KEOP-1.1.1/C/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS /tervezet/ (Részenként külön-külön kell a szerződéstervezetet az ajánlathoz mellékelni, felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalmon kívül a részekre készített szerződéstervezet azonos feltételeket tartalmaz!) Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Gyál Város Önkormányzata Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út Törzsszáma: Bank neve: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Bankszámlaszám: Adóigazgatási szám: Képviselője: Pápai Mihály polgármester mintvevő másrészről Név: Cím: Képviseli: Levelezési cím: Adószám: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság: Cégjegyzék száma: minteladó között, az alábbi feltételekkel: Előzmények Gyál Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a tárgyban szereplő eszközök beszerzése tárgyában. Jelen beszerzés EU támogatás felhasználásával (KEOP-1.1.1/C/ projekt keretében) valósul meg. A jelen szerződés teljesítése céljából projekttársaság alapítása nem lehetséges. 1. A szerződés tárgya KEOP-1.1.1/C/ számú Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztése megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek, eszközök beszerzése. A közbeszerzés alapjául szolgáló ajánlati felhívásnak és a dokumentációban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott, jelen szerződés számú melléklete szerinti. (a továbbiakban: Termék/Termékek) adásvétele, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a Termékek üzembe helyezése, a szavatossági és jótállási feladatok teljesítése. 2. A szerződés időtartama, az átadási határidő, az adás-vételi feltételek 2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig marad érvényben A Termék és tartozékai, valamint dokumentumai átadás-átvételének határideje: szerződéskötéstől számított 180. nap. Eladó előteljesítésre kizárólag csak a Vevő írásos engedélye alapján jogosult A fenti határidőn belül az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező Terméket leszállítani, birtokba adni a Vevő részére és üzembe helyezni (munkanapokon 8 oo -14 oo óra között). Eladónak az átadás napját 5 munkanappal az átadást megelőzően kell jeleznie, melynek időpontjáról, valamint az üzembe helyezés 1

2 időpontjáról Vevő képviselőjével kell írásban egyeztetnie. (A kontaktszemélyt, elérhetőségét jelen szerződés tartalmazza.) 2.4. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a Termék forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát A leszállított Termék üzembe helyezésének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati utasítás és a jótállás és szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. ASzállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is A Termék minőségi átvételét Vevő a termékre vonatkozó üzembehelyezési jegyzőkönyvön ismeri el. Vevő a Termékek átadását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak. Ha a Vevő az átadást megelőzően olyan mértékű minőségi hibát észlel, amely a termék használatát korlátozza, vagy lehetetlenné teszi, Vevő terméket nem veszi át Amennyiben a minőségi kifogással Eladó egyetért a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell a hiányosságok pótlását teljesítenie Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén a hibátlan teljesítésig a késedelemreelőírt kötbér megfizetésére köteles A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át Amennyiben Eladó a megállapított határidőn belül nem tudja a terméket leszállítani, Vevőnek jogában áll harmadik féltől azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Az Eladónak a szerződésben meghatározott eszközöket kompletten, olyan működőképes tartozékösszeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az eszközök és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv keltéig az Eladót terheli Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: Az elfogadott ajánlat szerinti új eszközök megfelelő minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas és biztonságos állapotban, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre leszállításra kerülnek. Vevő az eszközök és tartozékainak működőképességéről meggyőződik. A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói dokumentáció átadásra kerülnek. 3. A teljesítés helye, ha a Vevő megfelelő időben ettől eltérő gyáli helyszínt nem határoz meg 2360 Gyál, Kőrösi út A vételár 4.1. A teljes szerződéses ár:..- Ft + áfa, azaz... forint + áfa. Bruttó összegben:. Ft, azaz. forint. A napi karbantartáshoz (pl. kenés, zsírzás) tartozó feladatokat a Vevő végzi. 2

3 [Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] A fenti vételár teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Termékek ellenértékét, így különösen az előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet,a vonatkozó kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket, a kapcsolódó dokumentumok költségét továbbá a szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, az üzembe helyezés, forgalomba helyezés, rendszám és hatósági jelzések költségeit is. Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár tartalmazza az áruk belföldiesítésének költségeit, teljesítési helyszínre történő szállítását, a forgalomba helyezés és üzembe helyezés költségeit, illetve valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik A vételár fix, a szerződés alatt nem módosítható A fentieknek megfelelően a vételáraz Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére A számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 5. Fizetési feltételek 5.1. A vételár finanszírozása 95, %-ban a KEOP-1.1.1/C/ számú programból, 5, %-ban ajánlatkérő saját forrásából, szállítói finanszírozási formában történik. Megrendelő az önrészt és az ÁFA-t, a Támogató a támogatás összegét fizeti ki az Eladó részére. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. (1), (4), (6) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. Alkalmazott további jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A Vevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg elszámolása a vételár számlájában történik tekintettel arra, hogy részszámla benyújtására nincsen lehetőség. Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg biztosíték nyújtására köteles, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében meghatározottak szerint.az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleggel történő elszámolás után jár vissza Eladónak. Eladó rész-számlázásra nem jogosult Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvétei, és oktatási jegyzőkönyv alapján jogosult A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja Az eredeti számla a Vevőnél marad A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre köteles szervezethez történő beérkezésüktől számított 30napon belül az Eladónak a(z).-nél vezetett számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A fizetés KEOP-1.1.1/C/ támogatásból, szállítói finanszírozással valósul meg. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 5.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak A Felek a Kbt (4) bekezdés alapján rögzítik, hogy 3

4 a) az Eladó nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti Vevő a szerződést a Kbt (5) bekezdése értelmében felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,ha a) az Eladó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 6. A felek jogai és kötelességei 6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be Amennyiben ajánlatában jelezte, az Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve a közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat. 7. Szavatosság, jótállás 7.1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal atermék használhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná Eladó a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított évteljes körű jótállást vállal a Vevő részére. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 24 órán belül a Termék javítását megkezdeni, és azt 3 munkanapon belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméketezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő erre az időszakra késedelmi kötbérre jogosult. A jótállás fenntartásához szükséges kötelező karbantartásért Vevőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik személlyel (pld: márkaszerviz) szemben. 8. Biztosítékok 8.1. Eladó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos vevői igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 5 százalékával megegyező mértékű biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés hatályba lépésekor, mely a szerződés hatályba lépésének feltétele. A szerződéskötésre Vevő által kitűzött időpontban a biztosíték nyújtásának elmulasztása az Eladó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és Vevő ez esetben a Kbt (4) bekezdésének második fordulatát alkalmazhatja. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől a teljesítési határidőig tartó időszakra kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem teljesíti szerződésszerűen a szerződést. A teljesítési biztosítékot a Vevő akkor is jogosult teljes mértékben igénybe venni és Eladó a teljesítési biztosítékot ennek megfelelően akkor is elveszti, ha 4

5 - a Termék nem rendelkezik egy vagy több olyan tulajdonsággal, amely a közbeszerzési ajánlatban a Termék tulajdonságaként megjelölésre került, különösen, amely bírálati rész-, vagy alszempontként értékelésre került, függetlenül attól, hogy Vevő tudja-e bizonyítani, vagy milyen összegben tudja bizonyítani az ebből eredő kárát. A teljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó szerződésszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új biztosítékot, a Vevő elállhat a szerződéstől Eladó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekbiztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a nettó vételár (ellenszolgáltatás) 1 százalékával megegyező mértékű jólteljesítési biztosítékot ad a Kbt (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a szerződés teljesítésének időpontjában, mely a számla kifizetésének feltétele. A jólteljesítési biztosítékot a jótállás időtartamára kell Vevő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítékot a Vevő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha és amennyiben az Eladó nem, vagy nem szerződés-szerűen teljesíti jótállási kötelezettségeit. A jólteljesítési biztosíték a Vevőnek az Eladó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő kára megtérítésére használható. A jólteljesítési biztosítéknak forintra kell szólnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a jólteljesítési biztosíték hatályát veszti, az Eladó haladéktalanul köteles új jólteljesítési biztosítékot átadni a Vevőnek. Amennyiben az Eladó nem ad új jólteljesítési biztosítékot, a Vevő az ebből eredő valamennyi kárát érvényesítheti. 9. Szerződésszegés 9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Eladó érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása esetén (például 30 napot meghaladó késedelem, ebben az esetben nem szükséges Vevőnek érdekmúlást bizonyítani, és jogosult a szerződéstől elállni, vagy aztfelmondani. Ez esetben Eladó a késedelmi kötbéren felül a teljesítés nettó szerződéses árára, mint vetítési alapra tekintettel 15% meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Vevő részére Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit érvényesíteni Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 10. Vis maior Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 5

6 lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki természeti katasztrófa Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen az Eladó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető Eladó vállalja, hogy a Termék legalább az alábbi, vagy azoknál kedvezőbb mutatókkal rendelkezik (csak az 1. rész esetében): A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint (g/kwh) A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) nitrogén-oxid (NO x ) kibocsátás WHSC szerint g/kwh teljesszénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint (g/kwh) 11. Szerződésmódosítás A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani. 12. Érvényesség, részleges érvénytelenség Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 13. A szerződés megszűnése A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a sérelmet szenvedő fél jogosult kártérítési igényének fenntartása mellett a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos nyilatkozattal. 14. Alkalmazandó jog Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: a Ptk., a Kbt. 15. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 16. Kapcsolattartók Vevő részéről: Név: Tel: Eladó részéről: Név: Tel:. [Ajánlattevő által kitöltendő.] 6

7 17. Egyéb rendelkezések Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a KEOP-1.1.1/C/ számú projekt keretében a Támogató és az általa kijelölt szervek, személyek, továbbá a évi LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a projekt megvalósítását és fenntartását, valamint a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását és ennek kapcsán biztosítják az ellenőrzők számára a vonatkozó adatokhoz, iratokhoz, dolgokhoz történő hozzáférést Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre irányult. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában én jelent meg (azonosító száma: ). [Ajánlattevő által kitöltendő.] Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen. Eladó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A -ban rögzítettek szerint kerül sor A Jelen Szerződés mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Eladó Kbt (7) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállakozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Eladó esetén.] A jelen közbeszerzés szerződésének teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Vevő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Vevő jogot szerez továbbá az ilyen alkotásátdolgozására is. Ha a Vevő bármely okból a Projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Pályázati Projekt Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre A KEOP-1.1.1/C/ számú projekt (a továbbiakban: Projekt) sikeres megvalósítása érdekében felek biztosítják a saját teljesítésük és a Projekt többi eleme teljesítésének összhangját a Vevő utasításainak megfelelően. Ilyennek minősül különösen az RFID rendszer elemeinek rögzítése és a rendszer többi elemével történő összhangba hozása Vevő az Eladóval történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés ideje alatt, kivéve, ha a bizonyítás miatt egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása szükséges. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik, és csak a szerződő felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Az Eladó köteles a szerződés teljesítése során a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok: 1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció 3. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás 4. sz. melléklet: Nyertes ajánlat 5. sz. melléklet: A Kbt (7) bekezdés szerinti meghatalmazás (Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű) 7

8 Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 5 db eredeti példánya a Vevőt és 1 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. Gyál, Vevő Eladó A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns) nemzetközi típus jóváhagyási okmány az alváz és a felépítmény gyártójától, kezelési utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, karbantartási és javítási utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra, elektronikus formában is, javítási kézikönyv (gépkönyv) magyar nyelven a rendelt típushoz, elektronikus formában is, alkatrész és célszerszám katalógust elektronikus adathordozón a felépítmény vonatkozásában is, forgalmi engedély, törzskönyv, környezetvédelmi igazolólap, hitelesítendő berendezések hitelesítő dokumentumai. 8

9 9

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

81-2/ /2012 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 81-2/ /2012 Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Hivatalos né: Tiszacsege Város Önkormánizata Postai Cím: 4066 Tiszacsege. Kossuth utca 5. Adószám: 15728616-2-09 Számlavezető: OTP BANK \\rt. Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress.

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress. Á LTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint vállalkozó, másrészről a m egrendelőközött, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, HŐsök tere 4-5. E-mail: polhi@kondorosiktv.hu * * * Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK amely létrejött egyrészről: név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás székhely: Kiskőrös, Petőfi tér 2. képviseli: Domonyi László elnök adószám: 15542308-1-03

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Képviseli: Maróti Istvánné igazgató Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 10. Telefon:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben