J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 7-i üléséről 47-53/2008. ( ) ÖK. sz. határozat 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 7-én megtartott üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, valamint kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a testület tagjai közül 11 fő jelent meg az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában a következő változtatást javasolta: 4. napirendi pontot első napirendi pontként, erre való tekintettel az első napirendi pontot negyedik napirendként tárgyalja a Képviselő-testület. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. Török József: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a zárt ülés napirendi pontjával, szavazzanak. Napirend előtti témák: - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József:: Június 3-án Jegyző úrral az óvodában nyugdíjas búcsúztatón vettünk részt. Június 7-én az Egészséges Gyereknap rendezvényt bonyolítottuk le nagy sikerrel. Köszönöm a szervezésben, lebonyolításban segítők munkáját. Június 8-án Pedagógusnapi ünnepséget tartottunk a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban. Június 10-én Jegyző úrral a Regionális Operatív Program keretében elkészült ceglédi ugyeri általános iskola avatásán vettünk részt. Június 13-án átadtuk a Közép-Magyarországi Operatív program keretében a Napsugár Óvodában az udvari játszóteret. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is részt vett az átadáson. Június 13-án az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 8. osztályosok ballagása zajlott le. Június 16-án Dr. Szép Tibor főjegyző úr látogatta meg önkormányzatunkat a zeneiskolai oktatás kérdésével kapcsolatban. Június 18-án az általános iskolában tanévzáró értekezleten vettünk részt Jegyző úrral. Ezen a napon két pedagógustól és két technikai dolgozótól búcsúztunk nyugdíjba vonulások alkalmából. Június 21-én Jegyző úrral, alpolgármester asszony részvételével a Patkós Irma Színház guinness rekord kísérletén vettünk részt. Andó László színi növendékei több színházi rekordot is megdöntöttek e napon. Június 21-én Jegyző úrral Többcélú Társulási ülésen, valamint Közgyűlésen vettünk részt, a Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően elkezdődnek a hulladéklerakók rekultivációs munkái. Várhatóan ezeket a munkákat első félévéig be kell fejeznie a kivitelezőnek. Június 23-án rendkívüli testületi ülésen tárgyaltuk az alapfokú művészetoktatási feladat ellátását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alapfokú művészeti oktatási feladatot önként vállalja, egyidejűleg Pest Megy Önkormányzatával július 9-én kötött megállapodástól eláll. Június 30-án a VÁTI KHT.-nak ellenőrzés céljából átadtuk a Napsugár Óvoda játszótéri projektjét, és elszámolását. 2

3 Július 1-én köztisztviselői napot tartottunk. Kérte a képviselő-testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József:: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (írásos) Török József: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló írásos beszámolót elfogadta. 1. napirendi pont Pályázat kiírása a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az előterjesztést és a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság július 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot. Megkérem Megyeri József elnököt szóbeli kiegészítését, tegye meg. Megyeri József: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a főiskolai könyvtárosi képesítéssel rendelkező közalkalmazott esetén a munkáltató tíz év szakmai gyakorlati időt is kiköthet. A határozati javaslatnak megfelelően a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. (7) bekezdésében foglaltak szerint a legalább ötéves szakmai gyakorlatot javasolta a bizottság elfogadni. Török József: Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak. 3

4 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 47/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII., törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 1. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére a Kulturális Közlönyben történő közzétételével pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: A pályázatot meghirdető szerv: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. Munkahely: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. Beosztás: igazgató A vezetői beosztás időtartama: 5 év, január december 31. Az állás betöltésének ideje: január 1. Pályázati feltételek: A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. (7) bekezdésében foglaltak szerint. A Pályázathoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottságok megismerhessék. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra. (Szolgálati lakás nem biztosított.) A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtás lejártát követő 30 napon belüli testületi ülésen. Egyéb információk: A pályázatot Török József polgármesternek címezve, zárt borítékban 2 példányban kell beadni. A borítékra kérjük ráírni: pályázat a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására. Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az 53/ telefonszámon kérhető. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 1. Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 4

5 2. napirendi pont Napsugár Óvoda beszámolója Szakmai előterjesztő: Kohlmayer Márta óvodavezető Török József: A Képviselő-testület évi munkatervének megfelelően az óvodavezető benyújtotta a nevelési év eltelt időszakának értékeléséről szóló vezetői beszámolóját. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat június 27-i, a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság július 2-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket. Dr. Nagy Gáborné: A beszámoló tartalmas és igényes. Pályázati és az alapítványi munka nagyon jó, üdvözlendőnek tartom az óvodában beindult mozgásfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokat, például az úszásoktatás, láb- és tartásjavító torna. A beszámoló végén a minőségfejlesztést dokumentálja az intézményvezető, ami azt mutatja, hogy egy jól működő folyamatról van szó. Fejlesztő foglalkozás mit takar? Kohlmayer Márta: Fejlesztő pedagógusunk végzi, iskola előtt álló gyerekeknek. Játékos, felkészítő foglalkozásokat tart, természetesen a logopédiai foglalkozáson túl. Dr. Nagy Gáborné: Azok a gyerekek, akik nem kérték a nemzetiségi fejlesztést a csigabiga csoportban voltak. Az ő ellátásuk hogyan történik? Kohlmayer Márta: Jelenleg 9 gyerek nem kéri a nemzetiségi fejlesztést. A továbbiakban is a csigabiga csoportban történik az ellátás. Egy szabad kezdeményezést párhuzamosan bonyolítunk a német kezdeményezés mellett, így adunk lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem kérték a német oktatást. Többnyire ábrázolás foglalkozást tarunk a részükre Ebben a csoportban kilenc órától két óvó néni foglalkozik a gyerekekkel. Török József: A beszámolóból látszik, hogy a minőségirányítás működik. Pedagógusok kapcsolata a dajkákkal halvány. Miért van ez? Kohlmayer Márta: Úgy gondolom, hogy a minőségirányítási értékelésben jó számok vannak. Ha minden intézményben csak ennyire rossz lenne a dolgozók kapcsolata, akkor gond nem lenne. Ebbe beletartozik az információáramlás is. Nincs olyan nagy probléma, amit ne lehetne az intézményen belül megoldani. Török József: Negatív képet mutat az óvodai étkeztetés minősége. Mennyire van az intézmény napi kapcsolatban a konyhát üzemeltető vállalkozóval? Kohlmayer Márta: Napi kapcsolatban nem vagyunk, de ha gondunk van, jelezzük a vállalkozó felé. A szülők a gyerekek véleményére adva értékelik az óvodai étkeztetést. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. 5

6 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 48/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Napsugár Óvoda beszámolóját megismerte és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester 3. napirendi pont Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díj, illetve tandíj szabályzat módosítása Szakmai előterjesztő: Czinege Józsefné igazgató Török József: Az írásos előterjesztést, valamint a térítési díjakra vonatkozó javaslatot a jelenlévők megkapták. A Képviselő-testület 41/2008. ( ) ÖK. sz. határozatával döntött az iskolában folyó alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója elkészítette a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát, mely a térítési díjak emelését foglalja magába. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság július 2-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását. Kérte a képviselőket tegyék meg észrevételüket. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 49/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról, illetve tandíjakról szóló szabályzat módosítását e határozat melléklete szerint elfogadja. 2. A szabályzat módosítása a 2008/2009-es tanévkezdéskor lép hatályba. Határidő: szeptember 1. Felelős: Czinege Józsefné igazgató Pető Zsolt jegyző 6

7 MELLÉKLET az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díj, illetve tandíj szabályzat módosításáról szóló határozathoz A tanulmányi átlagtól függő térítési díjak fél évre 1. számú melléklet Kategória Tanulmányi átlag Érdemjegy Térítés (fél évre) I. 4,5-5 Jeles Ft II. 3,5-4 Jó Ft III. 2,5-3 Közepes Ft IV. 2 Elégséges Ft Kisképzősök, előképzősök térítési díja félévente 2. számú melléklet Kiselőképzősök (3-6 éves korig) Szolfézs előképzősök (6 éves kortól) Hangszeres előképzősök ,- Ft/félév ,- Ft/félév ,- Ft/félév 4. napirendi pont Sport Egyesületek tájékoztatója Szakmai előterjesztő: KSE elnöke, SZPCDSE elnöke Török József: Az írásos előterjesztést, valamint a két egyesület tájékoztatóját a jelenlévők megkapták. Megyeri József: Vannak megoldásra váró feladatok, épületgondok, melyet nyilvánvaló, hogy a testületnek szem előtt kell tartania és erre közös összefogással áldozni kell. Mivel a testületi ülésen részt vesz mind a két egyesület vezetője, hangot adok annak a véleményemnek, hogy a két sportegyesület ne egymástól elszigetelten, hanem teljes összefogással dolgozzon. Ez azért is indokolt, mert részben átfedések vannak a gyerekek létszámát tekintve. Ugyanakkor a szakbizottság javaslata az volt, hogy a jövőben a költségvetés elfogadásakor azt az elvet kövesse a Képviselő-testület, hogy a sportra biztosítson támogatást. A két egyesületnek meg kell egyeznie, nem mi fogjuk a két egyesület között a forrást szétosztani. Török József: Köszönte a kiegészítést. Kérte az elnökök szóbeli kiegészítését. Révész Imre a Községi Sport Egyesület Elnöke nem kívánta a tájékoztatót kiegészíteni. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 7

8 Héregi Mihály: A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület nem egy sportágra alapozott, ezért Megyeri József javaslatával ez nem egyeztethető össze. A másik egyesület egy tevékenységre szorítkozik. Nem tudom erre szükség van- e, mert a mi egyesületünkben nőiférfi kosárlabda, atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, turisztika sporttevékenységet is folytatunk. 140 gyermeket és közel 40 felnőttet foglalkoztatunk. Az önkormányzat 240 e Ft-ot megelőlegezett az egyesületnek, mai napig ezt nem kaptuk meg. Ez évben is megrendeztük a Szabó Pál Emléktornát az Általános Iskola vezetősével közösen, 12 iskola fogadta el meghívásunkat. A parkban testnevelő tanárunk emlékére táblát avattunk, ebbe is 50 e Ft az én zsebemből van benne. Gyerekekkel több tornát megnyertünk. Monori Erdőn május 1-én második alkalommal megrendezett Fehér Henrik Labdarúgó Emléktornán vettünk részt. A tornán részvevő csapatok: FTC, MTK, Budapesti Honvéd, Pestszentlőrinc, Pilis, Monori Erdő, Vasad-SZPCDSE. A vegyes csapatunk a második helyen az FTC csapatát legyőzve végzett. Nagyon sokat teszünk azért, hogy a diáksport területén a gyerekekkel foglalkozzunk. Férfi kosárlabdázóink nem tudnak bejutni az iskolai sportpályára, mert lakat került az ajtóra. Ez nagyon szomorú, mert az eredmények után nem ezt érdemlik a játékosok. Az általános iskolában lévő sportpályát a Ceglédbercelért Alapítvány működteti. A gyerekek a sportpályát használják, akkor azért fizetniük kell, holott az Ő szüleik is hozzájárultak a jótékonysági bálokon ahhoz, hogy ezt a pályát megvalósíthassák. Kérem Jegyző urat, hogy nézzen utána, hogy van- e arra lehetőség, hogy a pálya az iskola kezelésében maradjon. Török József: Kérem az elnök urat, hogy az egyesület életéről, munkájáról tájékoztassa a jelenlévőket. Héregi Mihály: Nem tudom, hogy Ceglédbercelen hány alapítvány van, és kitől lehetne a sportra támogatást kérni. De azt tudom, hogy az elmúlt héten választásra került sor, és a testület tagjai között van egy olyan ember, akit megválasztottak alapítványi elnöknek. Innentől kezdve nekem nem lesz arra lehetőségem, hogy támogatást kérjek. Török József: Nem értem az elnök úr hozzáállását a dolgokhoz. Az egyesület számlájára a megítélt támogatások átutalásra kerültek. Héregi Mihály: Úgy érzem, hogy az egyesület hátrányos helyzetben van. Ceglédbercelen minden sportlétesítményen lakat van, sportolni nem lehet. Megyeri József: Héregi Mihály elnök úr jelezte, hogy a Képviselő-testület tagjai között van egy ember, akit egy alapítványban elnöknek választottak és ezért nem lesz az egyesületnek esélye pénzügyi támogatásra pályázni. Héregi Mihály: Heim Tamás ajánlására Polónyi Pétert választották meg a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány Elnökének. Polónyi Péter: Nem értem az összefüggést. Ceglédbercelen két egyesület működik. Az egyik a Szabó Pál Ceglédbercelért Diáksport Egyesület a másik, pedig a Községi Sport Egyesület. Ez a két egyesület különféle forrásokból támogatáshoz jut. Ez lehet önkormányzati, szponzori és alapítványi. Az egyik alapítvány, aki adhat támogatást az a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány. Miért gondolja úgy Tisztelt Elnök úr, hogy bármilyen hátrányt szenved a diáksport egyesület azzal, hogy a Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány Kuratóriumának Elnökévé engem választottak? 8

9 Héregi Mihály: A sógori összefüggés alapján, semmi más. Rokoni szálak fűződése alapján nincs miről beszélni. Polónyi Péter: Ezt a hangot és ezt a vádaskodást visszautasítom Egyrészt Heim Tamás nem a sógorom, jó lenne, ha a rokoni szálakat emlegetjük, akkor pontosan idéznénk ezeket a dolgokat. Most vagy téved, vagy szándékosan hazudik. Nem feltételezem az utóbbit, az előbbire viszont azt kérem, hogy helyesbítsen, mert nem igaz, amit beszél. Ha a diáksport egyesület bármilyen kérelmet az alapítványhoz beterjeszt, azt nem Én fogom eldönteni, hanem az alapítvány kuratóriuma, amit bizonyára Ön is tud, öt főből áll. Mind az 5 fő rokoni kapcsolatban áll a Községi Sport Egyesület tagjaival, és ezért olyan mértékben elfogult, hogy a normális munkát és az egyesület támogatását lehetetlenné teszi? Mind az öten Heim Tamás sógorai vagyunk? Héregi Mihály: Ezt nem tudom. Egyébként erre nem tudok konkrétan válaszolni, meg nem is akarok. Egyébként elképzelhető, hogy az Én megítélésem nem biztos, hogy megállja a helyét, de mindenféleképpen rokoni szálak fűződnek. Megyeri József képviselő a testületi ülésről távozott, a Képviselő-testület 10 fővel ülésezett tovább. Polónyi Péter: Meglehetősen kis település, úgy gondolom, hogy nagyon sok rokoni szál fűződik keresztül-kasul. Ezt feltételezi rólam, akkor ez sértő és visszautasítom. Ha bármikor bármilyen kérelmet most itt, vagy akár az elkövetkező napokban be tud mutatni, amit benyújtottak azóta, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok, és visszautasítottunk, akkor Én itt helyben és a falu nyilvánossága előtt felajánlom azt, hogy erre való hivatkozással elismerem ezt az összefonódást és lemondok erről a posztról. Nem érkezett támogatási kérelem az egyesület részéről az alapítványhoz, amióta Én vagyok az elnök, akkor miről beszélünk. Török József: Méltatlan az elnök úr részéről ez a vádaskodás. Az önkormányzatnak több számos feladata van, mit el kell látni. Tény és való, hogy a támogatások összegszerűsége nem nőtt. Nem tudjuk megmondani, hogy jövőre mit hoz az élet. A Képviselő-testület által biztosított támogatás az egyesületek rendelkezésére áll, az elnökök kérik a pénzeszköz felhasználását. Az intézmény vezetője meg tudja mondani, hogy miért került lakat az iskolára biztos, hogy nem Én tetettem rá. Az intézményben is van egy nyári munkarend, ezt tudomásul kell venni. Nincs technikai személyzet és nincs akkora felügyelet, így nem lehet az udvart és a bejáratot szabad prédára hagyni. Nyári időszakban sporttevékenységet kívánok folytatni, akkor azt egyeztetem az intézmény vezetőjével. Az egyik sport egyesület épületet tart fent és fizeti a közüzemi díjat, a másik sport egyesület ellenszolgáltatás nélkül egy önkormányzati ingatlanba dolgozhat. Ennek is van értéke, ha gondolja az elnök úr kiszámoltathatom, hogy a tornaterem egy órás használata mibe kerül. Az iskola sportpályát a Ceglédbercelért Alapítvány pályázta meg az önkormányzat hozzájárulásával, az önkormányzat földterületén. A pályázatnak megfelelően az alapítvány felel és gondozza ezt a pályát. Le kell ülni az alapítvány elnökével és egyeztetni kell, hogy ki milyen célra használná. Együttműködési megállapodást minden esetben meg kell kötni. Úgy gondolom, hogy az elnök úr a mai testületi ülésre indulatosan és felkészületlenül érkezett. Megpróbált mindenkit megsérteni, pedig ez az év nem így indult és nem ezekkel a szándékokkal. A Képviselőtestület mindig mérlegeli, hogy kinek és milyen feladatra, mennyi forrást biztosít. 9

10 Elnök úr Én tartózkodnák attól, hogy a két egyesület egymással kakaskodjon, eddig is meg voltak békésen, egymás mellett. Révész Imre: Elődöm Schönléber Zoltán januárjában eljuttatott Héregi Mihályhoz egy együttműködési megállapodás tervezetet, amit azóta sem kaptunk vissza. Ezzel kapcsolatban van javaslat, észrevétel akkor tárgyaljunk róla, mi hajlandóak vagyunk arra, hogy közös nevezőt találjunk. Koglerné Hernádi Ágnes: Érintett vagyok olyan szinten, hogy a női kosárlabda csapat tagja vagyok. Hetente kétszer tartunk edzést, az igazgató nővel állandóan kapcsolatban vagyunk. Kulcsunk van az épülethez és figyelünk a tornaterem használatára. Szükséges, akkor terembérleti díjat is fizetnénk, ezt is többször jeleztük már az intézményvezetőjének. Sokszor felajánlottuk segítségünket a takarításban, festésben is. Egyetértek Megyeri József képviselőtársam javaslatával, hogy a két egyesületnek labdarúgás terén le kellene ülni tárgyalni. Közösen sokkal jobban lehet dolgozni és a kitűzött célt megvalósítani. Megyeri István: Jó barátság alapja a pontos elszámolás. Erőforrásokat igénybe venni költségekkel jár. A tornaterem az iskola működéséhez tartozó vagyon. Az iskola költségvetésében a közoktatási feladatokhoz szükséges pénzeszközök, erőforrások biztosítva vannak. Iskolától nem lehet elvárni, hogy szolgáltatást végezzen, mert ehhez nincs pénze. Önkormányzatnak feladata van a sporttal kapcsolatban, ezeket össze lehet gyűjteni. Ehhez az önkormányzat némi forrással rendelkezik, mert bizonyos normatív támogatás, egyéb forrás a rendelkezésre áll. Önkormányzat felelőssége az, hogy a feladatokat ellássa, ehhez szükség van eszközállományra is. Ezt nem lehet kisajátítani egyik egyesületnek sem. Meg kell határozni, hogy egy létesítmény igénybevétele milyen kiadással jár. Együttműködési szerződést kell kötni, melyben meg kell jelölni a felelőst, és a felelősségre vonás kérdését is. Czinege Józsefné: Nyáron le kell zárni a tornatermet, de ennek ellenére mindenkinek a rendelkezésére áll. Aki megkeresett, azzal szerződést kötöttünk. Dr. Nagy Gáborné: Tömegsport, ifjúsági sport valamennyiünk szív ügye, mindenki szívesen nyújt ehhez segítséget. Elnök úr elmondta, hogy ki az, aki nem működik vele együtt: önkormányzat, iskolaigazgató, polgármester, Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány, Ceglédbercelért Alapítvány, Községi Sport Egyesület. El kellene azon gondolkoznia, hogyha mindenki szembe jön Önnel, akkor nem Ön megy rossz irányba? Nem a tevékenységére, hanem a stílusára, együttműködési készségére gondolok. Együttműködéshez két fél szükséges. Minden tiszteletem azoké az embereké, akik a község sportjáért, ifjúságért ingyen és bérmentve végzik a dolgukat, de amikor ilyen helyzet adódik, elgondolkozom azon, hogy ez a történet miről szól. A sportról, vagy a Héregi Mihályról? Szívesen invitálom az elnök urat bármilyek bizottsági ülésre, meg lehet nézni, hogyan készítjük elő a napirendi pontokat és ez mögött mennyi munka van. Török József: Megyeri képviselő úrral egyetértek. Egy évre előre meg kell tervezni az egyesületek munkáját. Ennek alapján mindent meg fogunk tenni az intézményvezetőkkel, alapítványokkal, hogy a településen működő sportélet legyen. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. 10

11 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Községi Sport Egyesület, valamint a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. Határidő: azonnal Felelős: Török József polgármester 5. napirendi pont Víztározó központi vezérlésének meghibásodása Szakmai előterjesztő: Majercsik Sándor int. vez. Török József: Az előterjesztést, valamint a szakbizottságok határozati javaslatát a jelenlévők megkapták. Megkérem az intézményvezetőt szóbeli kiegészítését, tegye meg. Majercsik Sándor: június 04-én feltehetően villámcsapás következtében túlfeszültséget kapott a vezérlőegység a víztározónál. Ezért a tározóból érkező jel nem megfelelő értéket mutat, így a vezérlés nem működteti automatikusan a víztermelő kutakat. Tavalyi évben még sikerült elhárítani a hibákat. Három árajánlatot kértem, mindenki megtekintette a rendszert, a javítástól a rossz műszaki állapot miatt elzárkóztak. Az árajánlatokat áttekintve a S.A.S. Kft. megbízását javaslom. Jelenleg a kutak kézi üzemmódban működnek, ez megterhelő a kollégáknak és kockázatos a kutak kapcsolása is. Elfogadás esetén a kivitelezés három héten belül valósul meg. Török József: Kérte a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 51/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A település vízellátását biztosító központi vezérlőszekrény és az ivóvíztározó szintmérésének cseréjére, a túlfeszültség védelem kiépítésére - az árajánlatban meghatározott műszaki tartalommal - a S.A.S. Kft-t (Cegléd, Bajza út 20.) bízza meg Ft + ÁFA vállalási árért. 2. A költség fedezetét a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. Határidő: augusztus 15. Felelős: Török József polgármester Majercsik Sándor intézményvezető 11

12 6. napirendi pont Iskola utca burkolat felújítására benyújtott pályázat saját forrásának kiegészítése Török József: A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírása alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Iskola utca felújítására. A benyújtott pályázat ellenőrzését követően felhívással fordultak az önkormányzathoz a műszaki árajánlat számszaki hibájának korrigálása tárgyában. A beruházás teljes összege 2,-Ft-tal növekedett. A saját forrás összege 2,-Ft-tal emelkedett és így Ft lett. Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek határozatban kell vállalni a megnövelt saját forrás biztosítását. Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság együttes ülés keretében megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Kérte a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 52/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. Az Iskola utca felújítására benyújtott KMRFT-TEUT-155/2008. számon regisztrált pályázatban vállalt önerőt 2.-Ft-tal kiegészíti, így a saját forrás összegét Ft-ra módosítja. 2. A pályázat megvalósításához szükséges Ft önerőt a diszkont kincstárjegy terhére biztosítja. 3. Megbízza Török József polgármestert a pályázat hiánypótlásához szükséges dokumentumok aláírására és benyújtására. Határidő: július 15. Felelős: Török József polgármester 7. napirendi pont Pályázat benyújtása a KMOP /B belterületi utak fejlesztése című kiírásra Török József: A Közép-Magyarországi Operatív program keretében Belterületi utak fejlesztése címmel pályázat került kiírásra. A korábbi kiírás alapján a Képviselő-testület már nyújtott be pályázatot, azonban forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 70 %, összege minimum 50 m Ft, maximum 500 m Ft lehet. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 5. A pályázat kedvező elbírálása esetén a projekt indításának várható időpontja: május, a várható zárási időpont az indítástól számított 3-3,5 hónap. Nyertes pályázat esetén következő alkalommal csak ben nyújthat be önkormányzatunk pályázatot belterületi utak építésére. A beruházás költségeinek alakulását az előterjesztés mellékletét képező főösszesítő, valamint a tervezői tételes költségvetési kiírás tartalmazza. 12

13 Megyeri István: Kérem a polgármester urat, hogy kábel tv-n keresztül tájékoztassa a lakosságot, hogy melyik földút aszfaltozása valósulhat meg a pályázat benyújtásával. Török József: Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi utcák megépítésére nyújtanánk be pályázatot. Hidasi István: Ceglédbercel összes útjai milyen nagyságrendet jelentenek, és a felsorolt utcák kivitelezését követően mennyi marad még? Török József: Burkolt aszfalt felülete m, ebből 4817 m a földút. Jelen pillanatban ezzel a pályázattal 2768 m valósulna meg és 2049 m földút vár még kivitelezésre. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 53/2008. ( ) ÖK. sz. határozat Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. A KMOP /B Belterületi utak fejlesztése című kiírás alapján pályázatot nyújt be az Ifjúság, Kassai, Kinizsi, Nagyváradi, Virág, Víg, Zrínyi utcák megépítésére. 2. A beruházás költségei: Beruházás teljes összege: Támogatási igény: Önkormányzati önerő: ,-Ft ,-Ft ,-Ft 3. A projekt megvalósításához szükséges pályázati saját forrást, Ft-ot a diszkont kincstárjegy terhére biztosítja. 4. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. Határidő: szeptember 5. Felelős: Török József polgármester 8. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem érkezett. 13

14 9. napirendi pont Egyebek Gimesi Jánosné: Megköszönöm azoknak a véradóknak a segítségét, akik a július 1-én megtartott Véradáson megjelentek. Török József: Tájékoztatom a megjelenteket, hogy Fazekas László Albertirsa Város Polgármestere tájékoztató levelet küldött önkormányzatunk részére a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatban. Beszámol arról, hogy a tisztító műtárgy június 30-ra, a kiszolgáló létesítmények, pedig szeptember 30-ra elkészülnek. A műszaki átadás tervezett időpontja szeptember 30. A próbaüzem befejezésére december 31-én kerül sor. Terveik szerint már a próbaüzem alatt október 1-től megszűnnek azok a kellemetlen szagok, melyek ma zavarják Ceglédbercel lakosságának normális életvitelét. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, július 14. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. július 16-i rendkívüli üléséről Készült: Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. július 16-i rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-i rendkívüli üléséről 74-77/2008. (09. 29.) ÖK. sz. határozat Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2008. január 28-án megtartott üléséről 3-9/2008. (01. 28.) ÖK. sz. határozat 1/2008. (II. 11.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben