MEGÁLLAPODÁS 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS A GYŐRZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészt Győrzámoly Községi Önkormányzat 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. (adószám: ; törzsszám: ) képviseli: Horváth Gábor polgármester; másrészt Vámosszabadi Község Önkormányzata 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. (adószám: ; törzsszám: ) képviseli: Kukorelli Norbert alpolgármester; (a továbbiakban együtt: Önkormányzatok) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján március 2-ai hatállyal megállapodnak, hogy az Önkormányzatok működtetésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn. Megállapodó Felek rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező Közös Önkormányzati Hivatalt szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök érdekében hozzák létre, az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb megoldására. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése: Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 1.2. A Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Önkormányzatok megnevezése: Győrzámoly Községi Önkormányzat Vámosszabadi Község Önkormányzata 1.3. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége: A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u A Közös Önkormányzati Hivatal állandó jelleggel működő kirendeltsége: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u A Kirendeltség elnevezése: Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 1.4. A Közös Önkormányzati Hivatal bélyegzője: A. Kör alakú bélyegző a. Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén használatos: A kör közepén Magyarország címere, felette félkörívben Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal, alatta: 1.

2 b. Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén használatos: A kör közepén Magyarország címere, felette félkörívben Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal, alatta: 2. B. Hosszú bélyegző: a. Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén használatos: Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. Tel.: 96/ Fax: 96/ b. Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségén használatos: 1.5. A Közös Önkormányzati Hivatal működési területe: Győrzámoly és Vámosszabadi községek közigazgatási területe Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Tel.: 96/ Fax: 96/ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 2.1 A megállapodás létrehozása A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek együttes ülésen, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről, új közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy önálló polgármesteri hivatal alakításáról az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek a pont szerinti döntéssel. 2.2 A megállapodás módosítása A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat képviselő-testülete, a jegyző, illetve a nem székhely önkormányzat képviselő-testülete a székhely önkormányzat polgármesteréhez címzett írásbeli megkeresésével A módosítási javaslat nem érintheti az 1.1, 1.3. pontokat, és nem célozhatja a Közös Önkormányzati Hivatal megjelölt határidőn kívüli (2.1.2 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatról a döntés meghozatalától, illetve az írásos megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül - az érintett képviselő-testületek együttes ülésen, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt 2

3 szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötő önkormányzat képviselőtestülete minősített többséggel elfogadta. 2.3 A közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás megszüntetése: közös megegyezéssel, felmondással A közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják A megállapodás felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a másik önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzattal történő közlést követő 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános önkormányzati választások napját követő 30. napig kell közölni. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az érintett önkormányzattal írásban közölték azt A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a pontban meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös önkormányzati hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában pályázat esetében a vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani. 3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal irányítása A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. -a alapján megillető jogok és kötelezettségek Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik A Képviselő-testületek hatáskörébe tartozik: a. a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, megszüntetése, átalakítása; b. a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása, a megállapodás módosítása; c. a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása, módosítása, d. további települések Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozása ügyében történő döntéshozatal; e. a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megállapítása, a költségvetés módosítása; f. a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról szóló féléves, háromnegyedéves beszámoló elfogadása, az éves zárszámadás jóváhagyása; g. a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; h. a Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 3

4 A fenti hatáskörök esetében a döntés meghozatalához a Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott döntése szükséges A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a jegyző A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti A Mötv. 146/C. (2) bekezdése értelmében a Mötv. 83. b) pontja szerinti egyhangú döntés alapján - Győrzámoly község polgármestere és Vámosszabadi község polgármesterét teljes jogkörrel helyettesítő alpolgármester megállapodnak, hogy a megszűnő Győrzámoly Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzőjét a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatják A jegyző felmentéséhez és vele szemben fegyelmi eljárás elrendeléséhez, illetőleg a alapján kinevezett jegyző jogviszonya megszűnését követően kinevezésre kerülő jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha - a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot A jegyző felett a polgármesterek a Mötv ának b) pontja szerint gyakorolják a munkáltatói jogokat, azzal, hogy a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat (Mötv. 19. b) pont) Győrzámoly Község Polgármestere gyakorolja A jegyző az alábbi beosztás szerint tart ügyfélfogadást: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Győrzámoly Vámosszabadi A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, illetve megbízottja köteles a Képviselő-testületi (bizottsági) üléseken részt venni A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma A Közös Önkormányzati Hivatal összlétszáma 9 fő, ebből: jegyző adóügyi ügyintéző igazgatási ügyintéző pénzügyi ügyintéző adó-pénzügyi ügyintéző adó-igazgatási ügyintéző hivatalsegéd A Közös Önkormányzati Hivatal összlétszáma: 3 fő 9 fő A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén teljes munkaidőben adóügyi ügyintéző, igazgatási ügyintéző, 3 fő pénzügyi ügyintéző és hivatalsegéd dolgozik. 4

5 A Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségén teljes munkaidőben igazgatási ügyintéző és pénzügyi ügyintéző dolgozik, akik ellátják az adóügyi igazgatási feladatokat. A Kirendeltségen a jegyző által meghatározott átmeneti időszakban az adóügyi ügyintéző helyettesítési feladatokat lát el, külön díjazás (helyettesítési díj) ellenében Amennyiben a hatékony munkavégzés megszervezése indokolja, a jegyző jelzése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a Képviselő-testületek felülvizsgálják és ha szükséges, a megállapodást a pontban foglaltak szerint módosítják Indokolt esetben a jegyző elrendelheti, hogy a székhelyen dolgozó köztisztviselők a kirendeltségen, illetve a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők a székhelyen is végezzenek munkát, melyhez mindkét polgármester egyetértése szükséges A Közös Önkormányzati Hivatal felépítése A Közös Önkormányzati Hivatal egységes, szakmai szervezeti egységekre nem tagolódik A Közös Önkormányzati Hivatal az pontban megjelölt helyszínen állandó kirendeltséget működtet, melyek munkarendje megegyezik a Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjével A kirendeltségen biztosítani szükséges a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, különösen: - szociális ügyek, - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, - anyakönyvi, hagyatéki ügyek, - pénztári ki-, befizetések - adóigazgatási ügyek A kirendeltségen biztosítani szükséges a Képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását A pontokban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét figyelembe véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségeken is. Ennek részletezését a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza A közös önkormányzati hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás A központi költségvetés a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez támogatást biztosít. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Győrzámoly Község költségvetésében kell megtervezni. A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak illetményét, annak közterheit, valamint az egyéb személyi jellegű juttatásokat, az utazási, kiküldetési költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell tervezni. Mindezeken felül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell előirányozni a működéssel kapcsolatos dologi kiadásokat 5

6 (nyomtatványok, irodaszerek, jogtár, szaklapok stb.). Az irodaszerek, nyomtatványok beszerzését a székhely és a kirendeltség is önállóan végzi, és ennek költségeit az részt vevő Önkormányzatok a beszerzéssel arányosan viselik A székhely működtetésének valamennyi kiadása (pl. áram, gáz, vízfogyasztás, kisebb karbantartások) a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését terhelik A Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének elhelyezését szolgáló hivatali épület mindennemű fenntartásáról, takarításáról, karbantartásáról és működtetéséről Vámosszabadi Község Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, ezen működési, felújítási, karbantartási, takarítási költségeket a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem tartalmazza, azok közvetlenül Vámosszabadi Község Önkormányzatának költségvetését terhelik A Közös Önkormányzati Hivatal működésére biztosított állami támogatás megosztása és felhasználása az Önkormányzatok között a évben az alábbi részletező elv szerint történik: a. A januártól április terjedő időszakra a hivatali költségek vonatkozásában a résztvevő Önkormányzatok mindegyike állami támogatásban részesül. A Közös Önkormányzati Hivatal a májustól decemberig terjedő időszakra részesül állami támogatásban. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosított központi költségvetési támogatást az Önkormányzatok igénylik. b. A májustól decemberig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására kapott központi költségvetési támogatásból Győrzámoly Községi Önkormányzatot akkora összeg illeti meg, amennyihez akkor jutna, ha önállóan tartaná fenn hivatalát. (Ennek összege megközelítően e Ft). Az állami finanszírozás ezen felül fennmaradó része illeti meg Vámosszabadi Község Önkormányzatát. (Ennek összege megközelítően e Ft) c. Győrzámoly Községi Önkormányzat a januártól áprilisig terjedő időszakra kapott támogatásból, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal b. pontban részletezett támogatásából finanszírozza a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén munkát végző, korábban Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 4 fő köztisztviselő és hivatalsegéd összes illetményének, járulékainak, továbbképzésének, továbbá a jegyző illetményének, továbbképzésének, kiküldetésének és járulékainak lakosságarányos részét (60,7%). A támogatásból finanszírozza továbbá a korábbi költségvetési évekhez hasonlóan a székhely valamennyi dologi és egyéb folyó kiadását. Amennyiben az állami támogatásból megtakarítás keletkezik, az Győrzámoly Községi Önkormányzatot illeti meg. Amennyiben a b. pontban részletezett elvek alapján megosztott állami támogatás Győrzámoly Községi Önkormányzatára jutó része a fentiekben részletezett kiadásokat nem fedezi, úgy azt Győrzámoly Községi Önkormányzat az egyéb saját bevételei terhére kiegészíti és azt a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsájtja. d. Vámosszabadi Község Önkormányzata a januártól áprilisig terjedő időszakra kapott támogatásból, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal b. pontban részletezett támogatásából finanszírozza a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén munkát végző, korábban Vámosszabadi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a Kirendeltségen foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő összes illetményének és járulékainak, továbbképzésének, továbbá a jegyző illetményének, továbbképzésének, kiküldetésének és járulékainak lakosságarányos részét (39,3%). A támogatásból finanszírozza továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén felmerülő valamennyi dologi és egyéb folyó kiadásból a székhelyen munkát végző, korábban Vámosszabadi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőre eső kiadást, továbbá a Kirendeltségen a 6

7 munkavégzéshez szükséges dologi kiadásokat (pl. irodaszer, könyv, folyóirat, CD jogtár, telefon, internet, rendszergazdai tevékenység, szoftverek licenszdíjai, számítógépk karbantartása, postaköltség, üzemorvos, bankköltség, reprezentáció, stb.) A támogatásból finanszírozza továbbá a székhelyen foglalkoztatott, de a Kirendeltségen helyettesítési feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesítési díját. Amennyiben a b. pontban részletezett elvek alapján megosztott állami támogatás Vámosszabadi Község Önkormányzatára jutó része a fentiekben részletezett kiadásokat nem fedezi, úgy azt Vámosszabadi Község Önkormányzata az egyéb saját bevételei terhére kiegészíti és Győrzámoly Községi Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben a b. pontban részletezett elvek alapján megosztott és Vámosszabadit megillető állami támogatásból megtakarítás keletkezik, az Vámosszabadi Község Önkormányzatát illeti meg. e. Vámosszabadi Község Önkormányzata vállalja, hogy a d. pontban részletezett, Vámosszabadit terhelő költségek fedezetére szükséges összeget minden hónap 10. napjáig átutalja Győrzámoly Községi Önkormányzat részére, az Önkormányzat számú, OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára. f. Győrzámoly Községi Önkormányzat vállalja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges összeget az általa igényelt költségvetési támogatásból, továbbá a Vámosszabadi Községi Önkormányzat által a Hivatal működésére átutalt támogatásból minden hónapban, szükség szerint átutalja a Közös Önkormányzati Hivatal részére annak érdekében, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működése folyamatosan biztosított legyen. g. Vámosszabadi Község Önkormányzata ezen felül vállalja, hogy legkésőbb december 20. napjáig elszámol Győrzámoly Községi Önkormányzat felé a Közös Önkormányzati Hivatal működésére részére lakosságarányosan utalt állami támogatással és abból átadja Győrzámoly Községi Önkormányzatnak a b. pontban meghatározott összeget. h. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélyeket (lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény) a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell tervezni. A megállapított ellátások után járó állami támogatást, és az ellátások állami támogatással nem fedezett részét mindkét Önkormányzat, az egyes településeken megállapított ellátások arányában utalja a Győrzámoly Községi Önkormányzat bankszámlájára, melyet az Önkormányzat átutal a Közös Önkormányzati Hivatal részére. i. Amennyiben a megállapodás megkötésekor ismert finanszírozás év közben megváltozik, a Képviselő-testületek a jegyző jelzése alapján felülvizsgálják a megállapodás ezen részét Felek megállapodnak abban, hogy a évben a megállapodás pontjában foglaltakat a felülvizsgálják A székhely épületének felújításának költségeit, továbbá a kirendeltség feladatainak ellátására szolgáló ingatlan karbantartásának, felújításának költségeit az Önkormányzatok egyénileg viselik és a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe tervezi Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a pontban megadott határidőig nem kerül sor, a jegyző köteles írásos fizetési felszólítást küldeni az érintett önkormányzatnak, öt napos fizetési határidőt biztosítva. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult azonnali beszedési megbízás benyújtására, annak érdekében, hogy a fennálló hátralékot az érintett önkormányzat számlájáról leemelje. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult jelen 7

8 megállapodás 1. számú melléklete szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására Felek megállapodnak, hogy minden év január 31-ig elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Győrzámoly Községi Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Vámosszabadi Községi Önkormányzat részére. Felek kötelezik magukat, hogy ha ezen elszámolás alapján pénzügyi rendezés válik szükségessé, az az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről megtörténik A pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Győrzámoly Község Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben Amennyiben a pont szerinti elszámolás alapján Győrzámoly Községi Önkormányzat részéről keletkezik fizetési kötelezettség a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában részt vevő másik Önkormányzat irányába, és az elszámolás alapján járó összeget Győrzámoly Községi Önkormányzat a pontban meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett község bankszámlájára, úgy az érintett önkormányzat polgármestere Győrzámoly Községi Önkormányzatot felszólítja a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli megfizetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben A Közös Önkormányzati Hivatal vagyoni viszonyai A székhelyen a Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátására használt ingatlan Győrzámoly Községi Önkormányzat tulajdona, melyet térítésmentesen a Közös Önkormányzati Hivatal használatába ad. A Kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlan Vámosszabadi Község Önkormányzatának tulajdona, melyet térítésmentesen a Közös Önkormányzati Hivatal használatába ad. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrása terhére gondoskodik A tulajdonos önkormányzat március 2. napjától kezdődően a Közös Önkormányzati Hivatal ingyenes használatába adja a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont Vámosszabadi Községi Önkormányzat vállalja, hogy a Vámosszabadi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalából a székhelyre kerülő köztisztviselő munkavégzéséhez szükséges bútorzatot és számítástechnikai eszközöket a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye rendelkezésére bocsátja Az ingyenes használatba adott ingóságok március 2. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára szól A Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat (ingatlan, ingó) feladatai ellátásához szabadon használhatja, azonban el nem idegenítheti, meg nem terhelheti az érintett önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása nélkül A Felek törekednek arra, hogy a feladatellátás során közös vagyon ne keletkezzen. A Közös Önkormányzati Hivatal közös vagyonát képezik a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből beszerzett eszközök, melyek az esetleges szétváláskor a beszerzéskori költségvetési hozzájárulás arányában kerülnek a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok tulajdonába. 8

9 5. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 5.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben a részt vevő Önkormányzatok polgármestere jogosult egyeztető tárgyalást összehívni, bármely, jelen megállapodást jóváhagyó Önkormányzat székhelyére. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt munkanapon belül a másik fél polgármesterének megküldeni Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen megállapodás módosítása szükséges, úgy Győrzámoly Község Polgármestere az emlékeztető általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a megállapodás módosításáról készült előterjesztést Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzat polgármestere számára megküldeni, aki a kézhezvételt követő tizenöt napon belül köteles azt saját Képviselő-testülete elé beterjeszteni Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek egyeztetni az pontokban foglaltak szerint. Amennyiben az egyeztetés összehívására vonatkozó jogával egyik önkormányzat polgármestere sem él a vitás kérdés felmerülésétől számított harminc napon belül, úgy Győrzámoly Község Polgármestere köteles az egyeztető tárgyalást Győrzámoly Községi Önkormányzat székhelyére összehívni Az egyeztetés eredménytelensége esetén Felek a jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét Felek megállapítják, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapításának nem volt költsége Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselőtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, március 2. napján lép hatályba A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. Győrzámoly, március 1. Horváth Gábor polgármester Győrzámoly Községi Önkormányzat Kukorelli Norbert alpolgármester Vámosszabadi Községi Önkormányzat 9

10 ZÁRADÉK Jelen Társulási Megállapodást Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2013. (III. 1.) számú határozatával, Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2013. (III. 1.) számú határozatával elfogadta és jóváhagyta. A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: dr. Torma Viktória jegyző 10

11 Számlavezető bank: 1. számú melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Alulírott ( címe; adószáma ) mint az Önöknél vezetett bankszámla tulajdonosa ezúton jelentem be, hogy jelen Felhatalmazó levél alapján a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. jogosult az Önöknél vezetett bankszámlám terhére a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. 37. és a 18/2009. MNB. rendelet 34. rendelkezéseivel összhangban beszedési megbízást benyújtani. Számlaszám: Jelen felhatalmazó levél visszavonásig érvényes! Dátum: cégszerű aláírás ( banknál bejelentett módon ) A felhatalmazást tudomásul vesszük: Dátum: számlavezető bank cégszerű aláírás 11

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött Zsadány Község Önkormányzata (Zsadány, Béke u. 82., képviseli: Dudás Árpád polgármester) és Geszt Község Önkormányzata (Geszt, Kossuth u. 1., képviseli: Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására

közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására M E G Á L L A P O D Á S közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 85. -a szerint közös hivatalt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2a. ELŐTERJESZTÉS a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. november

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben