JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI"

Átírás

1 DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK KIADVÁNYA. XVI. JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Összeállította: ZOLTAI LAJOS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VAROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA

2

3 r Al. Az Úrnak 1921-dik, múzeumunk fennállásának tizenhatodik esztendejére visszatekintve, nyugodt lelkiismerettel idézhetjük debreczeni régi tudós orvos Szentgyörgyi József által az esztendő utolsó napjára szerzett éneket: Boldog, kinek nem kell szánni Elvesztett idejét s bánni Megbecsülhetetlen óráit... ki az időt megbecsülte.. Elmondhatjuk, hogy tőlünk telhető erővel, szünet nélkül és odaadóan igyekeztünk becsületesen sáfárkodni a reánk bízott talentumokkal, mindig szem előtt tartván múzeumunknak azt a feladatát, hogy míg egyfelől gyűjtenie kell Debreczen és környéke múltjának és népéletének emléktárgyait, másfelől, mint műveltségterjesztésére alkalmas intézménynek minél sűrűbb érintkezésben kell állania a közönséggel. Sem magunkat, sem a világot nem akarjuk azzal ámítani, hogy annyi buzgalom és jóakarat mellett is a feladatok teljesítése körül nem voltak fogyatkozásaink; de ha rámutatunk a múlt év folyamán is elért kielégítő eredményre, a múzeális anyag tekintélyes gyarapodására, a közönségnek múzeumunk iránt úgy ajándékozásai által, mint sűrű látogatásai által kifejezett élénk érdeklődésére: nem - látszhatik alapnélkül valónak, avagy túlzottnak állami felettes hatóságunk, a Múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége nem rég hallott ama kijelentése, hogy kevés vidéki múzeumunk és könyvtárunk tölti be oly eredményesen kulturális hivatását, mint első sorban vezetői buzgósága és rátermettsége folytán a debreczeni városi múzeum és könyvtár". *» * * A múlt esztendő eseményeinek felsorolását kegyeletes érzésből fakadó bús visszaemlékezéssel kezdjük. A halál június 18-án kiragadta közülünk a múzeumi és könyvtári felügyelő-bizottság egyik buzgó és érdemes tagját Sárváry Lőrinc urat. Elhunyta érzékeny

4 veszteség. A város tradícióihoz ragaszkodó hűségből táplálkozó ügyszeretete, széles, látókörű műveltsége, csiszolt müérzéke kezdettől fogva igen hasznos tagjává tették őt e bizottságnak. Üresen maradott helyét az 1922 január 31-én tartott városi közgyűlés városunk nagy jóltevőjével Déri Frigyessel töltötte be. Annál a szoros kapcsolatnál fogva, melybe Debreezen város múzeuma kerül a debreczeni Déri-múzeummal, ez utóbbinak kialakulása és letelepedése igen nagy fontossággal bir saját múzeumunk további fejlődésére, egész jövőjére, sőt a közművelődési könyvtárra is. Még a múlt év folyamán komoly tárgyalások kezdődtek a közös igazgatás alá hozandó három művelődési intézménynek hajlékot adó kulturház telkeinek megszerzése érdekében. A tulajdonos kollégium és a debreczeni ref. egyház törvényszerű formák között határozatokat hoztak arról, hogy a Déri úr által kiszemelt egyháztéri négy telket 2.859,000 koronáért a Déri-múzeum és közművelődési ház céljaira örökösen eladják. E határozatok meghozataláig azonban több mint egy félév telt el s időközben abban az irányban is történtek kísérletek, hogy Déri urat az Egyháztéren való építkezés szándékától eltérítsék. Egyfelől az egyetemi tanárok köréből fordultak hozzá emlékirattal, amely a Nagyerdőn, az egyetem szomszédságában való építkezés előnyeiről igyekezett őt meggyőzni. Más oldalról az egyháztéri telkeken lakó családok az oda tervezett építkezés következtében őket fenyegető hajléktalanság rémképét idézték fel. Midőn Déri úr május hó elején Czakó Elemér min. tanácsossal és dr. Tihamér Lajos min. fogalmazóval együtt néhány napot Debreczenben töltött, tanácsbéli urak, múzeumi bizottsági tagok és egyetemi tanárok értekezletén meghallgathatta az egymással viaskodó nézeteket; a Nagyerdőn való építkezés híveinek felfogását, úgy azokét is, akik a közművelődési házat a város belsejében tartják a legcélszerűbben elhelyezhetőnek. Déri úr harmadnap múlva a Nagyerdőt és az egyházteret mellőzvén, olyan belső telkeket szemelt ki, amelyekkel a város közönsége, mint tulajdonos, szabadon rendelkezhetik. Ezek az együtt egy katasztrális holdat tévő Degenfeld-téri 5., 6. és Csapó-utcai 15. sz. telkek, az ú. n. város istállója. Déri és Czakó urak múzeum, előadó terem, könyvtár és iparművészeti iskola számára igen alkalmatosnak találták ezt a helyet, előtte a Degenfeld-térrel, amelyet parkírozva, árkáddal és szobros szökőkúttal díszítve, kellemes, intim környezetté lehet átalakítani. A városhoz csak az évvége felé érkezett a Degenfeld-téri telkek átengedését kérő megkeresés. És íme nem egészen^at hét alatt szeretjük hinni véglegesen, eldőlt az a másfél évtized óta vajúdó fontos kérdés : hol épüljön a közművelődési ház? A törvényhatósági bizottság

5 1922 január 31- n tartott közgyűlésében visszatért ahoz az évekkel azelőtt egyszer már tárgyalás alá vett gondolathoz, Déri Frigyes úrnak is legelső tervéhez, hogy a közművelődési ház a város szellemi életének ősi gócpontján, a kollégium szomszédságában találja meg százados hagyományoktól is praedestinált, gyakorlati szempontból is legalkalmasabb helyét. E cél elérése végett hajlandónak nyilatkozott a város megkettőztetni azt az áldozatkészséget, amellyel a Déri Frigyes által felépíttetni vállalt múzeum és közművelődési palota létesítése költségeire néhány hónappal előbb a Hatvan-utcai 23. sz. ház értékét és a korábban ugyanezen célra kijelölt alapokat ötszázezer koronára kikerekítve, felajánlotta. A város ugyanis a Degenfeld-téri telkeket, melyek különben is más, például kereskedelmi célokra szemeitettek ki, kevésbé találta megfelelőnek múzeumi építkezésre. Névszerinti szavazással egyhangúlag elhatározta, hogy inkább az egyháztéri négy telket vásárolja meg a megállapított eladási áron és azokat ajánlja fel Déri Frigyesnek építkezésre, utasítván a tanácsot, hogy a határozat óváhagyása után, a tulajdonos jogi személyekkel a tárgyalást haladéktalanul indítsa meg. Déri úr a megoldás ezen módját örömmel és köszönettel fogadta el. % A Déri-múzeumra tartozó ügyek intézésére tavaly előkészítő bizottság" alakult, melyben úgy az alapító, mint az állam és Debreczen város képviselve van. Tagjai : Déri Frigyes, elnök, Czakó Elemér min. tanácsos, elnökhelyettes, dr. Tihamér Lajos min. fogalmazó, dr. Csűrös Ferenc tanácsnok és Zoltai Lajos. Az előkészítés költségeire Déri úr 100,000 koronát utalványozott. * * * Lássuk a Múzeumi bizottság tevékenységét is, melvet öt ülésben : március 4., április 2., június 17., szeptember 21. és december 7-én fejtett ki. Dr. Csűrös Ferenc elnöklő tanácsnoknak a bizottság által elfogadott indítványa alapján keletkezett a fentebb már idézett bkgy. sz. közgyűlési határozat, amely midőn Debreczen város részéről hivatalosan is, hálás köszönetét nyilvánítva, értesült Déri Frigyes nagyszerű ajándékozásáról, a közművelődési ház építési költségeire 500,000 koronát és a Hatvan-utca 23. sz. ház értékét ajánlotta meg, amit a belügyminiszter is jóváhagyott. Az április 2-iki ülésben a múzeum igazgatója azt indítványozta, hogy a város közönsége a mostani valutáris viszonyoknak megfelelően emelje feljebb bizonyos tudományos és művészeti társaságoknál korábbi években tett alapítványait. A bizottság úgy érezte, hogy Debreczenhez méltó szép és hazafias, példás csele- * 3

6 4 kedet lesz,, ha minél több olyan tudományos, irodalmi és művészeti társaságnak siet lehetőleg minél nagyobb adományaival vagy alapítványaival támogatására, amelyek országos érdekű kulturfeladatok teljesítésére vállalkoztak. A bizottság emlékirata a már régebben tett 31,200 koronára menő alapítvány és adomány beszámításával, tizennégy társaság javára összesen 240,000 korona alapítvány tevését indítványozta és pedig: a Magyar Tudományos Akadémiánál 30,000+70,000; a Kisfaludy-Társaságnál ; a Magyar Történelmi Társulatnál, a Magyar Iparművészeti Társulatnál 15 15,000; a Magyar Képzőművészeti Társulatnál, a Petőfi Társaságnál, a Magyar Néprajzi Társaságnál, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulatnál, a Magyar Nyelvtudományi Társulatnál, a Magyar Természettudományi Társulatnál, a Magyar Földrajzi Társulatnál, az Uránia Magyar Tud. Egyesületnél 10 10,000; a Magyar Numizmatikai Társulatnál és a Magyar Földtani Társulatnál pedig 5 5,000 koronát. A törvényhatósági közgyűlés 500/21,968.-IV bkgy. sz. határozatával ezen indítványt elfogadván, a tett alapítványokat az évi költségvetés terhére rendelte kifizetni ; a testvér törvényhatóságokat pedig megkereste, hogy példáját kövessék. A belügyminiszter 100,749/IV számú leiratában ezen közgyűlési határozatot elismeréssel hagyta jóvá. A Múzeumi bizottság december 7-iki ülésében a történelmi Magyarország egész területére ható mozgalmat kezdett elnöke javaslatára azon előterjesztése által, hogy Debreczen feliratban kérje a kormányt és a nemzetgyűlést tiltakozó szavának felemelésére a művelt világ és a népek szövetsége előtt azon felháborító barbarizmus ellen, amellyel csehek, oláhok és szerbek a megszállott magyar területeken levő magyar műemlékeket meggyalázzák, elpusztítják; kérje továbbá a kir. kormányt arra is, hogy a megszállott területek már lerombolt és még fennálló magyar műemlékeiről a művelt nagy népek nyelvén képes ismertetést Írasson és adjon ki : hadd lássa a világ, mit veszít az emberiség kulturája ezeknek kíméletlen, gonosz elpusztítása miatt. A közgyűlés ezt a javaslatot is elfogadta és határozata támogatása végett körirattal fordult Csonka-Magyarország minden törvényhatóságához. Magáévá tette a közgyűlés a bizottságnak az új utcák elnevezése iránt tett javaslatait is. így a piac-utcai sz. városi bérházak között keletkezett névtelen átjárót a Debreczen történetében vezető szerepet vitt Dobozy-családról Dobozy-átjárónak, a Margit-fürdő telkén keresztül nyilt új utcát pedig Andaházy Szilágyi Mihály nagy alapítóról nevezte el. A múzeum és közművelődési könyvtár kezelését, működését közvetlenül érintő kérdések is többször foglalkoztatták a bizottságot.

7 így eredményesen sürgette a könyvtár kezelő személyzetének menekült óvónők kirendelésével való szaporítását; tárgyalta és jóváhagyás végett a városi tanácshoz és a könyvtárak orsz. tanácsához terjesztette fel a módosított könyvtári ügyrendet. Körülményesen indokolt előterjesztést intézett a tanács útján a városi közgyűléshez az iránt, hogy a múzeumnál az adminisztráció, gyűjtés, kezelés, feldolgozás szellemi és fizikai munkájával túlhalmozott, a munkabírásban, koránál fogva a természet rendje szerint elébb-utóbb hanyatlani kezdő Zoltai Lajos múzeumőr mellé, segédmúzeumőri állás szerveztessék, avégből, hogy míg Zoltainak ereje és egészsége engedi: 1. a múzeum összes anyagának cédulakatalógusát együtt elkészíthessék; 2. a tárgyakon elmosódott, lehullott leltári jelzéseket as egész anyag revideálásával pótolhassák; 3. az ismertető katalógust Zoltai elkészíthesse. Addig is, míg a szervezendő segédőri állás betölthető lesz, a múzeumőr segítségére szak napdíjas állíttassák be. Ezzel egyidejűleg azt is kérte a bizottság, hogy a város Zoltait évtizedek óta kifejtett buzgó és sikeres munkásságára, nagy felelősséggel járó állására, valamint arra való tekintetből, hogy mint múzeumi tisztviselő természetbeli ellátást és kedvezményeket nem kap és ennek következtében a hivatalnoki osztályra nehezedő általános nyomorúságot és nélkülözést kétszeresen hordozni kénytelen, évről 5000, évre pedig 10,000 korona rendkívüli ruházati segélyben részesítse. A törvényhatósági bizottság az előhozott okokat méltányolva, ezen javaslatot is egyhangúlag elfogadta 644/23, bkgy. sz. határozatával, mely miniszteri jóváhagyásra vár. * * * A múzeum gyarapodását a mult évben az eddiginél nagyobb anyagi erővel mozdíthattuk elő. Mert úgy az állam, mint a város jelentékeny összeggel emelte a vásárlásokra fordítható rendes évi segélyt. Igyekeztünk is azt vásárlásokra és ásatásra felhasználni. Ezenfelül Déri Frigyes, részint régi lovas-sirok kutatására, részint néprajzi gyűjtésre összesen 20,000 koronát bocsátott múzeumőreink rendelkezése alá. Főképen államsegélyből a következő jelentékenyebb vásárlásokat végeztük: 1. A könyv- és oklevéltár számára: Madáeh Ember tragédiájáénak debreczeni Haranghy Jenő által illusztrált kiadása. A Biharmegyében honos Thorozkay-család 1632-ben kelt eredeti, címeres nemeslevele. Néhány szakkönyv és folyóirat. II. A helyi művészek gyűjteménye számára Dienes János Sárospataki részlet" című olajfestésü nagyobb tájképe. III..A régiségtárnál: feliratos, díszes öl eg bronz mozsár, 1687-beli. Öt darab ezüst és bronz emlékérem. IV. A néprajzi osztály részére: marázsa háló, Balint háló Tiszaörvényröl ; virágos, festett régi bölcső. 5

8 Folytattuk államsegélyből május 3 7. napjain a hortobágyi csárda szomszédságában észrevett népvándorláskori temető feltárását. Ez azonban kevéssé váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Néhány szegénytartalmú sír került elö egy-egy ételtartó edénnyel, kisebb-nagyobb fűzérnyi üvegpaszta gyönggyel és igénytelen vaskéssel. Jóval sikeresebb volt a Berettyóújfaluhoz tartozó Herpály pusztán, Földvár nevű hatalmas halomban szeptember hó napjain rendezett ásatás, Déri úr költségén. A Földvár, kanyargó ér partján, terra-mare-szerű őstelepnek bizonyult, amelynek rendszeres feltárása a neolithböl a bronzkori műveltségbe átmenő idők emlékeinek dús sorozatát hozná napfénfre ; a halom rétegzetes felépülésén tehető észlelések is jelentősen előbbre vinnék a magyar Alföld őskoráról való ismereteinket. Már a mi öt napi próba ásatásunk is egy észak déli irányban vájt, két méter széles, 26 méter hosszú kísérleti árokkal számos csont- és agancs-szerszámon, ép- és töredékes, díszített és díszítetlen edényen, kevés kő-, még kevesebb rézeszközön kívül, egy sodronyalakú, 9 gramm súlyú aranyékszerrel jutalmazta fáradságunkat és költségünket. Elismerés és hálás köszönet a Földvár tulajdonosának, ifj. K. Gacsó Sándor szentpéterszegi kisgazdának, aki példás készséggel engedte meg, hogy ott ássunk ; sőt bármely lelethez való jogáról is, a múzeum javára eleve lemondott. Munkánkat egyébként is hathatósan segíteni, támogatni buzgó volt, amiben vetélkedett véle Tardy György herpályi földbirtokos az ő ösmert vendégszeretete által. Dr. Ecsedi István ugyancsak Déri úr megbízásából és költségén, főként népművészeti és halászati ős eszközök után kutatott és gyűjtötte ezek készítését, használata módját és mester szavait. ' E végből július 14. és november 6. közt, majd megint 1922 január 7 9-én, rövidebb és hosszabb kirándulásokat tett a Tisza mentén, Abádszalóktól fel Dombrádig egyfelől, Vásáros-Naménytól Záhonyig másfelől, úgy a Bodrogközén és Sátoraljaújhelyig fáradságot nem kímélve, vasúton, gyalogszerrel, szekeren és csónakon, a halászés pákász-élet eredetiségét tanulmányozva. Útjáról mintegy 40 drb különböző halász szerszámot hozott haza. Különösen a bodrogközi Cigánd és Nagy-Rozvágy községek közt elterülő ősmocsár, az ú. n. Pallagcsa környékén, hol a susogó nád erdők tisztásain még ma is az ősi állapotokra emlékeztető kolokánok libegnek a vizek sima tükrén : pákászoktól, halászoktól jellegzetes, kezdetleges szigonyokat, dörzsöléssel primitiv tűz gerjesztésre használt galy-darabokat; lápi nád-kút jelzőt és azonfelül sok érdekes adatot gyűjtött össze régi halászati módokra vonatkozólag. Továbbá.gyűjtött néhány fazekas művet, gyékény-, szalma-, vessző-fonatokat, ezekhez való szerszámokat és szép mintájú cigándi szőtteseket. Saját múzeu-

9 inunk részére is kapott egy és más ajándékot. A gyűjtött anyagnak és tapasztalatoknak a szakirodalom számára való feldolgozását munkába vette. Kirándulásainál egyes embereknek önzetlen, ügyvezető buzgósága volt segítségére. E helyen is köszönetet és háláját nyilvánítja Sőregi János ifjú írónak, ki a Bodrogközön kalauzolta; Tóth Mihály tiszafüredi állomásfőnöknek, Geguss István egyeki, Puskás Lajos nagyrozvágyi tanítóknak és Pócs testvérek tiszaörvényi halászat-bérlőknek. Sokat köszönhet múzenmunk a legmostohább körülmények között sem szünetelő ajándékozásoknak. Valamint intézetünk megalakulásakor, úgy tavaly is, a közönség 1 adományozni szerető meleg érdeklődése, céljainkat méltányolni akaró megértése. volt egyik főforrása gyűjteménytáraink gyarapodásának. Ez a megértés így tapasztaltuk legkönnyebben a női szívet nyitja meg és ösztönzi nagy értékű múzeális tárgyak felajánlására. ímé a múzeumi és könyvtári bizottság a múlt esztendőben két debreczeni úrnőt tisztelhetett meg elismerése és hálája jeléül azzal, hogy alapítványszerű jogánál fogva őket a múzeum alapítója" névvel ruházhatta fel és erről nekiek díszoklevelet adhatott. Özvegy Kovács B. Gyulané sz. Sárváry Róza, a maga és elhunyt testvére Sárváry Lőrinc bizottsági tagtársunk nevében régtől fogva együttesen ápolt vágytól késztetve, számos kedves családi emléktárgyat, amelyek vagy mint régiségek, vagy mint műtárgyak, múzeális beccsel birnak, múzeumunknak ajándékozott : úgymint arany, ezüst, réz stb. pénzeket, emlékérmeket, a XIX. század elején szervezkedett debreczeni polgárkatonaságot ábrázoló színes rajzot; ugyanezen katonaság század-kapitányának, Komáromy Imrének egykorú életnagyságú festett képét, régi ezüst szelencét, vésett kövű pecsétgyűrűt, játékbabát stb. Ezeken felül a közművelődési könyvtárnak 96 darab könyvet. Egyúttal ismételten kijelenteti^, hogy nagyatyjának, Sárváry Pál professornak mell-szobrát, antik szekrényét, karosszékét, fali nagy tükrét, úgy keresztanyjának Kis Orbán Jánosnénak beli, leánykori festett arcképét, rokonságának miniature mellképeit, könyvi árának bizonyos darabjait, elhunyt testvére akarata szerint is, halála esetére Debreczen város múzeumának, illetőleg közművelődési könyvtárának igéri és adományozza. Másik alapítónk: özv. dr. Legányi Gyuláné szül. Némethy Emma, ki a közművelődési könyvtárnak 396 kötetnyi, túlnyomólag orvos- és társadalomtudományi művekből álló könyvtárat ajándékozott szép szekrényével együtt néhai férje emlékére; továbbá halála utánra képtarunknak kötötte le Böhm Pál nagyobb terjedelmű olajfestményét. A vallás- és közoktatásügyi Minisztérium részéről kedves ügyelem volt Debreczen içànt az a szép márvány mellszobor, amely 7

10 8 Stróbl Alajos vésőjével Déri Frigyest ábrázolja. A szobrot letétül kaptuk és a képtár nagy termében helyeztük el, díszes faragott fa talapzaton, amelyet a város, Boros József építész rajzai szerint, Bessenyei Gyula asztalosmesterrel készíttetett 3500 kor. költséggel. városi, tanács a magyar kis plasztika két új keletű művét adta jyándékul^ Egyik Horthy Miklós kormányzó nagy relief-képe, másik Tisza István gróf emlék-plakettje. Mindkettő bronz, márványlapon. Részint anyagi értékkel is birnak azok a helyi vonatkozású művelődéstörténeti emlékek, amelyek a Kossuth-utcai régi temető Méliusz-dombjából, az ott kezdett homokbányászás állandó figyelemmel kísérése közben, mint. sírleletek kerültek napvilágra és azután múzeumunkba. XVII XVIII. században használt arany-ezüstgyűrűk, ezüstkapcsok, gombok, túinyomólag női ruhaderekak, aranycsipkék, paszomántok stb. e leletek, amelyeknek kisebb részét a homok őrzésével megbízott Hegedűs János városi alkalmazott és Fekete János állami rendőr adta be ; legnagyobb részét és legértékesebbjeit pedig Zoltai Lajos maga találta és szedegette ki omladozó sírokból. Az itteni leletekből legbecsesebb az a karneol-kővel, antik-intaglióval díszített aranygyűrű, amelyen Bornemisza János 1664" körírat olvasható. Ezt a gyűrűt tehát 1644-ben meghalt Bornemisza János nevű debreczeni főbíró viselte. Szintén érdekes lelet egy aranyozott, ezüst, vésett és türkisz-kövekkel ékesített tollforgó, amely szakasztott olyan alakú, mint a Báthory István lengyel királyé, amelyet az ezredéves kiállításon a krakói Czartoriszky-múzeum állított volt ki. Múlt évi szaporodásunkat jelentősen előmozdította a feloszlott gubacsapó ipártársulat, amely a XVIII. század első felében az ősi posztóműves céhből alakulván át, egyike Debreczen legrégibb eredetű céheinek. Salánky Mihály társulati elnök a következő céhemlékeket adta be megőrzés végett : Imre debreczeni bíró évi eredeti oklevelét, hártyán, mely átiratban megőrizte Debreczeni László és Monaki Sándor debreczeni földesurak által a gyapjúművesek részére 1395-ben kiadott szabadalmakat is; Tar Imre főbíró 1458, Szapolyai János 1509 és evi eredeti diplomáit, utóbbi átírja Corvin János évi privilégiumait, Duskás István főbíró által 1598-ban megerősített új céhszabályokat. A váradi posztóművesek évi törvényeit, eredetiben és másolatban, mindkettő hártyán. Az és évi módosított artikulusokat gyönyörű régi debreczeni aranyvirágos, hímes kötésben. Ezeken kívül 148 darab jegyzőkönyvet, határozatot, szerződést, bizonyítványt stb., melyeknek egyrésze a gubás legény társaság életére vet világosságot. Ezek túinyomólag a múlt század első felében keletkeztek. Átaladott Salánky úr továbbá két céhládát, négy hirdetőtáblát (kettő réz, kettő fa), hat darab pecsétnyomót, a legrégibb

11 9 ezüst és az 1529 évszámot viseli; e_'y szarvasbőr-zacskót és négydarab kiállítási bronzérmet, amelyet a társulat egyik érdemes és érdekes tagja nemes Bisothka István nyert kitüntetésül. A múlt évben kapott ajándékokat egyenként térszűke miatt fel nem sorolhatjuk. Az ajándékozók neveit azonban jelentésünk függelékéül betűsorban közöljük. Az összes ajándékozóknak e helyen is hálás köszönetet mondunk. Köszönettel tartozunk a helybeli napilapok szerkesztőségeinek is azért a buzgó készségért, amellyel a közönség érdeklődésének ébrentartása végett írott tájékoztató tudósításainkat közölni mindenkor szívesek voltak. * * * A múzeumi tisztviselők tevékenységéről megemlítjük még a következőket : Löfkovits Arthur múzeum igazgató a múzeumi-, Nagy József könyvtárigazgató a könyvtári ügyek előadója a felügyelő bizottság ülésein ; ugyanők számolnak a kezükhöz fentartás és gyarapítás végett kiutalványozott múzeumi-, illetőleg könyvtári előlegekről. Mindketten, tavaly Budapesten többször megfordulván, az összeköttetést személyes érintkezés által is fentartották és mélyítették a főfelügyelőséggel és könyvtári orsz. tanáccsal. Zoltai Lajos múzeumőr, tb. múzeumigazgató, teendői közé utalja a szervezeti szabályzat, az ügykezelés csaknem összes munkáját. A bizottság jegyzője is és mint ilyennek bőven van fogalmazni és másolni valója. Tavaly 262 ügyet iktatott be ; a postakönyv szerint az ajánlva küldött levelek nélkül 516 darabot expediált. A gyűjteménytárak leltári könyveibe pedig 1322 darab új szerzeményt vezetett be. Idejét, bár ezek a munkák és a gyarapítás érdekében tett különféle utánjárásai, a múzeum rendben tartása, miben neki a szolga és házmester segítenek, erősen igénybe veszik, mégis panaszolkdik, hogy a vasút és fuvar elviselhetetlen megdrágulása, a közlekedés egyéb nehézségei miatt majdnem lehetetlenné vált hosszabb kutató-kémlelő kirándulásokra vállalkoznia a környéken. Talán le is kell tennie arról a megkezdett munkájáról, hogy Debreczen vidékének történelem előtti és történelmi időkről származó emlékeit : a halmokat és pusztafalu-, puszta templomhelyeket, a helyszínén gyűjtendő adatok segítségével térképezhesse. Tavaly is már csak két ilyen irányú kisebb kirándulást tehetett. Vadász Emil gazd. felügyelő társaságában járt július 14-én Elep és Vajdalapos debreczeni pusztákon, majd szept. 19-én az ebesi gázkút kutatótelepen tartott szemlét, miután ott már előzőleg csontvázat, körülötte őrlökövet és cserepeket találtak. Ide Balogh István (mester-utcai) birtokos vitte ki. A Méliusz dombon

12 10 nyitott homokbánya figyelemmel kísérése közben leltározta a bezárt Dobozy-temető még meglevő összes síremlékeit és lemásolta azok feliratait. Ezt a munkáját a városi tanács a történelmi levéltár őrizetére bízta. Irodalmi munkássága a Debreczeni képes kalendárium szerkesztésére szorítkozott, amelynek (XXII.) évfolyamában a kórógyi Kádár dombján és a herpályi Földvár nevű őstelepeken végzett 1920., évi ásatásokat Ősteiepek Debreczen környékén" c. alatt ( ) pár rajz kíséretében ösmertette. A református nép között szintén elterjedt debreczeni Magyar Naptár évfolyama pedig Egyházi műemlékeink védelme és megbecsülése" címmel közölt tőle illusztrált értekezést. Dr. Ecsedi István tb. múzeumőr, a néprajzi osztály vezetője, r. tanár a református kollégium tanítóképzőintézetében és tagja a debreczeni református egyház presbitériumának, a néprajz tárgyi emlékeinek gyűjtésén kívül, miről már fentebb beszámoltunk, nagy buzgalommal foglalkozik a folklőr-anyag gyűjtésével. Ehhez tanítványai körében is igyekszik munkatársakat nevelni, kik között tavaly eléggé sikeres pályadíjakat tűzött ki a maga pénzéből népies babonák, gyógyító módok és koldusénekek gyűjtéséért. Debreczen vidékéről való gazdag népdal gyűjteményét felügyelete alatt most kottázza egyik helyi zeneszakértő. Sajtó alatt vannak a tiszai horgászatról és varsákról írott értekezései. Az Egyetértés című napilapnak is munkatársa lévén, abban sűrűn jelennek meg a népélet köréből ellesett megfigyelésekről készült kiáebb-nagyobb cikkei. Nagy József közművelődési könyvtárigazgató meg van bízva a városi képtár vezetésével is. Rendes tanár a kereskedő társulat polgári iskolájában. Helyi lapokban tavaly is megjelent néhány cikke főkként művészeti kérdések fejtegetéseivel. * * * A múzeumi államsegély-alapból engedélyezett előlegek terhére gyarapítás címén elment a könyv- és kézirattárnál 1890'10, az érem- és régiségtárnál 2991'20, a néprajzi tárnál 924", nép- és iparművészeti tárnál 3610', összesen 9418'30 korona. A II. tartalékalap tőkésítésére kellett fordítania a számvevőségnek 4000 koronát, a házipénztárt illette a múzeumőri állásért 800 korona. Fedezet volt korona előző évi pénztármaradvány és 16,000 korona évi rendes államsegély. A városi múzeumi segélyalapból az igazgató kezéhez utalványozott előlegekből a különböző gyűjteménytárak gyarapítására felhasználtunk 2060", posta-, iroda-, kezelés költségeire 1035"04, konzerválásra 729'70, ablakok javítására 1500", nyomtatványra (évi jelentés) különfélékre 1008'50, összesen 12,188-27

13 koronát. Teremfelvigyázók díjazására költöttünk 2752 koronát. A múzeumőr, szolga fizetését, biztosítás, fűtés, világítás költségeit, valamint a két tb. múzeumőr tiszteletdíját és a házmester bérét a két utóbbit a múzeumi városi segélyalapból közvetlenül a házipénztár fizette. Ezen kiadásokat ma még pontosan épen úgy nem ösmerjük, mint a múzeum és kultúrpalota építési alapjainak (három rendbeli alapnak) évvégi állását. Múzeumunkat az előző évhez képest jelentékenyen többen látogatták. Több volt a megnyitási napok száma is : az esztendő minden vasárnapja. Sűrűn fordultak elő hétköznapokon úgy csoportos, mint szórványos látogatások, utóbbiak leginkább vidékiek, idegenek részéről, akiket rendszerint a múzeumőrök kalauzoltak, hacsak őket egyéb dolguk nem gátolta. A történeti és néprajzi osztályt 15,637 (1920-ban 12,232), a képtárt 9173 (6648), az egész múzeumot tehát 24,810 (18,870) egyén nézte meg. Olyan szám, mely Debreczen mostani lakosságának csaknem egynegyed részét teszi. Egy-egy nyitási napra átlag 477 látogató esik. Mindhárom osztályt az egész év folyamán nyolc nagyobb társaság és különböző iskolák részéről 46 osztály nézte meg, akik előtt a múzeum őrei mindannyiszor magyarázó előadást tartottak. Kelt D^breczenben, 1922 február 1-én. * Ii Löfkovits Arthur, múzeumigazgató. Dr. Ecsedi István, tb. múzeumőr, a néprajzi osztály vezetője. Nagy József, könyvtárigazgató, mint a képtár vezetője. Zoltai Lajos, múzeumőr, tb. múzeumigazgató.

14 Betűsoros névjegyzéke azoknak, akik a múzeumot az évben ajándéktárgyakkal gyarapították : I. A könyv- és kézirattárt : Bészler Lajos 12, Darvassy Sándor 16, Debreczen város és a tiszántúli egyházkerület könyvnyomdája 426, Dézsy Lajos 28, Dr. Ecsedi István 3, Hamelin francia tábornok 3, Honvéd körletparancsnokság, Jóna István 1 1, Kiss Lajos gondnok 3, Kiss Róza és Margit 1, Kovács B. Gyuláné 4, Kurucz Bela nyomtatvány-gyűjteménnyel, Dr. Liszt Nándor 5, Területvédő Liga 34, Mondsein Jenőné 2, Nagy László erdész 37, Salamon Viktoria 3, Szabó Elek 10, Szőllős.sy Dániel 2, Tamássy László 28, Zoltai Lajos 7 darabbal. II. Szép- és iparművészeti gyűjteményt : Bakonyszegi egyház 1, Magyar János 1, Mp.ripyp.g^y darabbal. III. A régiségtárat : Antal Sándor 1, Bleier Béla 5, Csanak Jenő Debreczeni ref. ispotály 8, Dézsy Lajos 6, Éles Géza (Diósgyőr) 1, özv. Erdődy Andrásné 2. Fábrv Károly (Érmihály falva) 1, Gencsy István 1, Hadigondozó népiroda 3, Jóna János 9, Juhász István 104, Kiss Lajos gondnok 11, özv. Kovács B. Gyuláné sz. Sárváry Róza 85, Márk Endre 4, Mezey Jenő 1, Morvay Ferenc 1, Nagy József könyvtár igazg. 9, Polgári Lövész Társaság 1, Sőregi János 1, özv. Stieber Jánosné 1, Dr. Szép Lászlóné 1, Székely Ferenc 14, Dr. Szeremley Béla 4, Szilágyi László 1, Tamássy László 1, Tóth Dezső (Egyek) 1, Tóth Ferenc 1, Veress János képezdész 1, Dr. Veress Sándor 1 darabbal. IV. A néprajzi tárat : Böszörményi Imre képezdész 1, Csapó László 1, Csobán Endre 2, Ecsedi István dr. 1, Gulyás Ferenc (Egyek) 9, Katona Kálmán (Füred) 3, Molnár Jenő 1, Nagy Sándor képezdész 1, Molnár Vidor (Dorogma) 2, Pócs István (Tiszaörvény) 20, Székely Ferenc 10, Szilágyi Gábor örökösei 6 darabbal. bebreczen szabad királyi város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalatal

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003. (II.20.) ÖKT. számú R E N D E L E T E városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról A többször módosított 1990 évi LXV. törvény

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26.) Békéscsaba, 2004 1 Medgyesi Pál:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére

Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu Javaslat bérlő kijelölési jog biztosítására a Heves megyei Rendőr-főkapitányság részére Tisztelt Közgyűlés! Az Eger,

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben