MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a háziorvosok feladat-ellátási szerződésre vonatkozó -a törvényben taxatíve felsorolt - követelményeknek január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek. Öotv. 1. (2) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvosnak minősülnek azok a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, akik területi ellátási kötelezettséggel nyújtanak egészségügyi alapellátást. A praxisjoggal rendelkező háziorvos (háziorvosi vállalkozás) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák január 1-jétől az Öotv. 2/B. szerint: a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d) a rendelési idő meghatározása, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerződés időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. A háziorvosokkal megkötött feladatellátási szerződések főbb vonalaikban megfeleltek az előírásoknak, csak kisebb változtatások átvezetése szükséges az alábbiak szerint: a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezés rögzítésre kerül, a praxisjoggal érintett körzet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza, a szerződésben rögzítésre került, hogy a feladat-ellátási szerződést az önkormányzat 6 hónapos felmondási idő biztosításával csak abban az esetben mondhatja fel, ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti; más felmondási okot a jogszabály nem fogad el, illetve ilyen esetben sem lehet azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést, csak 6 hónapos felmondási idő biztosítása mellett, a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-tervezeteket, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket kösse meg valamennyi felnőtt háziorvossal, gyermek háziorvossal és fogorvossal. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve felé. Felelős: polgármester Határidő: január 1. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Irattár Makó, december 7. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 F E L A D A T E L L Á T Á S I S Z E R Z Ő D É S (tervezet) melléklet mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (Makó, Széchenyi tér 22.), képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a.. (rövidített neve:..., továbbiakban vállalkozó fogorvos) vállalkozó között területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogászati szolgálat feltételeiről: január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó a törvényben taxatíve felsorolt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek. E tényre figyelemmel napján kötött szerződést az alábbi tartalommal újrakötik. 1. Makó Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a vállalkozó fogorvos a fogorvosi alapellátási feladatok finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség mellett. 2. A vállalkozó fogorvos vállalja, hogy a részére kiadott ÁNTSZ engedély alapján Makó városban a számú vegyes, -gyermek- és felnőtt korú lakosságot ellátó - fogorvosi körzetben az alapellátást biztosító fogorvosi szolgálatot ellátja. A fogorvosi szolgálat területi leírását Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A tevékenységet végző orvos neve, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 3. A vállalkozó fogorvos fogorvosi szolgálattal összefüggő feladatait a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek teljesítéséhez szakképesítéssel rendelkező asszisztenst alkalmaz. 4. A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvos köteles személyes részvételével a folyamatos orvosi ellátást biztosítani, betartva a fogorvosi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat. A vállalkozó fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy heti 30 órát rendel a lakossági érdeket figyelembe vevő, általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint. 5. A. vállalkozó fogorvos köteles helyettesítését megszervezni, arról saját költségén gondoskodni. Helyettesítést csak olyan fogorvos láthat el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt képesítéssel rendelkezik, vagy ennek megfelelő felügyelet biztosított. 6. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó fogorvos részére térítés nélkül használatába adja a jelenlegi fogorvosi rendelőként használt rendelőket. 7. A fogorvosi szolgálat működésével felmerülő üzemeltetési költségeket vállalkozó fogorvos külön szerződés alapján köteles megfizetni. 8. A Csongrád Megyei Közgyűléstől megvásárolt eszközökkel a vállalkozó fogorvos a jelenleg hatályos minimumfeltételeknek megfelel, amennyiben jogszabályi változás folytán a minimum feltételek megváltoznak az ehhez szükséges eszközök felújításához, javításához, új eszközök vásárlásához az önkormányzat a költségvetési lehetőségei függvényében biztosít anyagi támogatást.

4 9. A feladat ellátáshoz szükséges eszközök pótlásáról, karbantartásáról a vállalkozó fogorvos gondoskodik. 10. A felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó fogorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak az Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezheti el. A fogorvosi szolgálat részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. 11. A rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági meszelés stb.) berendezések működésre való alkalmasságának biztosítása a vállalkozó fogorvos kötelessége. 12. A működés megkezdéséhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a vállalkozó fogorvos kötelessége. 13. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 14. A veszélyes-hulladék előírás szerinti megsemmisítése, elhelyezése a vállalkozó fogorvos kötelessége. 15. Vállalkozó fogorvos vállalja, hogy személyes részvételével, saját költségére, saját rendelőjében, havi beosztásban biztosítja az ügyeleti ellátást, amely szombat. vasárnap, ünnepnapokon napi 3 óra rendelési időt jelent (de óráig). Ez magában foglalja az akut ellátást, egyéb ellátások esetén a jogszabályban foglalt térítési díjak alkalmazását. 16. Az Önkormányzat vállalja, hogy a fogászati ügyelet rendelési idejét az Önkormányzat lapjában folyamatosan megjelenteti. 17. A vállalkozó fogorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisban dolgozók továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. 18. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátási kötelezettségen túli, a jogszabály alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a vállalkozó fogorvos saját bevételként kezeli. 19. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés tárgyát képező fogorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a vállalkozó fogorvost illesse meg, s azt a szerződés hatályba lépésétől a vállalkozó fogorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Pénztár. 20. A vállalkozó fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közötte és az Egészségbiztosítási Pénztárral között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondását, illetve az ÁNTSZ engedélyének visszavonását 48 órán belül bejelenti. 21. Az egészségügyi vállalkozás felügyeletét a Városi Tisztiorvos, valamint az Egészségbiztosítási Pénztár, mint az Eü. Alap kezelője látja el. Ha a felügyeletet ellátók a vállalkozó fogorvos szakmai munkáját nem találják megfelelőnek- ide értve a kötelezően előírt nyilvántartások vezetését, adatszolgáltatást az önkormányzat kezdeményezheti a szerződés felbontását.

5 22. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A feladat-ellátási szerződést az önkormányzat 6 hónapos felmondási idő biztosításával indoklással akkor mondhatja fel, ha: a) a vállalkozó fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a vállalkozó fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 25. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik a vállalkozó fogorvos. a rendelőt az Önkormányzatnak tisztasági meszelés után, adja át. 26. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a vállalkozó fogorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 27. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés január 1. napjával lép hatályba. 28. A felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 29. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egészségügyi és Társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak. Makó, Dr. Buzás Péter Polgármester..

6 FELADAT-ELLÁTÁSI S Z E R Z Ő D É S TERVEZET mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (Makó, Széchenyi tér 22.), képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről.. (Makó,..., anyja neve:, lakcím.) egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (továbbiakban: vállalkozó házi gyermekorvos ) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Szerződő felek.. napján a vállalkozó házi gyermekorvos által megszerzett jogerős praxisengedély, valamint működési engedély birtokában szerződést kötöttek: január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó a törvényben taxatíve felsorolt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek. E tényre figyelemmel a szerződést az alábbi tartalommal újrakötik. 1. Az Önkormányzat és a vállalkozó házi gyermekorvos ezen szerződést az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 8. -ra figyelemmel, annak érdekében kötik meg, hogy Makó város III. számú házi gyermekorvosi körzetében vállalkozó házi gyermekorvos a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a házi gyermekorvosi feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség mellett. 2. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátja vonatkozásában az iskola-egészségügyi feladatokat, mely feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alappal közvetlenül köt szerződést. 3. Vállalkozó házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött megállapodás alapján a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási kötelezettséggel járó folyamatos házi gyermekorvosi ellátást biztosít a szerződésben és mellékletében meghatározott körzetében a lakosság számára, betartva a háziorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint az orvosi tevékenységre (házi gyermekorvosi tevékenységre) vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban előírtakat. 4. Vállalkozó házi gyermekorvos a szerződés alapján a... számú házi gyermekorvosi körzetet látja el, melynek területi határait Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A tevékenységet végző orvos neve, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 5. A vállalkozó házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy - hetente 40 órát rendel a lakossági érdeket figyelembe vevő, általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint, ezen belül - munkanapokon legalább 4 órát rendel, a napi munkaidő hátralévő részében (további 4 óra) a területi betegek ellátása, prevenciós feladatok végzése történik, - indokolt sürgős esetben az egészségügyről szóló törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározottak szerint házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő ellátását. A munkaidő betartásának ellenőrzése az Önkormányzat joga.

7 2 6. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében vállalkozó házi gyermekorvos térítésnélküli, kizárólagos használatába adja a. szám alatt lévő jelenleg is gyermekorvosi rendelőként használt rendelőt. 7. Vállalkozó házi gyermekorvos köteles a rendelőt, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használattal, tevékenységgel okozott károkért a Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel. Jelen megállapodás bármely címen történő megszűnése esetén köteles azt az Önkormányzat használatába visszaadni, a leltár szerint átvett berendezési tárgyakkal, műszerekkel együtt. A felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó házi gyermekorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak az Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezhet. 8. A házi gyermekorvosi szolgálat részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági meszelés stb.) berendezések működésre való alkalmasságának biztosítása a vállalkozó házi gyermekorvos kötelessége. 9. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 10. Az orvosi rendelőnek a számú házi gyermekorvosi szolgálat működése során felmerülő közüzemi költségeit (víz, villanyáram, fűtés, telefon, csatorna. szemétszállítás) a vállalkozó házi gyermekorvos külön megállapodásban rögzítettek szerint viseli. A veszélyes-hulladék előírás szerinti megsemmisítése, elhelyezése a vállalkozó házi gyermekorvos kötelessége. 11. Az Önkormányzat a vállalkozó házi gyermekorvos rendelkezésére bocsátja az orvosi rendelő felszereléseit és műszereit, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alapfelszereltségnek. 12. A gyermekorvos által leltár szerint átvett alapfelszereléseket és azok javítását, karbantartását és pótlását a vállalkozó házi gyermekorvos biztosítja. Az alapfelszereltségen túli, az ,- Ft. egyedi érték feletti tárgyi eszköz beszerzéséhez az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően járul hozzá. A vállalkozó háziorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 13. Vállalkozó házi gyermekorvos feladatai ellátásához a szakmai előírásoknak megfelelő, az előírt képesítéssel rendelkező személyeket alkalmazza a vállalkozás megkezdésekor. A vállalkozó házi gyerekorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisban dolgozók továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. 14. A vállalkozó házi gyermekorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén megfelelő helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést csak olyan orvos láthat el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt szakképesítéssel rendelkezik vagy ennek megfelelő felügyelet biztosított. Az alkalmazott helyettesítésére értelemszerűen ugyanezen rendelkezések vonatkoznak. 15. Vállalkozó házi gyermekorvos rendelési időn túl részt vesz a Makói Kistérség Többcélú Társulása által működtetett házi gyermekorvosi ügyelet ellátásában külön díjazás ellenében, és egyben

8 3 kötelezi magát, hogy ennek ellátására a szolgálat mindenkori működtetőjével szerződést köt. A vállalkozó házi gyermekorvos köteles a működési területre szervezett ügyeleti szolgálatban részt venni. A vállalkozó házi gyermekorvos egy beosztási ciklus alatt a rendelkezésre álló körzetek számától függő időarányos ügyeleti időre kötelezett. Helyettesítéséről maga köteles gondoskodni, a helyettesítés szakmai felügyeletét (szuperügyelet) térítés nélkül vállalja. Az ügyeletben csak sürgősségi hívásokat láthat el, az ügyeletben rendszeres házi gyermekorvosi tevékenységet nem folytathat. Vállalkozó házi gyermekorvos ügyeletben kézi eszközeit és ruházatát maga biztosítja, továbbá az ügyeletbe történő munkába járásról maga köteles gondoskodni. Ügyeletben történő helyettesítéséről maga köteles gondoskodni. 16. Katasztrófahelyzetben a vállalkozó házi gyermekorvos szakmai tudásával, munkaerejével rendelkezésére áll az Önkormányzatnak. 17. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátási kötelezettségen túli, a jogszabály alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a vállalkozó házi gyermekorvos saját bevételként kezeli. A regisztrált betegektől térítést nem kérhet. 18. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés tárgyát képező. számú gyermekorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a vállalkozó házi gyermekorvost illesse meg, s azt a szerződés hatályba lépésétől a vállalkozó házi gyermekorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Pénztár. 19. Vállalkozó házi gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a közötte és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondását, illetve az ÁNTSZ engedélyének visszavonását 48 órán belül bejelenti. 20. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A feladat-ellátási szerződést az önkormányzat 6 hónapos felmondási idő biztosításával indoklással akkor mondhatja fel, ha: a) a vállalkozó házi gyermekorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a vállalkozó házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 21. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik, a vállalkozó házi gyermekorvos a rendelőt az Önkormányzatnak köteles tisztasági meszelés után átadni. 22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó házi gyermekorvos az általa bevitt tárgyi eszközökre a megfelelő vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak tekintetében semminemű felelősség nem terheli. 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység minőségbiztosítása és felelősségbiztosítása a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti módon és tartalommal a tevékenységet végző orvos feladata. Vállalkozó házi gyermekorvos e szerződésben rögzített szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelősséggel tartozik. 24. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a vállalkozó házi gyermekorvostért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

9 25. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés január 1. napjával lép hatályba Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 27. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére Szerződő Felek kikötik - értékhatártól függően - a Makói Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék - kizárólagos illetékességét. 28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak. 29. Felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Makó, 2012 Makó Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester házi gyermekorvos Pénzügyileg ellenjegyeztem:

10

11 F E L A D A T E L L Á T Á S I S Z E R Z Ő D É S melléklet (tervezet) mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (Makó, Széchenyi tér 22.), képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről. (szül:.., an:, működési nyilvántartási száma:..),... szám alatti lakos háziorvos, (a továbbiakban: vállalkozó háziorvos) - továbbiakban együttesen: Felek - között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel: Az Önkormányzat és vállalkozó háziorvos napján szerződést kötöttek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet 8. -ára figyelemmel annak érdekében, hogy Makó város... számú háziorvosi körzetében vállalkozó háziorvos a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a háziorvosi feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül kössön szerződést területi ellátási kötelezettség mellett január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó a törvényben taxatíve felsorolt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek. E tényre figyelemmel a szerződést az alábbi tartalommal újrakötik. 1. Vállalkozó háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött megállapodás alapján a módosított 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási kötelezettséggel járó folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a szerződésben és mellékletében meghatározott körzetében, a lakosság számára, betartva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint az orvosi tevékenységre (háziorvosi tevékenységre) vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban előírtakat. 2. Vállalkozó háziorvos jelen szerződés alapján a makói. számú háziorvosi körzetet látja el, melynek területi határait Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A tevékenységet végző orvos neve, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. A vállalkozó háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy - hetente 40 órát rendel a lakossági érdeket figyelembe vevő, általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint, ezen belül - munkanapokon legalább 4 órát rendel, a napi munkaidő hátralévő részében, vagyis további 4 órában a területi betegek ellátása, prevenciós feladatok végzése történik, - indokolt, sürgős esetben az egészségügyről szóló törvényben (1997. évi CLIV. tv.) meghatározottak szerint házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő ellátását. Vállalkozó háziorvos tudomásul veszi, hogy a munkaidő fentiek szerinti betartásának ellenőrzése az Önkormányzat joga.

12 3. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében vállalkozó háziorvos térítés nélküli használatába adja az Önkormányzat tulajdonában álló Makó,. szám alatti ingatlanban kialakított orvosi rendelőt. 4. Felek rögzítik, hogy a rendelő, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyai az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, a vállalkozó háziorvos köteles azokat rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használattal, tevékenységgel okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. vonatkozó rendelkezései szerint tartozik felelősséggel. Jelen szerződés bármely címen történő megszűnése esetén vállalkozó háziorvos köteles a rendelőt az Önkormányzat használatába visszaadni, a leltár szerint átvett berendezési tárgyakkal, műszerekkel együtt. A felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó háziorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását kizárólag az Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezheti. 5. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban körülírt rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villamos áram, telefon, évenkénti belső tisztasági meszelés stb.) berendezések működésére való alkalmasságának biztosítása a vállalkozó háziorvos kötelessége. A működés megkezdéséhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a vállalkozó háziorvos kötelessége. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi önkormányzati működtetésben lévő intézmények szintjén biztosít. 6. Önkormányzat vállalkozó háziorvos rendelkezésére bocsátja az orvosi rendelő felszereléseit és műszereit, amely megfelel a módosított 4/2000. (II.25.) EüM rendelet mellékletében meghatározott alapfelszereltségnek. 7. Az orvos által leltár szerint átvett alapfelszereléseket és azok javítását, karbantartását és pótlását a vállalkozó háziorvos biztosítja. Az alapfelszereltségen túli, az Ft bruttó egyedi érték feletti tárgyi eszköz beszerzéséhez az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően járul hozzá. A vállalkozó háziorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, laboratóriumi alapanyagok, munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 8. Az orvosi rendelőnek a. számú háziorvosi szolgálat működése során felmerülő közüzemi költségeit (víz, villanyáram, fűtés, telefon, csatorna, szemétszállítás) a vállalkozó háziorvos viseli. A fizetés módjáról, a költségek megosztásáról külön megállapodásban történik rendelkezés. A veszélyes hulladék előírás szerinti elhelyezéséért vállalkozó háziorvos felel. 9. Vállalkozó háziorvos feladatai ellátásához a szakmai előírásoknak megfelelő, az előírt képesítéssel rendelkező (beiskolázott) személyeket alkalmazza tevékenysége megkezdésekor.

13 A vállalkozó háziorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisban dolgozók továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. 10. Vállalkozó háziorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén megfelelő helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést kizárólag olyan orvos láthat el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt képesítéssel rendelkezik, vagy ennek megfelelő felügyeletet biztosított. Alkalmazott helyettesítésére ugyanezen rendelkezések vonatkoznak. 11. Vállalkozó háziorvos rendelési időn túl részt vesz a Makói Kistérség Többcélú Társulása által működtetett háziorvosi ügyelet ellátásában - külön díjazás ellenében -, és egyben kötelezi magát, hogy ennek ellátására a szolgálat mindenkori működtetőjével szerződést köt. A vállalkozó háziorvos köteles a működési területre szervezett ügyeleti szolgálatában részt venni. A vállalkozó háziorvos egy beosztási ciklus alatt a rendelkezésre álló körzetek számától függő, időarányos ügyeleti időre kötelezett. Helyettesítéséről maga köteles gondoskodni, a helyettesítés szakmai felügyeletét (szuperügyelet) térítés nélkül vállalja. Az ügyeletben kizárólag sürgősségi hívásokat láthat el, az ügyeletben rendszeres háziorvosi tevékenységet nem folytathat. A vállalkozó háziorvos ügyeletben kézi eszközeit és ruházatát maga biztosítja, továbbá az ügyeletbe történő munkába járásról maga köteles gondoskodni. Ügyeletben történő helyettesítéséről maga köteles gondoskodni. 12. Katasztrófahelyzetben a vállalkozó háziorvos köteles szakmai tudásával, munkaerejével rendelkezésre állni az Önkormányzat felé. 13. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátási kötelezettségen túli, a jogszabály alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a vállalkozó háziorvos saját bevételként kezeli. A regisztrált betegektől térítést nem kérhet. 14. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés tárgyát képező. számú körzet számára, a külön jogszabályokban meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a vállalkozó orvost illesse meg, s azt a szerződés hatályba lépésétől a vállalkozó háziorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Alap kezelője. 15. Vállalkozó háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közötte és az Egészségbiztosítási Alap között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről felmondásra kerül, illetve az ÁNTSZ engedélyének visszavonását 48 órán belül bejelenti. 16. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A feladat-ellátási szerződést az önkormányzat 6 hónapos felmondási idő biztosításával indoklással akkor mondhatja fel, ha: a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

14 17. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 18. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés január 1. napjával lép hatályba. 19. A felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Makó, Dr. Buzás Péter polgármester vállalkozó háziorvos

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek.

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek. Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 19/2014. (lilos) számú határozatával jóváhagyta a 2014. március 1. napjától határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 Ügyszám: /2015/Ó. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. február 23-án (hétfő), 18

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására 14250576 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/845-.C./2014 Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására Tisztelt

Részletesebben

Ingatlanhasználati szerződés

Ingatlanhasználati szerződés Ingatlanhasználati szerződés mely létrejött egyrészről Sárosd Község Önkormányzata (cím:, Törzskönyvi azonosító szám: ; Adószám: ; KSH statisztikai számjel: ; Költségvetési elszámolási számla: ; képviseli:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: 138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat: Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben