1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a évi önkormányzati támogatással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: július 22-én órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Hákli Tibor alpolgármester Ivanics Attila képviselő Lomen János képviselő Pintér János képviselő Vendégek: Csizmár Gábor Sportegyesület elnöke Köszönti a megjelent képviselőket és meghívott vendéget. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Pintér János képviselő legyen. A Polgármester javasolja a tárgyalásra kerülő napirendek közé 5.napirendként felvenni a Tolmács-Bánk Óvoda megszűnéséből fakadó létszámcsökkentési támogatás iránti igény benyújtását. A képviselő-testület a javasolt napirendeket és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről Csizmár Gábor elszámolás a évi önkormányzati támogatással Sportegyesület elnöke 2. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, óvodavezető 4. Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelem 5. Tolmács-Bánk Óvoda megszűnéséből fakadó létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a évi önkormányzati támogatással Mindenki megkapta a Sportegyesület beszámolóját, nem tudom Gábor, szeretnéd e valamivel kiegészíteni? Csizmár Gábor, Sportegyesület elnöke Régebben sokkal nagyobb volt a külső támogatás, amit kaptunk, most nagy részben, kb. 90 %-ban már csak az önkormányzat támogatására számíthatunk. A sportöltöző felújításával kapcsolatos projekt összege bevételként és kiadásként is szerepel, mert amint megkaptuk, azonnal utaltuk is a kivitelező cégnek. A héten fog megtörténni az 1

2 elszámolás, jönnek ellenőrizni, hogy a kivitelezők megfelelően végezték e el a munkálatokat, és az ezzel kapcsolatosan bármilyen hiányosság, felelősség Őket terheli. Sok saját erőt is belefektettünk, mind az önkormányzat, mind a közvetlen barátok, család segítségével. A pályázat második részét is megnyertük, itt a locsoló rendszer, a körbe kerítés, és padok cseréje képezi majd a további fejlesztést. Tavalyról maradt Ft, amit átettünk az idei évre. A kupából kiestünk, aminek a bevétele idén hiányozni fog a költségvetésünkből, de emellett idén több alkalommal bérbe adtuk a pályánkat, amiből bevételt értünk el. A felnőtt csapatunk második helyen végzett a 2013-as év végén, ami a bajnoki évben félévnek számít, de a szezon végére célul tűztük ki a bajnokság megnyerését, ami sikerült is. Az edzőnk Kovács Imre maradt. Pár játékost szeretnénk igazolni majd mind az ifi, mind a felnőtt csapatba. Pintér János képviselő A beruházással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon szép lett a pálya, levetted a gondot az egész falu válláról, meg van oldva. Gratulálok a munkádhoz! Meg szeretném köszönni én is a Gábornak azt a sok munkát, amit a pályázattal kapcsolatosan is végzett! szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánk Sportegyesület évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta önkormányzati támogatás elszámolásáról és a sportegyesület tevékenységéről szóló sportegyesületi beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 60/2014. (VII.22.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről szóló, valamint a évi önkormányzati támogatással történő elszámolásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Felelős: - Ehhez kapcsolódik a 4. napirendi pontunk, ezért javaslom, beszéljük meg azt is most! A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az ülést a 4. napirend tárgyalásával folytatta. 4. Napirend Bánk Sportegyesület támogatás iránti kérelme Annak idején, amikor az emléktorna megrendezésre került, a képviselő-testület tagjait telefonon megkerestem, hogy érkezett egy ilyen kérelem, és szándékoznánk-e támogatni. Akkor abban maradtunk, hogy Ft-tal támogatjuk a Torma László emléktornát. Gondolom, akkor ezt fenntartjuk, és hozhatunk róla döntést, és utólag kifizethetjük. Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Ft-tal támogassuk a Sportegyesületet a Torma László emléktorna megrendezéséhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta emléktorna támogatásáról szóló kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 2

3 61/2014. (VII.22.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánk Sportegyesület által július 4-5. között megrendezett Torma László emléktornát Ft címzett támogatással támogatja. Az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület által támogatásként nyújtott ezen pénzeszköz átadás 35 %-a használható fel reprezentációs célú kiadásokra (vendéglátás). A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben történik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk Sportegyesület által július 4-5. között megrendezett Torma László emléktornához nyújtott címzett támogatás összegét Bánk Sportegyesület bankszámlájára átutalja. A támogatás felhasználásának önkormányzati rendeletben foglalt elszámolási határideje: szeptember 5. Csizmár Gábor elköszönt, és elhagyta az ülést. 2. Napirend Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Az előterjesztésből kiderül, hogy három helyen módosítjuk a rendeletet, de ez csak a mostani adóztatás fenntartását szolgálja, az adóztatásban változást gyakorlatilag nem okoz. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII.23.) önkormányzati RENDELETE A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Napirend Óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, óvodavezető A pályázatra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje június 30-a volt) az óvodavezetői munkakör ellátására 1 pályázat érkezett, a véleményeztetési eljárás megtörtént. A pályázati feltételeknek a pályázó megfelelt, a Zsuzsa 12 éves munkáját ismerve, bízom benne, hogy a továbbiakban is a gyerekek fejlődését figyelemmel kísérve fogja nevelői munkáját folytatni a bánki óvodában. A kinevezése mint óvónő, határozatlan időre szól, míg az óvodavezetői munkakör betöltése határozott ideig. 3

4 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Laczkovszkiné Homolya Zsuzsannát 5 évre kinevezzük a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetőjévé, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az óvodavezetői megbízásról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 62/2014. (VII.22.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (1) bekezdése alapján a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján figyelembe véve a szülői közösség véleményét, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján 3 fős szakértelemmel rendelkező bizottság véleményét - a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna pályázót augusztus 1. napjától határozott időre, július 31-ig a kinevezés szerinti munkaköre mellett - megbízza a Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával. Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Korm.rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. Határidő: augusztus Napirend Tolmács-Bánk Óvoda megszűnéséből fakadó létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása Megszüntettük a tolmácsi óvoda társulást, és ezáltal minden dolgozó jogviszonya megszűnik. Tolmácson egy dolgozó nem vállalja az új óvodában a továbbfoglalkoztatást, így létszámcsökkentésre kerül sor. Az 1 fő dolgozónak végkielégítés jár, és ehhez a kiadáshoz támogatást lehet igényelni, amit a tolmácsi önkormányzatnak, mint a társulás székhelyének az államkincstár felé kell benyújtani. Ehhez szükséges tőlünk is egy testületi határozat, mert a társulásnak tagjai voltunk, ami arról szól, hogy az álláshelyek megszüntetésre kerülnek, és az óvodai dolgozók továbbfoglalkoztatására a bánki önkormányzatnál nincs lehetőség, és 5 éven belül nem is állítjuk vissza ezeket az álláshelyeket, és hozzájárulunk, hogy a tolmácsi önkormányzat ehhez a kiadáshoz támogatási igényt nyújtson be. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy kinyilatkoztassuk, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda megszűnéséből fakadóan a tolmácsi óvodában foglalkoztatottak részére továbbfoglalkoztatási lehetőség az önkormányzatunknál nincs, és hozzájárulunk, hogy a tolmácsi önkormányzat létszámcsökkentési pályázatot nyújtson be 1 főre vonatkozóan, és elfogadja a kiosztott határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Tolmács-Bánk Óvoda megszűnéséből fakadó létszámcsökkentés témáját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 4

5 63/2014. (VII.22.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás tagja, a Társulás fenntartásában működő Tolmács-Bánk Óvoda intézmény július 31. napjával történő jogutód nélküli megszűnéséhez, illetve az óvodai létszámkeret megszűnéséhez kapcsolódóan nyilatkozik, hogy a megszűnő (létszámcsökkentéssel érintett) álláshelyeken foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve munkavállaló részére megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatására Bánk Község Önkormányzat fenntartói körén belüli költségvetési szervnél, mint munkáltatónál nincs lehetőség. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél a létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva, a továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség. Tolmács-Bánk Óvoda létszáma: 9 fő, a létszámcsökkentést követő létszáma: 0 fő. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszűnt álláshelyeket 5 éven belül nem állítja vissza. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Tolmács Község Önkormányzata, mint a Társulás székhely szerinti önkormányzata a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 1 főre vonatkozóan támogatás igénybevételére az 5/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatás iránti kérelmet nyújtson be. További napirend nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Pintér János képviselő 5

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 30-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzat hivatala,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37./2014. (VI.12.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. március 25-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

l J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. szeptember 28-án,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. június 25-én 14 00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye:

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Mária Kocsis Tibor Márkus László

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. július 11-én 13 30 órai kezdettel megtartott együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben