Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Adó- és Vámhivatal"

Átírás

1 A Tanács Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói (AEO) státuszhoz kapcsolódó előnyök Az engedélyezett gazdálkodó vámügyi műveletei végzése során megbízhatónak minősül, ezért jogosult arra, hogy kedvezményekben részesüljön az Európai Unió valamennyi tagállamában. Az kaphatja meg a státuszt, aki gazdasági szereplőnek minősül, azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt közvetlen vagy közvetett módon, továbbá a nemzetközi ellátási lánc tagja (a gyártó, az exportőr, a szállítmányozó, a raktárengedélyes, a vámügynök, a fuvarozó, az importőr és egyéb gazdálkodók, mint a terminálüzemeltető, rakodó, csomagoló, konszolidátor). Az AEO státuszt igénylő gazdasági szereplő három engedélyezett gazdálkodói tanúsítványtípus közül választhat, attól függően, hogy milyen célból kívánja megszerezni, illetve tevékenysége alapján melyik tanúsítvány által megkövetelt feltételrendszert tudja várhatóan teljesíteni. AEOC-tanúsítvány Customs simplifications/vámügyi egyszerűsítések : azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik csak a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni. AEOS-tanúsítvány Security and Safety/Biztonság és védelem : azoknak a gazdasági szereplőknek javasolt, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak az EU vámterületére történő belépésekor, vagy onnan való kilépésekor. AEOF-tanúsítvány Full/Kombinált : a fenti két típus kombinációja. Előnyök A Közösségi Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (továbbiakban: VK-VHR) 14b. cikkében meghatározott előnyök Az előny nyújtásának feltétele a VHR 14b. cikk (5) bekezdés alapján, hogy az érintett gazdasági szereplő megadja a szükséges AEO-tanúsítvány számot a vámeljárás során. VK-VHR 14b. cikk (1) bekezdés: AEOC vagy AEOF tanúsítvány birtokosa esetében a VHR 260., 263., 269., 272., 276., 277., 282., 283., 313a., 313b., 324a., 324e., 372., 454a., 912g. cikkeiben említett egy vagy több engedély iránti kérelem benyújtásakor a vámhatóságok nem vizsgálják meg újból azokat a feltételeket, amelyeket az AEO-tanúsítvány kiadásakor már megvizsgáltak. Oldal 1 / 5

2 VK-VHR 14b. cikk (2) bekezdés: AEOS vagy AEOF tanúsítvány birtokosa esetén, amennyiben a gazdálkodó belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújtott be, az illetékes vámhivatal az árunak a Közösség vámterületére történő megérkezése előtt értesítheti az engedélyezett gazdálkodót arról, hogy a biztonsági és védelmi kockázatelemzés alapján a szállítmányát további fizikai ellenőrzésre választották ki. Az értesítés csak akkor történhet meg, ha az nem veszélyezteti az elvégzendő ellenőrzést. A tagállamok azonban akkor is végezhetnek fizikai ellenőrzést, ha az engedélyezett gazdálkodót az árunak a Közösség vámterületére érkezése előtt nem értesítették arról, hogy a szállítmányt ilyen ellenőrzésre kiválasztották. VK-VHR 14b. cikk (3) bekezdés: AEOS vagy AEOF tanúsítvány birtokosai, akik árukat hoznak be vagy visznek ki, a 30A. melléklet 2.5 szakaszában meghatározott csökkentett adattartalmú belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújthatnak be. Azok az AEOS vagy AEOF tanúsítvánnyal rendelkező fuvarozók, szállítmányozók vagy vámügynökök, akik AEOS vagy AEOF tanúsítvány birtokosainak érdekében végzett árubehozatalban vagy -kivitelben vesznek részt, szintén benyújthatnak a 30A. melléklet 2.5. szakaszában meghatározott, csökkentett adattartalmú belépési vagy kilépési gyűjtő vámárunyilatkozatokat. A csökkentett adattartalom használatára feljogosított AEO-tanúsítvány birtokosoktól megkövetelhető, hogy kiegészítő adatelemeket szolgáltassanak a harmadik országokkal kötött, AEO-tanúsítványok és a biztonsági intézkedések kölcsönös elismerésére vonatkozó nemzetközi egyezményekben megállapított rendszerek megfelelő működésének biztosítása érdekében. VK-VHR 14b. cikk (4) bekezdés: Minden AEO-tanúsítvány birtokosát kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésnek kell alávetni, mint más gazdasági szereplőket. A vámhatóságok dönthetnek ettől eltérően valamely konkrét veszély különös jellegének vagy más közösségi jogszabályokban meghatározott ellenőrzési kötelezettségnek a figyelembevétele érdekében. Amennyiben a kockázatelemzést követően az illetékes vámhatóság mégis kiválaszt további vizsgálatra olyan szállítmányt, amelyre engedélyezett gazdálkodó által benyújtott belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat vagy vámáru-nyilatkozat vonatkozik, a szükséges ellenőrzéseket elsőbbséggel kell elvégeznie. Amennyiben az engedélyezett gazdálkodó kéri, az érintett vámhatósággal történt megállapodástól függően, ezek az ellenőrzések az érintett vámhivatal helyétől eltérő helyen végezhetők el. Az Európai Unió és harmadik országos partnerei között létrejött kölcsönös együttműködési megállapodásokban foglalt előnyök Az Európai Unió ún. kölcsönös elismerési megállapodásokat (Mutual Recognition Agreement/MRA) köt harmadik országos partnereivel annak érdekében, hogy a nemzetközi ellátási lánc végponttól végpontig terjedő biztonsága erősödjön, egyúttal a gazdálkodóknak nyújtható előnyök is növekedjenek. A kölcsönös elismerési megállapodással érintett gazdálkodói kör a biztonsági és védelmi szegmenst tartalmazó engedélyezett gazdálkodói státusszal, vagyis AEOS vagy AEOF típusú tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó. Oldal 2 / 5

3 A kölcsönös elismerés tárgya, hogy az egyes országok vámhatósága felismerje az AEO-kat, és előnyöket, könnyítéseket nyújtson a számukra. Az előnyök az egyes megállapodásokban kerülnek meghatározásra, de általánosnak mondható a kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés. A biztonsági és megfelelőségi ellenőrzések duplikációjának kerülése könnyíti a legális kereskedelmet. A kölcsönös elismerési megállapodások szükségszerű velejárója egyes adatok partnerországok vámhatóságai közötti átadása, az érdekelt AEO-k előzetes, önkéntes beleegyezésével. Ennek hiányában az AEO nem részesülhet az MRA előnyeiből. A beleegyezés általános, nem korlátozható valamely partnerországra. Az adatok átadása kizárólag az MRA céljából történik, biztonságos úton, a megfelelő biztonságvédelmi intézkedések alkalmazásával. A gyakorlatban már működő megállapodások: 2010/637/EU A Vámegyüttműködési Vegyes Bizottság 1/2010. sz. Határozata (2010. június 24.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás 21. cikke alapján az Európai Unióban és a Japánban engedélyezett gazdálkodói programok kölcsönös elismeréséről 2012/290/EU Az USA-EU Vám-együttműködési Vegyes Bizottság Határozata (2012. május 4.) az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi programjának és az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről Fentieken túl az Európai Unió az áruk szállításával kapcsolatos ellenőrzések egyszerűsítésére irányuló megállapodást kötött Svájccal és Norvégiával, továbbá a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló megállapodás Kanadával. A kölcsönös elismerésre irányuló tárgyalásokba bevont harmadik országok köre várhatóan tovább bővül, hiszen az EU több országgal tárgyal ez ügyben. Jelentős tárgyalópartnerek Dél- Korea, Oroszország, Dél-Afrika, Kína. Jobb kapcsolat más állami hatóságokkal és nagyobb fokú elismerés e hatóságok részéről, mint előny Az AEO státusz és az egyes, vámhatóságtól eltérő hatóságok által kibocsátott tanúsítványok és engedélyek kritériumrendszere esetenként hasonló, egyes pontoknál meg is egyezik, így mind a hatóságok, mind a gazdálkodók részére adminisztratív tehercsökkenést jelenthet ezen tanúsítványok kölcsönös elismerése. Légügyi hatóság által kibocsátott státuszok A legismertebbek és talán leggyakoribbak az egyes, légügyi hatóságok által kibocsátott tanúsítványok, mint pl. a meghatalmazott ügynök (regulated agent/ra), az ismert szállító (known consignor/kc), vagy a listás szállító (account consignor/ac) státusz. Oldal 3 / 5

4 A VK-VHR 14k. cikk (3) bekezdése alapján a meghatalmazott ügynökök esetében azoknak a helyiségeknek vagy területeknek az esetében, amelyekre a gazdasági szereplő a meghatalmazott ügynöki státuszt megkapta, az AEO biztonsági és védelmi kritériumait meglévőnek kell tekinteni. A Bizottság 185/2010/EU rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító státuszt kérelmező gazdálkodó esetében figyelembe kell vennie a légügyi hatóságnak, ha a kérelmező AEOS vagy AEOF tanúsítvánnyal rendelkezik. Listás szállító esetében könnyítés, hogy az AEOS vagy AEOF tanúsítvány birtokosának nem kell listás feladói kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírni. Nemzeti jogszabályban megfogalmazott előnyök AEOC és AEOF tanúsítvány birtokosa, mint adófizetetésre kötelezett, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 156. (2) bekezdés c) pontja alapján, az egyéb, meghatározott feltételek fennállása esetén, az adót önadózással állapítja meg, ha részére azt kérelmére a vámhatóság engedélyezi. AEOC és AEOF tanúsítvány birtokosa a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Vámtörvény) 48. (9) bekezdése alapján mentes az általános forgalmi adó biztosítása alól a vámigazgatási eljárásban. Minden AEO-tanúsítvány birtokos Vámtörvény 43. (5) bekezdése alapján a biztosítéknyújtási kötelezettség alól a jövedéki termék kivételével a rendszeres tevékenysége keretében telephelyére érkező átmeneti megőrzés alá vont áru tekintetében. Minden AEO-tanúsítvány birtokos jogosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény pontjaiban a megbízható adós, a megbízható adómentes felhasználó és a megbízható felhasználói engedélyes meghatározott előny igénybevételére. Valamennyi AEO-tanúsítvány birtokosát megillető előny, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 114/. (4) bekezdése alapján a gázolaj adóvisszaigénylése esetén a nyilvántartásba vételhez csökkentett adattartalommal kell benyújtania a kérelmét. A kérelemnek tartalmazni kell az AEO tanúsítvány számát. Nemzeti Adó- és Vámhivatal által biztosított egyéb előnyök Minden AEO-tanúsítvány birtokosa kivételt képez a vám utólagos ellenőrzésre történő, alacsony kockázati szint melletti és a véletlenszerű kiválasztás alól. Amennyiben az AEOC vagy AEOF-tanúsítvány birtokosa hozzájárul, a vám utólagos (jellegű) ellenőrzések során az ellenőrzést végző vámszervek felhasználják az AEO audit során a vámhatóság felé benyújtott információkat, adatokat. Oldal 4 / 5

5 Érvényes AEO-tanúsítvány megléte esetén a Vámtörvény 1. (3) bekezdés 3. pontja szerinti megbízható vámadós státusz feltételeit a gazdálkodónak nem kell igazolnia. AEOS és AEOF-tanúsítvány birtokosa által kezdeményezett vámeljárás során a vámhatóság eltekinthet a fizikai ellenőrzéstől, ha a tanúsítvány birtokosa kettős felhasználású termék, polgári felhasználású robbanóanyag, haditechnikai termék, kábítószer-prekurzorok, kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok eljárás alá vonását kéri, azonban havonta legalább egy alkalommal részleges áruvizsgálatot kell tartani. A vámhatóság minden más esetben okmányvizsgálatot tart. AEOC és AEOF-tanúsítvány birtokosa esetében a meghatározott célú felhasználás engedélyezése során, illetve vámáru-nyilatkozaton kezdeményezett meghatározott célú felhasználás esetében a vámhatóság eltekinthet a vámbiztosíték megkövetelésétől. Minden AEO-tanúsítvány birtokos részére fennáll az elektronikus árunyilatkozat benyújtás lehetősége a nap 24 órájában. Oldal 5 / 5

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámelejárást megelőző intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÁRU

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott 4004/2012. számú Tájékoztatás az AEO-tanúsítvány kibocsátásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenırzési módszerekrıl és vizsgálati területekrıl

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...

TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma... TARTALOMJEGYZÉK Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...30 Általános rendelkezések (Kvk. I. cím: 1 19. cikk)...33 Hatály és alapvető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámbiztosíték és vámtartozás. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámbiztosíték és vámtartozás. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámbiztosíték és vámtartozás A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 Vámbiztosíték

Részletesebben

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én

Közösségi Vámkódex. Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2009. április 15-én Közösségi Vámkódex a végrehajtásáról szóló európai közösségi rendelettel, nemzeti vámjogszabályokkal és vámhatósági utasításokkal egységes szerkezetbe foglalva Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...

TARTALOMJEGYZÉK. Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma... TARTALOMJEGYZÉK Alkalmazási útmutató...29 Az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok száma, címe, rövidítése és preambuluma...30 Általános rendelkezések (Kvk. I. cím: 1 19. cikk)...33 Hatály és alapvető

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 37. szám 6953 A Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint

Részletesebben

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 Budapest, 2014 Szerzők: Ágoston Krisztián Bajusz

Részletesebben

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet Költségvetési kapcsolat oktatási segédlet KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLAT OKTATÁSI SEGÉDLET... 1 A BEJELENTKEZÉS SZABÁLYAI... 2 Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz?... 2 A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának

Részletesebben

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet az új nemzeti

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,

Részletesebben

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

T/10238. számú. törvényjavaslat. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Új változat a T/9773. számú törvényjavaslat helyett T/10238. számú törvényjavaslat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről. Értelmező rendelkezések

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről. Értelmező rendelkezések 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett

Részletesebben