Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere"

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26 -ai rendkívüli, nyílt ülésére Hiv. szám: 213-2/2015. Tárgy: Javaslat a fogászati területi ellátási kötelezettségvállalás tárgyában kötött megbízási szerződés felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Község Önkormányzatának közigazgatási területén az Önkormányzattal kötött feladat átadási szerződés keretében végzi a fogorvos a tevékenységét. Ezen orvos önálló praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik (3. számú melléklet). Tekintettel Majosháza község alacsony lélekszámából adódó alacsony finanszírozottságra, az eddigi gyakorlat szerint a fogászati asszisztens megbízási díját az Önkormányzat fizette az asszisztenssel közvetlenül megkötött megbízási szerződés alapján. Jelen szerződés-tervezet az asszisztens alkalmazását a vállalkozó fogorvos munkáltatói körébe rendeli azzal, hogy Önkormányzat települési közérdekből - tekintettel arra, hogy a fogászati körzet csak ½ praxist tesz ki és működtetése a vállalkozó fogorvosnak az alacsony finanszírozás miatt nem rentábilis - a fogászati asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket átvállalja, és havonta számla ellenében megtérít vállalkozó fogorvosnak. A Képviselő-testület június 25 ei ülésén megtárgyalta ezen előterjesztést, majd úgy határozott, hogy a Javaslat a fogászati területi ellátási kötelezettségvállalás tárgyában kötött megbízási szerződés felülvizsgálatára című napirendi pontot elnapolja, és későbbi időpontban tárgyalja. Az elmúlt időben, folyamatos tárgyalások és egyeztetések alapján az akkori javaslathoz képest az asszisztencia biztosításához szükséges összeg nagysága változott a megbízási szerződés tervezetében. A február 12 ei ülésén újra tárgyalta a Képviselő-testület az előterjesztést és 14/2015. (II. 12.) Kt. határozatával a saját részéről elfogadta az előterjesztés mellékleteként szereplő megbízási szerződést. Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy Dr. Sándor Elvira nem írta alá a megbízási szerződést. Időpont egyeztetést követően, a Doktor nő megjelent a Hivatalban, hogy nyilatkozatát a szerződés általa vitatott pontjaira vonatkozóan megtegye (2. számú melléklet). Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos képviselő-testületi határozattal elfogadott megbízási szerződés egyes pontjai módosultak, szükséges a 14/2015. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása, és ezzel egyidejűleg az 1. számú melléklet szerinti megbízási szerződés elfogadása. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. Határozati javaslat: Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) nem teljesülés miatt visszavonja a 14/2015. (II. 12.) számú határozatát. b) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Majosháza Község egész közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével, a körzeten belül a gyermek és felnőtt lakosság fogorvosi alapellátása körébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység tárgyában kötendő megbízási szerződést, amely Dr. Sándor Elvira egyéni vállalkozó fogorvossal kerül megkötésre határozatlan időre. c) a b) pont szerinti megbízás ellátásának évi fedezetéül a évi költségvetésnek a as kormányzati funkció város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás soron 1

2 család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció állományba nem tartozók megbízási díja előirányzatról,- Ft-ot átvezet a szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatások előirányzat sorára. d) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pontban vállaltak teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezetet a mindenkori költségvetési rendeleteiben biztosítja. e) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti előirányzatok közötti átvezetés realizálása érdekében a költségvetési előirányzat módosítás előkészítetésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. f) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadás egyszerű többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság dr. Kiss István szervezési és önkormányzati osztályvezető Majosháza, március 17. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3

4 M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Majosháza Község Önkormányzata - székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.; képviselője: Kis Gábor polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr. Sándor Elvira egyéni vállalkozó - székhelye: 1201 Budapest, Baross u. 66.-, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1.) Megbízó megbízza Megbízottat, mint fogorvosi (fogászati) szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltatót - a kötelező alapfeladatai körébe tartozó - Majosháza Község egész közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzet (ellátási terület) amely ½ praxist tesz ki működtetésével, a körzeten belül a gyermek és felnőtt lakosság fogorvosi alapellátása körébe tartozó feladatok ellátásával. 2.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt - egészségügyi vállalkozás keretében az egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására (fogorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó - feltételeknek megfelel, e feltételekkel rendelkezik. 3.) Megbízó a megbízást április 1. napjával kezdődően határozatlan időre adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozatlan időre vállalja. 4.) Megbízott kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megköti a 2.) pontban vállalt megbízás teljesítése érdekében a gyermek és felnőtt korú lakosság fogorvosi alapellátására és annak finanszírozására vonatkozó alapszerződést (továbbiakban: finanszírozási alapszerződés) és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket. 5.) Megbízó - tekintettel arra, hogy e szerződés aláírásával Majosháza Község egész közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget Megbízott átvállalja tőle - tudomásul veszi, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján folyósított finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. 6.) Megbízott az ellátási területén a gyermek és felnőtt korú lakossággal összefüggő fogorvosi feladatait a fogorvosi (fogászati) feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő és e feltételekkel rendelkező orvosként (továbbiakban: feladatellátó fogszakorvosként) látja el, és a kapcsolódó praxisjog jogosultja. 7.) Megbízott a 6.) pontban nevesített feladatellátó fogszakorvos személyében történő változtatásra kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ha Megbízott a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül dönt az orvos személyének megváltoztatásáról, az a szerződés megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 8.) Megbízott kijelenti, hogy beszerezte az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a 2.) pontban vállalt megbízás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyt. Megbízott a 3.) pontban vállalt megbízás teljesítését kizárólag a jogerős működési engedély birtokában, a praxisjoggal rendelkező 6.) pont szerinti feladatellátó fogszakorvosával kezdheti meg. Ha Megbízott jogerős működési engedély nélkül vagy nem a praxisjoggal rendelkező 6.) pont szerinti feladatellátó fogszakorvosával kezdi meg a feladatellátást, az a szerződés megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 9.) Megbízott feladatellátó fogszakorvos a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával látja el.

5 10.) Megbízott a fogorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a fogorvosi feladatok ellátását csak érvényes - az egészségügyi szolgáltatói (fogorvosi) tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősség-biztosítási szerződés birtokában végezheti. A felelősség-biztosítási szerződés megkötésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik. 11.) Megbízott feladatellátó fogszakorvos a 1. számú mellékletben foglalt rendelési időben személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, mindösszesen 13 óra ingyenes ellátást biztosít. A feladatellátó fogszakorvos helyettesítését csak az az orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkör ellátására előírt feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és szükséges adatait a finanszírozási alapszerződés vonatkozó mellékszerződésében Megbízott feltüntette. 12.) Megbízó a megbízás időtartamára - használati díj fizetése nélkül - a Megbízott használatába bocsátja a fogorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő fogorvosi feladatok ellátása céljára a tulajdonában lévő 2339 Majosháza, Árpád u. 30. szám alatti épületben található fogszakorvosi rendelő helyiségét. Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatja Megbízottnak a fogorvosi rendelő tulajdonjogának igazolását. 13.) Megbízott a használatába adott helyiséget kizárólag az 1.) pontban meghatározott kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához, illetve további használatba, bérletbe adásához nem szerez. 14.) Megbízó a megbízás időtartamára - használati vagy bérleti díj fizetése nélkül - Megbízott használatába bocsátja hibátlan és működőképes állapotban egy DA 110A fogászati kezelőszéket a tartozékaival együtt. 15.) Megbízó vállalja, hogy a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gépen felül biztosítja használatra Megbízott részére a vonatkozó jogszabályban felsorolt szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket, tekintettel arra, hogy Megbízott e szerződéssel a kötelező alapfeladatai körébe tartozó feladat ellátását átvállalja. 16.) Megbízott a 12.) pontban megjelölt helyiséget, a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gépet, a 15.) pontban megjelölt minimumfeltételek körébe tartozó orvosi eszközöket, valamint az ingó berendezési és egyéb tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át használatba a Megbízótól. 17.) Megbízott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell térítenie. 18.) Megbízó viseli a) a 12.) pontban megjelölt orvosi rendelő esetleges felújításának költségeit, melyet költségvetési évente készített felújítási terve alapján, az erre elkülönített előirányzat keretei között végezhet; b) a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gép pótlásának költségeit, ha az a rendes használat következtében javíthatatlan meghibásodást szenved, és a javíthatatlanság tényét a Megbízó által felkért független szakértő is igazolja. c) a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gép meghibásodása esetén a javítás költségeit. 19.) Megbízott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító karbantartási munkák elvégzésére. 2

6 20.) Megbízott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított finanszírozás összegéből biztosítsa a fogorvosi ellátás zavartalan és folyamatos működtetését, a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe tartozó amortizálódó tárgyi (orvosi és egyéb) eszközök pótlását és fogászati segédanyagok megvételét, kivéve ebből a körből a 14.) pont szerinti nagy értékű fogászati gépet. 21.) Megbízott köteles biztosítani munkáltatói körében a feladat ellátásához szükséges asszisztenciát. Megbízó azonban települési közérdekből, tekintettel arra, hogy az 1.) pont szerinti fogászati körzet csak ½ praxist tesz ki és működtetése Megbízottnak az alacsony finanszírozás miatt nem rentábilis, a fogászati asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket átvállalja, és havonta számla ellenében megtérít Megbízottnak ,- Ft összeget. 22.) Megbízó települési közérdekből, tekintettel arra, hogy az 1.) pont szerinti fogászati körzet csak ½ praxist tesz ki és működtetése Megbízottnak az alacsony finanszírozás miatt nem rentábilis, nem kéri Megbízottól a közüzemi díjak megtérítését. 23.) Megbízott köteles az 1.) pontban megjelölt feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő egyéb (veszélyes hulladék elszállítása, rendelői textília mosatása stb.) - jelen szerződésben nem szabályozott - költségeinek viselésére. 24.) Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely az 1.) pontban megjelölt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni Megbízottat a községi egészségügyi alapellátást érintő kérdésekről. 25.) Megbízott köteles Megbízót évente legalább egyszer, kérésére pedig bármikor tájékoztatni az 1.) pontban megjelölt kötelezettségek teljesítéséről. Megbízó jogosult ellenőrizni az e szerződés szerinti megbízás szerződésszerű teljesítését. 26.) Jelen szerződés megszűnik, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízottal kötött finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket azonnali hatállyal felmondja, illetve, ha azok más módon megszűnnek. 27.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó egészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 28.) Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg Megbízó és Megbízott között létrejött Feladat átadási szerződés és megállapodás az egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgáltatásának működéséről szóló szerződés alapján, augusztus 15. napjától biztosított egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgáltatásra létrejött szerződés a hatályát veszti. Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Majosháza, március Kis Gábor dr. Szilágyi Ákos Dr. Sándor Elvira polgármester jegyző, mint ellenjegyző vállalkozó (Megbízó részéről) (Megbízott részéről) 3

7 1. számú melléklet Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 4

8 M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Majosháza Község Önkormányzata - székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.; képviselője: Kis Gábor polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr. Sándor Elvira egyéni vállalkozó - székhelye: 1201 Budapest, Baross u. 66.-, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1.) Megbízó megbízza Megbízottat, mint fogorvosi (fogászati) szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltatót - a kötelező alapfeladatai körébe tartozó - Majosháza Község egész közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzet (ellátási terület) amely ½ praxist tesz ki működtetésével, a körzeten belül a gyermek és felnőtt lakosság fogorvosi alapellátása körébe tartozó feladatok ellátásával. 2.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt - egészségügyi vállalkozás keretében az egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására (fogorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó - feltételeknek megfelel, e feltételekkel rendelkezik. 3.) Megbízó a megbízást április 1. napjával kezdődően határozatlan időre adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozatlan időre vállalja. 4.) Megbízott kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megköti a 2.) pontban vállalt megbízás teljesítése érdekében a gyermek és felnőtt korú lakosság fogorvosi alapellátására és annak finanszírozására vonatkozó alapszerződést (továbbiakban: finanszírozási alapszerződés) és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket. 5.) Megbízó - tekintettel arra, hogy e szerződés aláírásával Majosháza Község egész közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget Megbízott átvállalja tőle - tudomásul veszi, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint, hogy az ennek alapján folyósított finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. 6.) Megbízott az ellátási területén a gyermek és felnőtt korú lakossággal összefüggő fogorvosi feladatait a fogorvosi (fogászati) feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő és e feltételekkel rendelkező orvosként (továbbiakban: feladatellátó fogszakorvosként) látja el, és a kapcsolódó praxisjog jogosultja. 7.) Megbízott a 6.) pontban nevesített feladatellátó fogszakorvos személyében történő változtatásra kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ha Megbízott a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül dönt az orvos személyének megváltoztatásáról, az a szerződés megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 8.) Megbízott kijelenti, hogy beszerezte az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a 2.) pontban vállalt megbízás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyt. Megbízott a 3.) pontban vállalt megbízás teljesítését kizárólag a jogerős működési engedély birtokában, a praxisjoggal rendelkező 6.) pont szerinti feladatellátó fogszakorvosával kezdheti meg. Ha Megbízott jogerős működési engedély nélkül vagy nem a praxisjoggal rendelkező 6.) pont szerinti feladatellátó fogszakorvosával kezdi meg a feladatellátást, az a szerződés megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 9.) Megbízott feladatellátó fogszakorvos a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, valamint a szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával látja el.

9 10.) Megbízott a fogorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a fogorvosi feladatok ellátását csak érvényes - az egészségügyi szolgáltatói (fogorvosi) tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősség-biztosítási szerződés birtokában végezheti. A felelősség-biztosítási szerződés megkötésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottat terhelik. 11.) Megbízott feladatellátó fogszakorvos a 1. számú mellékletben foglalt rendelési időben személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, mindösszesen 13 óra ingyenes ellátást biztosít. A feladatellátó fogszakorvos helyettesítését csak az az orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkör ellátására előírt feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és szükséges adatait a finanszírozási alapszerződés vonatkozó mellékszerződésében Megbízott feltüntette. 12.) Megbízó a megbízás időtartamára - használati díj fizetése nélkül - a Megbízott használatába bocsátja a fogorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő fogorvosi feladatok ellátása céljára a tulajdonában lévő 2339 Majosháza, Árpád u. 30. szám alatti épületben található fogszakorvosi rendelő helyiségét. Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatja Megbízottnak a fogorvosi rendelő tulajdonjogának igazolását. 13.) Megbízott a használatába adott helyiséget kizárólag az 1.) pontban meghatározott kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához, illetve további használatba, bérletbe adásához nem szerez. 14.) Megbízó a megbízás időtartamára - használati vagy bérleti díj fizetése nélkül - Megbízott használatába bocsátja hibátlan és működőképes állapotban egy DA 110A fogászati kezelőszéket a tartozékaival együtt. 15.) Megbízó vállalja, hogy a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gépen felül biztosítja használatra Megbízott részére a vonatkozó jogszabályban felsorolt szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket, tekintettel arra, hogy Megbízott e szerződéssel a kötelező alapfeladatai körébe tartozó feladat ellátását átvállalja. 16.) Megbízott a 12.) pontban megjelölt helyiséget, a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gépet, a 15.) pontban megjelölt minimumfeltételek körébe tartozó orvosi eszközöket, valamint az ingó berendezési és egyéb tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át használatba a Megbízótól. 17.) Megbízott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell térítenie. 18.) Megbízó viseli a) a 12.) pontban megjelölt orvosi rendelő esetleges felújításának költségeit, melyet költségvetési évente készített felújítási terve alapján, az erre elkülönített előirányzat keretei között végezhet; b) a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gép pótlásának költségeit, ha az a rendes használat következtében javíthatatlan meghibásodást szenved, és a javíthatatlanság tényét a Megbízó által felkért független szakértő is igazolja. c) a 14.) pontban nevesített nagy értékű fogászati gép meghibásodása esetén a javítás költségeit. 19.) Megbízott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító karbantartási munkák elvégzésére. 20.) Megbízott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított finanszírozás összegéből biztosítsa a fogorvosi ellátás zavartalan és folyamatos működtetését, a 2

10 fogorvosi feladatok ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe tartozó amortizálódó tárgyi (orvosi és egyéb) eszközök pótlását és fogászati segédanyagok megvételét, kivéve ebből a körből a 14.) pont szerinti nagy értékű fogászati gépet. 21.) Megbízott köteles biztosítani munkáltatói körében a feladat ellátásához szükséges asszisztenciát. Megbízó azonban települési közérdekből, tekintettel arra, hogy az 1.) pont szerinti fogászati körzet csak ½ praxist tesz ki és működtetése Megbízottnak az alacsony finanszírozás miatt nem rentábilis, a fogászati asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket átvállalja, és havonta számla ellenében megtérít Megbízottnak ,- Ft összeget. 22.) Megbízó települési közérdekből, tekintettel arra, hogy az 1.) pont szerinti fogászati körzet csak ½ praxist tesz ki és működtetése Megbízottnak az alacsony finanszírozás miatt nem rentábilis, nem kéri Megbízottól a közüzemi díjak megtérítését. 23.) Megbízott köteles az 1.) pontban megjelölt feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő egyéb (veszélyes hulladék elszállítása, rendelői textília mosatása stb.) - jelen szerződésben nem szabályozott - költségeinek viselésére. 24.) Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely az 1.) pontban megjelölt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni Megbízottat a községi egészségügyi alapellátást érintő kérdésekről. 25.) Megbízott köteles Megbízót évente legalább egyszer, kérésére pedig bármikor tájékoztatni az 1.) pontban megjelölt kötelezettségek teljesítéséről. Megbízó jogosult ellenőrizni az e szerződés szerinti megbízás szerződésszerű teljesítését. 26.) Jelen szerződés megszűnik, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Megbízottal kötött finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződéseket azonnali hatállyal felmondja, illetve, ha azok más módon megszűnnek. 27.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, illetve a mindenkor hatályos vonatkozó egészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 28.) Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg Megbízó és Megbízott között létrejött Feladat átadási szerződés és megállapodás az egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgáltatásának működéséről szóló szerződés alapján, augusztus 15. napjától biztosított egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgáltatásra létrejött szerződés a hatályát veszti. Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Majosháza, március.... Kis Gábor dr. Szilágyi Ákos Dr. Sándor Elvira polgármester jegyző, mint ellenjegyző vállalkozó (Megbízó részéről) (Megbízott részéről) 3

11 1. számú melléklet Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 4

12

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: majoshaza@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-ei rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám:./2018. 1.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról Előterjesztés Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról 1. előterjesztés száma: 248/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 87/2017. Kth. Megbízási szerződés kötés a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 5673-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30-i rendes ülésére Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása Előterjesztő:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 136/2018.

Az előterjesztés száma: 136/2018. Az előterjesztés száma: 136/2018. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. október 31.

Részletesebben

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2914-5/2016. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Törvényességi véleményezés ideje: Törvényességi ellenőrzést végezte: Intézményfelügyeleti

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 72/2017. Kth. A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai

Részletesebben

Előterjesztés a évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztés a évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről Előterjesztés a 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 1. előterjesztés száma: 361/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 10/2019(II.19.) Kt határozatában

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 16. napján

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. március 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017. október 9-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA Községi Önkormányzat Egyházasrádóc (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91., törzs-szám: 421382000,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE (: 96/ , Fax: 96/

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE (: 96/ , Fax: 96/ KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE (: 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.. napirendi pont: Kapuvár város parkfenntartási feladataira vonatkozó

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére 9851-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft Vállalkozási szerződésének módosítása

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 152/2017.

Az előterjesztés száma: 152/2017. Az előterjesztés száma: 152/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. október 4.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2. Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: majoshaza@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről

Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 1. előterjesztés száma: 290/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására melléklet a 256/2014. (XI. 27.) határozathoz FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. törzsszám:726456,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-110 /2017. Megtárgyalás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Küldetés Alapítvány kérelme Sorszám: IV/5 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (II.25.) határozata

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 4/2017.

Az előterjesztés száma: 4/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 4/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be.

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

1 ) Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti Kazamata ingatlan használatára vonatkozóan

1 ) Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti Kazamata ingatlan használatára vonatkozóan Sorszám: Tárgy: 1 ) t Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti Kazamata ingatlan használatára vonatkozóan L Döntéshozatal mócba: Minősített többség a vagyonrendelet 10. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére Községi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu ikt.sz.: 945/2016 A Bocskaikert Községi Önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 3/2017.

Az előterjesztés száma: 3/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 3/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-81/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis betöltéséről

Döntés a háziorvosi praxis betöltéséről Az előterjesztés száma: 181/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 151. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1000-1/2014/I Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád Megyei Levéltár használati

Részletesebben