KEOP-1.1.1/C/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS /tervezet/ (Részenként külön-külön kell a szerződéstervezetet az ajánlathoz mellékelni, felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalmon kívül a részekre készített szerződéstervezet azonos feltételeket tartalmaz!) Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Gyál Város Önkormányzata Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út Törzsszáma: Bank neve: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Bankszámlaszám: Adóigazgatási szám: Képviselője: Pápai Mihály polgármester mintvevő másrészről Név: Cím: Képviseli: Levelezési cím: Adószám: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság: Cégjegyzék száma: minteladó között, az alábbi feltételekkel: Előzmények Gyál Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a tárgyban szereplő eszközök beszerzése tárgyában. Jelen beszerzés EU támogatás felhasználásával (KEOP-1.1.1/C/ projekt keretében) valósul meg. A jelen szerződés teljesítése céljából projekttársaság alapítása nem lehetséges. 1. A szerződés tárgya KEOP-1.1.1/C/ számú Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztése megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek, eszközök beszerzése. A közbeszerzés alapjául szolgáló ajánlati felhívásnak és a dokumentációban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott, jelen szerződés számú melléklete szerinti. (a továbbiakban: Termék/Termékek) adásvétele, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a Termékek üzembe helyezése, a szavatossági és jótállási feladatok teljesítése. 2. A szerződés időtartama, az átadási határidő, az adás-vételi feltételek 2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig marad érvényben A Termék és tartozékai, valamint dokumentumai átadás-átvételének határideje: szerződéskötéstől számított 180. nap. Eladó előteljesítésre kizárólag csak a Vevő írásos engedélye alapján jogosult A fenti határidőn belül az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező Terméket leszállítani, birtokba adni a Vevő részére és üzembe helyezni (munkanapokon 8 oo -14 oo óra között). Eladónak az átadás napját 5 munkanappal az átadást megelőzően kell jeleznie, melynek időpontjáról, valamint az üzembe helyezés 1

2 időpontjáról Vevő képviselőjével kell írásban egyeztetnie. (A kontaktszemélyt, elérhetőségét jelen szerződés tartalmazza.) 2.4. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a Termék forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát A leszállított Termék üzembe helyezésének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati utasítás és a jótállás és szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. ASzállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is A Termék minőségi átvételét Vevő a termékre vonatkozó üzembehelyezési jegyzőkönyvön ismeri el. Vevő a Termékek átadását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak. Ha a Vevő az átadást megelőzően olyan mértékű minőségi hibát észlel, amely a termék használatát korlátozza, vagy lehetetlenné teszi, Vevő terméket nem veszi át Amennyiben a minőségi kifogással Eladó egyetért a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell a hiányosságok pótlását teljesítenie Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén a hibátlan teljesítésig a késedelemreelőírt kötbér megfizetésére köteles A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át Amennyiben Eladó a megállapított határidőn belül nem tudja a terméket leszállítani, Vevőnek jogában áll harmadik féltől azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Az Eladónak a szerződésben meghatározott eszközöket kompletten, olyan működőképes tartozékösszeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az eszközök és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltéig az Eladót terheli Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: Az elfogadott ajánlat szerinti új eszközök megfelelő minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas és biztonságos állapotban, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre leszállításra kerülnek. Vevő az eszközök és tartozékainak működőképességéről meggyőződik. A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói dokumentáció átadásra kerülnek. 3. A teljesítés helye, ha a Vevő megfelelő időben ettől eltérő gyáli helyszínt nem határoz meg 2360 Gyál, Kőrösi út A vételár 4.1. A teljes szerződéses ár:..- Ft + áfa, azaz... forint + áfa. Bruttó összegben:. Ft, azaz. forint. A napi karbantartáshoz (pl. kenés, zsírzás) tartozó feladatokat a Vevő végzi. 2

3 [Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] A fenti vételár teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Termékek ellenértékét, így különösen az előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet,a vonatkozó kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket, a kapcsolódó dokumentumok költségét továbbá a szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, az üzembe helyezés, forgalomba helyezés, rendszám és hatósági jelzések költségeit is. Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár tartalmazza az áruk belföldiesítésének költségeit, teljesítési helyszínre történő szállítását, a forgalomba helyezés és üzembe helyezés költségeit, illetve valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik A vételár fix, a szerződés alatt nem módosítható A fentieknek megfelelően a vételáraz Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére A számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 5. Fizetési feltételek 5.1. A vételár finanszírozása 95, %-ban a KEOP-1.1.1/C/ számú programból, 5, %-ban ajánlatkérő saját forrásából, szállítói finanszírozási formában történik. Megrendelő az önrészt és az ÁFA-t, a Támogató a támogatás összegét fizeti ki az Eladó részére. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. (1), (4), (6) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. Alkalmazott további jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A Vevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg elszámolása a vételár számlájában történik tekintettel arra, hogy részszámla benyújtására nincsen lehetőség. Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg biztosíték nyújtására köteles, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében meghatározottak szerint.az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleggel történő elszámolás után jár vissza Eladónak. Eladó rész-számlázásra nem jogosult Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvétei, és oktatási jegyzőkönyv alapján jogosult A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja Az eredeti számla a Vevőnél marad A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre köteles szervezethez történő beérkezésüktől számított 30napon belül az Eladónak a(z).-nél vezetett számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A fizetés KEOP-1.1.1/C/ támogatásból, szállítói finanszírozással valósul meg. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 5.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak A Felek a Kbt (4) bekezdés alapján rögzítik, hogy 3

4 a) az Eladó nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti Vevő a szerződést a Kbt (5) bekezdése értelmében felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,ha a) az Eladó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 6. A felek jogai és kötelességei 6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be Amennyiben ajánlatában jelezte, az Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve a közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat. 7. Szavatosság, jótállás 7.1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal atermék használhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná Eladó a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított évteljes körű jótállást vállal a Vevő részére. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 24 órán belül a Termék javítását megkezdeni, és azt 3 munkanapon belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméketezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő erre az időszakra késedelmi kötbérre jogosult. A jótállás fenntartásához szükséges kötelező karbantartásért Vevőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik személlyel (pld: márkaszerviz) szemben. 8. Biztosítékok 8.1. Eladó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos vevői igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 5 százalékával megegyező mértékű biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés hatályba lépésekor, mely a szerződés hatályba lépésének feltétele. A szerződéskötésre Vevő által kitűzött időpontban a biztosíték nyújtásának elmulasztása az Eladó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és Vevő ez esetben a Kbt (4) bekezdésének második fordulatát alkalmazhatja. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől a teljesítési határidőig tartó időszakra kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem teljesíti szerződésszerűen a szerződést. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor is jogosult teljes mértékben igénybe venni és Eladó a teljesítési biztosítékot ennek megfelelően akkor is elveszti, ha 4

5 - a Termék nem rendelkezik egy vagy több olyan tulajdonsággal, amely a közbeszerzési ajánlatban a Termék tulajdonságaként megjelölésre került, különösen, amely bírálati rész-, vagy alszempontként értékelésre került, függetlenül attól, hogy Vevő tudja-e bizonyítani, vagy milyen összegben tudja bizonyítani az ebből eredő kárát. A teljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó szerződésszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új biztosítékot, a Vevő elállhat a szerződéstől Eladó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekbiztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 1 százalékával megegyező mértékű jólteljesítési biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés teljesítésének időpontjában, mely a számla kifizetésének feltétele. A jólteljesítési biztosítékot a jótállás időtartamára kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem, vagy nem szerződés-szerűen teljesíti jótállási kötelezettségeit. A jólteljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A jólteljesítési biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a jólteljesítési biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új jólteljesítési biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új jólteljesítési biztosítékot, a Vevő az ebből eredő valamennyi kárát érvényesítheti. 9. Szerződésszegés 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Eladó érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása esetén (például 30 napot meghaladó késedelem, ebben az esetben nem szükséges Vevőnek érdekmúlást bizonyítani, és jogosult a szerződéstől elállni, vagy aztfelmondani. Ez esetben Eladó a késedelmi kötbéren felül a teljesítés nettó szerződéses árára, mint vetítési alapra tekintettel 15% meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Vevő részére Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit érvényesíteni Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 10. Vis maior Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 5

6 lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki természeti katasztrófa Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen az Eladó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető Eladó vállalja, hogy a Termék legalább az alábbi, vagy azoknál kedvezőbb mutatókkal rendelkezik (csak az 1. rész esetében): A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint (g/kwh) A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) nitrogén-oxid (NO x ) kibocsátás WHSC szerint g/kwh teljesszénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) 11. Szerződésmódosítás A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani. 12. Érvényesség, részleges érvénytelenség Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 13. A szerződés megszűnése A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a sérelmet szenvedő fél jogosult kártérítési igényének fenntartása mellett a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos nyilatkozattal. 14. Alkalmazandó jog Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: a Ptk., a Kbt. 15. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 16. Kapcsolattartók Vevő részéről: Név: Tel: Eladó részéről: Név: Tel:. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 6

7 17. Egyéb rendelkezések Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a KEOP-1.1.1/C/ számú projekt keretében a Támogató és az általa kijelölt szervek, személyek, továbbá a évi LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a projekt megvalósítását és fenntartását, valamint a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását és ennek kapcsán biztosítják az ellenőrzők számára a vonatkozó adatokhoz, iratokhoz, dolgokhoz történő hozzáférést Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre irányult. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában én jelent meg (azonosító száma: ). [Ajánlattevő által kitöltendő.] Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen. Eladó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A -ban rögzítettek szerint kerül sor A Jelen Szerződés mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Eladó Kbt (7) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállakozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Eladó esetén.] A jelen közbeszerzés szerződésének teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Vevő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Vevő jogot szerez továbbá az ilyen alkotásátdolgozására is. Ha a Vevő bármely okból a Projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Pályázati Projekt Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre A KEOP-1.1.1/C/ számú projekt (a továbbiakban: Projekt) sikeres megvalósítása érdekében felek biztosítják a saját teljesítésük és a Projekt többi eleme teljesítésének összhangját a Vevő utasításainak megfelelően. Ilyennek minősül különösen az RFID rendszer elemeinek rögzítése és a rendszer többi elemével történő összhangba hozása Vevő az Eladóval történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt, kivéve, ha a bizonyítás miatt egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása szükséges. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a szerződő felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Az Eladó köteles a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok: 1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció 3. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás 4. sz. melléklet: Nyertes ajánlat 5. sz. melléklet: A Kbt (7) bekezdés szerinti meghatalmazás (Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű) 7

8 Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 5 db eredeti példánya a Vevőt és 1 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. Gyál, Vevő Eladó A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns) nemzetközi típus jóváhagyási okmány az alváz és a felépítmény gyártójától, kezelési utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, karbantartási és javítási utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra, elektronikus formában is, javítási kézikönyv (gépkönyv) magyar nyelven a rendelt típushoz, elektronikus formában is, alkatrész és célszerszám katalógust elektronikus adathordozón a felépítmény vonatkozásában is, forgalmi engedély, törzskönyv, környezetvédelmi igazolólap, hitelesítendő berendezések hitelesítő dokumentumai. 8

9 9

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas Szent István tér 1/b. Képviseli: Kőszegi Zoltán polgármester mint megrendelő Szállítási szerződés másrészről

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 81-2/ /2012 Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a Siófoki Kórház Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgató Adószám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás

A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása orvosi ügyelet ellátására

Szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása orvosi ügyelet ellátására Szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása orvosi ügyelet ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. Képviseli: Dr.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.; adószám: 15329822-2-42; bankszámlaszám: 10032000-00282833;

Részletesebben

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Hivatalos né: Tiszacsege Város Önkormánizata Postai Cím: 4066 Tiszacsege. Kossuth utca 5. Adószám: 15728616-2-09 Számlavezető: OTP BANK \\rt. Bankszámlaszám:

Részletesebben

Üzemanyagok biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben években

Üzemanyagok biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben években Üzemanyagok biztosítása kártyás kiszolgálási rendszerben 2017-2018 években Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/137 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala továbbiakban, mint Vevő Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Statisztikai számjel:

Részletesebben