Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE. OM azonosító: SOPRON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE. OM azonosító: 030723 SOPRON"

Átírás

1 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE OM azonosító: SOPRON 2011

2 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. 3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége [Közoktatási törvény 12. (1) bekezdés h) pontja]. 4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. 5. A Házirendet minden tanév elején minden új tanuló megkapja, változás, átdolgozás esetén az iskola összes tanulója. 6. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a tanáriban lévő faliújságon, az irodákban, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében, valamint elérhető az iskola honlapján. II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei 1. Az iskola munkarendje 1.1. Tanulóink az iskolába az első tanítási óra előtt lehetőleg10 perccel (7 óra 50 percig) érkezzenek be, hogy legyen idő az órára előkészülni. Az iskola reggel 7 órától van nyitva. A tantermekbe 7 óra 30 perc után lehet felmenni, kivéve, ha a szaktanár, osztályfőnök másképp rendelkezett. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel lehet elhagyni. Kilépőcédulát minden esetben csak az osztályfőnök (távollétében az igazgató, vagy a helyettese) adhat. A kilépés tényét az ellenőrző könyvbe is be kell jegyezni, kérjük, hogy a bejegyzést a szülő láttamozza A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét tanulóink fegyelmezett magatartásukkal segítsék, tanáraik útmutatásai szerint végezzék el feladataikat! Ha szükség van rá, kérjenek a tanároktól, felnőttektől segítséget! Vegyék figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaiknak is joguk, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban ne zavarják őket! Elvárjuk, hogy a Diákönkormányzat által is elfogadott Magatartási kódex -ben foglaltakat betartsák, és szükség esetén társaik figyelmét is felhívják erre! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában az osztályfőnökök, szaktanárok útmutatása szerint vegyenek részt! 1.3. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 1. óra óra óra óra óra óra óra A délutáni foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetek rendje: 8. óra óra óra A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodni! Ha a tanuló az órára késve érkezik, annak okát igazolnia kell. Az igazolatlan késéseket összeadjuk, 45 perc igazolatlan késés 1 igazolatlan órát von maga után. Három igazolatlan késésért (45 perc elérése előtt) írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. A mulasztások igazolását az első iskolában töltött napon, de legkésőbb 1 héttel a hiányzás után az osztályfőnöknek be kell mutatni. A tanítási órák alatt különösen, akiknek esetleg nincs órája a többiek munkáját hangoskodással, a folyosón nevetgéléssel nem lehet zavarni, erre az időre rendelkezésre áll az iskolai könyvtár és az aula, ahol nyugodtan lehet készülni a következő órákra Ügyeljünk az osztálytermek közösen kialakított rendjére, az iskola berendezési tárgyaira! A szaktantermek működési rendjét, a bennük lévő eszközök védelme miatt, külön szabályzat rögzíti,

3 ezek a tantermekben megtalálhatók, de a szaktanárok is ismertetik a tanév első tanítási óráján (melléklet) A hetes feladatai a következők: letörli a szünetben a táblát, gondoskodik krétáról, a következő órára szükséges felszerelésről és szünetekben a terem szellőztetéséről, az óra elején jelenti a tanárnak a hiányzókat, felhívja társai figyelmét arra, hogy csendben várakozzanak, ha szükséges, jelenti a tanáriban, ha tíz perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, gondoskodik arról, hogy megfelelő állapotban maradjon tanterem, ha azt elhagyják (székek, ablak, villany), ellátja az osztályfőnök és a tanárai által rá bízott feladatokat Az udvaron a 15 perces szünetben tanári felügyelettel lehet tartózkodni Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után tanulóink akkor lehetnek bent, ha szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson, korrepetáláson veszek részt, valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén vesznek részt, a könyvtárban van dolguk, iskolai szervezésű programon, vagy annak előkészítésében vesznek részt, tanáruk, osztályfőnökük engedélyezte, hogy bent legyenek Az iskolai rendezvényeken is a tanárok, osztályfőnökök útmutatása szerint viselkedjenek tanulóink, magatartásukkal segítsék a rendezvény sikerét, eredményességét, a felnőttek kérése szerint vegyenek részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában. Az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró és nemzeti ünnepeink) egyenruha kötelező! (Az egyenruha: lányoknak fehér blúz, térdig érő fekete egyenes vonalú szoknya, az iskola logóját tartalmazó zöld színű sál, a fiúknak fehér ing, sötét öltöny, az iskola logóját tartalmazó zöld színű nyakkendő. A lányok számára a blúz és a szoknya varratását az iskola szervezi meg az első tanév szeptemberében, a sál és nyakkendő beszerzéséről is az iskola gondoskodik.) A testnevelési órákon az iskola nevével ellátott, fehér színű póló viselése kötelező. (Beszerzéséről az iskola gondoskodik.) Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével lehet elhagyni Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell az alábbiak szerint: Csak az ellenőrző könyvbe bejegyzett igazolást fogadjuk el. Az orvosi igazolást a szülőnek is láttamoznia kell. Betegség esetén kérjük a szülőket, hogy ezt a tényt és a hiányzás várható időtartamát valamilyen formában szíveskedjenek az iskolával közölni. A szülő egy tanévben 21 órát (maximum 3 nap) igazolhat, minden más esetben csak a háziorvos, szakorvos vagy az iskolaorvos igazolását fogadjuk el. Gépjárművezetői vizsga esetén 1 napot igazolhat a tanfolyam szervezője. A 12. évfolyamos tanulók 1 alkalommal igazoltan vehetnek részt a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napokon. A tanév utolsó két hetében szülői igazolást már nem fogadunk el. A mulasztások igazolását az első iskolában töltött napon, de legkésőbb 1 héttel a hiányzás után az osztályfőnöknek be kell mutatni. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az órák igazolatlan óráknak minősülnek Ha a tanuló félévkor, illetve év végén nem osztályozható, osztályozóvizsgát köteles tenni az alábbi esetekben: az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen a 250 órát meghaladja, a hiányzása egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, szakképzési évfolyamon a hiányzása az elméleti tanítási órák 20%-át, illetve, a gyakorlati képzések 20%-át meghaladja. 3

4 1.13. Az osztályozóvizsga letételét a tantestület megtagadhatja az alábbi feltételek mellett: a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát meghaladja, és az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, ha az igazolatlan órák száma a 20 órát meghaladja Az iskola a szülőkkel írásban az ellenőrző könyvön keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tanulónak az ellenőrzőt minden nap magával kell hoznia, az oda beírt bejegyzéseket a szülőknek, tanároknak haladéktalanul be kell mutatni. Amennyiben a tanuló az ellenőrzőt elveszítené, jelenteni kell az osztályfőnöknek, ő fogja átadni az általa kitöltött újat. Szóbeli tájékozódás lehetőségei: szaktanári fogadóóra hetente, iskolai fogadóóra (félévente 1 alkalommal), szülői értekezlet (félévente 1 alkalommal) Testnevelés óra alól felmentést csak abban az esetben kaphat a tanuló, ha a szülő ezt az ellenőrzőben kéri. A felmentést kért tanulók a testnevelési óra időtartama alatt kötelesek a tornateremben tartózkodni. 2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 2.1. Ha tanulónk bármilyen rendkívüli eseményt észlel, például baleset történik, haladéktalanul szólnia kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, amelyeket saját és társai testi épségének védelmében köteles megtartani. Ezek közül a legfontosabbak: Tanulóink az épületben úgy viselkedjenek és úgy közlekedjenek, hogy ne veszélyeztessék se a maguk, se társaik testi épségét. A lépcsőházban lehetőleg a jobb oldalon közlekedjenek, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.), sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett, iskolán kívüli programokra elvinni tilos. Az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak az informatikai, testnevelés- szakmai gyakorlati és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első tanórán Az iskola területén és tízméteres körzetében, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztani, valamint a nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény értelmében cigarettázni tilos! 2.5. Az egészségi állapot, fizikai teljesítőképesség megőrzését, vagy javítását az iskolai mérések (időpontjai: szeptember vége április vége, május), illetve az orvosi vizsgálatok szolgálják, melyeken tanulóinknak részt kell venniük. 3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 3.1. Minden diákunk kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz, szüleinek a közoktatási törvény 77. -a szerint kártérítést kell fizetniük Személyes holmijára mindenki maga tud a legjobban vigyázni, ezért: A szekrényt, ahol a kabátokat, táskákat, cipőket tárolja az osztály, mindenki zárja be. 4

5 Ha a tantermet elhagyják, az osztályteremben semmilyen érték ne maradjon (a legszükségesebbeken kívül ne is hozzák őket az iskolába!). A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárják be, az öltöző kulcsát adják át a testnevelő tanárnak. Testnevelés óra alatt lehetőleg az öltözőkben se maradjanak értékek (ékszer, pénz, óra), a felmentettek vigyék magukkal az átvett tárgyakat a terembe. Kérjük az osztályok gazdasági felelőseit, hogy nagyobb összegeket napközben se tartsanak maguknál, inkább adják át az osztályfőnököknek, vagy az iskolatitkárnak Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyak, eszközök az iskolában nem használhatók, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felel. Tanulóink mellőzzék a mobiltelefonok és egyéb szórakoztató elektronikai eszközök használatát, tanórákon csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban tarthatják azokat. Ha a szaktanár az órán észreveszi a tanulónál a fenti eszközöket, az óra végéig elveheti azokat Ügyeljünk az épület, a tantermek tisztaságára, kérjük a hulladékgyűjtők használatát! Napközben a padokban, polcokon, szekrényekben mindenki maga tartson rendet a tanárok, osztályfőnökök útmutatása szerint! A nap végén a padokat üresen kell hagyni. 3.5 Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a közoktatási törvény 10. és 11. -ában meghatározott tanulói jogok (és a kötelességek is) érvényesüljenek Az általános emberi együttélési szabályokat tanulóinknak is kötelessége megtartani. Többek között nem önbíráskodhatnak, tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát. Ezeket az általános kötelességeket a közoktatási törvény 12. -a, és a Magatartási kódex tartalmazza. 3.7.A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76. -a, és a 11/1994. (VI. 8. ) MKM rendelet tartalmazza. 3.8.A törvény Házirendben említett előírásait a könyvtárban elhelyezett dokumentumokban és az irodákban, illetve az interneten lehet elolvasni. III. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések 1. Jutalmazási formák és azok rendszere 1.1. Szaktanári dicséret: az érintett tantárgyból csak jeles, legfeljebb egy jó osztályzata van, vagy 4, 8- es tantárgyi átlaga van a tanulónak és órai munkája, érdeklődése, plusz munkája ( kiselőadás, olvasmányélmény stb.) kiemelkedő Osztályfőnöki dicséret: a tanév során az iskolai ünnepélyeken, sportrendezvényeken képviselte osztályát, helytállt vagy kiemelkedőt nyújtott osztály vagy évfolyamszinten. Osztályközösségében egyike a fő szervezőknek Igazgatói dicséret: a tanuló tanulmányi és sportversenyeken az iskolát képviselve jelentős eredményt ért el. Iskolai rendezvények szervezésében kiemelkedett társai közül. Javaslattevő: osztályfőnök, szaktanár, Diáktanács 1.4. Tantestületi dicséret: igazgatói dicséretet követően - a tanév során bármikor adható Javaslattevő: igazgató, osztályfőnök, szaktanár, Diáktanács 1.5. Nevelőtestületi általános dicséret: magatartása mindenkivel szemben példamutató, tanulmányi munkája és szorgalma kiemelkedő, bizonyítványának átlaga 4,7 vagy annál jobb, csak jeles illetve jó osztályzatai vannak. Javaslattevő: osztályfőnök 1.6. Oklevél, könyv: adható a tanévben kiemelkedő tanulmányi, vagy sporteredményt elérő, kimagasló közösségi munkát végző tanulóknak ballagáskor illetve a tanév zárásakor, az osztályfőnök döntése alapján. 5

6 1.7. Az év sportolója A díj odaítélésének feltételei: Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola évfolyamán tanuló diákjaink, akik az adott tanévben a követelményeknek megfelelnek. - legalább 4,2-es tanulmányi átlag a tanév végén, - év végi bizonyítványban elégséges osztályzata nincs, - magatartás osztályzata legalább jó, - Országos bajnokságon egyéni sportágban csapatban 1-8. helyezést ért el Jó tanuló, jó sportoló A díj odaítélésének feltételei: Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola azon tanulói, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek: - nincs elégséges osztályzata az év végi bizonyítványaiban, - legalább 4,5-ös tanulmányi átlag a tanévek végén, - aktív részvétel az iskolai sportélet több területén, - az ellenőrzőjében beírása nincs, - magatartása legalább jó. Fenti feltételeknek megfelelő tanulók a tanévzáró ünnepélyen, illetve a ballagáskor plakett és oklevél díjazásban részesülnek. A díjak odaítélésére a javaslatot az osztályfőnök, illetve a testnevelő tanár tehet, az év végi osztályozó értekezlet után, vagy a végzős évfolyamokon az utolsó tanítási hét első napjáig (írásban, a tanulmányi, és sporteredmények felsorolásával) A díj odaítéléséről öttagú bizottság dönt, melynek tagjai: - az iskola igazgatója, - az iskola általános igazgatóhelyettese, - az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, - két testnevelő tanár FÁY-PLAKETT A plakett az iskola falán látható dombormű kicsinyített mása, Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása, melyhez pénzjutalom és oklevél is társul. A plakett odaítélésének szempontjai: Kaphatja a 12. és 13. évfolyamon végzett diákok közül: - aki 4 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi munkát végzett, - tanulmányi és/vagy sportversenyeken döntőben szerepelt, - és az iskolai közéletben folyamatosan eredményes munkában tevékenykedett. (A jutalmat több tanuló is megkaphatja, de ha a feltételeknek nem felel meg senki, kiadása nem kötelező.) Öregdiákok: tanulmányaik befejezése után is figyelemmel kísérik volt iskolájuk életét, támogatják, segítik tevékenységét. Kollégák, munkatársak: munkájukkal meghatározó személyiségei az iskolának, sokat tettek az iskoláért nemcsak az oktatásban, hanem a nevelőmunkában is. Feltétel: évi munkaviszony az iskolánál, nyugdíjasoknál az aktív pályafutásuk befejezésekor. Javaslattevő: 6

7 - diákoknál: az osztályfőnök, az osztályozó értekezlet előtt egy héttel, írásban az igazgatónak. A tantestület dönt az osztályozó értekezleten. - öregdiáknál: az iskolavezetés, - kollégáknál, munkatársaknál: a Közalkalmazotti Tanács a tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepély előtt egy héttel az igazgatónak. 2. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések A tanulót kifogásolható magatartása, a házirend megsértése, tanulmányi kötelezettségének elmulasztása esetén a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató figyelmeztetésben vagy intésben részesíti A fegyelmező intézkedések szabályozása Magatartásbeli hiba miatt a szaktanár, az osztályfőnök szóban figyelmezteti a tanulót. Súlyosabb esetekben (trágár beszéd, dohányzás, kötelesség-, és házirend megszegése) az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, intést, megrovást ad a tanulónak. Magatartásbeli vétség, ismétlődő fegyelemsértés esetén az igazgató figyelmeztetésben, intésben, megrovásban részesíti a tanulót A büntetések rendszere Szaktanári figy. 1. Óra előtti (becsengetés utáni) fegyelmezetlenség X 2. Szaktárgyi kötelezettségszegés X 3. Padok, berendezések, falak firkálása 4. Mobiltelefon elővétele órán X Rendbontó magatartás (órai 5. fecsegés, fegyelmezetlenség, X trágár beszéd) 6. 3 igazolatlan késés (45 percet el nem érő) Igazolatlan óra: Osztályfőnöki Igazgatói figy intés rovás figy. intés rovás 1-3 óra X 4-9 óra X óra X óra X óra X óra X Hetesi (felelősi) kötelességek X elmulasztása (Lásd. Házirend) Az ellenőrző könyv hiányos X vezetése, elvesztése Az ellenőrző adatainak (aláírások, jegyek, igazolás) meghamisítása X 15. Dohányzás X X X Ismétlődő fegyelmi vétségek esetén a fokozatosság elvét követjük, a tanuló a már kapott fegyelmi fokozatnál csak magasabb szintű fegyelmező intézkedésben részesülhet. 7

8 2.3. Az írásbeli fegyelmező intézkedések fokozatai Két szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést, osztályfőnöki intőt, megrovást vonnak maguk után. A vétségek ismételt, sorozatos elkövetése esetén az igazgató figyelmeztetésben, intésben, megrovásban részesíti a tanulót Újabb fegyelmi vétség esetén - a tanulót tanító tanárok megbeszélése a probléma lehetséges kezeléséről, - az osztályfőnök, igazgató, az érintett tanuló és szüleinek találkozása, beszélgetése, - tantestületi fegyelmi tárgyalás. IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11. -a tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza. l. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha valakit a jogai gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnökhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő tanárhoz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhat. 2. Arról, hogy a pedagógiai programban rögzített lehetőségek közül milyen tárgyakat választ, nagykorú tanulóink önállóan, a többiek a szülőkkel együtt dönthetnek. A választásról írásbeli nyilatkozatot kérünk az iskolai munkatervben foglaltak szerint, de legkésőbb az előző tanév május 20-ig. A választott fakultáció, emelt szintű érettségire, szakmai vizsgára felkészítő egy tanévre kötelező tantárgy lesz, a tanuló osztályzatot kap belőle, melyet a félévi értesítőben, illetve az év végi b i- zonyítványban rögzítünk. 3. A csoportbontásokról, a szakköri lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnökök tájékoztatják tanulóinkat. 4. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább tíz tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért szükség esetén, a vonatkozó rendelkezések alapján térítési díjat kérhet. 5. Diákkör létrehozását bármelyik tanuló kezdeményezheti, a diákkörhöz csatlakozhat, ha annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt a délutáni terembeosztásért felelős igazgatóhelyettessel kell egyeztetni. 6. Igény esetén az iskola helyet ad a délutáni órákban a hitoktatás számára, ha ezt valamely felekezet kéri és megszervezi. 7. A Közoktatási törvény előírásai illetve az iskola lehetőségeinek függvényében ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetnek tanulóink. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola igazgatóhelyettesétől kaphat a tanuló, vagy kaphatnak szülei részletes felvilágosítást. 8. Tanulóink a jogaik gyakorlásához szükséges információkat az osztályfőnököktől (többek között az osztályfőnöki órákon), a szüleiktől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), diákközgyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül, a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatnak. 9. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben, kulturált formában véleményt nyilváníthatnak: bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzati ülésen, a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint. 8

9 10. A véleményeket a diákönkormányzati képviselők útján is elmondhatják. 11. Kérdést intézhetnek: az iskola igazgatójához a fogadóóráján, a szülői szervezet vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések időpontjáról a tanári melletti hirdetőtábláról tájékozódhatnak. 12. Tanulmányaikat, személyüket érintő kérdésekről (a jogszabályokban rögzítettek figyelembevételével) bármikor tájékoztatást kaphatnak az osztályfőnöktől és a szaktanáraiktól. 13. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok. Az ezzel kapcsolatos eljárásrendet a Házirend melléklete tartalmazza. V. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt. 2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz az iskolai költségvetési lehetőségek függvényében, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához, önkormányzati faliújság. 3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 4. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről. 5. A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet 31. (1) bekezdésben szabályozott kérdésekben (lásd a mellékletet) a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak a legalább 60 főt elérő évfolyamok. VI. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések A Házirendet a nevelőtestület a augusztus 24-én tartott értekezletén (ellenszavazat nélkül) fogadta el, a szülői szervezet és a diákönkormányzat a augusztus 26-ai megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. Hatálybalépés napja: szeptember 1. A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, évenként, vagy jogszabályi változás esetén az abban foglaltak szerint, felülvizsgálja. Herczeg Lászlóné Kanitsch Diána Kaufman Ilona igazgató a Diákönkormányzat elnöke a szülői szervezet képviselője 9

10 1. számú melléklet MAGATARTÁSI KÓDEX Tudatában vagyunk annak, hogy egyénenként is egy közösséget képviselünk, így minden cselekedetünkkel a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola hírnevét javíthatjuk, illetve ronthatjuk, ezért a kulturált emberi magatartás normáival azonosulunk, és az egymás iránti tisztelet jellemez bennünket. Ebből következően természetes számunkra, hogy előzékenyek, udvariasak és segítőkészek vagyunk, kerüljük az indulatos, durva, trágár kifejezéseket, gesztusokat és cselekedeteket az iskola minden dolgozójának és diáktársainknak iskolán kívül is - udvariasan (nem zsebre dugott kézzel) és érthetően köszönünk. A felnőttek köszöntésére ajánljuk a napszaknak megfelelő formát: pl. Jó napot kívánok! Búcsúzáskor: Viszontlátásra! Osztályközösségben a tanóra alatt a terembe belépő, illetve onnan távozó felnőttet felállással köszöntjük. magánéleti kapcsolataink intim megnyilvánulásai nem tartoznak a nyilvánosságra, mert tudatában vagyunk annak, hogy ez másokat zavarhat, öltözködésünkben, hajviseletünkben és testékszereink, ékszereink tekintetében a mindenkori házirend szabályait követjük. Tisztában vagyunk iskolánk külső megjelenésének fontosságával, magától értetődőnek tartjuk, hogy igényesek vagyunk környezetünk rendjére, ennek érdekében megőrizzük a falak tisztaságát, nem firkálunk a tanterem bútorzatára, a szemetet kizárólag a szemétgyűjtőbe dobjuk, hetesként pedig gondoskodunk a tábla letörléséről. Mindezekre természetesen akkor is ügyelünk, ha nem saját osztálytermünkben vagyunk. a tantermeken kívüli helyiségek és az udvar tárgyait is óvjuk (osztálytablók radiátorok, faliújságok, növények stb.) Magunk és környezetünk higiéniája alapvető és elengedhetetlen számunkra, ezért szemetet, élelmet nem hagyunk a padban, a tornafelszerelést minden alkalommal hazavisszük, az iskolában, az iskolaépület előtt, az iskola által szervezett foglalkozásokon nem dohányzunk, szeszesitalt, kábító hatású szereket nem fogyasztunk. A zavartalan tanórai munka érdekében órák alatt kikapcsoljuk és a táskában tartjuk a mobiltelefonunkat és a szórakoztató elektronikai eszközöket, nem eszünk, nem iszunk és nem rágózunk, tiszteletben tartjuk a felelősségteljes tanári munkát és a céltudatos tanulói tevékenységet. Visszaszorítjuk a tartalmas munkát gátolni akaró próbálkozásokat. A tudatlansággal szemben rangra emeljük a tudást, megbecsüljük és elismerjük a példamutató magatartást, ill. a szorgalmas, eredményes tanulást. Nem rontjuk iskolánk hírnevét azzal, hogy az ablakban hangoskodunk, vagy bármit is kidobunk az utcára. A tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában tevékenyen, érdeklődéssel veszünk részt. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az elvárások akkor válnak a fáys diákokra jellemző magatartássá, ha egyénenként is alkalmazkodunk hozzájuk. 10

11 2. számú melléklet A szaktantermek általános rendjéről és a hardvereszközök védelméről szóló rendelkezések Jelen rendelkezések hatálya kiterjed minden olyan iskolai szaktanteremre, illetve az iskola valamennyi olyan helyiségére, ahol technikai berendezések vannak, illetve gyakorlati foglalkozások tarthatók. Ilyenek az informatika szaktantermek, posta szaktantermek, gépírótermek, nyelvi labor, taniroda, könyvtár, valamint az ifjúsági klubszoba. A szaktantermekben diák csak tanári kísérettel, felügyelettel tartózkodhat, egyéb időszakban a termek zárva tartandók. Idegennek belépni, illetve a szaktantermekben tartózkodni csak külön igazgatói engedéllyel lehet. Az igazgató távolléte alatt az igazgatóhelyettesek, illetve a rendszergazda adhat erre engedélyt! A szaktantermekbe kabátot, táskát, illetve bármilyen egyéb nem a tanórához kapcsolódó felszerelést bevinni tilos! Ezeket a terem előtt található, a szaktanteremhez tartozó szekrényben kell elhelyezni, amelyet a szaktanár az óra megkezdése előtt minden esetben bezár. Mobiltelefont kikapcsolt állapotban a szaktanteremhez tartozó szekrényben, vagy a szaktanár által kijelölt helyen kell elhelyezni. A tanórákon, illetve gyakorlati foglalkozások alatt mobiltelefont használni minden körülmények között szigorúan tilos! Hardvereszközt a termekből bárki csak az igazgató írásos engedélyével vihet ki. A használatbavételi engedélyt megfelelően kitöltve a gazdasági vezetőnek kell leadni. Hardvereszközt a diák az iskolai szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével vihet be, s annak engedélyével használhatja azt. A szaktantermekben található számítógépekre semmilyen szoftvert, illetve programot nem szabad telepíteni, vagy felmásolni, illetve törölni a szaktanár vagy a rendszergazda engedélye nélkül! Az így keletkező meghibásodásból eredő kárért mindig az engedélyezőt terheli a felelősség! A szaktantermekben csak a szaktanár illetve a rendszergazda által engedélyezett adathordozók használhatók! Az Internet, illetve az Internet által nyújtott szolgáltatások használata csak a szaktanár által engedélyezett módon lehetséges! Csak iskolai keretek között elfogadott weboldalak látogathatók. Az Internet használata során bármilyen dokumentum, illetve szoftver letöltése szigorúan tilos! Ettől eltérni csak az informatikaszaktanárok illetve a rendszergazda engedélyével lehet! A szaktanárok minden osztályban termenként ülésrendet készítenek, melyet a tantermekben meghatározott helyen kifüggesztenek, vagy elhelyeznek. Az ülésrendet egész tanévben kötelező betartani, azon változtatni csak a szaktanár engedélyével, vagy annak utasítására lehet! Ülésrend készítésétől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a szaktanteremben minden számítógéphez külön használati napló tartozik, melyet a tanuló a tanóra vagy foglalkozás megkezdése előtt, minden alkalommal, a megfelelő módon kitölt és aláír! Ha szándékos rongálásból, vagy az eszközök nem rendeltetésszerű használatából adódóan kár keletkezik, akkor azt a kárt okozó személy, illetve annak gondviselője köteles megtéríteni! A kár elkövetője az, aki bevallja bűnét, vagy akire annak elkövetése rábizonyítható. Ennek bebizonyítása mindig a jelen lévő szaktanár feladata, aki azonnal köteles jelenteni a kárt. A károkozásról feljegyzést kell készíteni, és az érintettek aláírják azt. A kártérítés mértékéről az oktatási törvény rendelkezik. A fenti rendelkezések betartása szigorúan kötelező! 11

HÁZIREND. Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola. Tehetségpont. E-mail: czaban.altisk.nszenas@mailbox.hu Web: www.nszenas-iskola..

HÁZIREND. Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola. Tehetségpont. E-mail: czaban.altisk.nszenas@mailbox.hu Web: www.nszenas-iskola.. Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola Tehetségpont 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1 Tel./Fax: 06-68/443086 OM: 028334 E-mail: czaban.altisk.nszenas@mailbox.hu Web: www.nszenas-iskola..hu HÁZIREND 2014

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Bevezetés: Az iskolai házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint 20/2012. a nevelési-oktatási

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND HÁZIREND Minden szabály a szabadság korlátozása, ám a szabadság nem azonos a korlátlansággal. Szabadságunk éppen korlátaink által nyer értelmet, mert korlátainkért cserébe a szabadságot nyerhetjük. Iskolánk

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, 2010. május

HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, 2010. május Arany János Általános Iskola Kisújszállás, 2010. május 2 Tartalom 1. Jogszabályi háttér 3 2. A házirend célja 3 A tanulókkal szemben támasztott általános elvárások 3 3. A tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. Szent István Római Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037011 8500

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben