MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés tervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Makó város lakosságának fogászati alapellátását a képviselő-testület helyi rendelet alapján 6 vegyes, gyermek és felnőtt korú lakosságot is ellátó fogorvosi körzetben biztosítja. Jelenleg a 6 körzetből 4 betöltött, 2 körzetben nincs fogorvos. A körzetek közül 4 található a Kórház u. 2. szám alatti rendelőben, 1 pedig a Justh Gy. utcai orvosi rendelőben. A két üres körzet lakosságát a működő fogorvosok közül 2 megbízási szerződés alapján látja el. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete július 28. napjától bír kötelezettséggel a Makó IX. számú vegyes, gyerek- felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi körzetben Makó, Kórház u. 2. a fogorvosi ellátás biztosítására. A körzet lakosságát ellátó fogorvos halálával az örökösök a részükre nyitva álló határidőn belül a működtetési jogot értékesíteni nem tudták, így az visszakerült az önkormányzathoz. A körzet lakosságát jelenleg az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Dr. Simenszky Csilla egyéni vállalkozó fogorvos és Ráczné Varga Beáta asszisztens látja el. A feladatellátáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket a vállalkozó fogorvos biztosítja. Dr. Gale Anita Katalin (6900 Makó, Széchenyi tér IV. e. 63.) szám alatti lakos kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy területi ellátási kötelezettséggel szeretné működtetni a IX. számú fogorvosi körzetet. Dr. Gale Anita a Nagyváradi Egyetem Fogorvosi Karán végzett, magyar állampolgár, a Magyar Orvosi Kamara tagja. Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény alapján a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a települési önkormányzatnak előszerződést kell kötnie, amely a praxisengedély és a működési engedély megszerzésével válik véglegessé. Az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés tervezetének tartalma megegyezik a már működő fogorvosokkal kötött szerződéssel. Ezen szerződés-tervezet szerint a fogorvosi szolgálat működéséhez a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott eszközöket, felszereléseket a vállalkozó fogorvos biztosítja akként, hogy Dr. Simenszky Csilla fogorvossal megállapodást köt az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 2 eszközhasználatra, így egy fogorvosi széken látnak el 2 fogorvosi körzetet. (Ezt megelőzően és más körzetben is ilyen módon működött, működik.) A vállalkozó fogorvos személyes részvételével, saját költségére, saját rendelőjében, havi beosztásban biztosítja az ügyeleti ellátást. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében, - figyelemmel a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra - a IX. számú fogorvosi körzet működtetése kapcsán az alábbi döntést hozza. 1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Gale Anita Katalin 6900 Makó, Széchenyi tér IV. 63. szám alatti lakos fogorvossal - a praxisjog megszerzése esetén - a makói IX. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási előszerződést köt. 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Simenszky Csilla (Nyírbátor, an: Biró Margit) 6900 Makó, Széchenyi tér IV. 63. szám alatti lakos egyéni vállalkozó fogorvossal, valamint Ráczné Varga Beáta (Makó, an: Engedi Erzsébet) 6900 Makó, Szent Háromság u. 47. szám alatti lakossal július 11. napján kötött megbízási szerződés május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést megszüntető közös nyilatkozatot aláírja. 4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak tekintetében felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés, valamint a praxisjog megszerzése esetén a feladat-ellátási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Dr. Gale Anita Katalin Makó, Széchenyi tér IV. 63., fogorvos - Dr. Simenszky Csilla Makó, Széchenyi tér IV. 63., fogorvos - Ráczné Varga Beáta Makó, Szent Háromság u. 47., asszisztens - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Makó, április 15. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 1. sz. melléklet FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐS Z E R Z Ő D É S TERVEZET mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Dr. Gale Anita Katalin (Nagyvárad, május 17., anyja neve: Burtea Gabriella Natália, 6900 Makó, Széchenyi tér IV. 63.) egyéni vállalkozó fogorvos (továbbiakban: vállalkozó fogorvos) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó fogorvos által megszerzett jogerős praxisengedély, valamint működési engedély birtokában az alábbi tartalommal szerződést kötnek: 1. Az Önkormányzat és a vállalkozó fogorvos ezen szerződést az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 8. -ra figyelemmel, annak érdekében kötik meg, hogy Makó város IX. számú vegyes, gyermek- és felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi körzetében vállalkozó fogorvos a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a fogorvosi orvosi feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség mellett. 2. Vállalkozó fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött megállapodás alapján a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási kötelezettséggel járó folyamatos fogorvosi ellátást biztosít a szerződésben meghatározott körzetében a lakosság számára, betartva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint az orvosi tevékenységre (fogorvosi tevékenységre) vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban előírtakat. 3. Vállalkozó fogorvos a szerződés alapján a IX. számú fogorvosi körzetet látja el, melynek területi határait Makó Város Önkormányzat Képviselő- testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza A tevékenységet végző fogorvos neve Dr. Gale Anita Katalin, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 4. A vállalkozó fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy - hetente 30 órát rendel a lakossági érdeket figyelembe vevő, általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint. Vállalkozó fogorvos tudomásul veszi, hogy a munkaidő betartásának ellenőrzése az Önkormányzat joga. 5. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében vállalkozó fogorvos térítés nélküli használatába adja a Makó, Kórház u. 2. szám alatt lévő ingatlanban kialakított fogorvosi rendelőt. 6. Vállalkozó fogorvos köteles a rendelőt rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használattal, tevékenységgel okozott károkért a Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

4 2 Jelen megállapodás bármely címen történő megszűnése esetén köteles azt az Önkormányzat használatába visszaadni. A felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó fogorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak az Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezhet. 7. A vállalkozó fogorvos részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági meszelés stb.) berendezések működésre való alkalmasságának biztosítása a vállalkozó fogorvos kötelessége. 8. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 9. Az orvosi rendelőnek a IX. számú fogorvosi körzet működése során felmerülő közüzemi költségeit (víz, villanyáram, fűtés, telefon, csatorna, szemétszállítás) a vállalkozó fogorvos külön megállapodásban rögzítettek szerint viseli. A veszélyes-hulladék előírás szerinti megsemmisítése, elhelyezése a vállalkozó fogorvos kötelessége. 10. Vállalkozó fogorvos saját költségén maga gondoskodik a fogorvosi ellátás biztosításához szükséges eszközök biztosításáról, mely eszközök felújításához, javításához, új eszközök vásárlásához az Önkormányzat a költségvetési lehetőségei függvényében biztosít anyagi támogatást. 11. A vállalkozó fogorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 12. A működés megkezdéséhez szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése vállalkozó fogorvos kötelessége. 13. A vállalkozó fogorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisban dolgozók továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. 14. A vállalkozó fogorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén megfelelő helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést csak olyan fogorvos láthat el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt szakképesítéssel rendelkezik vagy ennek megfelelő felügyelet biztosított. Az alkalmazott helyettesítésére értelemszerűen ugyanezen rendelkezések vonatkoznak. 15. Vállalkozó fogorvos vállalja, hogy személyes részvételével, saját költségére, saját rendelőjében, havi beosztásban biztosítja az ügyeleti ellátást, amely szombat, vasárnap, ünnepnapokon napi 3 óra rendelési időt jelent (de óráig). Ez magába foglalja az akut ellátást, egyéb ellátások esetén a jogszabályban foglalt térítési díjak alkalmazását. Az Önkormányzat vállalja, hogy a fogászati ügyelet rendelési idejét az Önkormányzat lapjában folyamatosan megjelenteti. 16. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátási kötelezettségen túli, a jogszabály alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a vállalkozó fogorvos saját bevételként kezeli. A regisztrált betegektől térítést nem kérhet. 17. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés tárgyát képező IX. számú fogorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a vállalkozó fogorvost illesse meg, s azt a szerződés hatályba lépésétől a vállalkozó fogorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Pénztár.

5 3 18. Vállalkozó fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a közötte és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondását, illetve a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélyének visszavonását 48 órán belül bejelenti. 19. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik: - rendes felmondással, - rendkívüli felmondással. a./ A szerződést közös megegyezéssel bármikor ennek hiányában írásban benyújtott 180 napos felmondási idő mellett lehet megszüntetni. A felmondást indokolni kell. A szerződés az Önkormányzat részéről csak közérdekből, míg a vállalkozó fogorvos részéről nyomós magánérdekből mondható fel. b./ Rendkívüli felmondásnak van helye: - ha bármelyik fél a szerződésben (jogszabályban) foglalt kötelezettségét megszegi, - ha tevékenysége ellátásáért bizonyítottan térítést kér, - ha az ügyelet szabályait nem tartja be, - ha bizonyítottan nem megfelelő szintű szakmai munkát végez, - ha a vállalkozó fogorvos rendszeresen vagy tartósan helyettesítésre szorul, az Önkormányzat mérlegelés tárgyává teheti a szerződés egyoldalú felbontását, - ha az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződés bármely okból megszűnik. 20. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik, a vállalkozó fogorvos a rendelőt az Önkormányzatnak köteles tisztasági meszelés után átadni. 21. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó fogorvos az általa bevitt tárgyi eszközökre a megfelelő vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak tekintetében semminemű felelősség nem terheli. 22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása és felelősségbiztosítása a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti módon és tartalommal a tevékenységet végző orvos feladata. Vállalkozó fogorvos e szerződésben rögzített szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelősséggel tartozik. 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges, hogy vállalkozó fogorvos az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kössön, illetőleg rendelkezésére álljon az Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által számára kiadott jelen szerződésben meghatározott ellátási körzetre vonatkozó működési engedély. Jelen szerződés. napjával lép hatályba, mely időpont megegyezik az Egészségbiztosítási Alappal megkötendő finanszírozási szerződés hatálybalépésével. 24. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 25. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére Szerződő Felek kikötik - értékhatártól függően - a Makói Járási Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék - kizárólagos illetékességét. 26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint a vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak.

6 4 27. Felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Makó, április.. Makó Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Gale Anita Katalin vállalkozó fogorvos

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben