JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés)"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés) Amely készült a Fıvárosi Bíróság által cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Neem Line Korlátolt Felelısségő Társaság taggyőlésén, a cég székhelyén, alulírott napon: Jelen vannak: Hoffmann Rita Zádor István tulajdonos ügyvezetı A taggyőlést vezeti: Zádor István ügyvezetı Megnyitja a taggyőlést és megállapítja, hogy azon a törzstıke 100%-a megjelent, tehát a taggyőlés határozatképes. Megállapítja, hogy a taggyőlés összehívása rövid úton történt, azon a törzstıke 100%-ának képviselıje megjelent, s a jelenlévık a taggyőlés megtartását nem kifogásolják. Az ügyvezetı ismerteti a napirendi pontokat: Napirendi pontok: 1. A éves beszámoló (I. melléklet) ismertetése. A évi mérleg szerinti eredmény jóváhagyása, az éves beszámoló elfogadása. 2. Döntés a társaság 2007 éves eredményének függvényében 3. Tevékenységi körök meghatározása (II. melléklet) (TEÁOR 2008 átsorolás) 1. napirendi pont Ismertetésre kerül a társaság éves beszámolójának eredmény kimutatása alapján a Társaság évi mérleg szerinti eredménye, mely 153 eft. (I. melléklet) A Társaság eszközeinek és forrásainak egyezı végösszege 745 eft. A Társaság saját tıkéje 565 eft. A jelenlévık egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 1/2008.sz. határozat A Társaság éves beszámolóját (mérleget, eredmény kimutatást, a kiegészítı mellékleteket) a Taggyőlés 221 eft mérleg fıösszeggel és 153 eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. 2. napirendi pont Az ügyvezetés a évi eredménybıl további eszközök megvételét, beruházásokat javasol. A jelenlévık egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 1

2 2/2008.sz. határozat A évi eredménybıl történı további beruházásokat a Taggyőlés elfogadta. 3. napirendi pont Az ügyvezetés a korábbi tevékenységi körök megfeleltetését javasolja továbbra is a tevékenységi körök meghatározására a megfelelı átsorolás alkalmazásával. (II melléklet) A jelenlévık egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 3/2008.sz. határozat A tevékenységi körök II mellékletben részletezett megnevezéseinek mindegyikét tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják. Egyéb napirendi pont hiányában az ügyvezetı a taggyőlést berekesztette. Jelen jegyzıkönyvet jelenlévık elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. Kelt: Budapesten, Június 30-án.. Hoffmann Rita (tulajdonos) Zádor István (ügyvezetı) 2

3 Neem Line Kft. Üröm Kárókatona utca 3. K. ép. A. lh. Tetıtér K II E G É S Z ÍÍ T İ M E L L É K L E T A É V II É V E S B E S Z Á M O L Ó H O Z Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet a Neem Line Kft december 13-tól december 31-ig terjedı idıszak üzleti tevékenységérıl készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítı melléklet összeállításában a többször módosított évi C. törvény a számvitelrıl, valamint az érvényben levı adótörvények szolgáltak. A vállalkozás én kezdte meg a tevékenységét. A cégbírósági bejegyzés száma: A cég székhelye: 2096 Üröm, Kárókatona utca 3. K. ép. A. lh. Tetıtér 1. A vállalkozás telephelye(i): --- Adószáma: A társaság jegyzett tıkéje: 500 ezer Ft A vállalkozás tulajdonosa(i) A tulajdonosok által jegyzett tıke aránya ZZááddoorr IIsst tvváánn 5500 % Hoof ffmaann Ritaa 5500 % A vállalkozás fı tevékenysége(i): Méérrnnöökki i teevvéékkeennyysséégg, t, taannááccssaaddááss;; t Mőősszzaakki i vvi izzssggáál laat t,, eel leemzzééss;; IIl llaat tsszzeerr--nnaaggyykkeerreesskkeeddeel leem A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés Neem Line Kft. a 2007-es év gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelıen. Az éves beszámoló mérlegbıl, eredménykimutatásból, kiegészítı mellékletbıl áll. A vállalkozás kettıs könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteirıl folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el. 3

4 Az eszközök és források értékelése Az értékelési elvek, eljárások nem változtak. -- IImmaat teerri iáál liss jaavvaakk, j, táárrggyyi t i eesszzkköözzöökk: : nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetıségével. -- Beeffeekkt teet teet ttt ppéénnzzüüggyyi i eesszzkköözzöökk: : könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. -- Kéésszzl leet teekk: : tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. A vállalkozás a kereskedelmi árukészletrıl nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ-ként) könyveli el. A tételes leltárfelvételre december 31-én került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. -- Köövveet teel léésseekk,, kkööt teel leezzeet ttssééggeekk: : bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A vállalkozásnak nem volt határidın túli, valamint kétes kinnlevısége. A külföldi pénzeszközben létrejött ügyletek a számla kiállításának napján, szolgáltatások esetén a számla beérkezésének idıpontján, érvényes középárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítéskori és az elszámoláskori árfolyam különbözetébıl adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra, pénzügyi mőveletek egyéb bevételei, illetve ráfordításai címen. Társaságunk a megbízható és valós összkép érdekében a Errsst tee Baannkk átlagárfolyamát választotta alkalmazandó devizaárfolyamnak. A devizára szóló kötelezettségek esetében sem került sor átértékelésre, mivel a nyilvántartásba vétel a meglevı deviza könyv szerinti értékén történt. -- Érrt téékkppaappí írrookk,, ppéénnzzeesszzkköözzöökk: : könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levı pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplı összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyezı értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett. Akkt tívv iddııbbeel i lii eel lhhaat táárrool lááss: : nem volt könyvelendı tétel 4

5 A MÉRLEG A mérleg fıösszeg az eszköz és forrás oldalon 755 ezer Ft. ESZKÖZÖK A befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = = 23,84% Eszközök Az immateriális javak Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 0 ezer Ft. A tárgyi eszközök adatai Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 180 ezer Ft A vállalat az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes idıtartama alatt szerepelteti. A befektetett pénzügyi eszközök adatai Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 0 ezer Ft Értékpapírral, adott kölcsönnel, hosszú lejáratú bankbetéttel a vállalkozás a mérlegfordulónapon nem rendelkezett. A forgóeszközök Forgóeszközök aránya Forgóeszközök = = 76,16 % Eszköz

6 A forgóeszközök állománya 575 ezer Ft, amelybıl 356 ezer Ft a követelések egyenlege. Készletek Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft Követelések Év végi záró egyenlege: 356 ezer Ft Értékpapírok Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft Pénzeszközök Likvid pénzeszközök aránya Pénzeszközök = = 28,87 % Eszköz A pénzeszközök záró egyenlege: 218 ezer Ft - Pénztár 41 ezer Ft - Bankbetétek 177 ezer Ft Aktív idıbeli elhatárolások Év végi záró egyenlege: 0 ezer Ft FORRÁSOK Saját tıke A vállalkozás saját tıkéje: 565 ezer Ft. Jegyzett tıke 6

7 Záró értéke a mérleg fordulónapján 500 ezer Ft. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke a vállalkozásnál: 0 ezer Ft. Tıketartalék Értéke évzáráskor 0 ezer Ft. Eredménytartalék Az elızı idıszak eredményeinek halmozott egyenlege: -88 ezer Ft. Lekötött tartalék : 0 ezer Ft. Értékelési tartalék : 0 ezer Ft. Mérleg szerinti eredmény A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye: 153 ezer Ft. Céltartalékok Év végi záró állomány : 0 ezer Ft ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által elıírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek Év végi záró állomány: 0 ezer Ft A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját forrásból történik. A kötelezettségekbıl a tulajdonos által a vállalat rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön összege 0 Ft, ami az összes forrás 0 %-a. A rövid lejáratú kötelezettségek Év végi záró állománya: 190 ezer Ft Passzív idıbeli elhatárolások 7

8 A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentı könyvelési tételként 0 Ft-ot számolt el. 8

9 Tájékoztató rész A létszám- és bérgazdálkodás fıbb adatai A vállalkozás bérköltségként 0 Ft-ot fizetett ki a tárgyidıszakban. Az átlagos állományi létszám a évben 0 fı volt. A társasági adó alapját növelı tételek Értékcsökkenési leírás (sztv. szerinti) összege Ft A társasági adó alapját csökkentı tételek Értékcsökkenési leírás (atv. szerinti) összege Ft Kis- és középvállalkozásnak minısülı adózónál meghatározott új eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke Ft A nettó árbevétel összege 221 ezer Ft A társaság a tárgyévben támogatást nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejő kötelezettsége a vállalkozásnak nincs. A választott tisztségviselık osztalékot, kölcsönt, elıleget a tárgyévben nem vettek fel. Budapest, május

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben