Információs Társadalom definíciók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs Társadalom definíciók"

Átírás

1 Információs Társadalom definíciók Forrás: Az információs társadalom fogalmát Manuel Castells a téma talán legismertebb kutatója alapján az emberi együttélés olyan új módjaként határozhatjuk meg, ahol az információ hálózatba szervezett előállítása, tárolása játssza a legfontosabb szerepet. Ez a definíció persze közel sem egyedülálló, a továbbiakban (a teljesség igénye nélkül) a különböző meghatározásokból mutatunk be néhányat: "Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlődése mögött az információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerő (és amely evvel) az emberi intellektuális kreativitást virágoztatja fel." (Yoneji Masuda,1981) "Olyan társadalom, amelyben az információt gazdasági erőforrásként használják, a közösség jobban kihasználja azt, s mindezek mögé kifejlődik egy olyan iparág, amely a szükséges információkat állítja elő " (Nick Moore,1997) "Olyan társadalom, amely a társadalmi kontroll, valamint az innováció és a változás kezelése érdekében a tudás körül szervezi magát " (Daniel Bell,1973) Az információ és a tudás szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra., az élet számos területének globalizálódása." (NIS, 1995) "Olyan új típusú társadalom, melyben az információs és telekommunikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minőségű életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetősége. (Murányi Béla, 1997) "Az információs társadalom gazdasági valóság és nem csupán szellemi elvonatkoztatás. Megszűnik az információk terjedési késése.. fokozatosan új tevékenységek, műveletek és termékek látnak napvilágot." (John Naisbitt, 1982) Kempelen Farkas Digitális könyvtár Forrás: Feather, J. P.: Theoretical perspectives on the information society. In: Challenge and change in the information society. Ed. by Susan Hornby and Zoë Clarke. London: Facet, Az információs társadalom elméleti megközelítései között négy tágabb modellt találunk. Ezek a következők: a közgazdasági modell, a technológiai modell, a szociológiai modell,

2 a történeti modell. Ezekről a modellekről adunk most áttekintést Feather (2003) munkája alapján. Közgazdasági modell Az információs társadalom közgazdasági modelljének lényege, hogy benne az információt árunak tekintik. Más árukhoz hasonlóan az információval kereskedni lehet, és profitot termel. Fogyasztójához egy sor kereskedelmi tranzakció nyomán jut el. Ezek költségét a végső felhasználó fizeti meg. Ebben a leegyszerűsített megfogalmazásban azonban az áru nem az információ, hanem csak annak fizikai manifesztációja, tehát az a forma, amelyben az információ elérhető. Maga az információ itt elvont fogalom. Fizetni a könyvért, folyóiratért, adatbázis-elérésért kell. A fizetés lehet direkt, de a felhasználó helyett fizethet munkáltatója vagy más szervezet, közszolgáltatások és közintézmények esetében pedig adóbevételekből fizetnek az információért. A pénzügyi dimenzió a közgazdasági aspektusnak csupán egy eleme. Egy komplexebb szinten maga az információ, nem pedig hordozója vált áruvá, állítják sokan. Ezt arra alapozzák, hogy az információ olyan képződmény, amelyet úgy állítunk elő, hogy előállításakor már létező anyaghoz adunk többletértéket. Egy hasonlattal élve: egy gépkocsiba beépített fémek, műanyagok, textíliák együttesen olyan értéket képviselnek, amelyet egyenként nem tudnának. A hozzáadott (többlet) érték az, amiért a vevő hajlandó fizetni, feltéve, hogy az áru a vevőnek és az eladónak is megfelelő áron adható el. Az információ nyersanyaga tehát a tudás. A klasszikus megfogalmazása ennek, hogy az információ a tudásból kiválasztás és elemzés útján jön létre, majd hasznos és felhasználható formában tálaljuk. Ennek a folyamatnak minden mozzanatában van értéknövekedés. Tegyük gyorsan hozzá, hogy az információ egyrészt szolgáltatás, másrészt piaci termék, az árucserével ellentétben viszont az információcserénél mindkét félnek megmarad az információja (Drótos 1993). A közgazdászok a 20. század második felében kezdtek az információ iránt érdeklődni. Ez az érdeklődés inkább gyakorlati volt, mint elméleti. A tudást és az információt úgy tekintették, mint ami számos közgazdasági és társadalmi tevékenység alapja, úgy, mint az oktatás, a kutatás, a kiadói tevékenység és a tömegkommunikáció. Ezeket nehéz volt a gazdaság három hagyományos ágazatába, a mezőgazdaságba, az iparba vagy a szolgáltatási szektorba besorolni. Az oktatás szolgáltatás, a kiadói ipar termékeket állít elő. De hogyan határozzuk meg a tudományos kutatást? A rádiózás és a televíziózás ugyanolyan szolgáltatás, mint a bankok vagy a biztosítók tevékenysége? Ezeknek a kérdéseknek a teljes körű megválaszolását az 1950-es, majd a 60-as években kezdték meg, és a válaszok különösen Fritz Machlup nevéhez fűződnek. Machlup módszere 1962-ben az volt, hogy megvizsgálta az árukra és a szolgáltatásokra fordított kiadásokat az egész gazdaságra nézve, és ezt viszonyította azokhoz a kiadásokhoz, amelyek a tudással kapcsolatos tevékenységgel függnek össze. (Machlup nem foglalkozott a tudás és az információ közötti különbséggel, hanem lényegében azonosnak tekintette őket.) Tudásnak kezelte az oktatást, a kiadói tevékenységet és a tömegkommunikációt. Új elemként jelent meg nála a tudás létrehozása, a kutatás. Más szóval, a termék mögött meglátta a nyersanyagot is. Machlup úgy gondolta, hogy a kutatás és fejlesztés a tudáshoz kapcsolódó közgazdasági tevékenységek magja. Ebből kiindulva megállapította, hogy az 1950-es évek végén az Amerikai Egyesült Államok nemzetgazdaságának 30%-a kapcsolódott a tudáshoz és az aktív dolgozók 40%-át foglalkoztatta ez az ágazat.

3 Tizenöt évvel később Marc U. Porat újra és részletekbe menően megvizsgálta Machlup következtetéseit, továbbá jelentős saját kutatásokat is folytatott. Ő volt az, aki formálisan is javasolta, hogy a gazdaság hagyományos három szektora mellé soroljuk be az információs ágazatot. Ez a javaslat önmagában is radikális volt, de Porat tovább is ment. Azt állította, hogy a gazdaság egészében olyan mértékben függ a tudástól, hogy pontosabb és helyesebb úgy leírni, mint információs gazdaságot. Megállapította, hogy az 1970-es évek közepére az amerikai gazdaságban foglalkoztatottak közel fele dolgozott az információs ágazatban. Egy olyan, ma is érvényes modellt hozott létre, amelyben különbség van az elsődleges és a másodlagos ágazatok, valamint a következő öt tevékenységi kör között: az információ termelése, az információ elosztása, az információs tranzakciók kezelése, az információs hardverek, az információs szoftverek, a kisegítő, támogató eszközök. A kutatás és fejlesztés, az oktatás, a kiadói tevékenységek, a könyvtári szolgáltatások és a telekommunikáció mind az elsődleges szektorba esnek. Az 1980-as és 90-es években a Machlup és Porat által leírt rendszerekben széleskörű technológiai változások következtek be. A kérdés nem az, hogy volt-e technológiai változás, innováció, hiszen annak ténye tagadhatatlan. Inkább azt kell mérlegelnünk, hogy vajon a technológiai változásokat a felhasználók szükségletei vezérelték-e, vagy éppen az ellenkezője történt, és inkább a technológiák, a rendszerek kifejlesztését követően kellett kitalálni, mire is használják őket. Nem meglepő, hogy azok, akik az információs technológia úttörői közé tartoznak, azt tartják, hogy a társadalmi változást a technológiák mozgatták és mozgatják. Yonei Masuda japán író a technológiai fejlődést a társadalmi változás alapvető mozgatórugójának tekinti, és az információs társadalmat az információs technológia által átalakított gazdasággal azonosítja. Számos más szerző észrevette azonban, hogy az információs és kommunikációs technológiák kifejlesztése és széleskörű alkalmazásuk között konzisztens késedelem van. Jó néhány alkalmazás más lesz, mint feltalálója gondolta volna. A legsikeresebb találmányok nem szükségszerűen azok, amelyek a legígéretesebbek voltak a maguk idején. A telefont például a szórakoztatás, mindenekelőtt a zene terjesztésére szánták. (Gondoljunk csak a telefon-hírmondóra!) Ehhez kapcsolódik az is, hogy az új médiumok inkább kiegészítik, mintsem szükségtelenné tennék a meglévőket. A kézírás a nyomtatás elterjedésével sem halt el. A rádió megtalálta szerepét a televízió mellett, a telefon és az egymás mellett él, némileg eltérő funkcióban. Sok találmány jelenthet (ideiglenes) zsákutcát, illetve egyesek közülük csak látszólagosak, nem megvalósíthatóak.

4 Ted Nelson elképzelése 1960-ban a hipertext (hypertext) globális alkalmazásáról a maga idején a szükséges technológia hiányában nem valósulhatott meg, utóbb azonban a World Wide Web alapjául szolgált. A 21. század társadalma egy sor tevékenységében komolyan függ az információs és kommunikációs technológiáktól. Ezek közül azonban csak kevés az, amelyik valóban és lényegénél fogva új. Néhány technológia kiszorította a régebbi rendszereket. A papíralapú levelezést nagymértékben, bár messze nem teljességgel, kiszorította az elektronikus levelezés. Mások párhuzamosan léteznek, mint az online adatbázisok és a hagyományos referensz-könyvek. Alapvetően a felhasználók azok, akik egy-egy rendszer vagy eszköz sikerét eldöntik. Nem a technológia határozza meg, mi történik, csupán csak azt determinálja, hogy mi az, ami potenciálisan történhet. A közgazdasági és a technológiai megközelítés alapját képezi az információs társadalom széleskörű szociológiai elemzésének, hiszen az nem szorítkozik a tágabb értelemben vett társadalmi problémákra és a társadalomelméletre. Manuel Castells megközelítésében a kommunikáció és az információtárolás új eszközei végső soron meg fognak határozni mindent, amit teszünk. A munka bizonyos típusai el fognak tűnni, mások marginalizálódnak. A szabadidős tevékenységek új formákat fognak ölteni nyilvános és magánéleti keretben egyaránt. Olyan politikai rendszerek jönnek majd létre, amelyek információk hatalmas mennyiségéhez hozzáférést nyújtva meg fognak felelni a hagyományos eszközökkel kevésbé meggyőzhető, informáltabb lakosság igényeinek. Ezzel egy időben egy új, az információs forradalomtól elzárt alsó osztály jön létre. Ez nemcsak a kevésbé fejlett országok képzetlenebb és szegényebb polgárait érinti majd hátrányosan, hanem egész országokat és régiókat, amelyek gazdaságai nem elég erősek ahhoz, hogy az információs társadalom infrastruktúráját kiépítsék. Az információban gazdagokkal az információban szegények fognak szemben állni. Nagy általánosságban az anyagi eszközökben szűkölködők lesznek azok, akiket egyénileg vagy kollektívan megfosztatnak az információtól is. Ez az elemzés kapcsolódik Machlup és Porat elemzéséhez. A nyersanyagok kitermelésén és feldolgozásán alapuló gazdaságtól a szolgáltatást és a tudás átadását középpontba állító gazdaság irányába történő elmozdulás jelentős társadalmi mozgásokat is magával hoz. A XIX. század közepétől mintegy száz évig a bányákban és gyárakban folyó tömegtermelést az jellemezte, hogy kevés számú cég sok munkást foglalkoztatott. A 20. század első felében ezt módosította a futószalag-termelés, amely negatív hatást is gyakorolt a társadalomra, viszont hatékony és kifizetődő volt. Kulcsszerepe volt abban, hogy az Egyesült Államok a II. világháború megnyerésében meghatározó szerepet játsszon a fegyverzet és hadianyagok tömegtermelésével. Ez a fordizmusnak is nevezett jelenség azonban magában hordta saját megsemmisülésének magjait. A legyőzött országok, különösen Japán gazdaságának újjáépítése az amerikai gazdaság struktúráját és termékeit utánozva valósult meg, és ezek a gazdaságok később annak sikeres versenytársává is váltak. Az 1970-es években olyan társadalmi próféták, mint Daniel Bell már előre jelezték a fordizmus végét az Egyesült Államokban és a Bell által posztindusztriális társadalomnak nevezett új formáció eljövetelét. Ez volt a kezdete annak a posztindusztriális társadalomnak, amelyet Machlup azonosított és Porat körülírt. Ebben az új rendszerben az intellektuális és pénzügyi tőke felhalmozása a fontos, magát a termelést oda helyezik, ahol az a legolcsóbb. Ennél fogva a fejlett országokban csökkent a képzetlen munkaerő iránti igény, ugyanakkor nőtt a tudásmunkások iránti kereslet. Ez szükségessé tette az iskolarendszerű tanulás idején túli oktatást, és megnövelte a folyamatos újraképzés szerepét. A munka átalakulása, amely Bell jóslatának és Castells elemzésének központi témája, az egész világra hatással volt. Jóval azelőtt, hogy a globalizáció divatszóvá vált volna, a

5 nemzetgazdaságok egymástól való függése elismert tény volt. Az 1960-as évektől az egyre inkább tudásra épülő nyugati gazdaságok sikeresen exportálták termelésük egy részét a fejlődő világba, részben korábbi gyarmataikra. Az információs társadalomról folyó politikai viták középpontjában az áll, hogy milyen hatással voltak ezek a gazdasági változások a működő társadalmakra helyi és globális szinten. Jürgen Habermas német szociológus szerint a 20. század médiája azzal, hogy egyirányú tömegkommunikációs rendszert nyújt, lényegében megsemmisítette azt a nyilvános teret, amelyben a közösségi eszmecserék létrejöhetnének. Ez a gondolat tovább is vihető, így azt mondhatjuk, hogy az ipari országokban a társadalmi érintkezésben az emberek közötti közvetlen kapcsolatokat egyre inkább a kommunikációs eszközök közvetítésével megvalósuló érintkezés váltja fel. Talán ez az a pont, ahol az információs és kommunikációs technológiák fejlődése a legnyilvánvalóbb és legközvetlenebb módon volt hatással jelentős számú embertársunk életére. Ha csak ennek a legegyszerűbb szintjét vesszük, látható, hogy a mobiltelefonok és az egyetemes használata a fejlett országokban jelentősen megváltoztatta az emberek egymással való érintkezésének módját úgy a személyes, mint a szakmai kapcsolataikban. Nemcsak arról van szó, hogy a kommunikáció jelentősen könnyebb lett, hanem arról is, hogy a kommunikáció résztvevői közötti viszony is megváltozott. Óhatatlan, hogy a különböző elemzők különbözőképpen magyarázzák mindezt. Castells úgy látja, hogy a gazdasági változások hajtórugója a globális telekommunikációs hálózatok fejlődése. Anthony Giddens brit szociológus viszont úgy ítéli meg, hogy maga a globalizáció az, amely a társadalmi és gazdasági változásokat mozgatja. Az információs és kommunikációs technológiák felhasználását inkább eszköznek, mintsem oknak tekinti. Egyre inkább elfogadottá válik az a vélemény, hogy az Internetnek, mint a gazdasági változások mozgatórugójának a szerepét eltúlozták. Ráadásul olyan változásokról van szó, amelyek messze vannak attól, hogy egyetemesen jótékony hatásúak lennének. Ha történetileg közelítjük meg a fentieket, azt mondhatjuk, hogy a szervezett emberi társadalom mindig is függött az információtól. Az információval kapcsolatos alapelvek lényegében nem változtak. Ami más lett, az a könnyebb hozzáférés, valamint az, hogy a rendszereket széles körben (bár még közel sem univerzálisan) vagyunk képesek használni. Kulcsfontosságú az a meglátás, hogy az információnak van történelme. Minden egyes információnak megvan a maga története: valamely nagyobb tudáshalmazból származtattuk el, vagy korábbi tudások kombinációjából jött létre. Tágabb értelemben véve pedig annak is van története, hogy miként hozzuk létre, tároljuk és nyújtjuk hozzáférésre az információt. Ennek vizsgálata a hagyományos könyvtártörténet folytatása, amely azonban nem korlátozódhat az információs szolgáltatások történetének leírására. A széleskörű történeti áttekintés értelmezhető kontextust teremt ahhoz, hogy megértsük a digitális technológiák hatását, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és társadalmi változásokat (Feather 2003). Az információs társadalom kérdésköre kapcsán szót kell ejtenünk a Globális Információs Infrastruktúra (GII) elképzeléséről, amelyet Borgman (2000a) fejt ki. A GII úgy definiálható, mint egy olyan keretrendszer, amelyet egymással előre nem kiszámítható módon interakcióban álló számítógépes és kommunikációs technológiák, információtartalom, szolgáltatások és emberek alkotnak. Az ehhez szükséges technológiák megvannak. Hogyan fogják azonban ezek a technológiák életünket megváltoztatni? Erre a kérdésre Borgman egyértelmű választ ad. A történelem rendre megmutatta, hogy az új technológiák nem tették szükségtelenné

6 korábbi eszközeinket, hanem csak kiegészítették azokat. Az információs technológiákkal kapcsolatos túlzó ígéretek éppen a történelmi leckéket hagyják figyelmen kívül. Nos, ez az érvelés nem új, de igen fontos. Még fontosabbá válik, ha kiegészítjük ezt Borgman további gondolatmenetével. Azt mondja ugyanis, hogy a technológiákat nem tekintjük hasznosnak, ha azok nem kompatibilisek célközönségük viselkedésével és tevékenységével. Egyes technológiák meg is bukhatnak a piacon. Nem volna tehát bölcs dolog azt feltételeznünk, hogy ha a globális információs infrastruktúrát létrehozzuk, szükségszerűen használni is fogják az emberek. Tegyük hozzá, hogy ez az érvelés némileg naivnak tűnik, hiszen nem számol a technológiákat előtérbe toló, agresszíven reklámozó, tudatunkat akár a politika csatornáin át is befolyásoló gyártókkal. Az viszont bizonyos, hogy Borgmannak messzemenően igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a GII kialakításával kapcsolatos erőfeszítések többsége a technológiára és a politikai kérdésekre koncentrálódódott, míg az emberi viselkedés kevés figyelmet kapott. Gyaníthatjuk, hogy ez talán nem is véletlen, hiszen jóval kevesebb közvetlen érdek fűződik hozzá, sőt a technológia mögötti profitot akár veszélyeztetheti is az emberi viselkedés alaposabb megismerése. Félreértés ne essék, sem Borgman, sem e sorok írója nem technofób, és helytelen volna ezeket a kérdéseket valamilyen túlpolitizált, kapitalizmus-ellenes kontextusba helyeznünk. Csupán csak látnunk kell, hogy az információs társadalom körülöttünk folyó kiépülése olyan komplex folyamat, amely nem (lehet) mentes az ellentmondásoktól. Az információs társadalom koncepciójához Marshall McLuhan számos elképzelése is kapcsolódik. Vajon a tömegkommunikáció e jelentős teoretikusa a televízióról beszélt-e jóslataiban, vagy valójában az Internetről, két évtizeddel azelőtt, hogy az megszületett volna? teszi fel a kérdést Paul Levinson (1999). A kérdést itt és most nem kell megválaszolnunk. Érdemes viszont McLuhan néhány megállapítását megvizsgálnunk. A médium az üzenet. Levinson szerint McLuhan ezzel arra kívánta felhívni a figyelmünket, hogy a hordozó (a médium) puszta használata sokkal nagyobb hatással volt a társadalomra, mint maga az üzenet, amelyet az adott médium hordozott. Maga McLuhan is kimondta persze, hogy nincs hordozó tartalom nélkül. Arra akart azonban koncentrálni, amit a tartalomra figyelve nem veszünk észre. Amire tehát McLuhan figyelt, az a média általában rejtett hatásai és dimenziói. (Itt talán a többes szám nem pedig a médium szó használata a helyénvaló.) Erre Levinson a videókészülék példáját hozza, amely lehetővé tette, hogy a nézőknek a televízióval szembeni, addig kritikátlan magatartása megváltozzon. A videón átugorhatjuk például a hirdetéseket, amelyek léte nem feltétlenül tudatosodott korábban, vagy a programok időzítésében jelentkező csúszásokra is fény derül. Az Internet megjelenése még inkább a médiumnak tartalommá való felszabadítását hozta. McLuhan szerint a hordozó hatását az erősítette meg, hogy annak tartalmát a korábbi hordozóról egy másik (újabb) hordozóra tettük át. A mozifilmek tartalma például a regény. Milyen médium hordozta korábban a World Wide Web tartalmát? Ez nem egyetlen hordozó, hanem több: nem véletlenül beszélünk multimédiáról. McLuhan használta az akusztikus tér metaforáját is. Ezt leginkább úgy bonthatjuk ki, ha azt mondjuk, McLuhan is osztotta azt a véleményt, miszerint a hangzó nyelv megelőzte az írást. Persze ennél tovább is ment, így jogos és érthető Levinson okfejtése arról, hogy a számítógép képernyője arra hív, hogy használatával lépjünk be terébe, amely olyan, mint a szóbeliség akusztikus tere, amelyben az információ mindenütt ott van, hiszen nincsen pozíciókhoz kötve, mint az írásban. Amikor a weben egyik helyről a másikra megyünk, úgy érezzük, hogy ebben a térben mozgunk, méghozzá sokkal inkább, mint amikor a tévécsatornákat váltogatjuk.

7 McLuhan azt mondta, hogy az elektronikus média, különösen a televízió, globális faluvá teszi a világot. Az online világ globális falujának lakóját a televíziós környezettől az különbözteti meg, hogy a kibertér polgárai párbeszédet kezdeményeznek, proaktív módon viselkednek. Tegyük hozzá, hogy itt egy lehetőségről van szó, amellyel ugyan sokan élnek, de sok a passzív, csak befogadói szerepet betöltő internetező is. McLuhan következő tétele a globális faluval kapcsolatban az, hogy az információ széles körben történő szórásával olyan hatalmi szerkezetet teremt, amelynek mindenütt van központja, míg perifériái sehol sincsenek. A rádiós és televíziós hálózatok megindították ezt a folyamatot azzal, hogy a hírek bárhol elérhetővé váltak. Az Internet megjelenésével a hírek egyre inkább kikerülnek az ügynökségek kezéből. A kapuőri szerepek megszűnése és a decentralizálás persze nemcsak a hírekre korlátozódik korunkban.

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795 Oh be jó itt!...veteményes kertünk ajtaja megett, melyen a gyümölcsösbe járnak, a sövényt vastagon befutotta a komló, a mely általfonódik egy szép kökényfácskára, és ezen nyájas boltozat alatt áll az én

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete

Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Információs társadalom mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete Szerzı: Z. Karvalics László Budapest, 2007. március-május A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Berki Erzsébet Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Ha a fényűzés nem is helyes módszere valamely gazdasági élet fenntartásának vagy előmozdításának, de arra alkalmas, hogy kezében, igézetében

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben