FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: ), képviseletében: Ormai István polgármester, Ötvöskónyi Község Önkormányzata (székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., adószám: ), képviseletében Pusztai László polgármester), mint megbízók (a továbbiakban: Megbízók) és a Dr. Cakó Házi Gyermekorvosi Betéti Társaság (rövidített név: Dr. Cakó Bt., Cg.: , székhely: 7500 Nagyatád, Csalogány sor 20., adószám: ), képviseletében: Dr. Cakó Judit ügyvezető, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), (együttes említésük esetén Felek vagy Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük az alábbiakban felsorolt érvényes, határozatlan időre szóló megállapodások szabályozzák a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolaegészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önk. rendelet) 2. sz. mellékletében meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzet háziorvosi alapellátás feladatinak ellátását: a) Nagyatád Város Önkormányzata és a Dr. Cakó Bt. között december 16. napjától hatályban lévő feladat-ellátási szerződés, b) Ötvöskónyi Község Önkormányzata és a Dr. Cakó Bt. között megkötött, január 1. napjától hatályos, határozatlan időre szóló szerződés, c) Nagyatád Város Képviselő-testülete és Ötvöskónyi Község Képviselő-testülete között december 21. napján kelt megállapodás. 2. Az évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdése, 2/B (1)-(6) bekezdései és a 3. (8) bekezdése értelmében Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt megállapodások jelen Feladat-ellátási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik. 3. Megbízók megbízzák a Megbízottat a 2. számú házi gyermekorvosi körzet lakosságának az egészségügyi és az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek ellátásával az önk. rendeletben rögzített ellátási területen területi ellátási kötelezettséggel, Dr. Cakó Judit ügyvezető (háziorvos) személyes közreműködésével.

2 4. Szerződő felek megállapítják, hogy Dr. Cakó Judit (orvosi diploma száma: 69-17/1984., kelte: , szakorvosi diploma száma: 544/1989., kelte: ) a Somogy Megyei Cégbíróságon a Dr. Cakó Bt. ügyvezetőjeként a számú cégjegyzékbe bejegyzésre került. 5. A Dr. Cakó Bt. telephelyei az Önk. rendeletben meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzet szolgálati helyei: 7500 Nagyatád, Tallián A. u. 2/A 7511 Ötvöskónyi, Fő u Megbízott a 3. pont szerinti egészségügyi tevékenységet a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiállított érvényes működési engedély birtokában végzi. 7. Felek rögzítik, hogy Megbízott az OEP Dél-Dunántúli Területi Hivatalával megkötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Nagyatád Város Önkormányzata ezen felül a Megbízottnak önkormányzati támogatást nem biztosít. Ötvöskónyi Község Önkormányzata a 16. és 21. pontban foglaltak szerinti támogatást nyújtja. 8. Megbízók a szerződés érvényességi feltételeként határozzák meg a szakmai felelősségbiztosítási szerződés folyamatos meglétét. 9. Felek rögzítik, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladat ellátása Nagyatádon a Nagyatád, Tallián A. utca 2/A szám alatti Egészségügyi Központban történik, amelynek tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI). Nagyatád Város Önkormányzata és a GYEMSZI között augusztus 6-án, a Nagyatád, Tallián A. utca 2/A szám alatti ingatlan vagyonkezelési joga tárgyában létrejött megállapodás alapján Nagyatád Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Megbízott részére az átvállalt feladat-ellátáshoz szükséges orvosi rendelőt a Tallián A. u. 2/A szám alatt elhelyezkedő Egészségügyi Központban. A megkötött vagyonkezelési szerződés előírásai alapján: a ) Megbízott a rendelő helyiségeit Nagyatád Város Önkormányzata hozzájárulása nélkül más célra nem használhatja. b ) Nagyatád Város Önkormányzata a rábízott vagyonért kárfelelősséggel tartozik. c ) Nagyatád Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. d ) Megbízott vállalja, hogy az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, e ) Nagyatád Város Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (12) bekezdésében foglalt esetekben. Ötvöskónyi Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Megbízott részére az átvállalt feladat-ellátáshoz szükséges Ötvöskónyi Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező orvosi rendelőt a Megbízott Ötvöskónyi, Fő u. 47. telephelyén, mely rendelőt Megbízott más célra nem használhatja.

3 10. Szerződő felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: Nagyatád, Tallián A. u. 2/A Hétfő: 08: Kedd: 08: Szerda: Csütörtök: Péntek: Csecsemőtanácsadás: Kedd: Ötvöskónyi, Fő u. 47. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Megbízott köteles a rendelési időről a 10. pontnak megfelelően és körzet bontásáról tájékoztatót kifüggeszteni a telephelyein a szakmai szabályainak megfelelően, jól látható módon. 12. Megbízott vállalja az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartását. Vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen egyezteti a Megbízókkal. 13. A Megbízott vállalja, hogy a 2. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt a 10. pontban rögzített időben. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulásukat lassító állapotromláshoz vezethet. Nagyatád Város Önkormányzata és a Megbízott külön szerződés keretében állapodnak meg a Központi Háziorvosi Ügyeleti ellátásban történő részvételről. 14. Megbízott köteles a Megbízókkal, azok illetékes bizottságaival, köztisztviselőivel, a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével együttműködni. Megbízott együttműködik a Megbízóknak az általános egészségügyi információs, igazgatási feladatai (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések) ellátásában. 15. Szerződő felek rögzítik, hogy a Nagyatádon, illetve az Ötvöskónyiban biztosított orvosi rendelő jelenlegi Nagyatád Város Önkormányzata, illetve Ötvöskónyi Község Önkormányzata tulajdonát képező, a jelen feladat-ellátási szerződés melléklete szerinti berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit a Megbízott bérleti díj felszámítása nélkül használja azzal, hogy azokat köteles rendeltetésszerűen használni és a szerződés megszűnésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiánytalanul visszaszolgáltatni Nagyatád Város Önkormányzata, illetve Ötvöskónyi Község Önkormányzata részére.

4 16. Ötvöskónyi Község Önkormányzata az ötvöskónyi telephelyen a hívószámú telefonkészülék használati jogát biztosítja a Megbízott részére. Tekintettel arra, hogy a telefonvonalat a felnőtt háziorvosi és a védőnői szolgálat is használja, a telefonbeszélgetések díját Ötvöskónyi Község Önkormányzata támogatásként biztosítja. 17. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályokban előírt háziorvosi alapellátás minimum feltételeinek (személyi, tárgyi) biztosításáról a Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik, azok Megbízott tulajdonát képezik. 18. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátáshoz a hatályos jogszabályokban előírt szakmai minimumfeltétel a Megbízott telephelyein külön-külön biztosított. 19. A Megbízott gondoskodik a rendelőkben az elhasználódott berendezések és felszerelések javításáról, cseréjéről, pótlásáról, anyag és eszköz ellátásáról, szolgáltatások igénybevételéről, viseli annak költségeit. Megbízott gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gépek, műszerek, kézi-műszer készlet, berendezés, a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógépek (továbbiakban: eszközök), a rendelők egyéb berendezési tárgyainak javításáról, cseréjéről, pótlásáról, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak javításáról, pótlásáról, viseli annak költségeit. A Megbízott saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképességének folyamatos biztosításáról. 20. Felek rögzítik, hogy a nagyatádi telephelyen a rendelő karbantartása a Megbízott kötelessége. A karbantartás körén kívül eső, az épület szerkezetével összefüggő és szerkezettől eltérő külső behatások miatti felújításra Nagyatád Város Önkormányzata intézkedik. Az Ötvöskónyiban lévő rendelő karbantartása Ötvöskónyi Község Önkormányzata kötelessége csakúgy, mint a karbantartás körén kívül eső, az épület szerkezetével összefüggő és a szerkezettől eltérő külső behatások miatti felújítás, állagmegóvás. 21. A nagyatádi szolgálati helyen a rendelőre vonatkozó közüzemi és egyéb szolgáltatások igénybevételére a Megbízott külön szerződést köteles kötni a szolgáltatókkal. A szolgáltatások igénybevételének költségeit a Megbízott viseli. A rendelő, a váróhelyiség és a mellékhelyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik. Az ötvöskónyi telephelyen a rendelő közüzemi szolgáltatásainak (víz, villany, gáz) igénybevételére Ötvöskónyi Község Önkormányzata köt szerződést a szolgáltatókkal. A szolgáltatások igénybevételének költségeit a gázfűtés kivételével Ötvöskónyi Község Önkormányzata viseli. A gázfűtés igazolt költségének 1/3 részét Ötvöskónyi Község Önkormányzata a Megbízott felé továbbszámlázza. A számla ellenértékét Megbízott a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles átutalni Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési számlájára. Az egyéb szolgáltatások igénybevételére a Megbízott köt szerződést, ő viseli azok költségeit. A rendelő, a váróhelyiség és a mellékhelyiségek takarításáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata gondoskodik.

5 22. Nagyatád Város Önkormányzata a nagyatádi szolgálati helyen, illetve Ötvöskónyi Község Önkormányzati az ötvöskónyi telephelyen lévő orvosi rendelőre épületére érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik. A rendelőkben az egészségügyi vállalkozás tulajdonát képező eszközökre és berendezésekre a Megbízott vagyonbiztosítást köthet saját felelősségére. 23. Felek rögzítik, hogy a Megbízott teljes körűen felel az egészségügyi és a személyazonosító adatok hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartásáért, kezeléséért, őrzéséért. 24. Megbízott késedelem nélkül köteles Megbízóknak bejelenteni, ha a 2. számú házi gyermekorvosi körzet fenntartása, működtetése bármi okból veszélybe kerülne. A Megbízott esetleges veszteségét a Megbízók nem vállalják át. 25. Megbízók joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez forduljanak, illetve etikai ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérjék. 26. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szabadsága, betegsége, szakmai továbbképzése, illetve egyéb jellegű távolléte idején a helyettesítésről Megbízott saját maga gondoskodik és fedezi az azzal kapcsolatos külön költségeket. A helyettes kiválasztásáért felelősséggel tartozik. Megbízott működési engedélye tartalmazza a helyettesítő személy(ek) nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát. 27. Megbízott a háziorvosi tevékenységét gyermekápoló vagy asszisztens közreműködésével végzi. A gyermekápolónak vagy asszisztensnek a hatályos jogszabályok szerinti szakképesítési, továbbképzési, foglalkozás-egészségügyi alkalmazási feltételeknek való megfelelése Megbízott felelősségi körébe tartozik. 28. Jelen feladat-ellátási szerződés a) Megszűnik: a praxisengedély visszavonásával a működési engedély visszavonásával a finanszírozási szerződés megszűnésével b) Megszüntethető: közös megegyezéssel Szerződő felek részéről közölt felmondással 6 hónapos felmondási idővel 29. Megbízók a feladat-ellátási szerződést indoklással felmondják, ha: a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) A Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 30. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízók kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál az ellátotti létszám arányában figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

6 31. Jelen feladat-ellátási szerződés december 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól. 32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a Nagyatádi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. N a g y a t á d, november 28. Nagyatád Város Önkormányzata Ormai István polgármester megbízó Ötvöskónyi Község Önkormányzata Pusztai László polgármester megbízó Dr. Cakó Bt. Dr. Cakó Judit ügyvezető megbízott Záradék: A feladat-ellátási szerződést Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2014. (XI. 27.) számú határozatával; Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a./2014. (XI. 27.) számú határozatával hagyta jóvá.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek.

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek. Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 19/2014. (lilos) számú határozatával jóváhagyta a 2014. március 1. napjától határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Ingatlanhasználati szerződés

Ingatlanhasználati szerződés Ingatlanhasználati szerződés mely létrejött egyrészről Sárosd Község Önkormányzata (cím:, Törzskönyvi azonosító szám: ; Adószám: ; KSH statisztikai számjel: ; Költségvetési elszámolási számla: ; képviseli:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor

Részletesebben

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben