BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2 1 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket veszik alapul: 1. Biztosító: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt Budapest, VI. Nagymező u Biztosított: A Külföldi Vállalkozásba történő Befektetéshez az Adós (Céltársaság) számára Befektetési Hitelt nyújtó hitelintézet. 3. Adós (Céltársaság): A Befektetést közvetlenül megvalósító azon külföldi vagy belföldi gazdasági társaság, melyben a Befektető közvetlenül 100 %-os (kizárólagos) tulajdonnal rendelkezik, és amely egyben a Befektetéséhez kapcsolódó Befektetetési Hitelszerződés szerinti hitelfelvevő (a továbbiakban Adós vagy Céltársaság ). 4. Készfizető Kezes: A Befektetési Hitel mögé biztosítékot nyújtó Befektető vagy egyéb harmadik személy, amely készfizető kezességet vállal a Céltársaság Befektetési Hitelből eredő fizetési kötelezettségének (főkötelezettség) teljesítéséért a Biztosított mint jogosult javára arra az esetre, ha a kár nem a IV. rész 2. A)-D), illetve 3. pontja szerinti biztosítási események valamelyike miatt következett be. 5. Befektető: Külföldi Vállalkozásba közvetetten, a Céltársaságon keresztül befektető belföldi gazdasági társaság. 6. Befektetés: Bármilyen, a Befektetőnek a Céltársaságon keresztül történő, a Külföldi Vállalkozással kapcsolatos, szerződésen alapuló közvetett tőkebefektetése, melynek célja a Befektető országának határán kívüli cég alapítása, cég megvásárlása, a Külföldi Vállalkozásban tulajdonrész megvásárlása, illetve tőkeemelés, tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása), ami megfelel a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország jogszabályainak. 7. Külföldi Vállalkozás: Olyan külföldi székhelyű gazdasági társaság, amelyben a Befektető a Céltársaságán keresztül közvetetten tőkét fektetett be, vagy amelybe tőkét kíván befektetni az I. rész 6. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben a befektetés közvetetten valósul meg és a Céltársaság külföldi, akkor a külföldi vállalkozás (a befektetés tárgya) is ugyanabban a külföldi országban kell legyen bejegyezve. 8. Befektetési Hitel: Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódóan a Biztosított által a Céltársaság részére nyújtott olyan hitel, amely 8.1. a Befektetés alábbi céljainak legalább valamelyikét szolgálja: a) Céltársaság általi cégalapítás külföldön;

3 b) Céltársaság általi cégvásárlás külföldön; c) Céltársaság által a Külföldi Vállalkozásban történő tulajdonrész vásárlása; d) Céltársaság pénzbeli betéttel vagy apporttal megvalósuló törzstőke-emelése a Külföldi Vállalkozásban; e) Céltársaság általi tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása) a Külföldi Vállalkozás részére; 8.2. futamideje legfeljebb 7-10 (hét-tíz) év; 8.3. nem rulírozó jellegű (különös tekintettel a 8.1. e.) pont szerinti forgóeszközhitelre). 9. Állami Adós a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti országban: A központi kormányzat, a jegybank, továbbá a regionális és a helyi önkormányzat, illetve az irányításuk alatt álló minden olyan szervezet, amely a szervezet székhelye szerinti állam joga alapján sem jogi, sem közigazgatási úton nem nyilvánítható fizetésképtelennek, és amely a Külföldi Vállalkozással kötött kereskedelmi szerződés szerinti vevő/megrendelő. 10. Referencia-árfolyam: A jelen Általános szerződési feltételek alkalmazásában a referencia-árfolyam bármely időponthoz tartozóan a Befektetési Hitelszerződés devizaneme és a helyi deviza közötti átszámítási, illetve tényleges átváltási árfolyamot jelenti, és az alábbiak figyelembevételével határozandó meg: a) a Külföldi Vállalkozás országának a központi bankja vagy az országban a hivatalos árfolyamot megállapító más szabályozó hatóság által jegyzett hivatalos árfolyam, amelyen a Külföldi Vállalkozásba befektetett tőke és az abból származó hozam, tulajdonosi hitel esetén a hitel törlesztése átváltható és átutalható; amennyiben a Befektetési Hitelszerződés devizaneme általánosan nem elérhető az előbbiekben meghatározottak alapján, úgy a referencia-árfolyam más, az adott ország jogrendje alapján működő forrásból elérhető hivatalos árfolyam; vagy b) ha a referencia-árfolyam nem határozható meg az a) pontban foglaltak alapján, úgy a referencia-árfolyam a Külföldi Vállalkozás országában a legutóbbi hatvan naptári napban legnagyobb devizaátváltási forgalmat lebonyolító három kereskedelmi bank adott napra vonatkozó jogszerűen alkalmazott deviza eladási árfolyamának az átlaga; vagy c) amennyiben a referencia-árfolyam a fentiek alapján nem határozható meg, úgy a referencia-árfolyam EUR denominációjú Befektetési Hitelszerződés esetén az Európai Központi Bank által a Külföldi Vállalkozás országára meghatározott árfolyam, USD Befektetési Hitelszerződés esetén a Federal Reserve System által a Külföldi Vállalkozás országára meghatározott árfolyam. A referencia-árfolyam meghatározásánál figyelembe kell venni minden olyan díjat és költséget, amelyet a Céltársaságnak, illetve megbízottjának átváltásnál, illetve átutalásnál a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti országban fennálló törvények, jogszabályok és üzleti gyakorlat alapján kellene fizetnie. 11. Kárfizetési türelmi idő: A kárfizetési türelmi idő annak megállapítására szolgál, hogy a kár a biztosítási esemény következtében valóban bekövetkezett-e, és ha igen, tartósan fennáll-e. A szükséges kárenyhítési intézkedéseket elsődlegesen a kárfizetési türelmi idő alatt el kell végezni. A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 90 (kilencven nap). Az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. Kárfizetési türelmi idő nem kerül alkalmazásra a fizetésképtelenség biztosítási esemény bekövetkezte esetében. 12. Kárveszély: 2

4 Minden olyan körülmény, amely biztosítási esemény bekövetkeztével fenyeget, és amely körülményt a Biztosított ismert, vagy kellő gondosság tanúsításával ismernie kellett. 13. Haladéktalan teljesítési kötelezettség: A jelen Általános szerződési feltételek használatában a kötelezettségek teljesítésének határidejére vonatkozó haladéktalanul kifejezés a kötelezettségek 2 (két) munkanapon belüli teljesítését jelenti a bejelentendő adat, tény, körülmény, információ Biztosított általi tudomássszerzésétől számított naptól kezdődően, vagy amikor arról a Biztosított az adott helyzetben általában elvárható magatartása/eljárása mellett tudomást szerezhetett. 14. Kockázatviselés: A Biztosító helytállási kötelezettsége, amely alapján a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint megfizeti a Biztosított részére a IV. részben felsorolt és a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási események következményeként előálló kárt. II. rész A biztosítás tárgya 1. A biztosítás tárgya a Biztosítottnak az Adóssal (Céltársasággal) szembeni, a Befektetési Hitelből származó követelése. 2. A biztosítás nem terjed ki: a) a Befektetési Hitelszerződésben kikötött kötbérből, szerződéses bírságból, késedelmi kamatból és kártérítésből eredő követelésekre; b) a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is; c) a számviteli bizonylattal nem igazolható költségekre; d) azokra a károkra, amelyek más biztosítóval kötött vagy köthető más típusú kárbiztosítási szerződéssel biztosítottak vagy biztosíthatóak; e) pénzügyi befektetésekre (ide nem értve a Külföldi vállalkozásba történő befektetést és az ehhez nyújtott hitelt). III. rész A biztosítási szerződés 1. A biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy a) a Biztosított az I. rész 8. pontjában definiált, legfeljebb hét-tíz éves futamidejű Befektetési Hitelt folyósítson; b) a Befektetőnek a Befektetési Hitel folyósítását követően a Céltársaságon keresztül közvetve 50 % (ötven százalék) feletti szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsment kijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésszel kell rendelkeznie a Külföldi Vállalkozásban; c) a Céltársaságnak a Befektetést legalább 30 % (harminc százalék) sajáterővel kell megvalósítania a biztosított Befektetési Hitel mellett, a sajáterő nem származhat nem származhat más hitel felvételéből; a sajáterő számításának alapja a Befektetési Hitel tőkeösszege, mely nem tartalmazza a tőkésítésre kerülő kamatok, illetve az esetlegesen meghitelezett biztosítási díj összegét; a sajáterő rendelkezésre bocsátásának up-front kell megtörténnie; d) a Biztosítottnak az általa nyújtott hitel mögé biztosítékokat kell kikötnie (például zálogjog a Céltársaság/Befektető/ Külföldi Vállalkozás részvényére/üzletrészére vonatkozóan; óvadéki letét a Céltársaság/Befektető/Külföldi Vállalkozás részvényeire 3

5 vonatkozóan; ingatlan vagy ingó jelzálog; zálogjog a követelésekre; építési-szerelési biztosítás; a Céltársaság/Befektető árbevételén jelzálogjog alapítása, jóteljesítési garancia, tartalékszámlák, cash sweep, step-in rights, osztalék fizetési korlátozások, egyéb tulajdonosi kötelezettségvállalások); e) a Biztosított és a Befektető, a Biztosított és a Céltársaság, illetve a Biztosított és a Külföldi Vállalkozás között közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat, illetve személyi összeférhetetlenség nem állhat fenn, kivéve, ha ahhoz a Biztosító írásban hozzájárult; személyi összeférhetetlenség áll fenn, ha a jelen pontban érintettek közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, egyéb vezető állású munkavállalói, felügyeleti szerveinek tagjai részben vagy egészben azonos személyek; f) a Befektetés a Biztosított Magyarországon folytatott, a hitelnyújtás előtti tevékenységét nem szűkítheti. 2. A Biztosított a hitelbiztosítási ajánlatát a Biztosító által előírt formanyomtatványon nyújtja be. A biztosítási szerződés a Biztosító és a Biztosított írásbeli megállapodásával jön létre. A biztosítási szerződés részét képezi a Biztosítási ajánlat, a Kötvény, a jelen Általános szerződési feltételek, valamint a Biztosító Üzletszabályzata. 3. A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele az első biztosítási díj megfizetése; a díj megfizetésének minősül a Biztosító számláján történő jóváírása. A biztosítási szerződés hatálybalépésének napja a Biztosító kockázatviselésének kezdő napja. IV. rész A biztosítási események Biztosítási események az alábbi események, amelyek következtében a Biztosítottat a Befektetési Hitel nyújtásából eredően a kockázatviselés időtartama alatt kár érheti: 1. A) az Adós fizetésképtelensége az alábbi esetek szerint: az Adós csődje, amennyiben azt jogerős bírósági vagy más hatósági határozat állapítja meg; az Adóssal szemben a bíróság a felszámolási eljárást elrendelte; az Adós kifizetéseit hivatalosan felfüggesztették vagy azokra fizetési moratóriumot rendeltek el; az Adós bírósági eljárásban vagy azt követően egyezséget kötött a hitelezőivel; az Adós peren kívüli egyezséget kötött az összes hitelezővel vagy azok többségével; az Adós vagyonára vezetett végrehajtás vagy más kényszerintézkedés történt, amelynek eredményeképpen nem vagy nem teljes egészében folyt be a biztosított számla szerinti követelése a számlán szereplő pénznemben vagy azzal egyenértékűen az Adós helyi pénznemében; az Adós országának jogrendszere szerinti fizetésképtelenség más esetei állnak elő. B) Az Adós fizetési késedelme. 2. A) Átváltási, átutalási nehézségek A Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország kormánya, devizahatósága vagy ezen ország törvényei szerint devizaügyletek művelésére felhatalmazott állami szervezetek által hozott minden olyan intézkedés vagy intézkedés elmaradása, ami közvetlenül vagy közvetetten meggátolja a Befektetőt, a Külföldi Vállalkozást, illetve a Céltársaságot abban, hogy jogszerűen a) átváltsa a Befektetési Hitelszerződés devizanemére a helyi devizában képződő, 4

6 aa) a Külföldi Vállalkozásba befektetett tőke hozamát, ab) a Külföldi Vállalkozásba befektetett tőke és hozama egészének, illetve részleges elidegenítéséből származó bevételeket, ac) a Befektetési Hitel helyi devizában rendelkezésre álló törlesztő részletét nem kedvezőtlenebb árfolyamon, mint a referencia-árfolyam; b) átutalja a Befektetési Hitelszerződés devizanemében az a) pontban leírt, átváltott összegeket a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti országból; feltéve, hogy a Befektető/a Céltársaság, illetve a Külföldi Vállalkozás: a kárfizetési türelmi idő alatt folyamatosan sikertelenül kísérelte meg a helyi devizának a Befektetési Hitelszerződés devizanemére történő átváltását, illetve átutalását, igénybe véve a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország érvényben lévő törvényei, szabályozásai és eljárásai által biztosított összes lehetőséget, és a Befektetési Hitelszerződés érvényességének kezdeti napján rendelkezett a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti országban a helyi devizának a Befektetési Hitelszerződés devizanemére történő átváltásának és átutalásának jogával. B) Államosítás, kisajátítás A közvetlen vagy közvetett, a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország hatóságainak tulajdonítható eseti vagy sorozatos intézkedések, vagy azok elmaradása, amelyek a) megfosztják a Befektetőt, a Külföldi Vállalkozást, illetve a Céltársaságot attól a lehetőségtől, vagy hátráltatják abban, hogy aa) a Külföldi Vállalkozás egésze vagy egy része feletti tulajdonosi vagy tényleges ellenőrzési jogait gyakorolja, illetőleg ab) a Befektetési Hitel törlesztő részletének megfizetéséhez szükséges összeghez hozzájusson, vagy az ehhez szükséges eszközt, illetve forrást felhasználja és rendelkezzék felette, b) megfosztják a Befektetőt, a Külföldi Vállalkozást, illetve a Céltársaságot attól a lehetőségtől, vagy hátráltatják abban, hogy a Külföldi Vállalkozásba befektetett tőke hozamát megtestesítő eszközt, illetve forrást felhasználja, rendelkezzen felette és ellenőrizze, vagy c) megfosztják a Külföldi Vállalkozást illetve a Céltársaságot attól a joguktól, hogy a kereskedelmi szerződéseikből eredő követelésük biztosítékául szolgáló kezességből vagy garanciából eredő jogaikat gyakorolják olyan esetekben, amikor a Befektetési Hitel meg nem fizetése egyébként nem a jelen IV. rész 2. pontjában felsorolt egyéb biztosítási események következménye feltéve, hogy az a) c) pontokban felsorolt intézkedések következtében felmerült károk az alkalmazandó kárfizetési türelmi idő alatt folyamatosan fennállnak. Nem jelenti a fenti a), b) és c) pontokban felsorolt kisajátítást a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország hatóságai által hozott olyan intézkedés, amelyet általánosan alkalmaznak a gazdaság szabályozását, a közbiztonság megóvását, a kormányzati bevételek növelését vagy a környezet védelmét célzó szokásos tevékenysége keretében, kivéve, ha ezeket az intézkedéseket eleve kisajátítási céllal hozták, illetve hatóságai és a Befektető, a Külföldi Vállalkozás, illetve a Céltársaság közötti bármely kereskedelmi alapon létrejött megállapodásból fakadó kötelezettségnek a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország hatóságai általi megszegése. 5

7 C) A Biztosító országán kívüli háború, polgárháború, lázadás, zendülés, forradalom és hasonló jellegű politikai események, melyek elsődlegesen valamilyen politikai cél elérésére irányulnak, amennyiben azok kockázatait másként nem biztosították, és amelyek közvetlen és késedelem nélküli következményeként a) a Külföldi Vállalkozás könyveiben szereplő, a Külföldi Vállalkozásba befektetett tőkét fizikailag megtestesítő tárgyi eszközök megsemmisülnek, eltűnnek vagy fizikailag megrongálódnak, vagy b) a Külföldi Vállalkozás pénzügyi életképességét szolgáló alapvető tevékenységek végzése ellehetetlenül és ezen állapot a kárfizetési türelmi idő alatt folyamatosan fennáll, c) a Befektetési Hitel törlesztő részletei elmaradnak, feltéve, hogy a hiteltörlesztés elmulasztása a kárfizetési türelmi idő alatt folyamatosan fennáll. D) A Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti Állami Adós mint a Külföldi Vállalkozással szerződéses viszonyban álló fél szerződésszegése, feltéve, hogy ezen szerződésszegés és a Befektetési Hitel nem vagy nem szerződésszerű teljesítse között bizonyítható módon ok-okozati összefüggés áll fenn. További feltétel, hogy a Befektető, a Külföldi Vállalkozás, illetve a Céltársaság képtelenek érvényt szerezni az Állami Adóssal szemben a javukra meghozott jogerős bírósági ítéletnek, feltéve, hogy a) a bírósági ítélet számszerűsített értékről szól, és a Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódó megállapodás szerinti szerződéses kötelezettség Állami Adós általi nemteljesítése vagy a megállapodásnak az Állami Adós általi felmondása vagy a tartozás el nem ismerése miatt következett be, b) a Befektető illetve a Céltársaság a bírósági ítélet napjától kezdve a kárfizetési türelmi idő alatt minden elvárható erőfeszítést megtett az ítélet kikényszerítését/végrehajtását célzó lehetséges jogi lépések kimerítése érdekében, és A jelen D) pont szerinti bírósági ítéletben megfogalmazott kártérítésre nem vonatkozik a II. rész 2. a) pont. 3. A Biztosító országán kívül bekövetkezett természeti és nukleáris katasztrófák, amennyiben azok hatásai másként nem biztosíthatóak. 4. A biztosítási események bekövetkeztének időpontja: a) az 1. A) és a 2. A) és B) pont esetében a vonatkozó intézkedések, illetve határozatok hatálybalépésének, jogerőre emelkedésének napja; b) az 1. B) pont esetében az Adós fizetési esedékességének időpontja, amennyiben addig nem következik be az esedékesség szerinti fizetés; c) a 2. C) és a 3. pont esetében az a nap, amelyen a pénz-, illetve átutalási forgalom a Külföldi Vállalkozás vagy a hitelszerződés szerinti teljesítés országával megszakadt; d) a 2. D) pont esetében bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napja. 5. A kár bekövetkeztének időpontja a Befektetési Hitelszerződés szerinti fizetési esedékesség(ek) időpontja, amennyiben eddig az időpontig az esedékesség szerinti fizetés nem következik be. 6. A biztosítási esemény minősítése A kárigény benyújtását követően a Biztosító minősítési eljárást folytat le annak érdekében, hogy eldöntse, indokolt-e a Készfizető Kezesség érvényesítése a Biztosított vagy a kárfizetést követően a Biztosító mint engedményes részéről. A Készfizető Kezesség érvényesítésre kerül, amennyiben a Biztosító megállapítja, hogy a kár az 1 A-B.) 6

8 pontokban foglalt kereskedelmi kockázatokat lefedő biztosítási esemény valamelyike miatt következett be. Amennyiben a káresemény a IV. rész 2. A)-D), illetve 3. pontja szerinti biztosítási események valamelyikének következményeként állt elő, a Biztosító nem kezdeményezi a Készfizető Kezesség érvényesítését. V. rész A kockázatviselés tartama 1. A Biztosító kockázatviselése a Befektetési Hitelszerződés hatálybalépésének napján kezdődik, feltéve, hogy a biztosítási szerződésben és a Befektetési Hitelszerződésben előzetesen kikötött hatálybalépési és első folyósítási feltételek teljesülnek. 2. A Biztosító kockázatviselése a követeléseknek a Befektetési Hitelszerződés szerinti esedékességeinek időpontjában szűnik meg. 3. Több folyósítás esetén a folytatólagos kockázatviselésekre az első kockázatviselésre irányadó szabályok vonatkoznak, azzal, hogy a további folyósítások esetén az egyes folyósításokhoz kapcsolódó folyósítási feltételek teljesülnek, továbbá, hogy az egyes folyósításokhoz kapcsolódó biztosítási díjak meg nem fizetése a biztosítási szerződés megszűnését vonja maga után. A biztosítási díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 4. A Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy újabb kockázatot ne vállaljon, ha: a) a Külföldi Vállalkozás vagy a Céltársaság országának, illetve a Külföldi Vállalkozásnak vagy a Céltársaságnak a helyzetében a biztosítási szerződés megkötésének időpontjához képest jelentős negatív változás következik be, vagy b) az I. rész 12. pontban meghatározott kárveszély áll fenn. Amennyiben a Biztosító élni kíván ezzel a jogával, erről értesíti a Biztosítottat. Az értesítésben megjelölt jogkövetkezmények nem vonatkoznak az értesítés kézhezvételét követő második munkanapig folyósított kölcsönre, illetve azokra a folyósításokra, amelyekre a Biztosító kockázatviselése már megkezdődött. VI. rész A biztosítási díj 1. Biztosítási díjtételét a Biztosító az ügyletben résztvevő országok országkockázati besorolástól, az Adós, a Készfizető Kezes, a Befektetés minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől függően, továbbá az üzletpolitikájában foglalt egyéb szempontokat is figyelembe véve állapítja meg. 2. A biztosítási díjat a Biztosított forintban vagy a hitelszerződés devizanemében fizetheti. A díjfizetés pénzneme a Kötvényben kerül meghatározásra. Forintban történő fizetés esetén a biztosítási díj kiszámításának módja a Kötvényben kerül rögzítésre. A díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 3. A díjfizetés történhet up-front vagy a folyósításokhoz kapcsolódóan: a) a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor egy összegben történő (up-front) díjfizetés esetén a díj legkésőbb az első folyósítás időpontjáig vagy az első folyósítással egyidejűleg fizetendő; 7

9 b) folyósításonként történő díjfizetés esetében az egyes biztosítási díjrészlet értéke növekszik az első folyósítástól az aktuális folyósítás napjáig eltelt kamatidőszakra eső kamat összegével. 4. A kockázatviselési idő vagy a biztosítási összeg változása esetén a díjelőírás módosulhat. Az ezzel kapcsolatos feltételek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. 5. Amennyiben a Biztosított díjvisszatérítésre válik jogosulttá, annak pénzneme minden esetben megegyezik a díjfizetés pénznemével. 6. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos egyéb költségeket az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. rész Az önrészesedés A Biztosítottat a Biztosító által megállapított kár összegéből önrészesedés terheli. Az önrészesedés mértéke 20 % (húsz százalék), az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. VIII. rész A kárigény érvényesítése 1. A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a Biztosított kötelezettsége. A kárigényt a Biztosított a biztosítási esemény következtében előálló kár bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban bejelenteni. 2. A kárigény elbírálásához a Biztosítottnak be kell nyújtania a hiánytalanul kitöltött kárbejelentési lapot, és a bejelentéshez mellékelnie kell valamennyi rendelkezésre álló, a kár bekövetkeztét, annak okát és a kár összegét igazoló okiratot. A Biztosított köteles továbbá együttműködni a Biztosítóval a készfizető kezességminősítéséhez szükséges további dokumentumok összegyűjtésében (IV. rész 6. pont). 8 IX. rész Kárrendezés 1. A kárfizetés alapja a biztosítási esemény következtében a Befektetési hitelszerződés szerinti esedékesség(ek) időpontjában fennálló követelés(ek) összege, valamint az esetleges kárfizetési türelmi időre számított szerződéses (ügyleti) kamat. 2. A kár megállapításának időpontja: a) fizetésképtelenség esetén a biztosítási esemény bekövetkeztének napja, vagy a tényleges kár bekövetkeztének (fizetési esedékesség) napja, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont; b) fizetési késedelem, valamint a 2. A)-D) és a 3. pont esetén a Kárfizetési türelmi idő lejáratának napja. 3. A kár összegét csökkentő tételek: a) az Adós vagy az Adóssal kötött megállapodás alapján harmadik fél által a biztosított követelésekre vonatkozóan teljesített fizetések, a Biztosított által eszközölt, illetve elfogadott beszámítások, valamint a Biztosított által adott engedmények; b) biztosítékok érvényesítéséből a Biztosított részére befolyt összegek.

10 9 4. A Biztosító a Biztosított által benyújtott, igazoltan felmerült, és a Biztosító által elfogadott kárigény alapján kárfizetési kötelezettségét a Kárfizetési türelmi idő lejártát követő harminc napon belül, fizetésképtelenség esetén a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül teljesíti, feltéve, hogy a Biztosított a X. rész 1. és 5. pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tett. Amennyiben a Kárfizetési türelmi idő lejártáig a Biztosított a kárelbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentumot nem adta át, úgy a Biztosító kárfizetési kötelezettsége a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül áll be. 5. A biztosított követelésekkel kapcsolatos kármegelőzési, kárenyhítési költségeit, ráfordításait a Biztosító és a Biztosított a kárviselési hányad (a teljes kár és a kárfizetés összege) arányában viseli, feltéve, hogy azokat a Biztosító jóváhagyta. E költségek és ráfordítások közé tartoznak például a bírósági eljárási költségek és a kár minimalizálása vagy elkerülése érdekében felmerült egyéb jogi költségek, de nem tartoznak ide a kárigény jogalapjának vagy összegszerűségének igazolásával összefüggő, azaz a kárigény érvényessége megállapításának költségei. 6. A Biztosító a kárfizetést a Kötvényben rögzített pénznemben teljesíti. Forintban történő kárfizetés esetén a kárfizetés összege a kárfizetési türelmi idő lejártának, ennek hiányában a követelés esedékességének napján a Biztosított által az adott devizára alkalmazott vételi árfolyamon kerül kiszámításra. A kárfizetés Kötvényben rögzített pénzneme eltérhet a biztosítási díj pénznemétől. X. rész A Biztosított kötelezettségei 1. Jelentési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a Biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni a) a követelés keletkezését és a törlesztési ütemtervet; b) a követelés, valamint kármegtérülés címén befolyt összegeket; c) a kárveszélyt; d) a biztosítási esemény bekövetkeztét; e) a IX. rész 3. pontban foglaltakat; f) a III. rész 1. e) pontban foglaltakra vonatkozó esetleges változásokat; g) a Készfizető Kezes elleni fizetésképtelenségi, csőd- vagy egyéb pénzügyi rendezési eljárás jogerős elrendelését. 2. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) kárveszély, illetve biztosítási esemény bekövetkezte esetén leállítani a további folyósításokat, kivéve, ha azok folytatásához a Biztosító előzetesen írásban hozzájárult; b) a Biztosító előírásai szerint eljárni; az e körben adott utasításainak a Biztosított a Kárfizetési türelmi idő alatt és a Kárfizetési türelmi idő lejártát követően is köteles eleget tenni, továbbá megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a biztosítékok felhasználását (érvényesítését) szolgálják; c) mind a biztosított, mind a nem biztosított követelés tekintetében a fizetési haladék nyújtása, egyezségkötés, fizetési átütemezéssel kapcsolatos megállapodások megkötése, a biztosított követelésre vonatkozó tartozásátvállalás vagy tartozás elengedése vagy más kármegelőzési, kárenyhítési intézkedés előtt a Biztosító írásbeli hozzájárulását beszerezni;

11 d) megtett intézkedéseiről és azok eredményéről a Biztosítót folyamatosan tájékoztatni. 3..A Biztosított köteles a Befektetési Hitelszerződés módosításához, felmondásához, valamint a Befektetési Hitelszerződésből eredő követelés, illetve a biztosítási szerződés szerinti kárfizetés jogának harmadik személyre történő engedményezéséhez, ezeken harmadik személy részére zálogjog vagy egyéb biztosíték alapításához, továbbá a Biztosító által kikötött és valamennyi egyéb biztosítéki szerződés módosításához, felmondásához a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezni. A Biztosított az önrészesedést csak a Biztosító előzetes írásbeli engedélyével háríthatja át, illetve terhelheti meg. 4. A Biztosított köteles a Befektetővel, a Céltársasággal vagy a Külföldi Vállalkozással szemben esetlegesen megindított csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásokról a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni, az Adóssal szembeni biztosított követelésállományát a pénzügyi rendezési eljárásba hivatalosan bejelenteni. A biztosított követelések pénzügyi rendezési eljárásba való bejelentése a Biztosított feladata mindaddig, amíg a biztosított követelés(ek) a X. rész 5. pont szerint át nem száll(nak) a Biztosítóra. 5. Átruházási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) főszabály szerint a kárfizetéssel egyidejűleg a kifizetésre kerülő kártérítés önrésszel növelt összegének erejéig a követelések érvényesítésének jogával együtt, a Biztosítóra mint az állam megbízottjára engedményezni az ügylettel kapcsolatos lejárt biztosított követelését, valamint a Befektetési Hitel biztosítékául a Befektető által a Biztosítottra átruházott követeléseseket Amennyiben a Biztosító a biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Biztosított által bejelentett kárigény összegét a biztosított követelésnek minősülő összegekkel csökkenti, az átruházási kötelezettség a kárfizetés önrésszel növelt összegén túl kiterjed a kárigény bejelentés összegéből levont biztosított követelésekre is. A Biztosított az átruházási kötelezettsége keretében az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos biztosítékait az átruházott követelés összegének erejéig a Biztosítóra átruházni. b) az Adóst és az a) pont szerinti biztosítékok kötelezettjeit az átruházásról értesíteni; c) a b) pont szerinti értesítés(ek) másolatát a Biztosítóhoz eljuttatni; d) a Biztosító által megkívánt nyilatkozatokat megtenni. 6. Átutalási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a kárfizetést követően a biztosított Befektetési hitelügylethez kapcsolódóan bármilyen jogcímen befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalni. 7. A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító vagy meghatalmazottja számára, hogy az adott biztosítási jogviszonnyal összefüggésben könyveibe, üzleti levelezéseibe a biztosítási szerződéssel érintett adósokkal folytatott üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen. 8. A Biztosított a Biztosító által megkívánt formában köteles írásban nyilatkozni a vesztegetéssel, korrupcióval, valamint a Befektetés környezetvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban. 9. Amennyiben a Biztosító a kockázatviselés feltételeként biztosíték kikötését írja elő a Biztosított számára a Befektetési Hitel megtérülése céljából, úgy a Biztosított köteles a 10

12 biztosítéki szerződés érvényességéről, érvényesíthetőségéről gondoskodni, a Biztosító a biztosítéki szerződés kikötésének érvényességét előzetesen nem vizsgálja. 10. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében előírni a Befektetési Hitel felhasználásának célterületeit, valamint folyamatosan, dokumentáltan ellenőrizni a folyósítások felhasználásának megfelelőségét az előírásokkal, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt fennmaradjon a Befektető 50 % (ötven százalék) feletti és szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsment kijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésze a Külföldi Vállalkozásban. 11. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében a Befektetőnek a hitel visszafizetésének biztosítékaként előírni, hogy a Külföldi Vállalkozás a Biztosító által a biztosítási kötvényben előírásra kerülő biztosítékok tekintetében a Biztosított javára zálogjogot alapítson. 12. A Biztosított köteles a Céltársaságtól az alábbi tartalmú cégszerűen aláírt, írásbeli nyilatkozatokat beszerezni, amelyekben: a) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat elbírálásához a Biztosító által megkövetelt adatszolgáltatást nyújt gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről, illetve a későbbiekben abban bekövetkező változásokról; b) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektetéssel kapcsolatban megfelelő gondossággal jár el, figyelembe véve a nemzetközi üzleti gyakorlatot, megfelelő körültekintéssel és szakértelemmel felügyeli a Befektetést és a vele járó kockázatokat; c) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy megszerez minden szükséges engedélyt és gondoskodik róla, hogy a Külföldi Vállalkozás a Befektetés indítása előtt minden szükséges engedélyt megszerezzen; d) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Befektetéshez kapcsolódó határidőket és szerződési feltételeket és a fogadó országban, illetve azon országban érvényes jogszabályokat, amely országon keresztül a Befektetés, illetve a fizetések történnek; e) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan lépés megtételétől, amely a Céltársaság vagy a Külföldi Vállalkozás fizetésképtelenségét, a Befektetés értékének csökkenését, vagy a Befektetés hozamai átutalásának nem teljesítését okozhatja; f) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Biztosítottat a Kárveszélyről; g) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy kárfizetést követően a biztosított Befektetési hitelszerződéshez kapcsolódóan befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalja; h) a Céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi a Biztosító, illetve megbízottja számára, hogy a biztosított Befektetési hitelszerződéssel összefüggésben a könyveibe, üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen; 11

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012.

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. szeptember 18-tól Módosította a 14/2-1/2013. sz. Ig. határozat Hatályos: 2013. május 16-tól

Részletesebben

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖVETELÉS-LESZÁMÍTOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei. Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677

Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei. Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677 Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási esemény...4 III. A biztosított tevékenységek...4

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15.

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. A KOCKÁZATVÁLLALÁS FAJTÁI...3 2. AZ ÜGYFÉL HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA...3 3. ALAPFOGALMAK...4 4. A HITELSZERZŐDÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében. 1.A garancia kibocsátása

Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében. 1.A garancia kibocsátása Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében 1.A garancia kibocsátása 1.1. A Pénzügyi vállalkozás az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött Garancia megbízási Szerződés alapján

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1. Szerződésben használt fogalmak: Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául

Részletesebben