E L Ő T E R J E S Z T É S. feladat-ellátási szerződések módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. feladat-ellátási szerződések módosításáról"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S feladat-ellátási szerződések módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! január 1-jével lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) módosítása, mely bevezette a feladat-ellátási szerződés elnevezést a korábbi Megállapodás helyett. Hivatkozott jogszabály előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésekre vonatkozó a törvényben tételesen felsorolt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek. Az Öotv. 2/B. -a meghatározza a önkormányzatnak a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal megkötött az egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések tartalmi elemeit, valamint tartalmazza a szerződés időtartamára, felmondására, a kártalanításra vonatkozó rendelkezéseit. A feladat-ellátási szerződés elemei: a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d) a rendelési idő meghatározására, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, k) a szerződés időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. A törvényi szabályozásnak eleget lehet tenni akár új szerződések megkötésével, akár a meglévő szerződések módosításával, pontosításával. Nem szükséges tehát a jelenleg hatályos szerződéseket feltétlenül megszüntetni, és a felek kapcsolatát minden elemében újraszabályozni, elegendő a szerződéseket a szükséges pontokon módosítani, kiegészíteni.

2 2 A feladat-ellátási szerződések módosításáról a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalást adott ki, melyben az egyes megállapodások egységes szerkezetbe foglalását javasolja, konkrét ajánlásokat megadva a jelenleg hatályos törvények és rendeletek alapján. Ezen javaslatok figyelembevételével történt a módosítások kidolgozása. Dr. Lente Péter háziorvos január 15-én önálló kérelmet nyújtott be a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft. és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött szerződés felülvizsgálatára és a módosítandó pontokra javaslatot tett, mely beépült a határozati javaslatba. A Kft-vel kötött szerződés 20. pontjának módosítása a rendelési idő tekintetében nem a jogszabályi előírások változása miatt került a határozati javaslatba, hanem a háziorvosi feladatokat ellátó Dr. Lente Péter kérésére, aki már korábban is kezdeményezte a rendelési időre vonatkozó pont módosítását, melyet később visszavont. A jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Dr. Lente Péter háziorvos) kötött feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontja Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása érdekében megbízza Dr. Lente Péter háziorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa Püspökladány Város jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyítómegelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel szeptember 1. napjától. helyébe az alábbi új szöveg lép: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása érdekében megbízza Dr. Lente Péter háziorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletének felnőtt háziorvosi körzetek meghatározását tartalmazó mellékletében feltüntetett ágazati azonosító kódhoz rendelt utcajegyzékben részletezett háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyítómegelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült

3 3 betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 3. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 5. a szerződés 20. pontjának szövege A Vállalkozó orvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 20 órát rendel a lakosság ellátási érdekeit megkívánó megosztásban. Helyettesítéséről maga gondoskodik. helyébe az alábbi szöveg lép: A Vállalkozó orvos köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. A folyamatos ellátás keretében hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát köteles rendelni, a lakosság

4 4 ellátási érdekeit megkívánó megosztásban. A rendelési időn túl ellátja az otthonukban kezelt fekvőbetegeket. Vállalkozás orvosa távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. 6. a szerződés 24. pontja 1. sz. melléklet: háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai). szöveg az alábbiak szerint módosul: Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai). Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medic-Land Kftvel (Matkóné Dr. Antos Bernadett háziorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása az alábbiak szerint módosul: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá kiegészül: Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni.

5 5 Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 7. pontja kiegészül Vállalkozás Az orvosi tevékenységet különálló épületben folytatja, emiatt az OEP-től havonta magasabb finanszírozásban részesül. Megbízó abban az esetben, ha nem biztosítja tovább a különálló épületet, Vállalkozás részére köteles megtéríteni a finanszírozásbeli különbözetet. 3. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 4. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 5. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 6. a szerződés 18. pontja A másik fél felróható magatartása esetén a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye. törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően megváltozik.

6 6 7. a szerződés 21. pontja 20. pontra módosul, az alábbi szöveggel egészül ki: Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester III. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekmeth Kft-vel (Dr. Komoróczi Károly háziorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása az alábbiak szerint módosul: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá kiegészül: Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 3. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat

7 7 teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 5. a szerződés 20. pontjának második mondata Helyettesítéséről maga gondoskodik törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester IV. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Dr. Nagy Lajos háziorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása

8 8 az alábbiak szerint módosul: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá kiegészül: Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 3. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

9 9 5. a szerződés 20. pontjának második mondata Helyettesítéséről maga gondoskodik törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester V. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MADARAS MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (Dr. Szakács Piroska Jolán háziorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása az alábbiak szerint módosul: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá kiegészül: Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére.

10 10 2. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 3. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 5. a szerződés 20. pontjának második mondata Helyettesítéséről maga gondoskodik törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester

11 11 VI. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Lénárt Sándor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Dr. Lénánárt Sándor háziorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása az alábbiak szerint módosul: Megbízó a2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá kiegészül: Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 9. pontjából a A Vállalkozás a helyettesítésről maga köteles gondoskodni. mondat törlésre kerül. 3. a szerződés 11. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 16. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja.

12 12 A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 5. a szerződés 20. pontjának második mondata Helyettesítéséről maga gondoskodik törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester VII. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Balogh József háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés bevezető része mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata /továbbiakban: Megbízó/ másrészről Dr. Balogh József háziorvos (született: Nagyvárad, anyja neve: Havrilcsák Anna, lakik: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 14/A. fsz (1.) /továbbiakban: Vállalkozás/ között háziorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: bevezető szöveg mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. (továbbiakban: Megbízó) másrésről a BALOGH-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 4150 Püspökladány, Kossuth u. 14/A. fsz. 1. sz., adószám: , Cg.: (továbbiakban: Vállalkozás) között, háziorvosi alapellátás tárgyában személyi ellátási kötelezettséggel: Dr. Balogh József háziorvost megbízza az alábbi feltételekkel:

13 13 2. a szerződés 1. pontja Megbízó az évi LXV. törvény 8. /1/, /2/ és /4/ bekezdésében rögzített feladatainak ellátása érdekében megbízza Dr. Balogh József háziorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. /II. 25./ EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa Püspökladány város jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. helyébe az alábbi új szöveg lép: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása érdekében megbízza Dr. Balogh József háziorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletének felnőtt háziorvosi körzetek meghatározását tartalmazó mellékletében feltüntetett ágazati azonosító kódhoz rendelt utcajegyzékben részletezett háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyítómegelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Körzetmódosítás (a háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 3. a szerződés 6. pontjának második és harmadik mondata Vállalja, hogy a vállalkozás beindulása után alkalmazza az addig a praxisban foglalkoztatott személyeket. A vállalkozás helyettesítéséről maga köteles gondoskodni. törlésre kerül. 4. a szerződés 8. pontja A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek részt venni a központi és összevont ügyelet munkájában azonos feltételekkel, mint közalkalmazott kollégái. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. az alábbiak szerint változik: A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban.

14 14 Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 5. a szerződés 13. pontjának szövege A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 6. a szerződés 14./A pontja A másik fél felróható magatartása esetén a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye. törlésre kerül. 7. a szerződés 17. pontja kiegészül Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. 8. a szerződés 21. pontja 1. sz. melléklet: körzet határai szöveg az alábbiak szerint módosul: Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai) Határidő: azonnal Felelős Dombi Imréné polgármester VIII. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Gyurkó Márta és társai Kereskedelmi és Szolgáltató BT-vel (Dr. Gyurkó Márta gyermekorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés bevezető része mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata (Püspökladány, Bocskai u. 2.) továbbiakban megbízó, másrészről dr.

15 15 Felszeghy Szabolcsné dr. Gyurkó Márta Püspökladány, Rákóczi u. 37. sz. alatti lakos vállalkozó között, házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. (továbbiakban: Megbízó), másrészről dr. Gyurkó Márta és társai Kereskedelmi és Szolgáltató BT Püspökladány, Rákóczi u. 37. sz. (továbbiakban: Vállalkozás) között házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában személyi ellátási kötelezettséggel Dr. Gyurkó Márta gyermek háziorvost megbízva az alábbi feltételekkel: 2. a szerződés 1. pontja Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében rögzített feladatai ellátása érdekében elfogadja dr. Felszeghy Szabolcsné dr. Gyurkó Márta házi gyermekorvos vállalkozó ajánlatát és megbízza azzal, hogy a háziorvosi gyakorlatot vállalkozás keretében folytassa a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett 5071 praxisszámú háziorvosi körzetben, ahol a körzet gyermek lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 3. -ának megfelelően folyamatos területi ellátási kötelezettséggel végzi. A vállalkozó orvos köteles a praxis területén lakó biztosítottak kártyáját elfogadni, a területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig elfogadhatja. helyébe az alábbi új szöveg lép: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatai ellátása érdekében megbízza Dr. Gyurkó Márta gyermek szakorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletének gyermek háziorvosi körzetek meghatározását tartalmazó mellékletében feltüntetett ágazati azonosító kódhoz rendelt utcajegyzékben részletezett gyermek háziorvosi körzet gyermek lakosainak gyógyító- megelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. A BT-t képviselő beltag orvos köteles a praxis területén lakó biztosítottak kártyáját elfogadni, területén kívül lakó biztosított kártyáját pedig elfogadhatja. Körzetmódosítás (a gyermek háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a gyermek háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni.

16 16 Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 3. a szerződés 3. pontjának első mondata A vállalkozó a részére térítés nélkül átadott helyiségekben és eszközökkel csak a 6/1992. (III. 31.) NM sz. rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító-megelőző tevékenységet folytathat. A BT. a részére térítésmentesen átadott helyiségben és eszközökkel csak a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító-megelőző tevékenységet folytathat. 4. a szerződés 7. pontja A vállalkozás orvos helyettesítéséről beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga gondoskodik. A vállalkozó által ellátott házi gyermekorvosi praxisban távollét esetén a helyettesítés tevékenységét eltérő megállapodás hatálybalépéséig Korvinné Dr. Hegedűs Ilona és Dr. Man Ilona házi gyermekorvos látja el. Korvinné Dr. Hegedűs Ilona és Dr. Man Ilona a helyettesítés feladatát a Püspökladány, Kossuth u. 1. szám alatt lévő saját rendelőjükben látják el. Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. 5. a szerződés 8. pontja Központi ügyeletben, mint házi gyermekorvos vesz rész (a mindenkor érvényes formában) és az általa a praxisában foglalkoztatott asszisztens részvételét az ügyeletben biztosítja. Az ügyelet megszervezését az egészségügyi intézet vezetője, illetve a kollegiális vezető végzi. A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 6. a szerződés 13. pontja helyébe A szerződést bármelyik fél a tárgyév vége előtt 60 napos határidővel írásban- felmondhatja a következő év január 1-gyel.

17 17 A felmondást valós indokkal kell indokolni az alábbi új szöveg lép: A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 7. a szerződés 16. pontja Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy az ellátandó területek ellátási érdekből történő körzethatárait jelen szerződés fennállása alatt is egyoldalúan megváltoztathatja, amit a vállalkozó házi gyermekorvossal, valamint a hírközlő szerveken keresztül a lakossággal is (a változás előtt 30 nappal) köteles közölni, ez azonban a vállalkozó házi gyermekorvosnak jelentős anyagi hátrányt nem okozhat. törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 8. a szerződés 21. pontjában a gondolatjelben lévő szöveg - a 16. pontban foglaltak kivételével... törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 9. a szerződés 22. pontja Amennyiben a vállalkozó tevékenységét társasági formában kívánja végezni, úgy a megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy változatlan szerződési feltételekkel e jelen megállapodást társasággal megköti. törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 10. a szerződés új 19. ponttal egészül ki Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt gyermek háziorvosi körzet utcajegyzéke Körzet határai). Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester

18 18 IX. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korvinné dr. Hegedűs Ilona vállalkozó gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés bevezető része mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata (Püspökladány, Bocskai u. 2.) továbbiakban megbízó, másrészről Korvinné dr. Hegedűs Ilona Püspökladány, Jókai u. 7/1. sz. alatti lakos vállalkozó között, házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. (továbbiakban: Megbízó), másrészről Korvinné dr. Hegedűs Ilona 4150 Püspökladány, Jókai u. 7/1. sz. (továbbiakban: Vállalkozó) között házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában személyi ellátási kötelezettséggel Korvinné dr. Hegedűs Ilona gyermek háziorvost megbízva az alábbi feltételekkel: 2. a szerződés 1. pontja Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében rögzített feladatai ellátása érdekében elfogadja Korvinné dr. Hegedűs Ilona házi gyermekorvos vállalkozó ajánlatát és megbízza azzal, hogy a háziorvosi gyakorlatot vállalkozás keretében folytassa a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett 5071 praxisszámú háziorvosi körzetben, ahol a körzet gyermek lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 3. -ának megfelelően folyamatos területi ellátási kötelezettséggel végzi. A vállalkozó orvos köteles a praxis területén lakó biztosítottak kártyáját elfogadni, a területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig elfogadhatja. helyébe az alábbi új szöveg lép: Megbízó a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladata ellátása érdekében megbízza Korvinné dr. Hegedűs Ilona gyermek szakorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletének gyermek háziorvosi körzetek meghatározását tartalmazó mellékletében feltüntetett ágazati azonosító kódhoz rendelt utcajegyzékben részletezett gyermek háziorvosi körzet gyermek lakosainak gyógyító- megelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. A vállalkozó orvos köteles a praxis területén lakó biztosítottak kártyáját elfogadni, területén kívül lakó biztosított kártyáját pedig elfogadhatja. Körzetmódosítás (a gyermek háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a gyermek háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási

19 19 kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 3. a szerződés 3. pontjának első mondata A vállalkozó a részére térítés nélkül átadott helyiségekben és eszközökkel csak a 6/1992. (III. 31.) NM sz. rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító-megelőző tevékenységet folytathat. A Vállalkozó a részére térítésmentesen átadott helyiségben és eszközökkel csak a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító-megelőző tevékenységet folytathat. 4. a szerződés 7. pontja A vállalkozás orvos helyettesítéséről beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga gondoskodik. A vállalkozó által ellátott házi gyermekorvosi praxisban távollét esetén a helyettesítés tevékenységét eltérő megállapodás hatálybalépéséig Dr. Gyurkó Márta és Dr. Man Ilona házi gyermekorvos látja el. Dr. Gyurkó Márta és Dr. Man Ilona a helyettesítés feladatát Korvinné Dr. Hegedűs Ilona rendelőjében látják el. Nevezett orvosok a helyettesítést a Püspökladány, Kossuth u. 1. sz. alatt lévő saját rendelőjükben is elláthatják, amennyiben ennek indokoltságát a helyettesítő házi gyermekorvos kezdeményezésére az ÁNTSZ illetékes intézete megállapítja, s az erről szóló döntését írásban megküldi az önkormányzat számára. Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. 5. a szerződés 8. pontja Központi ügyeletben, mint házi gyermekorvos vesz rész (a mindenkor érvényes formában) és az általa a praxisában foglalkoztatott asszisztens részvételét az ügyeletben biztosítja. Az ügyelet megszervezését az egészségügyi intézet vezetője, illetve a kollegiális vezető végzi.

20 20 A Vállalkozó orvos és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 6. a szerződés 13. pontja helyébe A szerződést bármelyik fél a tárgyév vége előtt 60 napos határidővel írásban- felmondhatja a következő év január 1-gyel. A felmondást valós indokkal kell indokolni. az alábbi új szöveg lép: A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 7. a szerződés 16. pontja Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy az ellátandó területek ellátási érdekből történő körzethatárait jelen szerződés fennállása alatt is egyoldalúan megváltoztathatja, amit a vállalkozó házi gyermekorvossal, valamint a hírközlő szerveken keresztül a lakossággal is (a változás előtt 30 nappal) köteles közölni, ez azonban a vállalkozó házi gyermekorvosnak jelentős anyagi hátrányt nem okozhat. törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 8. a szerződés 21. pontjában a gondolatjelben lévő szöveg - a 16. pontban foglaltak kivételével... törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 9. a szerződés új 20. ponttal egészül ki Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt gyermek háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai). Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester

21 21 X. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MAN- PEDIATRIA Bt-vel (Dr. Man Ilona gyermekorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés bevezető része mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata (Püspökladány, Bocskai u. 2.) továbbiakban: megbízó, másrészről Dr. Man Ilona (Püspökladány, Csillag u. 1/1. sz. alatti lakos) mint a MAN- PEDIATRIA Bt. beltag képviselője a (továbbiakban: beltag képviselő) között, házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában az alábbi feltételekkel: mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. (továbbiakban: Megbízó), másrészről MAN- PEDIATRIA Bt Püspökladány, Csillag u. 1/1. sz. (továbbiakban: Vállalkozás) között házi gyermekorvosi alapellátás tárgyában személyi ellátási kötelezettséggel Dr. Man Ilona gyermek háziorvost megbízva az alábbi feltételekkel: 2. a szerződés 1. pontjának szövegrésze Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésében rögzített feladatainak ellátása az alábbiak szerint módosul: Megbízó a2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában rögzített feladatának ellátása a szöveg többi része változatlan marad. továbbá az alábbi szöveggel egészül ki: Körzetmódosítás (a gyermek háziorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a gyermek háziorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. 2. a szerződés 7. pontja A vállalkozás orvos helyettesítéséről beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga gondoskodik.

22 22 A vállalkozó által ellátott házi gyermekorvosi praxisban távollét esetén a helyettesítés tevékenységét eltérő megállapodás hatálybalépéséig Korvinné Dr. Hegedűs Ilona és Dr. Gyurkó Márta házi gyermekorvos látja el. Korvinné Dr. Hegedűs Ilona és Dr. Gyurkó Márta a helyettesítési feladatát Dr. Man Ilona rendelőjében Püspökladány, Kossuth u. 1. és Püspökladány, Mező I. u. 52. szám látják el. Nevezett orvosok a helyettesítést a Püspökladány, Kossuth u. 1. szám alatt lévő saját rendelőjükben is elláthatják, amennyiben ennek indokoltságát a helyettesítő házi gyermekorvos kezdeményezésére az ÁNTSZ illetékes intézete megállapítja, s az erről szóló döntést írásban megküldi az önkormányzat számára. Vállalkozás orvosa köteles munkanapokon 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni; távollét idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő saját és szakszemélyzete helyettesítéséről. 3. a szerződés 8. pontja Központi ügyeletben, mint házi gyermekorvos vesz rész (a mindenkor érvényes formában) és az általa a praxisában foglalkoztatott asszisztens részvételét az ügyeletben biztosítja. Az ügyelet megszervezését az egészségügyi intézet vezetője, illetve a kollegiális vezető végzi. A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján részt vehet a Püspökladány központtal szervezett és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 4. a szerződés 13. pontja helyébe A szerződést bármelyik fél a tárgyév vége előtt 60 napos határidővel írásban- felmondhatja a következő év január 1-gyel. A felmondást valós indokkal kell indokolni. (Pl. elköltözés). az alábbi új szöveg lép: A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

23 23 6. a szerződés 16. pontja Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy az ellátandó területek ellátási érdekből történő körzethatárait jelen szerződés fennállása alatt is egyoldalúan megváltoztathatja, amit a vállalkozó házi gyermekorvossal, valamint a hírközlő szerveken keresztül a lakossággal is (a változás előtt 30 nappal) köteles közölni, ez azonban a vállalkozó házi gyermekorvosnak jelentős anyagi hátrányt nem okozhat. törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 7. a szerződés 20. pontjában a gondolatjelben lévő szöveg - a 16. pontban foglaltak kivételével... törlésre kerül. A szerződés további pontjainak számozása ennek megfelelően változik. 8. a szerződés új 19. ponttal egészül ki Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt gyermek háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai). Határidő: azonnal Felelős: Dombi Imréné polgármester XI. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Green-Logistic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Dr. Straubinger Györgyi szakorvos) kötött feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. a szerződés bevezető része mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) képviseletében dr. Molnár László polgármester (továbbiakban: Megbízó), másrészről Green-Logistic Egészségügyi Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Károly Gáspár u. 4., (továbbiakban: Vállalkozás), mint megbízott között a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozói formában történő gyógyító, megelőző ellátására és működésére határozatlan időre. mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. (továbbiakban: Megbízó), másrészről Green- Logistic Egészségügyi Szolgáltató Kft Debrecen, Károly Gáspár u. 4. sz. (továbbiakban: Vállalkozás) között a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben

24 24 foglaltaknak megfelelően a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozói formában történő gyógyító, megelőző ellátására és működésére, határozatlan időre. 2. a szerződés 1. pontja A megbízó kötelezi a vállalkozót arra, hogy a fogászati körzetében elvégezze a mindenkori hatályos jogszabályok, szakmai követelmények, módszertani körlevelek alapján a fogászati ellátást. helyébe az alábbi új szöveg lép: A Megbízó kötelezi a Vállalkozást arra, hogy a fogászati körzetében elvégezze a mindenkori hatályos jogszabályok, szakmai követelmények, alapján a fogászati ellátást. A fogorvosi körzet meghatározása, vagy annak megváltoztatása, új utcák besorolása a megbízó jogköre. Körzetmódosítás (a fogorvosi körzet méretének csökkentése) miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén a Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás mértékét felek a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg, a praxis éves finanszírozására vetítve. Amennyiben év közben történik a változás, a felek a kártalanítás számításához a változást megelőző naptári év finanszírozását veszik alapul. A kártalanítás kifizetésének esedékessége a körzetmódosításról szóló döntés időpontját követő hónap 15. napja. A kifizetés elmulasztása esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a teljes körzetet szünteti meg, akkor a megszüntetett körzet teljes éves finanszírozását köteles megfizetni a praxisjog tulajdonosa részére. Sürgős esetekben területi hovatartozástól függetlenül térítésmentes szolgáltatást nyújt a biztosítottak részére. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozások díját jogszabály nem határozza meg, a vállalkozó a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapíthatja meg. 3. a szerződés 5. pontjából A fogorvosi körzet meghatározása, vagy annak megváltoztatása, új utcák besorolása a megbízó jogköre. mondat törlésre kerül. 4. a szerződés 17. pontjának szövege A vállalkozó jelen szerződést csak előzetes bejelentést követően a rendes felmondás körében, a finanszírozási szabályokra figyelemmel 90 napos határidővel mondhatja fel. A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, ha - a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S háziorvosi körzet működtetéséről Tisztelt Képviselő-Testület! Püspökladány Város Önkormányzata a 83/1996.

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő egészségügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 117/2016. (X.25.) Képviselő-testületi határozat: Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. Határidő: azonnal 118/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: Szerep

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére Tisztelt

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 4/2017.

Az előterjesztés száma: 4/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 4/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSA

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Dr. Szájbely

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati határozat: Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálatra kötött

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-236/2007. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1 Hatály: 2015.I.1. - 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása csak

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. december 14-ei ülésére A határozati javaslat elfogadásához

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/353-1/2015/i. Üi: dr. Ákosi Ádám E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Új feladat-ellátási szerződések megkötése a Közhivatalok házába költözött

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés Egészségügyi feladat-ellátási szerződés mely létrejött egyrészről Hajdúhadház Városi Önkormányzat (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.) képviseletében Csáfordi Dénes polgármester, mint megbízó, másrészről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 04. napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 04. napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 04. napján megtartott rendkívüli ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 35/2013.(IV.04.) Kt. H a t á r o z a t A házi gyermekorvosi és

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-200/2012. Figyelem! A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Háziorvosokkal

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, Ötvöskónyi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot.

Karánsebesy Lukács polgármester további hozzászólás híján, szavazásra bocsájtja az ismertetett napirendi pontot. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 5-13/2013. Jegyzőkönyv Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.10.09.-én

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a 3. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a 3. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a 3. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-1/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én de. 10 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész

SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról. Általános rész SZERZŐDÉS a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról I. Általános rész 1. Szerződő felek: Dr. Szalók Imre Szombathely, Szent M. u. 31. (Szombathely, 1951. 11.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a Késmárki Háziorvosi B-vel iskola- és ifjúságorvoslás, valamint házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási feladat-ellátási szerződés módosításáról Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17.

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. Ikt. sz.: 111.493-412015. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: - Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről PÜSPÖKLDÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK / (I önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAR OS ÖNKORMANYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 483-212013. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.

Részletesebben

Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet tartalmában megegyezik a már működő fogorvosi szolgálatokkal kötött szerződésekkel.

Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet tartalmában megegyezik a már működő fogorvosi szolgálatokkal kötött szerződésekkel. 1 / 5 Előterjesztés IX. számú fogorvosi körzet működtetése Ea.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 26/2014 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben