Hirschler Lajos Gastrober Kft Budapest Reviczky út Tel: 30/ Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft Budapest Reviczky út Tel: 30/ Fax: Debreczeni Éva Favorent Kft Budapest, Bartók Béla út 137. Tel: 30/ Fax: Megküldés dátuma Kapja: Rátonyi Árpád Quartisse Kft Budapest, III. utca 13. Tel: 20/ Fax: Megküldés dátuma

2 1. Az ajánlatkérı hivatalos megnevezése és címe Szervezet: Címzett ügyintézıje Mátrai Gyógyintézet Molnár Brigitta Cím Postai irányítószám Külterület 3233 Város/Község Ország Mátraháza Magyar Telefon Telefax 37/ / Internet cím (URL) 2. A közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége, a közbeszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi- és teljesítménykövetelmények A 7. sz. mellékletnek megfelelıen. 3. A szerzıdés meghatározása: Árubeszerzés 4. A teljesítés határideje: december A teljesítés helye: Mátrai Gyógyintézet Mátraházai Egysége 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás Az árubeszerzés mindenkori idıarányos ellenértéke a MÁGY költségvetésében rendelkezésre áll. A számla a beérkezéstıl számítva legkorábban 30. nap átutalással kerül kiegyenlítésre. Ajánlattevı ettıl kedvezıbb fizetési feltételt is ajánlhat, a kedvezıbb ajánlatot csak 10 napos ugrásokkal lehet megadni. 7. Az ajánlatok bírálati szempontja Ajánlatkérı az ajánlatokat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 8. Az alkalmassági követelmények Ajánlattevı alkalmasságát a cég képviseletére jogosult által aláírt nyilatkozatokkal köteles igazolni. 2

3 8.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó - akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, és az ajánlattétel során alkalmazni kell a 60. (4) bekezdésben foglaltakat is Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; 8.3. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó: - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró ok áll fenn; 8.4. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevı, illetıleg a 71. (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozója: - aki a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll Jogi helyzet (kizáró okok) a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak minısül amennyiben: - Kizáró okok hatálya alá tartozik, és ennek ellenére nyújtotta be ajánlatát, - Ajánlatából megállapítható, hogy nem képes a szerzıdés teljesítésére, Ajánlatevınek a szerzıdés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát és jogosultságát, illetve kizáró okok fenn nem állását, a cég képviselıjének aláírásával tett nyilatkozattal kell igazolnia Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevık pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat az alábbi nyilatkozatok benyújtásával tartoznak igazolni: Az ajánlattevı az ajánlat benyújtását megelızı 30 napnál nem régebbi, eredeti nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevı a szerzıdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal: - a számláját vezetı pénzintézetrıl, (pénzintézet neve, címe) amennyiben több pénzintézet vezeti számláját valamennyirıl, - fizetési kötelezettségek teljesítésérıl, - a számlán történı esetleges 30 napot egybefüggıen meghaladó sorban állásról és azok idıtartamáról az elmúlt év (2007) tekintetében, 3

4 Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére pénzügyileg alkalmatlannak minısül amennyiben: - A benyújtott nyilatkozat tartalma szerint az ajánlattevı nem tesz határidıre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elı Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevık mőszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi nyilatkozatok benyújtásával tartoznak igazolni: Az ajánlattevı mőszaki alkalmasságát igazoló nyilatkozatának tartalma a Kbt. 67. (1) bek. szerint; - az elızı két év legjelentısebb szállításainak ismertetése (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı másik fél megnevezésével), - a mőszaki-technikai felszereltségének bemutatása, (Pl. raktározási, szállítási kapacitásának bemutatása, stb.) - a beszerzendı áru leírásával, mintapéldányának, illetıleg fényképének bemutatásával, (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak) amelynek eredetiségét az ajánlatkérı felhívására igazolni kell, - elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettıl származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy az ajánlott termék megfelel a vonatkozó leírásoknak vagy szabványoknak, - A mellékletben felsoroltak nem mindegyikére tesz ajánlatot. 9. A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása Az Ajánlatkérı a Kbt. 83. (1) és (2) bekezdésében foglaltakra való hivatkozással hiánypótlási lehetıséget nem biztosít. 10. Ajánlattételi határidı november :00 óra 11. Az ajánlat benyújtásának címe Mátrai Gyógyintézet, Titkárság 3233 Mátraháza 12. Az ajánlattétel nyelve Magyar nyelv Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. 13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje Helye: Mátrai Gyógyintézet, fıigazgatói iroda, 3233 Mátraháza, Ideje: november :00 óra 4

5 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a Kbt-ben meghatározott szervek képviselıi, illetıleg személyek lehetnek jelen. 14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 15. Az eredményhirdetés Az Ajánlatkérı a Kbt (4) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegzést készít, amelyet az ajánlattevık részére a szerzıdéskötés elıtt megküld. 16. A szerzıdéskötés helye és tervezett idıpontja Ideje: december 2. 15:00 Helye: Mátrai Gyógyintézet, Fıigazgatói iroda, 3233 Mátraháza 17. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének feltételei Ajánlatkérı ajánlati dokumentációt nem készít, az ajánlattal kapcsolatos tudnivalókat az ajánlatételi felhívás tartalmazza 18. Az ajánlati kötöttség idıtartama Az ajánlattevı ajánlatához az ajánlattételi határidı lejártától kezdıdıen számított 60. napig kötve van. 19. Egyéb információk a) Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban egy eredeti és egy másolat - írásban kell benyújtani úgy, hogy a benyújtott ajánlati dokumentáció roncsolás mentesen ne legyen szétszedhetı, minden lapot folyamatosan számozni és az aláírásra jogosultnak szignálni kell. A borítékra rá kell írni: à la carte étterem kialakítása, Mátraháza, valamint Eredeti, vagy Másolat Az ajánlatnak a felolvasó lappal kell kezdıdnie. b) Az Ajánlattevınek ajánlata részeként csatolnia kell: az ajánlatot aláíró személy hiteles aláírási címpéldányát, illetve ha nem a cégképviseletére jogosult személy, akkor az aláírásra jogosult személy általi meghatalmazását is, az ajánlattételi felhívásban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, Nyilatkozatot, hogy mely pénzintézet(ek) vezeti(k) a számláját, számláján az elmúl évben volt-e sorban állás, nyilatkozatát, hogy a felhívásban szereplı tételek forgalmazására, és szállítására jogosult, Érvényes minıségbiztosítását igazoló okmány másolatát, amennyiben ilyennel rendelkezik. Ha minıségbiztosítással nem rendelkezik ezt a tényt ajánlatában jeleznie kell. c) Ajánlatkérı a részajánlat, és több változatú ajánlat lehetıségét nem biztosítja, 5

6 d) Több ajánlattevı közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerzıdés megkötésére az ajánlattevık közül melyikük bír felhatalmazással. e) Az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint minden olyan nyilatkozatot, amelyet jelen felhívás elıír. f) Az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. g) Ajánlattevı kizárásra kerül amennyiben: - Ajánlatát az ajánlattételi határidı után nyújtja be, - Nincs forgalmazási engedélye, - Nem nyújtja be a mellékleteket, - Nem nyújtja be az elıírt nyilatkozatokat, - Nem jogosult ajánlattételre, a kizáró okok fennállása miatt, - A mellékletben felsorolt termékek nem mindegyikére tesz ajánlatot, - Számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt h) Az ajánlatnak magyar forintban kell a szállítás igénybevételével, valamint a szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi adót, illetéket, vámot, a forgalomba helyezéssel és szállítással összefüggı minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia. i) Az ajánlattevınek meg kell felelni az ajánlat tárgyával összefüggı jogszabályi elıírásoknak, errıl nyilatkoznia kell. 20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma október 31. nap 6

7 1. sz. melléklet, Felolvasólap a MÁGY ajánlattételi felhívására elkészített ajánlathoz Ajánlattevı neve:.. Ajánlattevı székhelye:.. Képviseletre jogosult vezetı neve:.. Ajánlattevı által kért ellenszolgáltatás.. szállítás gyakorisága.. fizetési határidı.. Az ajánlattétel.. számozott oldalból áll. Nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszek / nem veszek igénybe. [Kbt. 80. (3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.] Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap).. cégszerő aláírás 7

8 2. sz. melléklet, Céginformációs lap a MÁGY ajánlattételi felhívására elkészített ajánlathoz 1) Cég hivatalos neve :... 2) Cégforma megjelölése:... 3) Cégjegyzék száma... 4) Adószáma... 5) A cég székhelye... 6) Telefon száma... 7) Fax száma... 8) címe... 9) A cégalapítás éve :... 10) Jegyzett tıkéje:... 11) Éves árbevétele az elmúlt két évben, évenként: ) Tevékenységi köre:... 13) A hazai piacon mióta van jelen: ) A cég képviseletére jogosult vezetı(k); Neve Címe Beosztása Aláírása Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap)... Cégszerő aláírás 8

9 3. sz. melléklet, Alkalmassági nyilatkozat N Y I L A T K O Z A T a MÁGY által egyszerő közbeszerzés keretében meghirdetett pályázatán való részvételi jogosultság igazolására Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt cégnél, sem a szerzıdés teljesítésében közremőködı Kbt, 71. szerinti alvállalkozó tekintetében nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 60. (1) bekezdésében, illetve a 61. (1) a-e pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, aki; 60. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg f) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították. 61. (1) a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerıs és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerısen megállapította; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

10 Nyilatkozom továbbá, hogy ha a jelen közbeszerzési eljárás alatt velem szemben a Kbt. szerinti bármelyik kizáró ok keletkezik, arról az ajánlatkérıt haladéktalanul értesítem, egyúttal az ajánlatomat visszavonom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak, úgy a MÁGY az eljárásból kizár. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott határidıket ismerem, azokat tudomásul veszem és elfogadom. Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap)... Cégszerő aláírás 10

11 4. sz. melléklet, Pályázati nyilatkozat Nyilatkozat a MÁGY ajánlattételi felhívására elkészített ajánlathoz Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely).. cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után ezennel nyilatkozom, hogy; 1.) Az ajánlati felhívásban megjelölt feltételeknek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak az általam képviselt cég megfelel. 2.) Vállaljuk az ajánlattételi felhívásban meghatározott áru szállítását / építés lebonyolítását / szolgáltatás biztosítását az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. 3.) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott elıírásokat és a közöttünk létrejövı szerzıdés feltételeit tudomásul vesszük, azokat magunkra nézve kötelezınek ismerjük el, ajánlatunkat azok ismeretében tesszük meg. 4.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az eredményhirdetés határideje meghosszabbításra kerül, ajánlatunkat az eredményhirdetés új határidejéig változatlan formában fenntartjuk. 5.) Elfogadjuk, hogy amennyiben az általunk benyújtott pályázatot nyilvánítják a legelınyösebbnek, úgy az ajánlati kötöttség értelmében az eredményhirdetéstıl a szerzıdés aláírásának napjáig terjedı idıben, a jelen ajánlat kötelezı erejő szerzıdésként érvényes közöttünk. Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap)... Cégszerő aláírás 11

12 5. sz. melléklet, Pénzintézetrıl, valamint fizetési határidık betartásáról N Y I L A T K O Z A T Pénzintézetrıl, valamint fizetési határidık betartásáról Alulírott., mint a(z). (cégnév, székhely)... cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után ezennel nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég a pénzforgalmi számláját, vagy számláit: sz. számláját Banknál (székhelye.) sz. számláját Banknál (székhelye.) vezeti. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt cég fizetési kötelezettségének mindig pontosan eleget tett, / nem tett eleget, bankszámláján az utóbbi két évben, évenként 30 napot meghaladó sorban állás nem volt, /.. nap sorban állás volt. Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap)... cégszerő aláírás 12

13 6. sz. melléklet, Mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e, N Y I L A T K O Z A T a kis-és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV-es tv. alapján Alulírott., mint a(z). (cégnév, székhely)... cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után ezennel nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég a kis-és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV-es tv. alapján - Mikro:.. - Kis:.. - Középvállalkozásnak:. minısül. Keltezés ( helység, év,....hónap,.nap)... cégszerő aláírás 13

14 7. sz. melléklet. A mennyiségi, minıségi, teljesítmény és mőszaki követelmények leírása Megnevezés Kritériumok Méret (mm) Db Evıeszköz és tálcatároló kocsi Fékezhetı kerekekkel ellátott, rozsdamentes acél kivitelben db evıeszköz és 100 db tálca tárolására alkalmas. Ételkiosztó pult és polc - melegen tartó 3 db GN 1/1-es edény tárolására alkalmas, rozsdamentes acélból, kerekekkel ellátott, melyek fékezhetıek. Szabályozható hımérséklettartománnyal. 900 x 600 x x 700 x 900 Tányérfeladó kocsi Vitrines pult - hőtött Rozsdamentes tálcacsúszdával. Leheletvédıvel ellátott üveg, világítással. Pultra szerelt 200 V-os dugaljjal. Főtött, kétaknás, rozsdamentes acél kivitelben. 100 db cm-es tányérhoz. Kerekekkel ellátott, fékezhetı. Szabályozható hımérséklettartománnyal. Italhőtı medencével, hőtött felsı résszel, vevı és kiszolgáló oldalon is ajtókkal ellátva. Rozsdamentes acélból, fékezhetı bolygókerekekkel. Rozsdamentes tálcacsúszdával x 500 x x 700 x Kasszapult Rozsdamentes acél kivitel x 700 x 900 Rozsdamentes tálcacsúszdával. 1 Kézmosó Térdkapcsolóval, rozsdamentes acélból. 400 x Elıkészítı pult Rozsdamentes acél kivitelben, erısített munkalappal, alul zárt, polcos tárolóval ellátva Elıkészítı pult Rozsdamentes acél kivitelben, erısített munkalappal, alul zárt, polcos tárolóval ellátva Faliszekrény Rozsdamentes acélból, zárt, polcos x 400 x Faliszekrény Rozsdamentes acélból, zárt, polcos x 400 x Tálcaszedı kocsi Kb. 20 db GN 2/1-es, vagy 40 db GN 1/1-es tálca tárolására alkalmas, rozsdamentes acélból, kerekekkel ellátott. 660 x 745 x 1630 Terelıkorlát 1 6

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő. Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő. Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa Campus Hungary Iktatószám: CH-598-1/2013 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 31. Levelezési cím: 7614 Pécs, Postafiók

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben