Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S háziorvosi körzet működtetéséről Tisztelt Képviselő-Testület! Püspökladány Város Önkormányzata a 83/1996. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozata értelmében határozatlan időre szóló vállalkozó háziorvosi megbízást adott Dr. Felszeghy Szabolcs felnőtt háziorvos részére, az akkori 14. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. Az szeptember 25. napján kelt szerződéssel Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) 8. (1), (2) és (4) bekezdésében kötelező feladatként rögzített háziorvosi körzet felnőtt lakosainak területi ellátási kötelezettséggel történő, folyamatos gyógyító-megelőző alapellátását átadta a Dr. Gyurkó Márta és Társa Bt -nek, melynek Dr. Felszeghy Szabolcs a beltagja. Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 3. (2) bekezdése értelmében fentnevezett háziorvos a hivatkozott törvény hatályba lépésének napján, a törvény erejénél fogva működtetési jogot (praxisjogot) szerzett az általa ellátott körzetben. A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése értelmében a működtetési jog jogosultja a működtetési jogot, mint vagyoni értékű jogot a hivatkozott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő személynek elidegenítheti. Matkóné Dr. Antos Bernadett orvos, püspökladányi lakos október 9-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy megkívánja vásárolni a Dr. Felszeghy Szabolcs által működtetett felnőtt háziorvosi praxis működtetési jogát. Mellékelten csatolta a Felszeghy doktor úr által aláírt praxiseladási szándéknyilatkozatot. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás a települési önkormányzat feladata. Szabadon dönthet abban, hogy milyen szervezeti formában és milyen feltételekkel kívánja ellátni a részére törvényben meghatározott feladatokat. Ez azt is magában foglalja, hogy a működtetési jognak az orvos által történő megszerzése nem hárít az önkormányzatra foglalkoztatási kötelezettséget.

2 2 Tisztelt Képviselő-Testület! A betegellátás mihamarabbi zavartalan, folytatólagos biztosítása érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. az önálló orvosi működtetési jog megszerzése esetén határozatlan időre szóló vállalkozói háziorvosi megbízást ad Matkóné Dr. Antos Bernadett (Land-Medical Kft., Püspökladány) háziorvos részére a 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. szám alatt működő orvosi rendelőhöz tartozó ágazati azonosítóval rendelkező háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására január 1. napjától. 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződés-tervezetben foglalt tartalommal a szerződést Matkóné Dr. Antos Bernadett háziorvossal kösse meg. Határidő: november 30. Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, november 8. D o m b i Imréné polgármester

3 S Z E R Z Ő D É S (tervezet) mely létrejött egyrészről Püspökladány Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) másrészről a Land-Medical Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) között, háziorvosi alapellátás tárgyában személyi ellátási kötelezettséggel: Matkóné Dr. Antos Bernadett háziorvost megbízva az alábbi feltételekkel: Telephelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. sz. 1. Megbízó az évi LXV. törvény 8. (1), (2) és (4) bekezdésben rögzített feladatainak ellátása érdekében megbízza Matkóné Dr. Antos Bernadett háziorvost azzal, hogy háziorvosi gyakorlatot folytatva a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletének felnőtt háziorvosi körzetek maghatározását tartalmazó mellékletében feltüntetett ágazati azonosító kódhoz rendelt utcajegyzékben részletezett háziorvosi körzet felnőtt lakosainak gyógyító- megelőző alapellátását, a hivatkozott rendeletnek megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel január 1. napjától. 2. A Vállalkozás orvosa köteles a praxis területén lakó biztosítottak kártyáját elfogadni, területén kívül lakó biztosított kártyáját pedig elfogadhatja. 3. A Vállalkozás az 1. pontban megjelölt határidőig: - beszerzi a háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt, valamint - köteles megkötni és a működés alatt folyamatosan érvényben tartani a praxisra előírt biztosításokat. 4. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a tulajdonában lévő 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. sz. alatti 1 db váróból, 2 db WC-ből, 2 db öltözőből, 1 db rendelőből, 1 db orvosi szobából, 1 db személyzeti WCből, 1 db személyzeti zuhanyzóból, 1 db betegfektető, kislaborból álló összesen 81 nm alapterületű épületrészt térítésmentesen a Vállalkozás rendelkezésére bocsátja, eltérő jogszabályi rendelkezés hatályba lépéséig. 5. A minimum feltételek körébe tartozó eszközöket, gép-műszert, berendezést, valamint a távoli-hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógépet a Vállalkozás köteles biztosítani és működőképes

4 2 rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodni, mivel ezek az eszközök a vállalkozás tulajdonát képezik. 6. A Vállalkozás a részére térítménymentesen átadott helyiségekben csak a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító-megelőző tevékenységet folytathat. 7. A Vállalkozás a jelen megállapodásban szereplő feladatok ellátásához a fedezetet az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Az alapellátási szint fenntartása érdekében a Megbízó a praxis működtetésére anyagi, dologi, vagy természetbeni támogatást nyújthat. A támogatás mértéke az önkormányzat költségének függvénye, mely tárgyévenként felülvizsgálandó és módosítható. 8. A Vállalkozás részére átadott helyiségek közműdíjait (fűtés, elektromos energia, víz- csatorna, szemétszállítás) a Vállalkozásnak kell megfizetnie. A szemétszállítás a keletkező veszélyes hulladék szállítását és elhelyezését is magában foglalja. 9. A Vállalkozás feladatait az általa foglalkoztatott személy(ek) közreműködésével látja el. A Vállalkozás a helyettesítésről beleértve annak pénzügyi feltételeit is maga köteles gondoskodni. 10. A Vállalkozás maga gondoskodik a nyomtatványok, egyszerhasználatos eszközök, kötszerek, vegyszerek, gyógyszerek, fertőtlenítő- és tisztítószerek beszerzéséről és a napi működéshez kapcsolódó műszerek javításáról. A vállalkozó orvos a működtetés közben köteles a higiénés rendszabályokat betartani. 11. A Vállalkozás orvosa és szakdolgozója (szakdolgozói) kötelesek résztvenni a központi és összevont ügyelet munkájában. Az ügyeleti szolgálat teljesítésére az ügyelet mindenkori működtetőjével kötött külön szerződés vonatkozik. 12. Amennyiben a Vállalkozás a rendelkezésére bocsájtott rendelő felszerelését saját forrásból, saját tulajdonú felszerelésekkel egészíti ki és ezek használatára képesítése feljogosítja, de ez nem tartozik az alapellátás

5 3 kompetenciájába, úgy ezen eszközök használatát a Megbízó nem kifogásolja, a Vállalkozás orvosa ez esetben is díjmentesen használhatja a rendelő helyiségét. 13. A vállalkozó orvos részére átadott helyiségek és felszerelési tárgyak, eszközök karbantartása a Vállalkozó feladata, köteles azokat a jó gazda gondosságával használni. A Ltv. szerint a bérbeadót terhelő felújítási terheket a Megbízó viseli. 14. A szakmai feladatok, valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvénynek megfelelően a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a Vállalkozó részére történő átadására a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 15. Jelen szerződés határozatlan időre szól. 16. A szerződést bármelyik fél 60 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondást valós indokkal indokolni kell. (pl.: elköltözés) 17. A szerződés azonnali hatállyal megszűnik: - a TB a vállalkozással a szerződést felbontja, vagy nem hosszabbítja meg, - amennyiben az Orvosi Kamara illetékes etikai bizottsága súlyos etikai vétség miatt foglalkozásától eltiltja az orvost, - a szakmai gyakorlattól eltiltó jogerős bírói határozat, vagy ítélet esetén, - a működtetési jog visszavonása esetén. 18. A másik fél felróható magatartása esetén a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye. 19. Vállalkozás tudomásul veszi, hogy amennyiben társadalombiztosítási forrásai oly mértékben csökkennek, hogy a praxis fenntartása bizonytalanná válik, köteles azt a megbízónak írásban haladéktalanul jelezni és a számszaki bizonyítékokat mellékelni. 20. Jelen megállapodás az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésével egyidőben lép hatályba.

6 4 21. A Vállalkozó orvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 20 órát rendel a lakosság ellátási érdekeit megkívánó megosztásban. 22. A Vállalkozó köteles a praxisra előírt biztosításokat megkötni és működése idején folyamatosan érvényben tartani. 23. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó részeit, valamint a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 24. A szerződést a szerződő felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. 25. Jelen szerződéshez egy melléklet tartozik: A ágazati azonosító kódhoz rendelt háziorvosi körzet utcajegyzéke (körzet határai). Püspökladány, november. D o m b i Imréné Püspökladány Város Önkormányzat polgármestere M a t k ó n é Dr. Antos Bernadett Land-Medical Kft. tulajdonosa háziorvos

7 Ágazati azonosító kód: HÁZIORVOSI KÖRZET UTCAJEGYZÉKE ATTILA U. ÁRPÁD U. BATTHYÁNY U. CSOKONAI U. DEÁK FERENC U. DÉLI SOR DOBÓ U. ERŐSS LAJOS U. GÁBOR ÁRON U. HUNYADI U. ISKOLA KÖZ JÓKAI MÓR U. KAÁN KÁROLY U. KÁLVIN JÁNOS U. KINIZSI PÁL U. KISFALUDY U. KLAPKA U. KOSSUTH LAJOS U. KURUCZ U. MUNKÁCSY MIHÁLY U. NAGY LAJOS U. NAP U. SZÉCHENYI U. TOLDI MIKLÓS U. TOMPA MIHÁLY U. ÜRMÖSHÁT VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. WESSELÉNYI U.

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i ülésének jegyzőkönyvéből: 138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat: Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek.

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői körzet ellátására kötött szerződésnek. Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 19/2014. (lilos) számú határozatával jóváhagyta a 2014. március 1. napjától határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben