A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 FRISSÍTVE: TARTALOMJEGYZÉK A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER CÉLJA ÉS ALAPVETİ TARTALMA... 4 II. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE TANÚSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK FOGYASZTÓBARÁT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGOT ÖSZTÖNZİ TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER HAZAI ELKÖTELEZETTSÉGŐ VÁLLALKOZÁS A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLİ FOGYASZTÓK VÉDELMÉT ÉS SEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ RENDSZER FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS, TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS... 9 III. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK SZERVEZETI KERETEI FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÓ TESTÜLET PROJEKTFELELİS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG IV. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA A pályázati dokumentáció értékelése Helyszíni ellenırzés Döntés Jogorvoslat A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSA, A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG ENGEDÉLYEZÉSE A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG VISSZAVONÁSA V. A VÉDJEGYHASZNÁLAT SZABÁLYAI A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG IDİTARTAMA A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZŐNÉSE A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSÉRTÉSE, JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLAT A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENİRZÉSE VI. CONSUMER FRIENDLY TRADER TANÚSÍTVÁNY ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI AZ ANGOL NYELVŐ TANÚSÍTVÁNY CÉLJA: A TANÚSÍTVÁNY ELNEVEZÉSE: A CONSUMER FRIENDLY TRADER TANÚSÍTVÁNY ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA A TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATI JOGÁNAK IDİTARTAMA... 18

3 FRISSÍTVE: A TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLAT, ÉS A VÁLLALÁSOK BETARTÁSÁNAK UTÓELLENİRZÉSE VII. FÜGGETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI POLITIKA VIII. NYILVÁNTARTÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG MELLÉKLET TÖRVÉNYEK KORMÁNYRENDELETEK MINISZTERI RENDELETEK... 23

4 FRISSÍTVE: I. A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja és alapvetı tartalma Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekrıl szóló 1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat követelményként fogalmazta meg, hogy a hatósági jogalkalmazás tekintetében a jogkövetı magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elı kell mozdítani, illetve elrendelte a vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozását és bevezetését. A feladat megvalósítása érdekében alakította ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszert, illetve a megkülönböztetı jelölés elnyerésére vonatkozó részletes pályázati kereteket. A fogyasztóvédelem állami szereplıitıl a fogyasztók elvárják nem csupán a jogszabályi rendelkezéseket megsértıkkel szembeni hatékony és következetes fellépést, hanem abban is segítséget várnak, hogy a jogsértık mellett azokra a vállalkozásokra is felhívják a figyelmet, amelyek tevékenységüket a hatályos elıírásoknak megfelelıen végzik, és amelyek egyéb, fogyasztóvédelmi szempontból fontosnak ítélt kritériumok alapján méltóak a fogyasztók bizalmára. A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövetı magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelı és fenntartó cégeket, - a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint - ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére. A Fogyasztóbarát Minısítés feltételei között csupán az egyik és önmagában nem elégséges elem a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása, az embléma elnyeréséhez olyan többletelem igazolására van szükség, amely alkalmas arra, hogy az adott vállalkozást kiemelje az egyébként tisztességes cégek közül is.

5 FRISSÍTVE: II. A Fogyasztóbarát Tanúsítás elnyerésének feltételrendszere tanúsítási követelmények A megfogalmazott célok alapján a minısítés odaítélésének minimumfeltételei, a tanúsítás alapvetı követelményei a következık: - a Fogyasztóbarát Minısítés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Mellékletében felsorolt, a vállalkozás mőködését érintı jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, amelyet a hatóság a pályázat benyújtását követıen ellenırizni jogosult; - a vállalkozás a békéltetı testületnél általános alávetési nyilatkozatot tett; - a vállalkozás megfelel a Szabályzatban meghatározott akadálymentesítési feltételeknek. A pályázatban nem vehet részt, - akivel szemben a pályázat benyújtását megelızı egy évben a fogyasztóvédelmi hatóság jogerıs marasztaló határozatot hozott; - akivel szemben a pályázat benyújtását megelızı egy évben más hatóság jogerıs marasztaló határozatot hozott; - aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; - aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; - aki gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; - aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; - aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; - aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; - aki az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével illetve

6 FRISSÍTVE: aki a munkaviszony létesítésével összefüggı bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy o külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; o a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; - aki korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%- ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett; - aki az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; A feltételek között megfogalmazott más hatóságok között értendı különösen - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, - a Gazdasági Versenyhivatal, - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, - az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelıség, - a felsorolt szervek szakmai irányítása alatt a Megyei (Fıvárosi) Kormányhivatalok szervezetében mőködı szakigazgatási szervek, - a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségek, - a területileg illetékes önkormányzati jegyzık.

7 FRISSÍTVE: A minısítés odaítélése pályázati rendszerben mőködik, a sikeresnek minısített vállalkozás jogosultságot szerez a Fogyasztóbarát védjegy viselésére. A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel. A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végzı vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Pályázni az alábbi fı témakörökben lehet: 1. Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat A pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert mőködtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerő elintézésére. A pályázatban be kell mutatni - a vállalkozás panaszkezelési szabályzatát, ennek hiányában a rendszer mőködésének leírását, - a jogszabályban rögzített kötelezettségekhez képest azt, hogy milyen határidıket vállal a vállalkozás a panaszok intézésére, - azt, hogy milyen többletszolgáltatásokat nyújt a vállalkozás a jogszabályi elıírások teljesítésén túl (pl. cseretermék biztosítása, önként vállalt határidı túllépés esetén kompenzáció, stb.), - a reklamációkezelés során alkalmazott alternatív megoldások alkalmazásának feltételeit (természetesen a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló opciók jöhetnek csak szóba), - a reklamációk intézésével kapcsolatos adminisztrációból következı eredményeket (a panaszok helyszíni, illetve határidı elıtti elintézésének arányát, amennyiben ilyennel rendelkezik, a vevıelégedettségi felmérés eredményeit), - esetleges pozitív fogyasztói visszajelzéseket. 2. Fogyasztói tudatosságot ösztönzı tájékoztató rendszer A pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehetı leghatékonyabb és legegyszerőbb módon eljusson a fogyasztókhoz. A pályázó mindemellett figyelmet fordít arra is, hogy a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatáshoz a vásárló, illetve a szolgáltatás igénybe vevıje a helyszínen hozzájuthasson. A rendszer igazolásához a pályázatban be kell mutatni - a vállalkozás által mőködtetett vevıtájékoztatói rendszert, kiemelve a jogszabályi kötelezettségen túlmutató elemeket (pl. alternatív árfeltüntetési megoldások, visszaellenırzési lehetıség, könnyen hozzáférhetı tájékoztatók, használati és kezelési útmutatók, stb.),

8 FRISSÍTVE: a fogyasztói jogokról, reklamációs és jogorvoslati lehetıségekrıl szóló tájékoztató rendszer elemeit (plakátok, szórólapok, személyes tanácsadás akár külsı szakértıkkel, stb.), - esetleges további, a tudatos vásárlásra, az egészséges életmódra vonatkozó, az egyes termékek gyártói által rendelkezésre bocsátott marketinganyagokat magában nem foglaló tájékoztató megoldásait. A termékekrıl és szolgáltatásokról, valamint a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatás megléte konjunktív feltételei a sikeres pályázatnak. 3. Hazai elkötelezettségő vállalkozás Az NFH által 2011-ben lebonyolított Fogyasztóvédelmi Konzultáció eredményei és a piaci tapasztalatok is azt igazolják, hogy a fogyasztók egyre nagyobb számban keresik az elsısorban hazai elıállítású termékeket, az ilyen áruk felé való orientálódás akadálya ugyanakkor sok esetben a hozzáférhetıség hiánya. A sikeres pályázó mindehhez képest az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, elınyben részesíti a hazai termelıket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsısorban az ár-érték arányban is elérhetı, minıségi termékeket helyezi elıtérbe. A minısítés elnyerése érdekében a pályázó bemutatja - az árukínálatában szereplı termékek származási helyének arányát a teljes kínálathoz képest, - beszállítóinak arányát a tekintetben, hogy a késztermékek, illetve a helyben elıállított termékek vonatkozásában milyen arányban veszi igénybe a hazai termelık és beszállítók szolgáltatásait, - az árukínálatban szereplı termékekkel kapcsolatos minıségi paramétereket, - a termékek széles körben való hozzáférhetıségét lehetıvé tevı áralkalmazási gyakorlatát. 4. A kiemelt figyelmet igénylı fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer A fogyasztók teljes köréhez képest számos olyan réteg érdemel kiemelt odafigyelést, amelyek tagjai életkori, egészségi vagy fizikai korlátozottságuk okán nehezebben igazodnak el a vásárlási, szerzıdéskötési és egyéb folyamatokban. Bizonyos jogszabályi rendelkezések betartása is eredményezhet olyan többletelemeket, amelyek kiemelik az adott vállalkozást a piaci környezetükbıl. Mindezen célok mentén a pályázó bemutatja - a nehezebben tájékozódó, fıként idıs emberek információhoz való jutását elısegítı rendszereit (személyes útbaigazítás, nehezen olvasható felületek láthatóságát elısegítı eszközök rendszerbe állítása, stb.), - a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó elıírások betartását elısegítı rendszereket, illetve a tilalom mögötti okokat és érdekeket a fiatalok által is befogadható módon közlı tájékoztató anyagait,

9 FRISSÍTVE: a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását elısegítı, az akadálymentesítés minimumfeltételein túlmutató megoldásait. 5. Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelısségvállalás A fenntartható fogyasztás lényege leegyszerősített definíció szerint, hogy az emberek úgy tervezhessék meg fogyasztásukat, hogy az a lehetı legkevésbé jelentsen káros hatást a jövıbeli generációk számára, illetve a legminimálisabb környezeti ártalommal járjon. Az e szerinti felfogás szerint élı fogyasztóknak ugyanakkor szükségük van arra, hogy hozzájuthassanak olyan termékekhez, illetve olyan közegben vásárolhassanak, amelyek megfelelnek a minimális ártalom követelményeinek. Az ebben a körben pályázó vállalkozás bemutatja - a fenntartható fogyasztás fogalmi körébe tartozó megoldásait, legyen szó az árukészlet összetételében szereplı termékek e tekintetben releváns arányairól, a szállítási és forgalmazási folyamatokban alkalmazott, a környezeti terhelés csökkentését célzó eszközökrıl és folyamatokról, stb. A társadalmi felelısségvállalás követelményeinek megfelelıen mőködı vállalkozás pályázatában akár a fenntartható folyamatokhoz kapcsolódva, akár attól függetlenül bemutatja, hogy - milyen folyamatokat alkalmaz annak érdekében, hogy a széles értelemben vett fogyasztók, a társadalom különbözı rétegei, az üzletfelek, beszállítók, illetve az alkalmazottak érdekei minél magasabb szinten képviselve legyenek. Az e körben benyújtott pályázatok saját kezdeményezésekrıl és megoldásokról kell, hogy szóljanak, és nem kapcsolódhatnak a forgalmazott termékek gyártóinak CSRvagy marketingtevékenységének elemeihez. Pályázni nem csak már hosszabb ideje mőködtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszerek mőködésének kiemelt és többszöri hatósági kontrollját. A felsorolt pályázati lehetıségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekrıl úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelzı használatára vonatkozó általános kritériumoknak, azaz az alapvetı, a fogyasztói elégedettséget, tudatosságot és/vagy kultúrát növelı célkitőzéseknek.

10 FRISSÍTVE: III. A Fogyasztóbarát Tanúsítás odaítélésének szervezeti keretei A pályázat elbírálásának feladatait az NFH intézményén belül létrehozott testületek, illetve szervezeti egységek látják el. Az NFH vezetıit és kormánytisztviselıit a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszerben végzett feladataiért külön díjazás nem illeti meg. 1. Fogyasztóbarát Tanúsító Testület A Fogyasztóbarát Tanúsító Testület (a továbbiakban: Testület) felelıs a tanúsítási rendszer mőködtetéséért, a pályázatok meghirdetéséért és az ellenırzések koordinálásáért. A Testület feladata - a pályázat részletes feltételeinek kidolgozása, - a Fogyasztóbarát Minısítés Szabályzatának megalkotása, szükség szerinti módosítása, - a Fogyasztóbarát védjegy lajstromba vételére irányuló eljárás megindítása és a lebonyolítással összefüggı feladatok ellátása, - a projektfelelıs kinevezése, - a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése, - a Bíráló Bizottság által hozott döntésekkel szemben benyújtott fellebbezések elbírálása, - a pályázat meghirdetésével és a rendszer mőködtetésével összefüggı kommunikációs és tájékoztatási feladatok irányítása, - a Tanúsítvány átadását célzó rendezvények koordinálása és megszervezése. A Testület elnöke: A Testület tagjai: - az NFH fıigazgatója - az NFH fıigazgató-helyettese, - az NFH Stratégiai Kabinet vezetıje. 2. Projektfelelıs A projektfelelıs az NFH kijelölt kormánytisztviselıje. A projektfelelıst a Testület elnöke nevezi ki. A projektfelelıs feladata: - a pályázat adminisztratív kereteinek biztosítása, - a pályázatok befogadása, - a pályázatok felterjesztése a Bíráló Bizottsághoz, - a pályázó értesítése és Védjegyhasználati Szerzıdés, valamint a védjegy használatára vonatkozó Arculati Kézikönyv megküldése.

11 FRISSÍTVE: Bíráló Bizottság A pályázatok elbírálása, illetve a tanúsítványok odaítélése a Bíró Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a Szabályzatban meghatározott eljárási szabályok és kritériumok alapján. A Bizottság tagjai: - a Nemzetgazdasági Minisztérium Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Fıosztályának vezetıje, illetve az általa delegált kormánytisztviselıje; - a Hatósági és Jogi Fıosztály fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - az NFH Piacfelügyeleti Fıosztályának fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - a NFH Szolgáltatás-ellenırzési Fıosztályának fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - az NFH Stratégiai Kabinet kabinetvezetı által delegált kormánytisztviselıje.

12 FRISSÍTVE: IV. A tanúsítási eljárás folyamata 1. A pályázat benyújtása A pályázat benyújtására a pályázat meghirdetésétıl számított két hónap áll rendelkezésre. A Testület évente egy alkalommal hirdet pályázatot, az adott naptári év március hónapjában. A pályázat benyújtásához mellékelni kell: - a pályázó cég bemutatását, illetve a jogszabályoknak megfelelı mőködést igazoló dokumentumokat (mőködési, szakhatósági engedélyek, stb.), - a tanúsítás minimumfeltételeinek való megfelelést igazoló és a vállalkozás számára rendelkezésre álló igazolásokat, - a pályázat tartalmát és részletes leírását, illetve annak bemutatását, hogy a pályázat alapjául szolgáló tevékenység hogyan elégíti ki a pályázat céljainak való megfelelést. A pályázat benyújtása elektronikus formában és papír alapon is történhet. Az elektronikus alapon történı pályázatot a címre kell megküldeni, postai úton pedig az NFH központi címére (1088 Budapest, József krt. 6.) kell eljuttatni. 2. A pályázatok elbírálásának folyamata A Bizottság a pályázatokat a benyújtott dokumentáció, a társhatósági igazolások és a helyszíni ellenırzések eredményei alapján bírálja el. Az elbírálás idıtartama a pályázat benyújtására nyitva álló határidı leteltétıl számított 2 hónap. Nagyszámú pályázat, illetıleg a szükséges ellenırzések lefolytatásának elhúzódása esetén a Testület a határidı legfeljebb 1 hónappal történı meghosszabbításáról dönthet A pályázati dokumentáció értékelése A Bizottság a benyújtott dokumentáció alapján értékeli a pályázatokat. Az elbírálás során értékelt szempontok különösen: - a pályázat céljának, szellemiségének és tartalmának való megfelelés, - a pályázatban bemutatott tevékenység újszerő, innovatív jellege. - Nem kaphat Fogyasztóbarát minısítést az olyan pályamunka, amelyben a bemutatott tevékenység a vállalkozás szempontjából jogszabályi elıírás.

13 FRISSÍTVE: Amennyiben a pályázat elbírálásához a Bizottság további dokumentumok bemutatását tartja indokoltnak, a pályázót megfelelı határidı tőzésével hiánypótlásra hívja fel. Ha ezen idıtartam alatt a pályázó nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, a bizottság a pályázatot elutasítja Helyszíni ellenırzés A pályázatot benyújtó vállalkozás üzletében a Bizottság helyszíni ellenırzést kezdeményezhet a székhely szerint illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıségénél. A helyszíni ellenırzésre nincs szükség, ha - a pályázó vállalkozás a pályázat benyújtását megelızı egy évben a jogszerő mőködésrıl szóló igazolást kapott (pozitív listán szerepel) és - az igazolás kibocsátása óta a visszavonásra okot adó körülmény (hatósági elmarasztalás, megalapozott panaszbejelentés) nem merült fel. A pályázó vállalja az elızetes értesítés nélküli ellenırzés lehetıségét. Az helyszíni ellenırzés az általános eljárási szabályok szerint zajlanak. Az ellenırzés eredményérıl a Felügyelıség feljegyzésben, illetve a jegyzıkönyv másolati példányának megküldésével tájékoztatja a Bizottságot. Amennyiben a Felügyelıség az ellenırzés során a jegyzıkönyvben jogszabálysértésre utaló tényeket rögzít, a hatósági eljárás jogerıs befejezéséig a Bizottság a pályázat elbírálását felfüggeszti és errıl a tényrıl a pályázót értesíti Döntés A Bizottság a döntését az Értékelési Jegyzıkönyvben rögzíti. Az Értékelési Jegyzıkönyv tartalmazza: - az értékelési szempontoknak való megfelelést, - az elutasításra vonatkozó javaslat részletes indokolását. Pozitív elbírálás esetén a tanúsításról a Bizottság Oklevelet állít ki, elutasítás esetén végzésben tájékoztatja a pályázót az elutasításról. Az elutasító végzés nem minısül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) szerinti döntésnek, a jogorvoslatra jelen szabályzat elıírásai irányadóak. A döntést a Bizottság részletesen indokolni köteles Jogorvoslat

14 FRISSÍTVE: A pályázó elutasítása ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül írásos fellebbezéssel élhet, melyet a Testület részére kell továbbítania. A fellebbezésben meg kell határozni az elutasító döntéssel szemben álló tényeket. A fellebbezés kivizsgálása és a szükséges intézkedés meghatározása, illetıleg a döntés meghozatala a Testület feladata, melyrıl a Bizottság tagjait tájékoztatja. 4. A tanúsítvány kiadása, a védjegyhasználati jog engedélyezése A tanúsítvány kiadásáról a pályázót a projektfelelıs értesíti és megküldi számára Védjegyhasználati Szerzıdést, valamint a védjegy használatára vonatkozó Arculati Kézikönyvet. A Tanúsítvány átadására, illetve a Szerzıdés aláírására a Testület ünnepélyes, sajtónyilvános eseményt szervezhet, nagyszámú pályázó esetén a ceremóniák a Kormányhivatalokkal közösen a megyeszékhelyeken is történhetnek. A védjegyet csak érvényes Szerzıdés birtokában, az Arculati Kézikönyvben elıírt módon és célra lehet felhasználni. 5. A védjegyhasználati jog visszavonása Amennyiben a védjegyhasználati jog jogosultja - a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, - a jogosultság idıtartama alatt a minimumfeltételek körében meghatározott követelményekkel ellentétes tevékenységet gyakorol, - a jogosultság idıtartama alatt a kizáró ok megvalósulása következik be, - a jogosultság idıtartama alatt a pályázatában foglaltakkal ellentétes tevékenységet gyakorol, a Testület a védjegyhasználati jogosultságot visszavonja. A visszavonásra és a jogorvoslatra az odaítélés eljárási szabályai irányadóak.

15 FRISSÍTVE: V. A védjegyhasználat szabályai 1. A védjegyhasználati jog idıtartama A védjegy használatát a Testület 2 év idıtartamra engedélyezi. A jogosultság meghosszabbítását a jogosultsági idıtartam lejártát megelızı idıpontban kiírt felhívás alapján új pályázat benyújtásával lehet kezdeményezni. 2. A védjegyhasználati jog megszőnése A védjegyhasználati jog megszőnik - a Tanúsítványban rögzített idıtartam lejár, - a védjegy használatáról a védjegyet elnyert vállalkozás bármilyen okból lemond, - a Tanúsítványt és a védjegyhasználati jogot a Testület a Szabályzat megsértése miatt visszavonja. 3. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat A védjegyhasználati jogot megsérti a védjegyet elnyert vállalkozás, amennyiben - érvényes tanúsítvány nélkül használja a védjegyet, - a vállalkozással szemben jogerıs hatósági elmarasztaló döntés meghozatalára kerül sor: o az eljárás megindítása esetén a védjegyhasználati jogosultságot a Testület felfüggeszti, o az elmarasztaló határozat jogerıre emelkedését követıen a testület a védjegyhasználati jogot visszavonja. 4. A védjegyhasználat ellenırzése A Testület jogosult soron kívüli és utóellenırzéseket, valamint a hozzá beérkezı panaszbejelentések soron kívüli kivizsgálását kezdeményezni a területileg illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıségénél.

16 FRISSÍTVE: VI. Consumer Friendly Trader tanúsítvány odaítélésének feltételei és eljárási szabályai 1. Az angol nyelvő tanúsítvány célja: Az angol nyelvő fogyasztóbarát vállalkozás tanúsítvány a határon átnyúló tevékenységet is folytató (azaz a magyar fogyasztók mellett európai uniós fogyasztókat is megcélzó) vállalkozásokra terjed ki. Az angol nyelvő tanúsítványra olyan magyar vállalkozások pályázhatnak, amelyek nemcsak magyar, hanem Magyarországon kívül az Európai Unió másik tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában lakóhellyel rendelkezı (továbbiakban: külföldi) fogyasztók felé is rendszeresen nyújtják a szolgáltatásaikat, illetve amelyek forgalmának érzékelhetı részét teszi ki a külföldi fogyasztók felé történı kereskedelmi tevékenység. Ilyenek lehetnek többek között a gyógyfürdık, hotelek, éttermek, webáruházak. A tanúsítvány elsıdleges célja a külföldi vásárlók bizalmának erısítése. 2. A tanúsítvány elnevezése: Az angol tanúsítványon a Consumer Friendly Trader elnevezés szerepel. 3. A Consumer Friendly Trader tanúsítvány elnyerésének feltételei a) Az angol nyelvő tanúsítvány használat elnyerésének alapfeltétele a magyar Fogyasztóbarát Vállalkozás védjegy használati jogosultság elnyerése. b) A pályázó kétséget kizáróan igazolja (például csatolt idegen nyelvő tájékoztató anyaggal, esetleg többnyelvő étlappal, errıl készült fényképpel

17 FRISSÍTVE: vagy egyéb hasonló módon) hogy a szolgáltatásait, illetve forgalmának érzékelhetı részét teszi ki a külföldi fogyasztók felé történı kereskedelmi tevékenység. Az "érzékelhetı arány" teljesülését a Bíráló Bizottság jogosult eldönteni, illetve, annak igazolására egyéb igazolásokat és adatokat is bekérhet a pályázótól. Ezen felül az alábbi kötelezı vállalásoknak is meg kell felelnie a pályázónak: a) Amennyiben a tanúsítványt elnyerı vállalkozás elutasít egy olyan fogyasztói panaszt, amelyet külföldi fogyasztó nyújt be hozzá, akkor a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevelében a fogyasztó által is értett nyelven tájékoztatja a fogyasztót, hogy határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban mőködı EFK-hoz fordulhat, és felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy ennek elérhetıségeit megtalálja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) uniós honlapján, a oldalon. Továbbá a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevelet másolatban megküldi a magyar EFK címére is. b) Amennyiben a tanúsítványt elnyerı vállalkozás a magyar EFK-tól útján vagy levélben megkeresést kap, amelynek tárgya a vállalkozás kereskedelmi gyakorlatával összefüggı, olyan határon átnyúló fogyasztói panasszal kapcsolatos, amely esetében a fogyasztó külföldi, akkor az megérkezésétıl, illetve a postai levél kézhezvételétıl számított, legkésıbb 30 napon belül megküldi a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott, részletes álláspontját tartalmazó válaszát a magyar EFK részére. c) A tanúsítványt elnyerı vállalkozás a honlapján közzétett általános szerzıdési feltételek és a kereskedelmi tevékenysége végzésének helyén kihelyezett fogyasztói tájékoztatók valamennyi nyelvi verziójában tájékoztatja a fogyasztókat, hogy amennyiben elutasít egy fogyasztói panaszt, amelyet külföldi fogyasztó nyújt be, akkor a fogyasztó a határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban mőködı EFK-hoz fordulhat, és felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy ennek elérhetıségeit megtalálja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) uniós honlapján, a oldalon. Ezzel kapcsolatban vállalja, hogy a tanúsítvány elnyerésétıl számított 15 napon belül felveszi a kapcsolatot a magyar EFK-val a tájékoztatás tartalmának elızetes egyeztetése érdekében. Az angol nyelvő tájékoztatás szövegét a magyar EFK bocsátja a vállalkozás rendelkezésére, a más idegen nyelven készülı tájékoztatásokat a vállalkozás készíti el és teszi közzé, a magyar EFK által készített