Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE. OM azonosító: SOPRON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE. OM azonosító: 030723 SOPRON"

Átírás

1 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola HÁZIRENDJE OM azonosító: SOPRON 2011

2 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. 3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége [Közoktatási törvény 12. (1) bekezdés h) pontja]. 4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. 5. A Házirendet minden tanév elején minden új tanuló megkapja, változás, átdolgozás esetén az iskola összes tanulója. 6. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a tanáriban lévő faliújságon, az irodákban, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében, valamint elérhető az iskola honlapján. II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei 1. Az iskola munkarendje 1.1. Tanulóink az iskolába az első tanítási óra előtt lehetőleg10 perccel (7 óra 50 percig) érkezzenek be, hogy legyen idő az órára előkészülni. Az iskola reggel 7 órától van nyitva. A tantermekbe 7 óra 30 perc után lehet felmenni, kivéve, ha a szaktanár, osztályfőnök másképp rendelkezett. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel lehet elhagyni. Kilépőcédulát minden esetben csak az osztályfőnök (távollétében az igazgató, vagy a helyettese) adhat. A kilépés tényét az ellenőrző könyvbe is be kell jegyezni, kérjük, hogy a bejegyzést a szülő láttamozza A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét tanulóink fegyelmezett magatartásukkal segítsék, tanáraik útmutatásai szerint végezzék el feladataikat! Ha szükség van rá, kérjenek a tanároktól, felnőttektől segítséget! Vegyék figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaiknak is joguk, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban ne zavarják őket! Elvárjuk, hogy a Diákönkormányzat által is elfogadott Magatartási kódex -ben foglaltakat betartsák, és szükség esetén társaik figyelmét is felhívják erre! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában az osztályfőnökök, szaktanárok útmutatása szerint vegyenek részt! 1.3. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 1. óra óra óra óra óra óra óra A délutáni foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetek rendje: 8. óra óra óra A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodni! Ha a tanuló az órára késve érkezik, annak okát igazolnia kell. Az igazolatlan késéseket összeadjuk, 45 perc igazolatlan késés 1 igazolatlan órát von maga után. Három igazolatlan késésért (45 perc elérése előtt) írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. A mulasztások igazolását az első iskolában töltött napon, de legkésőbb 1 héttel a hiányzás után az osztályfőnöknek be kell mutatni. A tanítási órák alatt különösen, akiknek esetleg nincs órája a többiek munkáját hangoskodással, a folyosón nevetgéléssel nem lehet zavarni, erre az időre rendelkezésre áll az iskolai könyvtár és az aula, ahol nyugodtan lehet készülni a következő órákra Ügyeljünk az osztálytermek közösen kialakított rendjére, az iskola berendezési tárgyaira! A szaktantermek működési rendjét, a bennük lévő eszközök védelme miatt, külön szabályzat rögzíti,

3 ezek a tantermekben megtalálhatók, de a szaktanárok is ismertetik a tanév első tanítási óráján (melléklet) A hetes feladatai a következők: letörli a szünetben a táblát, gondoskodik krétáról, a következő órára szükséges felszerelésről és szünetekben a terem szellőztetéséről, az óra elején jelenti a tanárnak a hiányzókat, felhívja társai figyelmét arra, hogy csendben várakozzanak, ha szükséges, jelenti a tanáriban, ha tíz perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, gondoskodik arról, hogy megfelelő állapotban maradjon tanterem, ha azt elhagyják (székek, ablak, villany), ellátja az osztályfőnök és a tanárai által rá bízott feladatokat Az udvaron a 15 perces szünetben tanári felügyelettel lehet tartózkodni Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után tanulóink akkor lehetnek bent, ha szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson, korrepetáláson veszek részt, valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén vesznek részt, a könyvtárban van dolguk, iskolai szervezésű programon, vagy annak előkészítésében vesznek részt, tanáruk, osztályfőnökük engedélyezte, hogy bent legyenek Az iskolai rendezvényeken is a tanárok, osztályfőnökök útmutatása szerint viselkedjenek tanulóink, magatartásukkal segítsék a rendezvény sikerét, eredményességét, a felnőttek kérése szerint vegyenek részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában. Az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró és nemzeti ünnepeink) egyenruha kötelező! (Az egyenruha: lányoknak fehér blúz, térdig érő fekete egyenes vonalú szoknya, az iskola logóját tartalmazó zöld színű sál, a fiúknak fehér ing, sötét öltöny, az iskola logóját tartalmazó zöld színű nyakkendő. A lányok számára a blúz és a szoknya varratását az iskola szervezi meg az első tanév szeptemberében, a sál és nyakkendő beszerzéséről is az iskola gondoskodik.) A testnevelési órákon az iskola nevével ellátott, fehér színű póló viselése kötelező. (Beszerzéséről az iskola gondoskodik.) Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével lehet elhagyni Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell az alábbiak szerint: Csak az ellenőrző könyvbe bejegyzett igazolást fogadjuk el. Az orvosi igazolást a szülőnek is láttamoznia kell. Betegség esetén kérjük a szülőket, hogy ezt a tényt és a hiányzás várható időtartamát valamilyen formában szíveskedjenek az iskolával közölni. A szülő egy tanévben 21 órát (maximum 3 nap) igazolhat, minden más esetben csak a háziorvos, szakorvos vagy az iskolaorvos igazolását fogadjuk el. Gépjárművezetői vizsga esetén 1 napot igazolhat a tanfolyam szervezője. A 12. évfolyamos tanulók 1 alkalommal igazoltan vehetnek részt a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napokon. A tanév utolsó két hetében szülői igazolást már nem fogadunk el. A mulasztások igazolását az első iskolában töltött napon, de legkésőbb 1 héttel a hiányzás után az osztályfőnöknek be kell mutatni. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az órák igazolatlan óráknak minősülnek Ha a tanuló félévkor, illetve év végén nem osztályozható, osztályozóvizsgát köteles tenni az alábbi esetekben: az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen a 250 órát meghaladja, a hiányzása egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, szakképzési évfolyamon a hiányzása az elméleti tanítási órák 20%-át, illetve, a gyakorlati képzések 20%-át meghaladja. 3

4 1.13. Az osztályozóvizsga letételét a tantestület megtagadhatja az alábbi feltételek mellett: a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát meghaladja, és az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, ha az igazolatlan órák száma a 20 órát meghaladja Az iskola a szülőkkel írásban az ellenőrző könyvön keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tanulónak az ellenőrzőt minden nap magával kell hoznia, az oda beírt bejegyzéseket a szülőknek, tanároknak haladéktalanul be kell mutatni. Amennyiben a tanuló az ellenőrzőt elveszítené, jelenteni kell az osztályfőnöknek, ő fogja átadni az általa kitöltött újat. Szóbeli tájékozódás lehetőségei: szaktanári fogadóóra hetente, iskolai fogadóóra (félévente 1 alkalommal), szülői értekezlet (félévente 1 alkalommal) Testnevelés óra alól felmentést csak abban az esetben kaphat a tanuló, ha a szülő ezt az ellenőrzőben kéri. A felmentést kért tanulók a testnevelési óra időtartama alatt kötelesek a tornateremben tartózkodni. 2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 2.1. Ha tanulónk bármilyen rendkívüli eseményt észlel, például baleset történik, haladéktalanul szólnia kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, amelyeket saját és társai testi épségének védelmében köteles megtartani. Ezek közül a legfontosabbak: Tanulóink az épületben úgy viselkedjenek és úgy közlekedjenek, hogy ne veszélyeztessék se a maguk, se társaik testi épségét. A lépcsőházban lehetőleg a jobb oldalon közlekedjenek, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.), sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett, iskolán kívüli programokra elvinni tilos. Az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak az informatikai, testnevelés- szakmai gyakorlati és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első tanórán Az iskola területén és tízméteres körzetében, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztani, valamint a nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény értelmében cigarettázni tilos! 2.5. Az egészségi állapot, fizikai teljesítőképesség megőrzését, vagy javítását az iskolai mérések (időpontjai: szeptember vége április vége, május), illetve az orvosi vizsgálatok szolgálják, melyeken tanulóinknak részt kell venniük. 3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 3.1. Minden diákunk kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz, szüleinek a közoktatási törvény 77. -a szerint kártérítést kell fizetniük Személyes holmijára mindenki maga tud a legjobban vigyázni, ezért: A szekrényt, ahol a kabátokat, táskákat, cipőket tárolja az osztály, mindenki zárja be. 4

5 Ha a tantermet elhagyják, az osztályteremben semmilyen érték ne maradjon (a legszükségesebbeken kívül ne is hozzák őket az iskolába!). A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárják be, az öltöző kulcsát adják át a testnevelő tanárnak. Testnevelés óra alatt lehetőleg az öltözőkben se maradjanak értékek (ékszer, pénz, óra), a felmentettek vigyék magukkal az átvett tárgyakat a terembe. Kérjük az osztályok gazdasági felelőseit, hogy nagyobb összegeket napközben se tartsanak maguknál, inkább adják át az osztályfőnököknek, vagy az iskolatitkárnak Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyak, eszközök az iskolában nem használhatók, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felel. Tanulóink mellőzzék a mobiltelefonok és egyéb szórakoztató elektronikai eszközök használatát, tanórákon csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban tarthatják azokat. Ha a szaktanár az órán észreveszi a tanulónál a fenti eszközöket, az óra végéig elveheti azokat Ügyeljünk az épület, a tantermek tisztaságára, kérjük a hulladékgyűjtők használatát! Napközben a padokban, polcokon, szekrényekben mindenki maga tartson rendet a tanárok, osztályfőnökök útmutatása szerint! A nap végén a padokat üresen kell hagyni. 3.5 Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a közoktatási törvény 10. és 11. -ában meghatározott tanulói jogok (és a kötelességek is) érvényesüljenek Az általános emberi együttélési szabályokat tanulóinknak is kötelessége megtartani. Többek között nem önbíráskodhatnak, tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát. Ezeket az általános kötelességeket a közoktatási törvény 12. -a, és a Magatartási kódex tartalmazza. 3.7.A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76. -a, és a 11/1994. (VI. 8. ) MKM rendelet tartalmazza. 3.8.A törvény Házirendben említett előírásait a könyvtárban elhelyezett dokumentumokban és az irodákban, illetve az interneten lehet elolvasni. III. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések 1. Jutalmazási formák és azok rendszere 1.1. Szaktanári dicséret: az érintett tantárgyból csak jeles, legfeljebb egy jó osztályzata van, vagy 4, 8- es tantárgyi átlaga van a tanulónak és órai munkája, érdeklődése, plusz munkája ( kiselőadás, olvasmányélmény stb.) kiemelkedő Osztályfőnöki dicséret: a tanév során az iskolai ünnepélyeken, sportrendezvényeken képviselte osztályát, helytállt vagy kiemelkedőt nyújtott osztály vagy évfolyamszinten. Osztályközösségében egyike a fő szervezőknek Igazgatói dicséret: a tanuló tanulmányi és sportversenyeken az iskolát képviselve jelentős eredményt ért el. Iskolai rendezvények szervezésében kiemelkedett társai közül. Javaslattevő: osztályfőnök, szaktanár, Diáktanács 1.4. Tantestületi dicséret: igazgatói dicséretet követően - a tanév során bármikor adható Javaslattevő: igazgató, osztályfőnök, szaktanár, Diáktanács 1.5. Nevelőtestületi általános dicséret: magatartása mindenkivel szemben példamutató, tanulmányi munkája és szorgalma kiemelkedő, bizonyítványának átlaga 4,7 vagy annál jobb, csak jeles illetve jó osztályzatai vannak. Javaslattevő: osztályfőnök 1.6. Oklevél, könyv: adható a tanévben kiemelkedő tanulmányi, vagy sporteredményt elérő, kimagasló közösségi munkát végző tanulóknak ballagáskor illetve a tanév zárásakor, az osztályfőnök döntése alapján. 5

6 1.7. Az év sportolója A díj odaítélésének feltételei: Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola évfolyamán tanuló diákjaink, akik az adott tanévben a követelményeknek megfelelnek. - legalább 4,2-es tanulmányi átlag a tanév végén, - év végi bizonyítványban elégséges osztályzata nincs, - magatartás osztályzata legalább jó, - Országos bajnokságon egyéni sportágban csapatban 1-8. helyezést ért el Jó tanuló, jó sportoló A díj odaítélésének feltételei: Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola azon tanulói, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek: - nincs elégséges osztályzata az év végi bizonyítványaiban, - legalább 4,5-ös tanulmányi átlag a tanévek végén, - aktív részvétel az iskolai sportélet több területén, - az ellenőrzőjében beírása nincs, - magatartása legalább jó. Fenti feltételeknek megfelelő tanulók a tanévzáró ünnepélyen, illetve a ballagáskor plakett és oklevél díjazásban részesülnek. A díjak odaítélésére a javaslatot az osztályfőnök, illetve a testnevelő tanár tehet, az év végi osztályozó értekezlet után, vagy a végzős évfolyamokon az utolsó tanítási hét első napjáig (írásban, a tanulmányi, és sporteredmények felsorolásával) A díj odaítéléséről öttagú bizottság dönt, melynek tagjai: - az iskola igazgatója, - az iskola általános igazgatóhelyettese, - az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, - két testnevelő tanár FÁY-PLAKETT A plakett az iskola falán látható dombormű kicsinyített mása, Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása, melyhez pénzjutalom és oklevél is társul. A plakett odaítélésének szempontjai: Kaphatja a 12. és 13. évfolyamon végzett diákok közül: - aki 4 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi munkát végzett, - tanulmányi és/vagy sportversenyeken döntőben szerepelt, - és az iskolai közéletben folyamatosan eredményes munkában tevékenykedett. (A jutalmat több tanuló is megkaphatja, de ha a feltételeknek nem felel meg senki, kiadása nem kötelező.) Öregdiákok: tanulmányaik befejezése után is figyelemmel kísérik volt iskolájuk életét, támogatják, segítik tevékenységét. Kollégák, munkatársak: munkájukkal meghatározó személyiségei az iskolának, sokat tettek az iskoláért nemcsak az oktatásban, hanem a nevelőmunkában is. Feltétel: évi munkaviszony az iskolánál, nyugdíjasoknál az aktív pályafutásuk befejezésekor. Javaslattevő: 6

7 - diákoknál: az osztályfőnök, az osztályozó értekezlet előtt egy héttel, írásban az igazgatónak. A tantestület dönt az osztályozó értekezleten. - öregdiáknál: az iskolavezetés, - kollégáknál, munkatársaknál: a Közalkalmazotti Tanács a tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepély előtt egy héttel az igazgatónak. 2. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések A tanulót kifogásolható magatartása, a házirend megsértése, tanulmányi kötelezettségének elmulasztása esetén a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató figyelmeztetésben vagy intésben részesíti A fegyelmező intézkedések szabályozása Magatartásbeli hiba miatt a szaktanár, az osztályfőnök szóban figyelmezteti a tanulót. Súlyosabb esetekben (trágár beszéd, dohányzás, kötelesség-, és házirend megszegése) az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, intést, megrovást ad a tanulónak. Magatartásbeli vétség, ismétlődő fegyelemsértés esetén az igazgató figyelmeztetésben, intésben, megrovásban részesíti a tanulót A büntetések rendszere Szaktanári figy. 1. Óra előtti (becsengetés utáni) fegyelmezetlenség X 2. Szaktárgyi kötelezettségszegés X 3. Padok, berendezések, falak firkálása 4. Mobiltelefon elővétele órán X Rendbontó magatartás (órai 5. fecsegés, fegyelmezetlenség, X trágár beszéd) 6. 3 igazolatlan késés (45 percet el nem érő) Igazolatlan óra: Osztályfőnöki Igazgatói figy intés rovás figy. intés rovás 1-3 óra X 4-9 óra X óra X óra X óra X óra X Hetesi (felelősi) kötelességek X elmulasztása (Lásd. Házirend) Az ellenőrző könyv hiányos X vezetése, elvesztése Az ellenőrző adatainak (aláírások, jegyek, igazolás) meghamisítása X 15. Dohányzás X X X Ismétlődő fegyelmi vétségek esetén a fokozatosság elvét követjük, a tanuló a már kapott fegyelmi fokozatnál csak magasabb szintű fegyelmező intézkedésben részesülhet. 7

8 2.3. Az írásbeli fegyelmező intézkedések fokozatai Két szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést, osztályfőnöki intőt, megrovást vonnak maguk után. A vétségek ismételt, sorozatos elkövetése esetén az igazgató figyelmeztetésben, intésben, megrovásban részesíti a tanulót Újabb fegyelmi vétség esetén - a tanulót tanító tanárok megbeszélése a probléma lehetséges kezeléséről, - az osztályfőnök, igazgató, az érintett tanuló és szüleinek találkozása, beszélgetése, - tantestületi fegyelmi tárgyalás. IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11. -a tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza. l. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha valakit a jogai gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnökhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő tanárhoz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhat. 2. Arról, hogy a pedagógiai programban rögzített lehetőségek közül milyen tárgyakat választ, nagykorú tanulóink önállóan, a többiek a szülőkkel együtt dönthetnek. A választásról írásbeli nyilatkozatot kérünk az iskolai munkatervben foglaltak szerint, de legkésőbb az előző tanév május 20-ig. A választott fakultáció, emelt szintű érettségire, szakmai vizsgára felkészítő egy tanévre kötelező tantárgy lesz, a tanuló osztályzatot kap belőle, melyet a félévi értesítőben, illetve az év végi b i- zonyítványban rögzítünk. 3. A csoportbontásokról, a szakköri lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnökök tájékoztatják tanulóinkat. 4. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább tíz tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért szükség esetén, a vonatkozó rendelkezések alapján térítési díjat kérhet. 5. Diákkör létrehozását bármelyik tanuló kezdeményezheti, a diákkörhöz csatlakozhat, ha annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt a délutáni terembeosztásért felelős igazgatóhelyettessel kell egyeztetni. 6. Igény esetén az iskola helyet ad a délutáni órákban a hitoktatás számára, ha ezt valamely felekezet kéri és megszervezi. 7. A Közoktatási törvény előírásai illetve az iskola lehetőségeinek függvényében ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetnek tanulóink. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola igazgatóhelyettesétől kaphat a tanuló, vagy kaphatnak szülei részletes felvilágosítást. 8. Tanulóink a jogaik gyakorlásához szükséges információkat az osztályfőnököktől (többek között az osztályfőnöki órákon), a szüleiktől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), diákközgyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül, a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatnak. 9. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben, kulturált formában véleményt nyilváníthatnak: bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzati ülésen, a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint. 8

9 10. A véleményeket a diákönkormányzati képviselők útján is elmondhatják. 11. Kérdést intézhetnek: az iskola igazgatójához a fogadóóráján, a szülői szervezet vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések időpontjáról a tanári melletti hirdetőtábláról tájékozódhatnak. 12. Tanulmányaikat, személyüket érintő kérdésekről (a jogszabályokban rögzítettek figyelembevételével) bármikor tájékoztatást kaphatnak az osztályfőnöktől és a szaktanáraiktól. 13. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a szaktanárok. Az ezzel kapcsolatos eljárásrendet a Házirend melléklete tartalmazza. V. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt. 2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz az iskolai költségvetési lehetőségek függvényében, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához, önkormányzati faliújság. 3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 4. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről. 5. A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet 31. (1) bekezdésben szabályozott kérdésekben (lásd a mellékletet) a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak a legalább 60 főt elérő évfolyamok. VI. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések A Házirendet a nevelőtestület a augusztus 24-én tartott értekezletén (ellenszavazat nélkül) fogadta el, a szülői szervezet és a diákönkormányzat a augusztus 26-ai megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. Hatálybalépés napja: szeptember 1. A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, évenként, vagy jogszabályi változás esetén az abban foglaltak szerint, felülvizsgálja. Herczeg Lászlóné Kanitsch Diána Kaufman Ilona igazgató a Diákönkormányzat elnöke a szülői szervezet képviselője 9

10 1. számú melléklet MAGATARTÁSI KÓDEX Tudatában vagyunk annak, hogy egyénenként is egy közösséget képviselünk, így minden cselekedetünkkel a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola hírnevét javíthatjuk, illetve ronthatjuk, ezért a kulturált emberi magatartás normáival azonosulunk, és az egymás iránti tisztelet jellemez bennünket. Ebből következően természetes számunkra, hogy előzékenyek, udvariasak és segítőkészek vagyunk, kerüljük az indulatos, durva, trágár kifejezéseket, gesztusokat és cselekedeteket az iskola minden dolgozójának és diáktársainknak iskolán kívül is - udvariasan (nem zsebre dugott kézzel) és érthetően köszönünk. A felnőttek köszöntésére ajánljuk a napszaknak megfelelő formát: pl. Jó napot kívánok! Búcsúzáskor: Viszontlátásra! Osztályközösségben a tanóra alatt a terembe belépő, illetve onnan távozó felnőttet felállással köszöntjük. magánéleti kapcsolataink intim megnyilvánulásai nem tartoznak a nyilvánosságra, mert tudatában vagyunk annak, hogy ez másokat zavarhat, öltözködésünkben, hajviseletünkben és testékszereink, ékszereink tekintetében a mindenkori házirend szabályait követjük. Tisztában vagyunk iskolánk külső megjelenésének fontosságával, magától értetődőnek tartjuk, hogy igényesek vagyunk környezetünk rendjére, ennek érdekében megőrizzük a falak tisztaságát, nem firkálunk a tanterem bútorzatára, a szemetet kizárólag a szemétgyűjtőbe dobjuk, hetesként pedig gondoskodunk a tábla letörléséről. Mindezekre természetesen akkor is ügyelünk, ha nem saját osztálytermünkben vagyunk. a tantermeken kívüli helyiségek és az udvar tárgyait is óvjuk (osztálytablók radiátorok, faliújságok, növények stb.) Magunk és környezetünk higiéniája alapvető és elengedhetetlen számunkra, ezért szemetet, élelmet nem hagyunk a padban, a tornafelszerelést minden alkalommal hazavisszük, az iskolában, az iskolaépület előtt, az iskola által szervezett foglalkozásokon nem dohányzunk, szeszesitalt, kábító hatású szereket nem fogyasztunk. A zavartalan tanórai munka érdekében órák alatt kikapcsoljuk és a táskában tartjuk a mobiltelefonunkat és a szórakoztató elektronikai eszközöket, nem eszünk, nem iszunk és nem rágózunk, tiszteletben tartjuk a felelősségteljes tanári munkát és a céltudatos tanulói tevékenységet. Visszaszorítjuk a tartalmas munkát gátolni akaró próbálkozásokat. A tudatlansággal szemben rangra emeljük a tudást, megbecsüljük és elismerjük a példamutató magatartást, ill. a szorgalmas, eredményes tanulást. Nem rontjuk iskolánk hírnevét azzal, hogy az ablakban hangoskodunk, vagy bármit is kidobunk az utcára. A tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában tevékenyen, érdeklődéssel veszünk részt. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az elvárások akkor válnak a fáys diákokra jellemző magatartássá, ha egyénenként is alkalmazkodunk hozzájuk. 10

11 2. számú melléklet A szaktantermek általános rendjéről és a hardvereszközök védelméről szóló rendelkezések Jelen rendelkezések hatálya kiterjed minden olyan iskolai szaktanteremre, illetve az iskola valamennyi olyan helyiségére, ahol technikai berendezések vannak, illetve gyakorlati foglalkozások tarthatók. Ilyenek az informatika szaktantermek, posta szaktantermek, gépírótermek, nyelvi labor, taniroda, könyvtár, valamint az ifjúsági klubszoba. A szaktantermekben diák csak tanári kísérettel, felügyelettel tartózkodhat, egyéb időszakban a termek zárva tartandók. Idegennek belépni, illetve a szaktantermekben tartózkodni csak külön igazgatói engedéllyel lehet. Az igazgató távolléte alatt az igazgatóhelyettesek, illetve a rendszergazda adhat erre engedélyt! A szaktantermekbe kabátot, táskát, illetve bármilyen egyéb nem a tanórához kapcsolódó felszerelést bevinni tilos! Ezeket a terem előtt található, a szaktanteremhez tartozó szekrényben kell elhelyezni, amelyet a szaktanár az óra megkezdése előtt minden esetben bezár. Mobiltelefont kikapcsolt állapotban a szaktanteremhez tartozó szekrényben, vagy a szaktanár által kijelölt helyen kell elhelyezni. A tanórákon, illetve gyakorlati foglalkozások alatt mobiltelefont használni minden körülmények között szigorúan tilos! Hardvereszközt a termekből bárki csak az igazgató írásos engedélyével vihet ki. A használatbavételi engedélyt megfelelően kitöltve a gazdasági vezetőnek kell leadni. Hardvereszközt a diák az iskolai szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével vihet be, s annak engedélyével használhatja azt. A szaktantermekben található számítógépekre semmilyen szoftvert, illetve programot nem szabad telepíteni, vagy felmásolni, illetve törölni a szaktanár vagy a rendszergazda engedélye nélkül! Az így keletkező meghibásodásból eredő kárért mindig az engedélyezőt terheli a felelősség! A szaktantermekben csak a szaktanár illetve a rendszergazda által engedélyezett adathordozók használhatók! Az Internet, illetve az Internet által nyújtott szolgáltatások használata csak a szaktanár által engedélyezett módon lehetséges! Csak iskolai keretek között elfogadott weboldalak látogathatók. Az Internet használata során bármilyen dokumentum, illetve szoftver letöltése szigorúan tilos! Ettől eltérni csak az informatikaszaktanárok illetve a rendszergazda engedélyével lehet! A szaktanárok minden osztályban termenként ülésrendet készítenek, melyet a tantermekben meghatározott helyen kifüggesztenek, vagy elhelyeznek. Az ülésrendet egész tanévben kötelező betartani, azon változtatni csak a szaktanár engedélyével, vagy annak utasítására lehet! Ülésrend készítésétől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a szaktanteremben minden számítógéphez külön használati napló tartozik, melyet a tanuló a tanóra vagy foglalkozás megkezdése előtt, minden alkalommal, a megfelelő módon kitölt és aláír! Ha szándékos rongálásból, vagy az eszközök nem rendeltetésszerű használatából adódóan kár keletkezik, akkor azt a kárt okozó személy, illetve annak gondviselője köteles megtéríteni! A kár elkövetője az, aki bevallja bűnét, vagy akire annak elkövetése rábizonyítható. Ennek bebizonyítása mindig a jelen lévő szaktanár feladata, aki azonnal köteles jelenteni a kárt. A károkozásról feljegyzést kell készíteni, és az érintettek aláírják azt. A kártérítés mértékéről az oktatási törvény rendelkezik. A fenti rendelkezések betartása szigorúan kötelező! 11

12 3. számú melléklet A témazáró dolgozatok megíratásának, értékelésének és dokumentálásának rendje A tanulók teljesítményének értékelésére vonatkozó rendelkezéseket az iskola pedagógiai programja tartalmazza az alábbiak szerint: Témazáró dolgozat: az egy, nagyobb tematikai egységbe tartozó, több leckét magába foglaló tananyag számonkérése- megelőzi az összefoglalás-, az osztályzat jelölésének színe mindenkinél egységesen piros. Az egységes jelölést az osztályfőnökök munkájának megkönnyítésére, a szülők és a tanulók pontos tájékoztatásának elősegítésére vezetjük be. A dolgozatot a szaktanár legalább egy héttel előre bejelentett időpontban íratja meg. A hiányzás miatt elmaradt témazáró dolgozat pótlására a szaktanár délutáni órára is behívhatja a tanulót. A kijavított dolgozatokat a megíratást követő kettő héten belül ki kell osztani (ennek dátumát szintén feltüntetjük). A évfolyamon napi egy, a évfolyamon napi két témazárónál több nem íratható. A félévi, év végi osztályzatok kialakítása szempontjából a témazáró dolgozatok szerepe a következő: A tanév végén a tanuló egész évi érdemjegyeit vesszük figyelembe, a félévi osztályzat kivételével. Az osztályzatok kialakításánál a témazáró dolgozatok nagyobb mértékben számítanak, ezek átlaga dönti el a tanuló végső osztályzatát oly módon, hogyha a témazárók átlaga magasabb a szóbeli érdemjegyeknél, akkor felfelé kerekítjük a végső osztályzatot, míg ellenkező esetben lefelé (tehát ha két jegy között áll, a témazárók átlaga dönt). Félévi, év végi osztályzatok megállapításának rendje: A félévi, év végi jegyeket a tantárgy heti óraszámának függvényében az egész teljesítmény figyelembe vételével, nem egyszerű számtani átlagként állapítjuk meg. Kivétel az elégséges szint megállapítása: minden tantárgy esetében a részjegyek átlagának el kell érnie a két egészt. A többi érdemjegy esetében az előbbiek figyelembe vételével a döntés a szaktanár joga. Nem lehet elégséges annak a tanulónak az év végi osztályzata, akinek a második félévi érdemjegyei alapján számított átlaga elégtelen. Ha az összevont tantárgyak félévi illetve év végi osztályzatának megállapításánál az egyik részjegy elégtelen, akkor az összevont osztályzat is elégtelen (pl. informatika). Osztályozó és javítóvizsgán a vizsgabizottság határozata alapján születik meg az érdemjegy. A 11/1994. (IV. 8.) MKM-rendelet 31. (1) bekezdése. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a) a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéshez, elfogadásához, c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, e) a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel, a kollégiumi és externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálása elveinek meghatározásához, f) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, g) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, h) külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 12

Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája HÁZIRENDJE. OM azonosító: SOPRON

Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája HÁZIRENDJE. OM azonosító: SOPRON Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája HÁZIRENDJE OM azonosító: 203051 SOPRON 2015 I. Bevezető 1. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Az intézmény neve: Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Az intézmény neve: Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Az intézmény neve: Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Székhelye: Miskolc, Éder György u.1. 3527 Tel./Fax: 06/46-345-417 06/46-347-646 Email: selyemreti.iskola@chello.hu selyemreti.iskola@proxynet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. igazgató l. oldal Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének

Részletesebben

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND 1 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: H Á Z I R E N D. Koroncó, 2007.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: H Á Z I R E N D. Koroncó, 2007. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: 030598 H Á Z I R E N D Koroncó, 2007. 2 Tartalom: I. Preambulum (Bevezetés) II. Az iskola működési rendje, a

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

II. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE, A TANULÓK KÖTELESSÉGEI

II. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE, A TANULÓK KÖTELESSÉGEI FIIUMEII ÚTII ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOLNOK HÁZIREND TARTALOM: I. Bevezető II. III. IV. Az iskola működési rendje, a tanulók kötelességei A tanulói jogok gyakorlási lehetőségei A tanulók jutalmazásának elvei

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény - neve: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola - székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. - OM azonosítója: 036740

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2013. 1 Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben