ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 3-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 110/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának évi költségvetés módosítása (I. forduló) Dr. Bácskai János polgármester Dr. Nagy Hajnalka jegyző Valamennyi bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem: I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege eft. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan eft az előirányzat növekedés. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátására negyedévente kap az Önkormányzat eft-ot. A közszférában dolgozók évi bérkompenzációjára járó január-február havi állami előirányzat módosítás összesen eft. Ebből az intézmények személyi juttatásai járulékokkal együtt eft-ot jelentenek. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai eft, a Közterület-felügyelet kiadásai 621 eft előirányzat növekedéssel járnak évtől az utcai szociális munka végzésére az önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtani. A pályázatot 3 évre nyertük meg, negyedévente eft hozzájárulást kapunk a FESZGYI által elvégzett feladatért. A évi intézményi informatika fejlesztési feladatok elszámolásával kapcsolatban a Kincstár befizetési kötelezettséget írt elő, mely összeget kamataival együtt eft-ot évben visszafizettünk. Ezzel egyidőben megfellebbeztük a döntés jogosságát, a Kincstár kérelmünket kedvezően bírálta el, az összeg visszautalásra került. II évi zárszámadás A évi zárszámadás 10. sz. melléklete alapján az intézmények, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa eft. Az Intézmények pénzmaradványa ebből eft, mely összeg az alulfinanszírozás összegével korrigálásra kerül, a évre áthozható felhasználható pénzmaradvány összege eft. 2

3 A felhasználható pénzmaradványból összességében az intézményeket eft-os befizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft, melyet korrigál az intézmények befizetési kötelezettsége eft-tal és a normatív állami támogatásból visszaigényelt eft. A felhasználható pénzmaradvány összege eft, melyből az intézmények részére eft alulfinanszírozást, a Kincstár felé pedig eft befizetési kötelezettséget kell teljesítenünk a szilárd útburkolat fel nem használt támogatása miatt. III. Képviselő-testületi döntések A képviselő-testület a 122/2012. (III.22.) sz. határozatával döntött a Közbiztonsági Közalapítvány költségvetési sor eft-os emeléséről, mivel a Budapesti Rendőrfőkapitányság által ezen összeg visszautalásra került Önkormányzatunk részére évi maradványösszeg címen. A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet által biztosított Közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatási igénylésével a Képviselőtestület egyetértett a 125/2012. (III.22.) sz. határozatában, és ezzel együtt döntött arról, hogy az FMK részére eft eszközállomány támogatást igénybe kíván venni. A támogatási összeg 10 %-nak megfelelő, bruttó 628 eft-os önrészt a Képviselőtestület biztosítja. A 135/2012. (III.22.) sz. határozatnak megfelelően évben eft-ot biztosítunk közszolgáltatási szerződés szerint a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének. A SEM IX. Zrt közszolgáltatási és támogatási szerződéseinek megkötésére és a megbízási szerződés módosítására született 116/2012. (III.22.) sz. határozat szerint a évi költségvetésben szereplő előirányzatokat a döntésnek megfelelően módosítani szükséges. IV. Átcsoportosítás A év eredeti előirányzat készítésekor bizonyos szerződéseknél még nem volt egyértelmű, hogy a kifizetések az Önkormányzatot vagy Polgármesteri Hivatalt terhelik-e. Emiatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között. Valamennyi tervezéssel kapcsolatos kiadást év elején egy költségvetési soron szerepeltettünk, azonban célszerű a lakóházfelújítási és intézményi tervezéseket külön soron nyilvántartani. Jelenleg eft előirányzatot biztosítunk az intézményi felújítási tervekre. 3

4 A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai között nyilvántartott telefonközpont kiépítés, bútor beszerzés és klíma beszerzés költségvetési sorokat átcsoportosítjuk, klíma beszerzésre eft-ot biztosítunk a további eszközbeszerzésekre eft-ot. V. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások A VII. kerülettel kötött ellátási szerződésre érkezett 780 eft-tal a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék előirányzatát növeljük meg, mivel az ezzel kapcsolatos feladatokat az intézmény végzi. A Kormányhivatalba átkerülő szabálysértési feladatok kapcsán az önkormányzatoknak személyi állományt kell biztosítani a feladat ellátásához. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása értelmében az átadó települési és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelesek befizetni az átadott létszámnak megfelelő bérköltséget és dologi kiadást. Emiatt eft-ot adunk át a Kormányhivatalnak. A Közterület felügyelet előirányzatait feladatváltozások miatt a kiemelt előirányzatokon belül rendezni szükséges. A 3/c sz. mellékleten belül bizonyos költségvetési sorok előirányzat változásai indokoltak. A parkfenntartás és a közutak üzemeltetése sorok eredeti előirányzatának összegében kizárólag a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés összege került megtervezésre. Azonban további kifizetések (pl. víz és csatorna díj, játszószerek felújítása, kártérítés fizetés) is terhelik a költségvetési sorokat, emiatt összességében eft-os növelés szükséges a 2 sor tekintetében. A lakáslemondás térítés soron a évi várható kifizetés nem fogja meghaladni a évről áthúzódó kifizetésekkel együtt az eft-ot, így eft-tal csökkenthető az előirányzat. Az ingatlanőrzést eft-tal szükséges emelni, annak ellenére, hogy a lakóház felújítások őrzési kiadásait csökkenteni kívánjuk. A november december havi őrzési költségek évi számlázása, az eredetileg nem tervezett Ferenc tér 9. őrhely 2006 évtől felhalmozódó elektromos díjhátralékának fizetési kötelezettsége, továbbá az Önkormányzatnál nem tervezett FESZOFE Kft által használt Gubacsi úti telephely őrzése indokolja a növekedést. A bérlakás és egyéb elidegenítés soron az időarányos teljesítéshez képest, az I. negyedévben több kötelezettség vállalás történt, az eft-os emelést a helyiség megszerzési díj eft-os csökkentésével lehet megoldani, mivel helyiség megszerzési díjra ezidáig nem történt kötelezettségvállalás. 4

5 Az Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások eft-os emelése néhány jövőben megkötendő új szerződés szerint szükséges. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelésre tervezett eft-os pályázati önrész elvehető, mivel a pályázat nem valósul meg. Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázathoz az eddig tervezett kiadásokon felül szorosan kapcsolódik, hogy a Leövey Klára Gimnáziumban liftet kell építeni, és az akadálymentesítést meg kell oldani, továbbá a beszerzett székeket át kell alakítani. Ezek tervezett költsége mindösszesen eft. A felújítási táblán belül bizonyos költségvetési sorok előirányzatait rendezni szükséges a várható kifizetések függvényében. Lakást ebben az évben már nem tervezünk vásárolni, ezért eft felszabadítható. Fogyatékkal élők eszközbeszerzésére idén nem terveztünk, legalább a tavalyi eredeti előirányzat összegét célszerű beállítani. Bölcsődeépítésre a közbeszerzési eljáráson nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük, a céltartalékba helyezett összeg az adott költségvetési sorra átcsoportosítható. Fentieken kívül a Rendelet 13. (3) bekezdésben foglaltak szerint a Képviselő-testületnek döntenie kell a költségvetésben tervezett eft-os államilag kamattámogatott fejlesztési célú hitel felvételéről. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Budapest, május Dr. Bácskai János s.k. polgármester 5

6 Határozati javaslatok 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1631 költségvetési soron szereplő e Ft-os államilag kamattámogatott fejlesztési célú hitelt fel kívánja venni. Felkéri a Polgármestert, hogy a hitel felvételével összefüggő eljárások lefolytatásáról és az eljárások végén a szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Bácskai János 2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a./2012. sz. előterjesztés mellékletét a a évi költségvetés módosításról szóló./2012. ( ) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. Határidő: Felelős: dr. Nagy Hajnalka 6

7 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A - Képviselőtestület figyelemmel az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes évi költségvetését: ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési egyenleggel ezer Ft finanszírozási bevétellel ezer Ft finanszírozási kiadással ezer Ft hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat: a) ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással biztosítja, 7

8 b) ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani. (3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a - Képviselőtestület - kizárólagos hatásköre. 2. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A - Képviselőtestület - az Áht. 6. (3) bekezdésében foglaltak alapján - a évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait: ezer Ft működési költségvetéssel ebből: ezer Ft személyi juttatással ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval ezer Ft dologi kiadással ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival ezer Ft szociális támogatással ezer Ft felhalmozási költségvetéssel ebből: ezer Ft felújítási kiadással ezer Ft beruházási célú kiadással ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással ezer Ft kölcsön nyújtással ezer Ft hitel kiadásokkal ezer Ft tartalékkal ebből: ezer Ft általános tartalékkal ezer Ft céltartalékkal állapítja meg. 3. (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép. 8

9 (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép. (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép. (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép. (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép. (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép. (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép. (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. (10) A A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. (14) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budapest, május dr. Nagy Hajnalka jegyző dr. Bácskai János polgármester 9

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22003-28/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 2 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január -i ülésére Tárgy: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a../2015. (..) önkormányzati rendelete a 2015.

Részletesebben

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2013. évi költségvetésről a 3/2013. (III.26) és a /2013. (IV.29) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben