A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 FRISSÍTVE: TARTALOMJEGYZÉK A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER CÉLJA ÉS ALAPVETİ TARTALMA... 4 II. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE TANÚSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK FOGYASZTÓBARÁT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGOT ÖSZTÖNZİ TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER HAZAI ELKÖTELEZETTSÉGŐ VÁLLALKOZÁS A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLİ FOGYASZTÓK VÉDELMÉT ÉS SEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ RENDSZER FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS, TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS... 9 III. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK SZERVEZETI KERETEI FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÓ TESTÜLET PROJEKTFELELİS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG IV. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA A pályázati dokumentáció értékelése Helyszíni ellenırzés Döntés Jogorvoslat A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSA, A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG ENGEDÉLYEZÉSE A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG VISSZAVONÁSA V. A VÉDJEGYHASZNÁLAT SZABÁLYAI A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG IDİTARTAMA A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSZŐNÉSE A VÉDJEGYHASZNÁLATI JOG MEGSÉRTÉSE, JOGOSULATLAN VÉDJEGYHASZNÁLAT A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENİRZÉSE VI. CONSUMER FRIENDLY TRADER TANÚSÍTVÁNY ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI AZ ANGOL NYELVŐ TANÚSÍTVÁNY CÉLJA: A TANÚSÍTVÁNY ELNEVEZÉSE: A CONSUMER FRIENDLY TRADER TANÚSÍTVÁNY ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA A TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATI JOGÁNAK IDİTARTAMA... 18

3 FRISSÍTVE: A TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLAT, ÉS A VÁLLALÁSOK BETARTÁSÁNAK UTÓELLENİRZÉSE VII. FÜGGETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI POLITIKA VIII. NYILVÁNTARTÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG MELLÉKLET TÖRVÉNYEK KORMÁNYRENDELETEK MINISZTERI RENDELETEK... 23

4 FRISSÍTVE: I. A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja és alapvetı tartalma Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekrıl szóló 1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat követelményként fogalmazta meg, hogy a hatósági jogalkalmazás tekintetében a jogkövetı magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elı kell mozdítani, illetve elrendelte a vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozását és bevezetését. A feladat megvalósítása érdekében alakította ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszert, illetve a megkülönböztetı jelölés elnyerésére vonatkozó részletes pályázati kereteket. A fogyasztóvédelem állami szereplıitıl a fogyasztók elvárják nem csupán a jogszabályi rendelkezéseket megsértıkkel szembeni hatékony és következetes fellépést, hanem abban is segítséget várnak, hogy a jogsértık mellett azokra a vállalkozásokra is felhívják a figyelmet, amelyek tevékenységüket a hatályos elıírásoknak megfelelıen végzik, és amelyek egyéb, fogyasztóvédelmi szempontból fontosnak ítélt kritériumok alapján méltóak a fogyasztók bizalmára. A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövetı magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelı és fenntartó cégeket, - a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint - ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére. A Fogyasztóbarát Minısítés feltételei között csupán az egyik és önmagában nem elégséges elem a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása, az embléma elnyeréséhez olyan többletelem igazolására van szükség, amely alkalmas arra, hogy az adott vállalkozást kiemelje az egyébként tisztességes cégek közül is.

5 FRISSÍTVE: II. A Fogyasztóbarát Tanúsítás elnyerésének feltételrendszere tanúsítási követelmények A megfogalmazott célok alapján a minısítés odaítélésének minimumfeltételei, a tanúsítás alapvetı követelményei a következık: - a Fogyasztóbarát Minısítés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Mellékletében felsorolt, a vállalkozás mőködését érintı jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, amelyet a hatóság a pályázat benyújtását követıen ellenırizni jogosult; - a vállalkozás a békéltetı testületnél általános alávetési nyilatkozatot tett; - a vállalkozás megfelel a Szabályzatban meghatározott akadálymentesítési feltételeknek. A pályázatban nem vehet részt, - akivel szemben a pályázat benyújtását megelızı egy évben a fogyasztóvédelmi hatóság jogerıs marasztaló határozatot hozott; - akivel szemben a pályázat benyújtását megelızı egy évben más hatóság jogerıs marasztaló határozatot hozott; - aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; - aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; - aki gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; - aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; - aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; - aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; - aki az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével illetve

6 FRISSÍTVE: aki a munkaviszony létesítésével összefüggı bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy o külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; o a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; - aki korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%- ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett; - aki az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; A feltételek között megfogalmazott más hatóságok között értendı különösen - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, - a Gazdasági Versenyhivatal, - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, - az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelıség, - a felsorolt szervek szakmai irányítása alatt a Megyei (Fıvárosi) Kormányhivatalok szervezetében mőködı szakigazgatási szervek, - a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségek, - a területileg illetékes önkormányzati jegyzık.

7 FRISSÍTVE: A minısítés odaítélése pályázati rendszerben mőködik, a sikeresnek minısített vállalkozás jogosultságot szerez a Fogyasztóbarát védjegy viselésére. A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel. A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végzı vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Pályázni az alábbi fı témakörökben lehet: 1. Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat A pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert mőködtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerő elintézésére. A pályázatban be kell mutatni - a vállalkozás panaszkezelési szabályzatát, ennek hiányában a rendszer mőködésének leírását, - a jogszabályban rögzített kötelezettségekhez képest azt, hogy milyen határidıket vállal a vállalkozás a panaszok intézésére, - azt, hogy milyen többletszolgáltatásokat nyújt a vállalkozás a jogszabályi elıírások teljesítésén túl (pl. cseretermék biztosítása, önként vállalt határidı túllépés esetén kompenzáció, stb.), - a reklamációkezelés során alkalmazott alternatív megoldások alkalmazásának feltételeit (természetesen a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló opciók jöhetnek csak szóba), - a reklamációk intézésével kapcsolatos adminisztrációból következı eredményeket (a panaszok helyszíni, illetve határidı elıtti elintézésének arányát, amennyiben ilyennel rendelkezik, a vevıelégedettségi felmérés eredményeit), - esetleges pozitív fogyasztói visszajelzéseket. 2. Fogyasztói tudatosságot ösztönzı tájékoztató rendszer A pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehetı leghatékonyabb és legegyszerőbb módon eljusson a fogyasztókhoz. A pályázó mindemellett figyelmet fordít arra is, hogy a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatáshoz a vásárló, illetve a szolgáltatás igénybe vevıje a helyszínen hozzájuthasson. A rendszer igazolásához a pályázatban be kell mutatni - a vállalkozás által mőködtetett vevıtájékoztatói rendszert, kiemelve a jogszabályi kötelezettségen túlmutató elemeket (pl. alternatív árfeltüntetési megoldások, visszaellenırzési lehetıség, könnyen hozzáférhetı tájékoztatók, használati és kezelési útmutatók, stb.),

8 FRISSÍTVE: a fogyasztói jogokról, reklamációs és jogorvoslati lehetıségekrıl szóló tájékoztató rendszer elemeit (plakátok, szórólapok, személyes tanácsadás akár külsı szakértıkkel, stb.), - esetleges további, a tudatos vásárlásra, az egészséges életmódra vonatkozó, az egyes termékek gyártói által rendelkezésre bocsátott marketinganyagokat magában nem foglaló tájékoztató megoldásait. A termékekrıl és szolgáltatásokról, valamint a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatás megléte konjunktív feltételei a sikeres pályázatnak. 3. Hazai elkötelezettségő vállalkozás Az NFH által 2011-ben lebonyolított Fogyasztóvédelmi Konzultáció eredményei és a piaci tapasztalatok is azt igazolják, hogy a fogyasztók egyre nagyobb számban keresik az elsısorban hazai elıállítású termékeket, az ilyen áruk felé való orientálódás akadálya ugyanakkor sok esetben a hozzáférhetıség hiánya. A sikeres pályázó mindehhez képest az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, elınyben részesíti a hazai termelıket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsısorban az ár-érték arányban is elérhetı, minıségi termékeket helyezi elıtérbe. A minısítés elnyerése érdekében a pályázó bemutatja - az árukínálatában szereplı termékek származási helyének arányát a teljes kínálathoz képest, - beszállítóinak arányát a tekintetben, hogy a késztermékek, illetve a helyben elıállított termékek vonatkozásában milyen arányban veszi igénybe a hazai termelık és beszállítók szolgáltatásait, - az árukínálatban szereplı termékekkel kapcsolatos minıségi paramétereket, - a termékek széles körben való hozzáférhetıségét lehetıvé tevı áralkalmazási gyakorlatát. 4. A kiemelt figyelmet igénylı fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer A fogyasztók teljes köréhez képest számos olyan réteg érdemel kiemelt odafigyelést, amelyek tagjai életkori, egészségi vagy fizikai korlátozottságuk okán nehezebben igazodnak el a vásárlási, szerzıdéskötési és egyéb folyamatokban. Bizonyos jogszabályi rendelkezések betartása is eredményezhet olyan többletelemeket, amelyek kiemelik az adott vállalkozást a piaci környezetükbıl. Mindezen célok mentén a pályázó bemutatja - a nehezebben tájékozódó, fıként idıs emberek információhoz való jutását elısegítı rendszereit (személyes útbaigazítás, nehezen olvasható felületek láthatóságát elısegítı eszközök rendszerbe állítása, stb.), - a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó elıírások betartását elısegítı rendszereket, illetve a tilalom mögötti okokat és érdekeket a fiatalok által is befogadható módon közlı tájékoztató anyagait,

9 FRISSÍTVE: a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását elısegítı, az akadálymentesítés minimumfeltételein túlmutató megoldásait. 5. Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelısségvállalás A fenntartható fogyasztás lényege leegyszerősített definíció szerint, hogy az emberek úgy tervezhessék meg fogyasztásukat, hogy az a lehetı legkevésbé jelentsen káros hatást a jövıbeli generációk számára, illetve a legminimálisabb környezeti ártalommal járjon. Az e szerinti felfogás szerint élı fogyasztóknak ugyanakkor szükségük van arra, hogy hozzájuthassanak olyan termékekhez, illetve olyan közegben vásárolhassanak, amelyek megfelelnek a minimális ártalom követelményeinek. Az ebben a körben pályázó vállalkozás bemutatja - a fenntartható fogyasztás fogalmi körébe tartozó megoldásait, legyen szó az árukészlet összetételében szereplı termékek e tekintetben releváns arányairól, a szállítási és forgalmazási folyamatokban alkalmazott, a környezeti terhelés csökkentését célzó eszközökrıl és folyamatokról, stb. A társadalmi felelısségvállalás követelményeinek megfelelıen mőködı vállalkozás pályázatában akár a fenntartható folyamatokhoz kapcsolódva, akár attól függetlenül bemutatja, hogy - milyen folyamatokat alkalmaz annak érdekében, hogy a széles értelemben vett fogyasztók, a társadalom különbözı rétegei, az üzletfelek, beszállítók, illetve az alkalmazottak érdekei minél magasabb szinten képviselve legyenek. Az e körben benyújtott pályázatok saját kezdeményezésekrıl és megoldásokról kell, hogy szóljanak, és nem kapcsolódhatnak a forgalmazott termékek gyártóinak CSRvagy marketingtevékenységének elemeihez. Pályázni nem csak már hosszabb ideje mőködtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszerek mőködésének kiemelt és többszöri hatósági kontrollját. A felsorolt pályázati lehetıségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekrıl úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelzı használatára vonatkozó általános kritériumoknak, azaz az alapvetı, a fogyasztói elégedettséget, tudatosságot és/vagy kultúrát növelı célkitőzéseknek.

10 FRISSÍTVE: III. A Fogyasztóbarát Tanúsítás odaítélésének szervezeti keretei A pályázat elbírálásának feladatait az NFH intézményén belül létrehozott testületek, illetve szervezeti egységek látják el. Az NFH vezetıit és kormánytisztviselıit a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszerben végzett feladataiért külön díjazás nem illeti meg. 1. Fogyasztóbarát Tanúsító Testület A Fogyasztóbarát Tanúsító Testület (a továbbiakban: Testület) felelıs a tanúsítási rendszer mőködtetéséért, a pályázatok meghirdetéséért és az ellenırzések koordinálásáért. A Testület feladata - a pályázat részletes feltételeinek kidolgozása, - a Fogyasztóbarát Minısítés Szabályzatának megalkotása, szükség szerinti módosítása, - a Fogyasztóbarát védjegy lajstromba vételére irányuló eljárás megindítása és a lebonyolítással összefüggı feladatok ellátása, - a projektfelelıs kinevezése, - a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése, - a Bíráló Bizottság által hozott döntésekkel szemben benyújtott fellebbezések elbírálása, - a pályázat meghirdetésével és a rendszer mőködtetésével összefüggı kommunikációs és tájékoztatási feladatok irányítása, - a Tanúsítvány átadását célzó rendezvények koordinálása és megszervezése. A Testület elnöke: A Testület tagjai: - az NFH fıigazgatója - az NFH fıigazgató-helyettese, - az NFH Stratégiai Kabinet vezetıje. 2. Projektfelelıs A projektfelelıs az NFH kijelölt kormánytisztviselıje. A projektfelelıst a Testület elnöke nevezi ki. A projektfelelıs feladata: - a pályázat adminisztratív kereteinek biztosítása, - a pályázatok befogadása, - a pályázatok felterjesztése a Bíráló Bizottsághoz, - a pályázó értesítése és Védjegyhasználati Szerzıdés, valamint a védjegy használatára vonatkozó Arculati Kézikönyv megküldése.

11 FRISSÍTVE: Bíráló Bizottság A pályázatok elbírálása, illetve a tanúsítványok odaítélése a Bíró Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a Szabályzatban meghatározott eljárási szabályok és kritériumok alapján. A Bizottság tagjai: - a Nemzetgazdasági Minisztérium Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Fıosztályának vezetıje, illetve az általa delegált kormánytisztviselıje; - a Hatósági és Jogi Fıosztály fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - az NFH Piacfelügyeleti Fıosztályának fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - a NFH Szolgáltatás-ellenırzési Fıosztályának fıosztályvezetıje és általa delegált kormánytisztviselıje, - az NFH Stratégiai Kabinet kabinetvezetı által delegált kormánytisztviselıje.

12 FRISSÍTVE: IV. A tanúsítási eljárás folyamata 1. A pályázat benyújtása A pályázat benyújtására a pályázat meghirdetésétıl számított két hónap áll rendelkezésre. A Testület évente egy alkalommal hirdet pályázatot, az adott naptári év március hónapjában. A pályázat benyújtásához mellékelni kell: - a pályázó cég bemutatását, illetve a jogszabályoknak megfelelı mőködést igazoló dokumentumokat (mőködési, szakhatósági engedélyek, stb.), - a tanúsítás minimumfeltételeinek való megfelelést igazoló és a vállalkozás számára rendelkezésre álló igazolásokat, - a pályázat tartalmát és részletes leírását, illetve annak bemutatását, hogy a pályázat alapjául szolgáló tevékenység hogyan elégíti ki a pályázat céljainak való megfelelést. A pályázat benyújtása elektronikus formában és papír alapon is történhet. Az elektronikus alapon történı pályázatot a címre kell megküldeni, postai úton pedig az NFH központi címére (1088 Budapest, József krt. 6.) kell eljuttatni. 2. A pályázatok elbírálásának folyamata A Bizottság a pályázatokat a benyújtott dokumentáció, a társhatósági igazolások és a helyszíni ellenırzések eredményei alapján bírálja el. Az elbírálás idıtartama a pályázat benyújtására nyitva álló határidı leteltétıl számított 2 hónap. Nagyszámú pályázat, illetıleg a szükséges ellenırzések lefolytatásának elhúzódása esetén a Testület a határidı legfeljebb 1 hónappal történı meghosszabbításáról dönthet A pályázati dokumentáció értékelése A Bizottság a benyújtott dokumentáció alapján értékeli a pályázatokat. Az elbírálás során értékelt szempontok különösen: - a pályázat céljának, szellemiségének és tartalmának való megfelelés, - a pályázatban bemutatott tevékenység újszerő, innovatív jellege. - Nem kaphat Fogyasztóbarát minısítést az olyan pályamunka, amelyben a bemutatott tevékenység a vállalkozás szempontjából jogszabályi elıírás.

13 FRISSÍTVE: Amennyiben a pályázat elbírálásához a Bizottság további dokumentumok bemutatását tartja indokoltnak, a pályázót megfelelı határidı tőzésével hiánypótlásra hívja fel. Ha ezen idıtartam alatt a pályázó nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, a bizottság a pályázatot elutasítja Helyszíni ellenırzés A pályázatot benyújtó vállalkozás üzletében a Bizottság helyszíni ellenırzést kezdeményezhet a székhely szerint illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıségénél. A helyszíni ellenırzésre nincs szükség, ha - a pályázó vállalkozás a pályázat benyújtását megelızı egy évben a jogszerő mőködésrıl szóló igazolást kapott (pozitív listán szerepel) és - az igazolás kibocsátása óta a visszavonásra okot adó körülmény (hatósági elmarasztalás, megalapozott panaszbejelentés) nem merült fel. A pályázó vállalja az elızetes értesítés nélküli ellenırzés lehetıségét. Az helyszíni ellenırzés az általános eljárási szabályok szerint zajlanak. Az ellenırzés eredményérıl a Felügyelıség feljegyzésben, illetve a jegyzıkönyv másolati példányának megküldésével tájékoztatja a Bizottságot. Amennyiben a Felügyelıség az ellenırzés során a jegyzıkönyvben jogszabálysértésre utaló tényeket rögzít, a hatósági eljárás jogerıs befejezéséig a Bizottság a pályázat elbírálását felfüggeszti és errıl a tényrıl a pályázót értesíti Döntés A Bizottság a döntését az Értékelési Jegyzıkönyvben rögzíti. Az Értékelési Jegyzıkönyv tartalmazza: - az értékelési szempontoknak való megfelelést, - az elutasításra vonatkozó javaslat részletes indokolását. Pozitív elbírálás esetén a tanúsításról a Bizottság Oklevelet állít ki, elutasítás esetén végzésben tájékoztatja a pályázót az elutasításról. Az elutasító végzés nem minısül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) szerinti döntésnek, a jogorvoslatra jelen szabályzat elıírásai irányadóak. A döntést a Bizottság részletesen indokolni köteles Jogorvoslat

14 FRISSÍTVE: A pályázó elutasítása ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül írásos fellebbezéssel élhet, melyet a Testület részére kell továbbítania. A fellebbezésben meg kell határozni az elutasító döntéssel szemben álló tényeket. A fellebbezés kivizsgálása és a szükséges intézkedés meghatározása, illetıleg a döntés meghozatala a Testület feladata, melyrıl a Bizottság tagjait tájékoztatja. 4. A tanúsítvány kiadása, a védjegyhasználati jog engedélyezése A tanúsítvány kiadásáról a pályázót a projektfelelıs értesíti és megküldi számára Védjegyhasználati Szerzıdést, valamint a védjegy használatára vonatkozó Arculati Kézikönyvet. A Tanúsítvány átadására, illetve a Szerzıdés aláírására a Testület ünnepélyes, sajtónyilvános eseményt szervezhet, nagyszámú pályázó esetén a ceremóniák a Kormányhivatalokkal közösen a megyeszékhelyeken is történhetnek. A védjegyet csak érvényes Szerzıdés birtokában, az Arculati Kézikönyvben elıírt módon és célra lehet felhasználni. 5. A védjegyhasználati jog visszavonása Amennyiben a védjegyhasználati jog jogosultja - a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, - a jogosultság idıtartama alatt a minimumfeltételek körében meghatározott követelményekkel ellentétes tevékenységet gyakorol, - a jogosultság idıtartama alatt a kizáró ok megvalósulása következik be, - a jogosultság idıtartama alatt a pályázatában foglaltakkal ellentétes tevékenységet gyakorol, a Testület a védjegyhasználati jogosultságot visszavonja. A visszavonásra és a jogorvoslatra az odaítélés eljárási szabályai irányadóak.

15 FRISSÍTVE: V. A védjegyhasználat szabályai 1. A védjegyhasználati jog idıtartama A védjegy használatát a Testület 2 év idıtartamra engedélyezi. A jogosultság meghosszabbítását a jogosultsági idıtartam lejártát megelızı idıpontban kiírt felhívás alapján új pályázat benyújtásával lehet kezdeményezni. 2. A védjegyhasználati jog megszőnése A védjegyhasználati jog megszőnik - a Tanúsítványban rögzített idıtartam lejár, - a védjegy használatáról a védjegyet elnyert vállalkozás bármilyen okból lemond, - a Tanúsítványt és a védjegyhasználati jogot a Testület a Szabályzat megsértése miatt visszavonja. 3. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat A védjegyhasználati jogot megsérti a védjegyet elnyert vállalkozás, amennyiben - érvényes tanúsítvány nélkül használja a védjegyet, - a vállalkozással szemben jogerıs hatósági elmarasztaló döntés meghozatalára kerül sor: o az eljárás megindítása esetén a védjegyhasználati jogosultságot a Testület felfüggeszti, o az elmarasztaló határozat jogerıre emelkedését követıen a testület a védjegyhasználati jogot visszavonja. 4. A védjegyhasználat ellenırzése A Testület jogosult soron kívüli és utóellenırzéseket, valamint a hozzá beérkezı panaszbejelentések soron kívüli kivizsgálását kezdeményezni a területileg illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıségénél.

16 FRISSÍTVE: VI. Consumer Friendly Trader tanúsítvány odaítélésének feltételei és eljárási szabályai 1. Az angol nyelvő tanúsítvány célja: Az angol nyelvő fogyasztóbarát vállalkozás tanúsítvány a határon átnyúló tevékenységet is folytató (azaz a magyar fogyasztók mellett európai uniós fogyasztókat is megcélzó) vállalkozásokra terjed ki. Az angol nyelvő tanúsítványra olyan magyar vállalkozások pályázhatnak, amelyek nemcsak magyar, hanem Magyarországon kívül az Európai Unió másik tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában lakóhellyel rendelkezı (továbbiakban: külföldi) fogyasztók felé is rendszeresen nyújtják a szolgáltatásaikat, illetve amelyek forgalmának érzékelhetı részét teszi ki a külföldi fogyasztók felé történı kereskedelmi tevékenység. Ilyenek lehetnek többek között a gyógyfürdık, hotelek, éttermek, webáruházak. A tanúsítvány elsıdleges célja a külföldi vásárlók bizalmának erısítése. 2. A tanúsítvány elnevezése: Az angol tanúsítványon a Consumer Friendly Trader elnevezés szerepel. 3. A Consumer Friendly Trader tanúsítvány elnyerésének feltételei a) Az angol nyelvő tanúsítvány használat elnyerésének alapfeltétele a magyar Fogyasztóbarát Vállalkozás védjegy használati jogosultság elnyerése. b) A pályázó kétséget kizáróan igazolja (például csatolt idegen nyelvő tájékoztató anyaggal, esetleg többnyelvő étlappal, errıl készült fényképpel

17 FRISSÍTVE: vagy egyéb hasonló módon) hogy a szolgáltatásait, illetve forgalmának érzékelhetı részét teszi ki a külföldi fogyasztók felé történı kereskedelmi tevékenység. Az "érzékelhetı arány" teljesülését a Bíráló Bizottság jogosult eldönteni, illetve, annak igazolására egyéb igazolásokat és adatokat is bekérhet a pályázótól. Ezen felül az alábbi kötelezı vállalásoknak is meg kell felelnie a pályázónak: a) Amennyiben a tanúsítványt elnyerı vállalkozás elutasít egy olyan fogyasztói panaszt, amelyet külföldi fogyasztó nyújt be hozzá, akkor a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevelében a fogyasztó által is értett nyelven tájékoztatja a fogyasztót, hogy határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban mőködı EFK-hoz fordulhat, és felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy ennek elérhetıségeit megtalálja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) uniós honlapján, a oldalon. Továbbá a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevelet másolatban megküldi a magyar EFK címére is. b) Amennyiben a tanúsítványt elnyerı vállalkozás a magyar EFK-tól útján vagy levélben megkeresést kap, amelynek tárgya a vállalkozás kereskedelmi gyakorlatával összefüggı, olyan határon átnyúló fogyasztói panasszal kapcsolatos, amely esetében a fogyasztó külföldi, akkor az megérkezésétıl, illetve a postai levél kézhezvételétıl számított, legkésıbb 30 napon belül megküldi a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott, részletes álláspontját tartalmazó válaszát a magyar EFK részére. c) A tanúsítványt elnyerı vállalkozás a honlapján közzétett általános szerzıdési feltételek és a kereskedelmi tevékenysége végzésének helyén kihelyezett fogyasztói tájékoztatók valamennyi nyelvi verziójában tájékoztatja a fogyasztókat, hogy amennyiben elutasít egy fogyasztói panaszt, amelyet külföldi fogyasztó nyújt be, akkor a fogyasztó a határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban mőködı EFK-hoz fordulhat, és felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy ennek elérhetıségeit megtalálja az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) uniós honlapján, a oldalon. Ezzel kapcsolatban vállalja, hogy a tanúsítvány elnyerésétıl számított 15 napon belül felveszi a kapcsolatot a magyar EFK-val a tájékoztatás tartalmának elızetes egyeztetése érdekében. Az angol nyelvő tájékoztatás szövegét a magyar EFK bocsátja a vállalkozás rendelkezésére, a más idegen nyelven készülı tájékoztatásokat a vállalkozás készíti el és teszi közzé, a magyar EFK által készített

18 FRISSÍTVE: magyar nyelvő változat alapján, legkésıbb a fogyasztóbarát embléma elnyerésétıl számított 40 napon belül. d) A tanúsítványt elnyerı vállalkozás a fogyasztók részére elérhetı módon folyamatosan hozzáférhetıvé teszi, és kihelyezi a magyar EFK angol és magyar nyelvő fogyasztóvédelmi tájékoztató kiadványait. A kiadványokat közvetlenül a magyar EFK-tól vagy a Megyei/Fıvárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége útján szerzi be, valamint jelzi a magyar EFK vagy a felügyelıség részére, amennyiben a kiadványok utánpótlása szükséges. 4. A tanúsítási eljárás folyamata Az eljárás folyamata megegyezik a Fogyasztóbarát tanúsítási rendszer eljárásával. Az angol nyelvő változatra beérkezett pályázatok elbírálásánál a Bíráló Bizottság tagjainak létszáma kibıvül a magyar EFK igazgatójának személyével. 5. A tanúsítvány használati jogának idıtartama Az angol nyelvő tanúsítvány használatát a Testület 2 év idıtartamra engedélyezi. A jogosultság meghosszabbítását a jogosultsági idıtartam lejártát megelızı idıpontban kiírt felhívás alapján új pályázat benyújtásával lehet kezdeményezni. 6. A tanúsítvány használat, és a vállalások betartásának utóellenırzése A Testület jogosult soron kívüli és utóellenırzéseket, valamint a hozzá beérkezı panaszbejelentések soron kívüli kivizsgálását kezdeményezni a területileg illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıségénél vagy (különösen az ÁSZF tartalma tekintetében) a magyar EFK-nál. A magyar EFK a vállalások nem teljesítését saját észlelése alapján is közvetlenül jelezheti a Testület részére. Amennyiben a pályázó nem egyidejőleg kívánja a magyar illetve az angol nyelvő tanúsítványt elnyerni, úgy lehetısége van a magyar nyelvő védjegy elnyerését követı bármely idıpontban új pályázatot benyújtani az angol nyelvő tanúsítvány használatának elnyerésért.

19 FRISSÍTVE: VII. Függetlenségi és titoktartási politika Az NFH, a Testület, a projektfelelıs és a Bizottság egyaránt maradéktalanul biztosítja a tanúsítás folyamatában a teljes függetlenséget és pártatlanságot az alábbiak által: - a tanúsítási tevékenység és az ezzel kapcsolatos adminisztráció nem diszkriminatív jellegő, a kérelmezık részére nem akadályozzák az igénybevétel lehetıségét - a tanúsítási tevékenység minden, az ágazati kritériumoknak megfelelı (kiskereskedelmi és vendéglátó) vállalkozás részére hozzáférhetı, amennyiben a pályázata a feltételrendszernek megfelel, - a tanúsítási tevékenység csak a Fogyasztóbarát védjegy megszerzésére beadott tevékenységre vonatkozik, - a tanúsítási tevékenység folyamán az NFH és az elbírálásban részt vevı szervezeti egységek és testületek felelıssége a tanúsítás megadására, fenntartására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozik, - a részvétel feltételeit pártatlan, a szükséges felkészültséggel rendelkezı szakemberek fogalmazzák meg és a Testület nyilvánosságra hozza azokat a kérelmezı és a közvélemény számára, - a tanúsítási eljárásban részt vevı személyek szakértelme biztosítja a bizalmat a tanúsítás iránt, valamint azt, hogy a tanúsításról az értékelésben részt nem vevı személyek döntenek. - az NFH vezetıi, valamint a tanúsításban résztvevı munkatársak, szakértık nem rendelkeznek semmilyen érdekeltséggel, mely befolyásolhatná a tanúsítási folyamat eredményeit. A tanúsítási folyamatban nem vehet részt olyan személy, aki a megelızı két évben bármilyen függıségi kapcsolatban volt a pályázóval. (Titoktartási és függetlenségi nyilatkozat).

20 FRISSÍTVE: VIII. Nyilvántartás és nyilvánosság A tanúsított vállalkozásokról a szóló nyilvántartás vezetésérıl, valamint az NFH honlapján való közzétételrıl, a jogosultság visszavonásának esetén eltávolításáról a projektfelelıs gondoskodik.

Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére

Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pályázatot ír ki Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe

Részletesebben

A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A

A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T T A N Ú S Í T Á S I R E N D S Z E R MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER CÉLJA ÉS ALAPVETİ TARTALMA Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, Ágazati jogszabályok: 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FRISSÍTVE: 2016.03.23. 2 TARTALOMJEGYZÉK A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak.

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak. 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások (Eljárás száma: 15/T-160/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2011. április A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése (Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/T-101/11.) RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A

F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A 1 HEVES EGER-PARK HOTEL KFT VÁLLALKOZÁS CÍME 3300 Eger, Szálloda u. 1. (Hotel Eger*** superior&park****) 2 FEJÉR PINXIT 2003 KFT. 2400

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Panaszkezelési. Szabályzat

Panaszkezelési. Szabályzat AEGON Magyarország Hitel Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2010. január 1-tıl I. A panaszkezelési szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. (továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól hatályos: 2012.02.17 - A Kormány a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Hatósági ellenırzési tervek közzététele

Hatósági ellenırzési tervek közzététele Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzıje Hatósági ellenırzési tervek közzététele A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 88. alapján a hatóság hatásköreinek

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére (Eljárás száma: 15/T-455/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) Pályázati felhívás A Mőcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján nyilvános

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása

Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban:

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése (Eljárás száma: 15/T-133/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben