ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL AZ 50/2004. (XII. 8.) 2, A 19/2005. (V. 5.) 3, A 22/2006. (IV. 13.) 4, A 3/2008. (II. 12.) 5, A 46/2009. (X. 22.) 6, A 67/2011. (XII. 15.) 7 ÉS A 3/2012. (I. 30.) 8 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 42. -ának, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló többször módosított 47/1998.(X.15.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (továbbiakban: BVKSZ) figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja 9 : A rendelet célja A rendelet célja, hogy Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK) meghatározott építmények, illetőleg az önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt telken belüli gépjármű-elhelyezés módját a kerület bei és közlekedési sajátosságaira figyelemmel az OTÉK-ban megengedett keretek között eltérő módon szabályozza és a szükséges parkolóhelyek kialakítását biztosítsa. A rendelet kitér a szükséges parkolóhelyek számának meghatározására és az esetleges közterületen történő parkolóhely elhelyezés szabályaira is. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre kiterjed, aki: a) új épületet-, építményt épít, létesít, vagy meglévő épületet bővít, b) 11 engedélyhez kötött egyéb i munkát végez, vagy c) olyan i tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítást hajt végre, illetőleg d) olyan területhasználatot folytat ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg. (2) 12 Jelen rendelet előírásait az i engedélyezési eljárások során az OTÉK, a BVKSZ, valamint az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/200.(XI.30.) ÖK rendelete (továbbiakban: ÓBVSZ) vonatkozó előírásaival együtt kell alkalmazni. Területileg differenciált parkolási zónák 3. (1) 13 Az egyes építményekre, rendeltetési egységekre a (2) bekezdésben meghatározott, területileg differenciált és a jelen rendelet 1. számú mellékletében térképileg lehatárolt parkolási zónákon belül különböző 1 Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: április Elfogadva: március Elfogadva: február 6. 6 Elfogadva: október Elfogadva: december 15. Hatályos: december 16-ától. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 4-étől. 9 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör Kiegészítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 3.

2 mértékben kell az egyes építmények, rendeltetési egységek parkolási igényét meghatározni, amennyiben a kerületi szabályozási terv (továbbiakban: KSZT) másként nem rendelkezik. (2) 14 A kerület közigazgatási területe a parkolás-szabályozás szempontjából az alábbi kategóriába sorolt, melyeken a 2. sz. mellékletben rögzített, eltérő terület-felhasználás, valamint a különböző építményfajták, rendeltetési egység típusok, illetőleg azok rendeltetési mód változása szerint kell az egyes telkeken biztosítandó parkoló-férőhelyeket számítani: BELSŐ ZÓNA 1.1 városközponti 1.2 belső-óbudai 1.3 lakótelepi HEGYVIDÉKI ZÓNA 2.1 hegyvidéki 2.2 római-csillaghegyi-békásmegyeri 2.3 lakótelepi ÁTMENETI ZÓNA 3.1 városközponti 3.2 lakótelepi 3.3 filatori-aquincumi-kaszásdűlői 3.4 védett ELŐVÁROSI ZÓNA 4.1 lakótelepi 4.2 római-csillaghegyi-békásmegyeri 4.3 védett (3) 15 A 2. számú melléklet A oszlopa rögzíti új, bővítés, illetve rendeltetés módosítás esetére az OTÉK-ban meghatározott funkciókhoz tartozó alap egységtől való eltérés maximális százalékos értékét, a B oszlopa rögzíti a bővítés, illetve rendeltetésmódosítás esetére a telken kívül elhelyezhető parkolóhelyek számának közterületen megvalósítható maximális arányát, a jelen rendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével. (4) 16 Jelen rendelet 3. számú melléklete a 3. (2) szerinti zónákban a parkolóhely-létesítési kötelezettség közterületen kialakítható felszíni parkolók területi elhelyezkedését és az azt ábrázoló térképeket rögzíti. A parkolás biztosításának egyes eltérő rendelkezései 4. (1) Új épület létesítése esetén az egyes építményfajtáknak megfelelő, az OTÉK-ban, illetőleg a 2. sz. mellékletben meghatározott OTÉK-tól eltérő mennyiségű parkoló-férőhelyet a létesítés szerinti telken belül kötelező biztosítani az 5. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület szintterületének bővítése (emeletrá, tetőtérbe, a bei mérték növekedésével járó bővítés) esetén a meglévő és változatlanul megmaradó rendeltetési egységekre vonatkozóan az eredetileg biztosított parkoló-férőhellyel kell számolni. Az előírt többletparkoló-férőhelyet csak a meglévő építmény, illetőleg rendeltetési egység bővítményi területének megfelelően, illetve a létrejövő új rendeltetési egységre vonatkozóan kell biztosítani a telken belül a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint az 5. (1) bekezdés figyelembevételével. (3) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épületben lévő önálló rendeltetési egység szintterületi bővítésével nem járó rendeltetési mód változásánál, az eredeti és az új rendeltetés szerint számított parkolóférőhely különbözet alapján kell az előírt számú parkoló-férőhelyet biztosítani a telken belül a 2. sz. melléklet szerint, amennyiben az új rendeltetési egység: a) lakás, b) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti vendéglátási, c) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti kereskedelmi, d) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti szolgáltatási, e) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti közforgalmú iroda, f) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális, g) oktatási, h) egyéb művelődési, i) sportcélú, 13 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (1) bekezdés 14 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (2) bekezdés 15 Módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés

3 j) nem fekvőbeteg ellátó gyógykezelő rendeltetési egység. Egyéb esetben a rendeltetésmódosításnak megfelelő mértékű parkolás egészét kell a telken belül biztosítani az 5. (1) bekezdés figyelembevétele mellett. (4) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület egészének rendeltetési mód változása esetén a 2. sz. mellékletben meghatározott új épületre vonatkozó parkoló-férőhely legalább felét kell a telken belül biztosítani, kivéve a) az oktatási, b) a művelődési, c) a lakó, d) a sportcélú, e) a nem fekvőbeteg ellátó funkcióra változó önálló rendeltetésű épületek esetében, valamint f) ha az épület műemléki, vagy egyéb egyedi értékvédelem alatt áll, és a parkoló-férőhelyek utólagos elhelyezése az 5. (1) bekezdése szerint műszakilag nem biztosítható a telken belül. Az a)-f) pontokban meghatározott rendeltetések esetén a (3) bekezdés szerint kell a változás során a parkoló-igényt számítani. A telken már meglévő parkolók száma nem csökkenthető. (5) Nem kell a más rendeltetésű épületben lévő önálló rendeltetési egység használati mód változásánál a változásból adódó 2. sz. melléklet szerinti parkolóhely-szám különbözetet figyelembe venni a földszinti kereskedelmi, vendéglátó, illetőleg szolgáltató rendeltetési egység vagy közforgalmú iroda egymás közötti rendeltetési mód változása esetén, amennyiben a) az nem jár szintterület növekedéssel, és b) a nettó eladótér, vagy fogyasztótér, illetőleg a szolgáltató, vagy irodai rendeltetési egység nettó alapterülete a 100 m2-t nem haladja meg. Telken kívüli parkolóhely-i kötelezettség 5. (1) A parkoló-férőhelyek telken belül való teljes körű biztosításától kizárólag akkor lehet eltekintetni: a) új épület létesítésénél, illetőleg jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület bővítésénél, rendeltetésének megváltozásánál, ha aa) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető, vagy ab) a telek megközelítése kizárólag meglévő gyalogos utca, vagy tervezett gyalogos utca felől lenne lehetséges, vagy ac) 17 a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, vagy olyan régészeti lelet kerül elő, mely a parkolók teljes körű kialakítását nem teszi lehetővé, vagy ad) a telken meglévő értékes növényzet miatt az épületen kívüli parkoló, vagy mélygarázs e jelentős növénykárral járna, vagy ae) a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; af) 18 a telek ÓBVSZ 3/A. melléklete szerinti B vagy C besorolású geotechnikai adottságai a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; ag) m2-nél nagyobb bruttó szintterületű, fő rendeltetésű épületek esetén, amennyiben a hiányzó férőhelyek száma nem haladja meg a jogszabályi előírások alapján szükséges férőhelyek számának felét és a hiányzó férőhelyek az érintett tömbön belül más telken meglévő, vagy létesülő, az épület rendeltetése szerint meghatározott parkoló-számon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével biztosíthatók. b) jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület bővítésénél, rendeltetésének megváltozásánál, ha ba) meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltozása esetén a telekre való behajtást és a parkolást a meglévő épület átalakításával nem lehet műszakilag biztosítani, bb) jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő úszótelkes épület esetében az épület bővítése, rendeltetési egységeinek, illetőleg az épület egésze rendeltetésének megváltozása esetén. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben az épület rendeltetésének, meglévő épület rendeltetése megváltoztatásának, illetőleg bővítésnek megfelelően számított parkoló-férőhelyek számának egésze, vagy annak egy hányada az helye szerinti telken kívül is biztosítható a kerület közigazgatási területén. Az ily módon engedménnyel érintett épület építtetőjét telken kívüli parkolóhely-i kötelezettség terheli. (3) A telken kívüli parkolóhely-i kötelezettséget: 17 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Beépítette: 22/2006. (IV. 13.) Ör Beiktatta: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 1. Hatályos: december 16-ától. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4 a) 500 m-en belül meglévő vagy létesülő parkolóházban, illetőleg mélygarázsban, b) 500 m-en belül más telken meglévő vagy létesülő, az épület rendeltetése szerint meghatározott parkolószámon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével, c) m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi parkolóban, d) 500 m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi mélygarázsban, e) lakótelepek esetében külön e célból meglévő vagy létesülő mélygarázsban lehet teljesíteni a ban meghatározott feltételekkel. (4) 21 Az engedményt igénybe vevő építményre használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az i engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs, vagy a KSZT-ben vagy forgalomtechnikai tervben meghatározott felszíni parkoló e befejeződött, használatbavételi engedély kiadása megtörtént. Amennyiben a hiányzó férőhelyek biztosítása az 5. (3) bekezdés b) pontban említett módon újonnan létesülő épület többletparkoló-férőhelyeinek felhasználásával történik, a kedvezményt igénybe vevő építményre és a többlet-parkolóhelyek elhelyezésére szolgáló építményre vonatkozó használatbavételi engedélyek egyidejűleg is kiadhatók, amennyiben az épületek egy tömbön belül helyezkednek el 22. (5) 21 Az építtető az i területétől eltérő parkolóhely létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles az ügyi hatósági engedélyezési eljárás során nyilatkozni, illetve a használatbavételi engedély megkérésével egyidejűleg a teljesítést igazolni. (6) 23 Ha az előírt számú parkoló kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, műemléki, régészeti védettség 24 vagy egyéb zeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az ügyi hatóság a tervezett építkezést akkor is engedélyezheti, ha a) az építtető a hiányzó számú parkolóhelyek ét a III. kerületi Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a parkolóhely megváltási díj parkolóalapba történő befizetésével az Önkormányzatra átruházza, vagy b) a III. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vagy az Önkormányzattal együttműködési szerződésben álló, a tervezett létesítmény helyszínétől legfeljebb 500 méteren belül álló parkolóház, mélygarázs tulajdonosával, kezelőjével, üzemeltetőjével a hiányzó számú parkolóhelyre vonatkozóan minimum 20 évre kötött kizárólagos bérleti szerződése van, mely más létesítményhez még nem került figyelembe vételre. Más telken való parkolás biztosításának rendelkezései 6. (1) Az 5. (3) bekezdés a) pont szerinti esetekben a parkolás más telken lévő üzemeltetett parkolóházban, illetőleg mélygarázsban is biztosítható: a) ha a telek 500 m-es körzetében, annak beével, rendeltetésének módosításával, bővítésével egy időben, vagy az idejétől számítva 5 éven belül parkolóház, mélygarázs létestül, és b) az épület parkoló-igényeinek kielégítése az a) pont szerinti parkolóház, mélygarázs révén az erről szóló külön szerződésben foglaltak alapján folyamatosan biztosítható, és c) a más létesítményben való parkoló-férőhely biztosításának kötelezettségét a parkolóház, vagy mélygarázs tulajdonosa és az építtető erről szóló egymás közti szerződése alapján a telekkönyvi nyilvántartásba is bejegyzik. Az a)-c) pont szerinti feltételek betartása szerint létrejövő épület, épületbővítés esetleges rendeltetésmódosítása, bővítése csak akkor engedhető meg, ha az új rendeltetéshez szükséges parkolószám kielégítése a b) pont szerinti szerződéshez hasonlóan továbbra is biztosítható. Az engedménnyel érintett épület bontása esetén a szerződés felbontásáról és a telekkönyvi nyilvántartásból való törlésről az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell. Bontás során új épület elhelyezésénél az előírt parkolást a telken belül kell biztosítani. (2) Az 5. (3) bekezdés b) pont szerinti esetekben a parkolás más telken folyó beruházás során való biztosítása csak akkor megengedett, ha: a) az, kizárólag a más telken meglévő, vagy újonnan épülő épület rendeltetéséhez szükséges parkolószámon felüli többletparkoló-férőhely terhére történik, és b) 25 a többletparkoló-férőhelyek igénybevétele az engedménnyel érintett épület használatbavételi engedélyének kiadásakor biztosított, ideértve azt is, amennyiben a kedvezményt igénybe vevő és a többletparkolóhelyek elhelyezésére szolgáló építmények használatbavételi engedélyének kiadása egyidejűleg történik. 20 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (1) bekezdés 21 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (2) bekezdés 22 Beiktatta: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 2. Hatályos: december 16-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 23 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (2) bekezdés 24 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör. 3.

5 A parkolás ilyen módon való biztosítását a másik telek terhére az ingatlan-nyilvántartásba be kell vezetni. A parkolóhelyet biztosító épület parkoló-férőhely növekedéssel járó rendeltetésének megváltoztatása, bővítése esetén az engedménnyel érintett épület számára biztosított többletparkoló-férőhely nem vehető figyelembe, kivéve, ha arról más módon a tulajdonos jelen rendelet alapján gondoskodik. Közterületen való parkolás biztosításának rendelkezései 7. (1) 26 Az 5. (3) bekezdés c) pont szerinti közterületi parkolóban, illetőleg a d) pont szerinti közterületi mélygarázsban való parkolásbiztosítás kizárólag a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő építmények, rendeltetési egységek: a) rendeltetési mód megváltozása, vagy b) emeletrásel járó bővítése, vagy c) tetőterének bee esetén adható, a 2. sz. mellékletben foglalt mértékig. Közterületen való parkolás-biztosítás nem engedélyezhető a bővítés, vagy a rendeltetésmódosítás jellegétől függetlenül ha a parkolás telken belül műszakilag egyébként megoldható lenne. A 2. számú melléklet szerint számított parkolóhely egésze kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítás esetén közterületen is biztosítható az 5. (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén. (2) A közterületi parkolás-biztosítás: a) közterületen önálló, szilárd tér-kőburkolatú, vagy műanyag-gyeprácsos fásított parkoló kialakítása, b) járdaszegély melletti párhuzamos, merőleges vagy 45 -os parkolósáv szabályos felfestése, illetőleg egyértelmű jelzése, c) járdaszegély átével történő parkoló- az útpálya mellett. Nem számít közterületi parkolás-biztosításnak a már kialakult, de szabályosan nem kijelölt parkolósáv felfestése, ha annak megvalósítása a parkoló-férőhelyek számát a szükség szerinti mértékben nem növeli, valamint nem vehető figyelembe a már kialakított közterületi parkoló a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel. Nem a kerületi önkormányzat tulajdonát képező közterületen közterületi parkolás biztosítás nem vehető figyelembe. (3) 27 Már kialakított közterületi parkoló lakótól eltérő funkció esetén csak akkor vehető figyelembe a meglévő épület közterületi parkolás-biztosításánál, ha az érintett közterületi parkolóról közlekedéstervező által parkolás-felvétel készül egy héten keresztül, heti 3 alkalommal a reggeli, napközbeni és az esti időszakra, mely alapján a parkolási igény különidejűsége igazolható. A különidejűség igazolásához a 4 sz. mellékletben meghatározott tartalommal ellátott dokumentációt kell beadni. (4)28 Különidejűség lakótól eltérő funkció esetén akkor vehető figyelembe, ha a már kialakított parkolóban az épület használatának időszakában (napközbeni vagy esti) a kihasználatlan parkolók nagyságrendje meghaladja az jellegének megfelelő közterületi parkolás-biztosítás mértékét. (5) Közterületen mélygarázs létesítése önálló mélygarázsként, vagy más épület közterület alá kinyúló építményeként valósítható meg a vonatkozó szabályozási terv figyelembevételével. (6) Más telken létesülő, a közterület alá kinyúló mélygarázs-rész legalább felét a telken kívül biztosítható parkolóhelyek számára kell kijelölni az önkormányzat és az építtető között létrejövő szerződés keretében. (7) 29 A közterületi parkolók kialakításának a 3. (2) bekezdésében meghatározott területegységeken belül egységesnek kell lennie. (8) 30 A belső zóna területén a közterületi felszíni parkolókat egységes forgalomtechnikai terv alapján lehet kijelölni és azt csak az önkormányzat építtetheti meg. (9) 31 Közterületi parkolás megvalósítását jelen rendelet 3. számú mellékletében rögzített helyszíneken kell biztosítani. 25 Módosította: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 3. Hatályos: december 16-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 26 Kiegészítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (1) bekezdés 27 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (3) bekezdés 29 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (4) bekezdés 30 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (4) bekezdés 31 Beépítette: 46/2009. (X. 22.) Ör. 5.

6 Parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása (1) Az építtető az vagy rendeltetésmódosítás helye szerinti telken kívüli parkolóhely-i kötelezettségét az önkormányzattal megkötött szerződés alapján az előírt számú parkolóhelynek megfelelő mértékben, pénzben megváltva átruházhatja az önkormányzatra. (2) 33 A parkolóhely-i kötelezettség átruházásáról és pénzbeni megváltásáról az építtető és az önkormányzat szerződést kötnek. A szerződésben rögzíteni kell az önkormányzatra átruházott megvalósítandó parkoló-férőhelyek számát, kialakításuk módját és helyét, valamint azok várható megvalósulásának időpontját. A szerződésben rögzíteni kell továbbá a pénzbeni megváltási díj összegét és megfizetésének kötelezettségét. (3) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása kötelező: a) ha a parkolóhelyeket az önkormányzat önállóan, vagy társulási formában létesíti a tulajdonában álló közterületen, vagy i telken, b) illetőleg akkor, ha a parkolóhelyek az építtető finanszírozásában a közterületen létesülnek. (4) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása: a) i-megváltási díjból és b) telken kívüli használati-megváltási díjból (továbbiakban: használati- megváltási díj) tevődik össze. (5) 34 A használati-megváltási díj attól függetlenül megfizetendő, hogy a parkolóhelyeket az önkormányzat, vagy az építtető közvetlenül finanszírozza. Az i megváltási díjat csak akkor nem kell megfizetni, ha az t közvetlenül az építtető finanszírozza a 7. (8) bekezdés figyelembe vételével. (6) Az i-megváltási díj és a használati-megváltási díj együtt, egyösszegben fizetendő. (7) A parkoló-férőhely megváltásként az építtető által az önkormányzatnak befizetett összeget elkülönítetten kell nyilvántartani, és azt kizárólag parkolóház, mélygarázs, közterületi parkoló, illetőleg közterületi mélygarázs létesítésére kell fordítani. (8) Az önkormányzat a parkolóhely létesítését önállóan saját beruházásaként, vagy társulási formában, illetőleg más beruházásban való részvétellel is megvalósíthatja. (9) A parkolóhelyek önkormányzati, vagy önkormányzati részvétellel való megvalósítását a) parkolóház, mélygarázs esetén legkésőbb 5 éven belül, b) közterületi parkolóhely-kialakítás esetén legkésőbb a befizetést követő egy éven belül kell biztosítani. (10) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltásaként befizetett összeg (7) bekezdés szerinti felhasználásáról a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetés elfogadásakor dönt. (11) 35 A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása iránti kérelmet jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával. (12) 35 Nem adható ki parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása, ha az OTÉK, BVKSZ, illetve jelen rendelet keretei között a parkolóhely-i kötelezettség nem biztosítható. (13) 36 A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása iránti kérelmekről I. fokon a Polgármester dönt. Közterületi parkolóhely i-megváltási és használati-megváltási díja 9. (1) Az átruházott parkolóhely-i kötelezettség i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjából finanszírozott közterületi parkolók közhasználatúak, a befizetett használati- vagy i-megváltási díj alapján nem keríthetők le, nem jelölhetők meg kizárólagos használatra. (2) A közterületi parkoló használati-megváltási díja az feltételeként attól függetlenül fizetendő, hogy az engedménnyel érintett ingatlan tulajdonosai, vagy bérlői a közterületen megvalósított parkoló-férőhelyeket ténylegesen használják majd vagy sem. (3) Amennyiben a közterületen megvalósított parkolóhely őrzött, fizetőparkolóként működtetett, az engedményezett épület tulajdonosai, illetőleg használói nem mentesülnek a bérleti, vagy őrzési díj alól. (4) A közterületi parkolóhelyek férőhelyenkénti i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjat az 1. sz. táblázat szerint kell meghatározni. 1. számú táblázat 37 Közterületi parkolók figyelembevételének típusai Építési-megváltási díj parkoló-férőhelyenként (Ft) Használati-megváltási díj parkolóférőhelyenként 32 Címét módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 7. (1) bekezdés 33 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (1) bekezdés 34 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 7. (2) bekezdés 35 Beépítette: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (2) bekezdés 36 Beépítette: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (2) bekezdés 37 Módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör. 2.

7 (Ft) Közterületi parkoló e útpálya mellett Önálló közterületi parkoló e Meglévő közterületi parkoló különidejűség melletti figyelembevétele lakó funkció esetén nem vehető figyelembe (5) Meglévő kiépített parkoló különidejűségi figyelembevételének esetén az építtető csak a közterületi használati-megváltási díjat köteles megfizetni. (6) 38 Amennyiben a közterületen elhelyezhető parkolóigénynek megfelelő számú közterületi parkolót, vagy mélygarázst az építtető létesíti illetőleg finanszírozza, csak a közterületi használati-megváltási díjat köteles megfizetni, a 7. (8) bekezdés figyelembe vételével. Ha az építtető a szükséges parkolóférőhelyek egy részét létesíti, akkor a különbözetnek megfelelő i-megváltási díjat is köteles megfizetni. (7) Amennyiben a közterületi parkoló 1 éven belüli megét az önkormányzat nem biztosítja, akkor a parkoló-férőhely i-megváltási díj összegét az 1 év lejárta után köteles visszafizetni az építtetőnek, vagy az építtetővel kötött i-megváltásra vonatkozó szerződést módosítania kell. A szerződés legfeljebb egy alkalommal, további 2 évre hosszabbítható meg. (8) A (7) bekezdés szerint meghiúsult parkoló-férőhely esetén az engedményezett telek építtetője, tulajdonosa, bérlője tekintettel a már meglévő közterületi parkolók átmeneti használatára, illetőleg a saját telken nem biztosított parkoló-férőhelyek miatt a közterületek megnövekedett parkolási igénybevételére a használati-megváltási díjat nem követelheti vissza. Építési telken létesülő parkolóház, mélygarázs, közterületi mélygarázs i-megváltási és használatimegváltási díja 10. (1) Az i telken létesülő parkolóház, mélygarázs, illetőleg közterületi mélygarázsok parkolóférőhelyenkénti i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjait a 2. sz. táblázat alapján kell meghatározni. 2. számú táblázat Építményjellegű parkoló-férőhelyek típusai Építési-megváltási díj parkoló-férőhelyenként (Ft) Használati-megváltási díj parkolóférőhelyenként (Ft) Parkolóházban Mélygarázsban Közterületi mélygarázsban (2) Az i telken létesülő parkolóház, vagy mélygarázs e setén az önkormányzat köteles biztosítani a megfizetett férőhelyeknek megfelelő számú parkoló-férőhelyek használatának kizárólagosságát, melyet az ingatlan-nyilvántartásba az engedménnyel érintett telek javára be kell jegyeztetni. (3) Az ingatlan-nyilvántartásból a használat kizárólagossága csak akkor törölhető, ha az engedménnyel érintett telken lévő épület bontásra kerül. A bontás után a telken új épület elhelyezése esetén a parkolás teljes mértékben az adott telken biztosítandó. Az önkormányzat ez esetben a használat kizárólagosságát rögzítő szerződést egyoldalúan is felmondhatja, és a használat kizárólagosságát az ingatlan-nyilvántartásból törölteti. Az i- és a használati megváltási-díj ez esetben nem térítendő vissza. (4) A használati kizárólagosság alól a (3) bekezdés szerint felszabaduló parkoló-férőhelyek más nél újból figyelembe vehetők, mely esetben az új építtetőnek csak a használati-megváltási díjat kell megfizetnie. (5) Amennyiben az i telken a parkolóház, illetőleg a mélygarázs 5 éven belüli megét az önkormányzat nem biztosítja, akkor a szerződésben rögzített parkoló-férőhelyekre számított i-megváltási díj összegét köteles visszafizetni az építtető számára. Az i-megváltási és használati-megváltási díj megfizetése 11. (1) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltásának megállapításáról, az imegváltási és a használati megváltási díj beszedéséről, az önkormányzatra átruházott parkolóhely-i kötelezettség nyilvántartásáról és az ellenőrzésről jelen rendelet alapján a polgármester gondoskodik. (2) Az i-megváltási díj, illetőleg a használati-megváltási díj mértéke évente január 31-ig felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül. 38 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 8. (2) bekezdés

8 (3) 39 Az építtető az i, 40 vagy fennmaradási engedély iránti kérelemhez köteles csatolni a parkolóhelyi kötelezettség átruházásáról és pénzbeni megváltásáról az önkormányzattal kötött szerződés 1 példányát és a befizetés igazolását. (4) 41 Meghiúsult építkezés esetén a szerződés hatályát veszti és az építtető a befizetett i-megváltási és használati-megváltási díj összegét visszaigényelheti. Amennyiben az önkormányzat megállapodás alapján történt befizetést követő egy éven belül a parkolóhely-i kötelezettségének eleget tett, úgy csak a használatimegváltási díj igényelhető vissza. Meghiúsultnak kell tekinteni az építkezést akkor, ha az építtető az építkezést a jogerős i engedély kézhezvételét követő 2 éven belül nem kezdi meg és ezen időtartamon belül nem kéri az engedély meghosszabbítását vagy módosítását. (5) A befizetett i-megváltási díjról, illetőleg a használati-megváltási díjról, valamint az ennek fejében megvalósított és a továbbiakban megvalósítandó parkoló-férőhelyek számáról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni: a) az, illetőleg a rendeltetésmódosítás helye szerinti engedményezett ingatlan címét és helyrajzi számát, b) a parkolóhely-i kötelezettséget vállaló nevét, c) a parkolóhely-i kötelezettségben megállapított parkoló-férőhelyek számát, d) az i-megváltási díj és a használati-megváltási díj befizetett összegét, e) az átruházott parkolóhely-i kötelezettség keltét, f) a már megvalósult parkoló-férőhelyek számát, azok címét, helyrajzi számát. Záró rendelkezések 12. (1) E rendelet ai a kihirdetés napján lépnek hatályba. A rendelet 5-9. és a január 1-jén, a július 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló i ügyekben, illetőleg a folyamatban lévő fennmaradási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. jegyző polgármester 39 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 2. (1)-(2) bekezdés 40 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör. 8. (2) bekezdés 41 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 3.

9 1.SZÁMÚ MELLÉKLET FŐVÁROSI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK BELSŐ ZÓNA TERÜLETE ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI ZÓNA KITERJESZTETT TERÜLETE LAKÓTELEPI KERÜLETI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK KERÜLETI PARKOLÁSI RENDELET TERÜLETI LEHATÁROLÁSAI RÓMAI-CSILLAGHEGYI-BÉKÁSMEGYERI ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI ZÓNA KITERJESZTETT TERÜLETE HEGYVIDÉKI VÉDETT LAKÓTELEPI FILATORI-AQUINCUMI-KASZÁSDŰLŐI LAKÓTELEPI LAKÓTELEPI ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI VÉDETT LAKÓTELEPI VÁROSKÖZPONTI BELSŐ-ÓBUDAI LAKÓTELEPI BELSŐ ZÓNA TERÜLETE VÁROSKÖZPONTI Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 9. (1) bekezdés

10 Parkolási előírások az ÁTMENETI ZÓNA területén 1 33/2001. (XI. 26.) Ör. 2. számú melléklete Funkció Funkció Funkció 1.A1. 1.A2. 2.B A. Legfeljebb 2 db lakás emeletráé Több, mint 2 db lakás emeletráé Kereskedelem (1000 m 2 bruttó Kereskedelem (1000 m 2 bruttó Kereskedelem (1000 m 2 bruttó Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintter 2.B2. Szálláshely-szolgáltatás új épít Vendéglátás új Vendéglátás funkcióváltás, bőv Alsó- és közép-fokú nevelés, oktat 5.A. Alsó- és közép-fokú nevelés, oktat mód változás Felsőfokú oktatás új épület eset Felsőfokú oktatás rendeltetési m 7. Egyéb közösségi szórakoztatá 8.A. 8.B. Egyéb művelődés új épület Egyéb művelődés rendeltetési m 9. Sport-létesítmény, strand 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem 10. fekv Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem 10. fekv Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekv ellátás ellátás ellátás 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelé 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelé 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közleked 15.A Egyéb új Egyéb funkcióváltás Jelentős zöldfelületet igénylő k létesítmény, park Különleges szálláshely idősek h 1.A1. 1.A2. Legfeljebb 2 db lakás emeletráé Több, mint 2 db lakás emeletráé Kereskedelem (1000 m 2 bruttó Kereskedelem (1000 m 2 bruttó Kereskedelem (1000 m 2 bruttó A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjárm A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjárm A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjármű 1 módosította: 22/2006. (IV. 13.) Ör. 2., 46/2009. (X. 22.) Ör módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintter 2.B2. Szálláshely-szolgáltatás új épít Vendéglátás új Vendéglátás funkcióváltás, bőv Alsó- és közép-fokú nevelés, oktat 5.A. Alsó- és közép-fokú nevelés, oktat mód változás Felsőfokú oktatás új épület eset Felsőfokú oktatás rendeltetési m 7. Egyéb közösségi szórakoztatá 8.A. 8.B. Egyéb művelődés új épület Egyéb művelődés rendeltetési m 9. Sport-létesítmény, strand 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közleked 15.A Egyéb új Egyéb funkcióváltás Jelentős zöldfelületet igénylő k létesítmény, park Különleges szálláshely idősek h 1.A1. 1.A2. 3. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tet Több, mint 2 db lakás emeletrá, tet Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintterü Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintterü Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintterü Kereskedelem (1000 m 2 bruttó szintterü Szálláshely-szolgáltatás új Vendéglátás új Vendéglátás Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendelte mód változás Felsőfokú oktatás új épület esetén Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változ 7. Egyéb közösségi szórakoztatás 8.A. 8.B. Egyéb művelődés új épület Egyéb művelődés rendeltetési mód változ 9. Sport-létesítmény, strand 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15.A Egyéb új Egyéb funkcióváltás Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park Különleges szálláshely idősek háza

11 Parkolási előírások a BELSŐ ZÓNA területén 1 Funkció Funkció 1.A1. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A1. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A1. Legfeljebb 2 db lak be, funkci 1.A2. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.A2. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.A2. Több, mint 2 db lak be, funkci Kereskedelem (1000 m Kereskedelem (1000 m Kereskedelem (1000 m funkcióváltás, b 2.B2. 3. Szálláshely-szolgáltatás Vendéglátás új épület 2.B2. 3. Szálláshely-szolgáltatás Vendéglátás új épület 2.B2. Kereskedelem (1000 m funkcióváltás, b 3. Szálláshely-szolg Vendéglátás új 5.A. 7.A. 7.B. 8.A. 8.B. Vendéglátás rendeltetési mód változás eset Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új ép Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltet mód változás Felsőfokú oktatás új épület Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változá Egyéb közösségi szórakoztatás új épület Egyéb közösségi szórakoztatás rendelteté változás Egyéb művelődés új épület Egyéb művelődés rendeltetési mód változ 9. Sport-létesítmény, strand 5.A. 7.A. 7.B. 8.A. 8.B. Vendéglátás rendeltetési mód változás eset Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új ép Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltet mód változás Felsőfokú oktatás új épület Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változá Egyéb közösségi szórakoztatás új épület Egyéb közösségi szórakoztatás rendelteté változás Egyéb művelődés új épület Egyéb művelődés rendeltetési mód változ 9. Sport-létesítmény, strand 5.A. 7.A. 7.B. 8.A. 8.B. Vendéglátás rendeltet Alsó- és közép Alsó- és közép mód változás Felsőfokú oktat Felsőfokú oktat Egyéb közössé Egyéb közössé változás Egyéb művelőd Egyéb művelőd 9. Sport-létesítmé 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvő ellátás 11.A. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés új épület 11.B. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés rendeltet változás 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15.A. 1 Egyéb új Egyéb funkcióváltás 16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 17. Különleges szálláshely idősek háza 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvő ellátás 11.A. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés új épület 11.B. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés rendeltet változás 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15.A. 1 Egyéb új Egyéb funkcióváltás 16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 17. Különleges szálláshely idősek háza 10. Igazgatás, ellá ellátás 11.A. Fekvőbeteg-ell 11.B. Fekvőbeteg-ell változás 13. Raktározás 14. Közforgalmú szem 15.A. 1 Egyéb új Egyéb funkcióv 16. Jelentős zöldfel létesítmény, park 17. Különleges szá A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjármű várakozóhely A: Kerületi rendeletben (parkoló) létesítési az OTÉK kötelezettségt alapján számított gépjármű várakozóhely A: Kerületi rendeletben (parkoló) létesítési az OTÉK kötelezettségt alapján szám 1 módosította: 22/2006. (IV. 13.) Ör. 2., 46/2009. (X. 22.) Ör módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör. 3.

12 Parkolási előírások az ELŐVÁROSI ZÓNA területén 1 Funkció Funkció 1.A1. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A1. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A1. Legfeljebb 2 db lak beépíté 1.A2. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.A2. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.A2. Több, mint 2 db lak beépíté Kereskedelem (1000 m Kereskedelem (1000 m Kereskedelem (1000 m funkció 2.B2. 3. Szálláshely-szolgáltatás új 5.A. Vendéglátás új Vendéglátás Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új ép Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltetési mód változás Felsőfokú oktatás új épület esetén Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változ 7. Egyéb közösségi szórakoztatás 8. Egyéb művelődés 9. Sport-létesítmény, strand 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvő ellátás 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15. Egyéb 16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 17. Különleges szálláshely idősek és fiatalok h 2.B2. 3. Szálláshely-szolgáltatás új 5.A. Vendéglátás új Vendéglátás Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új ép Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltetési mód változás Felsőfokú oktatás új épület esetén Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változ 7. Egyéb közösségi szórakoztatás 8. Egyéb művelődés 9. Sport-létesítmény, strand 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvő ellátás 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15. Egyéb 16. Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park 17. Különleges szálláshely idősek és fiatalok h 2.B2. Kereskedelem (1000 m funkció 3. Szálláshely 5.A. Vendégl Vendégl Alsó- é Alsó- é rendeltet Felsőfok Felsőfok 7. Egyéb k 8. Egyéb m 9. Sport-lé 10. Igazgat ellátás 11. Fekvőbeteg 13. Raktároz 14. Közforgalm 15. Egyéb 16. Jelentő létesítm 17. Különleges sz A: Kerületi rendeletben az OTÉK alapján számított gépjármű várakozóhely A: Kerületi rendeletben (parkoló) létesítési az OTÉK kötelezettségt alapján számított gépjármű várakozóhely A: Kerületi rendeletben (parkoló) létesítési az OTÉK kötelezett a B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkol B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkol B: Kerületi rendelet alapj 1 módosította: 22/2006. (IV. 13.) Ör. 2., 46/2009. (X. 22.) Ör módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör. 3.

13 Parkolási előírások a HEGYVIDÉKI ZÓNA területén 1 Funkció Funkció 1.A. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A. Legfeljebb 2 db lakás emeletrá, tető 1.A. Legfeljebb 2 db lak be 1.B. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.B. Több, mint 2 db lakás emeletrá, tető 1.B. Tö be új új Kereskedelem (1000 új új új Kereskedelem (1000 új Kereskedelem (1000 funkci 2.B2. 2.B2. 2.B2. Kereskedelem (1000 funkci 3.A. Szálláshely-szolgáltatás új 3.A. Szálláshely-szolgáltatás új 3.A. Sz 5.A. Vendéglátás új Vendéglátás Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új épület Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltetési mód változás Felsőfokú oktatás új épület esetén Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változ 7. Egyéb közösségi szórakoztatás 8. Egyéb művelődés 9. Sport-létesítmény, strand 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg ellátás 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15.A Egyéb új Egyéb funkcióváltás Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park Különleges szálláshely idősek és fiatalok háza 5.A. Vendéglátás új Vendéglátás Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás új épület Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás rendeltetési mód változás Felsőfokú oktatás új épület esetén Felsőfokú oktatás rendeltetési mód változ 7. Egyéb közösségi szórakoztatás 8. Egyéb művelődés 9. Sport-létesítmény, strand 10. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg ellátás 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 13. Raktározás 14. Közforgalmú személy-közlekedés 15.A Egyéb új Egyéb funkcióváltás Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park Különleges szálláshely idősek és fiatalok háza 5.A. Vend Vend Als ép Als rendeltet Fels Fels 7. Egy 8. Egy 9. Sport 10. Igazgat fekv 11. Fekv 13. Rakt 14. Kö 15.A Egy Eg Jelent létes Kü há 1 módosította: 22/2006. (IV. 13.) Ör. 2., 46/2009. (X. 22.) Ör módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör. 3.

14 33/2001. (XI. 26.) Ör. 3. számú melléklete 1 Fővárosi lehatárolások Kerületi lehatárolások alapján részletes ismertetés Belső-Óbudai lakótelepi 1 Zápor u..-szőlő u. között parkolóhely bővítés felszínen 2 Szőlő u.-kiscelli u.-szőlő köz parkolóhely bővítés felszínen Lajos u. a Perc u.- Tímár utca közötti területen parkolóhely bővítés 8 felszínen Belső zóna területe Átmeneti zóna területe Elővárosi zóna területe Hegyvidéki zóna kiterjesztett területe 9 Lajos u.- Textilgyár u. csomópontjánál parkolóhely bővítés felszínen Vörösvári út, Váradi u.-gyenes u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés 14 felszínen Zápor utca, a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés 22 felszínen Solymár utca, a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés 23 felszínen 24 Kaszásdűlői lakótelep Szőlő utca szervízút, a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen 5 Búza utca mellett felszíni parkolóhely bővítés 13 Boglya utca mellett felszíni parkolóhely bővítés Belső-Óbudai lakótelepi 16 Derű utca, a Vihar u.- Szél u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen Pók utcai lakótelep 16 Silvanus sétány mellett felszíni parkolóhely bővítés Békásmegyeri lakótelep keleti oldala 4 Juhász Gyula utcai melletti felszíni parkoló bővítés 5 Juhász Gyula utcai melletti felszíni parkoló bővítés 6 Juhász Gyula utcai melletti felszíni parkoló bővítés 8 Juhász Gyula utcai felszíni parkoló bővítés 14 Budakalász utca melletti felszíni parkoló bővítés 15 Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés 16 Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés 17 Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés Békásmegyeri lakótelep nyugati oldala 4 Hollós Korvin Lajos utca mellett felszíni parkolóhely bővítése 6 Margitliget utca mellett felszíni parkolóhely bővítése 11 Felszíni parkolóhely bővítése (Őszike utcától nyugatra) 14 Lukács György utcai felszíni parkolóhely bővítése 15 Lukács György utcai felszíni parkolóhely bővítése 16 Pablo Neruda utcai és Bebó Károly utcai felszíni parkolóhely bővítés 1 beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés

15 Tanuló utca D_vai Bíró Mátyás t_r Laktanya utca Miklós utca Ker_k utca Szentendrei út Vihar utca Óbudai rakpart Harrer Pál utca Velence utca Derű utca Verőfény utca 14 3.SZÁMÚ MELLÉKLET Sz_l utca Bécsi út Váradi utca Kórház utca Törzs utca Érc utca Vöröskereszt utca Gyenes utca Laktanya utca Harrer Pál utca Selyem utca Hajógyár utca Vörösvári út F_ t_r Polgár utca Teszársz Károly utca Rem_nys_g utca Zápor utca Hídf_ utca San Marco utca Vályog utca Flórián t_r Szentl_lek t_r Tavasz utca Sz_l_ utca Solymár utca Föld utca T_gla utca Calvin köz Kiscelli utca Serf_z_ utca Kiscelli utca Óbudai utca Árpád híd Árpád fejedelem útja Dugovics Titusz t_r 1 BELSŐ BELSŐ ZÓNA ZÓNA TERÜLETE TERÜLETE Sz_l_ köz San Marco utca Kiscelli utca Mókus utca Kis Korona utca B_csi út Perc utca T_l utca Beszterce utca Szomolnok utca Lajos utca Árpád fejedelem útja Fényes Adolf utca Pacsirtamező utca Tímár utca Sz_l_ utca Viador utca Újlaki rakpart Textilgyár utca Zápor utca Zápor utca Kenyeres utca Selmeci utca Es_ utca Podolin utca Dobredó út Podolin utca B_csi út Doberdó út Nagyszombat utca Nagyszombat utca Kecske utca Mikoviny utca V_gvár utca Bokor utca Folyóka utca Folyóka utca Galagonya utca Újlaki rakpart Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés Vörösvári út, Váradi u.- Gyenes u. közötti szakaszon parkolóhely bővítésfelszínen Szőlő u. szervízút, a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen Solymár u., a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen Zápor utca, a Kiscelli u.-föld u. közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen Szőlő u.-kiscelli u.-szőlő köz parkolóhely bővítés felszínen Zápor u.-szőlő u. között parkolóhely bővítés felszínen Lajos u. a Perc u.-tímár utca közötti területen parkolóhely bővítés felszínen Lajos u.-textilgyár u. csomópontjánál parkolóhely bővítés felszínen KÉSZÜLT A TANDEM KÖZLEKEDÉSTERVEZŐ MÉRNÖKIRODA KFT TANULMÁNYTERVE ALAPJÁN! Dereglye utca Bécsi út Kecske köz Sereg_ly utca

16 Meggy utca Pusztadombi utca Éget_ utca Ádám utca Pusztadombi utca Táncsics Mihály utca Lukács György utca Táncsics Mihály utca Madzsar József utca Ország út Margitliget utca Zsirai Miklós utca Csobánka t_r Heltai Jen_ t_r Ország út Medgyessy Ferenc utca 11-es út Kabar utca Szindbád utca Pünkösdfürdő utca Vasút sor Ipartelep utca Hollós Korvin Lajos utca Pais Dezs_ utca Gulácsi Lajos utca Bebó Károly utca Víziorgona utca 11-es út Pásztordomb utca Bernát utca Eperfa utca Donát utca HEGYVIDÉKI HEGYVIDÉKI ZÓNA ZÓNA KITERJESZTETT TERÜLETE TERÜLETE Kamra utca Pásztordomb t_r Ezüsthegy utca Virág utca B_kásmegyer utca M_ly utca Verem utca Diófa utca K_bánya utca Perje utca Pince köz Gyanta utca Hegy utca Üst utca Vendel utca Árok utca József utca Ezüsthegy utca Lukács György utcai felszíni parkolóhely bővítés Templom utca Iskola utca Lukács György utcai felszíni parkolóhely bővítés K_bánya utca Margitliget utca melletti felszíni parkolóhely bővítés Hegy utca Jendrassik György utca Rózsadomb utca _szike utca K_bánya utca Víziorgona utca Honv_d utca Felszíni parkolóhely bővítése Tüz_r utca Tamás utca Óbor utca Zempl_n Gy_z_ utca Sramli utca Dózsa György utca Mez_ utca Törköly utca Hollós Korvin Lajos utca mellett felszíni parkolóhely bővítése Bárczi G_za utca Hegyláb utca Rókaláb utca Rókahegyi út Pablo Neruda utca Márton köz KÉSZÜLT A TANDEM KÖZLEKEDÉSTERVEZŐ MÉRNÖKIRODA KFT TANULMÁNYTERVE ALAPJÁN! K_r_s lejt_ Nád utca Márton út Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés Pablo Neruda utcai és Bebó Károly utcai felszíni parkolóhely bővítés SZÁMÚ MELLÉKLET Gyöngyvirág utca

17 Áldomás utca Pethe Ferenc t_r Gázgyári lakótelep Hajógyári sziget Hajógyári sziget DUNA Budai rakpart Hajógyári sziget Szentendrei út Kunigunda útja Újpesti vasúti híd Gázgyár utca Sujtás utca ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE 3.SZÁMÚ MELLÉKLET Kazal utca Harang utca Búza utca Kazal utca Záhony utca Kis Csikós köz Gyöngysor utca Csikós utca Szentendrei út 13 Apát utca Bojtár utca Boglya utca Kunigunda útja Huszti út Jégtörő utca Köles utca Kaszásd_l_ utca Reményi Ede utca Benedek Elek utca Szentendrei út Sz_l_kert utca Sz_l_kert utca Apát utca Vajda János utca Sz_r_skert utca Leányfalu utca Selyemfonó utca Zab utca 5 Mozaik utca Feh_rít_gyár utca Boglya utca mellett felszíni parkolóhely bővítés Búza utca Kunigunda útja K_ve utca Rádl árok Huszti út Cserepes utca Ladik utca Reviczky ezredes utca Nagymihály utca H_vízi út Kalap utca Búza utca mellett felszíni parkolóhely bővítés Majoranna utca Kunigunda útja Bogdáni út Bogdáni út Meggyfa utca Herkules u. Matróz utca Hévízi út Akác köz Folyamőr utca Ker_k utca Szell_ utca Vihar köz Veder utca Búvár utca Vihar utca Kunigunda útja Szőlő utca Veder utca Berend utca Raktár utca Körte utca Sorompó utca Miklós tér Raktár utca Váradi utca Hunor utca Laktanya utca Harrer Pál utca Szentendrei út Miklós utca 16 Derű utca, a Vihar utca-szél utca közötti szakaszon parkolóhely bővítés felszínen Vihar utca Velence utca Óbudai rakpart Ker_k utca Derű utca Sz_l utca Verőfény utca Kórház utca Törzs utca Vöröskereszt utca Gyenes utca Laktanya utca Harrer Pál utca Selyem utca Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés KÉSZÜLT A TANDEM KÖZLEKEDÉSTERVEZŐ MÉRNÖKIRODA KFT. TANULMÁNYTERVE ALAPJÁN! Vörösvári út Teszársz Károly utca Érc utca Kaszásd_l_ utca Bründl árok Gób_ utca Hunor utca

18 Nánási út Berzsenyi Dániel utca Kinizsi utca Pozsonyi utca Czetz János utca 3.SZÁMÚ MELLÉKLET Szent János utca Nefelejcs utca Pozsonyi utca Halastó utca ELŐVÁROSI ELŐVÁROSI ZÓNA ZÓNA TERÜLETE TERÜLETE Kossuth Lajos utca Kossuth Lajos üdül_part Királyok útja Nagyvárad utca Szabadka utca Bocskai utca Kalászi utca Dósa utca Losonc utca Kalászi utca Nimród utca Csalma utca Em_d utca Zaránd utca Keve utca Római part Nánási út Rozgonyi Piroska utca Zaránd köz Dósa utca Monostori út Monostori út Sóvári utca Kuzsinszky utca Zaránd utca Drótos utca Római part Kadosa utca Nánási út Varsa utca Pákász utca Csónakház utca Keve utca Keve utca Arató Emil t_r 16 Vitorla utca Malomker_k utca Váci Mihály t_r Silvanus s_tány Silvanus sétány mellett felszíni parkolóhely bővítés Vízimalom s_tány Silvanus s_tány Vízimolnár utca Városfal köz Vízimolnár köz Tóga utca Sulyok utca _rl_ köz _rl_ utca L_pormalom utca Római part Tóga utca Városfal utca Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés KÉSZÜLT A TANDEM KÖZLEKEDÉSTERVEZŐ MÉRNÖKIRODA KFT. TANULMÁNYTERVE ALAPJÁN! Nánási köz Czetz János köz Petur utca Lilla utca Palicsi utca Kanóc utca Vízimalom s_tány Vízimolnár utca

19 ELŐVÁROSI ELŐVÁROSI ZÓNA ZÓNA TERÜLETE TERÜLETE Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés Hadrianus utca melletti felszíni parkoló bővítés Budakalász utca melletti felszíni parkoló bővítés Juhász Gyula utcai felszíni parkoló bővítés Juhász Gyula utca melletti felszíni parkoló bővítés Juhász Gyula utca melletti felszíni parkoló bővítés Juhász Gyula utca melletti felszíni parkoló bővítés KÉSZÜLT A TANDEM KÖZLEKEDÉSTERVEZŐ MÉRNÖKIRODA TANULMÁNYTERVE ALAPJÁN! 3.SZÁMÚ MELLÉKLET Heltai Jen_ t_r Hadrianus utca Újmegyeri t_r Kossuth Lajos üdül_part Királyok útja 11-es út Jós utca Jós utca Szilke utca Budakalász utca Királyok útja 11-es út Kelta utca Bálint György utca Sarkadi Imre utca Füst Milán utca Zipernovszky Károly utca Hatvany Lajos utca Gy_r_ utca Királyok útja Juhász Gyula utca Pille utca Hímz_ utca Boglár utca Pünkösdfürd_ utca Frigyes utca Medgyessy Ferenc utca Ország út Pusztadombi utca Ország út Madzsar József utca Pünkösdfürdő utca Ipartelep utca

20 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 3. 33/2001. (XI. 26.) Ör. 4. számú melléklete 42 illetékbélyeg 43 Parkolóhely i kötelezettség megváltásának engedélyezése iránti KÉRELEM Gazdasági társaság esetében: Igénylő neve:.. telefon:.. Címe:. Cégjegyzékszáma:.. Adóigazolási azonosító száma:.. Aláírásra jogosult: Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetében: Igénylő neve:.. telefon:.. Címe:. Születési hely és idő: Anyja neve:.. Adóigazolási azonosító száma:.. Vállalkozói igazolvány száma:... A létesítés (építkezés, rendeltetésmód változás) tervezett helyszíne:.... A telken kívül létesítendő parkolóhelyek kialakításának módja (megfelelő válasz aláhúzandó): 1. közterületi parkoló 2. mélygarázs 3. közterületi mélygarázs 4. parkolóház A kérelmező tudomásul veszi, hogy o o Jelen kérelem alapján induló hatósági eljárás kizárólag annak vizsgálatára irányul, hogy a telken kívüli parkolóhelyet az OTÉK, a BVSZ és a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely i kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 33/2001. (XI. 26.) sz. rendeletben (Rendelet) foglaltak szerinti helyen pénzbeni megváltás esetén az Önkormányzat biztosítani tuja vagy sem. A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltásának engedélyezése esetén a kérelmező (építtető) az Önkormányzattal a Rendelet szerinti tartalommal megállapodást öt, melynek 1 példányát, a befizetést igazoló csekk másolatával egyidejűleg az i, rendeltetési mód változtatási, fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolni kell. Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyt ad, kérelmező a jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és végrehajtható. Budapest, év. hó napján.. Kérelmező aláírása 42 Beépítette: 19/2005. (V. 5.) Ör. 4., módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Módosította: 3/2012. (I. 30.) Ör. 3.. Hatályos: február 4-étől

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL AZ 50/2004. (XII. 8.), A

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2005 (VII.15.) rendelete a parkolás biztosításának módjáról és annak megváltásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő fűtőműben hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Iktatószám: FŐTÁV025/382-224/2016 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás hőforrás karbantartásról Ügyintéző: Gyukin István Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint: Dátum: 2013. december 13. Iktatószám: 495-300/2013 Irattári tételszám: 11-05-3 Tárgy: Tájékoztatás távvezetéki hibajavításról Ügyintéző: Héda Tamás Tisztelt Partnerünk! A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/23. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési

Részletesebben

1. A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest, VI. kerület Terézváros közigazgatási területére.

1. A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest, VI. kerület Terézváros közigazgatási területére. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 3.) rendelete az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról Módosítás: a) 19/2012.

Részletesebben

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország

Óbuda, 3. kerület, Budapest, Budapesti kistérség, Budapest, Közép-Magyarország, Magyarország Óbuda, 3. kerület, udapest, udapesti kistérség, udapest, Közép-Magyarország, Magyarország Ó UDAI-SZI F ILAT O RIGÁT i écs Dun a t écsi ú Ó UDA Kis-Kecske-hegy opyright 201 MapOSMatic/OitySMap developers.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 20/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 20/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTMÉNYEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYGÉPKOCSI ELHELYEZÉSI

Részletesebben

33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRİL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRİL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRİL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL AZ 50/2004. (XII. 8.), A

Részletesebben

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák

Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 3. Igénybe vehető utcák 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

1.. Általános rendelkezések

1.. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló helyi szabályozásról szóló 45/2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó

1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1. Gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetén is alkalmazandó 1. melléklet a 35/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 1 A rendeletben meghatározott intézmények épületének környezetében, illetve meghatározott területen az egyes hozzájárulásokkal, illetve kedvezményekkel

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. március 18. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.

Részletesebben

*1. (1) A rendelet hatálya Vác város közigazgatási területén a felépítendô lakásra és üdülôre, valamint a közcélú építményekre terjed ki.

*1. (1) A rendelet hatálya Vác város közigazgatási területén a felépítendô lakásra és üdülôre, valamint a közcélú építményekre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 45/2001. (XII. 14.) számú rendelete a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elôsegítésérôl /AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/ Vác Város Képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Óbuda - Békásmegyer Védőnői Szolgálat Védőnői utcajegyzék 2010. január 1-i állapot szerint

Óbuda - Békásmegyer Védőnői Szolgálat Védőnői utcajegyzék 2010. január 1-i állapot szerint Óbuda - Békásmegyer Védőnői Szolgálat Védőnői utcajegyzék 2010. január 1-i állapot szerint Utca Védőnő neve Egészséges tanácsadó Telefonszám Ádámföldi u. Palejné Kurtz Zsuzsanna 1031 Bp. Ányos u. 2. T.:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1999. (I. 29.) 1 RENDELETE VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1999. (I. 29.) 1 RENDELETE VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1999. (I. 29.) 1 RENDELETE VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL 2 A 20/1999. (VI. 14.) 3, A 20/2000. (V. 17.) 4, A 15/2001. (V. 31.) 5, A 20/2001.

Részletesebben

1. 1. szeptember 1-tol)

1. 1. szeptember 1-tol) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/1999. (VI.14.) Kgy. rendelete a járműelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzésről és felhasználásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2008. (11. 03.) rendelete a parkoló-létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2008. (11. 03.) rendelete a parkoló-létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2008. (11. 03.) rendelete a parkoló-létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a parkoló

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Képviselőtestülete(továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-24823-3/2013. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2016. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013. (V.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete. 15/1998. /VII.28./ számú rendelete

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete. 15/1998. /VII.28./ számú rendelete Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 15/1998. /VII.28./ számú rendelete A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkolóalap képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról

Részletesebben

31/2005. (VI. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a parkolóhely-építési kötelezettség helyi szabályozásáról. Egységes szerkezetben 2.

31/2005. (VI. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a parkolóhely-építési kötelezettség helyi szabályozásáról. Egységes szerkezetben 2. 31/2005. (VI. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a parkolóhely-építési kötelezettség helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben 2. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

1. A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest, VI. kerület Terézváros közigazgatási területére.

1. A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest, VI. kerület Terézváros közigazgatási területére. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 3.) rendelete az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról Módosítás: a) 19/2012.

Részletesebben

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 52. sz. fővonali járat Árpád híd, Vörösvári út, Lajos utca, Pacsirtamező utca. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 Útvonal hossza: 17 km szórása ekézése esetén: 35

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL A 43/2001. (XII. 17.) 3, A 49/2001. (2002. I. 2.) 4, A 16/2002. (VII. 4.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

II. fejezet. Parkolóhelyek létesítése, kialakítása és működtetése. 3. Parkolóhelyek létesítése

II. fejezet. Parkolóhelyek létesítése, kialakítása és működtetése. 3. Parkolóhelyek létesítése Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 7/2011.(III.10.) számú rendelete a járművek parkoló-és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról Kisbér Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(.) önkormányzati rendelete a parkolásról (TERVEZET)

Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(.) önkormányzati rendelete a parkolásról (TERVEZET) 1 Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(.) önkormányzati rendelete a parkolásról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések 1 Páty község Kerületi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2007.(X.29) rendelete a jármővek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségrıl

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HIRDETŐ BERENDEZÉSEK, HIRDETÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL A 23/2008.

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél

3a város közigazgatási terültén, az 1. számú mellékletben lehatárolt területen kívül, azokban az esetekben, amelyeknél Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben az 1/2014. (II. 06.) és a 23/2014. (IX.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a jármővek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési

Részletesebben

Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről

Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. január 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(I.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos. A Visegrádi Önkormányzat 9/2005. (VIII. 1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról [Egységes szerkezetben, a *5/2007. (IV. 1.) számú, a 11/2011. (VI.08.),

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben