Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái"

Átírás

1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: Fax: x Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Az Óra- és vizsgatervben szereplő tantárgyak leírásában a számonkérés módját (zárást) illetően egységesen szerepelnek az alábbi jelölések: kollokvium K; gyakorlati jegy GY; beszámoló B. A Tantárgyi program elején szereplő táblázat a tantárgy főbb jellemzőit (megnevezés, tanórák száma, kód, intézethez tartozás, jelleg, zárás módja és kreditértéke, felelőse és oktatói nevét ill. beosztását) tartalmazza. A tantárgy jellegén annak kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként való besorolását kell érteni. Egy adott tantárgyra vonatkozó előtanulmányi kötelezettség alatt értendő az, hogy a tantárgy felvételének előfeltételeként szükséges a kreditek előzetes (korábbi) megszerzése valamely más tárgy(ak)ból. A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és vizsgaterv szerinti sorrendben) Megjegyzés: a tantárgyak oktatásának nyelve magyar. Az idegen nyelven is oktatott tárgyak a tantárgyleírásban szerepelnek. 2

3 Tantárgy: Biológia Biology Tantárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt GM_BIO3GATN GM_BIO3GATL Rendszertechnikai és Menedzsment Műszaki Gazdaságtani Tanszék egyetemi tanár /professor Oktatók: Dr. Soós István Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 10 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a biológia tudományának szemléletmódját és a biológiai rendszerek alapvető tulajdonságait. Ismertetésre kerül a földrajzi burok ökológiai szemléletű értelmezése, a bioszféra kialakulása, az evolúció alapfogalmai, az anyag- és energia-ciklusok. A hallgatók megismerkednek a környezetvédelem legfontosabb problémáival, (túlnépesedés, globális éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség pusztulása stb.) illetve azok megoldási lehetőségeivel. A hallgatók megismerkedjenek a biológia alapvető képzéseivel, a növényi és állati sejtek alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalóival, valamint a mikroorganizmusok jelentőségeivel. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tananyag fő témakörei: - a biológia tárgyköre, szemléletmódja és fontosabb tudományterületei - az anyag élő állapotának jellemzői - az élő rendszerek kialakulásának feltételei - a bioszféra kialakulása - a földrajzi burok ökológiai szemléletű értelmezése - a törzsfejlődés és evolúció alapfogalmai - az élőlények anyagcseretípusai - az anyag- és energiaciklusok - környezetvédelmi problémák: túlnépesedés, globális éghajlatváltozás, vízszennyezés, levegőszennyezés, hulladékkezelés, a biológiai sokféleség pusztulása, biológiai invázió. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával gyakorlati feladatok megoldása alapján tehetik meg. A tantárgyhoz önállóan elkészítendő házi feladatok tartoznak, amit a hallgatók félévente személy szerint kapnak meg. 3

4 4. Évközi tanulmányi követelmények: 3 db zárthelyi dolgozat a haladási tervben rögzített időben való megírása, a szemináriumokra való felkészülés ellenőrzése röpdolgozaton keresztül, valamint a kiadott házi feladat elkészítése és határidőre történő beadása. A zárthelyi dolgozatok 50 %-os megírása, a röpdolgozatok átlagának 50 %-os elérése, illetve levelező hallgatóknak a házi feladat elfogadható módon történő benyújtása. 5. Értékelés módszere: A tantárgy előadásainak és gyakorlatainak látogatása, illetve a szemináriumi és laborgyakorlatokra történő felkészülés. Szakirodalom tanulmányozása, önálló feldolgozása. Egyéni tanulás zárthelyi és röpdolgozatokra való felkészülés. A tantárgy érdemjegyei: jeles (5) 80 % felett jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1) 50 % alatt 6. Irodalom: Kötelező: 1. Kerényi Attila (2005): Általános környezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 2. Moser Miklós - Pálmai György (2006): A környezetvédelem alapjai. - Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: 1. Kovács Margit (ed.) (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 2. Lányi György (1998): Ökológia tényről-tényre. - Környezet és Fejlődés Kiadó, Budapest. 4

5 Tantárgy neve: Fizika I. Physics I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Seres István Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert Szak, tagozat megnevezése GM_FI14GATN GM_FI14GATL Tantárgy jellege Környezetipari Rendszerek Gödöllő egyetemi docens főiskolai adjunktus / college senior lecturer Heti Összes Számonkérés Kreditpont óraszám óraszám módja műszaki menedzser, nappali kötelező GY 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: nincs A hallgatók megismerkedjenek a műszaki számítások követelményeivel és menetével, az anyagi pont jellemző mozgásformáival, a merev testre ható erőkkel, a munka, az energia, és a teljesítmény fogalmával. Ismerjék meg az energiaátalakítás elméleti és gyakorlati kérdéseit, hogyan lehet hőenergiából mechanikai munkát előállítani és viszont. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy fő témakörei: Műszaki számítások menete, az anyagi pont kinematikája. Egyenletes és egyenletesen változó egyenesvonalú és körmozgás. Foronómiai görbék. A merev test kinematikája (haladó, forgó és összetett mozgás). Az anyagi pont és a merev test kinetikáján belül hajítások, lengőmozgások, impulzus, perdület, munka teljesítmény, energia. A termodinamikai rendszer állapota, állapotjelzők. Az ideális gázok, a gáztörvények, a termikus állapotegyenlet. A gázkeverékek, Dalton törvénye, a gázkeverékek látszólagos molekulatömege, gázállandója, molhője, fajhője. A termodinamika I. főtétele, energiafüggvények, a térfogatváltozási és a technikai munka. Az ideális gázok állapotváltozásai. A körfolyamatok (Carnot, Otto, klasszikus Diesel, gyorsjárású Diesel, a kétütemű- és feltöltős motorok körfolyamata. A termodinamika II. főtétele, az állapotváltozások és körfolyamatok T-s diagramban. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Az anyagi pont mozgása, sebessége, gyorsulása számítása. Egyenesvonalú mozgások paramétereinek számítása. Körmozgások paramétereinek számítása. Foronómiai görbék szerkesztése. A sebesség, gyorsulás, erőhatások mérése. Newton törvényei, az erő és a tömeg mérése. A mozgások dinamikai értelmezéséhez kötődő számítások. A termodinamikai állapotjelzők számítása a gáztörvények alapján. A gázkeverékek fizikai jellemzőinek számítása. A fajhő és hőkapacitás meghatározása méréssel. A hőenergia mechanikai munkává történő átalakításának számítása és ábrázolása p-v diagramban. A körfolyamatok jellemzőinek (állapotjelzők, hőcsere, mechanikai munka, termikus hatásfok) számítása. 5

6 A termodinamika II. főtétele alapján az állapotváltozások és körfolyamatok szerkesztése T-s diagramban. A termikus hatásfok növelésének lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amit röpdolgozat formájában ellenőrzünk. A félévi pontszámok: 1. ZH 40 pont 2. ZH 40 pont Röpdolgozatok 20 pont Összesen: 100 pont A félév elismerésének feltétele: Legalább 40%-os eredmény elérése a felsorolt számonkérések mindegyikében. A gyakorlatokon a hiányzások száma maximum 3 alkalom. 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik. Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) Elégtelen (1) Irodalom: A tananyag az előadásokon, gyakorlatokon (szeminárium+labor), valamint egyéni tanulás során sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható szakirodalom: Kötelező: Gulyás L.: Fizika. Kari jegyzet, TSF MVK, Szarvas, Ajánlott: Holics L.: Fizika I-II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

7 Tantárgy neve: Fizika II. Physics II. GM_FI24KATN GM_FI24KATN Környezetipari Rendszerek Gödöllő Tantárgyfelelős neve: Dr. Seres István egyetemi docens Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja műszaki menedzser, nappali kötelező K 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Fizika I. Kreditpont A hallgatók megismerkedjenek az égés, a hőközlés, a gőzök, a vízelvonás, hűtés és klimatizálás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Munkájuk során felismerjék a témakörrel kapcsolatos problémákat, és képesek legyenek azok gyakorlati megoldására. Ismerkedjenek meg a villamosságtan általános elektrosztatikai alapfogalmaival, hogy azok birtokában képesek legyenek más villamos jelenségeken alapuló gépek, szerkezetek működésének megértésére. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: 3.1 A tantárgy fő témakörei Hőtermelés tüzelőanyagok égetésével, gőzképzés, gőzök állapotváltozásai, hőközlés, hőcserélők, a levegő fizikai jellemzőinek meghatározása, a nedvességtartalom és az entalpia megváltoztatásának lehetőségei, hűtőgépek, hőszivattyúk, klímaberendezések. Az elektrosztatika alapjai, egyenáramú körök elemei, áramforrások, ellenállások, kondenzátorok. Egyenáramú hálózatok törvényei: Ohm törvénye, Kirchhoff törvények. A feszültség és az áramerősség mérése. A villamos munka és teljesítmény. Mágneses alapfogalmak, állandó mágnes, a mágneses indukció és fluxus, vezetékek mágneses tere, gerjesztés, a mágneses térerősség, a mágneses permeabilitás, erőhatás mágneses térben. Mágneses körök törvényei: Ohm törvény, Kirchhoff törvények, elektromágneses indukciók. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Égésstatikai számítások, égéshő, fűtőérték meghatározása. A gőzök állapotjelzőinek meghatározása, az állapotváltozások paramétereinek számítása és ábrázolása p-v, T-s és i-s diagramokban. A hővezetéssel, hőszállítással és hősugárzással közölt hőmennyiség meghatározása, a hőátszármaztatás a gyakorlatban. A hőcserélők kiválasztása, a szükséges hőcserélő felületének kiszámítása. A levegő fizikai jellemzőinek (t sz,; i; ; t n ; p g ; x) meghatározása számítással. A levegő fizikai jellemzőinek ábrázolása i-x diagramban, vízelvonással és klimatizálással kapcsolatos feladatok megoldása. A hőszivattyúk alkalmazásának gyakorlati kérdései. Áramforrások kapcsolása, üzemi állapotainak számítása. Ellenállások, kondenzátorok kapcsolása, az eredi kiszámítása. 7

8 Egyenáramú körök összeállítása, mérések. A feszültség és az áramerősség mérése, a mérőműszer méréshatárának kiterjesztése. A mágneses jelenségek szemléltetése. Számítások mágneses körökben, a mágneses Ohm és Kirchhoff törvények alkalmazása. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amit röpdolgozat formájában ellenőrzünk. A félévi pontszámok: 1. ZH 40 pont 2. ZH 40 pont Röpdolgozatok 20 pont Összesen: 100 pont A félév elismerésének feltétele: Legalább 40%-os eredmény elérése a felsorolt számonkérések mindegyikében. A gyakorlatokon a hiányzások száma maximum 3 alkalom. 5. Az értékelés módszere: A tantárgy vizsgával zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény és a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik. A vizsgán szerezhető pontszám: 100 Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) Elégtelen (1) Irodalom: A tananyag előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom. Kötelező: Gulyás L.: Fizika. Kari jegyzet, TSF MVK, Szarvas, Ajánlott: Holics L.: Fizika I-II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 Tantárgy: Informatika I GM_IF13GATN Informatics I GM_IF13GATL Tantárgyfelelős: Dr. Szakács Attila Oktatók: Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Végh Sándor Alkalmazott Természettudományi főiskolai tanár / college professor Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 12 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására, olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. Multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. Egy operációs rendszer alapszintű kezelése, az irodai alkalmazások és az Internet felhasználó-szintű alkalmazása. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört, ill. eljárásokat, az infó-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. Képesek komplex szövegnumerikus dokumentumok készítésére, ismerik az adattárolási és -kezelési technikákat, a prezentációs technikákat használni tudják a hálózati eszközöket valamint az Internetben rejlő által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató 9

10 félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. Az első dolgozat a szorgalmi időszak nyolcadik hetére, a második az utolsó előtti hétre tervezett. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. Ez esetben a vizsgaidőszak első hetében pótlási lehetőség van. A személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében a gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak szerint történik: 51 62: elégséges 63 75: közepes 76 87: jó : jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF- SALGÓ Kft., Salgótarján, Steve Johnson: Microsoft Office 2007., Perfect-Pro Kiadó Ajánlott: 1. Gavin Ambrose, Paul Harris: Layout-Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Bártfai Barnabás: Makróhasználat Excelben. BBS-INFO Kiadó, Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Garr Reynolds: Prezentáció. HVG Kiadó,

11 Tantárgy: Matematika I MA16KATN Mathematics I MA16KATL Tantárgyfelelős: Dr. Molnár István Oktatók: Dr. Szakács Attila Dr. Molnár István Szak, tagozat Alkalmazott Természettudományi főiskolai docens / college associate professor Oktatók beosztása: főiskolai tanár / college professor főiskolai docens / college associate professor Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont Műszaki menedzser, nappali kötelező kollokvium 6 Műszaki menedzser, levelező kötelező 28 kollokvium 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók ismerkedjenek meg a matematikai analízis azon témaköreivel, amelyek szükségesek az alapvető műszaki ismeretek elsajátításához valamint a gazdasági élet összefüggéseinek és törvényszerűségeinek megértéséhez, és elősegítik a gazdaságipénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és probléma-megoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Logikai és halmazelméleti alapismeretek. A valós függvények fogalma és tulajdonságai. A számsorozat fogalma és tulajdonságai. Pénzügyi és gazdasági számítások. Függvények határértéke. Folytonos függvények. A differenciálhányados fogalma és geometriai jelentése. Differenciálható függvények vizsgálata: a monotonitás és a derivált kapcsolata. Konvex és konkáv függvények. Teljes függvényvizsgálat. Két- és többváltozós függvények. Határozatlan integrál. Integrálási szabályok. Integrálási módszerek. Határozott integrál fogalma és tulajdonságai. Improprius integrál. Kettős integrál. Fizikai alkalmazások: sebességvektor, szögsebesség, pálya-menti, centripetális és szöggyorsulás, huzal és lemez tömege, elsőrendű nyomaték, tehetetlenségi nyomaték. Mátrixok, a lineáris algebra és geometria elemei. A hallgatók megismerkednek a határérték-számítás, a differenciálszámítás és az integrálszámítás elemeivel. A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a gyakorlatban, műszaki jellegű döntések előkészítésében. 4. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma három. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 11

12 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egynyolcadának egészre kerekített értéke (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges 25 29: közepes 30 34: jó 35 40: jeles 6. Irodalom: Kötelező: 1. Dr. Szakács Attila: Gazdasági matematika 1 (Analízis). Segédlet önálló munkához. SZIE GK, Békéscsaba A Matematika a közgazdasági alapképzés számára c. sorozatból: Analízis. szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Szentelekiné Páles Ilona: Analízis feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kósa András: Útban a felsőbb matematikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, Kósa András: Kezdeti lépések a felsőbb matematikában. 1. Differenciálszámítás LSI Kiadó, Budapest, Kósa András: Matematika VI., jegyzet, GATE Ajánlott: 1. Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó,

13 Tantárgy: Matematika II Mathematics II Tantárgyfelelős: Dr. Molnár István Oktatók: Dr. Szakács Attila Dr. Molnár István GM_MA26KATN GM_MA26KATL Alkalmazott Természettudományi főiskolai docens / college associate professor Oktatók beosztása: főiskolai tanár / college professor főiskolai docens / college associate professor Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont műszaki menedzser, nappali kötelező K 6 műszaki menedzser, levelező kötelező 24 K 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Kreditpont megszerzése Matematika I. tantárgyból. A hallgatók ismerkedjenek meg a komplex számok, differenciálegyenletek és valószínűség számítás azon témaköreivel, amelyek szükségesek az alapvető műszaki ismeretek elsajátításához valamint a gazdasági élet számtalan területén megtalálható véletlen tömegjelenségek megértéséhez és elősegítik a piacgazdaságban végbemenő gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és problémamegoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Komplex számok, műveletek komplex számokkal. Közönséges differenciálegyenletek. Speciális elsőrendű differenciálegyenletek. Az n-edrendű lineáris és az állandó együtthatójú differenciálegyenlet. Skalár-vektor függvények parciális deriváltjai szélsőértéke. Első és másodrendű lineáris egyenletek. A véletlen kísérlet és a valószínűség fogalma. Klasszikus valószínűség. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. A teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Események és kísérletek függetlensége. Valószínűségi változó (diszkrét és folytonos). Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai. A valószínűségi változó jellemzői. Várható érték és szórás. Nevezetes diszkrét és nevezetes folytonos eloszlások. A hipergeometrikus, a binomiális és a Poisson eloszlás. Az egyenletes, az exponenciális eloszlás és a normális eloszlás. Két valószínűségi változó együttes eloszlása. Kovariancia, korrelációs együttható. Valószínűségi változók függetlensége. Becslő formulák a valószínűség számításban, a nagy számok törvénye. A hallgatók megismerkednek a komplex számkörrel, a differenciálegyenletek speciális témaköreivel és az integrálszámítás, valamint a valószínűség számítás fontosabb összefüggéseivel, különös tekintettel differenciálegyenletekre és a valószínűségi változóra. A megszerzett matematikai ismereteket alkalmazni tudják a gyakorlatban, a műszaki és a gazdasági döntések előkészítésében. 13

14 4. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egynyolcadának egészre kerekített értéke (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges 25 29: közepes 30 34: jó 35 40: jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. A Matematika közgazdászoknak c. sorozatból: Valószínűségszámítás, szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Valószínűségszámítás példatár, szerk. Csécs Miklós BGF, Bp Lengyel Imre, Szakács Attila: Gazdaságmatematikai és statisztikai szakszótár, Líceum Kiadó, Eger, Ajánlott: 1. Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó, Matematika II. Jegyzet és feladatgyűjtemény (Segédlet belső használatra). Összeállította: dr. Patay Zoltán TSF GFK,

15 Tantárgy: Mechanika I. Mechanics I. Tantárgyfelelős: Dr. Gelencsér Endre GM_ME15GATN GM_ME15GATL Mechanikai és Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék Gödöllő egyetemi tanár /professor Oktatók: Dr. Leszkó Róbert Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Fizika I-II. A hallgatók megismerkedjenek a statika alapfogalmaival, az egyensúlyi erőrendszerekkel, valamint a síkbeli szerkezetek elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint legyenek jártasak a súrlódással kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok megoldásában. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján, a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával számpéldák és mérések alapján tehetik meg. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy fő témakörei: Statika. Alapfogalmak. Szerkezetek terhelései: erő, erőpár, nyomaték fogalma, jellemzői. Síkbeli erőrendszerek. Műveletek síkbeli erőrendszerekkel. Merev testek statikája. Egyensúlyi erőrendszerek. Megtámasztások. Egyszerű tartók. Egyensúlyi feltételek. Támasztó erők meghatározása. Síkbeli összetett szerkezetek egyensúlya. Rudak igénybevétele. A rudakban ébredő erők és megoszlásuk. Igénybevételek fajtái, jellemzői. Igénybevételi ábrák. Súrlódás. A súrlódás alaptörvénye. Súrlódás sík felületek között. Csapsúrlódás. Gördülő testek gördülési ellenállása. Kötélsúrlódás. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: - Eredő erők meghatározása szerkesztéssel és számítással. - Erők mérési módszerei, eszközei. Mérési gyakorlat. - Egyszerű tartókkal kapcsolatos számítások. - Tartók egyensúlyával kapcsolatos mérési gyakorlat. - Igénybevétellel kapcsolatos számítások tartóknál és rudaknál. - Igénybevételek vizsgálata méréssel. Deformációs kísérletek tartókkal. - A Hooke-törvény szemléltetése. Rugalmassági modulus mérése. 15

16 - Rugó állandó felvétele méréssel. -A Coulomb-törvény szemléltetése. Nyugalmi és csúszósurlódási tényező meghatározása méréssel különböző anyagpárokra. -Gördülési ellenállás szemléltetése. Mérési gyakorlat gördülési ellenállás meghatározására. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amelyet röpdolgozat formájában ellenőrizünk. 2 db személyre szólóan kiadott feladat megoldása, határidőre történő beadása. A félév elismerésének feltétele az átlagosan 50 %-os teljesítmény elérése. A teljesítmény mérésének módszere: T ZH1% ZH 2% F1% F 2% 4 % 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik: Jeles (5) T > 80 % Jó (4) T = % Közepes (3) T = % Elégséges (2) T = % Elégtelen (1) T < 50 % 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom: Kötelező: 1. Agárdy Gyula Lublóy László: Mechanika I. Statika. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. 2. Égert János Pere Balázs: Mechanika. Statika. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. Ajánlott: 1. Csizmadia B.-Nándori E.: Mechanika mérnököknek. Statika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Steiger-Sieghart-Glauningen: Műszaki mechanika. I-II. kötet. B+V Műszaki Könyvkiadó, Bp S. Falk: Műszaki mechanika I-III. Műszaki Könyvkiadó, Bp

17 Tantárgy neve: Mechanika II. Mechanics II. GM_ME26KATN GM_ME26KATL Mechanikai és Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék Gödöllő egyetemi tanár /professor Tantárgyfelelős neve: Dr. Gelencsér Endre Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés megnevezése jellege óraszám óraszám módja műszaki menedzser, nappali kötelező K 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Mechanika I. Kreditpont A hallgatók megismerkedjenek a szilárdságtan, a kinetika és kinematika alapfogalmaival, a szilárdságtani méretezés alapelveivel, legyenek alapszinten jártasak gyakorlati feladatok megoldásában. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján, a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával számpéldák és mérések alapján tehetik meg. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: 3.1 A tantárgy fő témakörei: Szilárdságtan Alapfogalmak Húzó és nyomó igénybevétel Alakváltozási munka Szakítószilárdság Hőtágulás termikus feszültségek Hajlító igénybevétel Csúsztató igénybevétel nyírás Csavaró igénybevétel Összetett igénybevételek Kinematika Mozgásmódok Mozgásformák, mozgásjellemzők A mozgásfüggvények Kinetika A dinamika alaptörvénye Forgó testek kinetikája Munka és energia Teljesítmény és hatásfok Impulzus és perdület Ütközés A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Egyszerű igénybevételek számítása Deformációs számítások Szakítódiagram felvétele, szakítószilárdság meghatározása Hőtágulással kapcsolatos számítások Összetett igénybevételek számítása 17

18 Egyszerű alkatrészek méretezése Számolás mozgásjellemzőkkel Mozgásfüggvények analízise Munka és teljesítmény számítása Hatásfok számítása 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amelyet röpdolgozat formájában ellenőrizünk. 2 db személyre szólóan kiadott feladat megoldása, határidőre történő beadása. A félév elismerésének feltétele az átlagosan 50 %-os teljesítmény elérése. A teljesítmény mérésének módszere: ZH1% ZH 2% F1% F 2% T % 4 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik: Jeles (5) T > 80 % Jó (4) T = % Közepes (3) T = % Elégséges (2) T = % Elégtelen (1) T < 50 % 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom: Kötelező: 1. Égert János Jezsó Károly: Mechanika. Szilárdságtan. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. Ajánlott: 1. Csizmadia B. - Nándori E.: Mechanika mérnököknek. Szilárdságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Steger-Sieghart-Glauningen: Műszaki mechanika. I-II. kötet. B+V Kiadó - Műszaki Könyvkiadó, Bp S.Falk: Műszaki mechanika I-III. Műszaki Könyvkiadó, Bp

19 Tantárgy: Műszaki alapismeretek Tantárgyfelelős: Dr. Kiss Péter GM_MUA5GMVN GM_MUA5GMVL Folyamatmérnöki Intézet Gödöllő egyetemi docens / associate professor Oktatók: Végh Sándor Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: - Fizika I. A tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a hallgatók a műszaki gyakorlatban használt fémes és nem fémes szerkezeti anyagok előállítását, fontosabb tulajdonságait, felhasználását megismerjék, a gépek és műszaki berendezések szerkezeti felépítését alkotó különböző gépelemek működési elvét megértsék és előállításukhoz használt anyagok tulajdonságainak ismeretében a méretezési elveket, módszereket elsajátítsák. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy főbb témakörei: Anyagismeret: Anyagok felosztása, csoportosítása. Anyagjellemzők. Fémes szerkezeti anyagok. Anyagvizsgálati módszerek. Nyersvas előállítása. Acélok felosztása, jellemzői acélgyártás alapjai. Acélok hőkezelése. Egyéb fémek és ötvözetek. Nemfémes szerkezeti anyagok. Műanyagok jellemzői és felhasználása. Gépészeti üzemanyagok. Benzin, gázolaj, kenőanyagok jellemzői. Gépelemek: Gépelemek csoportosítása. Kötőgépeleme, szegecs és csavarkötések kialakítása, alkalmazási területei. Sikló és golyóscsapágyak szerkezeti kialakítása, alkalmazása. Alak és erőzáró tengelykötések felépítése, működése és alkalmazása. Forgást közvetítő gépelemek, tengelykapcsolók kialakítása működése és alkalmazása. Fogaskerekek kialakítása, típusai jellemzői és alkalmazásuk. Szíjhajtások és lánchajtások jellemzői, kialakítása és alkalmazása. Rugók, csövek, csőkötések, szerelvények kialakítása és alkalmazása. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: - Fémes szerkezeti anyagok bemutatása. - Anyagjellemzők vizsgálati módszereinek bemutatása, végrehajtása. - Nemfémes szerkezeti anyagok bemutatása, alkalmazási példák megismerése. - Gépészeti üzemanyagok tulajdonságainak vizsgálata, lobbanáspont-, viszkozitás- és egyéb mérések bemutatása, végrehajtása. - Kötőgépelemek bemutatása, szegecskötés végrehajtása. - Számpéldák a kötőgépelemek témaköréből. - Csapágyak, alak és erőzáró kötések bemutatása, méretezési számpéldák. - Tengelykapcsolók bemutatása, méretezési számpéldák. - Fogaskerekek típusainak bemutatása, méretezési számpéldák. - Szíj- és lánchajtások bemutatása, méretezése. - Rugók, csövek és szerelvények bemutatása, méretezése. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A szorgalmi időszakban két darab zárthelyi dolgozat eredményes megírása a 6-7. héten és a héten. Szemináriumi és laborgyakorlatokra az elméleti anyagrészből történő felkészülés, amit az aktivitás alapján pontokkal értékelünk. A félév során két évfolyamfeladat elkészítése és határidőre történő beadása. A félév aláírás feltétele a megszerezhető pontszámok legalább 50%-os teljesítése. 19

20 Szorgalmi időszakban: I. Zárthelyi dolgozat 25 pont II. Zárthelyi dolgozat 25 pont I. Feladat 10 pont II. Feladat 10 pont Órai munka 10 pont összesen 80 pont Hiányzás igazolt max. 3 alkalommal Zárthelyik együttes pontértéke min. 25 pont Feladatok határidőre történő beadása Feladatok egyenkénti pontszáma min. 6 pont Szorgalmi időszak min. pontszáma 41 pont 5. Az értékelés módszere: Vizsgaidőszakban, kollokviumon: 1. Számpélda megoldás 10 pont 2. Elméleti kérdések (15 db) 30 pont 3. Írásbeli tételkérdés 40 pont 4. Szóbeli tételkérdés 40 pont összesen 120 pont A számpélda (1) és az elméleti összefüggés (2) kérdéskört legalább 30 pontra kell teljesíteni a további kérdések húzásához. Összesen elérhető pontszám 200 pont Az összpontszámból elérhető érdemjegy jeles jó közepes elégséges elégtelen pont pont pont pont pont 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor+bemutatóterem) sajátítható el. A tanuláshoz felhasznált irodalom: Kötelező: 1. Pék L.: Anyagszerkezettan és anyagismeret. Dinasztia Kiadó, Bp p. 2. Zsáry Á.: Gépelemek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Zsáry Á.: Gépelemek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: 1. Márton T.-Plósz A.-Vincze I.: Anyag- és gyártásismeret. Képzőművészeti Kiadó, Bp Gillemot L. (szerk.): Fémek technológiája. Műszaki Kiadó, Budapest, Zarkóczky B.: Metallográfia és anyagvizsgálat. Tankönyvkiadó, Budapest,

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI A szakért felelős oktató: Dr. Szakács Attila főiskolai tanár

Részletesebben

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK Szent István Egyetem Gazdasági Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI A szakért

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái Szent István Egyetem Gazdasági Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodás és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2009/2010. tanév Szent István Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái Szent István Egyetem Gazdasági Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2010/2011. tanév Szent István Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató Gazdálkodási és menedzsment alapszak Nappali tagozat Döntési módszerek Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1 Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Döntési módszerek. D Kontaktórák száma/hét:

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: MECHANIKA II. (Szilárdságtan) Tárgykód: PMKSTNE143 Heti óraszám 1 : 2 ea, 4/2 gy, 0 lab Kreditpont: 7 / 5 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc., Gépészmérnök

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Operációkutatás. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Operációkutatás. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Operációkutatás tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Operációkutatás Tanszék: BGF Módszertani Intézeti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: LEMAT205 ELMÉLET 9+0 GYAKORLAT 0+5

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Tantervkészítés alapjai Tárgykód: RMILB135, Műszaki Fizika I (villamosságtan) Heti óraszám 1 : 10 ea, 5 gy, 0 lab Kreditpont: 4 Szak(ok)/ típus 2 : Mérnök

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 12 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató 2012/2013 II. félév 1 Tantárgy

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények PPKE ITK, 2014/2015 tanév I. félév Tantárgyi adatok és követelmények Tantárgy neve: Óraszám: Lineáris algebra 2 óra előadás, kedd, 8-10, Simonyi terem 2 óra gyakorlat Honlap: digitus.itk.ppke.hu/~b_novak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 2. TANTÁRGY KÓDJA, ÓRASZÁMA: NMGAG013 ELMÉLET

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés TEEL1K0MPZC BsC III. évfolyam Pénzügy és számvitel szak Számviteli szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés 2016/2017 I. félév A tantárgy oktatásának célja A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet 2009/2010. tanév I. félév FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ 1. Általános adatok 1.1. A tantárgy címe és kódja(i): Anyagismeret

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA

Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. Győr, 2010 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK ALKALMAZOTT

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben