BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (BEFEKTETŐ RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2 1 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket veszik alapul: 1. Biztosító: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt Budapest, VI. Nagymező u Biztosított: A Külföldi Vállalkozásba történő Befektetéshez a Befektető mint Adós számára Befektetési Hitelt nyújtó hitelintézet. 3. Befektető (Adós): Külföldi Vállalkozásba közvetlenül befektető belföldi gazdasági társaság, melynek a Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódóan a Biztosított Befektetési Hitelt nyújt, így a Befektető egyben a Befektetési Hitel szerinti hitelfelvevő (a továbbiakban Adós vagy Befektető ). 4. Készfizető Kezes: Az a gazdasági társaság, amely Készfizető Kezességet vállal a Befektető Befektetési Hitelből eredő kötelezettségeinek (főkötelezettség) teljesítéséért a Biztosított mint jogosult felé. 5. Befektetés: Bármilyen, a Befektetőnek a Külföldi Vállalkozással kapcsolatos, szerződésen alapuló közvetlen tőkebefektetése, melynek célja a Befektető országának határán kívüli cég alapítása, cég megvásárlása, a Külföldi Vállalkozásban tulajdonrész megvásárlása, illetve tőkeemelés, tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása), ami megfelel a Külföldi Vállalkozás székhelye szerinti ország jogszabályainak. 6. Külföldi Vállalkozás: Olyan külföldi székhelyű gazdasági társaság, amelyben a Befektető közvetlenül tőkét fektetett be, vagy amelybe tőkét kíván befektetni az I. rész 5. pontban meghatározottak szerint. 7. Befektetési Hitel: Külföldi Vállalkozáshoz kapcsolódóan a Biztosított által a Befektető részére nyújtott olyan hitel, amely 7.1. a Befektetés alábbi céljainak legalább valamelyikét szolgálja: a) a Befektető általi cégalapítás külföldön; b) a Befektető általi cégvásárlás külföldön; c) a Befektető által a Külföldi Vállalkozásban történő tulajdonrész vásárlása; d) a Befektető pénzbeli betéttel vagy apporttal megvalósuló törzstőke-emelése a Külföldi Vállalkozásban; e) A Befektető általi tulajdonosi hitel nyújtása alárendelt kölcsöntőke formájában (annak részeként forgóeszközhitel nyújtása) a Külföldi Vállalkozás részére; 7.2. futamideje legfeljebb 7-10 (hét-tíz) év; 7.3. nem rulírozó jellegű (különös tekintettel a 7.1. e) pont szerinti forgóeszközhitelre).

3 2 8. Kárfizetési türelmi idő: A kárfizetési türelmi idő annak megállapítására szolgál, hogy a kár a biztosítási esemény következtében valóban bekövetkezett-e, és ha igen, tartósan fennáll-e. A szükséges kárenyhítési intézkedéseket elsődlegesen a kárfizetési türelmi idő alatt el kell végezni. A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 90 (kilencven) nap. Az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. Kárfizetési türelmi idő nem kerül alkalmazásra a fizetésképtelenség biztosítási esemény bekövetkezte esetében. 9. Kárveszély: Minden olyan körülmény, amely biztosítási esemény bekövetkeztével fenyeget, és amely körülményt a Biztosított ismert, vagy kellő gondosság tanúsításával ismernie kellett. 10. Haladéktalan teljesítési kötelezettség: A jelen Általános szerződési feltételek használatában a kötelezettségek teljesítésének határidejére vonatkozó haladéktalanul kifejezés a kötelezettségek 2 (két) munkanapon belüli teljesítését jelenti a bejelentendő adat, tény, körülmény, információ Biztosított általi tudomássszerzésétől számított naptól kezdődően, vagy amikor arról a Biztosított az adott helyzetben általában elvárható magatartása/eljárása mellett tudomást szerezhetett. 11. Kockázatviselés: A Biztosító helytállási kötelezettsége, amely alapján a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint megfizeti a Biztosított részére a IV. részben felsorolt és a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási események következményeként előálló kárt. II. rész A biztosítás tárgya 1. A biztosítás tárgya a Biztosítottnak az Adóssal (Befektetővel) szembeni, a Befektetési Hitelből származó követelése. 2. A biztosítás nem terjed ki: a) a Befektetési Hitelszerződésben kikötött kötbérből, szerződéses bírságból, késedelmi kamatból és kártérítésből eredő követelésekre; b) a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is. c) a számviteli bizonylattal nem igazolható költségekre; d) azokra a károkra, amelyek más biztosítóval kötött vagy köthető más típusú kárbiztosítási szerződéssel biztosítottak vagy biztosíthatóak; e) pénzügyi befektetésekre (ide nem értve a Külföldi vállalkozásba történő befektetést és az ehhez nyújtott hitelt). III. rész A biztosítási szerződés 1. A biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy a) a Biztosított az I. rész 7. pontjában definiált, legfeljebb 7-10 (hét-tíz) éves futamidejű Befektetési Hitelt folyósítson; b) a Befektetőnek a Befektetési Hitelből megvalósított Befektetés alapján 50 % (ötven százalék) feletti szavazattöbbséget, valamint irányítási és menedzsment kijelölési

4 jogokat is biztosító tulajdonrésszel kell közvetlenül rendelkeznie a Külföldi Vállalkozásban; c) a Befektetőnek a Befektetést legalább 30 % (harminc százalék) sajáterővel kell megvalósítania a biztosított Befektetési Hitel mellett, a sajáterő nem származhat más hitel felvételéből; a sajáterő számításának alapja a Befektetési Hitel tőkeösszege, mely nem tartalmazza a tőkésítésre kerülő kamatok, illetve az esetlegesen meghitelezett biztosítási díj összegét; a sajáterő rendelkezésre bocsátásának up-front kell megtörténnie; d) a Biztosítottnak az általa nyújtott Befektetési Hitel mögé biztosítékokat kell kikötnie (például zálogjog a Befektető/Külföldi Vállalkozás részvényeire/üzletrészeire vonatkozóan; óvadéki letét a Befektető/Külföldi Vállalkozás részvényeire vonatkozóan; ingatlan vagy ingó jelzálog; zálogjog a követelésekre; építési-szerelési biztosítás; a Befektető árbevételén jelzálogjog alapítása, jólteljesítési garancia, tartalékszámlák, cash sweep, step-in rights, osztalék fizetési korlátozások, egyéb tulajdonosi kötelezettségvállalások); e) a Biztosított és a Befektető, illetve a Biztosított és a Külföldi Vállalkozás között közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat, illetve személyi összeférhetetlenség nem állhat fenn, kivéve, ha ahhoz a Biztosító írásban hozzájárult; személyi összeférhetetlenség áll fenn, ha a jelen pontban érintettek közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, egyéb vezető állású munkavállalói, felügyeleti szerveinek tagjai részben vagy egészben azonos személyek; f) a Befektetés a Biztosított Magyarországon folytatott, a hitelnyújtás előtti tevékenységét nem szűkítheti. 2. A Biztosított a hitelbiztosítási ajánlatát a Biztosító által előírt formanyomtatványon nyújtja be. A biztosítási szerződés a Biztosító és a Biztosított írásbeli megállapodásával jön létre. A biztosítási szerződés részét képezi a Biztosítási ajánlat, a Kötvény, a jelen Általános szerződési feltételek, valamint a Biztosító Üzletszabályzata. 3. A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele az első biztosítási díj megfizetése; a díj megfizetésének minősül a Biztosító számláján történő jóváírása. A biztosítási szerződés hatálybalépésének napja a Biztosító kockázatviselésének kezdő napja. IV. rész A biztosítási események Biztosítási események az alábbi események, amelyek következtében a Biztosítottat a Befektetési Hitel nyújtásából eredően a kockázatviselés időtartama alatt kár érheti: 1. A) az Adós fizetésképtelensége az alábbi esetek szerint: az Adós csődje, amennyiben azt jogerős bírósági vagy más hatósági határozat állapítja meg; az Adóssal szemben a bíróság a felszámolási eljárást elrendelte; az Adós kifizetéseit hivatalosan felfüggesztették vagy azokra fizetési moratóriumot rendeltek el; az Adós bírósági eljárásban vagy azt követően egyezséget kötött a hitelezőivel; az Adós peren kívüli egyezséget kötött az összes hitelezővel vagy azok többségével; az Adós vagyonára vezetett végrehajtás vagy más kényszerintézkedés történt, amelynek eredményeképpen nem vagy nem teljes egészében folyt be a biztosított számla szerinti követelése a számlán szereplő pénznemben vagy azzal egyenértékűen az Adós helyi pénznemében; 3

5 4 az Adós országának jogrendszere szerinti fizetésképtelenség más esetei állnak elő. B) Az Adós fizetési késedelme. 2. A biztosítási események bekövetkeztének időpontja: a) az 1. A) pont esetében a vonatkozó intézkedések, illetve határozatok hatálybalépésének, jogerőre emelkedésének napja; b) az 1. B) pont esetében az Adós fizetési esedékességének időpontja, amennyiben addig nem következik be az esedékesség szerinti fizetés. 3. A kár bekövetkeztének időpontja a Befektetési Hitelszerződés szerinti fizetési esedékesség(ek) időpontja, amennyiben eddig az időpontig az esedékesség szerinti fizetés nem következik be. V. rész A kockázatviselés tartama 1. A Biztosító kockázatviselése a Befektetési Hitelszerződés hatálybalépésének napján kezdődik, feltéve, hogy a biztosítási szerződésben és a Befektetési Hitelszerződésben előzetesen kikötött hatálybalépési és első folyósítási feltételek teljesülnek. 2. A Biztosító kockázatviselése a követeléseknek a Befektetési Hitelszerződés szerinti esedékességeinek időpontjában szűnik meg. 3. Több folyósítás esetén a folytatólagos kockázatviselésekre az első kockázatviselésre irányadó szabályok vonatkoznak, azzal, hogy a további folyósítások esetén az egyes folyósításokhoz kapcsolódó folyósítási feltételek teljesülnek, továbbá, hogy az egyes folyósításokhoz kapcsolódó biztosítási díjak meg nem fizetése a biztosítási szerződés megszűnését vonja maga után. A biztosítási díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 4. A Biztosító fenntartja magának a jogot arra, hogy újabb kockázatot ne vállaljon, ha: a) a Befektető helyzetében a biztosítási szerződés megkötésének időpontjához képest jelentős negatív változás következik be, vagy b) az I. rész 9. pontban meghatározott kárveszély áll fenn. Amennyiben a Biztosító élni kíván ezzel a jogával, erről értesíti a Biztosítottat. Az értesítésben megjelölt jogkövetkezmények nem vonatkoznak az értesítés kézhezvételét követő második munkanapig folyósított kölcsönre, illetve azokra a folyósításokra, amelyekre a Biztosító kockázatviselése már megkezdődött. VI. rész A biztosítási díj 1. Biztosítási díjtételét a Biztosító az Adós, a Készfizető Kezes, a Befektetés minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől függően, továbbá az üzletpolitikájában foglalt egyéb szempontokat is figyelembe véve állapítja meg. 2. A biztosítási díjat a Biztosított forintban vagy a hitelszerződés devizanemében fizetheti. A díjfizetés pénzneme a Kötvényben kerül meghatározásra. Forintban történő fizetés esetén a

6 biztosítási díj kiszámításának módja a Kötvényben kerül rögzítésre. A díjfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat tartalmazza. 3. A díjfizetés történhet up-front vagy a folyósításokhoz kapcsolódóan: a) a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor egy összegben történő (up-front) díjfizetés esetén a díj legkésőbb az első folyósítás időpontjáig vagy az első folyósítással egyidejűleg fizetendő; b) folyósításonként történő díjfizetés esetében az egyes biztosítási díjrészlet értéke növekszik az első folyósítástól az aktuális folyósítás napjáig eltelt kamatidőszakra eső kamat összegével. 4. A kockázatviselési idő vagy a biztosítási összeg változása esetén a díjelőírás módosulhat. Az ezzel kapcsolatos feltételek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. 5. Amennyiben a Biztosított díjvisszatérítésre válik jogosulttá, annak pénzneme minden esetben megegyezik a díjfizetés pénznemével. 6. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos egyéb költségeket az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. rész Az önrészesedés A Biztosítottat a Biztosító által megállapított kár összegéből önrészesedés terheli. Az önrészesedés mértéke 20 % (húsz százalék), az ettől eltérő esetek a Kötvényben kerülnek rögzítésre. VIII. rész A kárigény érvényesítése 1. A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a Biztosított kötelezettsége. A kárigényt a Biztosított a biztosítási esemény következtében előálló kár bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban bejelenteni. 2. A kárigény elbírálásához a Biztosítottnak be kell nyújtania a hiánytalanul kitöltött kárbejelentési lapot, és a bejelentéshez mellékelnie kell valamennyi rendelkezésre álló, a kár bekövetkeztét, annak okát és a kár összegét igazoló okiratot. 5 IX. rész Kárrendezés 1. A kárfizetés alapja a biztosítási esemény következtében a Befektetési Hitelszerződés szerinti esedékesség(ek) időpontjában fennálló követelés(ek) összege, valamint az esetleges kárfizetési türelmi időre számított szerződéses (ügyleti) kamat. 2. A kár megállapításának időpontja: a) fizetésképtelenség esetén a biztosítási esemény bekövetkeztének napja, vagy a tényleges kár bekövetkeztének (fizetési esedékesség) napja, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont; b) fizetési késedelem esetén a Kárfizetési türelmi idő lejáratának napja. 3. A kár összegét csökkentő tételek:

7 a) az Adós vagy az Adóssal kötött megállapodás alapján harmadik fél által a biztosított követelésekre vonatkozóan teljesített fizetések, a Biztosított által eszközölt, illetve elfogadott beszámítások, valamint a Biztosított által adott engedmények; b) biztosítékok érvényesítéséből a Biztosított részére befolyt összegek. c) amennyiben a Biztosító a Befektetővel a Befektető politikai kockázatainak lefedésére befektetésbiztosítást köt, mely biztosítási szerződés alapján a Biztosító által esetlegesen teljesítendő kárfizetésre a Befektetési Hitelt nyújtó bank javára zálogjogot alapít, a kárfizetés összegét csökkentik a befektetésbiztosítás alapján a Befektetési Hitelt nyújtó banknak (a Biztosítottnak) mint zálogjogosultnak a Biztosító által megfizetett összegek. 4. A Biztosító a Biztosított által benyújtott, igazoltan felmerült, és a Biztosító által elfogadott kárigény alapján kárfizetési kötelezettségét a Kárfizetési türelmi idő lejártát követő harminc napon belül, fizetésképtelenség esetén a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül teljesíti, feltéve, hogy a Biztosított a X. rész 1. és 5. pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tett. Amennyiben a Kárfizetési türelmi idő lejártáig a Biztosított a kárelbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentumot nem adta át, úgy a Biztosító kárfizetési kötelezettsége a kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 (harminc) napon belül áll be. 5. A biztosított követelésekkel kapcsolatos kármegelőzési, kárenyhítési költségeit, ráfordításait a Biztosító és a Biztosított a kárviselési hányad (a teljes kár és a kárfizetés összege) arányában viseli, feltéve, hogy azokat a Biztosító jóváhagyta. E költségek és ráfordítások közé tartoznak például a bírósági eljárási költségek és a kár minimalizálása vagy elkerülése érdekében felmerült egyéb jogi költségek, de nem tartoznak ide a kárigény jogalapjának vagy összegszerűségének igazolásával összefüggő, azaz a kárigény érvényessége megállapításának költségei. 6. A Biztosító a kárfizetést a Kötvényben rögzített pénznemben teljesíti. Forintban történő kárfizetés esetén a kárfizetés összege a kárfizetési türelmi idő lejártának, ennek hiányában a követelés esedékességének napján a Biztosított által az adott devizára alkalmazott vételi árfolyamon kerül kiszámításra. A kárfizetés Kötvényben rögzített pénzneme eltérhet a biztosítási díj pénznemétől. X. rész A Biztosított kötelezettségei 1. Jelentési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a Biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni a) a követelés keletkezését és a törlesztési ütemtervet; b) a követelés, valamint kármegtérülés címén befolyt összegeket; c) a kárveszélyt; d) a biztosítási esemény bekövetkeztét; e) a IX. rész 3. pontban foglaltakat; f) a III. rész 1. e) pontban foglaltakra vonatkozó esetleges változásokat. g) Készfizető Kezes elleni fizetésképtelenségi, csőd vagy egyéb pénzügyi rendezési eljárás jogerős elrendelését. 2. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) kárveszély, illetve biztosítási esemény bekövetkezte esetén leállítani a további folyósításokat, kivéve, ha azok folytatásához a Biztosító előzetesen írásban hozzájárult; 6

8 b) a Biztosító előírásai szerint eljárni; az e körben adott utasításainak a Biztosított a Kárfizetési türelmi idő alatt és a Kárfizetési türelmi idő lejártát követően is köteles eleget tenni, továbbá megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a biztosítékok felhasználását (érvényesítését) szolgálják; c) mind a biztosított, mind a nem biztosított követelés tekintetében a fizetési haladék nyújtása, egyezségkötés, fizetési átütemezéssel kapcsolatos megállapodások megkötése, a biztosított követelésre vonatkozó tartozásátvállalás vagy tartozás elengedése vagy más kármegelőzési, kárenyhítési intézkedés előtt a Biztosító írásbeli hozzájárulását beszerezni; d) megtett intézkedéseiről és azok eredményéről a Biztosítót folyamatosan tájékoztatni. 3. A Biztosított köteles a Befektetési Hitelszerződés módosításához, felmondásához, valamint a Befektetési Hitelszerződésből eredő követelés, illetve a biztosítási szerződés szerinti kárfizetés jogának harmadik személyre történő engedményezéséhez, ezeken harmadik személy részére zálogjog vagy egyéb biztosíték alapításához, továbbá a Biztosító által kikötött és valamennyi egyéb biztosítéki szerződés módosításához, felmondásához a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezni. A Biztosított az önrészesedést csak a Biztosító előzetes írásbeli engedélyével háríthatja át, illetve terhelheti meg. 4. A Biztosított köteles a Befektetővel vagy a Külföldi Vállalkozással szemben esetlegesen megindított csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásokról a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni, az Adóssal szembeni biztosított követelésállományát a pénzügyi rendezési eljárásba hivatalosan bejelenteni. A biztosított követelések pénzügyi rendezési eljárásba való bejelentése a Biztosított feladata mindaddig, amíg a biztosított követelés(ek) a X. rész 5. pont szerint át nem száll(nak) a Biztosítóra. 5. Átruházási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a) főszabály szerint a kárfizetéssel egyidejűleg a kifizetésre kerülő kártérítés önrésszel növelt összegének erejéig a követelések érvényesítésének jogával együtt, a Biztosítóra mint az állam megbízottjára engedményezni az ügylettel kapcsolatos lejárt biztosított követelését, valamint a Befektetési Hitel biztosítékául a Befektető által a Biztosítottra átruházott követeléseket. Amennyiben a Biztosító a biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Biztosított által bejelentett kárigény összegét a biztosított követelésnek minősülő összegekkel csökkenti, az átruházási kötelezettség a kárfizetés önrésszel növelt összegén túl kiterjed a kárigény-bejelentés összegéből levont biztosított követelésekre is. A Biztosított az átruházási kötelezettsége keretében az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos biztosítékait az átruházott követelés összegének erejéig a Biztosítóra átruházni; b) az Adóst és az a) pont szerinti biztosítékok kötelezettjeit az átruházásról értesíteni; c) a b) pont szerinti értesítés(ek) másolatát a Biztosítóhoz eljuttatni; d) a Biztosító által megkívánt nyilatkozatokat megtenni. 6. Átutalási kötelezettsége keretében a Biztosított köteles a kárfizetést követően a biztosított Befektetési hitelügylethez kapcsolódóan bármilyen jogcímen befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalni. 7. A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító vagy meghatalmazottja számára, hogy az adott biztosítási jogviszonnyal összefüggésben könyveibe, üzleti levelezéseibe a 7

9 biztosítási szerződéssel érintett adósokkal folytatott üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen. 8. A Biztosított a Biztosító által megkívánt formában köteles írásban nyilatkozni a vesztegetéssel, korrupcióval, valamint a Befektetés környezetvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban. 9. Amennyiben a Biztosító a kockázatviselés feltételeként biztosíték kikötését írja elő a Biztosított számára a Befektetési Hitel megtérülése céljából, úgy a Biztosított köteles a biztosítéki szerződés érvényességéről, érvényesíthetőségéről gondoskodni, a Biztosító a biztosítéki szerződés kikötésének érvényességét előzetesen nem vizsgálja. 10. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében előírni a Befektetési Hitel felhasználásának célterületeit, valamint folyamatosan, dokumentáltan ellenőrizni a folyósítások felhasználásának megfelelőségét az előírásokkal, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt fennmaradjon a Befektető 50 % (ötven százalék) feletti és szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsment kijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésze a Külföldi Vállalkozásban. 11. A Biztosított köteles a Befektetési hitelszerződés keretében a Befektetőnek a hitel visszafizetésének biztosítékaként előírni, hogy a Külföldi Vállalkozás a Biztosító által a biztosítási kötvényben előírásra kerülő biztosítékok tekintetében a Biztosított javára zálogjogot alapítson.a Biztosított köteles a Befektetőtől az alábbi tartalmú cégszerűen aláírt, írásbeli nyilatkozatokat beszerezni, amelyekben: a) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat elbírálásához a Biztosító által megkövetelt adatszolgáltatást nyújt gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről, illetve a későbbiekben abban bekövetkező változásokról; b) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektetéssel kapcsolatban megfelelő gondossággal jár el, figyelembe véve a nemzetközi üzleti gyakorlatot, megfelelő körültekintéssel és szakértelemmel felügyeli a Befektetést és a vele járó kockázatokat; c) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy megszerez minden szükséges engedélyt és gondoskodik róla, hogy a Külföldi Vállalkozás a Befektetés indítása előtt minden szükséges engedélyt megszerezzen; d) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Befektetéshez kapcsolódó határidőket és szerződési feltételeket és a fogadó országban, illetve azon országban érvényes jogszabályokat, amely országon keresztül a Befektetés, illetve a fizetések történnek; e) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan lépés megtételétől, amely a Befektető vagy a Külföldi Vállalkozás fizetésképtelenségét, a Befektetés értékének csökkenését, vagy a Befektetés hozamai átutalásának nem teljesítését okozhatja; f) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Biztosítottat a Kárveszélyről; 8

10 g) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy kárfizetést követően a biztosított Befektetési Hitelszerződéshez kapcsolódóan befolyt összegeket a Biztosítónak haladéktalanul átutalja; h) a Befektető kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi a Biztosító, illetve megbízottja számára, hogy a biztosított Befektetési Hitelszerződéssel összefüggésben a könyveibe, üzleti levelezéseibe teljes körűen betekintsen; i) a Befektető a biztosítási szerződés megkötését megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy nem vett részt a Befektetéssel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomása korrupcióról; vállalja továbbá a Biztosító környezeti eljárásához szükséges információ nyújtást és együttműködést annak dokumentálásához, hogy a Befektetés nem minősül a környezetre nézve károsnak. A Biztosított az a)-h) pont szerinti nyilatkozatokat legkésőbb a biztosítási kötvény kibocsátásáig, az i) pontban foglalt nyilatkozatot legkésőbb a biztosítási ajánlat benyújtásáig köteles a Biztosító részére átadni. 12. A Biztosított köteles a Befektetési Hitelszerződés biztosítékaként a Biztosító által előírt biztosítékokat beszerezni. Ilyen biztosíték lehet különösen a Készfizető Kezes által nyújtott Készfizető Kezesség. 13. A Biztosítottat a biztosítási szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli, ide nem értve a biztosítási díjnak az esedékességet követően elküldött fizetési felszólítás feladásától számított 30 (harminc) napon vagy a Biztosító által esetlegesen adott halasztott időponton belül történő megfizetését. XI. rész A Biztosító mentesülése, kizárások, korlátozások 1.1. A Biztosító a Ptk.-ban meghatározott esetekben mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a) A kárt jogellenesen a Biztosított vagy a Biztosítottnak a jelen Általános szerződési feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottai, megbízottjai, illetve a Biztosítottnak a jelen Általános szerződési feltételben meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Ilyennek minősülnek különösen: - vezető tisztségviselők, - a biztosított követelések kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottak, tagok, megbízottak. b) Az a) pontban meghatározott rendelkezéseket a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell. c) A Ptk. 6:452. szerinti szerződéskötéskori adatközlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 9

11 1.2. A Biztosító a Ptk.-ban meghatározott mentesülési okokon túl akkor is mentesül a kárfizetési kötelezettsége alól, ha a) a Biztosított a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, és ezzel ok-okozati összefüggésben következik be a Biztosított kára, vagy ennek következtében a biztosító kockázatvállalásának vagy kártérítési kötelezettségének mértéke megnő, vagy a kockázat növekedésének mértéke nem állapítható meg; b) a Biztosítónak a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése miatt nincs lehetősége kárenyhítési és kármegelőzési intézkedéseket tenni vagy azok végrehajtására a Biztosítottnak utasítást adni; 1.3. a Biztosított a biztosított ügylethez kapcsolódóan jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt vagy jogerős bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést követ el; 1.4. a Biztosított a Biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül halasztást, átütemezést engedélyezett az Adósnak, követelését részben vagy egészben elengedte, függetlenül attól, hogy az az esedékesség előtt vagy után történt; 1.5. a Biztosított írásban nyilatkozott arról, hogy nem vett részt a biztosítási ügylettel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomása korrupcióról, állításai azonban nem felelnek meg a valóságnak, és bizonyíthatóan részt vett a biztosítási ügylettel kapcsolatos vesztegetésben, továbbá tudomása volt korrupcióról; 1.6. A Biztosított Kárveszély, illetve a biztosítási esemény bekövetkezte ellenére a kölcsön folyósítását tovább folytatja, kivéve, ha annak folytatásához a Biztosító írásban hozzájárult. A Biztosító mentesülése ebben az esetben csak a Kárveszély vagy a Biztosítási esemény bekövetkezte után folyósított hitel összegére és kamataira vonatkozik; 1.7. a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bármely időpontban a Biztosított és a Befektető, illetve a Biztosított és a Külföldi Vállalkozás között a Biztosító írásbeli hozzájárulása nélkül közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolat, érdekeltség vagy személyi összeférhetetlenség állt vagy áll fenn; 1.8. a Biztosító által a kockázatviselés feltételeként előírt biztosíték (szerződés, dokumentum, kikötés) nem érvényes, így az sem peren kívüli, sem peres eljárásban nem érvényesíthető. A biztosíték érvénytelenségének jogkövetkezményeit a Biztosított köteles viselni. 2. Amennyiben a kárfizetést követően derül ki, hogy a Biztosító mentesülésének valamely esete állt fenn, úgy a Biztosított/a biztosított követelés engedményese, illetve az azon alapított zálogjog vagy egyéb biztosíték jogosultja köteles visszafizetni a kifizetett kár összegét a kárfizetés pénznemében, a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal együtt. 3. Az alkalmazott kizárásokat a II. rész 2. pontja tartalmazza. 4. Ha az Adós vagy a Készfizető Kezes a követelés jogalapját vagy összegszerűségét vitatja, a Biztosító mindaddig elhalasztja a kárfizetést, amíg a vitát a Befektetési Hitelszerződésben kikötött választottbíróság, ennek hiányában az irányadó jog szerinti bíróság jogerős ítélete vagy határozata le nem zárja a Biztosított javára. A Biztosító a 10

12 választottbíróság vagy bíróság jogerős ítéletének vagy határozatának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a kárfizetést. 5. A Biztosító szolgáltatásának egyéb korlátozásával kapcsolatos rendelkezéseket az I. rész 8., a II. rész 2., a III. rész 1. és 3., az V. rész 4. pontja, a VII. rész, valamint a IX. rész 1. és 2. pontja tartalmazza. 6. További korlátozásokat tartalmazhat a Kötvény is. 11 XII. rész Kármegtérülés Kárkinnlevőség megtérülése esetén a megtérült összeg és behajtási költségek feltéve, hogy azokat a Biztosító jóváhagyta a kárviselési hányad arányában kerülnek megosztásra a Biztosító és a Biztosított között. A kármegtérülés elszámolása a kárfizetés pénznemében forintban történt kárfizetés esetén a megtérülés napján érvényes, a Biztosított által jegyzett deviza vételi árfolyamon történik. XIII. rész Elévülés 1. A Biztosított kárigényének (VIII. rész) elévülési ideje a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) év. 2. A Biztosító megtérítési igényének (XI. rész 2. pont) elévülési ideje 3 (három) év, melynek kezdő időpontja a kárfizetést követő nap. XIV. rész Záró rendelkezések Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) számú Kormányrendelet, a Biztosító Üzletszabályzata és a Kötvény az irányadó. XV. rész Perilletékesség A biztosítási szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a Polgári perrendtartásról szóló törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak.

BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek

Részletesebben

BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEFEKTETÉSIHITEL-BIZTOSÍTÁS (CÉLTÁRSASÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI HITELHEZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek

Részletesebben

VEVŐHITEL-BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. március 15-től

VEVŐHITEL-BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. március 15-től VEVŐHITEL-BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK V Érvényes: 2014. március 15-től I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező

Részletesebben

MEGVÁSÁROLT SZÁLLÍTÓIHITEL-KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MEGVÁSÁROLT SZÁLLÍTÓIHITEL-KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu MEGVÁSÁROLT SZÁLLÍTÓIHITEL-KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉS UTÁNI IDŐSZAKRA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

SZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉS UTÁNI IDŐSZAKRA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOÍTÁ TELJEÍTÉ UTÁNI IDŐZAKRA ÁLTALÁNO FELTÉTELEK Érvényes: 2005. július 1-jétől Cégjegyzékszám: 01-10-042595/Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégbíróságon bejegyzett alaptőke: 4 250 000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu EŐHITEL-BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Érvényes: 2005.

Részletesebben

GYÁRTÁSI KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: májius 13-ától

GYÁRTÁSI KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: májius 13-ától YÁRTÁSI KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. májius 13-ától 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános feltételek keretében az alábbi értelmező

Részletesebben

EXPORTLÍZING-BIZTOSÍTÁS

EXPORTLÍZING-BIZTOSÍTÁS EXPORTÍZING-BIZTOSÍTÁS ÁTAÁNOS FETÉTEEK Érvényes: 2005. július 1-jétől Cégjegyzékszám: 01-10-042595/Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégbíróságon bejegyzett alaptőke: 4 250 000 000 Ft 2 A biztosító vállalja,

Részletesebben

FAKTORING BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v3/2014 Érvényes: 2014. július 17-étől

FAKTORING BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v3/2014 Érvényes: 2014. július 17-étől FAKTORING BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v3/2014 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket veszik

Részletesebben

HALASZTOTT FIZETÉSŰ KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HALASZTOTT FIZETÉSŰ KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HALASZTOTT FIZETÉSŰ KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Érvényes: 2014. április 25-étől FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 I. rész Értelmező rendelkezések A Szerződő felek a jelen Általános szerződési feltételek keretében az alábbi értelmező rendelkezéseket

Részletesebben

GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Cégjegyzékszám: 01-10-042595/Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégbíróságon bejegyzett alaptőke: 4 250 000 000 Ft 2 A biztosító vállalja, hogy

Részletesebben

GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 info@mehib.hu www.mehib.hu GARANCIABIZTOSÍTÁS NEM-PIACKÉPES MÓDOZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 1. Kárveszély, a biztosítási esemény bekövetkezése

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 1. Kárveszély, a biztosítási esemény bekövetkezése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A C MÓDOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRKEZELÉSI KÉRDÉSEKRŐL Alábbi tájékoztatónkkal segítségséget kívánunk Önöknek nyújtani ahhoz, hogy a vevő fizetési késedelme, illetve kárveszély fennállása

Részletesebben

SZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉS UTÁNI IDŐSZAKRA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

SZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉS UTÁNI IDŐSZAKRA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu SZÁLLÍTÓIHITEL-BIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉS UTÁNI IDŐSZAKRA

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

BEFEKTETÉSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

BEFEKTETÉSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK EFEKTETÉSIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK v2/2007 A biztosító vállalja, hogy a kockázatviselés tartama alatt a biztosítási események közvetlen következményeként előálló azon kárt, amelyet a biztosított az

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben