MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: , web: A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Mechatronika a lehetőségek iskolája

2 Tartalom I. Etikai kódex... 3 II. A házirend A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Étkezési térítési díj Tandíj és térítési díj A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A tájékoztatás formái és helyszínei A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A fegyelmező intézkedések formái A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend Csengetési rend Az iskolai tanulói munkarend A tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai Az iskola nyitva tartása Teremhasználat Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Záró rendelkezések oldal

3 A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka célja, hogy az érettségi vizsga után olyan felnőtt emberek kerüljenek ki a falai közül, akik a konkrét tudáson és műveltségen túlmenően képesek emberileg is megállni a helyüket az élet különböző közösségeiben, és képesek kiegyensúlyozott, felelősségteljes és kiteljesedett életvezetésre. I. Etikai kódex Etikai kódexünk leglényegesebb pontjai a következők: Iskolánk mindennapjait a demokratikus szabályok betartása határozza meg. Az iskola tanulói, tanárai, dolgozói kölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és segítik egymás munkáját. A konfliktusok megoldásában keressük a kulturált, másokat nem sértő formákat. Iskolánk minden tanulója, pedagógusa és dolgozója lehetőséget kap arra, hogy tehetségét kibontakoztathassa. Iskolánkban mindenki elutasítja az agresszió mindenféle formáját. Mindannyian óvjuk természeti és épített környezetünket. 1. a) A diákoknak mint az oktatási-nevelési folyamat aktív résztvevőinek viselkedésükkel, magatartásukkal is hozzá kell járulniuk az iskolában folyó munka sikeréhez. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy egymást és az iskola minden dolgozóját tiszteljék, becsüljék egymás személyiségét és munkáját, amit természetesen pedagógusaiktól és az iskola minden dolgozójától joggal elvárhatnak. b) Diákjaink stílusa mely nem kevésbé fontos, mint a megszerzett tudás feleljen meg azoknak az általános normáknak, melyek konstruktív vitát, mindannyiunk számára jó hangulatú, félreértésektől mentes munkavégzést tesznek lehetővé. Meggyőződésük és mások véleményének tiszteletben tartása legyen egyensúlyban egymással. Problémák, konfliktusok esetén az érintett felek először egymással, kulturáltan próbálják megoldani a helyzetet. Ha ez valami miatt nem sikerülne, vonják be a problémamegoldásba az osztályfőnököt, majd az iskolavezetést. c) Mivel az iskolai munka olyan tevékenység, mely mindannyiunk közös erőfeszítése által lehet csak sikeres, és amelyet hétköznapi gondjaink befolyásolhatnak, fontosnak tartjuk, hogy kölcsönösen legyünk tekintettel ezekre, és tapintatosan segítsük egymást megoldásukban. d) Iskolánk csakúgy, mint a többi köznevelési intézmény viszonylag kis területen igen nagyszámú diákot, tanárt és technikai dolgozót foglalkoztat. Emiatt igen fontos, hogy mindannyian egyformán odafigyeljünk egymás testi-lelki épségére. e) A bennünket körülvevő környezet hatással van viselkedésünkre, így fontos, hogy ügyeljünk az épület és az azt körülvevő zöld terület állagának megóvására, bánjunk felelősséggel környezetünkkel, és aktívan vegyünk részt annak ápolásában. Lehetőségeihez mérten mindenki kapcsolódjon be az iskola által szervezett környezetvédelmi tevékenységekbe és akciókba. f) Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink külseje, ruházata legyen ápolt, kulturált és szélsőségektől mentes, egyéni ízlésviláguk ne sértse mások érzékenységét, öltözködésük ne legyen balesetveszélyes. A felsőbb évfolyamosok tartsák szem előtt, hogy külsejük, ruházatuk - csakúgy, mint viselkedésük - példaértékű lehet az alsóbb évfolyamok számára, ízlésviláguk alakításában jelentős szerep jut nekik. Elvárjuk, hogy tanulóink magatartásukkal és 3. oldal

4 öltözékükkel méltó módon tiszteljék meg ünnepi rendezvényeinket. Lányoknak sötét szoknya és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág, fehér ing viselése szükséges. Legyen mindannyiunk számára fontos az iskola hírnevének öregbítése, hagyományaink megőrzése. 2. Világunkban egyre többször szembesülünk az agresszió különböző formáival, az agresszió ott van a családok mindennapjaiban, a formális és az informális közösségek életében, szélsőséges formáiról rendszeresen tudósít a média. Az agresszió fogalmát a legtágabban értelmezzük, így ide tartozik a megvetés, a negligálás, az emberszámba se vétel, a káromkodás, a trágárság, a durvaság, a bántás, a sértés, a megalázás, a fenyegetés, a zsarolás, a kegyetlenkedés, a csicskáztatás. Ezek minden formájára reagálunk, mert a sehogy vagy rosszul kezelt agresszió a kapcsolatokat megrontja, vagy a már megromlott kapcsolatokat tovább mérgezi. Ezek hatással vannak a tanulási motivációra, az iskolai teljesítésre, a közösség életére, légkörére, az intézmény egész pedagógiai klímájára. 3. a) Diákjaink elsődleges feladata a tanulás, fontosnak tartjuk, hogy képességeik szerint, céljaikat szem előtt tartva, tudatosan végezzék munkájukat, lehetőség szerint vegyenek részt az iskolai és a magasabb szintű tanulmányi versenyeken. b) Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tanulóink ne passzív befogadóként, hanem aktívan vegyenek részt a tanítási órákon, mert kérdéseikkel, észrevételeikkel, megoldási javaslataikkal hozzájárulhatnak az órák színvonalának emeléséhez, munkájukkal segíthetik diáktársaikat és a szaktanárt. Iskolánk tanárai olyan légkört teremtenek az órákon, hogy tanulóink érzik, komolyan veszik őket, és véleményükre odafigyelnek. c) A tudás megszerzésének nem kizárólagos színtere az iskola, kívánatos, hogy tanulóink érdeklődjenek a külvilág eseményei iránt, és az iskolai foglalkozások mellett önállóan is gyarapítsák tudásukat. Iskolánk munkatársai is folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken, és ismereteiket irányított önképzéssel is gyarapítják. d) Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségi lét pozitív megélését, amihez iskolánk számos programot és sportolási lehetőséget biztosít. II. A házirend 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, a szakmai gyakorlatokon és egyéb iskolai rendezvényeken. A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden diák számára kötelezőek, azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet. Amennyiben a tanuló a számára kötelezően előírt foglalkozásról távol marad vagy elkésik, mulasztását, késését igazolnia kell. Kötelező iskolai rendezvények: tanévnyitó, Mechatronika-napok, polgáravatás, szalagavató, ballagás, tanévzáró, valamint a tanév során megrendezésre kerülő iskolai ünnepélyek, megemlékezések. A rendezvények időpontjának meghatározása a mindenkori éves rend ismeretében a tantestület javaslata és a diákbizottság, illetve a szülői közösség egyetértésével történik. 4. oldal

5 1.1.A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok a) A mulasztás első napjának délelőttjén a szülőnek/tanulónak tájékoztatnia kell a tanuló osztályfőnökét (telefonon, ben). b) A mulasztást követő első napon a tanuló köteles mulasztását osztályfőnökének igazolni. c) Előre látható mulasztást az osztályfőnöknek jelezni kell. d) A szülő egy tanév során összesen 3 alkalommal (alkalmanként legfeljebb 1 napot) igazolhat. e) Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola igazgatója adhat engedélyt az osztályfőnök véleményének meghallgatása után, ha a mulasztás okozta tanulmányi hátrány behozható, továbbá a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt. A kérvényt az igazgatónak írásban kell benyújtani legalább egy héttel a kért időpont előtt. Az engedélyt vagy az elutasítást a benyújtást követő ötödik tanítási napon belül a szülő írásban kapja meg. f) Ha a kiskorú tanuló bejelentés nélkül két napot meghaladóan távol marad az iskolától, osztályfőnöke az e-naplón keresztül felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. g) Az igazolatlan órák fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak maguk után. (3 óra után: osztályfőnöki figyelmeztetés, 5 óra után: osztályfőnöki megrovás, 10 óra után: igazgatóhelyettesi intés, 15 óra után: igazgatói intés, 25 óra után fegyelmi eljárás.) 1.2.A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok a) A tanórák zavartalanságának biztosítása érdekében a tanulónak az első tanítási órája előtt legalább 10 perccel az iskolában kell tartózkodnia. Ha a tanuló nem érkezik meg a foglalkozás kezdetére, a tanár beírja az e-naplóba. Ha a tanuló közben megérkezik, akkor későnek, a késés idejét percben megadva; ha nem jelenik meg az órán, akkor hiányzónak kell írni. b) A tanulónak a késését indokolnia, illetve igazolnia kell az osztályfőnökének. 2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 2.1.Étkezési térítési díj a) A gyermekétkeztetés térítési díját a fenntartó állapítja meg, amelynek megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. b) A térítési díjat az adott tanévre vonatkozó rend szerint előre kell megfizetni. c) Amennyiben a tanuló hiányzás miatt nem veszi igénybe az étkezést, és a szülő azt reggel 9 óráig bejelenti, a bejelentést követő naptól számítva a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. d) A jogszabályi előírásoknak megfelelő családok gyermekei 50%-os térítési díjkedvezményben részesülnek. 2.2.Tandíj és térítési díj A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottakat alkalmazzuk a tandíj, illetve térítési díj esetében. 5. oldal

6 2.3.A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulók szakmai gyakorlatukat az iskolai tanműhelyekben végzik a tantervben foglaltaknak megfelelően. Termelő tevékenységet nem folytatnak. A tanórai foglalkozás keretében készült eszköz amennyiben igényt tart rá a tanuló az iskolától kapott és felhasznált alapanyagok beszerzési díjának megfizetése után a tanuló tulajdonába kerülhet. 3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 3.1.A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapítható és adható, amennyiben az iskola rendelkezik ennek pénzügyi feltételeivel. Forrása lehet a pályázaton elnyert támogatás. A szociális támogatásnak kizárólag a rászorultság lehet a feltétele. Szociális ösztöndíjra vagy szociális támogatásra szülői vagy tanulói írásbeli kérelem alapján az osztályfőnök tehet javaslatot. A javaslatot bizottság véleményezi és terjeszti az igazgató elé döntésre. A bizottság vezetője a nevelési igazgatóhelyettes, tagja az osztályfőnök és az iskolai diákönkormányzat képviselője. Az igazgató döntési jogkörét a bizottságra vagy annak vezetőjére átruházhatja. Indokolt, rendkívüli esetben az igazgató dönthet szociális támogatásról. 3.2.A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztásának rendje A tanulók tankönyvellátását az igazgató által megbízott iskolai dolgozó látja el. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére történt támogatás és könyvtári állományban lévő kölcsönkönyvek elosztása után esetleg fennmaradó könyvtári kölcsöntankönyvek a rászoruló tanulók számára hozzáférhetőek. A tanulók a könyvtárból kikölcsönözhetik. Minden kölcsöntankönyvet a tanév végén le kell adni. 4. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 4.1.A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tanulónak joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő kérdésben, különösen az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola működéséről. E jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló, az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait tiszteletben tartó magatartás fogadható el. Az a tanuló, aki mindezek alapján mond véleményt, sem erkölcsi, sem egyéb hátrányt nem szenvedhet. 4.2.A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A diákok és a szülők tájékoztatásáért az őket érintő lényeges kérdésekben az iskolavezetés felelős. 6. oldal

7 4.3.A tájékoztatás formái és helyszínei a) faliújságok, az iskola honlapja; b) az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus, a diákönkormányzati képviselő által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy szóbeli üzenet, c) a tájékoztatásért felelős személyek, illetve szervezet által összehívott fórum, értekezlet, gyűlés. 4.4.A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége a szabad véleménynyilvánítás és a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosítás, valamint a saját munkájával összefüggő információadás területére terjed ki. 5. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásukért, szorgalmukért, tanulmányi vagy egyéb munkában elért jó eredményükért jutalmazhatók: a) az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állíthatja a közösség elé, és dicséretét az e- naplón keresztül a szülőnek is tudomására hozza; b) az igazgató az osztálya vagy iskolája hírnevét teljesítményével növelő tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket e-naplón keresztül értesíti; c) az osztályban tanító tanárok határozatként a tanulót szaktárgyi vagy tantestületi dicséretben részesíthetik, amit az e-naplóba beírnak; az év végi dicséreteket az osztályfőnök a bizonyítványba és az anyakönyvbe írja be; d) az iskolai közösség érdekében végzett munkát a nevelőtestület dicsérettel jutalmazhatja, és erről a szülőket írásban értesíti; e) a dicséretben részesített tanulókat a nevelőtestület tanév végén oklevéllel, könyvvel jutalmazhatja; f) a kiemelkedő együttes eredményt elérő közösséget az igazgató csoportos jutalomban részesítheti (színházjegy, kirándulás stb.); g) a diákközösség, a DÖK, az öntevékeny diákkör és a diákmozgalmat segítő tanár kezdeményezheti az iskolai jutalmazást, illetve javasolhat a DÖK-nek a társadalmi szervek által adományozható jutalmakra, kitüntetésekre való felterjesztést egyénre és csoportokra egyaránt; h) a nevelőtestület ISKOLÁNKÉRT elnevezésű iskoladíjban részesítheti a végzős tanulókat. 6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A Házirendben megfogalmazottak betartása minden érintett kötelessége. A Házirend szabályainak megszegése fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után. 6.1.A fegyelmező intézkedések formái a) szaktanári figyelmeztetés; b) osztályfőnöki figyelmeztetés; c) osztályfőnöki intő; d) igazgatói figyelmeztető; e) igazgatói intő; f) nevelőtestületi intő. 7. oldal

8 A fegyelmező intézkedéseket az elektronikus naplóba kell beírni. Az iskola életét jelentősen zavaró, az osztályközösség keretein túlmutató fegyelmi vétség, rongálás, rendzavarás, a tanárral vagy a tanulótárssal szembeni megengedhetetlen viselkedés, az állampolgári jogok megsértése, vallási, faji megkülönböztető magatartás stb. vagy külső szerv által kezdeményezett és jogerősen lezárt büntető intézkedés esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárást indítunk. Ha a tanuló másik tanulót megver, bántalmaz, erőszakkal megaláz, iskolai fegyelmi eljárást von maga után. Az iskola épületében, valamint az iskola által szervezett programokon alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás, kábítószer-terjesztés, fegyverrel való visszaélés, mások testi épségének veszélyeztetése, illetve a dohányzás tilos. Az előírások megszegése fegyelmi eljárást von maga után. Ha értékes tárgy vagy felszerelés tűnik el, az iskola a rendőrségen feljelentést tesz. 6.2.A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei A Házirend a közösség együttélési szabályait tartalmazza. A szabályok be nem tartásával a tanulók megakadályozzák társaikat és önmagukat az eredményes munkavégzésben, tanulásban, személyiségük pozitív irányú kibontakozásában. Ezért a szabályok be nem tartásáért a tanulót különböző figyelmeztetésben részesítjük. a) A fegyelmező intézkedések célja a tanulók magatartásának, viselkedésének formálása, a nemkívánatos jelenségek időben történő felismerése és megszüntetése; a szülők tájékoztatása a gyermekükkel kapcsolatos problémákról. b) A jelzések tényszerűek legyenek; a tanulók és a szülők az együttműködésre való biztatást és ne az elutasítást érezzék. A figyelmeztetések mindig a közösség és az egyes tanulók érdekében történjenek. c) A különböző szintű intézkedéseknél betartjuk a fokozatosság elvét, kivéve az igen súlyos fegyelemsértések esetét. d) A problémák megfogalmazásánál tekintettel kell lenni a tanulók és szüleik emberi méltóságára. e) Az intézkedések segítsék elő a tanulók szocializálódását. 7. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja Az iskolába felvett tanuló az első tanítási héten, szülei az első szülői értekezleten megkapják az e- naplóhoz való hozzáférés lehetőségére vonatkozó információkat az osztályfőnöktől. 8. Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje a) Az osztályozóvizsga követelménye tantárgyanként és évfolyamonként megegyezik az adott tantárgy tantárgyi követelményével, amely a pedagógiai programban mindenki számára hozzáférhető. b) Az iskola tanév közben az osztályozóvizsgákra három időpontot biztosít: november 2. és 3. hete; január 3. és 4. hete; február 2. és 3. hete. Ezen kívül a javítóvizsga időszakában: augusztus között van lehetőség osztályozóvizsgára. 8. oldal

9 c) Osztályozóvizsgára az iskola által elkészített formanyomtatványon lehet jelentkezni. A tanév közbeni vizsgákra október 1-ig, az augusztusi vizsgákra június 15-ig. d) Amennyiben a tanuló átvétele miatt kerül sor osztályozóvizsgára, ennek időpontját az igazgató határozza meg. 9. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend 9.1.Csengetési rend A tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik, a tanítási órák 45 percesek, az óraközi szüneteket a csengetési rend tartalmazza. 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Az iskola tanulóinak munkarendje Az órák kezdete előtt rövid figyelmeztető csengő, az órák és a szünetek végén hosszabb jelzőcsengő szól. a) Ha a tanítás valamilyen okból elmarad, annak pótlására szombati tanítás rendelhető el. b) Az iskolába való belépéskor a tanulónak igazolnia kell, hogy az iskola tanulója. Ez az iskolai beléptetőrendszer útján történik. A tanuló 2000 Ft-ért kapja meg a névre szóló belépőkártyáját, amelyet a beiratkozáskor kell megfizetni. b.a) Aki otthon hagyta vagy elvesztette a kártyáját, belépéskor a portán elhelyezett füzetbe köteles beírni az adatait. b.b) A kártya megrongálása, elvesztése esetén az új kártyát meg kell fizetni a mindenkori beszerzési költség függvényében. b.c) Az intézménybe való belépéssel kapcsolatos rendszabályok megsértése fegyelmező intézkedést von maga után. c) A tanulók tanítási idő alatt csak indokolt esetben hagyhatják el az iskola épületét az osztályfőnök vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes írásos engedélyével. d) Tanítási idő alatt a tanulók csak rendkívüli esetben látogathatók. e) Tanulói ügyintézés szünetekben, illetve tanítás után a titkárságon történik. f) Az iskola önkiszolgáló rendszerű ebédlőjében előzetes befizetés után 12 órától 14 óra 30 percig lehet ebédelni. Elvárjuk, hogy az érkezési sorrendet, a higiéniai előírásokat és a kulturált viselkedés szabályait tartsák be a tanulók. 10. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje a) A tanulóknak úgy kell a tanórákra megérkezniük, hogy a figyelmeztető csengetéskor munkára készen a teremben várják a tanárt. Kivételt képeznek az előadók, a szaktantermek és a tornaterem, továbbá az időlegesen védett termek, ahol a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 9. oldal

10 b) A hetes feladata, hogy az órákon legyen szivacs és elegendő kréta. Ha becsöngetés után 5 perccel még nincs tanár a teremben, a hetes köteles azt a titkárságon bejelenteni. c) Lyukas órában a tanulók a könyvtárban, a görög színházban vagy a számukra kijelölt üres teremben tartózkodhatnak. d) A testnevelés alól felmentett vagy könnyített testnevelésre utasított tanulók napközben a könyvtárban tartózkodhatnak. e) A folyosókon hangoskodni, szaladgálni nem lehet, a termekben folyó tanítást semmilyen módon nem szabad zavarni. f) Az öltözőszekrények zárásáról azok használói gondoskodnak. A tornatermi öltöző zárásáért a hetes vagy az ezzel megbízott tanuló felelős. Az elhagyott, illetve a nyitva maradt szekrényekből, termekből elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. g) A délutáni foglalkozásokon tanári felügyelet mellett vehetnek részt a tanulók. h) A talált tárgyakat, kulcsokat a portára; pénzt, pénztárcát, okmányokat a titkárságra kell leadni. 11. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések A tanulók 11. és 12. évfolyamon választhatnak a Pedagógiai programban rögzített tárgyakból emeltés középszintű érettségi vizsgára való felkészítést. A 10. és 11. évfolyamos tanulók minden év május 20-ig jelentkezhetnek az erre rendszeresített űrlapon, amelyet a szülő és a tanuló is aláír. A jelentkezés a következő tanévre véglegesnek számít. Jelentkezés után a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Egy-egy csoport beindításához 10 fő szükséges. 12. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje a) A tanulók az iskola számítógépes rendszerét csak rendeltetésszerűen használhatják. b) A tanórákon, az iskolai foglalkozások alatt a mobiltelefon használata tilos. Amennyiben a tanuló mégis megszegi a Házirend előírásait, a tanár elveszi a telefont, és csak a szülőnek adja vissza az igazgató vagy az általa megbízott személy. c) Tanítási órán hang- és képfelvételt csak az érintettek hozzájárulásával lehet készíteni. d) A tanuló nem veszélyeztetheti szándékosan önmaga és társai testi épségét. e) A tanulók a műhelyekben, a laboratóriumokban, a szertárakban, a könyvtárban, a tornateremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tornatermi öltözőkben csak az öltözés idején tartózkodhatnak a tanulók, minden egyéb esetben azokat zárva kell tartani. f) A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és a társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola dolgozóit vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, illetve amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült. Szükség esetén mentőt a titkárságról lehet hívni. g) Beteg vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak szülővel való egyeztetés után hagyhatja el. h) Ha a tanuló azt tapasztalja, hogy tűzveszélyes helyzet alakult ki, haladéktalanul értesíteni köteles az iskola valamelyik felnőtt dolgozóját. i) Az iskola épületében, az udvarán és az iskolai szervezésű tanórán kívüli programokon tilos a dohányzás és a szeszesital-fogyasztás. j) A padokban, a tantermi és a folyosói öltözőszekrényekben szemetet, ételmaradékot hagyni tilos. 10. oldal

11 13. A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, óvja az épület tisztaságát A szándékos károkozás fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után. Minden károkozást azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, ill. a gondnoknak. Szándékos károkozás esetén külön szabályzatban meghatározott mértékben a szülőknek anyagi felelősséget kell vállalniuk gyermekük tettéért. A gondatlanságból okozott kár megtérítéséhez is kéri az iskola a szülő anyagi hozzájárulását Ha valamelyik tanuló társának felszerelését, ruháját bizonyíthatóan szándékosan tönkretette vagy megrongálta, az okozott kárt meg kell térítenie Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket szabad behozni. A személyes holmikat amelyek a tanítási órára nem kellenek az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben kell tárolni. A szekrény zárhatóságáról a tanulónak kell gondoskodnia A személyes tárgyakért (ékszer, óra, mobiltelefon, márkás kabát, póló, cipő stb.) az iskola nem vállal felelősséget A tanulónak részt kell vállalnia az iskola és környezete rendben tartásában. Ennek megfelelően köteles: a) a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját és annak környezetét, illetve az öltözőt, zuhanyozót tisztán, rendben hagyni; b) a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székek, asztalok, padok) a helyükre visszatenni; c) tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a szertárból, a tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni. 14. Az iskola nyitva tartása Az iskolában állandó portaszolgálat működik. Tanítási napokon az iskola dolgozói munkaidejükön túl 6 órától 20 óráig, a tanulók 6 órától 17 óráig engedély nélkül, ezen kívüli időpontokban az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével tartózkodhatnak az épületben. Az iskolai rendezvények és a rendezvényekre való készülés ez alól kivételt képeznek, de a tanulók csak előzetes bejelentés után és felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az épületben. Hétvégeken a hosszabb bent tartózkodás tényét a portai naplóban kell feljegyezni. A nyári szünetben tanulói ügyintézés az iskolai honlapon közzétett napokon történik. 15. Teremhasználat A szülők közössége, az iskolai diákkörök, a DÖK térítés nélkül vehetik igénybe az üléseikhez és az igazgató engedélyével szervezett rendezvényeikhez szükséges helyiségeket. 11. oldal

12 A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat mindenki köteles betartani. Az iskola helyiségeinek magáncélra történő felhasználása a fenntartó által szabályozottan történik. 16. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A rendezvényeken az iskola tanulóitól a Házirendben foglaltaknak megfelelő, kulturált magatartást várunk el. 17. Záró rendelkezések A Házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottakra. A Házirend területi hatálya: A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola pedagógusai ellátják a tanulók felügyeletét. A Házirend az iskola területére, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények területére érvényes. A Házirend hatályba lépése: A Házirend a január 11-i jóváhagyását követő 3. napon lép hatályba és visszavonásig érvényes. A Házirend módosítása: A Házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás alapján. A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat, az iskola dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A Házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. A Házirend közzétételének, nyilvánosságának biztosítása: A Házirend előírásai nyilvánosak. A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor, illetve a Házirendben történt érdemi változás esetén minden tanulónak és szülőnek át kell adni. A Házirend megtekinthető: a) az iskola igazgatójánál, b) az osztályfőnököknél, c) az iskola honlapján. A Házirend főbb rendelkezéseit az osztályfőnököknek minden tanév elején ismertetniük kell a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett további tájékoztatást kérhet az osztályfőnöktől fogadóórán, az iskola igazgatójától vagy helyettesétől előre egyeztetett időpontban. Az iskolai Házirendet az iskola Diákönkormányzata véleményezésre megkapta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat véleményezési jogát a Házirend egészére vonatkozóan gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta... Lesták Csaba sk. a Diákönkormányzat vezetője 12. oldal

13 Az iskolai Házirendet az iskola Szülői közösség véleményezésre megkapta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői közösség véleményezési jogát a Házirend egészére vonatkozóan gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta... Bokodi Annamária sk. a Szülői közösség vezetője A Házirendet a Nevelőtestület elfogadta.... Brachna Zsuzsanna sk. a Nevelőtestület képviselője.... Kovácsné Sütő Irma sk. a Nevelőtestület képviselője Budapest, január 11. P.H..... Szokolainé Takács Erzsébet sk. igazgató 13. oldal

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MECHATRONIKAI SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Mechatronika a lehetőségek iskolája

A BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MECHATRONIKAI SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE Mechatronika a lehetőségek iskolája A BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MECHATRONIKAI SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ETIKAI KÓDEXE ÉS HÁZIRENDJE 2016. Mechatronika a lehetőségek iskolája Tartalom I. Etikai kódex... 4 1.... 4 2.... 5 3.... 5 II.

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Házirend 2013. Tartalomjegyzék. Preambulum 4. 1. A tanulói jogok gyakorlása 5

Házirend 2013. Tartalomjegyzék. Preambulum 4. 1. A tanulói jogok gyakorlása 5 Házirend 2013 Tartalomjegyzék Preambulum 4 1. A tanulói jogok gyakorlása 5 1 1.1 A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése 5 1.2 Az információs önrendelkezési jog

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola!!!!! Házirend 2014.! 1 Tartalom " Házirendje Preambulum!!!!!!!!!!! 4 1. Tanulói jogok!!!!!!!!!! 6 " 1.1. Jogorvoslati jog gyakorlása!!!!!!!! 6! 1.2. A tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes Kölcsey Ferenc Általános Iskola Novajidrány Béke tér 4. OM azonosító:029029 HÁZIREND 1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi tanulójára és dolgozójára. 2. A Házirend területileg érvényes

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Somogyi TISZK 11.2 sz. melléklet HÁZIREND A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézményére vonatkozó külön szabályok 1. A tanulói jogviszony: A beiratkozáskor a tanulónak meg kell venni

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013.

HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013. HAJÓPINCÉR ISKOLA HÁZIREND 2013. cégjegyzékszám: 01-09-872647., adószám: 13777889-2-41., KSH szám: 13777889-8532-113-01 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI, SZABÁLYAI

Részletesebben

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1. 1 A házirend célja 1.2. A házirend hatálya 1.3 A házirend nyilvánossága 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 2.1 Az iskolai tanulói munkarend 2.2 A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek

Részletesebben

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya A házirendben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény területén, valamennyi tanítási helyszínen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE A HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAi HÁZIRENDJE Tartalom I. Bevezető rész... 3 II. A házirend kötelező elemei... 4 1. Gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

A KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND

A KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND A KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND KÉSZÜLT: KECSKEMÉT, 2013. MÁRCIUS 25. JÓVÁHAGYTA: INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE SZÜLŐI SZERVEZET FENNTARTÓ DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola. Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND

Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola. Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND Hajós-Miske- Drágszél Általános Iskola Tóth Menyhért Általános Iskola HÁZIREND 2013. HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A KISKUNLACHÁZI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A KISKUNLACHÁZI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A KISKUNLACHÁZI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. Hatálybalépés ideje: 2013. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben