SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A JANUÁR 22-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE (1) Az Egyesület a) neve: Magyar Rákellenes Liga Hungarian League Against Cancer La Ligue Hongroise de l Anticancer (továbbiakban Egyesület) b) székhelye: 1123 Budapest, XII. ker. Ráth György u. 6. fszt. 2. c) alapítási éve: (2) Az Egyesület jogi személy. (3) Az Egyesület bélyegzője: Kör alakú, benne köriratban: Magyar Rákellenes Liga (4) Az alapszervezetek hosszú bélyegzőt használnak, benne az alapszervezet neve. (5) Az Egyesület képviselője az Elnök, ügyintéző szerve az Elnökség. (6) Az Elnökség címe: 1123 Budapest, Ráth György u. 6. Levelezési címe: 1507 Budapest, Pf.: 7; Telefon: (1) , (1) , Fax: (1) ; Gazdasági iroda: (1) ; Fax: (1) ; Honlap: Telefonos lelkisegély: (7) Az Elnököt akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti. A Gazdasági elnökhelyettest akadályoztatása esetén a főkönyvelő helyettesíti. II. AZ EGYESÜLET TAGJAI (1) Az Egyesület tagja lehet minden 18 éven felüli belföldi természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, a megállapított tagdíjat rendszeresen és határidőben megfizeti, és nincsen elmaradása. (2) Az Egyesület tagjai az Alapszervezetekben gyakorolják jogaikat és kötelességeiket. Minden tag csak egy Alapszervezethez tartozhat. (3) A tagságról központi nyilvántartást kell vezetni. a) A központi nyilvántartás a tag nyilvántartásba vételéről 15 napon belül értesíti az alapszervezetet. b) A központi nyilvántartás a belépési nyilatkozatokat szervezetenként és sorszám szerint tartja nyilván. c) A központi nyilvántartás évente a tagok listáját december 31-ei dátummal lezárja, és január 31-ig elküldi az Alapszervezeteknek. d) A lista kézhezvételét követő 15 napon belül az Alapszervezet a saját nyilvántartása alapján javított taglistát postázza a központi nyilvántartás részére. Ha ez nem történik meg, akkor a központi nyilvántartást kell érvényesnek tekinteni. e) Eltérés esetén a tagnyilvántartás egyeztetésének február 28-ig le kell zárulnia. f) Az Alapszabály 8. (8) pontja szerinti felszólítást a tagdíjfizetésre az Alapszervezet elnöke küldi ki igazolható módon: az elsőt március 15-ig, a másodikat április 15-ig. (4) Ahol a Szervezeti és Működési Szabályzat tagra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ezen rendes tagot kell érteni.

3 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat III. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE (1) A tag a felvételét az alapszervezet vezetőségénél kezdeményezi. (2) Eljárás tagsági viszony keletkezése esetén: a) a Magyar Rákellenes Ligába belépni szándékozóval meg kell ismertetni a Liga Alapszabályát, tevékenységét, különös tekintettel a célkitűzéseire, a tag jogaira és kötelességeire, b) a jelölt az egységes belépési nyilatkozatot kitölti, amivel egyúttal hozzájárul adatai nyilvántartásához, c) a felvételről az Alapszervezet vezetősége dönt d) a döntés eredményét az Alapszervezet elnöke igazolja aláírásával a belépési nyilatkozaton, (8. (2) pont) e) a belépési nyilatkozat egy példányát a központi nyilvántartásnak el kell küldeni a felvételt követő hónap 5-éig. (3) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat elfogadásával kezdődik. (4) A tagság megszűnésének részleteit az Alapszabály 8. (5)-(8) pontja tartalmazza. IV. A MAGYAR RÁKELLENES LIGA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (1. melléklet) A Magyar Rákellenes Liga országos hatáskörű egyesület. Szervezeti egysége az Alapszervezet. Az Alapszervezeteken belül alakulhatnak klubok, ezek nem önálló szervezeti egységként működnek. (1) Az Egyesület vezető szervei: a) a Küldöttgyűlés, b) az Elnökség, c) az Ellenőrző Bizottság, d) az Etikai Bizottság. V. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK (1) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. (2) A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásukkal kezdődik és (a rendkívüli megszűnés eseteit kivéve) a megválasztásukat követő ötödik évben tartandó választásig tart. (3) A vezető tisztségviselőnek kötelessége részt venni azoknak a szerveknek a munkájában, amelynek tagja. Akadályoztatásuk esetén ezt kötelesek írásban előre bejelenteni Elnökségi tag az Elnöknek, Bizottsági tag a Bizottság elnökének. Aki ez ellen súlyosan vét, annak a visszahívására az Elnöknek javaslatot kell tennie. (4) A megbízatás megszűnése a vezető tisztségviselő a) lemondása, b) visszahívása, c) halála esetén következik be. (5) Vezető tisztségviselő megbízatásáról csak írásban mondhat le. A lemondást az Elnökségnek kell benyújtani.

4 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat (6) Az Alapszabályban meghatározottnál kisebb létszámú Elnökség, Ellenőrző vagy Etikai Bizottság ügyvezetőként látja el feladatát a (7) szerinti választó Küldöttgyűlésig. (7) Vezető tisztségviselő megbízásának rendkívüli megszűnése esetén a tisztségre új tisztségviselőt kell választani a legközelebbi választó Küldöttgyűlésen, amit egy éven belül össze kell hívni. Az így megválasztott vezető tisztségviselő megbízása ugyanaddig az időpontig szól, mint ameddig azé a tisztségviselőé szólt, akinek a megbízása megszűnt. VI. A KÜLDÖTTGYŰLÉS (1) A Küldöttgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok által választott küldöttekből álló testület. (2) A Küldöttgyűléssel kapcsolatos legfontosabb előírásokat az Alapszabály 10. -a tartalmazza. (3) A Küldöttgyűlésre a meghívót a Küldöttgyűlés időpontja előtt 8 nappal, írásban, igazolható módon ki kell küldeni a küldötteknek. A meghívó küldése történhet levélben, ben, faxon vagy személyesen. A kiküldés akkor igazolható, ha ajánlott levélként, a posta által lebélyegzett névsorral történik a feladás, vagy az és a fax dokumentálva van, személyes átadásnál a dátum és a címzett aláírása igazolja az átvételt. (4) A Küldöttgyűlés menete: a) A levezető elnök (a továbbiakban: elnök) felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, aki a küldöttgyűlésről részletes a határozatok kivételével nem szó szerinti jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. b) A Küldöttgyűlés az elnök javaslata alapján 2 főben megválasztja a jegyzőkönyvi hitelesítőket. c) Az elnök javaslatot tesz a 3 tagú Mandátum Bizottság tagjaira. d) A szavazatra jogosultak megválasztják a Mandátum Bizottságot, melynek feladata a küldöttek mandátumának ellenőrzése és a küldöttek létszámának megállapítása. e) A Mandátum Bizottság jelentést tesz az elnöknek az érvényes mandátummal rendelkező küldöttek létszámáról. f) Az elnök megállapítja és szóban kihirdeti, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes-e. Határozatképtelenség esetén lásd a k) pontot. g) A napirend elfogadása. A Küldöttgyűlés szavaz a napirend-módosító javaslatokról. h) A Küldöttgyűlés megtárgyalja a napirendi pontokat és határozatokat hoz velük kapcsolatban az elnök által megfogalmazott és jegyzőkönyvben rögzített határozati javaslatok alapján. i) Az elnök az egyes határozatokat a szavazásokat követően szóban kihirdeti, mely határozatokat a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. j) Az elnök bezárja a Küldöttgyűlést. k) Határozatképtelenség esetén az elnök a Küldöttgyűlést bezárja. Ebben az esetben a Mandátum Bizottság jelentését és a határozatlanképtelenség megállapítását jegyzőkönyvbe kell venni, határozat ilyenkor nem születik. VII. A KÜLDÖTTEK (1) Az Alapszervezet titkos szavazással minden megkezdett 50 fő tag után 1 fő küldöttet választ. A küldöttek mandátuma a megválasztásuk évére és az azt követő évre szól.

5 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat (2) Küldöttek: a) a küldöttek nyilatkozatot töltenek ki, amely szerint vállalják a megbízatásukat, b) a nyilatkozat tartalmazza a küldöttek adatait, c) a küldötteket az aktuális év március 31. napjáig kell megválasztani, d) a megválasztott küldött megbízatásának eleget téve köteles a Küldöttgyűlésen részt venni, kivéve, ha rajta kívül álló okok miatt történik a mulasztás, e) amennyiben a küldött előre láthatóan nem tud megbízatásának eleget tenni, köteles az Alapszervezet elnökének legalább harminc nappal előbb ezt bejelenteni, helyette az Alapszervezet közgyűlésen eseti küldöttet választ. VIII. AZ ELNÖKSÉG (1) Két Küldöttgyűlés között az Egyesületet az Elnökség irányítja. (2) Az Elnökség tagjai: a) elnök, b) általános elnökhelyettes, c) gazdasági elnökhelyettes, d) további 6 fő elnökségi tag. (3) Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe (Alapszabály, 12. (4)). IX. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (1) Az Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatos szabályokat az Alapszabály 14. -a tartalmazza. (2) Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg. Az ügyrend az Alapszabállyal illetve jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. X. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG (1) Az Etikai Bizottsággal kapcsolatos szabályokat az Alapszabály 15. -a tartalmazza. (2) Az Etikai Bizottság feladat- és hatáskörét az Etikai kódex tartalmazza. XI. AZ ALAPSZERVEZET (Az Alapszervezetek aktuális listáját az 1. számú függelék tartalmazza) (1) A Magyar Rákellenes Liga szervezeti egysége az Alapszervezet. A Magyar Rákellenes Liga minden tagja valamelyik Alapszervezethez tartozik. Az alapszervezet a Liga Alapszabályban megfogalmazott céljait valósítja meg az Alapszabályban leírt tevékenységekkel. (2) Az alapszervezet megalakulásakor tartandó közgyűlésre az alapszervezet közgyűlésére vonatkozó szabályok érvényesek az alábbi eltérésekkel: a) alapszervezetet legalább 20 fővel lehet létrehozni, b) alapító tagok csak olyan természetes személyek lehetnek, akik vagy már tagjai a Magyar Rákellenes Ligának (régi tagok), vagy az új alapszervezet megalakulásával egyidőben lesznek tagok,

6 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat (3) c) a megalakuláshoz alakuló gyűlést kell szervezni, d) az alakuló gyűlésen megjelentekkel ismertetni kell a gyűlés célját, a létrehozni kívánt alapszervezet elnevezését, a Magyar Rákellenes Liga Alapszabályát, tevékenységét, különös tekintettel a célkitűzéseire, a tag jogaira és kötelességeire, e) ha elegendően vannak jelen, akik az új alapszervezetet létre kívánják hozni, akkor Alakuló Közgyűlést kell tartani, f) akik az új alapszervezetet létre kívánják hozni, azok kitöltik a belépési nyilatkozatot az alakuló Alapszervezetbe (a továbbiakban: belépési nyilatkozat), vagy - régi tagok esetén - átlépési nyilatkozatot töltenek ki, g) közülük (és csak közülük) azok vesznek részt szavazati joggal az Alakuló Közgyűlésen, akik aláírják az Alakuló Közgyűlés (Alapító tagok) jelenléti ívét, h) az alakuló gyűlés szervezője legalább 20 fő alapító tag esetén kijelenti, hogy az alakuló közgyűléshez megvan a határozatképesség, i) határozatképesség esetén a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, innentől a közgyűlés az általános szabályok szerint zajlik, az alábbi eltérésekkel: a közgyűlés szavaz arról, hogy a Magyar Rákellenes Liga Alapszabályát megismerte, azt elfogadja és Alapszervezetet kíván létrehozni, j) levezető elnököt és jegyzőkönyv hitelesítőket csak az Alakuló Közgyűlésen szavazati joggal résztvevők (Alapító tagok) közül lehet választani, k) a létrejött Alapszervezet tagjai azok a személyek, akik a belépési (vagy átlépési) nyilatkozatot és a jelenléti ívet is aláírták, l) az alakuló közgyűlés a tagjai közül vezetőséget és küldött(ek)et választ az általános szabályok szerint, azzal az eltéréssel, hogy az alakuló közgyűlésen történő vezetőségés küldöttválasztáshoz nem kell előzetesen jelölőbizottságot létrehozni: jelölt lehet a létrejött alapszervezet bármely tagja, m) az alakuló közgyűlést követően (eredményes vezetőségválasztás esetén) az alapszervezet elnöke záradékolja a belépési (átlépési) nyilatkozatokat és ezek egy példányát 8 napon belül elküldi a központi nyilvántartásnak, n) a megalakulást követő 8 napon belül az országos elnökségnek el kell küldeni az Alapszervezet megalakulásáról szóló jegyzőkönyvet, amelyben rögzítik: i) a megalakulást, ii) az elnevezést: Magyar Rákellenes Liga (helység, pl. Miskolci)) Alapszervezet, iii) a bélyegzőhasználatot: hosszú bélyegző - tartalma: elnevezés, iv) a vezetőség tagjainak nevét, címét, telefonszámát, címét, o) az Alapszervezet megalakulását az Elnökség hagyja jóvá a soron következő ülésén, p) a létrejött Alapszervezet tagjai az alakuló közgyűlés napjától az így megalakult Alapszervezetben gyakorolják jogaikat és kötelességeiket (Alapszabály 5. (2)). a) Az Alapszervezet háromtagú vezetőséget választ. Ha az Alapszabály 16. (4) szerint választott vezetőség létszáma három fő alá csökken, az alapszervezetnek három hónapon belül pótolnia kell rendkívüli közgyűlésen. Az itt megválasztott új vezető mandátuma az eredetileg megválasztott vezetőségi tag mandátumának lejártáig tart. b) Az Alapszabály 16. (14) pontjában foglaltakon túl a vezetőség feladata i) az alapszervezet közgyűléseinek előkészítése, választás esetén 3 tagú jelölőbizottság (elnök és két tag) felkérése, melyről a vezetőségnek határozatot kell

7 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat hozni. A jelölőbizottsági tagság elfogadását a vezetőség részére írásban kell visszaigazolni, a választó közgyűlés meghívója csak ezt követően küldhető ki. ii) döntés a csatlakozni kívánó Alapszervezet részére történő befogadó nyilatkozatról c) Az Alapszabály 16. (14) c) pontjában szereplő "éves program és költségvetési terv"- et a tárgyév január 1-től december 31-ig terjedő időszakra kell elkészíteni az erre rendszeresített nyomtatványon. A benyújtás határideje: tárgyév január 31. napja. (Év közben alakuló alapszervezet esetében a megalakulást követő 30 nap). (4) Az Alapszervezetek programját és költségvetését az Elnökség hagyja jóvá. (5) Az Alapszervezet önfeloszlatása, csatlakozása más alapszervezethez: a) Az Alapszervezet közgyűlésen dönthet arról, hogy feloszlatja önmagát vagy csatlakozik-e más Alapszervezethez. b) A csatlakozás feltétele a befogadó Alapszervezet vezetőségének befogadó nyilatkozata. c) A befogadó Alapszervezet nyilatkozik, hogy közgyűlése határozata szerint a csatlakozó Alapszervezet tagjait és megjelölt eszközeit átveszi. d) A csatlakozott vagy megszűnt Alapszervezet lezárja pénzügyi és egyéb nyilvántartásait, elszámol a Gazdálkodási Szabályzatban leírtak szerint. e) A megszűnt Alapszervezet minden iratanyagát a megszűnést követő 30 napon belül a központi iroda részére kísérőjegyzékkel át kell adni. f) A csatlakozó Alapszervezet minden iratanyagát a csatlakozást követő 30 napon belül a befogadó Alapszervezet részére kísérőjegyzékkel át kell adni. g) A csatlakozó Alapszervezet az összes eszközét a pénzeszköze kivételével átadja a befogadó Alapszervezetnek. (6) Az Alapszervezet megszüntetéséről az Elnökség dönt. (7) Az Alapszervezet megszűnéséről a központi nyilvántartás értesíti a tagokat. A megszűnt Alapszervezet minden tagja az Alapszervezet megszűnéséről küldött értesítést követően dönthet arról, hogy melyik Alapszervezetben kívánja gyakorolni tagi jogait a továbbiakban. XII. AZ ALAPSZERVEZET KÖZGYŰLÉSE (1) Az alapszervezet vezető szerve a közgyűlés. A közgyűlés az alapszervezet tagjainak összessége. (2) A közgyűlés a) vezetőséget választ és visszahívhat, b) küldötteket választ és visszahívhat, c) dönt az alapszervezet éves programtervéről, költségvetési tervének és a vezetőség előző évi beszámolójának elfogadásáról. (3) A közgyűlés időpontját a vezetőség határozza meg. (4) A közgyűlést az alapszervezet elnöke hívja össze évente legalább egy alkalommal, ülését ő vezeti. (5) Az alapszervezet elnöke a közgyűlés összehívásáról a tagságot a kitűzött nap előtt 8 nappal, igazolhatóan, írásban (levélben, -ben, faxon vagy személyesen) értesíti. A kiküldés akkor igazolható, ha ajánlott levélként, a posta által lebélyegzett névsorral történik a feladás, vagy az és a fax dokumentálva van, személyes átadásnál a dátum és a címzett aláírása igazolja az átvételt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a

8 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat közgyűlés helyét, időpontját, javasolt napirendjét, a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés helyét, napirendjét, időpontját és azt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül azonos napirendben határozatképes. Figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlésen távolmaradásuk esetén is döntés születik az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban (6) Az Alapszervezet közgyűléséről szóló meghívót a tagság kiértesítésével egyidőben, igazolható módon a Magyar Rákellenes Liga Elnökének is el kell küldeni. (7) A közgyűlés határozatképessége, szavazás meghatalmazással. a) A közgyűlés határozatképes, ha az alapszervezet tagjainak több mint 50%-a jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze, és a megjelentek számától függetlenül azonos napirendben határozatképes. b) A tag akadályoztatása esetén közokiratba vagy bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással képviseltetheti magát a közgyűlésen. A javasolt meghatalmazás minta az SzMSz 4. számú melléklete. c) A közgyűlés határozatképességének megállapításakor minden, a fenti rendelkezéseknek megfelelő (a továbbiakban: érvényes) meghatalmazással képviselt tagot jelenlevőnek kell tekinteni. A jelenléti íven a meghatalmazást adó aláírása helyett az általa meghatalmazott tag aláírásának és a meghatalmazás tényének kell szerepelnie. A meghatalmazások érvényességét a Mandátum bizottság ellenőrzi. A meghatalmazásokat a jelenléti ívek mellékleteként meg kell őrizni d) Nyílt szavazáskor egyértelműen jelezni kell (például egy lapra felírt szám felmutatásával), hogy az adott tag esetén hány szavazatot kell figyelembe venni. Titkos szavazás esetén minden tag annyi szavazólapot kap, amennyi szavazata az érvényes meghatalmazásokkal együtt van. (8) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 8:1. -a szerinti közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (9) A közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel hozza határozatait. Nyílt szavazáskor szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (10) A közgyűlés általában nyílt határozatot hoz: kivétel ez alól a választás és ha a közgyűlés titkos szavazásról határoz. (11) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek melléklete a jelenléti ív és amely tartalmazza a közgyűlés helyét és időpontját, a tagok számát, a megjelent tagok számát, a közgyűlés határozatképességét, a közgyűlés napirendjét, a határozatokat valamint a támogatók, ellenzők és tartózkodók számát és a közgyűlés befejezésének időpontját. A határozatokat a Helyi Közgyűlési Határozatok Könyvében rögzíteni kell, megadva a határozat pontos szövegét, időpontját és hatályát valamint a támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. A közgyűlés határozatai ellenkező rendelkezés hiányában az ülést követő napon lépnek hatályba. A határozatokról az alapszervezet tagjait tájékoztatni kell a következő módon: a) az alapszervezet tagja által megadott címre elküldéssel és b) az alapszervezet rendezvényein a Határozatok tárába való betekintési lehetőséggel. (12) A közgyűlés menete:

9 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat a) Az levezető elnök (a továbbiakban: elnök) felkéri a jegyzőkönyvvezetőt. b) A közgyűlés megválasztja a 2 fő jegyzőkönyvi hitelesítőt. c) Az elnök javaslatot tesz a 3 tagú Mandátum Bizottság tagjaira. d) A szavazatra jogosultak megválasztják a Mandátum Bizottságot. e) A Mandátum Bizottság jelentést tesz az alapszervezet megjelent tagjainak a létszámáról. f) Az elnök megállapítja és kihirdeti, hogy a közgyűlés a határozatképes-e, határozatképtelenség esetén pedig a XII. (12) j) pontot. g) A napirend elfogadása. A közgyűlés szavaz a napirend módosító javaslatokról. h) A közgyűlés megtárgyalja a napirendi pontokat és határozatokat hoz velük kapcsolatban az elnök által megfogalmazott és jegyzőkönyvben rögzített határozati javaslatok alapján. i) Az elnök bezárja a közgyűlést. j) Határozatképtelenség esetén az elnök a közgyűlést bezárja. i) A Mandátum Bizottság jelentését és a határozatlanképtelenség megállapítását jegyzőkönyvbe kell venni, határozat ilyenkor nem születik. ii) Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a megismételt közgyűlés a meghívóban közöltek szerint lesz megtartva. iii) A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell megtartani az a) ponttól kezdődően. XIII. A VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (1) Az alapszervezet Választó Közgyűlését a Közgyűlésre vonatkozó általános szabályok betartásán túl - az alábbi szabályok figyelembevételével kell megtartani részleges vagy teljes vezetőségválasztás, továbbá küldöttválasztás esetén. (2) Az alapszervezet vezetőségének előzetesen 3 fős Jelölő Bizottságot kell felkérni. A Jelölő Bizottságnak a Választó Közgyűlésen jelentést kell tennie az elvégzett munkáról és az egyes tisztségekre jelölt személyekről, különös tekintettel arra, hogy a jelölést vállalják-e. Ha a jelölt nincsen jelen, előzetesen írásban nyilatkoznia kell arról, hogy megválasztása esetén a megbízatást elvállalja-e. (3) A jelöltekre a jelölést a választó közgyűlés előtti nap 12:00 óráig lehet leadni. (4) A Közgyűlésnek minden egyes jelöltről nyílt szavazással szavaznia kell, hogy a jelölt felkerüljön-e a szavazólistára. A szavazólistára azok a jelöltek kerülnek, amelyeket a többség (több, mint 50 %) támogat. (5) A levezető elnöknek vagy az általa felkért személynek a szavazás megkezdése előtt ismertetnie kell a szavazólistára került jelölteket (tisztségenként), a szavazás menetét, valamint azt, hogy mi számít érvényes, illetve érvénytelen szavazatnak. (6) A Közgyűlésnek 3 fős Szavazatszedő Bizottságot kell választania, nyílt szavazással. A Szavazatszedő- és a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja választó Közgyűlésen jelölt nem lehet. A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazás megkezdése előtt a szavazólapok előkészítése, az urna ellenőrzése és lezárása. (7) A szavazás titkos. (8) A szavazólap kitöltési útmutatóját és a szavazatok összeszámlálásának rendjét az 5. számú melléklet tartalmazza.

10 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat (9) A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazás megkezdésétől kezdve: a) kiosztja a küldötteknek a szavazólapokat, b) a leadott szavazatok után felnyitja az urnát, c) jegyzőkönyvben rögzíti: i) a sértetlen urnabontást, ii) megszámolja a leadott szavazólapokat (érvényes-érvénytelen), iii) utána megszámolja a szavazatok számát, iv) megállapítja a választás eredményét, d) bejelenti a választás eredményét e) a szavazólapokat 30 napig megőrzi. XIV. A MAGYAR RÁKELLENES LIGA SZOLGÁLATAI A Magyar Rákellenes Ligában külön működési szabályzat szerint az alábbi szolgálatok működnek: (1) Segítő Szolgálatok (a Segítő Szolgálatokat a 2. számú függelék tartalmazza), (2) Önkéntes Szolgálat, (3) Telefonos Lelkisegély Szolgálat. XV. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA (1) A Magyar Rákellenes Ligában ötévente történik tisztújítás. (2) Az Elnökség dönt a Választó Küldöttgyűlés időpontjáról. (3) Az Elnökség megválasztja a Jelölő Bizottság tagjait. a) A Jelölő Bizottság 3 tagú. Elnökét és tagjait az Egyesületet jól ismerő, köztiszteletben álló tagjai közül legalább 60 nappal a Választó Küldöttgyűlés előtt kell megválasztani. b) A Jelölő Bizottság tagjai nem fogadhatnak el jelölést semmilyen tisztségre. (4) Az Elnök a) dönt a Választó Küldöttgyűlés helyszínéről, napirendjéről, b) összeállítja a tisztségekre vonatkozó követelményeket, c) összehívja a Küldöttgyűlést: értesíti az Alapszervezeteket i) a választás idejéről, helyéről, napirendjéről, ii) a tisztségekre vonatkozó követelményekről, iii) a Jelölő Bizottság összetételéről. (5) Az Alapszervezeteknek a Választó Küldöttgyűlés előtt közgyűlést kell tartani, amelyen jelölteket javasolnak az egyes tisztségekre. Minden jelöltről szavazni kell. A többség által támogatott (több, mint 50% szavazatot kapott) jelöltek nevét az Alapszervezet elnöke a javaslattal együtt elküldi a Jelölő Bizottságnak. A jelöltekről elegendő nyílt szavazást tartani. (6) A Jelölő Bizottság feladata: a) feladatterv összeállítása, határidők megjelölése,

11 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat b) jelöltek összeállítása, c) javaslattétel az Elnök, általános és gazdasági elnökhelyettes személyére, d) az eddigi Elnökség tagjainak felkérése jelöltnek, és nyilatkoztatásuk a további terveikről, e) jelöltek felkérése, hogy nyilatkozzanak arról, vállalják-e a jelöltséget, f) az Elnökség tájékoztatása, g) a Küldöttek tájékoztatása. XVI. A VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS (1) A Választó Küldöttgyűlést az alábbi esetektől eltekintve a Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell megtartani. (2) A Jelölő Bizottságnak jelentést kell tennie az elvégzett munkáról és az egyes tisztségekre jelölt személyekről, különös tekintettel arra, hogy a jelölést vállalják-e. Ha a jelölt nincsen jelen, előzetesen írásban nyilatkoznia kell arról, hogy megválasztása esetén a megbízatást elvállalja-e. (3) A Küldöttgyűlésnek minden egyes jelöltről nyílt szavazással szavaznia kell, hogy a jelölt felkerüljön-e a szavazólistára. A szavazólistára azok a jelöltek kerülnek, amelyeket a többség (több, mint 50 %) támogat. (4) A levezető elnöknek vagy az általa felkért személynek a szavazás megkezdése előtt ismertetnie kell a szavazólistára került jelölteket (tisztségenként), a szavazás menetét, valamint azt, hogy mi számít érvényes, illetve érvénytelen szavazatnak. (5) A Küldöttgyűlésnek Szavazatszedő Bizottságot kell választania, nyílt szavazással. A Szavazatszedő- és a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja választó Küldöttgyűlésen jelölt nem lehet. A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazás megkezdése előtt a szavazólapok előkészítése, az urna ellenőrzése és lezárása. (6) A szavazás titkos. (7) A szavazólap kitöltési útmutatóját és a szavazatok összeszámlálásának rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. (8) A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazás megkezdésétől kezdve: a) kiosztja a küldötteknek a szavazólapokat, b) a leadott szavazatok után felnyitja az urnát, c) jegyzőkönyvben rögzíti: i) a sértetlen urnabontást, ii) megszámolja a leadott szavazólapokat (érvényes-érvénytelen), iii) utána megszámolja a szavazatok számát, iv) elkészíti a megválasztott elnökség névsorát, d) bejelenti a választás eredményét, felkéri az elnököt és a két elnökhelyettest programjuk ismertetésére, e) az Ellenőrző Bizottság megválasztását bejelenti, és felkéri a Bizottságot a bemutatkozásra, f) az Etikai Bizottság megválasztását bejelenti, felkéri a Bizottságot a bemutatkozásra, g) a szavazólapokat 30 napig megőrzi.

12 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat XVII. A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA (1) Fegyelmi vétség gyanúja esetén az Egyesület bármely tagja bejelentést tehet az Alapszervezet elnökének, vagy közvetlenül az Elnökségnek. A bejelentésről, ha nem írásban történik, jegyzőkönyvet kell fölvenni, vagy az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni. Ha a bejelentés nem az Elnökségnek történt, akkor azt haladéktalanul továbbítani kell az Elnökségnek. (2) Az Elnökség ezt követően fegyelmi eljárást rendel el és kijelöli a Fegyelmi Bizottságot. (Alapszabály, 8. (8) bekezdés b) rész). (3) A Fegyelmi Bizottság: a) háromtagú, tagjait az elnökség jelöli ki, b) tagjai köztiszteletben álló, az Egyesület célkitűzéseit jól ismerő, elkötelezett személyek lehetnek, c) a fegyelmi eljárásba bevont személyt értesíteni kell az eljárás okáról, fel kell szólítani a védekezés előterjesztésére, tanúi megnevezésére a határidő megjelölésével, d) a levelet tértivevénnyel kell elküldeni legalább 15 nappal a kitűzött fegyelmi tárgyalás előtt; mely tartalmazza a tárgyalás időpontját és helyszínét, e) a Fegyelmi Bizottság lefolytatja az eljárást, melynek befejeztével javaslatot tesz az Elnökségnek, f) ha a fegyelmi eljárásba bevont személy nem jelenik meg az első határnapon, második határnap kitűzése szükséges. Ha a második határnapon sem jelenik meg, és magát nem menti ki, és távolmaradásának okát hitelt érdemlő módon nem bizonyítja a fegyelmi tárgyalás kitűzött határnapját követő 8 napon belül, abban az esetben a Fegyelmi Bizottság távollétében is meghozza határozatát a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján. XVIII. ADATVÉDELEM (1) Azokat az információkat, amelyekhez a Liga Alapszabályában és Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek során a Liga különböző tagjai, illetve általuk megbízott külső személyek jutnak egyes személyekkel kapcsolatban, csak a személyes adatoktól elvonatkoztatva lehet további feldolgozás tárgyává tenni pl. statisztika, a Liga jövőbeli akcióinak megtervezése stb.- ezek a személyekre vonatkozó adatok pedig nem adhatók ki külső személyek/szervezetek számára (kivétel a hatósági ügyek). (2) Egyebekben az Adatvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően kell eljárni. XIX. BETEKINTÉS AZ EGYESÜLET IRATAIBA Az Alapszabály 19. (2) pontja szabályozza az Egyesület irataiba való betekintést, amelynek módja a következő: (1) Igény esetén (amennyiben jogszabályba nem ütközik), az Egyesület részéről közreműködő munkatársat az Elnök, vagy a Gazdasági elnökhelyettes jelöli ki. (2) A megbízott egyezteti az időpontot, és igény esetén iratmásolatot készít a betekintő költségére. XX. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

13 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat (1) Az Egyesület a szükséges mértékben tájékoztatja a nyilvánosságot belső életéről, munkájáról és rendezvényeiről a médián keresztül az Elnök döntése alapján. (2) A nyilvánosságra hozatal előírásait az Alapszabály 19. (4) és (5) pontja tartalmazza. 1) Alapszabály, XXI. A MAGYAR RÁKELLENES LIGA MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATAI: 2) Szervezeti és Működési Szabályzat, 3) Segítő Szolgálat működési szabályzata, 4) Gazdálkodási szabályzat, 5) Adatvédelmi szabályzat, 6) Számviteli politika, 7) Adományozási szabályzat, 8) Kötelezettségvállalási, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés szabályzata (Kötelezettségvállalási szabályzat) 9) Szerződéskötés rendjének szabályzata 10) Ellenőrző Bizottság ügyrendje, 11) Etikai kódex, 12) Tűzvédelmi szabályzat, 13) Munkavédelmi szabályzat, 14) Önkéntes Szolgálat Szabályzata, 15) Lelkisegély Telefonszolgálat Szabályzata. Mellékletek: 1) A Magyar Rákellenes Liga szervezeti felépítése 2) A szavazólap kitöltése és értékelése a Küldöttgyűlésen 3) Belépési nyilatkozat kitöltési útmutató 4) Meghatalmazás 5) A szavazólap kitöltése és értékelése az Alapszervezet közgyűlésén Függelékek: 1) Alapszervezetek 2) Segítő Szolgálatok

14 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat 1. me lléklet a Ma gya r Rákelle nes Liga Szerve ze ti é s Működési Szabályzat ához A Magyar Rákellenes Liga szervezeti felépítése K üld ö ttg yű lés Ellenőrző Bizo ttság Elnökség Etikai Bizottság Alapszervezetek Szo lgálatok Se gítő S zolgá latok Önké ntes Szolgá lat Tele fonos Lelk is egé ly Szolgá lat Az SZMS Z j óváh ag yása id ej én műkö dő Ala psze rveze tek fe lso rolá sát a z 1. sz., a Se gítő Szo lg ála to k fels oro lásá t a 2. sz. füg ge lék tartal mazz a

15 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklet A Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzatához A szavazólap kitöltése és értékelése a Küldöttgyűlésen 1. A szavazólap az Elnökség tisztségviselőinek (elnök és elnökhelyettesek), a további elnökségi tagoknak valamint az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak a megválasztására szolgál. 2. Érvényes szavazatot leadni csak a Szavazatszedő Bizottság által kiadott és hitelesített szavazólapon lehet. 3. Szavazni úgy kell, hogy a jelölt neve melletti négyzetbe tollal X vagy + jelet kell tenni. 4. Az előző pontban említett négyzeteken kívül elhelyezett bármilyen jelet a szavazatok összeszámlálásakor figyelmen kívül kell hagyni. 5. Érvényes az a szavazólap, amelyik: a. az elnökre és az elnökhelyettesekre tisztségenként legfeljebb egy szavazatot tartalmaz, és b. az elnökségi tagokra legfeljebb kilenc szavazatot tartalmaz, és c. az Ellenőrző Bizottságra legfeljebb három szavazatot tartalmaz, és d. az Etikai Bizottságra legfeljebb három szavazatot tartalmaz. 6. Érvénytelen az a szavazólap, amelyik: a. nem egyértelmű jelölést tartalmaz, és emiatt nem állapítható meg egyértelműen a leadott szavazat (pl. nem X vagy + jelek vannak a szavazólapon, össze van firkálva, gyűrött, tépett a szavazólap, stb.), és/vagy b. az elnökre egynél több szavazatot tartalmaz, és/vagy c. az elnökhelyettesekre tisztségenként egynél több szavazatot tartalmaz, és/vagy d. az elnökségi tagokra kilencnél több szavazatot tartalmaz, és/vagy e. az Ellenőrző Bizottságra háromnál több szavazatot tartalmaz, és/vagy f. az Etikai Bizottságra háromnál több szavazatot tartalmaz.

16 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat A szavazatok összeszámlálása A Magyar Rákellenes Liga Alapszabályában (10. (9), 12. (3)) meghatározott legtöbb szavazatot az alábbiak szerint értelmezzük. 1. Az érvényes szavazólapokon lévő szavazatokat kell összeszámolni. 2. A szavazatokat tisztségek szerint, a szavazólapon feltüntetett sorrendben, felülről lefelé haladva kell értékelni. (Ha egy jelölt elnyer egy tisztséget, akkor az alatta álló tisztséget már nem nyerheti el.) 3. Az a jelölt lesz az elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. Ha egynél több jelölt kap egyenlő számú legtöbb szavazatot, akkor a szavazást rájuk vonatkozóan meg kell ismételni. 4. Az a jelölt lesz az adott elnökhelyettes, aki az adott tisztségre a legtöbb szavazatot kapja. Ha egynél több jelölt kap egyenlő számú legtöbb szavazatot, akkor a szavazást rájuk vonatkozóan meg kell ismételni. 5. Az elnökségi tagokra leadott szavazatok értékelése: a. Az elnökségi tagoknak jelöltekről listát kell készíteni a rájuk leadott szavazatok száma szerint nem növekvő sorrendben. b. Ebből a listából törölni kell azokat, akiket elnöknek vagy elnökhelyettesnek megválasztottak. c. Ha a fenti lista 7. és 8. helyén szereplő jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, akkor a választást meg kell ismételni azokra a jelöltekre vonatkozóan, akikre ugyanannyi szavazatot adtak le, mint a lista 7. és 8. helyén szereplő jelöltekre. d. Azokra a szavazategyenlőségben nem érintett elnökségi tag jelöltekre vonatkozóan, akik a lista 7. és 8. helyén szereplő jelölteknél több szavazatot kaptak, a választást nem kell megismételni. Az ő nevüket tartalmazó listát kell kiegészíteni a szavazategyenlőségben érintett tagokról a rájuk leadott szavazatok száma szerint csökkenő sorrendben készített lista neveivel. e. Az Alapszabály 12. (2) d) szerinti elnökségi tag az a hat jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. (A fenti listán szereplő első hat nem törölt név.) 6. Az Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: EB) tagjaira leadott szavazatok értékelése:

17 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat a. Az EB tagoknak jelöltekről listát kell készíteni a rájuk leadott szavazatok száma szerint nem növekvő sorrendben. b. Ha a fenti lista 3. és 4. helyén szereplő jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, akkor a választást meg kell ismételni azokra a jelöltekre vonatkozóan, akikre ugyanannyi szavazatot adtak le, mint a lista 3. és 4. helyén szereplő jelöltekre. c. Azokra a szavazategyenlőségben nem érintett EB tag jelöltekre vonatkozóan, akik a lista 3. és 4. helyén szereplő jelölteknél több szavazatot kaptak, a választást nem kell megismételni. Az ő nevüket tartalmazó listát kell kiegészíteni a szavazategyenlőségben érintett tagokról a rájuk leadott szavazatok száma szerint csökkenő sorrendben készített lista neveivel. d. EB tag az a három jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. (A fenti listán szereplő első három név.) 7. Az Etikai Bizottság tagjaira leadott szavazatok értékelése ugyanúgy történik, mint az Ellenőrző Bizottság tagjaira leadott szavazatoké.

18 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklet A Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzatához Tudnivalók Belépési nyilatkozat kitöltéséhez A Belépési nyilatkozatok formája, nyilvántartása 1. A Belépési nyilatkozatok 3 példányos, önátírós, A4 formátumú sorszámozott lapok, melyekből 50 darab nyilatkozat alkot egy tömböt. Ezeket szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Egy tömbön belüli nyilatkozatokat csak egy alapszervezet használhat fel. 2. Beszerzéskor a tömbök a központi nyilvántartásba kerülnek. Kiadásuk az átvétel igazolása ellenében történik. A központi nyilvántartó lapon rögzíteni kell a tömbök beszerzésének dátumát, az átvevő alapszervezet nevét, az átvétel időpontját és az átvett nyomtatványok sorszámát. 3. Az egyes lapokat egy-egy alapszervezeten belül növekvő sorszám szerint, egymást követően kell felhasználni. 4. Minden alapszervezet nyilvántartást vezet az általa átvett nyilatkozatok felhasználásáról (minden egyes kiadott, illetve kitöltött nyilatkozatról) sorszám és időpont, valamint név és lakcím szerint. A nyilatkozatok kitöltése 5. A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel, olvasható írással kell kitölteni, ügyelve arra, hogy mindhárom példány olvasható legyen. 6. A nyilatkozat négy részből áll, melyeket egymástól egy-egy vízszintes vonal választ el. Az első részt a tag vagy az új belépő tölti ki. 7. A név- és cím adatokat a hivatalos okmányokban szereplő módon kell megadni. Az ettől eltérő levelezési címet az előbbi adatok mögött, zárójelben kérjük megadni, jelölve, hogy levelezési címről van szó. 8. Az cím és a telefonszám megadása nem kötelező. 9. A nyilatkozat kitöltésének okát és a tagdíjkategóriát aláhúzással kell jelölni. 10. Az éves tagdíj összegét a Küldöttgyűlés határozatában rögzített összegnek megfelelően kell kitölteni. 11. Az Alapszervezet neve és címe részt nem kell kitölteni, ha azokat az Alapszervezet lepecsételte. Ebben az esetben mindhárom példányon szükséges pecsételni. 12. A tag felvételéről az Alapszabály értelmében az Alapszervezet vezetősége dönt.

19 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat 13. Felvétel esetén ezt a tényt a nyilatkozat második részében az Alapszervezet elnöke aláírásával igazolja. 14. Ezt követően a nyilatkozat 3. példányát a tagnak át kell adni, illetve el kell juttatni. 15. A nyilatkozat első példányát az SZMSZ-ben meghatározott időn belül (tagrevízió esetén az erre szabott határidőig) ajánlott levélben vagy személyesen kell eljuttatni a központi nyilvántartásnak. 16. A központi nyilvántartásba vételt követően az Alapszervezet megkapja a nyilatkozat első példányát, amin szerepelnie kell a tag nyilvántartási számának. (A nyilvántartási számot célszerű tagdíjfizetéskor a befizetési bizonylaton feltüntetni.) 17. Az Alapszervezet a központi nyilvántartástól visszakapott nyilatkozatok első példányait külön dossziéban, növekvő sorszám szerint, egyenként genotherm tasakba helyezve tárolja. A taggal, ill. tagdíjjal kapcsolatos minden további feljegyzést ugyanitt kell megőrizni (a tag kilépése után is) és mindezekről a központi nyilvántartást 8 napon belül tájékoztatni kell. 18. Ha a belépő a nyilatkozatát elrontotta, a rontott példányt áthúzással érvényteleníteni kell. 19. A rontott nyilatkozatoknak csak a másolatát kell elküldeni a központi nyilvántartás részére, az első példány az Alapszervezetnél marad. Ezeket is a többi nyilatkozattal együtt, a sorszám szerinti helyen lefűzve kell tárolni. 20. Ugyanígy kell eljárni a belépés céljából kitöltött nyilatkozatokkal, ha a tag felvételét az alapszervezet vezetősége elutasítja. (Az ilyen nyilatkozatok minden példányára rá kell vezetni, hogy az alapszervezet a tag felvételét elutasította.) 21. Tagrevízió vagy több új tag belépése esetén megfelelő szervezéssel biztosítani kell, hogy a nyilatkozatok kitöltése és elfogadása megfelelően gyors ütemben történjen. A központi nyilvántartás a beküldött példány adatait rögzíti és legalább évente, a december 31-i állapotnak megfelelően elkészíti az SZMSZ-ben meghatározott alapszervezetenkénti nyilvántartásokat. E nyilvántartás alapján kell ellenőrizni az alapszervezeteknél az éves tagdíjfizetést.

20 Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Magyar Rákellenes Liga Szervezeti és Működési Szabályzatához MEGHATALMAZÁS A meghatalmazó neve: A meghatalmazó lakcíme: meghatalmazó meghatalmazom A meghatalmazott neve: A meghatalmazott lakcíme: meghatalmazottat, hogy a Magyar Rákellenes Liga alapszervezetének.. i közgyűlésén a nevemben és helyettem szavazzon. A meghatalmazás fenti napon tartott közgyűlés(ek)en érvényes. Keltezés:.. (meghatalmazó) A jelen meghatalmazást elfogadom:.. (meghatalmazott) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás:.... Név:.... Lakhely:

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 5. sz. melléklet AZ ALAPSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 1) Az alapszervezet SZMSZ-ében meghatározott testületének - általában a szakszervezeti bizottságnak - a feladata : A VSZ Választási

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

I Általános rendelkezések

I Általános rendelkezések Ü G Y R E N D (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2/2014. (XI. 05.) határozatának mellékletét képező Ügyrend egységes szerkezetben a 2015. február 17. napján,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán Munkavédelmi képviselő választási szabályzat a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2016 Bevezető A munkavédelmi választással kapcsolatos tudnivalók, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvényben

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya szerint a négyévente sorra kerülő tisztújító kongresszus előtt tagcsoporti és területi

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Az Egyesület Vezető és szakosztályi tisztségviselőinek, Testületi

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM 1 PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR Kari Tanácsának választási rendje A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2016. OKTÓBER 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG DR.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben