Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére"

Átírás

1 Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út Tel: 27 / Fax: 27 / Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos, fogorvos feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata Az előterjesztést készítette: Oroszi Beáta jegyző Az előterjesztés tárgyalása az évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 12. (3) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladatellátás érdekében, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a háziorvosi feladatok ellátására szerződést kell kötni január 1-jével módosult az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, melynek 2/B. (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos valamint fogorvos, és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladatellátási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza: a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d) a rendelési idő meghatározása, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerződés időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

2 A hivatkozott jogszabály 3. (8) bekezdése értelmében a fenti követelményeknek január 1- jétől kell megfelelni. E törvényi rendelkezésekre tekintettel szükségessé vált a háziorvosi tevékenység (ideértve a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységet is) vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződések módosítása. A szerződések felülvizsgálata indokolt azért is, mert a háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok munkába állásának különböző időpontjaiban megkötött működési szerződések szövegezése sem egységes. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetek így nemcsak aktualizálják, hanem egységesítik is a működési szerződéseket. Fentiekre figyelemmel a határozati javaslat szerint a jelenleg érvényben lévő megállapodások módosítására valójában új szerződés megkötésével kerül sor. A szerződés-tervezet az érintett orvosokkal egyeztetve lett, a képviselő-testület ülésén meghívottként lehetőségük lesz részt venni. Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) számú határozata Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. az egészségügyi alapellátás működtetése tárgyában kötött megállapodásokat felülvizsgálta, egyúttal kezdeményezi a háziorvosi (házi gyermekorvosi, fogorvosi) tevékenység vállalkozási formában történő ellátására létrejött szerződések jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását. 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: szerződés aláírására február 6. Felelős: polgármester Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! Verőce, január 31. Bethlen Farkas sk. polgármester

3 mely létrejött egyrészről FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 1. számú melléklet Verőce Község Önkormányzata (2621 Verőce, Árpád út 40.) képviseli Bethlen Farkas polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről DR BARVIRCZ EGÉSZSÉGÜGYI Kft (2621 Verőce, Árpád u. 24.) képviseli: Dr. Barvircz János vállalkozó gyermekorvos (a továbbiakban: Egészségügyi vállalkozó), együttes említésük esetén: Szerződő felek, között a Verőce községben ellátandó egészségügyi alapellátási kötelezettség, mint feladat ellátása tárgyában, a verőcei gyermekorvosi praxis tekintetében, határozatlan időre. Ezen szerződés módosítás az július 13-án aláírt, majd azt követően többször módosított szerződésre vonatkozik, amely szerződés a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában, határozatlan időre született. Az Egészségügyi vállalkozó részéről a gyermekorvosi ellátást személyesen Dr. Barvircz János praxisjoggal rendelkező gyermekorvos végzi. 1. Az Egészségügyi vállalkozó vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat megnevezett gyermekorvos által személyesen és folyamatosan ellátja fent nevesített praxisban saját kockázatára és saját felelőssége mellett. Az Egészségügyi vállalkozó másik területi ellátási kötelezettsége vállalásával ellátott községe Szokolya esetében, külön kétoldalú szerződés rögzíti a munkavégzés sajátos feltételeit. 2. Egészségügyi vállalkozó köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló azon személyeket, akiknek heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatti ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 3. Amennyiben Egészségügyi vállalkozó a gyermekorvosi tevékenység személyes gyakorlásában valamely okból akadályoztatva lenne, vagy ezt más ok, pl. szabadság, továbbképzés, betegállomány, stb. szükségessé teszi, helyettesítéséről minden vonatkozásban (szakmai, pénzügyi, személyi, stb.) maga köteles gondoskodni az ellátás folyamatos biztosítása érdekében. 4. Egészségügyi vállalkozó az ügyeleti ellátásban nem köteles részt venni, tekintettel Verőce Község Önkormányzata és a Provincia Családorvos Egyesület között fennálló, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti ügyeleti feladatokban történő részvételi megállapodásra.

4 5. Egészségügyi vállalkozó köteles munkanapokon - a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően - heti összességben 15 órát Verőcén és 3x1 órát Szokolyán (az 1. pont szerinti kétoldalú megállapodás alapján), naponta legkevesebb 2 órát a praxis rendelőjében közvetlen betegellátással tölteni a jogszabályban meghatározott naptár szerinti munkarendtől való eltérés figyelembevételével, kivéve ha Önkormányzattal szerződésben álló központi ügyeleti szolgáltató adott napon folyamatos gyermekorvosi ügyeleti ellátást biztosít. 6. Az Önkormányzat köteles a 2621 Verőce, Losonczi u. 2. szám alatt található rendelőt és kiszolgáló helyiséget az előírásoknak megfelelő működőkész állapotban Egészségügyi vállalkozó részére térítésmentesen rendelkezésére bocsátani. Az Önkormányzat az egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja továbbá az egészségügyi tevékenység folytatásához a közös használatú (folyosó, váróterem és egyéb, a betegek ellátását szolgáló) helységeket. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyermekorvosi alapellátásra vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló előírásban (jelenleg a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) foglaltakat a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítják. A rendelők működését zavaró váratlan meghibásodások (csőtörés, gázszivárgások stb.) elhárításáról az Önkormányzat gondoskodik. 7. Egészségügyi vállalkozó köteles a 6. pontban megjelölt rendelőt, az Önkormányzat által beszerzett- biztosított felszereléseket és eszközöket (az amortizációs idő és az elévülés figyelembevételével) az ezen szerződéses jogviszony megszűnésének napján, a gyermekorvosi tevékenység haladéktalan folytatásához szükséges rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, minden kártalanítási és elhelyezési igény nélkül visszaadni az Önkormányzatnak. 8. A 2621 Verőce, Losonczi 2. szám alatti Egészségház működtetésével kapcsolatban Szerződő felek a következőképpen állapodnak meg: - Önkormányzat téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Felnőtt háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Gyermek háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%- át, a tisztítószerek 25%-át; - Fogorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 40%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át. Az Önkormányzat fenti költségekről negyedévente számlát állít ki, melyet Egészségügyi szolgáltató a kézhezvételt követő 8. napon belül köteles kiegyenlíteni. 9. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a praxisjog gyakorlását akadályozza, ellehetetleníti, vagy a praxis értékét csökkenti. Önkormányzat a praxisok határait, ellátási területeit csak

5 jogszabályban előírt kötelezés (max. ellátotti létszám stb.), vagy a községben működő háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértése esetén változtathatja meg. Ettől eltérő döntése esetén Egészségügyi vállalkozó jogosan kártalanítási igénnyel léphet fel, melynek mértéke a létrehozott változtatás hatására létrejött bevételkiesés öt éves összegével egyezik meg. (A létszámcsökkenés alapján kiszámítható az 1 havi finanszírozás-csökkenés mértéke.) 10. A praxis rendelőjének helyét, tulajdonosi körét Önkormányzat csak a községben található háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértésével változtathatja meg. 11. Egészségügyi vállalkozó kijelenti, hogy az ezen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta, ezt az Önkormányzat aláírásával elismeri. 12. Önkormányzat köteles a tulajdonát képező, átadott rendelőre, valamint a berendezési tárgyakra, műszerekre biztosítást kötni és a biztosítás folyamatosságáról gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezi magát a jogszabályban előírt teljes körű kötelező felelősségbiztosítás megkötésére. 13. Egészségügyi vállalkozó, mint a verőcei gyermekorvosi praxis vonatkozásában működtető, kötelezi magát, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével tevékenysége végzéséhez szükséges, a praxis gyermekorvosi szolgáltatásainak finanszírozására irányuló megkötött szerződése aktualizálásáról folyamatosan gondoskodik. Az ehhez szükséges és az Önkormányzatnál meglévő adatokat és információkat az Önkormányzat felmerülő módosítás esetén az Egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Az önkormányzat jogosult az adatokat közvetlenül is megküldeni a Finanszírozónak. 14. Egészségügyi vállalkozó biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottjai vonatkozásában. Egészségügyi vállalkozó a praxisában további, a jogszabályoknak megfelelő személyeket foglalkoztathat. 15. Egészségügyi vállalkozó a részére átadott rendelőt az Önkormányzat engedélye nélkül albérletbe nem adhatja. 16. Egészségügyi vállalkozó a rendelőben Önkormányzat írásos beleegyezése nélkül szerkezeti átalakítást, bővítést és más értéknövelő beruházást nem végezhet. 17. Jelen szerződést az Önkormányzat indoklással, 6 hónapos felmondási idővel mondhatja fel az alábbi esetben: a) Egészségügyi vállalkozó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírásokat, b) Egészségügyi vállalkozó az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármilyen okból elveszti.

6 18. Egészségügyi vállalkozó jelen szerződést 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával, indoklás nélkül felmondhatja. Az Öotv. 2/a (1) bekezdése szerint, a praxisjog átruházására irányuló szándék bejelentése nem értelmezhető felmondásnak. 19. Amennyiben az Egészségbiztosítási Alap kezelője a gyermekorvossal kötött finanszírozási szerződést felmondja, úgy erről Egészségügyi vállalkozó az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles és ezen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjában megszűnik. 20. Egészségügyi vállalkozó jogosult a praxisjogot, mint vagyoni értékű jogot, más jogosultnak átadni, kölcsönösen elfogadott ellenérték fejében. Adott praxisban a praxisjog más jogosult egészségügyi szolgáltató által történő folytatólagosságához az Önkormányzat előzetes, írásbeli egyetértése szükséges. Amennyiben a jogszabályban biztosított idő alatt Önkormányzat a praxisjoghoz kapcsolódó jogszabályoknak megfelelő, az Egészségügyi vállalkozó által megjelölt orvost elutasítja, és ezáltal Egészségügyi vállalkozót anyagi kár éri, Egészségügyi vállalkozó jogosan kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a praxis 1 éves bevétele Verőcére eső részének értékével egyezik meg. 21. Jelen szerződés aláírásával az július 13-án aláírt, majd azt követően többször módosított, a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában született szerződés hatályát veszti. 22. Ezen megállapodás polgári jogi jogügyletnek minősül, és a teljesítésből származó viták eldöntésére Szerződő felek alávetik magukat a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 23. A megállapodásban nem szereplő kérdések tekintetében Szerződő felek a jogszabályban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el. 24. Jelen szerződést Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a./2013. (02.05.) számú határozatával jóváhagyta. 25. Szerződő felek jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Verőce, február 6.. Bethlen Farkas polgármester. Dr. Barvircz János vállalkozó gyermekorvos

7 mely létrejött egyrészről 2. számú melléklet FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Verőce Község Önkormányzata (2621 Verőce, Árpád út 40.) képviseli Bethlen Farkas polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről CSERNI MED Bt. (Székhely: 2621 Verőce, Losonczi u. 2.) képviseli: Dr. Cserni István Szabolcs vállalkozó háziorvos (a továbbiakban: Egészségügyi vállalkozó), együttes említésük esetén: Szerződő felek, között a Verőce községben ellátandó egészségügyi alapellátási kötelezettség, mint feladat ellátása tárgyában, a verőcei háziorvosi praxis tekintetében, határozatlan időre. Ezen szerződés módosítás az február 17-én aláírt, majd azt követően többször módosított szerződésre vonatkozik, amely szerződés a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában, határozatlan időre született. Az Egészségügyi vállalkozó részéről a háziorvosi ellátást személyesen Dr. Cserni István Szabolcs praxisjoggal rendelkező háziorvos, valamint Dr. Havas Adrien Judit működési joggal rendelkező háziorvos végzi. 3. Az Egészségügyi vállalkozó vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat megnevezett háziorvos által személyesen és folyamatosan ellátja fent nevesített praxisban saját kockázatára és saját felelőssége mellett. 2. Egészségügyi vállalkozó köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló azon személyeket, akiknek heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatti ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 3. Amennyiben Egészségügyi vállalkozó a háziorvosi tevékenység személyes gyakorlásában valamely okból akadályoztatva lenne, vagy ezt más ok, pl. szabadság, továbbképzés, betegállomány, stb. szükségessé teszi, helyettesítéséről minden vonatkozásban (szakmai, pénzügyi, személyi, stb.) maga köteles gondoskodni az ellátás folyamatos biztosítása érdekében. 4. Egészségügyi vállalkozó az ügyeleti ellátásban nem köteles részt venni, tekintettel Verőce Község Önkormányzata és a Provincia Családorvos Egyesület között fennálló, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti ügyeleti feladatokban történő részvételi megállapodásra. 5. Egészségügyi vállalkozó köteles munkanapokon - a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően - heti összességben 15 órát, naponta legkevesebb 2 órát a praxis rendelőjében közvetlen betegellátással tölteni a jogszabályban

8 meghatározott naptár szerinti munkarendtől való eltérés figyelembevételével, kivéve ha Önkormányzattal szerződésben álló központi ügyeleti szolgáltató adott napon folyamatos háziorvosi ügyeleti ellátást biztosít. 6. Az Önkormányzat köteles a 2621 Verőce, Losonczi u. 2. szám alatt található rendelőt és kiszolgáló helyiséget az előírásoknak megfelelő működőkész állapotban Egészségügyi vállalkozó részére térítésmentesen rendelkezésére bocsátani. Az Önkormányzat az egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja továbbá az egészségügyi tevékenység folytatásához a közös használatú (folyosó, váróterem és egyéb, a betegek ellátását szolgáló) helységeket. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felnőtt háziorvosi alapellátásra vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló előírásban (jelenleg a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) foglaltakat a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítják. A rendelők működését zavaró váratlan meghibásodások (csőtörés, gázszivárgások stb.) elhárításáról az Önkormányzat gondoskodik. 7. Egészségügyi vállalkozó köteles a 6. pontban megjelölt rendelőt, az Önkormányzat által beszerzett- biztosított felszereléseket és eszközöket (az amortizációs idő és az elévülés figyelembevételével) az ezen szerződéses jogviszony megszűnésének napján, a háziorvosi tevékenység haladéktalan folytatásához szükséges rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, minden kártalanítási és elhelyezési igény nélkül visszaadni az Önkormányzatnak. 8. A 2621 Verőce, Losonczi 2. szám alatti Egészségház működtetésével kapcsolatban Szerződő felek a következőképpen állapodnak meg: - Önkormányzat téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Felnőtt háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Gyermek háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%- át, a tisztítószerek 25%-át; - Fogorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 40%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át. Az Önkormányzat fenti költségekről negyedévente számlát állít ki, melyet Egészségügyi szolgáltató a kézhezvételt követő 8. napon belül köteles kiegyenlíteni. 9. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a praxisjog gyakorlását akadályozza, ellehetetleníti, vagy a praxis értékét csökkenti. Önkormányzat a praxisok határait, ellátási területeit csak jogszabályban előírt kötelezés (max. ellátotti létszám stb.), vagy a községben működő háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértése esetén változtathatja meg. Ettől eltérő döntése esetén Egészségügyi vállalkozó jogosan kártalanítási igénnyel léphet fel, melynek mértéke a létrehozott változtatás hatására

9 létrejött bevételkiesés öt éves összegével egyezik meg. (A létszámcsökkenés alapján kiszámítható az 1 havi finanszírozás-csökkenés mértéke.) 10. A praxis rendelőjének helyét, tulajdonosi körét Önkormányzat csak a községben található háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértésével változtathatja meg. 11. Egészségügyi vállalkozó kijelenti, hogy az ezen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta, ezt az Önkormányzat aláírásával elismeri. 12. Önkormányzat köteles a tulajdonát képező, átadott rendelőre, valamint a berendezési tárgyakra, műszerekre biztosítást kötni és a biztosítás folyamatosságáról gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezi magát a jogszabályban előírt teljes körű kötelező felelősségbiztosítás megkötésére. 13. Egészségügyi vállalkozó, mint a verőcei háziorvosi praxis vonatkozásában működtető, kötelezi magát, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével tevékenysége végzéséhez szükséges, a praxis háziorvosi szolgáltatásainak finanszírozására irányuló megkötött szerződése aktualizálásáról folyamatosan gondoskodik. Az ehhez szükséges és az Önkormányzatnál meglévő adatokat és információkat az Önkormányzat felmerülő módosítás esetén az Egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Az önkormányzat jogosult az adatokat közvetlenül is megküldeni a Finanszírozónak. 14. Egészségügyi vállalkozó biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottjai vonatkozásában. Egészségügyi vállalkozó a praxisában további, a jogszabályoknak megfelelő személyeket foglalkoztathat. 15. Egészségügyi vállalkozó a részére átadott rendelőt az Önkormányzat engedélye nélkül albérletbe nem adhatja. 16. Egészségügyi vállalkozó a rendelőben Önkormányzat írásos beleegyezése nélkül szerkezeti átalakítást, bővítést és más értéknövelő beruházást nem végezhet. 17. Jelen szerződést az Önkormányzat indoklással, 6 hónapos felmondási idővel mondhatja fel az alábbi esetben: a) Egészségügyi vállalkozó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírásokat, b) Egészségügyi vállalkozó az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármilyen okból elveszti. 18. Egészségügyi vállalkozó jelen szerződést 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával, indoklás nélkül felmondhatja. Az Öotv. 2/a (1) bekezdése szerint, a praxisjog átruházására irányuló szándék bejelentése nem értelmezhető felmondásnak.

10 19. Amennyiben az Egészségbiztosítási Alap kezelője a háziorvossal kötött finanszírozási szerződést felmondja, úgy erről Egészségügyi vállalkozó az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles és ezen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjában megszűnik. 20. Egészségügyi vállalkozó jogosult a praxisjogot, mint vagyoni értékű jogot, más jogosultnak átadni, kölcsönösen elfogadott ellenérték fejében. Adott praxisban a praxisjog más jogosult egészségügyi szolgáltató által történő folytatólagosságához az Önkormányzat előzetes, írásbeli egyetértése szükséges. Amennyiben a jogszabályban biztosított idő alatt Önkormányzat a praxisjoghoz kapcsolódó jogszabályoknak megfelelő, az Egészségügyi vállalkozó által megjelölt orvost elutasítja, és ezáltal Egészségügyi vállalkozót anyagi kár éri, Egészségügyi vállalkozó jogosan kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a praxis 1 éves bevételének értékével egyezik meg. 21. Jelen szerződés aláírásával az február 17-én aláírt, majd azt követően többször módosított, a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában született szerződés hatályát veszti. 22. Ezen megállapodás polgári jogi jogügyletnek minősül, és a teljesítésből származó viták eldöntésére Szerződő felek alávetik magukat a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 23. A megállapodásban nem szereplő kérdések tekintetében Szerződő felek a jogszabályban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el. 24. Jelen szerződést Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a./2013. (02.05.) számú határozatával jóváhagyta. 25. Szerződő felek jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Verőce, február 6.. Bethlen Farkas polgármester. Dr. Cserni István Szabolcs vállalkozó háziorvos

11 mely létrejött egyrészről 3. számú melléklet FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Verőce Község Önkormányzata (2621 Verőce, Árpád út 40.) képviseli Bethlen Farkas polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Lukácsné Dr. Karácsonyi Zsuzsanna (2621 Verőce, Nyár u. 4.) egyéni vállalkozó fogszakorvos (a továbbiakban: Egészségügyi vállalkozó), együttes említésük esetén: Szerződő felek, között a Verőce községben ellátandó egészségügyi alapellátási kötelezettség, mint feladat ellátása tárgyában, a verőcei fogorvosi praxis tekintetében, határozatlan időre. Ezen szerződés módosítás az július 9-én aláírt, majd azt követően többször módosított szerződésre vonatkozik, amely szerződés a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában, határozatlan időre született. Az Egészségügyi vállalkozó részéről a fogorvosi ellátást személyesen Lukácsné Dr. Karácsonyi Zsuzsanna praxisjoggal rendelkező fogszakorvos végzi. 4. Az Egészségügyi vállalkozó vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat megnevezett fogorvos által személyesen és folyamatosan ellátja fent nevesített praxisban saját kockázatára és saját felelőssége mellett. Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi vállalkozó a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola és Óvodában az iskolafogászati ellátással összefüggő teendőket ellátja. 2. Egészségügyi vállalkozó e szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a nála jelentkező, területéhez tartozó ellátásra jogosult betegeket ellátja, akár kiskorú, akár felnőtt korú, a társadalombiztosítási szabályok szerint. 3. Amennyiben Egészségügyi vállalkozó a fogorvosi tevékenység személyes gyakorlásában valamely okból akadályoztatva lenne, vagy ezt más ok, pl. szabadság, továbbképzés, betegállomány, stb. szükségessé teszi, helyettesítéséről minden vonatkozásban (szakmai, pénzügyi, személyi, stb.) maga köteles gondoskodni az ellátás folyamatos biztosítása érdekében. 4. Egészségügyi vállalkozó az ügyeleti ellátásban nem köteles részt venni. 5. Egészségügyi vállalkozó köteles munkanapokon - a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően - heti összességben 15 órát, naponta legkevesebb 2 órát a praxis rendelőjében közvetlen betegellátással tölteni a jogszabályban meghatározott naptár szerinti munkarendtől való eltérés figyelembevételével.

12 6. Az Önkormányzat köteles a 2621 Verőce, Losonczi u. 2. szám alatt található rendelőt és kiszolgáló helyiséget az előírásoknak megfelelő működőkész állapotban Egészségügyi vállalkozó részére térítésmentesen rendelkezésére bocsátani. Az Önkormányzat az egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja továbbá az egészségügyi tevékenység folytatásához a közös használatú (folyosó, váróterem és egyéb, a betegek ellátását szolgáló) helységeket. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi alapellátásra vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló előírásban (jelenleg a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) foglaltakat a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítják. A rendelők működését zavaró váratlan meghibásodások (csőtörés, gázszivárgások stb.) elhárításáról az Önkormányzat gondoskodik. 7. Egészségügyi vállalkozó köteles a 6. pontban megjelölt rendelőt, az Önkormányzat által beszerzett- biztosított felszereléseket és eszközöket (az amortizációs idő és az elévülés figyelembevételével) az ezen szerződéses jogviszony megszűnésének napján, a fogorvosi tevékenység haladéktalan folytatásához szükséges rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, minden kártalanítási és elhelyezési igény nélkül visszaadni az Önkormányzatnak. 8. A 2621 Verőce, Losonczi 2. szám alatti Egészségház működtetésével kapcsolatban Szerződő felek a következőképpen állapodnak meg: - Önkormányzat téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Felnőtt háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át; - Gyermek háziorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 20%-át, a víz 25%- át, a tisztítószerek 25%-át; - Fogorvosi szolgáltató téríti a fűtés 25%-át, a villany 40%-át, a víz 25%-át, a tisztítószerek 25%-át. Az Önkormányzat fenti költségekről negyedévente számlát állít ki, melyet Egészségügyi szolgáltató a kézhezvételt követő 8. napon belül köteles kiegyenlíteni. 9. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a praxisjog gyakorlását akadályozza, ellehetetleníti, vagy a praxis értékét csökkenti. Önkormányzat a praxisok határait, ellátási területeit csak jogszabályban előírt kötelezés (max. ellátotti létszám stb.), vagy a községben működő háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértése esetén változtathatja meg. Ettől eltérő döntése esetén Egészségügyi vállalkozó jogosan kártalanítási igénnyel léphet fel, melynek mértéke a létrehozott változtatás hatására létrejött bevételkiesés öt éves összegével egyezik meg. (A létszámcsökkenés alapján kiszámítható az 1 havi finanszírozás-csökkenés mértéke.)

13 10. A praxis rendelőjének helyét, tulajdonosi körét Önkormányzat csak a községben található háziorvosi/gyermek háziorvosi/fogorvosi praxisok működtetőinek egyetértésével változtathatja meg. 11. Egészségügyi vállalkozó kijelenti, hogy az ezen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak bemutatta, ezt az Önkormányzat aláírásával elismeri. 12. Önkormányzat köteles a tulajdonát képező, átadott rendelőre, valamint a berendezési tárgyakra, műszerekre biztosítást kötni és a biztosítás folyamatosságáról gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezi magát a jogszabályban előírt teljes körű kötelező felelősségbiztosítás megkötésére. 13. Egészségügyi vállalkozó, mint a verőcei fogorvosi praxis vonatkozásában működtető, kötelezi magát, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével tevékenysége végzéséhez szükséges, a praxis fogorvosi szolgáltatásainak finanszírozására irányuló megkötött szerződése aktualizálásáról folyamatosan gondoskodik. Az ehhez szükséges és az Önkormányzatnál meglévő adatokat és információkat az Önkormányzat felmerülő módosítás esetén az Egészségügyi vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Az önkormányzat jogosult az adatokat közvetlenül is megküldeni a Finanszírozónak. 14. Egészségügyi vállalkozó biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi feltételeket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottjai vonatkozásában. Egészségügyi vállalkozó a praxisában további, a jogszabályoknak megfelelő személyeket foglalkoztathat. 15. Egészségügyi vállalkozó a részére átadott rendelőt az Önkormányzat engedélye nélkül albérletbe nem adhatja. 16. Egészségügyi vállalkozó a rendelőben Önkormányzat írásos beleegyezése nélkül szerkezeti átalakítást, bővítést és más értéknövelő beruházást nem végezhet. 17. Jelen szerződést az Önkormányzat indoklással, 6 hónapos felmondási idővel mondhatja fel az alábbi esetben: a) Egészségügyi vállalkozó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésére vonatkozó előírásokat, b) Egészségügyi vállalkozó az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármilyen okból elveszti. 18. Egészségügyi vállalkozó jelen szerződést 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával, indoklás nélkül felmondhatja. Az Öotv. 2/a (1) bekezdése szerint, a praxisjog átruházására irányuló szándék bejelentése nem értelmezhető felmondásnak. 19. Amennyiben az Egészségbiztosítási Alap kezelője a fogorvossal kötött finanszírozási szerződést felmondja, úgy erről Egészségügyi vállalkozó az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni köteles és ezen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjában megszűnik.

14 20. Egészségügyi vállalkozó jogosult a praxisjogot, mint vagyoni értékű jogot, más jogosultnak átadni, kölcsönösen elfogadott ellenérték fejében. Adott praxisban a praxisjog más jogosult egészségügyi szolgáltató által történő folytatólagosságához az Önkormányzat előzetes, írásbeli egyetértése szükséges. Amennyiben a jogszabályban biztosított idő alatt Önkormányzat a praxisjoghoz kapcsolódó jogszabályoknak megfelelő, az Egészségügyi vállalkozó által megjelölt orvost elutasítja, és ezáltal Egészségügyi vállalkozót anyagi kár éri, Egészségügyi vállalkozó jogosan kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a praxis 1 éves bevételének értékével egyezik meg. 21. Jelen szerződés aláírásával az február 17-én aláírt, majd azt követően többször módosított, a területi ellátási kötelezettséggel járó orvosi tevékenység folyamatos ellátása tárgyában született szerződés hatályát veszti. 22. Ezen megállapodás polgári jogi jogügyletnek minősül, és a teljesítésből származó viták eldöntésére Szerződő felek alávetik magukat a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 23. A megállapodásban nem szereplő kérdések tekintetében Szerződő felek a jogszabályban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el. 24. Jelen szerződést Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a./2013. (02.05.) számú határozatával jóváhagyta. 25. Szerződő felek jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Verőce, február 6.. Bethlen Farkas polgármester. Lukácsné Dr. Karácsonyi Zsuzsanna vállalkozó orvos

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 136/2018.

Az előterjesztés száma: 136/2018. Az előterjesztés száma: 136/2018. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. október 31.

Részletesebben

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról Előterjesztés Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról 1. előterjesztés száma: 248/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, Ötvöskónyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-1/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én de. 10 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 12/2018 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28-án megtartott rendes nyílt ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 10/2019(II.19.) Kt határozatában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-110 /2017. Megtárgyalás

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 4/2017.

Az előterjesztés száma: 4/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 4/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 5673-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30-i rendes ülésére Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása Előterjesztő:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: FELNŐTT HÁZIORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kerepes Város Önkormányzat (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., stat. számjel: 15736118-8411-321-13, törzsszám: 736118, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám:./2018. 1.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 26/2014 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására Iktatószám: IV/A/./2018. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselője:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 6/2014 K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 16. napján

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis betöltéséről

Döntés a háziorvosi praxis betöltéséről Az előterjesztés száma: 181/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Részletesebben

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot.

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 5-13/2013. Jegyzőkönyv Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.10.09.-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017. október 9-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladatellátási szerződés megújítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 3/2017.

Az előterjesztés száma: 3/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 3/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 87/2017. Kth. Megbízási szerződés kötés a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/353-1/2015/i. Üi: dr. Ákosi Ádám E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. feladat-ellátási szerződések módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. feladat-ellátási szerződések módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S feladat-ellátási szerződések módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! 2012. január 1-jével lépett hatályba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Törvényességi véleményezés ideje: Törvényességi ellenőrzést végezte: Intézményfelügyeleti

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA Községi Önkormányzat Egyházasrádóc (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91., törzs-szám: 421382000,

Részletesebben

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2914-5/2016. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Dr. Nagy György szerződésmódosítási kérelme Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és bizottság: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról

Előterjesztés. Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról Előterjesztés Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról 1. előterjesztés száma: 26/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1 Hatály: 2015.I.1. - 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása csak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról I. Általános rész 1. Szerződő felek: Dr. Szalók Imre Szombathely, Szent M. u. 31. (Szombathely, 1951. 11.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-236/2007. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: majoshaza@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

polgármester főtanácsos

polgármester főtanácsos 1 Előterjesztő: Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő egészségügyi

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben