MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: , web: A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Mechatronika a lehetőségek iskolája

2 Tartalom I. Etikai kódex... 3 II. A házirend A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Étkezési térítési díj Tandíj és térítési díj A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A tájékoztatás formái és helyszínei A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések formái A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Csengetési rend Az iskolai tanulói munkarend A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai Az iskola nyitva tartása Teremhasználat Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Záró rendelkezések oldal

3 A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka célja, hogy az érettségi vizsga után olyan felnőtt emberek kerüljenek ki a falai közül, akik a konkrét tudáson és műveltségen túlmenően képesek emberileg is megállni a helyüket az élet különböző közösségeiben, és képesek kiegyensúlyozott, felelősségteljes és kiteljesedett életvezetésre. I. Etikai kódex Etikai kódexünk leglényegesebb pontjai a következők: Iskolánk mindennapjait a demokratikus szabályok betartása határozza meg. Az iskola tanulói, tanárai, dolgozói kölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és segítik egymás munkáját. A konfliktusok megoldásában keressük a kulturált, másokat nem sértő formákat. Iskolánk minden tanulója, pedagógusa és dolgozója lehetőséget kap arra, hogy tehetségét kibontakoztathassa. Iskolánkban mindenki elutasítja az agresszió mindenféle formáját. Mindannyian óvjuk természeti és épített környezetünket. 1. a) A diákoknak mint az oktatási-nevelési folyamat aktív résztvevőinek viselkedésükkel, magatartásukkal is hozzá kell járulniuk az iskolában folyó munka sikeréhez. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy egymást és az iskola minden dolgozóját tiszteljék, becsüljék egymás személyiségét és munkáját, amit természetesen pedagógusaiktól és az iskola minden dolgozójától joggal elvárhatnak. b) Diákjaink stílusa mely nem kevésbé fontos, mint a megszerzett tudás feleljen meg azoknak az általános normáknak, melyek konstruktív vitát, mindannyiunk számára jó hangulatú, félreértésektől mentes munkavégzést tesznek lehetővé. Meggyőződésük és mások véleményének tiszteletben tartása legyen egyensúlyban egymással. Problémák, konfliktusok esetén az érintett felek először egymással, kulturáltan próbálják megoldani a helyzetet. Ha ez valami miatt nem sikerülne, vonják be a problémamegoldásba az osztályfőnököt, majd az iskolavezetést. c) Mivel az iskolai munka olyan tevékenység, mely mindannyiunk közös erőfeszítése által lehet csak sikeres, és amelyet hétköznapi gondjaink befolyásolhatnak, fontosnak tartjuk, hogy kölcsönösen legyünk tekintettel ezekre, és tapintatosan segítsük egymást megoldásukban. d) Iskolánk csakúgy, mint a többi köznevelési intézmény viszonylag kis területen igen nagyszámú diákot, tanárt és technikai dolgozót foglalkoztat. Emiatt igen fontos, hogy mindannyian egyformán odafigyeljünk egymás testi-lelki épségére. e) A bennünket körülvevő környezet hatással van viselkedésünkre, így fontos, hogy ügyeljünk az épület és az azt körülvevő zöld terület állagának megóvására, bánjunk felelősséggel környezetünkkel, és aktívan vegyünk részt annak ápolásában. Lehetőségeihez mérten mindenki kapcsolódjon be az iskola által szervezett környezetvédelmi tevékenységekbe és akciókba. f) Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink külseje, ruházata legyen ápolt, kulturált és szélsőségektől mentes, egyéni ízlésviláguk ne sértse mások érzékenységét, öltözködésük ne legyen balesetveszélyes. A felsőbb évfolyamosok tartsák szem előtt, hogy külsejük, ruházatuk - csakúgy, mint viselkedésük - példaértékű lehet az alsóbb évfolyamok számára, ízlésviláguk alakításában jelentős szerep jut nekik. Elvárjuk, hogy tanulóink magatartásukkal és 3. oldal

4 öltözékükkel méltó módon tiszteljék meg ünnepi rendezvényeinket. Lányoknak sötét szoknya és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág, fehér ing viselése szükséges. Legyen mindannyiunk számára fontos az iskola hírnevének öregbítése, hagyományaink megőrzése. 2. Világunkban egyre többször szembesülünk az agresszió különböző formáival, az agresszió ott van a családok mindennapjaiban, a formális és az informális közösségek életében, szélsőséges formáiról rendszeresen tudósít a média. Az agresszió fogalmát a legtágabban értelmezzük, így ide tartozik a megvetés, a negligálás, az emberszámba se vétel, a káromkodás, a trágárság, a durvaság, a bántás, a sértés, a megalázás, a fenyegetés, a zsarolás, a kegyetlenkedés, a csicskáztatás. Ezek minden formájára reagálunk, mert a sehogy vagy rosszul kezelt agresszió a kapcsolatokat megrontja, vagy a már megromlott kapcsolatokat tovább mérgezi. Ezek hatással vannak a tanulási motivációra, az iskolai teljesítésre, a közösség életére, légkörére, az intézmény egész pedagógiai klímájára. 3. a) Diákjaink elsődleges feladata a tanulás, fontosnak tartjuk, hogy képességeik szerint, céljaikat szem előtt tartva, tudatosan végezzék munkájukat, lehetőség szerint vegyenek részt az iskolai és a magasabb szintű tanulmányi versenyeken. b) Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tanulóink ne passzív befogadóként, hanem aktívan vegyenek részt a tanítási órákon, mert kérdéseikkel, észrevételeikkel, megoldási javaslataikkal hozzájárulhatnak az órák színvonalának emeléséhez, munkájukkal segíthetik diáktársaikat és a szaktanárt. Iskolánk tanárai olyan légkört teremtenek az órákon, hogy tanulóink érzik, komolyan veszik őket, és véleményükre odafigyelnek. c) A tudás megszerzésének nem kizárólagos színtere az iskola, kívánatos, hogy tanulóink érdeklődjenek a külvilág eseményei iránt, és az iskolai foglalkozások mellett önállóan is gyarapítsák tudásukat. Iskolánk munkatársai is folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken, és ismereteiket irányított önképzéssel is gyarapítják. d) Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségi lét pozitív megélését, amihez iskolánk számos programot és sportolási lehetőséget biztosít. II. A házirend 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, a szakmai gyakorlatokon és egyéb iskolai rendezvényeken. A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden diák számára kötelezőek, azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet. Amennyiben a tanuló a számára kötelezően előírt foglalkozásról távol marad vagy elkésik, mulasztását, késését igazolnia kell. Kötelező iskolai rendezvények: tanévnyitó, Mechatronika-napok, polgáravatás, szalagavató, ballagás, tanévzáró, valamint a tanév során megrendezésre kerülő iskolai ünnepélyek, megemlékezések. A rendezvények időpontjának meghatározása a mindenkori éves rend ismeretében a tantestület javaslata és a diákbizottság, illetve a szülői közösség egyetértésével történik. 4. oldal

5 1.1.A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok a) A mulasztás első napjának délelőttjén a szülőnek/tanulónak tájékoztatnia kell a tanuló osztályfőnökét (telefonon, ben). b) A mulasztást követő első napon a tanuló köteles mulasztását osztályfőnökének igazolni. c) Előre látható mulasztást az osztályfőnöknek jelezni kell. d) A szülő egy tanév során összesen 3 alkalommal (alkalmanként legfeljebb 1 napot) igazolhat. e) Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola igazgatója adhat engedélyt az osztályfőnök véleményének meghallgatása után, ha a mulasztás okozta tanulmányi hátrány behozható, továbbá a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt. A kérvényt az igazgatónak írásban kell benyújtani legalább egy héttel a kért időpont előtt. Az engedélyt vagy az elutasítást a benyújtást követő ötödik tanítási napon belül a szülő írásban kapja meg. f) Ha a kiskorú tanuló bejelentés nélkül két napot meghaladóan távol marad az iskolától, osztályfőnöke az e-naplón keresztül felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. g) Az igazolatlan órák fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak maguk után. (3 óra után: osztályfőnöki figyelmeztetés, 5 óra után: osztályfőnöki megrovás, 10 óra után: igazgatóhelyettesi intés, 15 óra után: igazgatói intés, 25 óra után fegyelmi eljárás.) 1.2.A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok a) A tanórák zavartalanságának biztosítása érdekében a tanulónak az első tanítási órája előtt legalább 10 perccel az iskolában kell tartózkodnia. Ha a tanuló nem érkezik meg a foglalkozás kezdetére, a tanár beírja az e-naplóba. Ha a tanuló közben megérkezik, akkor későnek, a késés idejét percben megadva; ha nem jelenik meg az órán, akkor hiányzónak kell írni. b) A tanulónak a késését indokolnia, illetve igazolnia kell az osztályfőnökének. 2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 2.1.Étkezési térítési díj a) A gyermekétkeztetés térítési díját a fenntartó állapítja meg, amelynek megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. b) A térítési díjat az adott tanévre vonatkozó rend szerint előre kell megfizetni. c) Amennyiben a tanuló hiányzás miatt nem veszi igénybe az étkezést, és a szülő azt reggel 9 óráig bejelenti, a bejelentést követő naptól számítva a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. d) A jogszabályi előírásoknak megfelelő családok gyermekei 50%-os térítési díjkedvezményben részesülnek. 2.2.Tandíj és térítési díj A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottakat alkalmazzuk a tandíj, illetve térítési díj esetében. 5. oldal

6 2.3.A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulók szakmai gyakorlatukat az iskolai tanműhelyekben végzik a tantervben foglaltaknak megfelelően. Termelő tevékenységet nem folytatnak. A tanórai foglalkozás keretében készült eszköz amennyiben igényt tart rá a tanuló az iskolától kapott és felhasznált alapanyagok beszerzési díjának megfizetése után a tanuló tulajdonába kerülhet. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 3.1.A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapítható és adható, amennyiben az iskola rendelkezik ennek pénzügyi feltételeivel. Forrása lehet a pályázaton elnyert támogatás. A szociális támogatásnak kizárólag a rászorultság lehet a feltétele. Szociális ösztöndíjra vagy szociális támogatásra szülői vagy tanulói írásbeli kérelem alapján az osztályfőnök tehet javaslatot. A javaslatot bizottság véleményezi és terjeszti az igazgató elé döntésre. A bizottság vezetője a nevelési igazgatóhelyettes, tagja az osztályfőnök és az iskolai diákönkormányzat képviselője. Az igazgató döntési jogkörét a bizottságra vagy annak vezetőjére átruházhatja. Indokolt, rendkívüli esetben az igazgató dönthet szociális támogatásról. 3.2.A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje A tanulók tankönyvellátását az igazgató által megbízott iskolai dolgozó látja el. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére történt támogatás és könyvtári állományban lévő kölcsönkönyvek elosztása után esetleg fennmaradó könyvtári kölcsöntankönyvek a rászoruló tanulók számára hozzáférhetőek. A tanulók a könyvtárból kikölcsönözhetik. Minden kölcsöntankönyvet a tanév végén le kell adni. 4. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 4.1.A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tanulónak joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő kérdésben, különösen az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola működéséről. E jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló, az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait tiszteletben tartó magatartás fogadható el. Az a tanuló, aki mindezek alapján mond véleményt, sem erkölcsi, sem egyéb hátrányt nem szenvedhet. 4.2.A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A diákok és a szülők tájékoztatásáért az őket érintő lényeges kérdésekben az iskolavezetés felelős. 6. oldal

7 4.3.A tájékoztatás formái és helyszínei a) faliújságok, az iskola honlapja; b) az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus, a diákönkormányzati képviselő által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy szóbeli üzenet, c) a tájékoztatásért felelős személyek, illetve szervezet által összehívott fórum, értekezlet, gyűlés. 4.4.A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége a szabad véleménynyilvánítás és a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosítás, valamint a saját munkájával összefüggő információadás területére terjed ki. 5. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásukért, szorgalmukért, tanulmányi vagy egyéb munkában elért jó eredményükért jutalmazhatók: a) az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állíthatja a közösség elé, és dicséretét az e- naplón keresztül a szülőnek is tudomására hozza; b) az igazgató az osztálya vagy iskolája hírnevét teljesítményével növelő tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket e-naplón keresztül értesíti; c) az osztályban tanító tanárok határozatként a tanulót szaktárgyi vagy tantestületi dicséretben részesíthetik, amit az e-naplóba beírnak; az év végi dicséreteket az osztályfőnök a bizonyítványba és az anyakönyvbe írja be; d) az iskolai közösség érdekében végzett munkát a nevelőtestület dicsérettel jutalmazhatja, és erről a szülőket írásban értesíti; e) a dicséretben részesített tanulókat a nevelőtestület tanév végén oklevéllel, könyvvel jutalmazhatja; f) a kiemelkedő együttes eredményt elérő közösséget az igazgató csoportos jutalomban részesítheti (színházjegy, kirándulás stb.); g) a diákközösség, a DÖK, az öntevékeny diákkör és a diákmozgalmat segítő tanár kezdeményezheti az iskolai jutalmazást, illetve javasolhat a DÖK-nek a társadalmi szervek által adományozható jutalmakra, kitüntetésekre való felterjesztést egyénre és csoportokra egyaránt; h) a nevelőtestület ISKOLÁNKÉRT elnevezésű iskoladíjban részesítheti a végzős tanulókat. 6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A Házirendben megfogalmazottak betartása minden érintett kötelessége. A Házirend szabályainak megszegése fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után. 6.1.A fegyelmező intézkedések formái a) szaktanári figyelmeztetés; b) osztályfőnöki figyelmeztetés; c) osztályfőnöki intő; d) igazgatói figyelmeztető; e) igazgatói intő; f) nevelőtestületi intő. 7. oldal

8 A fegyelmező intézkedéseket az elektronikus naplóba kell beírni. Az iskola életét jelentősen zavaró, az osztályközösség keretein túlmutató fegyelmi vétség, rongálás, rendzavarás, a tanárral vagy a tanulótárssal szembeni megengedhetetlen viselkedés, az állampolgári jogok megsértése, vallási, faji megkülönböztető magatartás stb. vagy külső szerv által kezdeményezett és jogerősen lezárt büntető intézkedés esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárást indítunk. Ha a tanuló másik tanulót megver, bántalmaz, erőszakkal megaláz, iskolai fegyelmi eljárást von maga után. Az iskola épületében, valamint az iskola által szervezett programokon alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás, kábítószer-terjesztés, fegyverrel való visszaélés, mások testi épségének veszélyeztetése, illetve a dohányzás tilos. Az előírások megszegése fegyelmi eljárást von maga után. Ha értékes tárgy vagy felszerelés tűnik el, az iskola a rendőrségen feljelentést tesz. 6.2.A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei A Házirend a közösség együttélési szabályait tartalmazza. A szabályok be nem tartásával a tanulók megakadályozzák társaikat és önmagukat az eredményes munkavégzésben, tanulásban, személyiségük pozitív irányú kibontakozásában. Ezért a szabályok be nem tartásáért a tanulót különböző figyelmeztetésben részesítjük. a) A fegyelmező intézkedések célja a tanulók magatartásának, viselkedésének formálása, a nemkívánatos jelenségek időben történő felismerése és megszüntetése; a szülők tájékoztatása a gyermekükkel kapcsolatos problémákról. b) A jelzések tényszerűek legyenek; a tanulók és a szülők az együttműködésre való biztatást és ne az elutasítást érezzék. A figyelmeztetések mindig a közösség és az egyes tanulók érdekében történjenek. c) A különböző szintű intézkedéseknél betartjuk a fokozatosság elvét, kivéve az igen súlyos fegyelemsértések esetét. d) A problémák megfogalmazásánál tekintettel kell lenni a tanulók és szüleik emberi méltóságára. e) Az intézkedések segítsék elő a tanulók szocializálódását. 7. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az iskolába felvett tanuló az első tanítási héten, szülei az első szülői értekezleten megkapják az e- naplóhoz való hozzáférés lehetőségére vonatkozó információkat az osztályfőnöktől. 8. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje a) Az osztályozóvizsga követelménye tantárgyanként és évfolyamonként megegyezik az adott tantárgy tantárgyi követelményével, amely a pedagógiai programban mindenki számára hozzáférhető. b) Az iskola tanév közben az osztályozóvizsgákra három időpontot biztosít: november 2. és 3. hete; január 3. és 4. hete; február 2. és 3. hete. Ezen kívül a javítóvizsga időszakában: augusztus között van lehetőség osztályozóvizsgára. 8. oldal

9 c) Osztályozóvizsgára az iskola által elkészített formanyomtatványon lehet jelentkezni. A tanév közbeni vizsgákra október 1-ig, az augusztusi vizsgákra június 15-ig. d) Amennyiben a tanuló átvétele miatt kerül sor osztályozóvizsgára, ennek időpontját az igazgató határozza meg. 9. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend 9.1.Csengetési rend A tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik, a tanítási órák 45 percesek, az óraközi szüneteket a csengetési rend tartalmazza. 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Az iskola tanulóinak munkarendje Az órák kezdete előtt rövid figyelmeztető csengő, az órák és a szünetek végén hosszabb jelzőcsengő szól. a) Ha a tanítás valamilyen okból elmarad, annak pótlására szombati tanítás rendelhető el. b) Az iskolába való belépéskor a tanulónak igazolnia kell, hogy az iskola tanulója. Ez az iskolai beléptetőrendszer útján történik. A tanuló 2000 Ft-ért kapja meg a névre szóló belépőkártyáját, amelyet a beiratkozáskor kell megfizetni. b.a) Aki otthon hagyta vagy elvesztette a kártyáját, belépéskor a portán elhelyezett füzetbe köteles beírni az adatait. b.b) A kártya megrongálása, elvesztése esetén az új kártyát meg kell fizetni a mindenkori beszerzési költség függvényében. b.c) Az intézménybe való belépéssel kapcsolatos rendszabályok megsértése fegyelmező intézkedést von maga után. c) A tanulók tanítási idő alatt csak indokolt esetben hagyhatják el az iskola épületét az osztályfőnök vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes írásos engedélyével. d) Tanítási idő alatt a tanulók csak rendkívüli esetben látogathatók. e) Tanulói ügyintézés szünetekben, illetve tanítás után a titkárságon történik. f) Az iskola önkiszolgáló rendszerű ebédlőjében előzetes befizetés után 12 órától 14 óra 30 percig lehet ebédelni. Elvárjuk, hogy az érkezési sorrendet, a higiéniai előírásokat és a kulturált viselkedés szabályait tartsák be a tanulók. 10. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje a) A tanulóknak úgy kell a tanórákra megérkezniük, hogy a figyelmeztető csengetéskor munkára készen a teremben várják a tanárt. Kivételt képeznek az előadók, a szaktantermek és a tornaterem, továbbá az időlegesen védett termek, ahol a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 9. oldal

10 b) A hetes feladata, hogy az órákon legyen szivacs és elegendő kréta. Ha becsöngetés után 5 perccel még nincs tanár a teremben, a hetes köteles azt a titkárságon bejelenteni. c) Lyukas órában a tanulók a könyvtárban, a görög színházban vagy a számukra kijelölt üres teremben tartózkodhatnak. d) A testnevelés alól felmentett vagy könnyített testnevelésre utasított tanulók napközben a könyvtárban tartózkodhatnak. e) A folyosókon hangoskodni, szaladgálni nem lehet, a termekben folyó tanítást semmilyen módon nem szabad zavarni. f) Az öltözőszekrények zárásáról azok használói gondoskodnak. A tornatermi öltöző zárásáért a hetes vagy az ezzel megbízott tanuló felelős. Az elhagyott, illetve a nyitva maradt szekrényekből, termekből elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. g) A délutáni foglalkozásokon tanári felügyelet mellett vehetnek részt a tanulók. h) A talált tárgyakat, kulcsokat a portára; pénzt, pénztárcát, okmányokat a titkárságra kell leadni. 11. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanulók 11. és 12. évfolyamon választhatnak a Pedagógiai programban rögzített tárgyakból emeltés középszintű érettségi vizsgára való felkészítést. A 10. és 11. évfolyamos tanulók minden év május 20-ig jelentkezhetnek az erre rendszeresített űrlapon, amelyet a szülő és a tanuló is aláír. A jelentkezés a következő tanévre véglegesnek számít. Jelentkezés után a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Egy-egy csoport beindításához 10 fő szükséges. 12. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje a) A tanulók az iskola számítógépes rendszerét csak rendeltetésszerűen használhatják. b) A tanórákon, az iskolai foglalkozások alatt a mobiltelefon használata tilos. Amennyiben a tanuló mégis megszegi a Házirend előírásait, a tanár elveszi a telefont, és csak a szülőnek adja vissza az igazgató vagy az általa megbízott személy. c) Tanítási órán hang- és képfelvételt csak az érintettek hozzájárulásával lehet készíteni. d) A tanuló nem veszélyeztetheti szándékosan önmaga és társai testi épségét. e) A tanulók a műhelyekben, a laboratóriumokban, a szertárakban, a könyvtárban, a tornateremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tornatermi öltözőkben csak az öltözés idején tartózkodhatnak a tanulók, minden egyéb esetben azokat zárva kell tartani. f) A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és a társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola dolgozóit vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, illetve amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült. Szükség esetén mentőt a titkárságról lehet hívni. g) Beteg vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak szülővel való egyeztetés után hagyhatja el. h) Ha a tanuló azt tapasztalja, hogy tűzveszélyes helyzet alakult ki, haladéktalanul értesíteni köteles az iskola valamelyik felnőtt dolgozóját. i) Az iskola épületében, az udvarán és az iskolai szervezésű tanórán kívüli programokon tilos a dohányzás és a szeszesital-fogyasztás. j) A padokban, a tantermi és a folyosói öltözőszekrényekben szemetet, ételmaradékot hagyni tilos. 10. oldal

11 13. A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, óvja az épület tisztaságát A szándékos károkozás fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után. Minden károkozást azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, ill. a gondnoknak. Szándékos károkozás esetén külön szabályzatban meghatározott mértékben a szülőknek anyagi felelősséget kell vállalniuk gyermekük tettéért. A gondatlanságból okozott kár megtérítéséhez is kéri az iskola a szülő anyagi hozzájárulását Ha valamelyik tanuló társának felszerelését, ruháját bizonyíthatóan szándékosan tönkretette vagy megrongálta, az okozott kárt meg kell térítenie Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket szabad behozni. A személyes holmikat amelyek a tanítási órára nem kellenek az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben kell tárolni. A szekrény zárhatóságáról a tanulónak kell gondoskodnia A személyes tárgyakért (ékszer, óra, mobiltelefon, márkás kabát, póló, cipő stb.) az iskola nem vállal felelősséget A tanulónak részt kell vállalnia az iskola és környezete rendben tartásában. Ennek megfelelően köteles: a) a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját és annak környezetét, illetve az öltözőt, zuhanyozót tisztán, rendben hagyni; b) a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székek, asztalok, padok) a helyükre visszatenni; c) tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a szertárból, a tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni. 14. Az iskola nyitva tartása Az iskolában állandó portaszolgálat működik. Tanítási napokon az iskola dolgozói munkaidejükön túl 6 órától 20 óráig, a tanulók 6 órától 17 óráig engedély nélkül, ezen kívüli időpontokban az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével tartózkodhatnak az épületben. Az iskolai rendezvények és a rendezvényekre való készülés ez alól kivételt képeznek, de a tanulók csak előzetes bejelentés után és felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az épületben. Hétvégeken a hosszabb bent tartózkodás tényét a portai naplóban kell feljegyezni. A nyári szünetben tanulói ügyintézés az iskolai honlapon közzétett napokon történik. 15. Teremhasználat A szülők közössége, az iskolai diákkörök, a DÖK térítés nélkül vehetik igénybe az üléseikhez és az igazgató engedélyével szervezett rendezvényeikhez szükséges helyiségeket. 11. oldal

12 A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat mindenki köteles betartani. Az iskola helyiségeinek magáncélra történő felhasználása a fenntartó által szabályozottan történik. 16. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A rendezvényeken az iskola tanulóitól a Házirendben foglaltaknak megfelelő, kulturált magatartást várunk el. 17. Záró rendelkezések A Házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottakra. A Házirend területi hatálya: A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola pedagógusai ellátják a tanulók felügyeletét. A Házirend az iskola területére, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények területére érvényes. A Házirend hatályba lépése: A Házirend a január 11-i jóváhagyását követő 3. napon lép hatályba és visszavonásig érvényes. A Házirend módosítása: A Házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás alapján. A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat, az iskola dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A Házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. A Házirend közzétételének, nyilvánosságának biztosítása: A Házirend előírásai nyilvánosak. A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor, illetve a Házirendben történt érdemi változás esetén minden tanulónak és szülőnek át kell adni. A Házirend megtekinthető: a) az iskola igazgatójánál, b) az osztályfőnököknél, c) az iskola honlapján. A Házirend főbb rendelkezéseit az osztályfőnököknek minden tanév elején ismertetniük kell a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett további tájékoztatást kérhet az osztályfőnöktől fogadóórán, az iskola igazgatójától vagy helyettesétől előre egyeztetett időpontban. Az iskolai Házirendet az iskola Diákönkormányzata véleményezésre megkapta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat véleményezési jogát a Házirend egészére vonatkozóan gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta... Lesták Csaba sk. a Diákönkormányzat vezetője 12. oldal

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei:

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei: A GVADÁNYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ISKOLÁBAN ELFOGADOTT ÉRTÉKREND ALAPJÁN, AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT. A házirend jogi háttere Magyarország

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 I.1. A házirend célja és feladata... 3 I.2. A házirend hatálya... 3 I.3. A házirend

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat:

Házirend. Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat: Házirend Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat: I. A házirend célja és feladata: A köznevelésről szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola A Pogány Frigyes Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2013. Oldal: 1 / 20 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Házirendje A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. számú törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: 037215 ISKOLAI HÁZIREND

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: 037215 ISKOLAI HÁZIREND 1 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: 037215 ISKOLAI HÁZIREND (2012-2013. tanév) A j k a, 2012. augusztus 31. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben