Kitöltési útmutató a 1320 számú, biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről szóló bevallási nyomtatványhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 1320 számú, biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről szóló bevallási nyomtatványhoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a 1320 számú, biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről szóló bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - A biztosítási adóról szóló évi. CII. törvény (továbbiakban: Biztosítási adó tv.) - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény (továbbiakban: Kgfb. tv.) - A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) - Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk) évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (továbbiakban Ttv.) A Biztosítási adó A biztosító az általa nyújtott biztosítási szolgáltatás nyújtása után, ha a kockázat felmerülésének helye a Bit. 3. (1) bekezdés 36. pont b) alpontja alapján Magyarország, biztosítási adót köteles fizetni. Bit. 3. (1) bekezdés 36. pont b) alpontja: A kötelezettségvállalás tagállama: az a tagállam, ahol a nem életbiztosítási ághoz tartozó biztosítási ágazatok esetén a kockázat felmerülésének helye: ba) ingatlan(ok) és az ezekben található ingóságok biztosítása esetén, ha ezeket ugyanaz a biztosítási kötvény fedezi, az a tagállam, ahol az ingatlan található, bb) bármely fajta jármű biztosítása esetén azon tagállam, amely a Kgfb. tv-ben meghatározott kötelezettségvállalás országának minősül, bc) legfeljebb 4 hónapos tartamú, utazási és szabadság alatti kockázatok biztosítására szóló szerződés esetén, tekintet nélkül az érintett biztosítási ágazatra, az a tagállam, amelyben a szerződő fél a szerződést megkötötte, bd) minden egyéb olyan esetben, amely nem tartozik kifejezetten az előző ba), bb), bc) alpontok által megjelölt körbe, az a tagállam, amelyben a szerződő állandó tartózkodási helye van, vagy ha a szerződő jogi személy, az a tagállam, amelyben ezen jogi személynek az a telephelye található, amelyre a szerződés vonatkozik; Biztosító 1 : Az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás, illetve valamely hatályos tagállami szabályozás szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre jogosult. Biztosítási szolgáltatás: A casco-biztosítás, a vagyon- és balesetbiztosítás nyújtása. Casco biztosítás A Bit. 1. számú melléklet A) részének 3 6. pontja szerinti biztosítási ágazatok: 3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) a) közúti járművekben, b) egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, c) gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk. 1 Bit. 3. (1) bekezdés 10. pontja

2 4. Sínpályához kötött járművek cascoja Sínpályához kötött járművekben bekövetkezett károk Légijármű-casco Légi járművekben bekövetkezett károk. 6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco a) folyami, b) tengeri járművekben bekövetkezett károk. Vagyon- és balesetbiztosítás 2 A Bit. 1. számú melléklet A) része szerinti biztosítási ágazatok (1., pontok), ide értve az életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítő balesetbiztosítást, de ide nem értve a Biztosítási adó tv pontjában említett biztosításokat (vagyis nem tartozik bele a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a casco biztosítás, és a betegségbiztosítás): 1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) a) egyszeri szolgáltatások, b) többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, c) kombinált szolgáltatások, d) szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások. 7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat) A szállított árukban vagy poggyászokban keletkezett károk, függetlenül a használt szállítási eszköz típusától. 8. Tűz- és elemi károk Minden olyan vagyoni kár - ha nem tartozik a Bit. 1. számú melléklete A) részének 3., 4., 5., 6. vagy a 7. ághoz (vagyis nem tartozik a szárazföldi jármű-casco, a sínpályához kötött járművek cascoja, a légijármű-casco-, a tengeri-, tavi és folyami jármű-casco, valamint a szállítmány ághoz sem) -, melynek az okozója a) tűz, b) robbanás, c) vihar, d) a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, e) atomenergia, f) talajsüllyedés és földrengés. 9. Egyéb vagyoni károk A 3., 4., 5., 6. és 7. ágazatba nem tartozó (vagyis nem tartozik a szárazföldi járműcasco, a sínpályához kötött járművek cascoja, a légijármű-casco, a tengeri-, tavi és folyami jármű-casco, valamint a szállítmány ághoz sem tartozó) vagyontárgyakban bekövetkezett olyan kár, amelyet jégverés vagy fagy, valamint bármilyen más, a 8. ágazatba, tehát a tűz- és elemi károk közzé sem tartozó esemény okozott, így például lopás. 10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség Önjáró szárazföldi járművek használatából eredő felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét is, ideértve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást. 11. Légi járművekkel összefüggő felelősség Légi járművek használatából eredő felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét is. 2 Bit. 1. számú melléklete A) része, kivéve a 2-6. pontok

3 3 12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség Tengeri, tavi és folyami járművek használatából eredő felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét is. 13. Általános felelősség Minden olyan egyéb felelősség, amelyik nem tartozik a 10., 11. és 12. ágazatokba (vagyis az önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő, a légi járművekkel összefüggő, és a tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség ágazatba sem), így például a környezetszennyezéssel kapcsolatos felelősség. 14. Hitel a) általános fizetésképtelenség, b) exporthitelezés, c) részletfizetési ügylet, d) jelzálog-hitelezés, e) mezőgazdasági hitelezés. 15. Kezesség, garancia a) közvetlen kezesség, garancia, b) közvetett kezesség, garancia. 16. Különböző pénzügyi veszteségek a) foglalkoztatással összefüggő kockázatok, b) elégtelen jövedelem, c) rossz időjárás, d) nyereségkiesés, e) folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, f) előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, g) értékvesztés, h) bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, i) az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, j) nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, k) egyéb pénzügyi veszteségek. 17. Jogvédelem A jogvédelmi biztosítás a jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből fakadó más szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása, így különösen - a biztosított által elszenvedett kár peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve büntetőeljárás során történő megtérülésének biztosítása, - a biztosított polgári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, illetve a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igény esetében való védelme vagy képviselete. 18. Segítségnyújtás 19. Temetési biztosítás

4 Az adó alanya 4 Az adó alanya a biztosító. Adóalany az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező vagy a Bit. szerinti harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, továbbá a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó is a biztosítási szolgáltatás nyújtása szerinti tevékenysége tekintetében. Ez azt jelenti, hogy nemcsak magyarországi székhelyű biztosító, hanem bármely EGT államban vagy ezen államokon kívüli harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe, továbbá a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó is adóalany, feltéve, hogy ezen külföldi székhelyű biztosítók Magyarországon adóköteles biztosítási szolgáltatást nyújtanak. Az adó alapja Az adó alapja a biztosítási díj. Biztosítási díj: a biztosító által a biztosítási szolgáltatások körébe tartozó biztosítások után a számviteli jogszabályok alapján elszámolt bruttó díj, ide értve a számviteli jogszabályok alapján nem bruttó díjként elszámolt, de a biztosítási szolgáltatás fedezeteként a biztosítási szolgáltatás ellenértékének minősülő értéket, de ide nem értve a mezőgazdasági biztosítás bruttó díját, valamint a más biztosító társaságtól viszontbiztosításba vett biztosítások állományából kapott bruttó díjbevételként elszámolt díjbevételt. Amennyiben a biztosító egy biztosítási jogviszony keretében több casco, illetve vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatást nyújt, vagy ezen biztosítási szolgáltatásokat és más biztosítási szolgáltatást együttesen nyújt, akkor a biztosítási díj a casco, továbbá a vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatásonként elkülönítetten megállapított díj. Mezőgazdasági biztosítás: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény szerinti mezőgazdasági biztosítás. Az adó mértéke Az adó mértéke főszabály szerint a) casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a, b) vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a. Az alacsonyabb éves szintű adóalappal (díjbevétellel) rendelkező adóalanyokra kisebb mértékű, sávosan progresszív adómérték vonatkozik, mégpedig eltérő szabályok szerint január 1-jétől és február 1-jétől. A január 1-jétől hatályos szabályok szerint az alacsonyabb adómérték azokra az adóalanyokra vonatkozik, melyek adóalapja (casco, valamint vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás utáni adóalap együttesen) a évben 8 milliárd forintnál kisebb. A szabály alkalmazását illetően tehát meg kell becsülni azt, hogy a biztosító évi adóalapja mekkora összegű lesz. Az adó mértéke a főszabály szerinti adómérték 25 %-a (tehát 3,75 % casco biztosítási szolgáltatás esetén, illetve 2,5% vagyon és balesetbiztosítás esetén), a évi adóalap a 1 milliárd forintot meg nem haladó összege után. Abban az esetben, ha a évi

5 5 adóalap 1 milliárd forintnál több, akkor az 1 milliárd forint feletti rész után az adó mértéke a főszabály szerinti adómérték 50%-a (tehát 7,5 % casco biztosítási szolgáltatás esetén, illetve 5 % vagyon és balesetbiztosítás esetén). Ezt a rendelkezést a január hóról benyújtandó bevallás kitöltésekor kell alkalmazni. Ezért meg kell becsülni azt, hogy a biztosító évi adóalapja mekkora összegű lesz. Amennyiben a évi adóalap várhatóan 1 milliárd forint vagy annál kisebb összegű lesz, akkor a január hónapra jutó adóalap (a számviteli jogszabályok alapján január hónapra elszámolt biztosítási díjbevétel) után a főszabály szerinti adómérték 25 %-ával kell az adót számítani. Ha a várható adóalap évben 1 milliárd forintnál több, akkor először azt kell meghatározni, hogy a havi adóalap mekkora összege tartozik az alsó adósávba. Ezt az 1 milliárd forint és a várható összes adóalap arányában kell megállapítani. A kedvezményes adómértékek az egyes sávokban olyan arányban alkalmazhatók a casco, illetve a vagyon és balesetbiztosítási szolgáltatásra, amilyen arányt teljes adóalapban a casco, illetve vagyon és balesetbiztosítási szolgáltatásokból eredő adóalap-részek képviselnek. Ha a évi végleges adóalap meghaladja a 8 milliárd forintot és a biztosító az alacsonyabb adómértéket alkalmazta, akkor a január hónapban bevallott adót önellenőrzéssel kell korrigálni. Szintén önellenőrzéssel lehet, vagy kell a januárban bevallott adót korrigálni, ha a évi végleges adóalap bár nem haladja meg a 8 milliárd forintot, de az eltér az éves becsült értéktől és ezért a kedvezményes mértékű adókulcsok alapja a januári bevallásban bármelyik irányban eltér a végleges adóalappal számolt adóalaptól. Például: a biztosító évi adóalapja várhatóan 2 milliárd forint lesz, a január havi adóalap pedig 100 millió forint volt, melyből 20 millió forintot tett ki a casco biztosítási szolgáltatásból eredő adóalap-rész, 80 millió forintot pedig a baleset- és vagyonbiztosítási adóalap-rész. Az alsó adósávba ezért a példában január hónapban 50 millió forint tartozik. A casco biztosítás esetén a 3,75%-os adómértéket az 50 millió forint 20 %-ára (20 millió forint casco biztosítási szolgáltatás-nyújtásból származó adóalap/100 millió forint összes adóalap), azaz 10 millió forint adóalap-részre kell alkalmazni, a 7,5%-os adómértéket pedig a fennmaradó 10 millió forintnyi adóalap-részre. A vagyon-és balesetbiztosítás esetén pedig a 2,5%-os adómérték az 50 millió forint 80 %-ára (80 millió forint vagyon- és balesetbiztosításból elért adóalap /100 millió forint összes adóalap), azaz 40 millió forint adóalap-részre, az 5 %-os adómértéket pedig a fennmaradó 40 millió forintnyi adóalaprészre kell alkalmazni. A fentiektől eltérő a kedvezményes adómérték alkalmazásának szabálya február 1- jétől 3. Azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben az összesített adóalapja ha az adóelszámolás hónapja 2013-ra esik, akkor a évben a Biztosítási adó tv. szerinti biztosítási díjbevétele a 8 milliárd forintot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja casco, valamint vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatásnyújtásból eredő összes adóalapjának 100 millió forintot meg nem haladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 25%-a, az 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 50%-a, 3 Lásd: az egyes törvényeknek a központi költségvetéséről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CCVIII. törvény 52. -át és 84. (5) bekezdését.

6 6 700 millió forintot meghaladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 100%-a. Ez azt jelenti, hogy az éves összesített adóalap (Biztosítási adó tv. szerinti biztosítási díj) nagyságától függő adókulcsokkal kell az adóelszámolás hónapjában a biztosítási adó összegét kiszámítani. Amennyiben az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző évben az összesített adóalap ha az adóelszámolás hónapja 2013-ra esik, a évben a Biztosítási adó tv. szerinti biztosítási díjbevétele, vagyis a casco biztosítási szolgáltatás, továbbá a vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás együttes biztosítási díja a 8 milliárd forintot elérte, vagy azt meghaladta, mindkét biztosítási szolgáltatás esetében a legmagasabb 15%-os, illetve 10%-os adókulccsal kell meghatározni az adóelszámolás hónapja adóalapjának az adóját. 4 Ha 2012-ben a Biztosítási adó tv. szerinti biztosítási díjbevétele összege nem érte el a 8 milliárd forintot, az adóelszámolás hónapja adóalapjának adóját emelkedő mértékű adókulcsokkal kell kiszámítani. Ebben az esetben az adóelszámolás hónapja adóalapjának 100 millió forintot meg nem haladó arányos része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 25%-val (3,75%, illetve 2,5%), a 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó arányos része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 50%-val (7,5%, illetve 5%), a 700 millió forintot meghaladó része után a legmagasabb, 15% és 10%-os adókulccsal kell számítani. A kedvezményes adómértékek az egyes sávokban olyan arányban alkalmazhatók a casco, illetve a vagyon és balesetbiztosítási szolgáltatásra, amilyen arányt az adóelszámolás hónapjának teljes adóalapjában a casco, illetve vagyon és balesetbiztosítási szolgáltatások képviselnek. Példa: A biztosító február havi adóalapja összesen 300 millió forint, melyből 60 millió forintot tesz ki a casco biztosítási szolgáltatás adóalapja, 240 millió forintot a vagyon- és balesetbiztosítás adóalapja. Ebből következően az egyes sávokba a casco-ból eredő adóalaprész 20%-a (60 millió forint/300 millió forint), a vagyon és balesetbiztosításból eredő adóalaprész 80%-a jut. A casco biztosítás esetén a 3,75%-os adómértéket az 20 millió forint adóalaprészre (100 millió forint*20%), a 7,5%-os adómértéket pedig a következő sávba jutó ( felcsúszó ) 200 millió forint szintén 20%-ára, azaz 40 millió forint adóalap-részre kell alkalmazni. A vagyonés balesetbiztosítás esetén a 2,5%-os adómértéket a 80 millió forint (100 millió forint*80%) vagyon- és balesetbiztosításból elért adóalaprészre, az 5%-os adómértéket pedig a következő sávba jutó 200 millió forint szintén 80%-ára, azaz 160 millió forint adóalap-részre kell alkalmazni. Az adó megállapítása, az adóbevallási és megfizetési határidő A biztosító az adót a biztosítási díj, díjrészlet elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon és fizeti meg. Az adót a Magyar Államkincstárnál vezetett számú NAV Biztosítási adó bevételi számlára kell megfizetni. Az adónem kódja: 200 Az adó visszaigénylése A biztosító a biztosítási adó visszaigénylését a 17-es számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű nyomtatványon tudja benyújtani. 4 Biztosítási adó tv. 5. (1)-(2) bekezdései

7 7 Bevallás benyújtásának módja A biztosító a bevallási kötelezettségének elektronikusan köteles eleget tenni. A bevallás kitöltő- és ellenőrző programja valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu). Elévülési időn belül minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet az adóbevallás kitöltése során felhasznált, meg kell őrizni! Önellenőrzés 5 : Az önellenőrzés esetén a bevallást a helyes adatokkal kitöltve, teljes adattartalommal kell megismételni. A bevallást önellenőrzéssel csak az adóbevallás benyújtására előírt határidőt követő naptól helyesbítheti. Az állami adóhatóság által elfogadott, feldolgozott bevallás után adóalap, illetőleg adó módosítására kizárólag csak önellenőrzés keretében van lehetőség elévülési időn belül. Az önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót tartalmazó az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával és az önellenőrzésre vonatkozó blokk kitöltésével teljesíti. Önellenőrzéssel csak azt az adót lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 1000 Ft-ot meghaladja. 6 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó, a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem módosítható. Az állami adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb a megbízó levél kézbesítésének - kézbesítés hiányában átadásának - napját megelőző napon az állami adóhatósághoz benyújtotta (postára adta). Ha a bevallás ismételt önellenőrzésnek minősül, akkor a lap (O) blokk 14. sorában ezt jelölje X -szel! Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Az önellenőrzési pótlék megállapításakor segítséget nyújt a NAV Internetes honlapján (www.nav.gov.hu/kalkulatorok/potlekszamitas) található program. Önellenőrzéskor a módosított, új adatokkal valamennyi az önellenőrzéssel érintett adatot ki kell tölteni! Amennyiben az önellenőrzéssel érintett bevalláson olyan adat is szerepelt, amelyet az önellenőrzés nem érint, úgy az önellenőrzéssel érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Az önellenőrzés bevallása - ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik - az adó megállapításához való jog elévülését megszakítja. 5 Art aiban foglaltak szerint 6 Art. 50. (3) bekezdése

8 8 Az önellenőrzési pótlék kiszámítása 7 Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell. Az adózó terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenőrzési pótlék alapja a bevallott és az önellenőrzéssel feltárt helyesbített adó összegének különbözete. Az önellenőrzési pótlékot az eredetileg bevallott és a helyesbített adó (járulék) összegének különbözete után, az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor, vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásában hiánytalanul bevallotta és megfizette, vagy a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot a jegybanki alapkamat változásai szerinti időintervallumokra kell bontani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) pótlékszámító segédprogram érhető el, amely figyelembe veszi a jegybanki alapkamat változásait, így pontosan kiszámítható az önellenőrzési pótlék mértéke egy megadott időszakra vonatkozóan. Amennyiben a biztosító a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak módosítását is ezen a bevalláson teheti meg. Kizárólag az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a lap (O) blokk önellenőrzésre vonatkozó részében az önellenőrzési pótlék összegének bevallására szolgáló 18. sorában szerepeltethető adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege a korábbi összeghez képest csökken, akkor a negatív - előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sorban. Egy nyomtatvány csak egy funkciót tölthet be, az első csak eredeti (alap) bevallást követően, vagy csak önellenőrzést, vagy csak helyesbítést, vagy csak ismételt önellenőrzést lehet benyújtani. 7 Art

9 Késedelmesen benyújtott bevallás 9 A bevallást csak az elévülési időn belül lehet késve benyújtani, pótolni. 8 A határidőre benyújtani elmulasztott bevallást is a 1320 jelű nyomtatványon kell pótolni, legkésőbb az elévülési időn belül. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben annak visszaigényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. Ha a biztosító az adóbevallás benyújtásában akadályozott, az akadályozás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Ha az állami adóhatóság a benyújtott igazolási kérelmet nem fogadja el, erről végzést hoz, és ennek következtében a folyószámláján késedelmi pótlék kerül felszámításra. Ha a 1320 jelű bevallás pótlását a fenti elévülési időn belül késedelmesen nyújtja be, úgy a 1320 főlap (B) blokkjában a Bevallás jellege mezőben pótlás esetén sem kell jelzést tenni, mert azt alapbizonylatként kell értelmezni. A bevallás késedelmes benyújtása esetén a kitöltés külön tájékoztatást nem igényel, mert az teljesen azonos az alapbevallás kitöltésével. Jogkövetkezmények 9 A biztosító 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az állami adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. A bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az állami adóhatóság a biztosítót határidő tűzésével teljesítésre hívja fel. Amennyiben a biztosító felszámolás, végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll és a mulasztási bírság megállapításakor már nincsen lehetősége a teljesítésre, a felhívást az adóhatóság mellőzi. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén, a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. 8 Art (1) bekezdés 9 Art a

10 Hibásan benyújtott bevallás esetén a biztosító 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható. A bevallás részei: 1) ) ) 1320-NY 1) A főlap (A) blokkja tartalmazza a bevallás készítésére kötelezett biztosító adatait. Kérjük, töltse ki a biztosító adószámát. Amennyiben szervezeti változás történik, akkor a jogelődjének adószámát is kérjük kitölteni. Ha a beküldött bevallás hibás, úgy a javítására elektronikus kiértesítő levelet küld az állami adóhatóság. A javítás során csak a jelzett hibákat kell javítani és a hibásnak minősített bevallás vonalkódját a főlap (A) blokkjába be kell írni! Kérjük, tüntesse fel a biztosító székhelyére, levelezési címére, ügyintéző nevére és telefonszámára vonatkozó adatokat. Amennyiben külföldi címet ír be, kérjük ne felejtse el a külföldi címre vonatkozó kódkockát is jelölni! A főlap (B) blokkjában kell megadni a havi bevallási időszakot. A bevallás jellege kódkockában helyesbítés esetén H, önellenőrzés esetén O, ismételt önellenőrzés esetén az O jelölés mellett, az ismétlés tényét pedig a es lap (O) blokk 14. sorában is jelölni kell X-szel. Alap bevallásnál a kódkocka üresen marad! Helyesbítés: Az állami adóhatóság által elfogadott alap bevallás bármely adata téves, vagy az elfogadott bevallásból kimaradt (nem teljes körű). A módosítás nem eredményez adóalap, illetve adóváltozást. Helyesbítő bevallás esetén a főlap (B) blokkjában a bevallás jellegénél "H" van megadva a es lap (A) blokkban szereplő biztosítási adó alapjának meg kell egyeznie az előzmény bevalláson szereplő biztosítási adó alapjával. Helyesbítő bevallás esetén a főlap (B) blokkjában a bevallás jellegénél "H" van megadva a es lap (B) blokk szereplő biztosítási adó összegének meg kell egyeznie az előzmény bevalláson szereplő biztosítási adó összegével. Kérjük megadni a bevallás típusát, és a bevallás fajtáját is. A bevallás típusa kódkockában azt kérjük jelölni, hogy az adóbevallást az adózó felszámolás, végelszámolás, átalakulás, egyéb megszűnés miatt nyújtja be. A kódkockába: felszámolás esetén F, végelszámolás esetén V, átalakulás esetén A, kényszertörlési eljárás esetén D,

11 11 EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társaságba történő beolvadás esetében B gazdálkodó szervezet megszűnése esetében M jelet kell feltüntetni. Átalakulás esetén a bevallásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is. Amennyiben a jogutódlással történő megszűnés hónap közben történik és a jogelőd kötelezettségeit a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab bevallást kell benyújtania, egyet a jogutódlással történő megszűnés időpontjáig 30 napon belül, egyet pedig az adott hónapból még fennálló időszakra. Ez utóbbinál természetesen a jogelőd adószámát már nem kell szerepeltetni. A bevallás fajtája Felszámolási eljárás esetén a bevallás fajtája kódkockába kérjük beírni, hogy az adózó az eljárás megkezdésére vonatkozó bevallását nyújtja be, ez esetben a kódkockába írjon 1 -t, vagy ha az eljárás időtartama alatti bevallását nyújtja be, a kódkockába 2 -t kell írnia. Ha az eljárás az adózó megszűnésével fejeződik be, a kódkockába írjon 3 -t. Ha a felszámolási eljárás bevallási időszakon belül kezdődik, akkor két adóbevallást kell az adózónak benyújtania: a bevallási időszak kezdő napjától a felszámolás kezdő időpontját megelőző napig, ilyenkor a kódkockába 1 -t, majd a felszámolás kezdő időpontjától a bevallási időszak végéig egy újabb nyomtatványt kell kitölteni, ekkor a kódkockába 2 -t kell írni. Felszámolás befejezésekor 3 -t kell írni. Végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén a bevallás fajtája kódkockába kérjük beírni, hogy az adózó az eljárás megkezdésére vonatkozó bevallást nyújtja be, ebben az esetben a kódkockába írjon 1 -t, vagy ha az eljárás időtartama alatti bevallását nyújtja be, a kódkockába 2 -t kell írnia. Ha a végelszámolási eljárás befejezéséhez kapcsolódó záró bevallását nyújtja be, a kódkockába 3 -t kell írnia. átalakulás esetén: a bevallás típusa = A, a bevallás fajtája nincs kitöltve, a felszámolási/végelszámolási/kényszertörlési eljárást kezdenek: a bevallás típusa = F/V/D, a bevallás fajtája = 1. a végelszámolási eljárás lezárul: a bevallás típusa =V, bevallás fajtája = 3, a felszámolási eljárás folyamatban: a bevallás típusa= F, a bevallás fajtája=2. a felszámolási eljárás folyamat lezárul: a bevallás típusa= F, a bevallás fajtája=3. kényszertörlési eljárás folyamatban: a bevallás típusa D, a bevallás fajtája=2. EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társaságba történő beolvadás esetében a bevallás típusa=b, a bevallás fajtája nincs kitöltve, megszűnés esetében a bevallás típusa=m, a bevallás fajtája nincs kitöltve. A főlap (B) blokkjában kell megadni a bevallásban érintett biztosítási szolgáltatások (az adóalap összegét adó tételek) számát. Kérjük, írja be az adott hónapra vonatkozó (B) blokk a) pontjába a casco-biztosítási szolgáltatások tételszámát, a b) pontba a vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatások analitikus nyilvántartásának tételszámát. Ezután a nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program automatikusan kiszámolja a biztosítási szolgáltatások tételeinek számát összesen. A Főlap (B) blokkjában február hónaptól kezdődő adóelszámolási időszakokban kell arról is nyilatkozni, hogy az összesített Biztosítási adó tv. szerinti biztosítási díjbevétel 2012-ben a 8 milliárd forintot elérte-e. Az összesített adóalap számításánál a két biztosítási üzletág, a casco, továbbá a vagyon- és balesetbiztosítási üzletágból befolyt összes éves

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

0765/650/651/310-05 3

0765/650/651/310-05 3 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére Kitöltési útmutató a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (egyes, határon átnyúló ügyleteikkel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségeikről, az Art. 1. számú

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1386. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak.

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak. Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, és adatszolgáltatási laphoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 0965. számú nyomtatványhoz

Részletesebben