BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2 1 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket veszik alapul: 1. Biztosító: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt Budapest, VI. Nagymező u Biztosított: A Külföldi Vállalkozásba történő Befektetéshez a Befektető mint Adós számára Befektetési Hitelt nyújtó hitelintézet. 3. Befektető (Adós): Külföldi Vállalkozásba közvetlenül befektető belföldi gazdasági társaság, melynek a Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódóan a Biztosított Befektetési Hitelt nyújt, így a Befektető egyben a Befektetési Hitel szerinti hitelfelvevő (a továbbiakban Adós vagy Befektető ). 4. Készfizető Kezes: Az a gazdasági társaság, amely Készfizető Kezességet vállal a Befektető Befektetési Hitelből eredő kötelezettségeinek (főkötelezettség) teljesítéséért a Biztosított mint jogosult felé. 5. Befektetés: Bármilyen, a Befektetőnek a Külföldi Vállalkozással kapcsolatos, szerződésen alapuló közvetlen tőkebefektetése, melynek célja a Befektető országának határán kívüli cég alapítása, cég megvásárlása, a Külföldi Vállalkozásban tulajdonrész megvásárlása, illetve tőkeemelés, tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása), ami megfelel a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország jogszabályainak. 6. Külföldi Vállalkozás: Olyan külföldi székhelyű gazdasági társaság, amelyben a Befektető közvetlenül tőkét fektetett be, vagy amelybe tőkét kíván befektetni az I. rész 5. pontban meghatározottak szerint. 7. Befektetési Hitel: Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódóan a Biztosított által a Befektető részére nyújtott olyan hitel, amely 7.1. a Befektetés alábbi céljainak legalább valamelyikét szolgálja: a) a Befektető általi cégalapítás külföldön; b) a Befektető általi cégvásárlás külföldön; c) a Befektető által a Külföldi Vállalkozásban történő tulajdonrész vásárlása; d) a Befektető pénzbeli betéttel vagy apporttal megvalósuló törzstőke-emelése a Külföldi Vállalkozásban; e) A Befektető általi tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása) a Külföldi Vállalkozás részére; 7.2. futamideje legfeljebb 7-10 (hét-tíz) év; 7.3. nem rulírozó jellegű (különös tekintettel a 7.1. e) pont szerinti forgóeszközhitelre).

3 2 8. Kárfizetési türelmi idő: A kárfizetési türelmi idő annak megállapítására szolgál, hogy a kár a biztosítási esemény következtében valóban bekövetkezett-e, és ha igen, tartósan fennáll-e. A szükséges kárenyhítési intézkedéseket elsődlegesen a kárfizetési türelmi idő alatt el kell végezni. A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 90 (kilencven) nap. Az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. Kárfizetési türelmi idő nem kerül alkalmazásra a fizetésképtelenség biztosítási esemény bekövetkezte esetében. 9. Kárveszély: Minden olyan körülmény, amely biztosítási esemény bekövetkeztével fenyeget, és amely körülményt a Biztosított ismert, vagy kellő gondosság tanúsításával ismernie kellett. 10. Haladéktalan teljesítési kötelezettség: A jelen Általános szerződési feltételek használatában a kötelezettségek teljesítésének határidejére vonatkozó haladéktalanul kifejezés a kötelezettségek 2 (két) munkanapon belüli teljesítését jelenti a bejelentendő adat, tény, körülmény, információ Biztosított általi tudomássszerzésétől számított naptól kezdődően, vagy amikor arról a Biztosított az adott helyzetben általában elvárható magatartása/eljárása mellett tudomást szerezhetett. 11. Kockázatviselés: A Biztosító helytállási kötelezettsége, amely alapján a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint megfizeti a Biztosított részére a IV. részben felsorolt és a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási események következményeként előálló kárt. II. rész A biztosítás tárgya 1. A biztosítás tárgya a Biztosítottnak az Adóssal (Befektetővel) szembeni, a Befektetési Hitelből származó követelése. 2. A biztosítás nem terjed ki: a) a Befektetési Hitelszerződésben kikötött kötbérből, szerződéses bírságból, késedelmi kamatból és kártérítésből eredő követelésekre; b) a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is. c) a számviteli bizonylattal nem igazolható költségekre; d) azokra a károkra, amelyek más biztosítóval kötött vagy köthető más típusú kárbiztosítási szerződéssel biztosítottak vagy biztosíthatóak; e) pénzügyi befektetésekre (ide nem értve a Külföldi vállalkozásba történő befektetést és az ehhez nyújtott hitelt). III. rész A biztosítási szerződés 1. A biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy a) a Biztosított az I. rész 7. pontjában definiált, legfeljebb 7-10 (hét-tíz) éves futamidejű Befektetési Hitelt folyósítson; b) a Befektetőnek a Befektetési Hitelből megvalósított Befektetés alapján 50 % (ötven százalék) feletti szavazattöbbséget, valamint irányítási és menedzsment kijelölési

4 jogokat is biztosító tulajdonrésszel kell közvetlenül rendelkeznie a Külföldi Vállalkozásban; c) a Befektetőnek a Befektetést legalább 30 % (harminc százalék) sajáterővel kell megvalósítania a biztosított Befektetési Hitel mellett, a sajáterő nem származhat más hitel felvételéből; a sajáterő számításának alapja a Befektetési Hitel tőkeösszege, mely nem tartalmazza a tőkésítésre kerülő kamatok, illetve az esetlegesen meghitelezett biztosítási díj összegét; a sajáterő rendelkezésre bocsátásának up-front kell megtörténnie; d) a Biztosítottnak az általa nyújtott Befektetési Hitel mögé biztosítékokat kell kikötnie (például zálogjog a Befektető/Külföldi Vállalkozás részvényeire/üzletrészeire vonatkozóan; óvadéki letét a Befektető/Külföldi Vállalkozás részvényeire vonatkozóan; ingatlan vagy ingó jelzálog; zálogjog a követelésekre; építési-szerelési biztosítás; a Befektető árbevételén jelzálogjog alapítása, jólteljesítési garancia, tartalékszámlák, cash sweep, step-in rights, osztalék fizetési korlátozások, egyéb tulajdonosi kötelezettségvállalások); e) a Biztosított és a Befektető, illetve a Biztosított és a Külföldi Vállalkozás között közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat, illetve személyi összeférhetetlenség nem állhat fenn, kivéve, ha ahhoz a Biztosító írásban hozzájárult; személyi összeférhetetlenség áll fenn, ha a jelen pontban érintettek közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, egyéb vezető állású munkavállalói, felügyeleti szerveinek tagjai részben vagy egészben azonos személyek; f) a Befektetés a Biztosított Magyarországon folytatott, a hitelnyújtás előtti tevékenységét nem szűkítheti. 2. A Biztosított a hitelbiztosítási ajánlatát a Biztosító által előírt formanyomtatványon nyújtja be. A biztosítási szerződés a Biztosító és a Biztosított írásbeli megállapodásával jön létre. A biztosítási szerződés részét képezi a Biztosítási ajánlat, a Kötvény, a jelen Általános szerződési feltételek, valamint a Biztosító Üzletszabályzata. 3. A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele az első biztosítási díj megfizetése; a díj megfizetésének minősül a Biztosító számláján történő jóváírása. A biztosítási szerződés hatálybalépésének napja a Biztosító kockázatviselésének kezdő napja. IV. rész A biztosítási események Biztosítási események az alábbi események, amelyek következtében a Biztosítottat a Befektetési Hitel nyújtásából eredően a kockázatviselés időtartama alatt kár érheti: 1. A) az Adós fizetésképtelensége az alábbi esetek szerint: az Adós csődje, amennyiben azt jogerős bírósági vagy más hatósági határozat állapítja meg; az Adóssal szemben a bíróság a felszámolási eljárást elrendelte; az Adós kifizetéseit hivatalosan felfüggesztették vagy azokra fizetési moratóriumot rendeltek el; az Adós bírósági eljárásban vagy azt követően egyezséget kötött a hitelezőivel; az Adós peren kívüli egyezséget kötött az összes hitelezővel vagy azok többségével; az Adós vagyonára vezetett végrehajtás vagy más kényszerintézkedés történt, amelynek eredményeképpen nem vagy nem teljes egészében folyt be a biztosított számla szerinti követelése a számlán szereplő pénznemben vagy azzal egyenértékűen az Adós helyi pénznemében; 3

5 4 az Adós országának jogrendszere szerinti fizetésképtelenség más esetei állnak elő. B) Az Adós fizetési késedelme. 2. A biztosítási események bekövetkeztének időpontja: a) az 1. A) pont esetében a vonatkozó intézkedések, illetve határozatok hatálybalépésének, jogerőre emelkedésének napja; b) az 1. B) pont esetében az Adós fizetési esedékességének időpontja, amennyiben addig nem következik be az esedékesség szerinti fizetés. 3. A kár bekövetkeztének időpontja a Befektetési Hitelszerződés szerinti fizetési esedékesség(ek) időpontja, amennyiben eddig az időpontig az esedékesség szerinti fizetés nem következik be. V. rész A kockázatviselés tartama 1. A Biztosító kockázatviselése a Befektetési Hitelszerződés hatálybalépésének napján kezdődik, feltéve, hogy a biztosítási szerződésben és a Befektetési Hitelszerződésben előzetesen kikötött hatálybalépési és első folyósítási feltételek teljesülnek. 2. A Biztosító kockázatviselése a követeléseknek a Befektetési Hitelszerződés szerinti esedékességeinek időpontjában szűnik meg. 3. Több folyósítás esetén a folytatólagos kockázatviselésekre az első kockázatviselésre irányadó szabályok vonatkoznak, azzal, hogy a további folyósítások esetén az egyes folyósításokhoz kapcsolódó folyósítási feltételek teljesülnek, továbbá, hogy az egyes folyósításokhoz kapcsolódó biztosítási díjak meg nem fizetése a biztosítási szerződés megszűnését vonja maga után. A biztosítási díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 4. A Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy újabb kockázatot ne vállaljon, ha: a) a Befektető helyzetében a biztosítási szerződés megkötésének időpontjához képest jelentős negatív változás következik be, vagy b) az I. rész 9. pontban meghatározott kárveszély áll fenn. Amennyiben a Biztosító élni kíván ezzel a jogával, erről értesíti a Biztosítottat. Az értesítésben megjelölt jogkövetkezmények nem vonatkoznak az értesítés kézhezvételét követő második munkanapig folyósított kölcsönre, illetve azokra a folyósításokra, amelyekre a Biztosító kockázatviselése már megkezdődött. VI. rész A biztosítási díj 1. Biztosítási díjtételét a Biztosító az Adós, a Készfizető Kezes, a Befektetés minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől függően, továbbá az üzletpolitikájában foglalt egyéb szempontokat is figyelembe véve állapítja meg. 2. A biztosítási díjat a Biztosított forintban vagy a hitelszerződés devizanemében fizetheti. A díjfizetés pénzneme a Kötvényben kerül meghatározásra. Forintban történő fizetés esetén a

6 biztosítási díj kiszámításának módja a Kötvényben kerül rögzítésre. A díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 3. A díjfizetés történhet up-front vagy a folyósításokhoz kapcsolódóan: a) a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor egy összegben történő (up-front) díjfizetés esetén a díj legkésőbb az első folyósítás időpontjáig vagy az első folyósítással egyidejűleg fizetendő; b) folyósításonként történő díjfizetés esetében az egyes biztosítási díjrészlet értéke növekszik az első folyósítástól az aktuális folyósítás napjáig eltelt kamatidőszakra eső kamat összegével. 4. A kockázatviselési idő vagy a biztosítási összeg változása esetén a díjelőírás módosulhat. Az ezzel kapcsolatos feltételek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. 5. Amennyiben a Biztosított díjvisszatérítésre válik jogosulttá, annak pénzneme minden esetben megegyezik a díjfizetés pénznemével. 6. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos egyéb költségeket az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. rész Az önrészesedés A Biztosítottat a Biztosító által megállapított kár összegéből önrészesedés terheli. Az önrészesedés mértéke 20 % (húsz százalék), az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. VIII. rész A kárigény érvényesítése 1. A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a Biztosított kötelezettsége. A kárigényt a Biztosított a biztosítási esemény következtében előálló kár bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban bejelenteni. 2. A kárigény elbírálásához a Biztosítottnak be kell nyújtania a hiánytalanul kitöltött kárbejelentési lapot, és a bejelentéshez mellékelnie kell valamennyi rendelkezésre álló, a kár bekövetkeztét, annak okát és a kár összegét igazoló okiratot. 5 IX. rész Kárrendezés 1. A kárfizetés alapja a biztosítási esemény következtében a Befektetési Hitelszerződés szerinti esedékesség(ek) időpontjában fennálló követelés(ek) összege, valamint az esetleges kárfizetési türelmi időre számított szerződéses (ügyleti) kamat. 2. A kár megállapításának időpontja: a) fizetésképtelenség esetén a biztosítási esemény bekövetkeztének napja, vagy a tényleges kár bekövetkeztének (fizetési esedékesség) napja, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont; b) fizetési késedelem esetén a Kárfizetési türelmi idő lejáratának napja. 3. A kár összegét csökkentő tételek:

7 a) az Adós vagy az Adóssal kötött megállapodás alapján harmadik fél által a biztosított követelésekre vonatkozóan teljesített fizetések, a Biztosított által eszközölt, illetve elfogadott beszámítások, valamint a Biztosított által adott engedmények; b) biztosítékok érvényesítéséből a Biztosított részére befolyt összegek. c) amennyiben a Biztosító a Befektetővel a Befektető politikai kockázatainak lefedésére befektetésbiztosítást köt, mely biztosítási szerződés alapján a Biztosító által esetlegesen teljesítendő kárfizetésre a Befektetési Hitelt nyújtó bank javára zálogjogot alapít, a kárfizetés összegét csökkentik a befektetésbiztosítás alapján a Befektetési Hitelt nyújtó banknak (a Biztosítottnak) mint zálogjogosultnak a Biztosító által megfizetett összegek. 4. A Biztosító a Biztosított által benyújtott, igazoltan felmerült, és a Biztosító által elfogadott kárigény alapján kárfizetési kötelezettségét a Kárfizetési türelmi idő lejártát követő harminc napon belül, fizetésképtelenség esetén a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül teljesíti, feltéve, hogy a Biztosított a X. rész 1. és 5. pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tett. Amennyiben a Kárfizetési türelmi idő lejártáig a Biztosított a kárelbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentumot nem adta át, úgy a Biztosító kárfizetési kötelezettsége a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül áll be. 5. A biztosított követelésekkel kapcsolatos kármegelőzési, kárenyhítési költségeit, ráfordításait a Biztosító és a Biztosított a kárviselési hányad (a teljes kár és a kárfizetés összege) arányában viseli, feltéve, hogy azokat a Biztosító jóváhagyta. E költségek és ráfordítások közé tartoznak például a bírósági eljárási költségek és a kár minimalizálása vagy elkerülése érdekében felmerült egyéb jogi költségek, de nem tartoznak ide a kárigény jogalapjának vagy összegszerűségének igazolásával összefüggő, azaz a kárigény érvényessége megállapításának költségei. 6. A Biztosító a kárfizetést a Kötvényben rögzített pénznemben teljesíti. Forintban történő kárfizetés esetén a kárfizetés összege a kárfizetési türelmi idő lejártának, ennek hiányában a követelés esedékességének napján a Biztosított által az adott devizára alkalmazott vételi árfolyamon kerül kiszámításra. A kárfizetés Kötvényben rögzített pénzneme eltérhet a biztosítási díj pénznemétől. X. rész A Biztosított kötelezettségei 1. Jelentési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a Biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni a) a követelés keletkezését és a törlesztési ütemtervet; b) a követelés, valamint kármegtérülés címén befolyt összegeket; c) a kárveszélyt; d) a biztosítási esemény bekövetkeztét; e) a IX. rész 3. pontban foglaltakat; f) a III. rész 1. e) pontban foglaltakra vonatkozó esetleges változásokat. g) Készfizető Kezes elleni fizetésképtelenségi, csőd vagy egyéb pénzügyi rendezési eljárás jogerős elrendelését. 2. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) kárveszély, illetve biztosítási esemény bekövetkezte esetén leállítani a további folyósításokat, kivéve, ha azok folytatásához a Biztosító előzetesen írásban hozzájárult; 6

8 b) a Biztosító előírásai szerint eljárni; az e körben adott utasításainak a Biztosított a Kárfizetési türelmi idő alatt és a Kárfizetési türelmi idő lejártát követően is köteles eleget tenni, továbbá megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a biztosítékok felhasználását (érvényesítését) szolgálják; c) mind a biztosított, mind a nem biztosított követelés tekintetében a fizetési haladék nyújtása, egyezségkötés, fizetési átütemezéssel kapcsolatos megállapodások megkötése, a biztosított követelésre vonatkozó tartozásátvállalás vagy tartozás elengedése vagy más kármegelőzési, kárenyhítési intézkedés előtt a Biztosító írásbeli hozzájárulását beszerezni; d) megtett intézkedéseiről és azok eredményéről a Biztosítót folyamatosan tájékoztatni. 3. A Biztosított köteles a Befektetési Hitelszerződés módosításához, felmondásához, valamint a Befektetési Hitelszerződésből eredő követelés, illetve a biztosítási szerződés szerinti kárfizetés jogának harmadik személyre történő engedményezéséhez, ezeken harmadik személy részére zálogjog vagy egyéb biztosíték alapításához, továbbá a Biztosító által kikötött és valamennyi egyéb biztosítéki szerződés módosításához, felmondásához a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezni. A Biztosított az önrészesedést csak a Biztosító előzetes írásbeli engedélyével háríthatja át, illetve terhelheti meg. 4. A Biztosított köteles a Befektetővel vagy a Külföldi Vállalkozással szemben esetlegesen megindított csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásokról a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni, az Adóssal szembeni biztosított követelésállományát a pénzügyi rendezési eljárásba hivatalosan bejelenteni. A biztosított követelések pénzügyi rendezési eljárásba való bejelentése a Biztosított feladata mindaddig, amíg a biztosított követelés(ek) a X. rész 5. pont szerint át nem száll(nak) a Biztosítóra. 5. Átruházási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) főszabály szerint a kárfizetéssel egyidejűleg a kifizetésre kerülő kártérítés önrésszel növelt összegének erejéig a követelések érvényesítésének jogával együtt, a Biztosítóra mint az állam megbízottjára engedményezni az ügylettel kapcsolatos lejárt biztosított követelését, valamint a Befektetési Hitel biztosítékául a Befektető által a Biztosítottra átruházott követeléseket. Amennyiben a Biztosító a biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Biztosított által bejelentett kárigény összegét a biztosított követelésnek minősülő összegekkel csökkenti, az átruházási kötelezettség a kárfizetés önrésszel növelt összegén túl kiterjed a kárigény-bejelentés összegéből levont biztosított követelésekre is. A Biztosított az átruházási kötelezettsége keretében az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos biztosítékait az átruházott követelés összegének erejéig a Biztosítóra átruházni; b) az Adóst és az a) pont szerinti biztosítékok kötelezettjeit az átruházásról értesíteni; c) a b) pont szerinti értesítés(ek) másolatát a Biztosítóhoz eljuttatni; d) a Biztosító által megkívánt nyilatkozatokat megtenni. 6. Átutalási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a kárfizetést követően a biztosított Befektetési hitelügylethez kapcsolódóan bármilyen jogcímen befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalni. 7. A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító vagy meghatalmazottja számára, hogy az adott biztosítási jogviszonnyal összefüggésben könyveibe, üzleti levelezéseibe a 7

9 biztosítási szerződéssel érintett adósokkal folytatott üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen. 8. A Biztosított a Biztosító által megkívánt formában köteles írásban nyilatkozni a vesztegetéssel, korrupcióval, valamint a Befektetés környezetvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban. 9. Amennyiben a Biztosító a kockázatviselés feltételeként biztosíték kikötését írja elő a Biztosított számára a Befektetési Hitel megtérülése céljából, úgy a Biztosított köteles a biztosítéki szerződés érvényességéről, érvényesíthetőségéről gondoskodni, a Biztosító a biztosítéki szerződés kikötésének érvényességét előzetesen nem vizsgálja. 10. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében előírni a Befektetési Hitel felhasználásának célterületeit, valamint folyamatosan, dokumentáltan ellenőrizni a folyósítások felhasználásának megfelelőségét az előírásokkal, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt fennmaradjon a Befektető 50 % (ötven százalék) feletti és szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsment kijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésze a Külföldi Vállalkozásban. 11. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében a Befektetőnek a hitel visszafizetésének biztosítékaként előírni, hogy a Külföldi Vállalkozás a Biztosító által a biztosítási kötvényben előírásra kerülő biztosítékok tekintetében a Biztosított javára zálogjogot alapítson.a Biztosított köteles a Befektetőtől az alábbi tartalmú cégszerűen aláírt, írásbeli nyilatkozatokat beszerezni, amelyekben: a) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat elbírálásához a Biztosító által megkövetelt adatszolgáltatást nyújt gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről, illetve a későbbiekben abban bekövetkező változásokról; b) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektetéssel kapcsolatban megfelelő gondossággal jár el, figyelembe véve a nemzetközi üzleti gyakorlatot, megfelelő körültekintéssel és szakértelemmel felügyeli a Befektetést és a vele járó kockázatokat; c) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy megszerez minden szükséges engedélyt és gondoskodik róla, hogy a Külföldi Vállalkozás a Befektetés indítása előtt minden szükséges engedélyt megszerezzen; d) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Befektetéshez kapcsolódó határidőket és szerződési feltételeket és a fogadó országban, illetve azon országban érvényes jogszabályokat, amely országon keresztül a Befektetés, illetve a fizetések történnek; e) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan lépés megtételétől, amely a Befektető vagy a Külföldi Vállalkozás fizetésképtelenségét, a Befektetés értékének csökkenését, vagy a Befektetés hozamai átutalásának nem teljesítését okozhatja; f) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Biztosítottat a Kárveszélyről; 8

10 g) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy kárfizetést követően a biztosított Befektetési Hitelszerződéshez kapcsolódóan befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalja; h) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi a Biztosító, illetve megbízottja számára, hogy a biztosított Befektetési Hitelszerződéssel összefüggésben a könyveibe, üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen; i) a Befektető a biztosítási szerződés megkötését megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy nem vett részt a Befektetéssel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomása korrupcióról; vállalja továbbá a Biztosító környezeti eljárásához szükséges információ nyújtást és együttműködést annak dokumentálásához, hogy a Befektetés nem minősül a környezetre nézve károsnak. A Biztosított az a)-h) pont szerinti nyilatkozatokat legkésőbb a biztosítási kötvény kibocsátásáig, az i) pontban foglalt nyilatkozatot legkésőbb a biztosítási ajánlat benyújtásáig köteles a Biztosító részére átadni. 12. A Biztosított köteles a Befektetési Hitelszerződés biztosítékaként a Biztosító által előírt biztosítékokat beszerezni. Ilyen biztosíték lehet különösen a Készfizető Kezes által nyújtott Készfizető Kezesség. 13. A Biztosítottat a biztosítási szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli, ide nem értve a biztosítási díjnak az esedékességet követően elküldött fizetési felszólítás feladásától számított 30 (harminc) napon vagy a Biztosító által esetlegesen adott halasztott időponton belül történő megfizetését. XI. rész A Biztosító mentesülése, kizárások, korlátozások 1.1. A Biztosító a Ptk.-ban meghatározott esetekben mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a) A kárt jogellenesen a Biztosított vagy a Biztosítottnak a jelen Általános szerződési feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottai, megbízottjai, illetve a Biztosítottnak a jelen Általános szerződési feltételben meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Ilyennek minősülnek különösen: - vezető tisztségviselők, - a biztosított követelések kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottak, tagok, megbízottak. b) Az a) pontban meghatározott rendelkezéseket a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell. c) A Ptk. 6:452. szerinti szerződéskötéskori adatközlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 9

11 1.2. A Biztosító a Ptk.-ban meghatározott mentesülési okokon túl akkor is mentesül a kárfizetési kötelezettsége alól, ha a) a Biztosított a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, és ezzel ok-okozati összefüggésben következik be a Biztosított kára, vagy ennek következtében a biztosító kockázatvállalásának vagy kártérítési kötelezettségének mértéke megnő, vagy a kockázat növekedésének mértéke nem állapítható meg; b) a Biztosítónak a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése miatt nincs lehetősége kárenyhítési és kármegelőzési intézkedéseket tenni vagy azok végrehajtására a Biztosítottnak utasítást adni; 1.3. a Biztosított a biztosított ügylethez kapcsolódóan jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt vagy jogerős bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést követ el; 1.4. a Biztosított a Biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül halasztást, átütemezést engedélyezett az Adósnak, követelését részben vagy egészben elengedte, függetlenül attól, hogy az az esedékesség előtt vagy után történt; 1.5. a Biztosított írásban nyilatkozott arról, hogy nem vett részt a biztosítási ügylettel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomása korrupcióról, állításai azonban nem felelnek meg a valóságnak, és bizonyíthatóan részt vett a biztosítási ügylettel kapcsolatos vesztegetésben, továbbá tudomása volt korrupcióról; 1.6. A Biztosított Kárveszély, illetve a biztosítási esemény bekövetkezte ellenére a kölcsön folyósítását tovább folytatja, kivéve, ha annak folytatásához a Biztosító írásban hozzájárult. A Biztosító mentesülése ebben az esetben csak a Kárveszély vagy a Biztosítási esemény bekövetkezte után folyósított hitel összegére és kamataira vonatkozik; 1.7. a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bármely időpontban a Biztosított és a Befektető, illetve a Biztosított és a Külföldi Vállalkozás között a Biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat, érdekeltség vagy személyi összeférhetetlenség állt vagy áll fenn; 1.8. a Biztosító által a kockázatviselés feltételeként előírt biztosíték (szerződés, dokumentum, kikötés) nem érvényes, így az sem peren kívüli, sem peres eljárásban nem érvényesíthető. A biztosíték érvénytelenségének jogkövetkezményeit a Biztosított köteles viselni. 2. Amennyiben a kárfizetést követően derül ki, hogy a Biztosító mentesülésének valamely esete állt fenn, úgy a Biztosított/a biztosított követelés engedményese, illetve az azon alapított zálogjog vagy egyéb biztosíték jogosultja köteles visszafizetni a kifizetett kár összegét a kárfizetés pénznemében, a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal együtt. 3. Az alkalmazott kizárásokat a II. rész 2. pontja tartalmazza. 4. Ha az Adós vagy a Készfizető Kezes a követelés jogalapját vagy összegszerűségét vitatja, a Biztosító mindaddig elhalasztja a kárfizetést, amíg a vitát a Befektetési Hitelszerződésben kikötött választottbíróság, ennek hiányában az irányadó jog szerinti bíróság jogerős ítélete vagy határozata le nem zárja a Biztosított javára. A Biztosító a 10

12 választottbíróság vagy bíróság jogerős ítéletének vagy határozatának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a kárfizetést. 5. A Biztosító szolgáltatásának egyéb korlátozásával kapcsolatos rendelkezéseket az I. rész 8., a II. rész 2., a III. rész 1. és 3., az V. rész 4. pontja, a VII. rész, valamint a IX. rész 1. és 2. pontja tartalmazza. 6. További korlátozásokat tartalmazhat a Kötvény is. 11 XII. rész Kármegtérülés Kárkinnlevőség megtérülése esetén a megtérült összeg és behajtási költségek feltéve, hogy azokat a Biztosító jóváhagyta a kárviselési hányad arányában kerülnek megosztásra a Biztosító és a Biztosított között. A kármegtérülés elszámolása a kárfizetés pénznemében forintban történt kárfizetés esetén a megtérülés napján érvényes, a Biztosított által jegyzett deviza vételi árfolyamon történik. XIII. rész Elévülés 1. A Biztosított kárigényének (VIII. rész) elévülési ideje a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) év. 2. A Biztosító megtérítési igényének (XI. rész 2. pont) elévülési ideje 3 (három) év, melynek kezdő időpontja a kárfizetést követő nap. XIV. rész Záró rendelkezések Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) számú Kormányrendelet, a Biztosító Üzletszabályzata és a Kötvény az irányadó. XV. rész Perilletékesség A biztosítási szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a Polgári perrendtartásról szóló törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak.

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖVETELÉS-LESZÁMÍTOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012.

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. szeptember 18-tól Módosította a 14/2-1/2013. sz. Ig. határozat Hatályos: 2013. május 16-tól

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15.

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. A KOCKÁZATVÁLLALÁS FAJTÁI...3 2. AZ ÜGYFÉL HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA...3 3. ALAPFOGALMAK...4 4. A HITELSZERZŐDÉS

Részletesebben

Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei. Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677

Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei. Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677 Szállítmányozói felelősségbiztosítás feltételei Hatályos: 2015. április 15. Nysz.: 17677 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási esemény...4 III. A biztosított tevékenységek...4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében. 1.A garancia kibocsátása

Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében. 1.A garancia kibocsátása Általános Szerződési Szabályok készfizető kezesi garancia ügyletek esetében 1.A garancia kibocsátása 1.1. A Pénzügyi vállalkozás az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött Garancia megbízási Szerződés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Vállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési cím: 1367 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében 1.A bankgarancia kibocsátása 1.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött bankgarancia megbízási Szerződés alapján arra vállal

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási hitel, Szabad felhasználású jelzáloghitel és Ingatlan célú hitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.......sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben