J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 7-i üléséről 47-53/2008. ( ) ÖK. sz. határozat 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 7-én megtartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, valamint kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a testület tagjai közül 11 fő jelent meg az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában a következő változtatást javasolta: 4. napirendi pontot első napirendi pontként, erre való tekintettel az első napirendi pontot negyedik napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a zárt ülés napirendi pontjával, szavazzanak. Napirend előtti témák: - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József:: Június 3-án Jegyző úrral az óvodában nyugdíjas búcsúztatón vettünk részt. Június 7-én az Egészséges Gyereknap rendezvényt bonyolítottuk le nagy sikerrel. Köszönöm a szervezésben, lebonyolításban segítők munkáját. Június 8-án Pedagógusnapi ünnepséget tartottunk a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban. Június 10-én Jegyző úrral a Regionális Operatív Program keretében elkészült ceglédi ugyeri általános iskola avatásán vettünk részt. Június 13-án átadtuk a Közép-Magyarországi Operatív program keretében a Napsugár Óvodában az udvari játszóteret. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is részt vett az átadáson. Június 13-án az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 8. osztályosok ballagása zajlott le. Június 16-án Dr. Szép Tibor főjegyző úr látogatta meg önkormányzatunkat a zeneiskolai oktatás kérdésével kapcsolatban. Június 18-án az általános iskolában tanévzáró értekezleten vettünk részt Jegyző úrral. Ezen a napon két pedagógustól és két technikai dolgozótól búcsúztunk nyugdíjba vonulások alkalmából. Június 21-én Jegyző úrral, alpolgármester asszony részvételével a Patkós Irma Színház guinness rekord kísérletén vettünk részt. Andó László színi növendékei több színházi rekordot is megdöntöttek e napon. Június 21-én Jegyző úrral Többcélú Társulási ülésen, valamint Közgyűlésen vettünk részt, a Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően elkezdődnek a hulladéklerakók rekultivációs munkái. Várhatóan ezeket a munkákat első félévéig be kell fejeznie a kivitelezőnek. Június 23-án rendkívüli testületi ülésen tárgyaltuk az alapfokú művészetoktatási feladat ellátását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alapfokú művészeti oktatási feladatot önként vállalja, egyidejűleg Pest Megy Önkormányzatával július 9-én kötött megállapodástól eláll. Június 30-án a VÁTI KHT.-nak ellenőrzés céljából átadtuk a Napsugár Óvoda játszótéri projektjét, és elszámolását. 2

3 Július 1-én köztisztviselői napot tartottunk. Kérte a képviselő-testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József:: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (írásos) Török József: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló írásos beszámolót elfogadta. 1. napirendi pont Pályázat kiírása a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság július 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot. Megkérem Megyeri József elnököt szóbeli kiegészítését, tegye meg. Megyeri József: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a főiskolai könyvtárosi képesítéssel rendelkező közalkalmazott esetén a munkáltató tíz év szakmai gyakorlati időt is kiköthet. A határozati javaslatnak megfelelően a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. (7) bekezdésében foglaltak szerint a legalább ötéves szakmai gyakorlatot javasolta a bizottság elfogadni. Török József: Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak. 3

4 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 47/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII., törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 1. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére a Kulturális Közlönyben történő közzétételével pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: A pályázatot meghirdető szerv: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. Munkahely: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. Beosztás: igazgató A vezetői beosztás időtartama: 5 év, január december 31. Az állás betöltésének ideje: január 1. Pályázati feltételek: A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. (7) bekezdésében foglaltak szerint. A Pályázathoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottságok megismerhessék. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra. (Szolgálati lakás nem biztosított.) A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtás lejártát követő 30 napon belüli testületi ülésen. Egyéb információk: A pályázatot Török József polgármesternek címezve, zárt borítékban 2 példányban kell beadni. A borítékra kérjük ráírni: pályázat a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására. Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az 53/ telefonszámon kérhető. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 1. Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 4

5 2. napirendi pont Napsugár Óvoda beszámolója Szakmai előterjesztő: Kohlmayer Márta óvodavezető Török József: A Képviselő-testület évi munkatervének megfelelően az óvodavezető benyújtotta a nevelési év eltelt időszakának értékeléséről szóló vezetői beszámolóját. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat június 27-i, a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság július 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket. Dr. Nagy Gáborné: A beszámoló tartalmas és igényes. Pályázati és az alapítványi munka nagyon jó, üdvözlendőnek tartom az óvodában beindult mozgásfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokat, például az úszásoktatás, láb- és tartásjavító torna. A beszámoló végén a minőségfejlesztést dokumentálja az intézményvezető, ami azt mutatja, hogy egy jól működő folyamatról van szó. Fejlesztő foglalkozás mit takar? Kohlmayer Márta: Fejlesztő pedagógusunk végzi, iskola előtt álló gyerekeknek. Játékos, felkészítő foglalkozásokat tart, természetesen a logopédiai foglalkozáson túl. Dr. Nagy Gáborné: Azok a gyerekek, akik nem kérték a nemzetiségi fejlesztést a csigabiga csoportban voltak. Az ő ellátásuk hogyan történik? Kohlmayer Márta: Jelenleg 9 gyerek nem kéri a nemzetiségi fejlesztést. A továbbiakban is a csigabiga csoportban történik az ellátás. Egy szabad kezdeményezést párhuzamosan bonyolítunk a német kezdeményezés mellett, így adunk lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem kérték a német oktatást. Többnyire ábrázolás foglalkozást tarunk a részükre Ebben a csoportban kilenc órától két óvó néni foglalkozik a gyerekekkel. Török József: A beszámolóból látszik, hogy a minőségirányítás működik. Pedagógusok kapcsolata a dajkákkal halvány. Miért van ez? Kohlmayer Márta: Úgy gondolom, hogy a minőségirányítási értékelésben jó számok vannak. Ha minden intézményben csak ennyire rossz lenne a dolgozók kapcsolata, akkor gond nem lenne. Ebbe beletartozik az információáramlás is. Nincs olyan nagy probléma, amit ne lehetne az intézményen belül megoldani. Török József: Negatív képet mutat az óvodai étkeztetés minősége. Mennyire van az intézmény napi kapcsolatban a konyhát üzemeltető vállalkozóval? Kohlmayer Márta: Napi kapcsolatban nem vagyunk, de ha gondunk van, jelezzük a vállalkozó felé. A szülők a gyerekek véleményére adva értékelik az óvodai étkeztetést. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. 5

6 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 48/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Napsugár Óvoda beszámolóját megismerte és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester 3. napirendi pont Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díj, illetve tandíj szabályzat módosítása Szakmai előterjesztő: Czinege Józsefné igazgató Török József: Az írásos előterjesztést, valamint a térítési díjakra vonatkozó javaslatot a jelenlévők megkapták. A Képviselő-testület 41/2008. ( ) ÖK. sz. határozatával döntött az iskolában folyó alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója elkészítette a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát, mely a térítési díjak emelését foglalja magába. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság július 2-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását. Kérte a képviselőket tegyék meg észrevételüket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 49/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról, illetve tandíjakról szóló szabályzat módosítását e határozat melléklete szerint elfogadja. 2. A szabályzat módosítása a 2008/2009-es tanévkezdéskor lép hatályba. Határidő: szeptember 1. Felelős: Czinege Józsefné igazgató Pető Zsolt jegyző 6

7 MELLÉKLET az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díj, illetve tandíj szabályzat módosításáról szóló határozathoz A tanulmányi átlagtól függő térítési díjak fél évre 1. számú melléklet Kategória Tanulmányi átlag Érdemjegy Térítés (fél évre) I. 4,5-5 Jeles Ft II. 3,5-4 Jó Ft III. 2,5-3 Közepes Ft IV. 2 Elégséges Ft Kisképzősök, előképzősök térítési díja félévente 2. számú melléklet Kiselőképzősök (3-6 éves korig) Szolfézs előképzősök (6 éves kortól) Hangszeres előképzősök ,- Ft/félév ,- Ft/félév ,- Ft/félév 4. napirendi pont Sport Egyesületek tájékoztatója Szakmai előterjesztő: KSE elnöke, SZPCDSE elnöke Török József: Az írásos előterjesztést, valamint a két egyesület tájékoztatóját a jelenlévők megkapták. Megyeri József: Vannak megoldásra váró feladatok, épületgondok, melyet nyilvánvaló, hogy a testületnek szem előtt kell tartania és erre közös összefogással áldozni kell. Mivel a testületi ülésen részt vesz mind a két egyesület vezetője, hangot adok annak a véleményemnek, hogy a két sportegyesület ne egymástól elszigetelten, hanem teljes összefogással dolgozzon. Ez azért is indokolt, mert részben átfedések vannak a gyerekek létszámát tekintve. Ugyanakkor a szakbizottság javaslata az volt, hogy a jövőben a költségvetés elfogadásakor azt az elvet kövesse a Képviselő-testület, hogy a sportra biztosítson támogatást. A két egyesületnek meg kell egyeznie, nem mi fogjuk a két egyesület között a forrást szétosztani. Török József: Köszönte a kiegészítést. Kérte az elnökök szóbeli kiegészítését. Révész Imre a Községi Sport Egyesület Elnöke nem kívánta a tájékoztatót kiegészíteni. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 7

8 Héregi Mihály: A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület nem egy sportágra alapozott, ezért Megyeri József javaslatával ez nem egyeztethető össze. A másik egyesület egy tevékenységre szorítkozik. Nem tudom erre szükség van- e, mert a mi egyesületünkben nőiférfi kosárlabda, atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, turisztika sporttevékenységet is folytatunk. 140 gyermeket és közel 40 felnőttet foglalkoztatunk. Az önkormányzat 240 e Ft-ot megelőlegezett az egyesületnek, mai napig ezt nem kaptuk meg. Ez évben is megrendeztük a Szabó Pál Emléktornát az Általános Iskola vezetősével közösen, 12 iskola fogadta el meghívásunkat. A parkban testnevelő tanárunk emlékére táblát avattunk, ebbe is 50 e Ft az én zsebemből van benne. Gyerekekkel több tornát megnyertünk. Monori Erdőn május 1-én második alkalommal megrendezett Fehér Henrik Labdarúgó Emléktornán vettünk részt. A tornán részvevő csapatok: FTC, MTK, Budapesti Honvéd, Pestszentlőrinc, Pilis, Monori Erdő, Vasad-SZPCDSE. A vegyes csapatunk a második helyen az FTC csapatát legyőzve végzett. Nagyon sokat teszünk azért, hogy a diáksport területén a gyerekekkel foglalkozzunk. Férfi kosárlabdázóink nem tudnak bejutni az iskolai sportpályára, mert lakat került az ajtóra. Ez nagyon szomorú, mert az eredmények után nem ezt érdemlik a játékosok. Az általános iskolában lévő sportpályát a Ceglédbercelért Alapítvány működteti. A gyerekek a sportpályát használják, akkor azért fizetniük kell, holott az Ő szüleik is hozzájárultak a jótékonysági bálokon ahhoz, hogy ezt a pályát megvalósíthassák. Kérem Jegyző urat, hogy nézzen utána, hogy van- e arra lehetőség, hogy a pálya az iskola kezelésében maradjon. Török József: Kérem az elnök urat, hogy az egyesület életéről, munkájáról tájékoztassa a jelenlévőket. Héregi Mihály: Nem tudom, hogy Ceglédbercelen hány alapítvány van, és kitől lehetne a sportra támogatást kérni. De azt tudom, hogy az elmúlt héten választásra került sor, és a testület tagjai között van egy olyan ember, akit megválasztottak alapítványi elnöknek. Innentől kezdve nekem nem lesz arra lehetőségem, hogy támogatást kérjek. Török József: Nem értem az elnök úr hozzáállását a dolgokhoz. Az egyesület számlájára a megítélt támogatások átutalásra kerültek. Héregi Mihály: Úgy érzem, hogy az egyesület hátrányos helyzetben van. Ceglédbercelen minden sportlétesítményen lakat van, sportolni nem lehet. Megyeri József: Héregi Mihály elnök úr jelezte, hogy a Képviselő-testület tagjai között van egy ember, akit egy alapítványban elnöknek választottak és ezért nem lesz az egyesületnek esélye pénzügyi támogatásra pályázni. Héregi Mihály: Heim Tamás ajánlására Polónyi Pétert választották meg a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány Elnökének. Polónyi Péter: Nem értem az összefüggést. Ceglédbercelen két egyesület működik. Az egyik a Szabó Pál Ceglédbercelért Diáksport Egyesület a másik, pedig a Községi Sport Egyesület. Ez a két egyesület különféle forrásokból támogatáshoz jut. Ez lehet önkormányzati, szponzori és alapítványi. Az egyik alapítvány, aki adhat támogatást az a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány. Miért gondolja úgy Tisztelt Elnök úr, hogy bármilyen hátrányt szenved a diáksport egyesület azzal, hogy a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány Kuratóriumának Elnökévé engem választottak? 8

9 Héregi Mihály: A sógori összefüggés alapján, semmi más. Rokoni szálak fűződése alapján nincs miről beszélni. Polónyi Péter: Ezt a hangot és ezt a vádaskodást visszautasítom Egyrészt Heim Tamás nem a sógorom, jó lenne, ha a rokoni szálakat emlegetjük, akkor pontosan idéznénk ezeket a dolgokat. Most vagy téved, vagy szándékosan hazudik. Nem feltételezem az utóbbit, az előbbire viszont azt kérem, hogy helyesbítsen, mert nem igaz, amit beszél. Ha a diáksport egyesület bármilyen kérelmet az alapítványhoz beterjeszt, azt nem Én fogom eldönteni, hanem az alapítvány kuratóriuma, amit bizonyára Ön is tud, öt főből áll. Mind az 5 fő rokoni kapcsolatban áll a Községi Sport Egyesület tagjaival, és ezért olyan mértékben elfogult, hogy a normális munkát és az egyesület támogatását lehetetlenné teszi? Mind az öten Heim Tamás sógorai vagyunk? Héregi Mihály: Ezt nem tudom. Egyébként erre nem tudok konkrétan válaszolni, meg nem is akarok. Egyébként elképzelhető, hogy az Én megítélésem nem biztos, hogy megállja a helyét, de mindenféleképpen rokoni szálak fűződnek. Megyeri József képviselő a testületi ülésről távozott, a Képviselő-testület 10 fővel ülésezett tovább. Polónyi Péter: Meglehetősen kis település, úgy gondolom, hogy nagyon sok rokoni szál fűződik keresztül-kasul. Ezt feltételezi rólam, akkor ez sértő és visszautasítom. Ha bármikor bármilyen kérelmet most itt, vagy akár az elkövetkező napokban be tud mutatni, amit benyújtottak azóta, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok, és visszautasítottunk, akkor Én itt helyben és a falu nyilvánossága előtt felajánlom azt, hogy erre való hivatkozással elismerem ezt az összefonódást és lemondok erről a posztról. Nem érkezett támogatási kérelem az egyesület részéről az alapítványhoz, amióta Én vagyok az elnök, akkor miről beszélünk. Török József: Méltatlan az elnök úr részéről ez a vádaskodás. Az önkormányzatnak több számos feladata van, mit el kell látni. Tény és való, hogy a támogatások összegszerűsége nem nőtt. Nem tudjuk megmondani, hogy jövőre mit hoz az élet. A Képviselő-testület által biztosított támogatás az egyesületek rendelkezésére áll, az elnökök kérik a pénzeszköz felhasználását. Az intézmény vezetője meg tudja mondani, hogy miért került lakat az iskolára biztos, hogy nem Én tetettem rá. Az intézményben is van egy nyári munkarend, ezt tudomásul kell venni. Nincs technikai személyzet és nincs akkora felügyelet, így nem lehet az udvart és a bejáratot szabad prédára hagyni. Nyári időszakban sporttevékenységet kívánok folytatni, akkor azt egyeztetem az intézmény vezetőjével. Az egyik sport egyesület épületet tart fent és fizeti a közüzemi díjat, a másik sport egyesület ellenszolgáltatás nélkül egy önkormányzati ingatlanba dolgozhat. Ennek is van értéke, ha gondolja az elnök úr kiszámoltathatom, hogy a tornaterem egy órás használata mibe kerül. Az iskola sportpályát a Ceglédbercelért Alapítvány pályázta meg az önkormányzat hozzájárulásával, az önkormányzat földterületén. A pályázatnak megfelelően az alapítvány felel és gondozza ezt a pályát. Le kell ülni az alapítvány elnökével és egyeztetni kell, hogy ki milyen célra használná. Együttműködési megállapodást minden esetben meg kell kötni. Úgy gondolom, hogy az elnök úr a mai testületi ülésre indulatosan és felkészületlenül érkezett. Megpróbált mindenkit megsérteni, pedig ez az év nem így indult és nem ezekkel a szándékokkal. A Képviselőtestület mindig mérlegeli, hogy kinek és milyen feladatra, mennyi forrást biztosít. 9

10 Elnök úr Én tartózkodnák attól, hogy a két egyesület egymással kakaskodjon, eddig is meg voltak békésen, egymás mellett. Révész Imre: Elődöm Schönléber Zoltán januárjában eljuttatott Héregi Mihályhoz egy együttműködési megállapodás tervezetet, amit azóta sem kaptunk vissza. Ezzel kapcsolatban van javaslat, észrevétel akkor tárgyaljunk róla, mi hajlandóak vagyunk arra, hogy közös nevezőt találjunk. Koglerné Hernádi Ágnes: Érintett vagyok olyan szinten, hogy a női kosárlabda csapat tagja vagyok. Hetente kétszer tartunk edzést, az igazgató nővel állandóan kapcsolatban vagyunk. Kulcsunk van az épülethez és figyelünk a tornaterem használatára. Szükséges, akkor terembérleti díjat is fizetnénk, ezt is többször jeleztük már az intézményvezetőjének. Sokszor felajánlottuk segítségünket a takarításban, festésben is. Egyetértek Megyeri József képviselőtársam javaslatával, hogy a két egyesületnek labdarúgás terén le kellene ülni tárgyalni. Közösen sokkal jobban lehet dolgozni és a kitűzött célt megvalósítani. Megyeri István: Jó barátság alapja a pontos elszámolás. Erőforrásokat igénybe venni költségekkel jár. A tornaterem az iskola működéséhez tartozó vagyon. Az iskola költségvetésében a közoktatási feladatokhoz szükséges pénzeszközök, erőforrások biztosítva vannak. Iskolától nem lehet elvárni, hogy szolgáltatást végezzen, mert ehhez nincs pénze. Önkormányzatnak feladata van a sporttal kapcsolatban, ezeket össze lehet gyűjteni. Ehhez az önkormányzat némi forrással rendelkezik, mert bizonyos normatív támogatás, egyéb forrás a rendelkezésre áll. Önkormányzat felelőssége az, hogy a feladatokat ellássa, ehhez szükség van eszközállományra is. Ezt nem lehet kisajátítani egyik egyesületnek sem. Meg kell határozni, hogy egy létesítmény igénybevétele milyen kiadással jár. Együttműködési szerződést kell kötni, melyben meg kell jelölni a felelőst, és a felelősségre vonás kérdését is. Czinege Józsefné: Nyáron le kell zárni a tornatermet, de ennek ellenére mindenkinek a rendelkezésére áll. Aki megkeresett, azzal szerződést kötöttünk. Dr. Nagy Gáborné: Tömegsport, ifjúsági sport valamennyiünk szív ügye, mindenki szívesen nyújt ehhez segítséget. Elnök úr elmondta, hogy ki az, aki nem működik vele együtt: önkormányzat, iskolaigazgató, polgármester, Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány, Ceglédbercelért Alapítvány, Községi Sport Egyesület. El kellene azon gondolkoznia, hogyha mindenki szembe jön Önnel, akkor nem Ön megy rossz irányba? Nem a tevékenységére, hanem a stílusára, együttműködési készségére gondolok. Együttműködéshez két fél szükséges. Minden tiszteletem azoké az embereké, akik a község sportjáért, ifjúságért ingyen és bérmentve végzik a dolgukat, de amikor ilyen helyzet adódik, elgondolkozom azon, hogy ez a történet miről szól. A sportról, vagy a Héregi Mihályról? Szívesen invitálom az elnök urat bármilyek bizottsági ülésre, meg lehet nézni, hogyan készítjük elő a napirendi pontokat és ez mögött mennyi munka van. Török József: Megyeri képviselő úrral egyetértek. Egy évre előre meg kell tervezni az egyesületek munkáját. Ennek alapján mindent meg fogunk tenni az intézményvezetőkkel, alapítványokkal, hogy a településen működő sportélet legyen. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. 10

11 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Községi Sport Egyesület, valamint a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester 5. napirendi pont Víztározó központi vezérlésének meghibásodása Szakmai előterjesztő: Majercsik Sándor int. vez. Török József: Az előterjesztést, valamint a szakbizottságok határozati javaslatát a jelenlévők megkapták. Megkérem az intézményvezetőt szóbeli kiegészítését, tegye meg. Majercsik Sándor: június 04-én feltehetően villámcsapás következtében túlfeszültséget kapott a vezérlőegység a víztározónál. Ezért a tározóból érkező jel nem megfelelő értéket mutat, így a vezérlés nem működteti automatikusan a víztermelő kutakat. Tavalyi évben még sikerült elhárítani a hibákat. Három árajánlatot kértem, mindenki megtekintette a rendszert, a javítástól a rossz műszaki állapot miatt elzárkóztak. Az árajánlatokat áttekintve a S.A.S. Kft. megbízását javaslom. Jelenleg a kutak kézi üzemmódban működnek, ez megterhelő a kollégáknak és kockázatos a kutak kapcsolása is. Elfogadás esetén a kivitelezés három héten belül valósul meg. Török József: Kérte a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 51/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A település vízellátását biztosító központi vezérlőszekrény és az ivóvíztározó szintmérésének cseréjére, a túlfeszültség védelem kiépítésére - az árajánlatban meghatározott műszaki tartalommal - a S.A.S. Kft-t (Cegléd, Bajza út 20.) bízza meg Ft + ÁFA vállalási árért. 2. A költség fedezetét a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. Határidő: augusztus 15. Felelős: Török József polgármester Majercsik Sándor intézményvezető 11

12 6. napirendi pont Iskola utca burkolat felújítására benyújtott pályázat saját forrásának kiegészítése Török József: A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírása alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Iskola utca felújítására. A benyújtott pályázat ellenőrzését követően felhívással fordultak az önkormányzathoz a műszaki árajánlat számszaki hibájának korrigálása tárgyában. A beruházás teljes összege 2,-Ft-tal növekedett. A saját forrás összege 2,-Ft-tal emelkedett és így Ft lett. Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek határozatban kell vállalni a megnövelt saját forrás biztosítását. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság együttes ülés keretében megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Kérte a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 52/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. Az Iskola utca felújítására benyújtott KMRFT-TEUT-155/2008. számon regisztrált pályázatban vállalt önerőt 2.-Ft-tal kiegészíti, így a saját forrás összegét Ft-ra módosítja. 2. A pályázat megvalósításához szükséges Ft önerőt a diszkont kincstárjegy terhére biztosítja. 3. Megbízza Török József polgármestert a pályázat hiánypótlásához szükséges dokumentumok aláírására és benyújtására. Határidő: július 15. Felelős: Török József polgármester 7. napirendi pont Pályázat benyújtása a KMOP /B belterületi utak fejlesztése című kiírásra Török József: A Közép-Magyarországi Operatív program keretében Belterületi utak fejlesztése címmel pályázat került kiírásra. A korábbi kiírás alapján a Képviselő-testület már nyújtott be pályázatot, azonban forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 70 %, összege minimum 50 m Ft, maximum 500 m Ft lehet. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 5. A pályázat kedvező elbírálása esetén a projekt indításának várható időpontja: május, a várható zárási időpont az indítástól számított 3-3,5 hónap. Nyertes pályázat esetén következő alkalommal csak ben nyújthat be önkormányzatunk pályázatot belterületi utak építésére. A beruházás költségeinek alakulását az előterjesztés mellékletét képező főösszesítő, valamint a tervezői tételes költségvetési kiírás tartalmazza. 12

13 Megyeri István: Kérem a polgármester urat, hogy kábel tv-n keresztül tájékoztassa a lakosságot, hogy melyik földút aszfaltozása valósulhat meg a pályázat benyújtásával. Török József: Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi utcák megépítésére nyújtanánk be pályázatot. Hidasi István: Ceglédbercel összes útjai milyen nagyságrendet jelentenek, és a felsorolt utcák kivitelezését követően mennyi marad még? Török József: Burkolt aszfalt felülete m, ebből 4817 m a földút. Jelen pillanatban ezzel a pályázattal 2768 m valósulna meg és 2049 m földút vár még kivitelezésre. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 53/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A KMOP /B Belterületi utak fejlesztése című kiírás alapján pályázatot nyújt be az Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi utcák megépítésére. 2. A beruházás költségei: Beruházás teljes összege: Támogatási igény: Önkormányzati önerő: ,-Ft ,-Ft ,-Ft 3. A projekt megvalósításához szükséges pályázati saját forrást, Ft-ot a diszkont kincstárjegy terhére biztosítja. 4. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. Határidő: szeptember 5. Felelős: Török József polgármester 8. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

2./ Beszámoló a támogatott szervezetek tevékenységéről. 3./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti munka értékelése

2./ Beszámoló a támogatott szervezetek tevékenységéről. 3./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti munka értékelése 4/2013.(V.30.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május hó 30. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9.

HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 440,- Ft VIII. Évfolyam 6-8. szám - 2014. június-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2014. augusztus 8-9. HÍRLÉTRA Díjak és elismerések az iskolában A Klebelsberg

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben