Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái"

Átírás

1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: Fax: x Műszaki menedzser alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Az Óra- és vizsgatervben szereplő tantárgyak leírásában a számonkérés módját (zárást) illetően egységesen szerepelnek az alábbi jelölések: kollokvium K; gyakorlati jegy GY; beszámoló B. A Tantárgyi program elején szereplő táblázat a tantárgy főbb jellemzőit (megnevezés, tanórák száma, kód, intézethez tartozás, jelleg, zárás módja és kreditértéke, felelőse és oktatói nevét ill. beosztását) tartalmazza. A tantárgy jellegén annak kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként való besorolását kell érteni. Egy adott tantárgyra vonatkozó előtanulmányi kötelezettség alatt értendő az, hogy a tantárgy felvételének előfeltételeként szükséges a kreditek előzetes (korábbi) megszerzése valamely más tárgy(ak)ból. A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és vizsgaterv szerinti sorrendben) Megjegyzés: a tantárgyak oktatásának nyelve magyar. Az idegen nyelven is oktatott tárgyak a tantárgyleírásban szerepelnek. 2

3 Tantárgy: Biológia Biology Tantárgyfelelős: Dr. Szentpétery Zsolt GM_BIO3GATN GM_BIO3GATL Rendszertechnikai és Menedzsment Műszaki Gazdaságtani Tanszék egyetemi tanár /professor Oktatók: Dr. Soós István Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 10 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a biológia tudományának szemléletmódját és a biológiai rendszerek alapvető tulajdonságait. Ismertetésre kerül a földrajzi burok ökológiai szemléletű értelmezése, a bioszféra kialakulása, az evolúció alapfogalmai, az anyag- és energia-ciklusok. A hallgatók megismerkednek a környezetvédelem legfontosabb problémáival, (túlnépesedés, globális éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség pusztulása stb.) illetve azok megoldási lehetőségeivel. A hallgatók megismerkedjenek a biológia alapvető képzéseivel, a növényi és állati sejtek alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalóival, valamint a mikroorganizmusok jelentőségeivel. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tananyag fő témakörei: - a biológia tárgyköre, szemléletmódja és fontosabb tudományterületei - az anyag élő állapotának jellemzői - az élő rendszerek kialakulásának feltételei - a bioszféra kialakulása - a földrajzi burok ökológiai szemléletű értelmezése - a törzsfejlődés és evolúció alapfogalmai - az élőlények anyagcseretípusai - az anyag- és energiaciklusok - környezetvédelmi problémák: túlnépesedés, globális éghajlatváltozás, vízszennyezés, levegőszennyezés, hulladékkezelés, a biológiai sokféleség pusztulása, biológiai invázió. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával gyakorlati feladatok megoldása alapján tehetik meg. A tantárgyhoz önállóan elkészítendő házi feladatok tartoznak, amit a hallgatók félévente személy szerint kapnak meg. 3

4 4. Évközi tanulmányi követelmények: 3 db zárthelyi dolgozat a haladási tervben rögzített időben való megírása, a szemináriumokra való felkészülés ellenőrzése röpdolgozaton keresztül, valamint a kiadott házi feladat elkészítése és határidőre történő beadása. A zárthelyi dolgozatok 50 %-os megírása, a röpdolgozatok átlagának 50 %-os elérése, illetve levelező hallgatóknak a házi feladat elfogadható módon történő benyújtása. 5. Értékelés módszere: A tantárgy előadásainak és gyakorlatainak látogatása, illetve a szemináriumi és laborgyakorlatokra történő felkészülés. Szakirodalom tanulmányozása, önálló feldolgozása. Egyéni tanulás zárthelyi és röpdolgozatokra való felkészülés. A tantárgy érdemjegyei: jeles (5) 80 % felett jó (4) % közepes (3) % elégséges (2) % elégtelen (1) 50 % alatt 6. Irodalom: Kötelező: 1. Kerényi Attila (2005): Általános környezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 2. Moser Miklós - Pálmai György (2006): A környezetvédelem alapjai. - Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: 1. Kovács Margit (ed.) (1975): A környezetvédelem biológiai alapjai. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 2. Lányi György (1998): Ökológia tényről-tényre. - Környezet és Fejlődés Kiadó, Budapest. 4

5 Tantárgy neve: Fizika I. Physics I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Seres István Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert Szak, tagozat megnevezése GM_FI14GATN GM_FI14GATL Tantárgy jellege Környezetipari Rendszerek Gödöllő egyetemi docens főiskolai adjunktus / college senior lecturer Heti Összes Számonkérés Kreditpont óraszám óraszám módja műszaki menedzser, nappali kötelező GY 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: nincs A hallgatók megismerkedjenek a műszaki számítások követelményeivel és menetével, az anyagi pont jellemző mozgásformáival, a merev testre ható erőkkel, a munka, az energia, és a teljesítmény fogalmával. Ismerjék meg az energiaátalakítás elméleti és gyakorlati kérdéseit, hogyan lehet hőenergiából mechanikai munkát előállítani és viszont. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy fő témakörei: Műszaki számítások menete, az anyagi pont kinematikája. Egyenletes és egyenletesen változó egyenesvonalú és körmozgás. Foronómiai görbék. A merev test kinematikája (haladó, forgó és összetett mozgás). Az anyagi pont és a merev test kinetikáján belül hajítások, lengőmozgások, impulzus, perdület, munka teljesítmény, energia. A termodinamikai rendszer állapota, állapotjelzők. Az ideális gázok, a gáztörvények, a termikus állapotegyenlet. A gázkeverékek, Dalton törvénye, a gázkeverékek látszólagos molekulatömege, gázállandója, molhője, fajhője. A termodinamika I. főtétele, energiafüggvények, a térfogatváltozási és a technikai munka. Az ideális gázok állapotváltozásai. A körfolyamatok (Carnot, Otto, klasszikus Diesel, gyorsjárású Diesel, a kétütemű- és feltöltős motorok körfolyamata. A termodinamika II. főtétele, az állapotváltozások és körfolyamatok T-s diagramban. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Az anyagi pont mozgása, sebessége, gyorsulása számítása. Egyenesvonalú mozgások paramétereinek számítása. Körmozgások paramétereinek számítása. Foronómiai görbék szerkesztése. A sebesség, gyorsulás, erőhatások mérése. Newton törvényei, az erő és a tömeg mérése. A mozgások dinamikai értelmezéséhez kötődő számítások. A termodinamikai állapotjelzők számítása a gáztörvények alapján. A gázkeverékek fizikai jellemzőinek számítása. A fajhő és hőkapacitás meghatározása méréssel. A hőenergia mechanikai munkává történő átalakításának számítása és ábrázolása p-v diagramban. A körfolyamatok jellemzőinek (állapotjelzők, hőcsere, mechanikai munka, termikus hatásfok) számítása. 5

6 A termodinamika II. főtétele alapján az állapotváltozások és körfolyamatok szerkesztése T-s diagramban. A termikus hatásfok növelésének lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amit röpdolgozat formájában ellenőrzünk. A félévi pontszámok: 1. ZH 40 pont 2. ZH 40 pont Röpdolgozatok 20 pont Összesen: 100 pont A félév elismerésének feltétele: Legalább 40%-os eredmény elérése a felsorolt számonkérések mindegyikében. A gyakorlatokon a hiányzások száma maximum 3 alkalom. 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik. Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) Elégtelen (1) Irodalom: A tananyag az előadásokon, gyakorlatokon (szeminárium+labor), valamint egyéni tanulás során sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható szakirodalom: Kötelező: Gulyás L.: Fizika. Kari jegyzet, TSF MVK, Szarvas, Ajánlott: Holics L.: Fizika I-II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

7 Tantárgy neve: Fizika II. Physics II. GM_FI24KATN GM_FI24KATN Környezetipari Rendszerek Gödöllő Tantárgyfelelős neve: Dr. Seres István egyetemi docens Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja műszaki menedzser, nappali kötelező K 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Fizika I. Kreditpont A hallgatók megismerkedjenek az égés, a hőközlés, a gőzök, a vízelvonás, hűtés és klimatizálás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Munkájuk során felismerjék a témakörrel kapcsolatos problémákat, és képesek legyenek azok gyakorlati megoldására. Ismerkedjenek meg a villamosságtan általános elektrosztatikai alapfogalmaival, hogy azok birtokában képesek legyenek más villamos jelenségeken alapuló gépek, szerkezetek működésének megértésére. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: 3.1 A tantárgy fő témakörei Hőtermelés tüzelőanyagok égetésével, gőzképzés, gőzök állapotváltozásai, hőközlés, hőcserélők, a levegő fizikai jellemzőinek meghatározása, a nedvességtartalom és az entalpia megváltoztatásának lehetőségei, hűtőgépek, hőszivattyúk, klímaberendezések. Az elektrosztatika alapjai, egyenáramú körök elemei, áramforrások, ellenállások, kondenzátorok. Egyenáramú hálózatok törvényei: Ohm törvénye, Kirchhoff törvények. A feszültség és az áramerősség mérése. A villamos munka és teljesítmény. Mágneses alapfogalmak, állandó mágnes, a mágneses indukció és fluxus, vezetékek mágneses tere, gerjesztés, a mágneses térerősség, a mágneses permeabilitás, erőhatás mágneses térben. Mágneses körök törvényei: Ohm törvény, Kirchhoff törvények, elektromágneses indukciók. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Égésstatikai számítások, égéshő, fűtőérték meghatározása. A gőzök állapotjelzőinek meghatározása, az állapotváltozások paramétereinek számítása és ábrázolása p-v, T-s és i-s diagramokban. A hővezetéssel, hőszállítással és hősugárzással közölt hőmennyiség meghatározása, a hőátszármaztatás a gyakorlatban. A hőcserélők kiválasztása, a szükséges hőcserélő felületének kiszámítása. A levegő fizikai jellemzőinek (t sz,; i; ; t n ; p g ; x) meghatározása számítással. A levegő fizikai jellemzőinek ábrázolása i-x diagramban, vízelvonással és klimatizálással kapcsolatos feladatok megoldása. A hőszivattyúk alkalmazásának gyakorlati kérdései. Áramforrások kapcsolása, üzemi állapotainak számítása. Ellenállások, kondenzátorok kapcsolása, az eredi kiszámítása. 7

8 Egyenáramú körök összeállítása, mérések. A feszültség és az áramerősség mérése, a mérőműszer méréshatárának kiterjesztése. A mágneses jelenségek szemléltetése. Számítások mágneses körökben, a mágneses Ohm és Kirchhoff törvények alkalmazása. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amit röpdolgozat formájában ellenőrzünk. A félévi pontszámok: 1. ZH 40 pont 2. ZH 40 pont Röpdolgozatok 20 pont Összesen: 100 pont A félév elismerésének feltétele: Legalább 40%-os eredmény elérése a felsorolt számonkérések mindegyikében. A gyakorlatokon a hiányzások száma maximum 3 alkalom. 5. Az értékelés módszere: A tantárgy vizsgával zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény és a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik. A vizsgán szerezhető pontszám: 100 Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) Elégtelen (1) Irodalom: A tananyag előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom. Kötelező: Gulyás L.: Fizika. Kari jegyzet, TSF MVK, Szarvas, Ajánlott: Holics L.: Fizika I-II., Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 Tantárgy: Informatika I GM_IF13GATN Informatics I GM_IF13GATL Tantárgyfelelős: Dr. Szakács Attila Oktatók: Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Végh Sándor Alkalmazott Természettudományi főiskolai tanár / college professor Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 12 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására, olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. Multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. Egy operációs rendszer alapszintű kezelése, az irodai alkalmazások és az Internet felhasználó-szintű alkalmazása. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört, ill. eljárásokat, az infó-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. Képesek komplex szövegnumerikus dokumentumok készítésére, ismerik az adattárolási és -kezelési technikákat, a prezentációs technikákat használni tudják a hálózati eszközöket valamint az Internetben rejlő által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató 9

10 félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. Az első dolgozat a szorgalmi időszak nyolcadik hetére, a második az utolsó előtti hétre tervezett. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. Ez esetben a vizsgaidőszak első hetében pótlási lehetőség van. A személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében a gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak szerint történik: 51 62: elégséges 63 75: közepes 76 87: jó : jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF- SALGÓ Kft., Salgótarján, Steve Johnson: Microsoft Office 2007., Perfect-Pro Kiadó Ajánlott: 1. Gavin Ambrose, Paul Harris: Layout-Kiadványtervezés. Kossuth Kiadó, Bártfai Barnabás: Makróhasználat Excelben. BBS-INFO Kiadó, Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Garr Reynolds: Prezentáció. HVG Kiadó,

11 Tantárgy: Matematika I MA16KATN Mathematics I MA16KATL Tantárgyfelelős: Dr. Molnár István Oktatók: Dr. Szakács Attila Dr. Molnár István Szak, tagozat Alkalmazott Természettudományi főiskolai docens / college associate professor Oktatók beosztása: főiskolai tanár / college professor főiskolai docens / college associate professor Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont Műszaki menedzser, nappali kötelező kollokvium 6 Műszaki menedzser, levelező kötelező 28 kollokvium 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Nincs. A hallgatók ismerkedjenek meg a matematikai analízis azon témaköreivel, amelyek szükségesek az alapvető műszaki ismeretek elsajátításához valamint a gazdasági élet összefüggéseinek és törvényszerűségeinek megértéséhez, és elősegítik a gazdaságipénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és probléma-megoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: Logikai és halmazelméleti alapismeretek. A valós függvények fogalma és tulajdonságai. A számsorozat fogalma és tulajdonságai. Pénzügyi és gazdasági számítások. Függvények határértéke. Folytonos függvények. A differenciálhányados fogalma és geometriai jelentése. Differenciálható függvények vizsgálata: a monotonitás és a derivált kapcsolata. Konvex és konkáv függvények. Teljes függvényvizsgálat. Két- és többváltozós függvények. Határozatlan integrál. Integrálási szabályok. Integrálási módszerek. Határozott integrál fogalma és tulajdonságai. Improprius integrál. Kettős integrál. Fizikai alkalmazások: sebességvektor, szögsebesség, pálya-menti, centripetális és szöggyorsulás, huzal és lemez tömege, elsőrendű nyomaték, tehetetlenségi nyomaték. Mátrixok, a lineáris algebra és geometria elemei. A hallgatók megismerkednek a határérték-számítás, a differenciálszámítás és az integrálszámítás elemeivel. A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a gyakorlatban, műszaki jellegű döntések előkészítésében. 4. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma három. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 11

12 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egynyolcadának egészre kerekített értéke (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges 25 29: közepes 30 34: jó 35 40: jeles 6. Irodalom: Kötelező: 1. Dr. Szakács Attila: Gazdasági matematika 1 (Analízis). Segédlet önálló munkához. SZIE GK, Békéscsaba A Matematika a közgazdasági alapképzés számára c. sorozatból: Analízis. szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Szentelekiné Páles Ilona: Analízis feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kósa András: Útban a felsőbb matematikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, Kósa András: Kezdeti lépések a felsőbb matematikában. 1. Differenciálszámítás LSI Kiadó, Budapest, Kósa András: Matematika VI., jegyzet, GATE Ajánlott: 1. Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó,

13 Tantárgy: Matematika II Mathematics II Tantárgyfelelős: Dr. Molnár István Oktatók: Dr. Szakács Attila Dr. Molnár István GM_MA26KATN GM_MA26KATL Alkalmazott Természettudományi főiskolai docens / college associate professor Oktatók beosztása: főiskolai tanár / college professor főiskolai docens / college associate professor Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditmegnevezése jellege óraszám óraszám módja pont műszaki menedzser, nappali kötelező K 6 műszaki menedzser, levelező kötelező 24 K 6 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: Kreditpont megszerzése Matematika I. tantárgyból. A hallgatók ismerkedjenek meg a komplex számok, differenciálegyenletek és valószínűség számítás azon témaköreivel, amelyek szükségesek az alapvető műszaki ismeretek elsajátításához valamint a gazdasági élet számtalan területén megtalálható véletlen tömegjelenségek megértéséhez és elősegítik a piacgazdaságban végbemenő gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalát. Az oktatás fontos célja a tiszta fogalmi rendszer kialakítása, a hallgatók logikus gondolkodási készségének és problémamegoldási képességének fejlesztése, a gyakorlati alkalmazásokba való betekintés. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Komplex számok, műveletek komplex számokkal. Közönséges differenciálegyenletek. Speciális elsőrendű differenciálegyenletek. Az n-edrendű lineáris és az állandó együtthatójú differenciálegyenlet. Skalár-vektor függvények parciális deriváltjai szélsőértéke. Első és másodrendű lineáris egyenletek. A véletlen kísérlet és a valószínűség fogalma. Klasszikus valószínűség. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. A teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Események és kísérletek függetlensége. Valószínűségi változó (diszkrét és folytonos). Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai. A valószínűségi változó jellemzői. Várható érték és szórás. Nevezetes diszkrét és nevezetes folytonos eloszlások. A hipergeometrikus, a binomiális és a Poisson eloszlás. Az egyenletes, az exponenciális eloszlás és a normális eloszlás. Két valószínűségi változó együttes eloszlása. Kovariancia, korrelációs együttható. Valószínűségi változók függetlensége. Becslő formulák a valószínűség számításban, a nagy számok törvénye. A hallgatók megismerkednek a komplex számkörrel, a differenciálegyenletek speciális témaköreivel és az integrálszámítás, valamint a valószínűség számítás fontosabb összefüggéseivel, különös tekintettel differenciálegyenletekre és a valószínűségi változóra. A megszerzett matematikai ismereteket alkalmazni tudják a gyakorlatban, a műszaki és a gazdasági döntések előkészítésében. 13

14 4. Évközi tanulmányi követelmények A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező. Beszámoló személyre szóló feladatokról és zárthelyi dolgozaton nyújtott legalább 30%-os teljesítmény. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak és egy zárthelyi dolgozatot írnak. Az elvégzett munkáról a hallgató írásban (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 12) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyin elért pontszám (maximum: 30). 5. Értékelés módszere: A kollokvium írásbeli vizsga. E vizsgán a hallgató ún. hozott pontokkal indul, melyeket félévközi munkájának, ill. zárthelyin elért teljesítményének függvényében szerzett. A hozott pontokat a félévközi teljesítmény szerinti pontszám egynyolcadának egészre kerekített értéke (max. 5 pont) képezi. Az írásbeli vizsgán (időtartama 100 perc) feladatok megoldására kerül sor; egy-egy feladat kapcsán azonban felvetődhet elméleti jellegű (fogalmi szintű) kérdés is. A vizsgadolgozat értékelése: Elégtelen vizsgajegyet kap az a hallgató, aki dolgozata által a maximálisan elérhető pontszám (40) felénél kevesebbet szerez. Ha dolgozata által a hallgató legalább 20 pontot szerez, akkor elért összteljesítménye (dolgozat általi pontok + hozott pontok ) alapján az alábbi minősítési skála szerinti vizsgajegyet kapja: 20 24: elégséges 25 29: közepes 30 34: jó 35 40: jeles. 6. Irodalom: Kötelező: 1. A Matematika közgazdászoknak c. sorozatból: Valószínűségszámítás, szerk. Dr. Csernyák László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Valószínűségszámítás példatár, szerk. Csécs Miklós BGF, Bp Lengyel Imre, Szakács Attila: Gazdaságmatematikai és statisztikai szakszótár, Líceum Kiadó, Eger, Ajánlott: 1. Sydsaeter K., Hammond P. Matematika közgazdászoknak. Aula, Bp., Dr. Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok, Perfekt, Bp, Dr. Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó, Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar Kiadó, Matematika II. Jegyzet és feladatgyűjtemény (Segédlet belső használatra). Összeállította: dr. Patay Zoltán TSF GFK,

15 Tantárgy: Mechanika I. Mechanics I. Tantárgyfelelős: Dr. Gelencsér Endre GM_ME15GATN GM_ME15GATL Mechanikai és Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék Gödöllő egyetemi tanár /professor Oktatók: Dr. Leszkó Róbert Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Fizika I-II. A hallgatók megismerkedjenek a statika alapfogalmaival, az egyensúlyi erőrendszerekkel, valamint a síkbeli szerkezetek elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint legyenek jártasak a súrlódással kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok megoldásában. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján, a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával számpéldák és mérések alapján tehetik meg. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy fő témakörei: Statika. Alapfogalmak. Szerkezetek terhelései: erő, erőpár, nyomaték fogalma, jellemzői. Síkbeli erőrendszerek. Műveletek síkbeli erőrendszerekkel. Merev testek statikája. Egyensúlyi erőrendszerek. Megtámasztások. Egyszerű tartók. Egyensúlyi feltételek. Támasztó erők meghatározása. Síkbeli összetett szerkezetek egyensúlya. Rudak igénybevétele. A rudakban ébredő erők és megoszlásuk. Igénybevételek fajtái, jellemzői. Igénybevételi ábrák. Súrlódás. A súrlódás alaptörvénye. Súrlódás sík felületek között. Csapsúrlódás. Gördülő testek gördülési ellenállása. Kötélsúrlódás. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: - Eredő erők meghatározása szerkesztéssel és számítással. - Erők mérési módszerei, eszközei. Mérési gyakorlat. - Egyszerű tartókkal kapcsolatos számítások. - Tartók egyensúlyával kapcsolatos mérési gyakorlat. - Igénybevétellel kapcsolatos számítások tartóknál és rudaknál. - Igénybevételek vizsgálata méréssel. Deformációs kísérletek tartókkal. - A Hooke-törvény szemléltetése. Rugalmassági modulus mérése. 15

16 - Rugó állandó felvétele méréssel. -A Coulomb-törvény szemléltetése. Nyugalmi és csúszósurlódási tényező meghatározása méréssel különböző anyagpárokra. -Gördülési ellenállás szemléltetése. Mérési gyakorlat gördülési ellenállás meghatározására. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amelyet röpdolgozat formájában ellenőrizünk. 2 db személyre szólóan kiadott feladat megoldása, határidőre történő beadása. A félév elismerésének feltétele az átlagosan 50 %-os teljesítmény elérése. A teljesítmény mérésének módszere: T ZH1% ZH 2% F1% F 2% 4 % 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik: Jeles (5) T > 80 % Jó (4) T = % Közepes (3) T = % Elégséges (2) T = % Elégtelen (1) T < 50 % 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom: Kötelező: 1. Agárdy Gyula Lublóy László: Mechanika I. Statika. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. 2. Égert János Pere Balázs: Mechanika. Statika. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. Ajánlott: 1. Csizmadia B.-Nándori E.: Mechanika mérnököknek. Statika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Steiger-Sieghart-Glauningen: Műszaki mechanika. I-II. kötet. B+V Műszaki Könyvkiadó, Bp S. Falk: Műszaki mechanika I-III. Műszaki Könyvkiadó, Bp

17 Tantárgy neve: Mechanika II. Mechanics II. GM_ME26KATN GM_ME26KATL Mechanikai és Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék Gödöllő egyetemi tanár /professor Tantárgyfelelős neve: Dr. Gelencsér Endre Oktató neve: Dr. Leszkó Róbert főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat Tantárgy Heti Összes Számonkérés megnevezése jellege óraszám óraszám módja műszaki menedzser, nappali kötelező K 4 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 K 4 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév második féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: Mechanika I. Kreditpont A hallgatók megismerkedjenek a szilárdságtan, a kinetika és kinematika alapfogalmaival, a szilárdságtani méretezés alapelveivel, legyenek alapszinten jártasak gyakorlati feladatok megoldásában. A hallgatók az elméleti anyag elsajátítását elsősorban az elméleti előadások alapján, a tananyag elmélyítését pedig szemináriumi és labor gyakorlatok alkalmával számpéldák és mérések alapján tehetik meg. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: 3.1 A tantárgy fő témakörei: Szilárdságtan Alapfogalmak Húzó és nyomó igénybevétel Alakváltozási munka Szakítószilárdság Hőtágulás termikus feszültségek Hajlító igénybevétel Csúsztató igénybevétel nyírás Csavaró igénybevétel Összetett igénybevételek Kinematika Mozgásmódok Mozgásformák, mozgásjellemzők A mozgásfüggvények Kinetika A dinamika alaptörvénye Forgó testek kinetikája Munka és energia Teljesítmény és hatásfok Impulzus és perdület Ütközés A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: Egyszerű igénybevételek számítása Deformációs számítások Szakítódiagram felvétele, szakítószilárdság meghatározása Hőtágulással kapcsolatos számítások Összetett igénybevételek számítása 17

18 Egyszerű alkatrészek méretezése Számolás mozgásjellemzőkkel Mozgásfüggvények analízise Munka és teljesítmény számítása Hatásfok számítása 4. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat megírása a haladási tervben rögzített időben, a szemináriumi és laborgyakorlatokra való felkészülés, amelyet röpdolgozat formájában ellenőrizünk. 2 db személyre szólóan kiadott feladat megoldása, határidőre történő beadása. A félév elismerésének feltétele az átlagosan 50 %-os teljesítmény elérése. A teljesítmény mérésének módszere: ZH1% ZH 2% F1% F 2% T % 4 5. Az értékelés módszere: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az érdemjegy meghatározása az évközi összteljesítmény alapján történik: Jeles (5) T > 80 % Jó (4) T = % Közepes (3) T = % Elégséges (2) T = % Elégtelen (1) T < 50 % 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor) sajátítható el. A tanuláshoz felhasználható irodalom: Kötelező: 1. Égert János Jezsó Károly: Mechanika. Szilárdságtan. Jegyzet egyetemi mérnökképzésben résztvevő hallgatók számára. Széchenyi István Egyetem Győr, Készült a HEFOP P /1.0 pályázat támogatásával. Ajánlott: 1. Csizmadia B. - Nándori E.: Mechanika mérnököknek. Szilárdságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Steger-Sieghart-Glauningen: Műszaki mechanika. I-II. kötet. B+V Kiadó - Műszaki Könyvkiadó, Bp S.Falk: Műszaki mechanika I-III. Műszaki Könyvkiadó, Bp

19 Tantárgy: Műszaki alapismeretek Tantárgyfelelős: Dr. Kiss Péter GM_MUA5GMVN GM_MUA5GMVL Folyamatmérnöki Intézet Gödöllő egyetemi docens / associate professor Oktatók: Végh Sándor Oktatók beosztása: főiskolai adjunktus / college senior lecturer Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont műszaki menedzser, nappali kötelező GY 3 műszaki menedzser, levelező kötelező 16 GY 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév első féléve 1. Előtanulmány kötelezettség: - Fizika I. A tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a hallgatók a műszaki gyakorlatban használt fémes és nem fémes szerkezeti anyagok előállítását, fontosabb tulajdonságait, felhasználását megismerjék, a gépek és műszaki berendezések szerkezeti felépítését alkotó különböző gépelemek működési elvét megértsék és előállításukhoz használt anyagok tulajdonságainak ismeretében a méretezési elveket, módszereket elsajátítsák. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: A tantárgy főbb témakörei: Anyagismeret: Anyagok felosztása, csoportosítása. Anyagjellemzők. Fémes szerkezeti anyagok. Anyagvizsgálati módszerek. Nyersvas előállítása. Acélok felosztása, jellemzői acélgyártás alapjai. Acélok hőkezelése. Egyéb fémek és ötvözetek. Nemfémes szerkezeti anyagok. Műanyagok jellemzői és felhasználása. Gépészeti üzemanyagok. Benzin, gázolaj, kenőanyagok jellemzői. Gépelemek: Gépelemek csoportosítása. Kötőgépeleme, szegecs és csavarkötések kialakítása, alkalmazási területei. Sikló és golyóscsapágyak szerkezeti kialakítása, alkalmazása. Alak és erőzáró tengelykötések felépítése, működése és alkalmazása. Forgást közvetítő gépelemek, tengelykapcsolók kialakítása működése és alkalmazása. Fogaskerekek kialakítása, típusai jellemzői és alkalmazásuk. Szíjhajtások és lánchajtások jellemzői, kialakítása és alkalmazása. Rugók, csövek, csőkötések, szerelvények kialakítása és alkalmazása. A tantárgyhoz kötődő gyakorlatok témakörei: - Fémes szerkezeti anyagok bemutatása. - Anyagjellemzők vizsgálati módszereinek bemutatása, végrehajtása. - Nemfémes szerkezeti anyagok bemutatása, alkalmazási példák megismerése. - Gépészeti üzemanyagok tulajdonságainak vizsgálata, lobbanáspont-, viszkozitás- és egyéb mérések bemutatása, végrehajtása. - Kötőgépelemek bemutatása, szegecskötés végrehajtása. - Számpéldák a kötőgépelemek témaköréből. - Csapágyak, alak és erőzáró kötések bemutatása, méretezési számpéldák. - Tengelykapcsolók bemutatása, méretezési számpéldák. - Fogaskerekek típusainak bemutatása, méretezési számpéldák. - Szíj- és lánchajtások bemutatása, méretezése. - Rugók, csövek és szerelvények bemutatása, méretezése. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A szorgalmi időszakban két darab zárthelyi dolgozat eredményes megírása a 6-7. héten és a héten. Szemináriumi és laborgyakorlatokra az elméleti anyagrészből történő felkészülés, amit az aktivitás alapján pontokkal értékelünk. A félév során két évfolyamfeladat elkészítése és határidőre történő beadása. A félév aláírás feltétele a megszerezhető pontszámok legalább 50%-os teljesítése. 19

20 Szorgalmi időszakban: I. Zárthelyi dolgozat 25 pont II. Zárthelyi dolgozat 25 pont I. Feladat 10 pont II. Feladat 10 pont Órai munka 10 pont összesen 80 pont Hiányzás igazolt max. 3 alkalommal Zárthelyik együttes pontértéke min. 25 pont Feladatok határidőre történő beadása Feladatok egyenkénti pontszáma min. 6 pont Szorgalmi időszak min. pontszáma 41 pont 5. Az értékelés módszere: Vizsgaidőszakban, kollokviumon: 1. Számpélda megoldás 10 pont 2. Elméleti kérdések (15 db) 30 pont 3. Írásbeli tételkérdés 40 pont 4. Szóbeli tételkérdés 40 pont összesen 120 pont A számpélda (1) és az elméleti összefüggés (2) kérdéskört legalább 30 pontra kell teljesíteni a további kérdések húzásához. Összesen elérhető pontszám 200 pont Az összpontszámból elérhető érdemjegy jeles jó közepes elégséges elégtelen pont pont pont pont pont 6. Irodalom: A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon (szeminárium+labor+bemutatóterem) sajátítható el. A tanuláshoz felhasznált irodalom: Kötelező: 1. Pék L.: Anyagszerkezettan és anyagismeret. Dinasztia Kiadó, Bp p. 2. Zsáry Á.: Gépelemek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Zsáry Á.: Gépelemek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: 1. Márton T.-Plósz A.-Vincze I.: Anyag- és gyártásismeret. Képzőművészeti Kiadó, Bp Gillemot L. (szerk.): Fémek technológiája. Műszaki Kiadó, Budapest, Zarkóczky B.: Metallográfia és anyagvizsgálat. Tankönyvkiadó, Budapest,

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez

ADATLAP. Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez ADATLAP Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 1. A tantárgy adatai 1.1. A tantárgy neve: Agrometeorológia 1.2. Neptun kódja: SMKTG2033XN 1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI-TTÖT 1.4.

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005.

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005. Eszterházy Károly Főiskola Tantárgyi tematikák Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Eger, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatbázisrendszerek...................................... 3 2.

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus alapszak képzési programja A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben