KEOP-1.1.1/C/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS /tervezet/ (Részenként külön-külön kell a szerződéstervezetet az ajánlathoz mellékelni, felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalmon kívül a részekre készített szerződéstervezet azonos feltételeket tartalmaz!) Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Gyál Város Önkormányzata Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út Törzsszáma: Bank neve: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Bankszámlaszám: Adóigazgatási szám: Képviselője: Pápai Mihály polgármester mintvevő másrészről Név: Cím: Képviseli: Levelezési cím: Adószám: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság: Cégjegyzék száma: minteladó között, az alábbi feltételekkel: Előzmények Gyál Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a tárgyban szereplő eszközök beszerzése tárgyában. Jelen beszerzés EU támogatás felhasználásával (KEOP-1.1.1/C/ projekt keretében) valósul meg. A jelen szerződés teljesítése céljából projekttársaság alapítása nem lehetséges. 1. A szerződés tárgya KEOP-1.1.1/C/ számú Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztése megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek, eszközök beszerzése. A közbeszerzés alapjául szolgáló ajánlati felhívásnak és a dokumentációban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott, jelen szerződés számú melléklete szerinti. (a továbbiakban: Termék/Termékek) adásvétele, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a Termékek üzembe helyezése, a szavatossági és jótállási feladatok teljesítése. 2. A szerződés időtartama, az átadási határidő, az adás-vételi feltételek 2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig marad érvényben A Termék és tartozékai, valamint dokumentumai átadás-átvételének határideje: szerződéskötéstől számított 180. nap. Eladó előteljesítésre kizárólag csak a Vevő írásos engedélye alapján jogosult A fenti határidőn belül az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező Terméket leszállítani, birtokba adni a Vevő részére és üzembe helyezni (munkanapokon 8 oo -14 oo óra között). Eladónak az átadás napját 5 munkanappal az átadást megelőzően kell jeleznie, melynek időpontjáról, valamint az üzembe helyezés 1

2 időpontjáról Vevő képviselőjével kell írásban egyeztetnie. (A kontaktszemélyt, elérhetőségét jelen szerződés tartalmazza.) 2.4. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a Termék forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát A leszállított Termék üzembe helyezésének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati utasítás és a jótállás és szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. ASzállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is A Termék minőségi átvételét Vevő a termékre vonatkozó üzembehelyezési jegyzőkönyvön ismeri el. Vevő a Termékek átadását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak. Ha a Vevő az átadást megelőzően olyan mértékű minőségi hibát észlel, amely a termék használatát korlátozza, vagy lehetetlenné teszi, Vevő terméket nem veszi át Amennyiben a minőségi kifogással Eladó egyetért a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell a hiányosságok pótlását teljesítenie Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén a hibátlan teljesítésig a késedelemreelőírt kötbér megfizetésére köteles A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át Amennyiben Eladó a megállapított határidőn belül nem tudja a terméket leszállítani, Vevőnek jogában áll harmadik féltől azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Az Eladónak a szerződésben meghatározott eszközöket kompletten, olyan működőképes tartozékösszeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az eszközök és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltéig az Eladót terheli Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: Az elfogadott ajánlat szerinti új eszközök megfelelő minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas és biztonságos állapotban, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre leszállításra kerülnek. Vevő az eszközök és tartozékainak működőképességéről meggyőződik. A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói dokumentáció átadásra kerülnek. 3. A teljesítés helye, ha a Vevő megfelelő időben ettől eltérő gyáli helyszínt nem határoz meg 2360 Gyál, Kőrösi út A vételár 4.1. A teljes szerződéses ár:..- Ft + áfa, azaz... forint + áfa. Bruttó összegben:. Ft, azaz. forint. A napi karbantartáshoz (pl. kenés, zsírzás) tartozó feladatokat a Vevő végzi. 2

3 [Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] A fenti vételár teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Termékek ellenértékét, így különösen az előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet,a vonatkozó kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket, a kapcsolódó dokumentumok költségét továbbá a szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, az üzembe helyezés, forgalomba helyezés, rendszám és hatósági jelzések költségeit is. Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár tartalmazza az áruk belföldiesítésének költségeit, teljesítési helyszínre történő szállítását, a forgalomba helyezés és üzembe helyezés költségeit, illetve valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik A vételár fix, a szerződés alatt nem módosítható A fentieknek megfelelően a vételáraz Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére A számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 5. Fizetési feltételek 5.1. A vételár finanszírozása 95, %-ban a KEOP-1.1.1/C/ számú programból, 5, %-ban ajánlatkérő saját forrásából, szállítói finanszírozási formában történik. Megrendelő az önrészt és az ÁFA-t, a Támogató a támogatás összegét fizeti ki az Eladó részére. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. (1), (4), (6) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. Alkalmazott további jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A Vevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg elszámolása a vételár számlájában történik tekintettel arra, hogy részszámla benyújtására nincsen lehetőség. Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg biztosíték nyújtására köteles, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében meghatározottak szerint.az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleggel történő elszámolás után jár vissza Eladónak. Eladó rész-számlázásra nem jogosult Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvétei, és oktatási jegyzőkönyv alapján jogosult A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja Az eredeti számla a Vevőnél marad A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre köteles szervezethez történő beérkezésüktől számított 30napon belül az Eladónak a(z).-nél vezetett számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A fizetés KEOP-1.1.1/C/ támogatásból, szállítói finanszírozással valósul meg. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 5.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak A Felek a Kbt (4) bekezdés alapján rögzítik, hogy 3

4 a) az Eladó nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti Vevő a szerződést a Kbt (5) bekezdése értelmében felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,ha a) az Eladó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 6. A felek jogai és kötelességei 6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be Amennyiben ajánlatában jelezte, az Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve a közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat. 7. Szavatosság, jótállás 7.1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal atermék használhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná Eladó a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított évteljes körű jótállást vállal a Vevő részére. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 24 órán belül a Termék javítását megkezdeni, és azt 3 munkanapon belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméketezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő erre az időszakra késedelmi kötbérre jogosult. A jótállás fenntartásához szükséges kötelező karbantartásért Vevőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik személlyel (pld: márkaszerviz) szemben. 8. Biztosítékok 8.1. Eladó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos vevői igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 5 százalékával megegyező mértékű biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés hatályba lépésekor, mely a szerződés hatályba lépésének feltétele. A szerződéskötésre Vevő által kitűzött időpontban a biztosíték nyújtásának elmulasztása az Eladó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és Vevő ez esetben a Kbt (4) bekezdésének második fordulatát alkalmazhatja. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől a teljesítési határidőig tartó időszakra kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem teljesíti szerződésszerűen a szerződést. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor is jogosult teljes mértékben igénybe venni és Eladó a teljesítési biztosítékot ennek megfelelően akkor is elveszti, ha 4

5 - a Termék nem rendelkezik egy vagy több olyan tulajdonsággal, amely a közbeszerzési ajánlatban a Termék tulajdonságaként megjelölésre került, különösen, amely bírálati rész-, vagy alszempontként értékelésre került, függetlenül attól, hogy Vevő tudja-e bizonyítani, vagy milyen összegben tudja bizonyítani az ebből eredő kárát. A teljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó szerződésszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új biztosítékot, a Vevő elállhat a szerződéstől Eladó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekbiztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 1 százalékával megegyező mértékű jólteljesítési biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés teljesítésének időpontjában, mely a számla kifizetésének feltétele. A jólteljesítési biztosítékot a jótállás időtartamára kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem, vagy nem szerződés-szerűen teljesíti jótállási kötelezettségeit. A jólteljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A jólteljesítési biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a jólteljesítési biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új jólteljesítési biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új jólteljesítési biztosítékot, a Vevő az ebből eredő valamennyi kárát érvényesítheti. 9. Szerződésszegés 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Eladó érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása esetén (például 30 napot meghaladó késedelem, ebben az esetben nem szükséges Vevőnek érdekmúlást bizonyítani, és jogosult a szerződéstől elállni, vagy aztfelmondani. Ez esetben Eladó a késedelmi kötbéren felül a teljesítés nettó szerződéses árára, mint vetítési alapra tekintettel 15% meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Vevő részére Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit érvényesíteni Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 10. Vis maior Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 5

6 lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki természeti katasztrófa Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen az Eladó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető Eladó vállalja, hogy a Termék legalább az alábbi, vagy azoknál kedvezőbb mutatókkal rendelkezik (csak az 1. rész esetében): A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint (g/kwh) A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) nitrogén-oxid (NO x ) kibocsátás WHSC szerint g/kwh teljesszénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) 11. Szerződésmódosítás A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani. 12. Érvényesség, részleges érvénytelenség Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 13. A szerződés megszűnése A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a sérelmet szenvedő fél jogosult kártérítési igényének fenntartása mellett a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos nyilatkozattal. 14. Alkalmazandó jog Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: a Ptk., a Kbt. 15. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 16. Kapcsolattartók Vevő részéről: Név: Tel: Eladó részéről: Név: Tel:. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 6

7 17. Egyéb rendelkezések Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a KEOP-1.1.1/C/ számú projekt keretében a Támogató és az általa kijelölt szervek, személyek, továbbá a évi LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a projekt megvalósítását és fenntartását, valamint a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását és ennek kapcsán biztosítják az ellenőrzők számára a vonatkozó adatokhoz, iratokhoz, dolgokhoz történő hozzáférést Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre irányult. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában én jelent meg (azonosító száma: ). [Ajánlattevő által kitöltendő.] Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen. Eladó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A -ban rögzítettek szerint kerül sor A Jelen Szerződés mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Eladó Kbt (7) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállakozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Eladó esetén.] A jelen közbeszerzés szerződésének teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Vevő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Vevő jogot szerez továbbá az ilyen alkotásátdolgozására is. Ha a Vevő bármely okból a Projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Pályázati Projekt Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre A KEOP-1.1.1/C/ számú projekt (a továbbiakban: Projekt) sikeres megvalósítása érdekében felek biztosítják a saját teljesítésük és a Projekt többi eleme teljesítésének összhangját a Vevő utasításainak megfelelően. Ilyennek minősül különösen az RFID rendszer elemeinek rögzítése és a rendszer többi elemével történő összhangba hozása Vevő az Eladóval történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt, kivéve, ha a bizonyítás miatt egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása szükséges. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a szerződő felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Az Eladó köteles a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok: 1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció 3. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás 4. sz. melléklet: Nyertes ajánlat 5. sz. melléklet: A Kbt (7) bekezdés szerinti meghatalmazás (Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű) 7

8 Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 5 db eredeti példánya a Vevőt és 1 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. Gyál, Vevő Eladó A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns) nemzetközi típus jóváhagyási okmány az alváz és a felépítmény gyártójától, kezelési utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, karbantartási és javítási utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra, elektronikus formában is, javítási kézikönyv (gépkönyv) magyar nyelven a rendelt típushoz, elektronikus formában is, alkatrész és célszerszám katalógust elektronikus adathordozón a felépítmény vonatkozásában is, forgalmi engedély, törzskönyv, környezetvédelmi igazolólap, hitelesítendő berendezések hitelesítő dokumentumai. 8

9 9

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S (NAGY BETŰVEL KIEMELVE A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KÖTELEZŐ ÉS JAVASOLT TARTALMI ELEMEK) amelyet egyrészről a másrészről a(z) NÉV: BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

J~7. szerződésszám:!- 05S 32-0000- 020Á3 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

J~7. szerződésszám:!- 05S 32-0000- 020Á3 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS szerződésszám:!- 05S 32-0000- 020Á3 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a NISZ Nemzeti lnfokoinmunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződésszám: 2-03926-0000-2013. amely létrejött egyrészről a VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. [székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszáma: 01-10-041633,

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben