, a felmondás hatályát veszti ) A tagság megszűnésének időpontja a (3) bekezdés a) pontja esetén a kilépés bejelentésének napja, b) pontja esetén a jogerős határozat keltének napja, d) pontja esetén pedig a tag halálának, illetőleg a jogi tag megszűnésének napja. 7. 5) A tagság megszűnésének időpontja a (3) bekezdés a) pontja esetén a kilépés bejelentésének napja, b) pontja esetén a kizárásról szóló határozat, jogorvoslati eljárás esetén a jogerős határozat keltének napja, a c) pont esetén a felmondási idő lejártának a napja, a d) pontja esetén pedig a tag halálának, illetőleg a jogi tag megszűnésének napja. Ptk. 3:69. (+ szabály a diszpozitív rendelkezés alapján) a 12. -es sz. módosításhoz kapcsolódó értelemszerű módosítás (2) A kimagasló egyesületi munkát végző tagot az Egyesület jutalomban részesítheti (2) A Közgyűlés, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság döntéseit az Egyesület honlapján közzé kell tenni. A döntésekről az érintetteket az Egyesületnél ismert címükre küldött postai vagy - ha a tag elektronikus levélcímét az 8. (2) A kimagasló egyesületi munkát végző és az (1) bekezdés alapján elismerésben részesített, továbbá azt a 80. életévét betöltött tagot, aki több mint 30 éven át tagja, illetve tisztségviselője volt az Egyesületnek, és tagi, illetve a tisztségből adódó feladatait magas színvonalon látta el, az Egyesület - az Elnökség határozatában meghatározott módon (hetvenötezer) forint +áfa összeget meg nem haladó értékű tárgy-vagy pénzjutalomban részesítheti. 9. (2) A Közgyűlés, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság döntéseit az Egyesület honlapján közzé kell tenni. A döntésekről az érintetteket az Egyesületnél ismert címükre küldött postai vagy - ha a tag elektronikus levélcímét az Egyesülettel írásban, vagy elektronikus úton közölte, és e közlésben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesületi küldeményeket elektronikus levélcímére küldje az Egyesület - elektronikus küldeménnyel is tájékoztatni kell. A tag Az Elnökség kezdeményezésére tett módosító javaslat A tagi jogállást érintő, a tagsági viszony megszűnéséhez vezető döntések és értesítések elküldésének és kézbesítésének bizonyításához szükséges szabály. 6

7 Egyesülettel írásban, vagy elektronikus úton közölte, és e közlésben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesületi küldeményeket elektronikus levélcímére küldje az Egyesület - elektronikus küldeménnyel is tájékoztatni kell (1) A Közgyűlés az Egyesület szerve. A Közgyűlésen valamennyi tag jogosult részt venni. A természetes személy tagok személyesen, a jogi tagok igazolt képviselőik útján gyakorolják részvételi és szavazati jogaikat (3) b) az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett tevékenységéről szóló beszámoló, az ellenőrző bizottsági jelentés elfogadása, valamint a következő időszak feladatainak, a munkaterv főbb irányainak meghatározása; jogállását érintő döntéseket és a döntés meghozatalával összefüggő egyéb értesítéseket az érintettel könyvelt (tértivevényes, ajánlott) postai küldemény útján kell értesíteni. 10. (1) A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. A Közgyűlésen valamennyi tag jogosult részt venni. A természetes személy tagok személyesen, a jogi tagok igazolt képviselőik útján gyakorolják részvételi és szavazati jogaikat. 10. (3) b) az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett tevékenységéről szóló beszámoló, az éves pénzügyi beszámoló, ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés, az ellenőrző bizottsági jelentés, valamint az éves költségvetés elfogadása, továbbá a következő időszak feladatainak, a munkaterv főbb irányainak meghatározása; (4/a) bekezdés A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség határozata alapján az elnök, előkészítéséről az ügyvezető elnök gondoskodik. A Közgyűlés helyét közgyűlésenként az Elnökség határozza meg. 10. (4/b) bekezdés A Közgyűlés napirendjét az Elnökség határozza meg. 10. (4/c) bekezdés A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: - a Közgyűlés helyét, - a Közgyűlés időpontját, - a Közgyűlés napirendjét, - határozatképtelenség esetére az ismételt Közgyűlés időpontját és helyét. 10. (4/d) bekezdés A fontosabb napirendi pontokhoz tartozó írásbeli előkészítő Ptk. 3:72. (1) bekezdés Ptk. 3: 74. d), e) Ptk.3:71. (1) bekezdés d), Civiltv.37. (2) bekezdés a), az SZMSZ-ből -a satírozott szövegrész kivételével - változatlan tartalommal átvett szöveg 7

8 (3) e) a közhasznúsági jelentés elfogadása. anyagokat lehetőleg meghívóval egyidejűleg, de legkésőbb a Közgyűlés időpontját megelőző 8 nappal kell a tagoknak megküldeni. Az Elnökség más szervek, egyesületek képviselőit, elismert szakembereket is meghívhat a Közgyűlésen - tanácskozási joggal - történő részvételre. 10. e) a közhasznúsági melléklet elfogadása. f) dönt a Ptk. 3:74. -ban meghatározott, az a)-.e) pontokban fel nem sorolt ügyekben Civiltv. 30. (1) bekezdés,ptk. 3: (5) A Közgyűlésen a meghívó szerint napirendre tűzött kérdéseken kívül egyéb kérdések és javaslatok csak akkor tárgyalhatók, ha azt a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elhatározta. 10. (5) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított két munkanapon belül a tagok és az egyesület egyéb szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A Közgyűlésen a meghívó szerint napirendre tűzött kérdéseken kívül egyéb kérdések és javaslatok csak akkor tárgyalhatók, ha a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a napirend kiegészítését elhatározza /a) bekezdés: A Közgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni (külön a tagok és külön a tanácskozási joggal résztvevők számára). A levezető elnök a Közgyűlés megnyitása előtt - a jelenléti ívek alapján - meggyőződik arról, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10. -a (6) bekezdésének előírásai szerint határozatképes-e /b bekezdés: A Közgyűlésen levezető elnökként az elnök, távollétében az Elnökség által felkért elnökségi tag elnököl. A Közgyűlés megnyitása után a levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés elnökségére, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, valamint a Közgyűlés napirendjére. Ptk. 3:75. (1) bekezdés Ptk. 3:71. (1) bekezdés d) 8

9 (7) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönta szavazás általában nyílt, ha azonban a jelenlévő tagok legalább 10 százaléka erre irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkos /c bekezdés Az előzetesen írásban megküldött jelentések, beszámolók, javaslatok részletes előterjesztése mellőzhető, az előterjesztőnek azonban módot kell adni bevezető és kiegészítő megjegyzések megtételére, illetőleg a résztvevőknek kérdések feltételére. A kérdésekre adott válaszok után a levezető elnök megnyitja a vitát /d bekezdés A vita levezetése és irányítása a levezető elnök feladata. A napirend minden pontjához bárki - többször is - hozzászólhat. A Közgyűlés egyszerű többségének hozzájárulásával a levezető elnök egy-egy hozzászólás időtartamát korlátozhatja, illetőleg bármely jelentkező hozzászólása előtt a vitát lezárhatja. Ez utóbbi esetben lehetőséget kell biztosítani a hozzászólások meghatározott időn belül történő írásbeli benyújtására. A Közgyűlés rendjéről és zavartalan lefolyásáról a levezető elnök gondoskodik. Ennek érdekében a rendet megsértő, illetőleg a zavartalan munkát akadályozó tagokat figyelmeztetésben részesíti, illetőleg háromszori eredménytelen figyelmeztetést követően tőle a szót megvonhatja. (7) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott Alapszabály módosításhoz és a d) pontja szerinti kérdésekben történő határozathozatalhoz a jelenlevő tagok kétharmados, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.. Jelenlevő tagnak a jelenlétí ívet aláíró, és szavazati jogát gyakorló tag minősül. A szavazás általában nyílt, ha azonban a jelenlévő tagok legalább 10 százaléka erre irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkos. 23 (8) A közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján Ptk.3:76. Civiltv.38. (1), (2) bekezdések 9

10 (3) e) előterjesztést tesz a Közgyűlésnek a közhasznúsági olyan időpontban, hogy az Ellenőrző Bizottságnak megfelelő idő álljon rendelkezésre jelentése [13.. (4) bekezdés] elkészítéséhez; a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 12. (3) e) előterjesztést tesz a Közgyűlésnek a közhasznúsági mellékletre olyan időpontban, hogy az Ellenőrző Bizottságnak megfelelő idő álljon rendelkezésre jelentése [13.. (4) bekezdés] elkészítéséhez; (3) bekezdés m) dönt a Ptk. 3:80. -ban meghatározott, az a)-l) pontokban fel nem sorolt ügyekben, kivéve, ha az adott ügyben való döntést az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utalja, továbbá a Ptk. 3:81. -ban meghatározott ügyekben 26. (3) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Titkárságtól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat (3) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Titkárságtól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenységére, eljárására, valamint hatáskörére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Civiltv (1)-(3) bekezdéseiben n foglaltak az irányadók. megvizsgálhatja. Tevékenységére, eljárására, valamint hatáskörére foglaltak az irányadók. 27. (10) A 10.. (8) bekezdésében (10) A 10.. (8) bekezdésében meghatározott, továbbá a meghatározott, továbbá a bekezdése Civiltv. 38. (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szerinti összeférhetetlenségi szabályok az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira is szabályok az Ellenőrző Bizottság irányadók. elnökére és tagjaira is irányadók. 28. (A 14. előtti cím) A Fegyelmi (A 14. előtti cím) A Tagsági Ügyek Bizottsága, eljárás tagi vétség esetén Civiltv. 30. (1) bekezdés Ptk. 3:80.,81. -ok Civiltv. 41. (1) -(3) bekezdések Civiltv. 38. (3) bekezdés Ptk.3:65-3:70. -ok (a taggal szemben fegyelmi 10

11 Bizottság és a fegyelmi eljárás eljárás nem indítható) (1) A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját az Egyesület tagjai közül a Közgyűlés választja meg. A Fegyelmi Bizottság megbízatása négy évre szól. Munkarendjét maga határozza meg. 14. (2) Fegyelmi vétséget követ el az Egyesületnek az a tagja, önként vállalt vagy tisztségéből folyó egyesületi kötelezettségeit nem teljesíti, (3) A fegyelmi eljárást titkos szavazással az Elnökség rendeli el, lefolytatására a Fegyelmi Bizottság köteles. A fegyelmi határozat meghozatala a Fegyelmi Bizottság szótöbbséggel hozott javaslata alapján az Elnökség hatáskörébe tartozik. 14. (1) A Tagsági Ügyek Bizottsága elnökét és négy tagját az Egyesület tagjai közül a Közgyűlés választja meg. A Tagi Ügyek Bizottsága megbízatása négy évre szól. Munkarendjét maga határozza meg. 14. (2) Tagi vétséget követ el az Egyesületnek az a tagja, aki, jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást tanúsít, vagy önként vállalt vagy tisztségéből folyó egyesületi kötelezettségeit nem teljesíti. 14. (3) A (2) bekezdésben meghatározott magatartás esetén az eljárás megindítását titkos szavazással az Elnökség rendeli el. Az elrendelő határozatban kijelöli az adott ügyben a Tagsági Ügyek Bizottsága elnöke mellett eljáró két tagot (a továbbiakban együtt: kijelölt tagok). Az eljárás lefolytatása Tagi Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozik, az eljárást a kijelölt tagok kötelesek lefolytatni. Ha a kijelölt tagok bármelyike akadályoztatva van, vagy az eljárásban összeférhetetlenség miatt nem vehet részt, akadályoztatását, illetve az összeférhetetlenség fennállását és okát az Elnökségnek köteles írásban bejelenteni. Összeférhetetlenség áll fenn, ha a kijelölt tag az eljárással érintett tag hozzátartozója (Ptk. 8:1. 2. pont), vagy az eljárással érintett taggal szemben egyéb okból elfogult. Az Elnökség az akadályoztatott, illetve összeférhetetlen kijelölt tag helyett új tagot jelöl ki az ügyben való eljárásra. Ha az akadályoztatás, vagy összeférhetetlenség a tagi Ügyek Bizottságának elnökét akadályozza az eljárásban való részvételben, az Elnökség a kijelölés során dönt arról is, hogy ki lássa el a kijelölt tagok közül az eljárásban az elnöki tisztséget. A határozat meghozatala a Tagi Ügyek Bizottságából kijelölt mindhárom tag jelenlétében, szótöbbséggel hozott javaslatuk Ptk. 3:71. (1) bekezdés c), a Fegyelmi Bizottságra és fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat az egyesületi tagsági jogviszonyhoz kell igazítani, és gondoskodni kell olyan létszámú bizottságról, amely akadályoztatás /összeférhetetlenség esetén is el tud járni. Ptk.3:65-3:70. -ok (a taggal szemben fegyelmi eljárás nem indítható). Megjegyzés.a Ptk. 3:70. alapján a határozat meghozatal közgyűlési hatáskör, de ebben az esetben nem lehetne jogorvoslatot biztosítani a határozattal szemben. 11

12 (4) A fegyelmi büntetések a következők: a) írásbeli figyelmeztetés, b) a tagot megillető kedvezmények meghatározott időre legfeljebb két évre történő megvonása, c) az egyesületi tisztségből való visszahívás, d) kizárás az Egyesületből. 32. (5) A fegyelmi határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye; a fellebbezés tárgyában a Közgyűlés soron következő ülésén dönt. Az egyesületi tisztségből való visszahívás és az Egyesületből történő kizárás fegyelmi büntetést kiszabó elnökségi határozatot a Közgyűlés hivatalból is felülvizsgálja (1) Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai [12. (1) bek.], valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai [13. (1) bek.] (12) Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll, aki az szerint nem lehet vezető tisztségviselő. alapján az Elnökség hatáskörébe tartozik. 14. (4) A (2) bekezdésben meghatározott magatartást tanúsító tagot az Egyesület a) írásban figyelmeztetis, b) a tagot megillető kedvezményeket meghatározott időre legfeljebb két évre megvonja,, c) az egyesületi tisztségéből visszahívja,vagy d) az Egyesületből kizárja. (5) Az eljárásban hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal közölni kell.. (6) A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül halasztó hatályú, az Ellenőrző Bizottságnál benyújtott fellebbezésnek van helye; a fellebbezés tárgyában a Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság előterjesztése alapján soron következő ülésén dönt. E jogorvoslat igénybe vétele nem feltétele a bírói út igénybe vételének. (1) Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai [12. (1) bek.], valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai [13. (1) bek.]. Az Elnökség tagjai látják el az Egyesület ügyvezetését.. (12) Nem lehet vezető tisztségviselő az olyan személy, akinek cselekvőképességét a vezető tisztségviselői tisztség ellátását magában foglaló ügycsoportra nézve a bíróság részlegesen, vagy teljesen korlátozta, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll, valamint aki a Civiltv. 39. szerint nem lehet vezető tisztségviselő. Ptk.3:65-3:70. -ok (a taggal szemben fegyelmi eljárás nem indítható) Ptk. 3:70. (3) bekezdés Ptk.3:77. Civiltv. 39.., Ptk.2:20.,2:21. 12

13 (1) Az Egyesület a hatályos jogszabályoknak megfelelően, jóváhagyott költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait a., a mindenkor hatályos számviteli törvény, továbbá a számviteli politikáról szóló egyesületi szabályzat határozza meg. számláról történő rendelkezés vagy egyéb kifizetés érvényességéhez az Elnök, vagy az Ügyvezető Elnök aláírása szükséges. Az Elnök, vagy az Ügyvezető Elnök az Elnökség jóváhagyásával az Egyesület munkavállalóit a számláról történő rendelkezésre visszavonásig érvényesen felhatalmazhatja. 36. VI. MTESZ-TAGSÁG A MTESZ-tagságból eredő jogok és kötelezettségek 19. (1) Az Egyesület tagja a MTESZ-nek. (2) Az Egyesületnek a MTESZ-tagságból folyó jogai: a) képviselője útján részt vesz a MTESZ vezető szerveinek megválasztásában; b) erre megválasztott képviselője útján részt vesz a MTESZ vezetésében; 35. (1) Az Egyesület a hatályos jogszabályoknak megfelelően, jóváhagyott költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályait a Civiltv., a mindenkor hatályos számviteli törvény, továbbá a számviteli politikáról szóló egyesületi szabályzat határozza meg. Fizetési számláról történő rendelkezés vagy egyéb kifizetés érvényességéhez az Elnök, vagy az Ügyvezető Elnök aláírása szükséges. Az Elnök, vagy az Ügyvezető Elnök az Elnökség jóváhagyásával az Egyesület munkavállalóit a fizetési számláról történő rendelkezésre visszavonásig érvényesen felhatalmazhatja. Civiltv., bankszámla elnevezésének változása minden jogszabályban. különösen Ptk. 6:394. MTESZ tagság megszűnése 13

14 c) közreműködik a szövetségi állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában; d) külön megállapodások alapján igénybe vezeti a szövetség hivatali szervezetét, szolgáltatásait és anyagi eszközeit. (3) Az Egyesületnek a MTESZ-tagságból folyó kötelezettségei: a) a szövetség szerveivel, a társegyesületekkel és a MTESZ területei szervezeteivel való együttműködés; b) a MTESZ alapszabályszerű határozatainak végrehajtása; c) az egyesületi tagság tájékoztatása a MTESZ tevékenységéről; d) a szövetség vezető szervei által meghatározott módon és mértékben történő hozzájárulás a közös költségekhez (3) Az Egyesület tevékenységére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Etv., a Közh. tv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 21. (3) Az Egyesület tevékenységére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Civiltv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Civiltv. 14

15 2. Melléklet MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben , 2005., 2011., A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) * * A Közgyűlés elfogadta: 2002.III.27-én; módosította: 2005.V.25-én, és május 11-én 15

16 A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Alapszabály 10. -a (3) bekezdésének a) pontja alapján az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrendjét) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok Az Egyesület közhasznú társadalmi szervezet, így tevékenységét a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kell végeznie. E nyilvánosság eszközei: 1.1. A Titkárságon vezetett nyilvántartás az Egyesület határozatairól és támogatásairól A tevékenység nyilvánosságát biztosító fórum az Egyesület honlapja (az Egyesület internet címe: 3 Hatályon kívül helyzete: 4/2005. közgyűlési határozat 5. pontja. Hatálytalan: 2005.V.25-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 3/2011. közgyűlési határozat 16

17 2. A tagsági viszonnyal összefüggő feladatok A rendes tagok felvételére irányuló belépési nyilatkozat az egyéni és jogi tagok számára rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kerül benyújtásra. A nyomtatványnak megfelelő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot is tartalmaznia kell A rendes tagok belépési nyilatkozatait a nyilatkozat beérkezését követő elnökségi ülés elé kell terjeszteni. Az Elnökség döntéséről a tagot az ülést követő 5 napon belül írásban kell értesíteni, egyidejűleg megküldve részére az Egyesület Alapszabályát. Az Elnökség elutasító döntését ugyanezen időn belül írásban kell közölni, tájékoztatva annak indokairól és a fellebbezés lehetőségéről A tiszteletbeli elnök megválasztásának kezdeményezésére irányuló javaslatot az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé A Titkárság gondoskodik a tagok nyilvántartásáról. A nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie, és a tagsággal kapcsolatos minden lényeges adatot - statisztikai felhasználásra alkalmas módon - tartalmaznia kell. 5 Megállapította: 4/2011. közgyűlési határozat 6 Megállapította: 4/2011. közgyűlési határozat 7 Megállapította: 4/2005. közgyűlési határozat 1. pontja. Hatályos: 2005.V.25-től. 17

18 A Titkárság köteles a tagdíjfizetés esedékességéről és a tagdíjfizetés módjáról a tagokat kellő időben tájékoztatni, illetőleg az elmaradt tagdíjak megfizetésére felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén az ügyvezető elnök tesz javaslatot az Elnökségnek a tagsági viszony határozattal történő megszüntetésére A tagdíj mértékét az Elnökség állapítja meg. A tagdíj mértékének megállapításakor kedvezményt kell nyújtani az önálló keresettel nem rendelkezőknek. A kedvezmény mértékéről az Egyesület gazdálkodásának alakulásától függően az Elnökség dönt. 3. A társadalmi munkát végző tagok erkölcsi és anyagi elismerésének szabályozása 3.1. Általános elvek Az Egyesület arra törekszik, hogy az Egyesület tevékenységét kiemelkedő teljesítménnyel elősegítő tagjainak erkölcsi és anyagi elismerését kellően kifejezésre juttassa és társadalmi munkájukat ösztönözze. Az elismerés alapjául szolgáló kiemelkedő teljesítmény lehet konkrét feladat magas színvonalú végrehajtása vagy hosszabb időn át kifejtett tevékenység. Az elismerés odaítélése során különösen az Egyesület kiemelt feladatait elősegítő tevékenységet kell figyelembe venni. Az elismerés formája lehet MIE Emlékérem odaítélése, jutalom, illetve állami vagy más társadalmi kitüntetésre felterjesztés. Az Egyesület által kiírt pályázatok díjazására a pályázatban foglalt előírások vonatkoznak. Az erkölcsi elismerést azzal is hangsúlyozni kell, hogy a jutalmazott, kitüntetett vagy pályadíjat nyert tagok ily módon elismert tevékenységének megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani. Az anyagi elismerés fedezetéről az egyesületi költségvetésben kell gondoskodni. 8 Megállapította: 4/2011. közgyűlési határozat 9 Megállapította: 4/2011. közgyűlési határozat 18

19 MIE Emlékérem Az 1970-ben alapított MIE Emlékérem célja az iparjogvédelem és szerzői jog fejlesztése terén - főként az Egyesület keretében - elért kimagasló érdemeket szerzett személyek kitüntetése; elméleti, tudományos, gyakorlati és nemzetközi együttműködési eredményes tevékenységük elismeréseként. Az emlékérem egy tag részére csak egy alkalommal ítélhető oda és kapható meg. A MIE Emlékérem 55 mm átmérőjű, bronzból vert érem, amelynek egyik oldalán felül: középen: alul: "Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület " felirat, MIE egyesületi embléma, "MIE Emlékérem" felirat, másik oldalán felül: középen: alul: "Kiváló egyesületi munkásságáért" felirat, sárgaréz betéten az adományozott neve, az adományozás évszáma található. 10 Megállapította: 4/2005. közgyűlési határozat 2. pontja. Hatályos: 2005.V.25-től. 19

20 Az emlékérem odaítéléséről az Elnökség dönt. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen, vagy más, kellően ünnepélyes egyesületi rendezvényen történik. Ez utóbbi esetben az adományozásról a következő Közgyűlésen tájékoztatást kell adni. Az emlékéremhez az adományozást igazoló oklevél tartozik. A MIE Emlékérem-mel kitüntetett egyesületi tagnak az érem átadásával együtt pénzjutalom jár, amelynek tárgyévi összegét az Elnökség határozza meg. A MIE Emlékérem adományozását az indokolással együtt 11 honlapon közzé kell tenni. A MIE Emlékérem kitüntetettjei egyidejűleg az Egyesület tiszteletbeli tagjaivá válnak. A MIE Emlékérem, ha a kitüntetett arra érdemtelennek bizonyulna, az Elnökség határozata alapján visszavonható Jutalmazás Jutalmazás történhet pénzösszeg vagy tárgyjutalom, illetőleg külföldi szakmai utazás költségeihez való hozzájárulás formájában. Pénzbeli jutalmazásra általában évente egy alkalommal, a IV. negyedévben kerül sor. A jutalmak átnyújtására kellően ünnepélyes és nyilvános alkalmat kell biztosítani. A jutalmak odaítélése kérdésében az Elnökség határoz az ügyvezető elnök javaslata alapján. 4. Az Egyesület tisztújító közgyűlése, valamint a döntéshozó szervtől különböző 12 szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása és működése 11 Megállapította: 4/2011. közgyűlési határozat 20

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011., 2014. - 1, 2014.-2. 1, 2014-3 2 A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011., 2014. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyar Biotechnológia Szövetség (a továbbiakban: "Egyesület") Közgyűlése az Alapszabály V.IV. pontja alapján az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrendjét)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

2002., 2005., 2011. 2014.-1. 2014.-2 1, 2014.-3 2. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA *

2002., 2005., 2011. 2014.-1. 2014.-2 1, 2014.-3 2. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA * 2002., 2005., 2011. 2014.-1. 2014.-2 1, 2014.-3 2. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA * A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. 2014. 1 A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA * A Magyar

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. - a módosításokkal egységes szerkezetben , 2005.

MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. - a módosításokkal egységes szerkezetben , 2005. MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA * A Magyar Iparjogvédelmi

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Előterjesztés. A évi második módosítás oka az Alapszabály és az Ügyrend alapján való működés egyszerűbbé tétele volt. Ennek során az Egyesület

Előterjesztés. A évi második módosítás oka az Alapszabály és az Ügyrend alapján való működés egyszerűbbé tétele volt. Ennek során az Egyesület Módosított előterjesztés és határozati javaslat a MIE Közgyűlés 2014. szeptember 3.-i rendkívüli közgyűlésére az Alapszabály és az Ügyrend 2014. évi 3. módosítására 2014. 08. 26. Előterjesztés A MIE Alapszabályát

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA. Budapest, szeptember

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA. Budapest, szeptember SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA Budapest, 2003. szeptember AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület a szilikátiparban, valamint az ezzel összefüggő bármilyen szakterületen és

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben