ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XI. 26.) 1 RENDELETE A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL AZ 50/2004. (XII. 8.) 2, A 19/2005. (V. 5.) 3, A 22/2006. (IV. 13.) 4, A 3/2008. (II. 12.) 5, A 46/2009. (X. 22.) 6, A 67/2011. (XII. 15.) 7 ÉS A 3/2012. (I. 30.) 8 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 42. -ának, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló többször módosított 47/1998.(X.15.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (továbbiakban: BVKSZ) figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja 9 : A rendelet célja A rendelet célja, hogy Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer területén a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK) meghatározott építmények, illetőleg az önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt telken belüli gépjármű-elhelyezés módját a kerület bei és közlekedési sajátosságaira figyelemmel az OTÉK-ban megengedett keretek között eltérő módon szabályozza és a szükséges parkolóhelyek kialakítását biztosítsa. A rendelet kitér a szükséges parkolóhelyek számának meghatározására és az esetleges közterületen történő parkolóhely elhelyezés szabályaira is. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre kiterjed, aki: a) új épületet-, építményt épít, létesít, vagy meglévő épületet bővít, b) 11 engedélyhez kötött egyéb i munkát végez, vagy c) olyan i tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítást hajt végre, illetőleg d) olyan területhasználatot folytat ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg. (2) 12 Jelen rendelet előírásait az i engedélyezési eljárások során az OTÉK, a BVKSZ, valamint az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/200.(XI.30.) ÖK rendelete (továbbiakban: ÓBVSZ) vonatkozó előírásaival együtt kell alkalmazni. Területileg differenciált parkolási zónák 3. (1) 13 Az egyes építményekre, rendeltetési egységekre a (2) bekezdésben meghatározott, területileg differenciált és a jelen rendelet 1. számú mellékletében térképileg lehatárolt parkolási zónákon belül különböző 1 Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: április Elfogadva: március Elfogadva: február 6. 6 Elfogadva: október Elfogadva: december 15. Hatályos: december 16-ától. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 4-étől. 9 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör Kiegészítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 3.

2 mértékben kell az egyes építmények, rendeltetési egységek parkolási igényét meghatározni, amennyiben a kerületi szabályozási terv (továbbiakban: KSZT) másként nem rendelkezik. (2) 14 A kerület közigazgatási területe a parkolás-szabályozás szempontjából az alábbi kategóriába sorolt, melyeken a 2. sz. mellékletben rögzített, eltérő terület-felhasználás, valamint a különböző építményfajták, rendeltetési egység típusok, illetőleg azok rendeltetési mód változása szerint kell az egyes telkeken biztosítandó parkoló-férőhelyeket számítani: BELSŐ ZÓNA 1.1 városközponti 1.2 belső-óbudai 1.3 lakótelepi HEGYVIDÉKI ZÓNA 2.1 hegyvidéki 2.2 római-csillaghegyi-békásmegyeri 2.3 lakótelepi ÁTMENETI ZÓNA 3.1 városközponti 3.2 lakótelepi 3.3 filatori-aquincumi-kaszásdűlői 3.4 védett ELŐVÁROSI ZÓNA 4.1 lakótelepi 4.2 római-csillaghegyi-békásmegyeri 4.3 védett (3) 15 A 2. számú melléklet A oszlopa rögzíti új, bővítés, illetve rendeltetés módosítás esetére az OTÉK-ban meghatározott funkciókhoz tartozó alap egységtől való eltérés maximális százalékos értékét, a B oszlopa rögzíti a bővítés, illetve rendeltetésmódosítás esetére a telken kívül elhelyezhető parkolóhelyek számának közterületen megvalósítható maximális arányát, a jelen rendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével. (4) 16 Jelen rendelet 3. számú melléklete a 3. (2) szerinti zónákban a parkolóhely-létesítési kötelezettség közterületen kialakítható felszíni parkolók területi elhelyezkedését és az azt ábrázoló térképeket rögzíti. A parkolás biztosításának egyes eltérő rendelkezései 4. (1) Új épület létesítése esetén az egyes építményfajtáknak megfelelő, az OTÉK-ban, illetőleg a 2. sz. mellékletben meghatározott OTÉK-tól eltérő mennyiségű parkoló-férőhelyet a létesítés szerinti telken belül kötelező biztosítani az 5. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület szintterületének bővítése (emeletrá, tetőtérbe, a bei mérték növekedésével járó bővítés) esetén a meglévő és változatlanul megmaradó rendeltetési egységekre vonatkozóan az eredetileg biztosított parkoló-férőhellyel kell számolni. Az előírt többletparkoló-férőhelyet csak a meglévő építmény, illetőleg rendeltetési egység bővítményi területének megfelelően, illetve a létrejövő új rendeltetési egységre vonatkozóan kell biztosítani a telken belül a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint az 5. (1) bekezdés figyelembevételével. (3) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épületben lévő önálló rendeltetési egység szintterületi bővítésével nem járó rendeltetési mód változásánál, az eredeti és az új rendeltetés szerint számított parkolóférőhely különbözet alapján kell az előírt számú parkoló-férőhelyet biztosítani a telken belül a 2. sz. melléklet szerint, amennyiben az új rendeltetési egység: a) lakás, b) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti vendéglátási, c) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti kereskedelmi, d) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti szolgáltatási, e) más rendeltetésű épületben pinceszinti, földszinti közforgalmú iroda, f) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális, g) oktatási, h) egyéb művelődési, i) sportcélú, 13 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (1) bekezdés 14 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (2) bekezdés 15 Módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 4. (4) bekezdés

3 j) nem fekvőbeteg ellátó gyógykezelő rendeltetési egység. Egyéb esetben a rendeltetésmódosításnak megfelelő mértékű parkolás egészét kell a telken belül biztosítani az 5. (1) bekezdés figyelembevétele mellett. (4) Jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület egészének rendeltetési mód változása esetén a 2. sz. mellékletben meghatározott új épületre vonatkozó parkoló-férőhely legalább felét kell a telken belül biztosítani, kivéve a) az oktatási, b) a művelődési, c) a lakó, d) a sportcélú, e) a nem fekvőbeteg ellátó funkcióra változó önálló rendeltetésű épületek esetében, valamint f) ha az épület műemléki, vagy egyéb egyedi értékvédelem alatt áll, és a parkoló-férőhelyek utólagos elhelyezése az 5. (1) bekezdése szerint műszakilag nem biztosítható a telken belül. Az a)-f) pontokban meghatározott rendeltetések esetén a (3) bekezdés szerint kell a változás során a parkoló-igényt számítani. A telken már meglévő parkolók száma nem csökkenthető. (5) Nem kell a más rendeltetésű épületben lévő önálló rendeltetési egység használati mód változásánál a változásból adódó 2. sz. melléklet szerinti parkolóhely-szám különbözetet figyelembe venni a földszinti kereskedelmi, vendéglátó, illetőleg szolgáltató rendeltetési egység vagy közforgalmú iroda egymás közötti rendeltetési mód változása esetén, amennyiben a) az nem jár szintterület növekedéssel, és b) a nettó eladótér, vagy fogyasztótér, illetőleg a szolgáltató, vagy irodai rendeltetési egység nettó alapterülete a 100 m2-t nem haladja meg. Telken kívüli parkolóhely-i kötelezettség 5. (1) A parkoló-férőhelyek telken belül való teljes körű biztosításától kizárólag akkor lehet eltekintetni: a) új épület létesítésénél, illetőleg jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület bővítésénél, rendeltetésének megváltozásánál, ha aa) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető, vagy ab) a telek megközelítése kizárólag meglévő gyalogos utca, vagy tervezett gyalogos utca felől lenne lehetséges, vagy ac) 17 a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, vagy olyan régészeti lelet kerül elő, mely a parkolók teljes körű kialakítását nem teszi lehetővé, vagy ad) a telken meglévő értékes növényzet miatt az épületen kívüli parkoló, vagy mélygarázs e jelentős növénykárral járna, vagy ae) a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; af) 18 a telek ÓBVSZ 3/A. melléklete szerinti B vagy C besorolású geotechnikai adottságai a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; ag) m2-nél nagyobb bruttó szintterületű, fő rendeltetésű épületek esetén, amennyiben a hiányzó férőhelyek száma nem haladja meg a jogszabályi előírások alapján szükséges férőhelyek számának felét és a hiányzó férőhelyek az érintett tömbön belül más telken meglévő, vagy létesülő, az épület rendeltetése szerint meghatározott parkoló-számon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével biztosíthatók. b) jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület bővítésénél, rendeltetésének megváltozásánál, ha ba) meglévő épület bővítése, rendeltetésének megváltozása esetén a telekre való behajtást és a parkolást a meglévő épület átalakításával nem lehet műszakilag biztosítani, bb) jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő úszótelkes épület esetében az épület bővítése, rendeltetési egységeinek, illetőleg az épület egésze rendeltetésének megváltozása esetén. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben az épület rendeltetésének, meglévő épület rendeltetése megváltoztatásának, illetőleg bővítésnek megfelelően számított parkoló-férőhelyek számának egésze, vagy annak egy hányada az helye szerinti telken kívül is biztosítható a kerület közigazgatási területén. Az ily módon engedménnyel érintett épület építtetőjét telken kívüli parkolóhely-i kötelezettség terheli. (3) A telken kívüli parkolóhely-i kötelezettséget: 17 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Beépítette: 22/2006. (IV. 13.) Ör Beiktatta: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 1. Hatályos: december 16-ától. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4 a) 500 m-en belül meglévő vagy létesülő parkolóházban, illetőleg mélygarázsban, b) 500 m-en belül más telken meglévő vagy létesülő, az épület rendeltetése szerint meghatározott parkolószámon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével, c) m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi parkolóban, d) 500 m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi mélygarázsban, e) lakótelepek esetében külön e célból meglévő vagy létesülő mélygarázsban lehet teljesíteni a ban meghatározott feltételekkel. (4) 21 Az engedményt igénybe vevő építményre használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az i engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs, vagy a KSZT-ben vagy forgalomtechnikai tervben meghatározott felszíni parkoló e befejeződött, használatbavételi engedély kiadása megtörtént. Amennyiben a hiányzó férőhelyek biztosítása az 5. (3) bekezdés b) pontban említett módon újonnan létesülő épület többletparkoló-férőhelyeinek felhasználásával történik, a kedvezményt igénybe vevő építményre és a többlet-parkolóhelyek elhelyezésére szolgáló építményre vonatkozó használatbavételi engedélyek egyidejűleg is kiadhatók, amennyiben az épületek egy tömbön belül helyezkednek el 22. (5) 21 Az építtető az i területétől eltérő parkolóhely létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles az ügyi hatósági engedélyezési eljárás során nyilatkozni, illetve a használatbavételi engedély megkérésével egyidejűleg a teljesítést igazolni. (6) 23 Ha az előírt számú parkoló kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, műemléki, régészeti védettség 24 vagy egyéb zeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az ügyi hatóság a tervezett építkezést akkor is engedélyezheti, ha a) az építtető a hiányzó számú parkolóhelyek ét a III. kerületi Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a parkolóhely megváltási díj parkolóalapba történő befizetésével az Önkormányzatra átruházza, vagy b) a III. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vagy az Önkormányzattal együttműködési szerződésben álló, a tervezett létesítmény helyszínétől legfeljebb 500 méteren belül álló parkolóház, mélygarázs tulajdonosával, kezelőjével, üzemeltetőjével a hiányzó számú parkolóhelyre vonatkozóan minimum 20 évre kötött kizárólagos bérleti szerződése van, mely más létesítményhez még nem került figyelembe vételre. Más telken való parkolás biztosításának rendelkezései 6. (1) Az 5. (3) bekezdés a) pont szerinti esetekben a parkolás más telken lévő üzemeltetett parkolóházban, illetőleg mélygarázsban is biztosítható: a) ha a telek 500 m-es körzetében, annak beével, rendeltetésének módosításával, bővítésével egy időben, vagy az idejétől számítva 5 éven belül parkolóház, mélygarázs létestül, és b) az épület parkoló-igényeinek kielégítése az a) pont szerinti parkolóház, mélygarázs révén az erről szóló külön szerződésben foglaltak alapján folyamatosan biztosítható, és c) a más létesítményben való parkoló-férőhely biztosításának kötelezettségét a parkolóház, vagy mélygarázs tulajdonosa és az építtető erről szóló egymás közti szerződése alapján a telekkönyvi nyilvántartásba is bejegyzik. Az a)-c) pont szerinti feltételek betartása szerint létrejövő épület, épületbővítés esetleges rendeltetésmódosítása, bővítése csak akkor engedhető meg, ha az új rendeltetéshez szükséges parkolószám kielégítése a b) pont szerinti szerződéshez hasonlóan továbbra is biztosítható. Az engedménnyel érintett épület bontása esetén a szerződés felbontásáról és a telekkönyvi nyilvántartásból való törlésről az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell. Bontás során új épület elhelyezésénél az előírt parkolást a telken belül kell biztosítani. (2) Az 5. (3) bekezdés b) pont szerinti esetekben a parkolás más telken folyó beruházás során való biztosítása csak akkor megengedett, ha: a) az, kizárólag a más telken meglévő, vagy újonnan épülő épület rendeltetéséhez szükséges parkolószámon felüli többletparkoló-férőhely terhére történik, és b) 25 a többletparkoló-férőhelyek igénybevétele az engedménnyel érintett épület használatbavételi engedélyének kiadásakor biztosított, ideértve azt is, amennyiben a kedvezményt igénybe vevő és a többletparkolóhelyek elhelyezésére szolgáló építmények használatbavételi engedélyének kiadása egyidejűleg történik. 20 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (1) bekezdés 21 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (2) bekezdés 22 Beiktatta: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 2. Hatályos: december 16-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 23 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 5. (2) bekezdés 24 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör. 3.

5 A parkolás ilyen módon való biztosítását a másik telek terhére az ingatlan-nyilvántartásba be kell vezetni. A parkolóhelyet biztosító épület parkoló-férőhely növekedéssel járó rendeltetésének megváltoztatása, bővítése esetén az engedménnyel érintett épület számára biztosított többletparkoló-férőhely nem vehető figyelembe, kivéve, ha arról más módon a tulajdonos jelen rendelet alapján gondoskodik. Közterületen való parkolás biztosításának rendelkezései 7. (1) 26 Az 5. (3) bekezdés c) pont szerinti közterületi parkolóban, illetőleg a d) pont szerinti közterületi mélygarázsban való parkolásbiztosítás kizárólag a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő építmények, rendeltetési egységek: a) rendeltetési mód megváltozása, vagy b) emeletrásel járó bővítése, vagy c) tetőterének bee esetén adható, a 2. sz. mellékletben foglalt mértékig. Közterületen való parkolás-biztosítás nem engedélyezhető a bővítés, vagy a rendeltetésmódosítás jellegétől függetlenül ha a parkolás telken belül műszakilag egyébként megoldható lenne. A 2. számú melléklet szerint számított parkolóhely egésze kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítás esetén közterületen is biztosítható az 5. (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén. (2) A közterületi parkolás-biztosítás: a) közterületen önálló, szilárd tér-kőburkolatú, vagy műanyag-gyeprácsos fásított parkoló kialakítása, b) járdaszegély melletti párhuzamos, merőleges vagy 45 -os parkolósáv szabályos felfestése, illetőleg egyértelmű jelzése, c) járdaszegély átével történő parkoló- az útpálya mellett. Nem számít közterületi parkolás-biztosításnak a már kialakult, de szabályosan nem kijelölt parkolósáv felfestése, ha annak megvalósítása a parkoló-férőhelyek számát a szükség szerinti mértékben nem növeli, valamint nem vehető figyelembe a már kialakított közterületi parkoló a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel. Nem a kerületi önkormányzat tulajdonát képező közterületen közterületi parkolás biztosítás nem vehető figyelembe. (3) 27 Már kialakított közterületi parkoló lakótól eltérő funkció esetén csak akkor vehető figyelembe a meglévő épület közterületi parkolás-biztosításánál, ha az érintett közterületi parkolóról közlekedéstervező által parkolás-felvétel készül egy héten keresztül, heti 3 alkalommal a reggeli, napközbeni és az esti időszakra, mely alapján a parkolási igény különidejűsége igazolható. A különidejűség igazolásához a 4 sz. mellékletben meghatározott tartalommal ellátott dokumentációt kell beadni. (4)28 Különidejűség lakótól eltérő funkció esetén akkor vehető figyelembe, ha a már kialakított parkolóban az épület használatának időszakában (napközbeni vagy esti) a kihasználatlan parkolók nagyságrendje meghaladja az jellegének megfelelő közterületi parkolás-biztosítás mértékét. (5) Közterületen mélygarázs létesítése önálló mélygarázsként, vagy más épület közterület alá kinyúló építményeként valósítható meg a vonatkozó szabályozási terv figyelembevételével. (6) Más telken létesülő, a közterület alá kinyúló mélygarázs-rész legalább felét a telken kívül biztosítható parkolóhelyek számára kell kijelölni az önkormányzat és az építtető között létrejövő szerződés keretében. (7) 29 A közterületi parkolók kialakításának a 3. (2) bekezdésében meghatározott területegységeken belül egységesnek kell lennie. (8) 30 A belső zóna területén a közterületi felszíni parkolókat egységes forgalomtechnikai terv alapján lehet kijelölni és azt csak az önkormányzat építtetheti meg. (9) 31 Közterületi parkolás megvalósítását jelen rendelet 3. számú mellékletében rögzített helyszíneken kell biztosítani. 25 Módosította: 67/2011. (XII. 15.) Ör. 3. Hatályos: december 16-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 26 Kiegészítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (1) bekezdés 27 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (3) bekezdés 29 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (4) bekezdés 30 Beépítette: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 6. (4) bekezdés 31 Beépítette: 46/2009. (X. 22.) Ör. 5.

6 Parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása (1) Az építtető az vagy rendeltetésmódosítás helye szerinti telken kívüli parkolóhely-i kötelezettségét az önkormányzattal megkötött szerződés alapján az előírt számú parkolóhelynek megfelelő mértékben, pénzben megváltva átruházhatja az önkormányzatra. (2) 33 A parkolóhely-i kötelezettség átruházásáról és pénzbeni megváltásáról az építtető és az önkormányzat szerződést kötnek. A szerződésben rögzíteni kell az önkormányzatra átruházott megvalósítandó parkoló-férőhelyek számát, kialakításuk módját és helyét, valamint azok várható megvalósulásának időpontját. A szerződésben rögzíteni kell továbbá a pénzbeni megváltási díj összegét és megfizetésének kötelezettségét. (3) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása kötelező: a) ha a parkolóhelyeket az önkormányzat önállóan, vagy társulási formában létesíti a tulajdonában álló közterületen, vagy i telken, b) illetőleg akkor, ha a parkolóhelyek az építtető finanszírozásában a közterületen létesülnek. (4) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása: a) i-megváltási díjból és b) telken kívüli használati-megváltási díjból (továbbiakban: használati- megváltási díj) tevődik össze. (5) 34 A használati-megváltási díj attól függetlenül megfizetendő, hogy a parkolóhelyeket az önkormányzat, vagy az építtető közvetlenül finanszírozza. Az i megváltási díjat csak akkor nem kell megfizetni, ha az t közvetlenül az építtető finanszírozza a 7. (8) bekezdés figyelembe vételével. (6) Az i-megváltási díj és a használati-megváltási díj együtt, egyösszegben fizetendő. (7) A parkoló-férőhely megváltásként az építtető által az önkormányzatnak befizetett összeget elkülönítetten kell nyilvántartani, és azt kizárólag parkolóház, mélygarázs, közterületi parkoló, illetőleg közterületi mélygarázs létesítésére kell fordítani. (8) Az önkormányzat a parkolóhely létesítését önállóan saját beruházásaként, vagy társulási formában, illetőleg más beruházásban való részvétellel is megvalósíthatja. (9) A parkolóhelyek önkormányzati, vagy önkormányzati részvétellel való megvalósítását a) parkolóház, mélygarázs esetén legkésőbb 5 éven belül, b) közterületi parkolóhely-kialakítás esetén legkésőbb a befizetést követő egy éven belül kell biztosítani. (10) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltásaként befizetett összeg (7) bekezdés szerinti felhasználásáról a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetés elfogadásakor dönt. (11) 35 A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása iránti kérelmet jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával. (12) 35 Nem adható ki parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása, ha az OTÉK, BVKSZ, illetve jelen rendelet keretei között a parkolóhely-i kötelezettség nem biztosítható. (13) 36 A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltása iránti kérelmekről I. fokon a Polgármester dönt. Közterületi parkolóhely i-megváltási és használati-megváltási díja 9. (1) Az átruházott parkolóhely-i kötelezettség i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjából finanszírozott közterületi parkolók közhasználatúak, a befizetett használati- vagy i-megváltási díj alapján nem keríthetők le, nem jelölhetők meg kizárólagos használatra. (2) A közterületi parkoló használati-megváltási díja az feltételeként attól függetlenül fizetendő, hogy az engedménnyel érintett ingatlan tulajdonosai, vagy bérlői a közterületen megvalósított parkoló-férőhelyeket ténylegesen használják majd vagy sem. (3) Amennyiben a közterületen megvalósított parkolóhely őrzött, fizetőparkolóként működtetett, az engedményezett épület tulajdonosai, illetőleg használói nem mentesülnek a bérleti, vagy őrzési díj alól. (4) A közterületi parkolóhelyek férőhelyenkénti i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjat az 1. sz. táblázat szerint kell meghatározni. 1. számú táblázat 37 Közterületi parkolók figyelembevételének típusai Építési-megváltási díj parkoló-férőhelyenként (Ft) Használati-megváltási díj parkolóférőhelyenként 32 Címét módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 7. (1) bekezdés 33 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (1) bekezdés 34 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 7. (2) bekezdés 35 Beépítette: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (2) bekezdés 36 Beépítette: 19/2005. (V. 5.) Ör. 1. (2) bekezdés 37 Módosította: 3/2008. (II. 12.) Ör. 2.

7 (Ft) Közterületi parkoló e útpálya mellett Önálló közterületi parkoló e Meglévő közterületi parkoló különidejűség melletti figyelembevétele lakó funkció esetén nem vehető figyelembe (5) Meglévő kiépített parkoló különidejűségi figyelembevételének esetén az építtető csak a közterületi használati-megváltási díjat köteles megfizetni. (6) 38 Amennyiben a közterületen elhelyezhető parkolóigénynek megfelelő számú közterületi parkolót, vagy mélygarázst az építtető létesíti illetőleg finanszírozza, csak a közterületi használati-megváltási díjat köteles megfizetni, a 7. (8) bekezdés figyelembe vételével. Ha az építtető a szükséges parkolóférőhelyek egy részét létesíti, akkor a különbözetnek megfelelő i-megváltási díjat is köteles megfizetni. (7) Amennyiben a közterületi parkoló 1 éven belüli megét az önkormányzat nem biztosítja, akkor a parkoló-férőhely i-megváltási díj összegét az 1 év lejárta után köteles visszafizetni az építtetőnek, vagy az építtetővel kötött i-megváltásra vonatkozó szerződést módosítania kell. A szerződés legfeljebb egy alkalommal, további 2 évre hosszabbítható meg. (8) A (7) bekezdés szerint meghiúsult parkoló-férőhely esetén az engedményezett telek építtetője, tulajdonosa, bérlője tekintettel a már meglévő közterületi parkolók átmeneti használatára, illetőleg a saját telken nem biztosított parkoló-férőhelyek miatt a közterületek megnövekedett parkolási igénybevételére a használati-megváltási díjat nem követelheti vissza. Építési telken létesülő parkolóház, mélygarázs, közterületi mélygarázs i-megváltási és használatimegváltási díja 10. (1) Az i telken létesülő parkolóház, mélygarázs, illetőleg közterületi mélygarázsok parkolóférőhelyenkénti i-megváltási, illetőleg használati-megváltási díjait a 2. sz. táblázat alapján kell meghatározni. 2. számú táblázat Építményjellegű parkoló-férőhelyek típusai Építési-megváltási díj parkoló-férőhelyenként (Ft) Használati-megváltási díj parkolóférőhelyenként (Ft) Parkolóházban Mélygarázsban Közterületi mélygarázsban (2) Az i telken létesülő parkolóház, vagy mélygarázs e setén az önkormányzat köteles biztosítani a megfizetett férőhelyeknek megfelelő számú parkoló-férőhelyek használatának kizárólagosságát, melyet az ingatlan-nyilvántartásba az engedménnyel érintett telek javára be kell jegyeztetni. (3) Az ingatlan-nyilvántartásból a használat kizárólagossága csak akkor törölhető, ha az engedménnyel érintett telken lévő épület bontásra kerül. A bontás után a telken új épület elhelyezése esetén a parkolás teljes mértékben az adott telken biztosítandó. Az önkormányzat ez esetben a használat kizárólagosságát rögzítő szerződést egyoldalúan is felmondhatja, és a használat kizárólagosságát az ingatlan-nyilvántartásból törölteti. Az i- és a használati megváltási-díj ez esetben nem térítendő vissza. (4) A használati kizárólagosság alól a (3) bekezdés szerint felszabaduló parkoló-férőhelyek más nél újból figyelembe vehetők, mely esetben az új építtetőnek csak a használati-megváltási díjat kell megfizetnie. (5) Amennyiben az i telken a parkolóház, illetőleg a mélygarázs 5 éven belüli megét az önkormányzat nem biztosítja, akkor a szerződésben rögzített parkoló-férőhelyekre számított i-megváltási díj összegét köteles visszafizetni az építtető számára. Az i-megváltási és használati-megváltási díj megfizetése 11. (1) A parkolóhely-i kötelezettség pénzbeni megváltásának megállapításáról, az imegváltási és a használati megváltási díj beszedéséről, az önkormányzatra átruházott parkolóhely-i kötelezettség nyilvántartásáról és az ellenőrzésről jelen rendelet alapján a polgármester gondoskodik. (2) Az i-megváltási díj, illetőleg a használati-megváltási díj mértéke évente január 31-ig felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül. 38 Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 8. (2) bekezdés

8 (3) 39 Az építtető az i, 40 vagy fennmaradási engedély iránti kérelemhez köteles csatolni a parkolóhelyi kötelezettség átruházásáról és pénzbeni megváltásáról az önkormányzattal kötött szerződés 1 példányát és a befizetés igazolását. (4) 41 Meghiúsult építkezés esetén a szerződés hatályát veszti és az építtető a befizetett i-megváltási és használati-megváltási díj összegét visszaigényelheti. Amennyiben az önkormányzat megállapodás alapján történt befizetést követő egy éven belül a parkolóhely-i kötelezettségének eleget tett, úgy csak a használatimegváltási díj igényelhető vissza. Meghiúsultnak kell tekinteni az építkezést akkor, ha az építtető az építkezést a jogerős i engedély kézhezvételét követő 2 éven belül nem kezdi meg és ezen időtartamon belül nem kéri az engedély meghosszabbítását vagy módosítását. (5) A befizetett i-megváltási díjról, illetőleg a használati-megváltási díjról, valamint az ennek fejében megvalósított és a továbbiakban megvalósítandó parkoló-férőhelyek számáról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni: a) az, illetőleg a rendeltetésmódosítás helye szerinti engedményezett ingatlan címét és helyrajzi számát, b) a parkolóhely-i kötelezettséget vállaló nevét, c) a parkolóhely-i kötelezettségben megállapított parkoló-férőhelyek számát, d) az i-megváltási díj és a használati-megváltási díj befizetett összegét, e) az átruházott parkolóhely-i kötelezettség keltét, f) a már megvalósult parkoló-férőhelyek számát, azok címét, helyrajzi számát. Záró rendelkezések 12. (1) E rendelet ai a kihirdetés napján lépnek hatályba. A rendelet 5-9. és a január 1-jén, a július 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló i ügyekben, illetőleg a folyamatban lévő fennmaradási engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. jegyző polgármester 39 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 2. (1)-(2) bekezdés 40 Módosította: 46/2009. (X. 22.) Ör. 8. (2) bekezdés 41 Módosította: 19/2005. (V. 5.) Ör. 3.

9 1.SZÁMÚ MELLÉKLET FŐVÁROSI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK BELSŐ ZÓNA TERÜLETE ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI ZÓNA KITERJESZTETT TERÜLETE LAKÓTELEPI KERÜLETI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK KERÜLETI PARKOLÁSI RENDELET TERÜLETI LEHATÁROLÁSAI RÓMAI-CSILLAGHEGYI-BÉKÁSMEGYERI ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI ZÓNA KITERJESZTETT TERÜLETE HEGYVIDÉKI VÉDETT LAKÓTELEPI FILATORI-AQUINCUMI-KASZÁSDŰLŐI LAKÓTELEPI LAKÓTELEPI ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE HEGYVIDÉKI VÉDETT LAKÓTELEPI VÁROSKÖZPONTI BELSŐ-ÓBUDAI LAKÓTELEPI BELSŐ ZÓNA TERÜLETE VÁROSKÖZPONTI Módosította: 50/2004. (XII. 8.) Ör. 9. (1) bekezdés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. március 18. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (IV. 7.) RENDELETE 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HIRDETŐ BERENDEZÉSEK, HIRDETÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL A 23/2008.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE, UTCAJEGYZÉKE

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE, UTCAJEGYZÉKE ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE, UTCAJEGYZÉKE ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA Székhely: 01 1032 Budapest, Ágoston u. 2/a Telephely: 02 1035 Budapest, Váradi u. 15/a 03 1037 Budapest, Bécsi út 236. Ágoston u. Bécsi út

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

VÉDŐNŐI UTCAJEGYZÉK ÉRVÉNYES 2015. január 1-től

VÉDŐNŐI UTCAJEGYZÉK ÉRVÉNYES 2015. január 1-től VÉDŐNŐI UTCAJEGYZÉK ÉRVÉNYES 2015. január 1-től Utcanév Védőnő neve Védőnői tanácsadó címe Ádám u. Czákné Varga Ildikó 1039 Budapest, Csobánka tér 6. Ádámföldi u. Palejné Kurtz Zsuzsanna 1031 Budapest,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2008. december B-LVSZ

Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2008. december B-LVSZ B-LVSZ Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 33/2008. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. FEJEZET...16 A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI...16 III. FEJEZET...45 BEÉPÍTÉSRE

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai

II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008. (X.31.) rendelete a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

melléklet 1. A rendelet hatálya

melléklet 1. A rendelet hatálya melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási

Részletesebben