HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET"

Átírás

1 HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET Amely létrejött egyrészről Belsősárd Község Önkormányzata (adószáma: , képv.: Vida József polgármester, Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző) 8978 Belsősárd, Petőfi utca mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó): másrészről... szám alatti lakos.. nyilvántartási számú egyéni vállalkozó/ cég vezetője/képviselője - mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek szerint: A szerződés tárgya: Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Belsősárd, Petőfi utca 25. szám alatti bolt épület - a benne lévő önkormányzati tulajdonú berendezési tárgyakkal együtt - folyamatos üzemeltetése, gondozása, karbantartása céljából az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1. Bérbeadó bérbe kívánja adni a kizárólagos tulajdonát képező Belsősárd, Petőfi utca 25. sz m2 nagyságú Áruház elnevezésű ingatlanát, és az előzetesen letár szerint felvett ingóságait, berendezési tárgyait, Belsősárd alapvető kereskedelmi (élelmiszer és vegyesiparcikk) ellátásának biztosítása illetve Bolt üzemeltetése céljából. 2. A Boltban található helyiségek: 1 eladó tér helyiség, 1 raktár helyiség, 1 vizesblokk Közműellátottság: víz, villany, gáz, szennyvíz. 3. Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a /2013.( ) sz. KT. határozata alapján 2013.szeptember..-tól határozatlan időre - bérbe adja az 1 pontban foglalt Boltot annak ingóságait, berendezési tárgyait és az ingatlanhoz tartozó udvart nettó..-ft/hó (azaz:. forint/hó) bérleti díjért (önkormányzat alanyi mentes). 4. Tevékenységi kör csak a bérbeadó hozzájárulásával változtatható meg. 5. Az üzemeltetési jog harmadik fél részére nem adható át. 6. Jogutód nélküli átalakulás esetén a szerződés érvényét veszti. 7. Bérlő csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhet bárminemű fejlesztést az ingatlanon. 8. Berendezési tárgyak, ingóságok a bérbeadó engedélyével selejtezhetők. 9. Szerződés megszűnése esetén az átadott eszközök, berendezések az átadási leltár alapján mennyiségben számolva ugyanakkora eszközállománnyal üzemképes állapotban kerülnek az önkormányzat részére visszaadásra. Bérbeadó kötelezettségei: 10. Bérbeadó a tulajdonjog fenntartása mellett jelen szerződés hatályának időtartamára bérbe adja az 1 pontban meghatározott ingatlant és ingóságokat és berendezési tárgyakat. 11. Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn az ingatlanon olyan joga, amely a bérlőt a rendeltetésszerű használatban akadályozná. 12. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 pontban feltüntetett Boltot, annak ingóságait és berendezési tárgyait nappal bérlő részére közösen felvett leltár szerint, műszaki állapotfelméréssel bérbe adja. A leltározást a szerződő felek az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik. 13. Szerződő felek a közüzemi szolgáltatóknál a Bolt fogyasztómérőit közösen jegyzőkönyvbe foglalt mérőóra állásokkal legkésőbb a szerződés kötést követő 5 napon belül átíratják. 14. Bérbeadó vállalja, hogy a használat ellenértékének megfizetésére szolgáló számla kibocsátását havonta tárgyhó 10 napjáig teljesíti bérlő felé. 15. Bérbeadó gondoskodik az épület vagyonbiztosításáról. 16. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai-, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása a bérbeadó feladata. Jelenleg: március 30-i

2 dátummal érvényes érintésvédelmi szabványossági jelentés és tűzvédelmi minősítő irat áll rendelkezésre. Érvényességi idejük:érintésvédelmi szabványossági jelentésé: március 29, tűzvédelmi minősítő iraté: március 29. Bérlő kötelezettségei: 17. Bérlő vállalja, hogy az 1 pontban feltüntetett Boltot Belsősárd alapvető kereskedelmi (élelmiszer és vegyesiparcikk) ellátásának biztosítása céljából hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat 8.oo órától 12.oo óráig tartó nyitvatartási idő mellett (csütörtök szünnap) üzemelteti, az épülethez tartozó udvar és egyéb terület rész folyamatos kaszálásáról, karbantartásáról és gondozásáról gondoskodik. 18. Bérlő vállalja a közműdíjak folyamatos fizetését a közműszolgáltató felé (víz, villany, gáz, szennyvíz és szilárd hulladék szállítási díj). 19. A használat ellenértékének megfizetése (bérleti díj) félévente kibocsátott számla ellenében, a számlán feltüntetett határidőig de legkésőbb VI.30-ig illetve XII.31-ig, történik. 20. Az üzemeltetésre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése a bérlő feladata. 21. Bérlő tudomásul veszi és vállalja, hogy az ingatlanon történő bárminemű felújítás, bővítés, beruházás, komfortosítás, átalakítás a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával, külön megállapodás szerint történhet. A megállapodásban rögzíteni kell a felújítási, bővítési, beruházási, komfortosítási, átalakítási munkálatok költségeinek viselését, valamint a vagyonnövekedésre vonatkozóan a tulajdonjog helyzetet. Bérlő a felújítási, bővítési, beruházási, komfortosítási, átalakítási munkák végzése esetén a vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról gondoskodik, az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik. 22. Az ingatlan értékét növelő, az önkormányzat tulajdonába kerülő fejlesztések aktiválása érdekében az üzembehelyezési okmányt, valamint a fejlesztés jellegétől függően a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjával előzetesen egyeztetett dokumentumokat a műszaki átadást követő 15 napon belül köteles megküldeni a bérlő a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalba. Az értékcsökkenés elszámolására a bérbeadó jogosult. 23. Bérlő felelősséggel tartozik a használatba adott ingatlan (Bolt) rendeltetésszerű használatáért, takarításáért, szükség szerinti egészségügyi meszeléséért (festéséért), a használatra átadott ingatlant kizárólag a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátására használhatja tól kezdődően az ingatlan, annak ingóságai és berendezési tárgyai, az ingatlanhoz tartozó udvar folyamatos kaszálása, karbantartása és gondozása, annak használatával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. 24. Bérlő vállalja, hogy a Bolt előtti szabad tér és a hátsó bejáratnál lévő terület és a járda hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről gondoskodik. 25. Az átadott eszközök, berendezések tekintetében a bérlő jelen szerződés megszűnése esetén az átadási leltár alapján naturáliában számolva, térítésmentesen, szabványhoz igazítva a szerződés megszűnésével egyedejűleg az ingatlanvagyon kivételével ugyanakkora működőképes eszközállományt ad át bérbeadó tulajdonába, mint amekkora a szerződés szerinti leltár alapján térítésmentesen a bérlő használatába került. 26. Bérlő vállalja, hogy az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése az ő feladata, továbbá hogy bérbeszámítási igényt nem támaszthat a többlet felszerelés, állagmegóvás, karbantartás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben. 27. Bérlő vállalja, hogy a Boltban folytatott tevékenysége a vonatkozó jogszabályok betartása mellett történhet. 28. Bérlő vállalja hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább. 29. Az épület fenntartásával kapcsolatos hibaelhárítási, továbbá rendszeres karbantartási, állagmegóvásból adódó feladatok és költségek a bérlőt terhelik. 30. Bérlő kijelenti, hogy a Bolt üzemeltetésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, betartja és betartatja.

3 A jogviszony megszűnése: 31. Jelen szerződés megszűnése esetén a bérlő térítésmentesen és csereingatlan biztosítása nélkül köteles az ingatlanokat a bérbeadó birtokába visszabocsátani. 32. Bérlő az ingatlant a visszaadás időpontjában tiszta, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadó birtokába visszaadni, a Bolt szükség szerinti meszeléséről, festéséről gondoskodni. 33. Amennyiben bérlő a bérbeadó engedélye nélkül végzett felújítási, bővítési, beruházási, komfortosítási, átalakítási munkálatokat az külön térítés nélkül a bérbeadó tulajdonába kerül. 34. A bérleti szerződés a felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. 35. Jelen bérleti szerződés felmondására bármely fél a szerződés megszegése esetén azonnali hatállyal indokolás nélkül jogosult, ellenkező esetben 60 nap felmondási idő után szintén indokolás nélkül jogosult. 36. Bérlő köteles az ingatlant, épületet (Boltot) és a berendezéseket a megállapodás megszűnését követő 15 napon belül Bérbeadó részére átadni. Záró rendelkezések: 37. Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy bérlő a Belsősárd, Petőfi utca 25 szám alatt telephelyet létesítsen. 38. Bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással élni, ha: - a bérlő a feladat ellátásához szükséges bejelentési kötelezettségét, illetve engedélyek beszerzését nem teljesíti és azt 90 napon belül nem pótolja - bérleti díj 30 napon túli elmaradása esetén, felhívásra azt további 30 napon belül nem teljesíti - az ingatlanok és ingóságok rendes karbantartásának elmaradása a bérbeadó felszólítását követő 60 nap után - bérlő jogutód nélkül megszűnik - bérlő a szerződés bármely pontjában vállalt kötelezettségét megszegi 39. Bérlő jogosult rendkívüli felmondással élni: - az ingatlanok előre nem látható és a bérbeadónak fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válnak 40. Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezéseit, valamint a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényt alkalmazzák. 41. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolják. A vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban jóváhagyólag aláírják. Rédics, (: :) (: Vida József :) (: Szép Zsuzsanna :) egyéni vállalkozó/vezető/képviselő - bérlő polgármester címzetes főjegyző Belsősárd Község Önkormányzata bérbeadó Előttünk mint tanúk előtt: Rédics, (:Balláné Kulcsár Mária:) Rédics, Béke utca 14. szig.sz.: RA (:Kanti Judit:) Lenti, Vörösmarty u 24/E. szig.sz.: IA

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BELSŐSÁRDI BOLT ÜZEMELTETÉSÉRE 1.) A pályázat kiíró neve, cím, telefonszáma, faxszáma: Belsősárd Község Önkormányzata Székhely: 8978 Belsősárd, Petőfi u. 18. Hivatal: 8978 Rédics, Vasút u. 10. Telefon: 92/ Telefax: 92/ E.mail: 2.) A pályázat tárgya és célja: Belsősárd Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Belsősárd, Petőfi utca 25. szám alatti bolt épület - a benne lévő önkormányzati tulajdonú berendezési tárgyakkal együtt - folyamatos üzemeltetése, a bolthoz tartozó terület és udvar rész gondozása, karbantartása. A Boltban található helyiségek: 1 eladó tér helyiség, 1 raktár helyiség, 1 vizesblokk. Közműellátottság: víz, villany, gáz, szennyvíz. Az üzemeltetés célja: Belsősárd alapvető kereskedelmi (élelmiszer és vegyesiparcikk) ellátásának biztosítása heti minimum 20 óra (5 nap x 4 óra/nap) nyitvatartással (hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat 8.oo órától 12.oo óráig). 3.) A szerződés meghatározása és időtartama: A Bolt bérleti szerződése tól határozatlan időtartamra jön létre. Bérleti díj: Minimum Ft/hó (azaz: egyezer forint/hó) nettó bérleti díj. (Önkormányzat alanyi mentes) 4.) A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye: pályázati ajánlatokat 1 eredeti példányban, 7 és 8 fejezet szerinti sorrendben összefűzve, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton ig 16.oo óráig, Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal Rédics Rédics, Vasút utca 10. sz. alatt lehet leadni A pályázatra kérjük ráírni: Belsősárdi bolt pályázat A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet! A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra. 5.) Pályázatok elbírálási határideje: ) Szerződés kötés határideje: ig 7.) Pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó vállalkozás neve, címe, adószáma, elérhetőségei (telefon, elektronikus elérhetőség), képviselőjének neve, elérhetőségei - pályázó vállalkozás tevékenységének bemutatása - havi bérleti díj ajánlatát tartalmazó nyilatkozat - szakmai bemutatkozás - pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó hasonló élelmiszer jellegű üzletet üzemeltet, 30 km-es körzetben működő vállalkozás - nyilatkozat a pályázati felhívásban, 1 számú mellékletben foglalt feltételek, részletes helyiségbérleti szerződés tervezetben foglalt feltételeinek elfogadásáról. Nyertesség esetén a szerződés pályázó általi teljesítéséről és az eredményhirdetéstől számított

5 45 napos ajánlati kötöttségről - nyilatkozat arról, hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább, a szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata, továbbá hogy bérbeszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Bolt működtetése kereskedelmi tevékenység bejelentését követően, illetve jogerős működési engedély birtokában történik 8.) Csatolandó dokumentumok: - cégkivonat másolatát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát - pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, - aláírási címpéldány másolata - pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása 9.) Egyén információk: - bírálati szempontok: az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. - működési engedély kiadása és kereskedelmi tevékenység bejelentése a jelenleg hatályos: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet értelmében - az ingatlanon történő bárminemű felújítás, bővítés - beruházás külön megállapodás szerint történhet - értesítés a pályázat eredményéről: szeptember 16-ig megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken (írásban) - ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéstől elállhat - az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerződést. - felvilágosítás kérés: Vida József polgármesternél, telefon: 06-30/ telefonszámon - az önkormányzat jelenleg nem ÁFA alany - jelen pályázati felhívás melléklete: 1 számú melléklet részvételi és szerződéskötési feltételekről, helyiségbérleti szerződés tervezet Rédics, augusztus 26. Belsősárd Község Önkormányzata

6 1. sz. melléklet RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK (BELSŐSÁRDI BOLT ÜZEMELTETÉSÉRE) - Belsősárd alapvető kereskedelmi (élelmiszer és vegyesiparcikk) ellátásának biztosítása heti minimum 20 óra (5 nap x 4 óra/nap) nyitvatartással (hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat 8.oo órától 12.oo óráig). - Belsősárd Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Belsősárd, Petőfi utca 25. szám alatti bolt épület - a benne lévő önkormányzati tulajdonú berendezési tárgyakkal együtt - folyamatos Boltként történő üzemeltetése, a bolthoz tartozó terület és udvar rész gondozása, karbantartása. - Közműdíjak folyamatos fizetése a közműszolgáltató felé(víz, villany, gáz, szennyvíz és szilárd hulladék szállítási díj) - A tevékenységi kör csak az Ajánlatkérő hozzájárulásával változtatható meg. - Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági, működési engedélyek beszerzése az üzemeltető feladata, az ezzel járó összes költség az üzemeltetőt terheli. Továbbá tudomásul vétele annak, hogy bizonyos termékek árusítása csak engedélyek birtokában folytatható. - Keletkező hulladék és szemét kezelése, elszállíttatása az üzemeltető kötelessége. - Az üzemeltetésre átvett helyiségek és az azzal összefüggő területek tisztántartása, szükség szerinti takarítása az üzemeltető kötelessége. - Tisztasági festés, mázolás, javítások, karbantartások a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata. - Bérlő vállalja, hogy a Bolt előtti szabad tér és a hátsó bejáratnál lévő terület és a járda hó eltakarításáról é síkosság mentesítéséről gondoskodik. - A használat ellenértékének megfizetése (bérleti díj) félévente, legkésőbb VI.10-ig és XII.10-ig kibocsátott számla ellenében a számlán szereplő határidőig történik. - Ajánlatkérő gondoskodik az épület biztosításáról, az üzemeltetésre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése az üzemeltető feladata. - Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai-, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása a bérbeadó feladata. Jelenleg: március 30-i dátummal érvényes érintésvédelmi szabványossági jelentés és tűzvédelmi minősítő irat áll rendelkezésre. Érvényességi idejük: érintésvédelmi szabványossági jelentésé: március 29, tűzvédelmi minősítő iraté: március Az üzemeltetési jog harmadik fél részére nem adható át. - Jogutód nélküli átalakulás esetén a szerződés érvényét veszti. - Az üzemeltető csak az Ajánlatkérő írásbeli hozzájárulásával végezhet bárminemű fejlesztést az ingatlanon. - Berendezési tárgyak, ingóságok a bérbeadó engedélyével selejtezhető. - Szerződés megszűnése esetén az átadott eszközök, berendezések az átadási leltár alapján mennyiségben számolva ugyanakkora eszközállománnyal üzemképes állapotban kerülnek az önkormányzat részére visszaadásra. - Vállalkozás Belsősárd, Petőfi utca 25 sz. alatt telephelyként történő bejelentése - Rendkívüli felmondással lehet élni: 1.) a bérlő a feladat ellátásához szükséges bejelentési kötelezettségét, illetve a szükséges engedélyek beszerzését nem teljesíti és azt 90 napon belül nem pótolja - 2.) bérleti díj 30 napon túli elmaradása esetén, felhívásra azt további 30 napon belül nem teljesíti - 3.) az ingatlanok és ingóságok rendes karbantartásának elmaradása a bérbeadó felszólítását követő 60 nap után - 4.) bérlő jogutód nélkül megszűnik - 5.) bérlő a szerződés bármely pontjában vállalt kötelezettségét megszegi Belsősárd, augusztus 26.

7 Belsősárd Község Önkormányzata

8 Hirdetmény a belsősárdi bolt üzemeltetésére pályázat meghirdetéséről Belsősárd Község Önkormányzata szeptember 23-tól határozatlan időtartamra üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonát képező Belsősárd, Petőfi u. 25. szám alatti bolt épületet. Az ajánlat szeptember 10-ig 16.oo óráig beérkezően nyújtható be a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalba. Érdeklődni lehet: - az üzlethelyiséggel, a helyi körülményekkel kapcsolatban Vida József polgármesternél, telefon: 06-30/ az üzlet működésének engedélyezésével kapcsolatban Goór Lívia Marianna ügyintézőnél, telefon: 92/ Jelen hirdetmény melléklete a részletes pályázati felhívás, részvételi és szerződéskötési feltételek, és helyiségbérleti szerződés tervezet, mely kérhető a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá megtekinthető a honlapon a hirdetmények között. - személyesen: Rédics, Vasút u. 10. szám alatt - telefonon: 92/ faxon: 92/ Rédics, augusztus 26. Vida József

9 polgármester

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött Pócsmegyer Község Önkormányzata (székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.; törzsszáma: 393748; adószám: 15393740-1-13; statisztikai számjel: 15393740751132113; képviseli:

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben