Mérlegképes kötelezı 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegképes kötelezı 2013."

Átírás

1 Mérlegképes kötelezı A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVI. törvény Számviteli törvényt érintı módosításai Fordulónapi értékelésbıl adódó árfolyamveszteség A nem realizált árfolyamveszteség elhatárolásának lehetısége a forgóeszközökhöz kapcsolódó devizaszámlán meglévı devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló hiteltartozások, devizakötvénykibocsátásból származó árfolyamveszteség összegére is kiterjed. Számviteli törvény 33. (2) 1

2 Nem realizált árfolyamveszteség feloldása A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget meg kell szüntetni: ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében visszafizették, ha a devizahitellel, a devizakötvénykibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékő jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették. Nem minısül a tartozás visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás pénznemét (devizanemét) szerzıdésmódosítás keretében megváltoztatják. Számviteli törvény 33 (3) Nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalék Szükséges céltartalék: Eltelt idı / teljes futamidı * AIE összege Eltelt idı= a beruházás, vagyoni értékő jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel folyósításától eltelt idıtartam Teljes futamidı = hitel figyelembe vehetı futamideje, amely nem lehet hosszabb a számítás során, mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékő jog várható amortizációnál figyelembe vett élettartama. Számviteli törvény 41 (4) Alkalmazható.. a évben induló üzleti évrıl készített beszámolóra is lehet alkalmazni. Számviteli törvény 177 (26) 2

3 Fordulónapi összevont árfolyamkülönbözet Ráfordítás Elhatárolásra lehetıség van a feltételek teljesítése esetén Bevétel Elhatárolásra lehetıség nincs DE A.29- esben.. MNB árfolyam December , December ,29 MINTAPÉLDA euro hiteltartozás jóváírása március 1. ( árfolyam: 270,85 ) nincs más külföldipénznemre szóló eszköze, forrása. Futamidő: 8 év *270, * ( 311,13 270,85) Ft hó/ 96hó * Ft= Ft TAO!!!!!! Ft 3

4 Árfolyamnyereség ugyanezen tételen Rendszeresen kérdésként merül fel, hogy mi a teendı az árfolyam ellentétes mozgásakor? Ugyanezen kötelezettségre elszámolt árfolyamnyereség összegében az elhatárolás feloldásra kerül, így itt már nincs eredményhatás. A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelı összeggel is. Számviteli törvény 33 (4) MINTAPÉLDA Feltételezzük, hogy nem volt törlesztés és más külföldi pénznemre szóló tétel nincs december * (291,29 311,13)= Ft Ft MINTAPÉLDA A halasztott ráfordítás összegének megfelelıen arányosítás alapján számítandó a szükséges céltartalék. Szükséges céltartalék: 22hó/96hó*2.044eFt Ft Ft = Ft Ft Szükséges lekötött tartalék : Ft Ft 4

5 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 51. (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követı két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezıen elıírt jegyzett tıkének megfelelı összegő saját tıkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tıke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidı lejártát követı hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszőnésérıl. (2) Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tıke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékő, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. (3) A korlátolt felelısségő társaság törzstıkéjének és a részvénytársaság alaptıkéjének veszteség folytán való csökkenése jogkövetkezményeire törvény eltérı szabályokat állapíthat meg. (4) 51 Mentesül a gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül, három hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra összeállított közbensı mérleggel igazolni tudja, hogy az (1) bekezdés szerinti intézkedésekre okot adó körülmény már nem áll fenn évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 143. (1) A taggyőlést ha törvény vagy a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik az ügyvezetı hívja össze. (2) E törvényben vagy a társasági szerzıdésben meghatározott eseteken kívül a taggyőlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezetı haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyőlést, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tıkéje veszteség folytán a törzstıke felére csökkent, vagy b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. (3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben amennyiben a taggyőlés idıpontját legfeljebb egy hónappal megelızı mérlegfordulónapra összeállított közbensı mérleg szerint azok fennállnak a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés elıírásáról vagy ha ennek lehetıségét a társasági szerzıdés nem tartalmazza a törzstıke más módon való biztosításáról, illetve a törzstıke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történı átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetésérıl. A határozatokat legkésıbb három hónapon belül végre kell hajtani évi IV. törvény a gazdasági társaságokról Hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések 336/F. 173 Az 51. (1) bekezdése, a 143. (2) bekezdés a) pontja, valamint 245. (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásában a saját tıke hiányának megállapítása során a 2011-ben, valamint a 2012-ben induló üzleti évrıl készített számvitelrıl szóló évi C. törvény szerinti beszámolóban kimutatott, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek számviteli törvény 60. (3) bekezdés a) pontja szerint elszámolt összevont árfolyamvesztesége május 31-éig figyelmen kívül hagyható. 15 5

6 Pénztár zárókészlet értéke A Számviteli törvénybıl törlésre került a kötelezı számítási mód, ebbıl következıen csak a vállalkozás sajátosságai alapján kell a maximális zárókészletet meghatározni évi CXLVI. Törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 25. Hatályát veszti az Szt. 14. (9) és (10) bekezdése. 7. Záró rendelkezések 26. (1) E törvény a (2) (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A 3. és a december 1-jén lép hatályba. (3) Az 1 2., a 4 5., a 8 9., a 11., a 14., a és a melléklet január 1-jén lép hatályba. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi CLXXVIII. törvény Számviteli törvényt érintı módosításai 6

7 A jelentıs fogalom módosítása Az ellenırzések során a számviteli teendıket az határozza meg, hogy számvitelileg jelentısnek vagy nem jelentısnek kell-e minısíteni az adott hibát. A módosítás kettıs: 1. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a mérlegfıösszeg nem haladja meg a 2%-ot ott a módosítás alapján Ft minimum határhoz kell a hasonlítást végezni. Ezáltal kicsi mérlegfıösszegő vállalkozások mentesülnek a jelentıs hiba adminisztrációs terheitıl Ft értékig. 2. Eltörlésre került az 500 millió forintos értékhatár, így nagy mérlegfıösszegő vállalkozásoknál csak a 2% a kötelezıen elıírt korlát. A jelentıs fogalom módosítása Megmaradt: A számviteli politikában rögzített összeg a mérvadó. A hiba feltárásának évében az ellenırzött évre. vonatkozóan mindent összesíteni kell. Nem csak a hibát, hanem a hibahatást is számítani kell. Nem elıjelesen, hanem abszolút értékben történik az összesítés. Ez már csak múlt HIBÁK és HIBAHATÁSOK Jelentős Nem jelentıs Lényeges Nem lényeges 7

8 Ellenırzések eltérı értelmezése Adózás rendje Figyelni az elévülést 100 Ft, 1000 Ft a javítási értékhatár Lezárt, le nem zárt évre vonatkozóan Számvitel Nincs elévülés Nincs javítási értékhatár A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek).. Szt Ellenırzés Az ellenırzés megindítása Az ellenırzés az errıl szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdıdik. Új eljárás lefolytatása esetén megbízólevél kiállítására ismételten nem kerül sor. Art. 93. (1) Önellenırzés Az ellenırzés megkezdésétıl a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált idıszak tekintetében - önellenırzéssel nem helyesbíthetı. Art. 49 (2) 1000 Ft, 100 Ft Önellenırzési tilalom Ellenırzés Önellenırzés Késedelmi pótlék Adóbírság Mulasztási bírság Önellenırzési pótlék mikor 50%, mikor 75% TAO adóalap növelı Nem TAO adóalap növelı Jogkövetkezmények 8

9 Ellenırzés 2012-ben Határozat jogerıssé válik ben 86 / 463 Ellenırzés 2012-ben Ellenırzés 2012-ben Határozat jogerıssé válik ban mérlegkészítésig Határozat jogerıssé csak mérlegkészítés után válik 86 / 48?? 86 / 42?? 25 Önellenırzési tilalom Ha nem nyújtott be bevallást Ha az adóhatóság állapította meg az adó összegét Ha nem tévedett, hanem nem használta ki az adódó lehetıséget Ha az adó megállapításhoz való jog elévült Önellenırzési jegyzıkönyv A nyilvántartásnak minimálisan tartalmaznia kell a következıket: - az eredeti bevallási kötelezettség törvényben meghatározott határnapja, - a helyesbítés (nyilvántartásba vétel) idıpontja, - a helyesbítéssel érintett adónem/támogatásnem megnevezése, - a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapja, - a helyesbített adó, költségvetési támogatás összege. A nyilvántartáshoz mellékelni kell - a helyesbítés szöveges indokolását, - az önellenırzési pótlék számításának levezetését (a bevallás benyújtására elıírt határnapot követıelsı naptól az önellenırzés benyújtásának napjáig, illetve a nyilvántartásba vételig eltelt napok száma, az önellenırzési pótlék napi mértéke, az önellenırzési pótlék összege, az önellenırzés azon összege, amit az önellenırzés eredményeként az adózónak pénzügyileg rendezni kell). 9

10 Ft + 27% áfa értékű bejövő számlát már lezárt üzleti évben kétszer rögzítettek fel igénybe vett szolgáltatásként, szállítótartozásként, és levonható áfa-ként. Önellenőrzési pótlék: Ft. 45E 52E Ft 45E 466E Ft Jelentős hiba esetén 891E 461E Ft Tárgyévre rögzítendő Ft 419E Ft 28 Eredménykimutatás--- javítás nélkül Korrekció Értékesítés nettó árbev Igénybe vett szolgáltatás Egyéb ráfordítás Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti ered Eredménykimutatás--- jelentős hiba esetén Korrekció Értékesítés nettó árbev Igénybe vett szolgáltatás Egyéb ráfordítás 800 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti ered

11 Eredménykimutatás--- nem jelentős hiba esetén Korrekció Értékesítés nettó árbev Igénybe vett szolgáltatás Egyéb ráfordítás 800 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti ered Mérleg --- javítás nélkül Korrekció Bankszámla Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Szállítótartozás Egyéb rövid lejáratú köt Források összesen Mérleg Korrekció Bankszámla Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti ered Szállítótartozás Egyéb rövid lejáratú köt Számítás = Források összesen

12 Mérleg --- nem jelentős hiba javításával Korrekció Bankszámla Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Szállítótartozás Egyéb rövid lejáratú kötelez. Források összesen Jelentıs hibánál évenként A kiegészítı mellékletben be kell mutatni az ellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelı tételeknél összevontan szereplı hatását, évenkénti megbontásban. Szt. 88 (5) 35 KÉNYSZERTÖRLÉS 12

13 Kényszertörléshez kapcsolódó számviteli teendık A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény VIII/A fejezetében tartalmazza a kényszertörlési eljárás elıírásait. A kényszertörléshez kapcsolódó számviteli eljárásokat eddig jogszabály nem szabályozta, ezért a gyakorlati életben a szokásjog uralkodott. A kényszertörléshez kapcsolódó számviteli teendık Kényszertörlés esetén a kényszertörlési eljárás kezdı idıpontját megelızı nappal, mint mérlegfordulónappal teljes zárást kell végezni. A kényszertörlési eljárás egy üzleti évnek minısül, függetlenül annak idıtartamától. Számviteli törvény 11 (10) Felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet módosítása A cégtörvény 118 (5) bekezdése szerint a kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordulhat át. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás idıszaka üzleti évének kezdı napja a felszámolás elrendelésének a napja. 13

14 Végelszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet módosítása A cégtörvény 116 (1) bekezdés elıírása alapján kényszertörlési eljárásra kerülhet sor, amennyiben három éven belül nem fejezıdik be a végelszámolás. A kényszertörlés kezdı napját megelızı nap mérlegfordulónapnak minısül, tehát számviteli beszámolót kell készíteni, de az így elkészült beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia napon belül közzététel Indoklás a szellemi termékek fogalmának módosításához A szellemi termékek hatályos tartalmát korszerősíteni szükséges, mert az elmúlt években változott a szellemi termékekre vonatkozó jogszabályi környezet, és emiatt az egyes hatályos elnevezések már nem fedik le a teljes szabályozandó tartalmat. Forrás: parlament.hu Szellemi termékek RÉGI 25 (7) Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem. ÚJ 25. (7) Szellemi termékek közé sorolandók: a) az iparjogvédelemben részesülı alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, knowhow, védjegy, földrajzi árujelzı, kereskedelmi név), b) a szerzıi jogvédelemben részesülı szerzıi mővek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, mőszaki tervek), c) a jogvédelemben nem részesülı, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat 14

15 Készlet vagy tárgyi eszköz???? Az eszközök besorolásának adójogi és támogatásbeli megítélése a gyakorlati életben több kérdést vetett fel. Értékesítésre vásárolt épület, amelyet átmenetileg bérbeadnak. Az értékesítés eredményhatása miatt évek óta igen nagy kérdés: áru esetén ELÁBÉ, ÉNÁ tárgyi eszköz esetén egyéb ráfordítás, bevétel. Autókereskedésben a meghatározott százalékban kötelezıen elıírt próbaautó nyilvántartása, és az áfa kérdése problémát vet fel. Készlet vagy tárgyi eszköz???? Készletek ezen belül áruk közé kerülnek besorolásra a használatba vétel idıpontjától azok az értékesítési céllal beszerzett, elıállított eszközök, amelyeket a vállalkozó a könyvekbıl történı kivezetésig átmenetileg használatba vett. Számviteli törvény 28 (2) A halasztott bevétel arányos feloldásának számítása Az ingyenes tételek rendkívüli bevételként könyvelt összegét felhasználásig halasztott bevételként kell kimutatni. Ehhez kapcsolódva a gyakorlati életben 3 kérdés merült fel: 1. Amennyiben az eszköz értékét növelı ráaktiválásra kerül sor a ráaktiválás összegét figyelembe kell-e venni az arányosításnál? 2. Átalakulás során történı átértékelést figyelembe kell-e venni az arányosításnál? 3. Amennyiben a hasznos élettartam nı, azt figyelembe kell-e venni az arányosításnál? 15

16 A halasztott bevétel arányos feloldásának számítása Amennyiben az eszköz bekerülési értéke a használatba vételt követıen megnı a használatba vételkori bekerülési értékhez képest, akkor a halasztott bevétel feloldásakor a bekerülési érték növekményét figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az eszköz hasznos élettartama növekszik, akkor a halasztott bevétel feloldásakor a hasznos élettartam növekedését figyelmen kívül kell hagyni. Számviteli törvény 45 (2a) évi C. törvény a számvitelrıl Átmeneti rendelkezésként azon vállalkozások, amelyek a halasztott bevétel feloldására eddig más módszert választottak, folytathatják azon módszer szerint a feloldást. Számviteli törvény 177. (28) Értékcsökkenés, értékvesztés Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása kötelezı, amennyiben a negatív különbözet tartós és jelentıs. Ez az elıírás a gyakorlati életben azt eredményezte, hogy amennyiben a tartósság ( 1 év) nem volt számszaki adatokban megfigyelhetı, akkor a végleges, tényszerő veszteség összegét (alapértelmezés szerint) nem lehetett kimutatni az adott beszámolóban. A módosítás ezt orvosolta. 16

17 Értékcsökkenés, értékvesztés A különbözet tartósnak minısül fennállásának idıtartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthetı. Számviteli törvény 46. (4) Energia számla bontása Az energia számlákon megjelenı járulékos költségek anyagköltségbe történı besorolását segítette elı a bekerülési érték fogalmának módosítása. Ebben a módosításban azonban csak az egyetemes szolgáltatótól történı beszerzés szerepelt, a kereskedıktıl történı beszerzés nem. Ezen módosítottak. Energia számla bontása.földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedı, a villamosenergia egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-kereskedı, az ivóvízszolgáltató által a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz végfelhasználónak (fogyasztónak) történı értékesítésrıl kiállított számlában szereplı, külön jogszabály szerint kötelezıen felszámított díjak, tételek. Számviteli törvény 47. (4) e) 17

18 Üzembe helyezés idıpontja Az üzembe helyezés idıpontja nem csak az eszköz jövıbeni értékét befolyásolja, hanem az adott idıszak eredményét is. Az értékcsökkenés, az árfolyamkülönbözet, a kamat.. annak függvényében könyvelendı tétel, hogy mely napra szól az üzembe helyezési dokumentum. Gyakorlati vitát jelentett, hogy hatósági engedélyek hiányában történt használatba vétel számvitelben ( és adózásban) hogyan kezelendı. Üzembe helyezés idıpontja.az üzembe helyezés idıpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történı rendeltetésszerő hasznosításának a kezdı idıpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell. Számviteli törvény 52 (2) Osztalék elıírás eredménytartalékból A gyakorlati életben az eredménytartalék felhasználásának összegét, mint eredmény varázsló szerep kívánták alkalmazni. A módosítás alapján egyértelmő: Az eredménytartalékot csak az adózott eredmény kiegészítésére lehet alkalmazni. Pozitív adózott eredmény esetén, amennyiben eredménytartalékot vesz igénybe a vállalkozás a mérleg szerinti eredmény csak nulla lehet. Negatív adózott eredmény esetén eredménytartalék igénybe vétele után is marad mérleg szerinti eredmény összegnek a negatív adózott eredmény. 18

19 Osztalék elıírás eredménytartalékból Amennyiben a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény utáni kamatra és a szabad eredménytartalék erre igénybe vehetı, akkor a szabad eredménytartalékból igénybe vett összeget is be kell állítani az eredménykimutatásba. Ilyen esetben ha a tárgyévi adózott eredmény negatív az eredménykimutatásban eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre címen a szabad eredménytartalékból igénybe vett összeget kell kimutatni, míg a mérleg szerinti eredmény a negatív tárgyévi adózott eredménnyel azonos összegő lesz. Számviteli törvény 87 (5) Probléma Jegyzett tıke: Ft Eredménytartalék: Ft Adózott eredmény : Ft A vállalkozás pályázni kíván, ezért pozitív mérleg szerinti eredményt kell mutatni a mérlegnek. 56 Elektronikus dokumentum Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény elektronikus számlára vonatkozó szabályainak változása miatt a számviteli törvény elektronikus aláírásra, idıbélyegzıre vonatkozó rendelkezését törölni szükséges. Forrás: 19

20 Elektronikus dokumentum Régi 167(5)Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e törvény elıírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történı alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. Számviteli törvény ÚJ 167(5)Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e törvény elıírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történı alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. Számviteli törvény Elektronikus dokumentum Biztosítani kell: az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak a késedelem nélküli kiíratását (szükség esetén), az egyértelmő azonosítás érdekében a kódjegyzéket. Számviteli törvény 167 (6) Skontó Pénzügyi mőveletek eredményét módosító tételként a törvényi elıírások alapján legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott összeget lehetett tekinteni. Adminisztrációs egyszerősítés érdekében a késedelmi kamattal arányos meghatározást felváltotta a 3% meghatározás. 20

21 Skontó A pénzügyi mőveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:..o) a szerzıdésben meghatározott fizetési határidın (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott a szerzıdésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendı ellenérték 3%- át meg nem haladó, nem számlázott engedmény összegét; Számviteli törvény 84. (7) Skontó A pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:..o) a szerzıdésben meghatározott fizetési határidın (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott a szerzıdésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendı ellenérték 3%- át meg nem haladó, nem számlázott engedmény összegét; Számviteli törvény 85. (3) Fizetett skontó 3% -ig Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 3% felett Rendkívüli ráfordítás Kapott skontó Pénzügyi műveletek egyéb bevétele Rendkívüli bevétel 21

22 Engedmények ÁFA törvény alapján Csak számviteli bizonylat alapján Minıségi engedmény Rabatt Skontó Számlával egy tekintet alá esı okirattal támasztja alá Számlával egy tekintet alá esı okirattal támasztja alá Számlával egy tekintet alá esı okirattal támasztja alá!!! Csak szerzıdés alapján könyveli!!! Csak szerzıdés alapján könyveli Adófizetési kötelezettség Eredményt terhelı adók között kell kimutatni az eredménykimutatásban társasági adót egyszerősített vállalkozó adót kisvállalati adót. Könyvelni és az eredménykimutatásban szerepeltetni az adóbevallásban feltüntetett összeget kell. Számviteli törvény 87 (1) EVA-s és KATA-s bevételi nem tartozik a törvény hatálya alá A Számviteli törvény hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelısséggel mőködı egyéni cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerősített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény elıírásai szerint vezeti. Számviteli törvény 2/A. (1) 22

23 HOVÁ??? TAO EVA BEVÉTELI EVA HONNAN? TAO EVA BEVÉTELI EVA marad kettős marad kettős e.sz. KIVA marad kettős e.sz. marad kettős Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat KATA e.sz. e.sz. marad bevételi KIVA KATA marad kettős marad kettős e.sz. marad bevételi e.sz. Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat e.sz. --- felhalmozott eredmény számítása Áttérések A kisvállalati adó adóalanyiság az adózó erre irányuló választásával jön létre. A április 21-tıl hatályos szabályok szerint lehetıség van arra, hogy az adózó évközben térjen át a kisvállalati adó hatálya alá, az adóalanyiság ilyen esetben a választásnak az állami adóhatósághoz történı bejelentését követı hónap elsı napjával jön létre. A bejelentést kizárólag elektronikus úton lehet megtenni, az állami adóhatóság által e célra rendszeresített 13T203KV jelő nyomtatványon. Aki évben év közben tér át, annak bevallást kell beadnia nem 1329-et. 19. (1)A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történı bejelentését követı hónap elsı napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdıdik. 23

24 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 8. (7) Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a Kisadózó szöveget, az Art (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható 70 Árkiegészítés, ártámogatás A Számviteli törvény az árkiegészítések összegét árbevételek közé, a támogatások összegét egyéb, rendkívüli bevételek közé sorolta. Több támogatásként megfogalmazott, de árkiegészítés tartalmú tételnél gyakorlati vitákat jelentett a besorolás és annak iparőzési adó vonzata évi C. törvény a számvitelrıl 72. (1) Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerzıdés szerinti teljesítés idıszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termeléső készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét. c) az árbevételbe beszámító ártámogatást az adóhatósággal történı elszámolás alapján. 24

25 Támogatások Ártámogatás Költségek, ráfordítások ellentételezésé re kapott támogatás A támogatási szerzıdésben megjelölt tıkét növelı tétel Fejlesztési célú és egyéb. támogatások Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Tıketartalék ( lekötött tartalék) Rendkívüli bevétel 36/ vagy 38/ 96 (96 / 481 ) 38 / 412 (412 / 414) 38 / 98 (98 / 483) Átalakulás Átalakulás során kérdésként vetıdik fel, hogy mit küld be az ügyvéd, mit küld be a könyvelı? A tevékenységet lezáró beszámolót az e-beszámoló portálra küldi a könyvelı. A végleges vagyonmérlegeket az ügyvéd küldi a Cégbíróságra. Átalakulás Az átalakulás során megszőnı gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelızıen köteles az átalakulás napjával mint mérlegfordulónappal a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni, analitikus és fıkönyvi nyilvántartásait lezárni. Számviteli törvény 141. (3) 25

26 Átalakulás Az átalakulás napjával, az átalakulás napját követı 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövı gazdasági társaságra vonatkozóan. Számviteli törvény 141. (1) Sajátos beszámoló Január 1-tıl mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámoló választható a sajátos egyszerősített éves beszámoló helyett, ezért a sajátos beszámolóra vonatkozó elıírások törlésre kerültek. Mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámoló A kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozásoknak lehetıséget kínálnak az adminisztrációs egyszerősítésre. Ezt a beszámolót ( a sajátossal ellentétben) jogi személyiséggel rendelkezı vállalkozások is választhatják. 26

27 Mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámoló.is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követı üzleti évben a mérleg fordulónapján a következı, a nagyságot jelzı három mutatóérték közül bármelyik kettı nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfıösszeg a 100 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 fıt. Számviteli törvény 9. (6) Mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámoló Jogelıd nélkül alapított vállalkozónál ha az üzleti évet megelızı két üzleti év egyikének vagy mindkettınek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és ha van a megelızı (elsı) üzleti év éves (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. Számviteli törvény 9. (7) Könyvvizsgálati kötelezettség Nem kötelezı a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és b) az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 fıt. Számviteli törvény 155. (3) 27

28 Könyvvizsgálati kötelezettség A könyvvizsgálati kötelezettség alól történı mentesítést határértékek alapján nem alkalmazhatja: az a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elı, a takarékszövetkezet, a konszolidálásba bevont vállalkozás, a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe, az a vállalkozó, amely eltér a törvény elıírásaitól. Számviteli törvény 155. (5) Visszatérés a mikrogazdálkodóiból Ha a mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolót készítı vállalkozó a feltételeknek két egymást követı üzleti évben nem felel meg, akkor a második üzleti évet követı évtıl éves beszámolót vagy egyszerősített éves beszámolót köteles készíteni. A mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámoló választása esetén a vállalkozó választásától saját elhatározás alapján leghamarabb három, mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el. Ha a vállalkozó a következı üzleti évtıl már nem készít mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolót, akkor a következı üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az elızı üzleti év megfelelı záró adataival. Számviteli törvény 9. (8)(9)(10) 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolóról ( továbbiakban: mikro rendelet ) 28

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Mérlegképes kötelezı 2013.

Mérlegképes kötelezı 2013. Mérlegképes kötelezı 2013. Rezsabek Angéla 1 A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXVI. törvény Számviteli törvényt

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények és azzal összefüggő

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium BREAKING NEWS 2 A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mikrogazdálkodói beszámoló

Mikrogazdálkodói beszámoló Mikrogazdálkodói beszámoló című előadás Előadó: Tóth Mihály NGM vezető tanácsos Főbb témakörök: Érintett jogszabályok Előzmények A magyar számviteli rendszer Alkalmazási feltételek A beszámoló részei,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

december 3-4.

december 3-4. Főbb témakörök Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli standardok bevezetése, mikrogazdálkodói beszámoló Mindegyikük munkáltatónak minősül

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Számvitel A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Számvitel A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt Számvitel 2013 A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 2013: Számvitel Halasztott bevétel-elszámolás A támogatásból beszerzett, illetve a térítés nélkül kapott eszközökhöz a számvitelben

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolóról Magyar Közlöny 2012/175 Hatályos:

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolóról Magyar Közlöny 2012/175 Hatályos: 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerősített éves beszámolóról Magyar Közlöny 2012/175 Hatályos: 2013.01.01 - A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés)

JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés) JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés) Amely készült a Fıvárosi Bíróság által 13 09 116570 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Neem Line Korlátolt Felelısségő Társaság taggyőlésén, a cég székhelyén, alulírott napon:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Számvitel A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Számvitel A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt Számvitel 2014 A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 A behajtási költségátalány A Ptk. 301/A. -a (3) bekezdésének előírásából rendelkezik erről az új fogalomról. A 2013. július 1-jétől

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben