A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,"

Átírás

1 A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási blokk tartalma 1. Számviteli törvény változásai (2 óra) 2. t befolyásoló számvitel-politikai döntések (2 óra) 3. Készletek elszámolásának speciális kérdései (2 óra) 4. Értékvesztések elszámolása, bemutatása (2 óra) Témakörök: A számviteli politika fogalma, összeállításának célja, határideje. kapcsolódó számvitel- politikai döntések. kapcsolódó számvitel-politikai döntések. Az év végi értékelést befolyásoló számvitel-politikai döntések vagyonra és eredményre gyakorolt hatása. A részletesen nem tárgyalt számvitel-politikai döntések (csak felsorolásszerűen). A számviteli politika fogalma, összeállításának célja, határideje : A számviteli politika a vállalkozó adottságaihoz, sajátos körülményeihez igazított, a számviteli alapelvek, a számviteli jogszabályok alapján kialakított számviteli elszámolások, az eszközök-források értékelése, a számviteli beszámoló elkészítése során alkalmazott döntések, végrehajtási módszerek, eszközök, sajátos szabályok, eljárások összessége. A számviteli becslés az egyes eszközök és kötelezettségek adott időpontra vonatkozó értékének, illetve egyes eszközfelhasználások adott időszaki összegének becsléssel történő meghatározása. A becslés az utolsó rendelkezésre álló, megbízható adatok alapján hozott döntés. Pl. terv szerinti és terven felüli écs., értékvesztések, céltartalék összegének meghatározása

2 A számviteli politika fogalma, összeállításának célja, határideje : A vállalkozás adottságait és sajátos körülményeit számításba vevő döntéseknek az a célja, hogy az ilyen módon megválasztott és következetesen alkalmazott számviteli politika alapján összeállított beszámoló megbízható és valós összképet biztosítson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A számviteli politikát, annak részeit az újonnan alakuló (átalakuló) vállalkozónak a megalakulás (az átalakulás) időpontjától számított 90 napon belül kell elkészítenie. A számviteli jogszabályok módosítása esetén indokolt változtatásokat a hatálybalépést követő 90 napon belül kell a számviteli politikán, annak részein átvezetni, a hatályba lépése a jogszabállyal együtt történik. Bizonyos eszközöknél (tárgyi, immat. készletek, bizonyos értékpapírok) egyedi vagy csoportos lehet a nyilvántartás. A kalkulált és számázott bekerülési érték közötti különbség minősítésének kritériumai (%-os és összegszerű határ). bekerülési értékébe tartozó sajátos tételek hozzárendelésének módja az eszközökhöz (szállítási költség, közvetítői, bizományi díjak, hitel járulékos költségei, kamata, biztosítási díj, próbaüzemeltetés költségei, devizás kötelezettségek árfolyam-különbözetei, épület bontásokkal kapcsolatos tételek, ÁFA, stb.) Bekerülési értéket érint, vagy eredménnyel szemben számolandó el? Döntés a felújítás (bővítés), karbantartás minősítésének feltételeiről. A számviteli politika megváltoztatása: Visszamenőlegesen nem változtatható. Nem visszamenőleges a változtatás, ha jogszabály alapján lehet a szabályt előző évre is érvényesíteni. Módosításról döntés, üzleti évet megelőzően legalább 30 nap-palpal korábban, de a szabályzaton átvezetni 90 napon belül kell. Változtatás lehet, ha: a változtatás javítja a beszámolóban megjelenő információk minőségét, megbízhatóságát, a meghatározó befolyással rendelkező tulajdonos változott (anyavállalat számviteli politikájának átvétele lehet visszamenőleges is, év közbeni megszerzés esetén), Ha a változást külső/belső körülmények változása indokolja, akkor a korábbi számviteli politika módosítása nem minősül hibának. Az esetenkénti döntések meghozatala, módosítása nem minősül számviteli politika változtatásnak. Döntés a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódó opciós és bizományi díjak kezeléséről (bekerülési érték, eredményt csökkentő, várhatóan megtérül, emiatt AIE). Készletek bekerülési értékében elszámolandó tételek (szállítási költség, kamatok, közvetítői, bizományi díjak, ÁFA, biztosítási díj, stb). Készletek nyilvántartási, készletértékelési módjának meghatározása (vezet, nem vezet, mennyiségi/értéki). Tényleges, vagy átlagos beszerzési ár/előállítási költség. Elszámoló ár/nyilvántartási ár. FIFO módszer. Fogyasztói ár (áruknál).

3 Devizás tételek állományba vételénél alkalmazandó árfolyam. Ha nincs MNB/hitelintézet által jegyzett, akkor mi a teendő. Speciális szabályt alkalmazzák-e valutából történő kifizetésnél, illetve Áfa törvény által meghatározott esetekben? Devizás csökkenések elszámolásánál (ahol nem lehet egyedi értékelés) alkalmazott módszer (átlag vagy FIFO). Nem kötelezően aktiválandó eszközökkel kapcsolatos döntések (alapítás-átszervezés, átszervezés, kísérleti fejlesztés). Bizonyos nagyságrend felett aktiválandó eszközöknél a jelentős összeg meghatározása (Üzleti vagy cégértéknél a jelentős különbség, ha részesedés vásárlás történt ±). Értékhelyesbítés, valós értéken történő értékelés (értékelési tartalék) alkalmazásáról döntés. Lekötött tartalék saját döntés alapján történő képzése, feloldása. Céltartalék képzéssel kapcsolatos döntés. Várható kötelezettséggel kapcsolatos információk megszerzése. Jövőbeni költségre vonatkozó céltartalék milyen feltételek esetén. Céltartalék megszüntetésével kapcsolatos számítások. Tartós használati, üzemeltetési, kezelési jog átadásáért kapott (ár)bevétel időbeli elhatárolásának időtartama. Halasztott bevételek elszámolásáról döntés (állományba vételi érték, feloldás, illetve annak elszámolásának módja). Döntés az amortizációs politikáról (az üzembe helyezéssel egyidejűleg). Hasznos élettartam becslésénél figyelembe veendő kritériumok. Maradványérték becslésénél figyelembe veendő körülmények. Értékcsökkenés számításának módszeréről döntés (eszközcsoportonként, kritériumok meghatározása). Egy összegben leírható eszközök kritériumai. GW leírása terv szerint, vagy terven felüli értékcsökkenéssel. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása (visszaírása) Év közi elszámolások (selejtezés, hiány, káresemény). Év végi elszámolások (jelentős kritériumai, %, összeg). Piaci érték meghatározásának módszere. Döntés az értékhelyesbítés alkalmazásáról. Milyen eszközcsoportokra, azon belül milyen eszközökre, milyen értékhatártól (szelektálás lehetősége). Piaci érték meghatározása, időszakonkénti újraértékelés. Döntés a valós értéken történő értékelésről (nem tárgyaljuk). Döntés az értékvesztésekről, visszaírásokról. Forgatási célú értékpapírok esetén megtérülő meghatározása? Készleteknél, követeléseknél kisértékű kategória meghatározása. Piaci érték meghatározásának kritériumai. Követeléseknél hogyan értelmezhető a piaci érték. Készleteknél mit értünk még várhatóan felmerülő költség alatt (meghatározásának módszere)? Csökkent értékű készletek értékelése.

4 Döntés a behajthatatlan követelések kritériumrendszeréről (eredményesen nem lehet érvényesíteni, adós nem lelhető fel, költség-haszon elv miatt behajthatatlan, elévült, bíróság előtt nem lehet érvényesíteni). A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam-különbözeteinek (nem devizás) elhatárolása. Devizahitel (devizás kötvénykibocsátásból származó kötelezettség) nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolásáról döntés (ide értve a céltartalék képzését is). Döntés a tárgyi eszközök immateriális javak kivezetésének módjáról (készlet, vagy tárgyi eszköz). Az év végi értékelést befolyásoló számvitel-politikai döntések vagyonra és eredményre gyakorolt hatása: A döntéseknek a tárgyévre és a következő évekre is hatásuk lesz, a vállalkozás teljes időtartama alatt azonban kiegyenlítődik. tárgyévi növekedése eredményt növelő (bevételt növelő, vagy költséget, ráfordítást csökkentő). csökkenése eredményt csökkentő (bevételt csökkentő, vagy költséget, ráfordítást növelő). tárgyévi növekedése eredményt csökkentő (bevételt csökkentő, vagy költséget, ráfordítást növelő). csökkenése eredményt növelő (bevételt növelő, vagy költséget, ráfordítást csökkentő). Pl. Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés visszaírása (visszaírás után)

5 Pl. Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés visszaírása Pl. Céltartalék képzés Tárgyi eszközök (visszaírás után) (céltartalék képzés után) E + = + Forrás + = - A részletesen nem tárgyalt számvitel-politikai döntések (csak felsorolásszerűen): Beszámoló formája (éves, egyszerűsített, mikrogazdálkodói). Mérleg formátuma (kétoldalas, egyoszlopos) tovább tagolása. kimutatás formája (4 féle), tagolás, összevonás. Kiegészítő melléklet többlet információ tartalma. Üzleti jelentés tartalma. Beszámoló pénzneme. Üzleti év fordulónapja, mérlegkészítés napja(i). Jelentős összegű hiba nagysága. Készletekről vezetnek-e e folyamatos nyilvántartást. Leltározással, leltár értékeléssel kapcsolatos döntések. Önköltségszámítási szabályzattal kapcsolatos döntések. Pénzkezelési szabályzattal kapcsolatos döntések. Számlarendhez kapcsolódó döntések. Bizonylati szabályzattal kapcsolatos döntések.

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. 2004. A tematika összeállítói dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben