ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN JÁNOS M. K. EGYET. NYOMD. AZ EV. EEF. TAN. BETŰIVEL 8 7*6.

2 0 3922

3 I-ső ülés november 2-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Szász Domokos, közjegyző..) Elnök afia a közgyűlés tanácskozását a kővetkező köztetszéssel fogadott s teljes szövegében jegyzőkönyvre vétetni rendelt beszéddel nyitotta meg: Tisztelt Egyházkerületi közgyűlés! Miután ez időszerént egyházkerületünkben legidősebb egyházkerületi világi főgondnoka, br. Kemény Gábor ő nagyméltósága, a haza közügyei vezetése miatti elfoglaltsága, br. Bánffy Albert ő méltósága pedig sajnos rosszulléte miatt gátolva van az egyházkerületi közgyűlés tanácskozásainak vezetésében, én vagyok hivatya ezen elnöki széket elfoglalni. Midőn szerencsés vagyok a t. Egyházkerületi közgyűlés tagjait üdvözölni, nem érzem magam hivatva önöket Uraim! feladatuk fontos" voltára figyelmeztetni, és higgadt megfontolt tanácskozásra hivni fel, miután azon testület, mely egyházkerületünkben a törvényhozói és igazgatói szerepet vitte és viszi ; századokon át ugy vezette egyházkerületünk egyházi és iskolai ügyeit, hogy azok egyfelől a korral haladva, az erkölcsi fejlődés színvonalán álljanak, s másfelől mentve legyenek a túlságos haladási vágytól, mely gyakran a haladási törekvések ellenkezőjét eredményezi, s visszaesést idéz elő. Nem érzem magamat indíttatva azok előtt, kiknek törekvése mindig a vallásos érzés öregbítése és a miveltségnek nevelés általi fejlesztése volt, fejtegetni az egyházi és nevelési ügyek fontos voltát és csak is arra kérem fel az egyházkerületi közgyűlés t. tagjait, szenteljenek néhány napot ezen ügyek elintézésére, s igy az óhajtott czél nem kétlem el lesz érve. Mielőtt a gyűlést megnyitnám, kötelességemnek tartom a kegyelet érzésével adózni azon jeleseknek, kiktől a gondviselés közelebbi együttlétünk óta megfosztott. Ki ne emlékeznék közülünk kegyelettel, az egyházkerületi igaz- *

4 gató-tanácsnak, míg testi ereje megengedte, buzgó tagjára, az udvarhelyi egyházmegye és főtanoda, ugy a fogarasi egyháznak, évek hoszszu során át főgondnokára, id. gróf Bethlen Jánosra, ki fiatal korárától fogva mindég a legnagyobb odaadással vett részt egyházi és iskolai ügyeink elintézésében; ki háttérbe szorította mindig magán ügyeit, midőn közügyről volt szó, s kész volt minden ily megbízást, bármily nehézségekkel járt is az, elvállalni, lelkiösmeretes buzgalommal folytatni, s jó eredményre vezetni. Elragadta a kérlelhetetlen halál körünkből a maros-vásárhelyi főtanoda buzgó gondnokát, a megvesztegethetlen igazságos birót, a maros-vásárhelyi kir. Tábla érdemdús elnökét, Kabos László buzgó tagtársunkat, ki tanácskozásunkban lelkiösmeretes buzgalommal részt vett, s mint a törvények mezején elismert tekintély, éltette egyházkerületünket e téren bölcs tanácsával. Elveszte a kolozs-kalotai egyházmegye Szentiványi Ferenczben derék gondnokát, egyházkerületi közgyűlésünk pedig buzgó tagját, ki tanácskozásainkban mindig űgybuzgalommal és szakértelemmel vett részt, s méltán kiérdemelte a köz-elismerést. Áldás kisérje az idvezültek emlékét, s poraik nyugodjanak csendesen az anyaföldben! Az egyházkerületi közgyűlést megnyitottnak nyilvánitom. 2. Olvastatik á közgyűlés tagjairól, az állandó igazgató-tanács által egybeállitott következő /. Egykázkerületi j'ógondnokok. * Gyarmathi Miklós ig. tan. T> xr > nti. * Incze Mihály ig. tan. Br. T> Kemény T), n., Gábor., *r> DY. T^ Kolosvári i A a* J Br. Bánffy Albert... * DY Kolosvári Sándor T L é s z a i F e r e * Zevk Károlv Sándor n c z»"»" Tisza László.. - u-i " " *Gr. Bánffy Miklós. Szabó Pal * Nagy Péter püspök. * Parádi Kálmán ig. tanácsos és tanügyi előadó. //. Tiszteletbeli tag. * Br< Bánffy D án i e i j g. tan. Kovács Sándor. *Dr. Jenéi Viktor III. Az egyházkerület hivatalnokai. ^ ^ Pal,. -r.,... * Bodor Antal titkár. * özász Domokos közjegyző. : ' * Benkő János közügyigazgató. Deák József pénztárnok. Benkő János igazgató tana- * Szabó Ádám számvevő, csos (. f.) * - Balogh György ügyvéd.

5 IV. Egyházmegyei gondnokok, esperesek, jegyzők és képviselők. A vajdahunyad-zarándi egyházmegyéből Gr. Kűn Kocsárd* főgondnok. * Pogány György Gr. Toldalagi Yiktor. Bágya Károly algondnok. Balogh Sándor Bodola János Kirényi Lajos * Bartha Lajos esperes. * Janó Albert jegyző. Szilvási László képviselő. * Réthy Lajos A gyula-fehérvári egyházmegyéből. *Br. Kemény István főgondnok. Barcsay Ákos algondnok. Br. Kemény László, * Elekes Gfyörgy, esperes. * Tokos Sándor, jegyző. Szilágyi Sándor, képviselő. * Weress Sándor, A nagyenyedi egyházmegyéből. Br. Kemény István, főgond.)(l. f.) Tisza László, (. f.) Pogány György (. f.) Gálfy István, algondnok. Ifj. gr. Thoroczkay Miklós álgond. Szentpáli Ignácz algondnok. * Hegedűs Lajos, esperes. * " Sándor János, jegyző. Gr. Thoroczkay Miklós, képviselő. * Gáspár János, *. Zeyk Dániel,. * Kállai Sándor, Török Dániel, A kolozsvári egyházmegyéből. Nagy Péter, püspök, fogond- ' nok (. f.). Gr. Bánffy Béla, algondnok. *Dr. Szőcs Emil, algondnok. * Szász Gerő, esperes. * Baló Sándor, jegyző. * Szabó Károly, képviselő. Gr. Batthiany József, * Benedek József, A kolozs-jcalotai egyházmegyéből. *Gr. Csáky György, főgondnok. Lészai Ferenez, (. f.) Lészai Lajos * Szakács István, esperes. * Benedek Pál, jegyző. *Ifj. Zeyk Károly, képviselő. * Timár Lajos, * Ignácz Károly, * Gyarmathy Zsigmond, képv. Lészai Gyula, képviselő. * Paál Ferenez A szilágy-szolnoki egyházmegyéből. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f.) Br. Wesselényi Miklós, algondn. Br. Győrffy Lajos, Toka Zsigmond, Szabó Pál, esperes (. f.) * Nagy László, jegyző. Biró Károly, Szathmári Dániel,. Dulka Elek, * Yiski Pál, Surányi Gyula, Kiss Elek, Lukács László, Fábián Dániel, Mezey Albert,., * Kiss Lajos,, * Kerekes József, képviselő. A deési egyházmegyéből. Br. Wesselényi Ferenez, főgond. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Roth Pál, algondnok * Simó Lajos,

6 * Nagy Lajos, esperes! * Kónya László, jegyző. * Szacsvay Sándor, képviselő, *Br. Bánffy Ernő, * Dózsa Imre, A széki egyházmegyéből. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Gr. Wass Albert, * Földvári József, *Br. Inczédi Zsigmond, algondnok. ( r. Wass Ádám, * Báthori Dániel, esperes. * Csiszár László, jegyző. Br. Bánffy Dezső, képviselő. * Boros József, Pergő Márton, Ugrón Sándor, * Péter Antal, A nagy-sajói káptalanból. Gr. Bethlen Sándor, főgondnok. Cserényi Dániel Gr. Bethlen Béla, algondnok. Bod Károly, * Yályi Elek, decán. Muzsnai Károly, jegyző. Koós Ferencz, képviselő. * Vályi Gábor,, A görgényi egyházmegyéből: Gr. Teleky Miklós, főgondnok. * Gyárfás Domokos, Horváth Mihály, Br. Kemény Kálmán, algondnok. * Deési Sándor, Gr. Teleky Géza, Benkő János, esperes. (. t) * Szabó József, jegyző. Br. Kemény György, képviselő. írj. gr. Bethlen János, * Bod Sándor, Gyárfás Benedek, * Erese Miklós, A marosi egyházmegyéből. Nagy Sámuel, főgondnok. Gr. Tholdalagi "Viktor, algondnok (. f) Bothos Kálmán, algondnok. Bereczky Sándor, Vályi Pál, esperes (. f.) * Rákosy Lajos, jegyző. * Szász Károly, képviselő. Ilyés István, * Madaras János, Sánta Károly, * Szentkirályi Sándor, képvis. Jenéi József, Nagy Pál, * Tóth Márton, * Knöpfler Vilmos A MküllŐi egyházmegyéből. Szilvási Sándor, főgondnok. Thuroczi Pál, Pallos István, algondnok. Kinizsi Mihály, Vita Sándor, Réz Mihály, * Benedek Ferencz, esperes. * Kovács Elek, jegyző. * Bartalus Sámuel, képviselő. * Nagy Domokos, képviselő. Sámuel József, Szász Róbert, Dr, Magyari Károly, A nagyszebeni egyházmegyéből. Zeyk Károly, főgond. (. f.) Br. Bánffy Jenő, Kis Károly, algondnok. Timár Károly, * Sylvester Domokos, esperes. Szigethy Gy. István, jegyző. Szalánczy Lőrincz, képviselő. Soltész Nagy János,

7 Az udvarhelyi egyházmegyéből. Gyárfás Domokos, főgondnok (- f-) *Br. Kemény Béla, főgondnok. Mihály Pál, algondnok. Gr. Haller János, * Solymosi István, esperes. * Dáné Mózes, jegyző. * Györké János, képviselő. Zágoni Mózes, * Kádár Domokos, * Kovács Mózes, * Kelemen János * Karácson Mózes Bartha Miklós, * Szakács Mózes, * * * * * * * Az erdővidéki egyházmegyéből. Székely Gergely, főgondnok. Lázár Mihály, Lányi Sándor, algondnok. Bartha Sándor, Szász József, esperes. Zajzon Mihály, jegyző Nagy Lajos, képviselő. Bartha Jánűs, Nagy János, A sepsi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Béldi István, algondnok. Újvárosi József, Szilveszter Dávid, Csiszér Gábor, esperes. Kisantal Sámuel, jegyző. Csulak Zsigmond, képviselő. Fülöp Géza, Tóth Zsigmond, Nagy Sándor, Szász Károly, Császár Bálint, Az orbai egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Osia Albert, algondnok. Donáth József, * Magyarosi Ferencz, esperes. ::: Demeter Sámuel, jegyző. Incze György, képviselő. *Gh\ Bánffy György, * Földes Bálint, Molnár Károly, A kezdi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, ' (. f.) Kovács István, algondnok. Bodor Zsigmondj * Szini János, esperes. * Borbáth Pál, jegyző. Székely János, képviselő. Yitályos György, *Ifj. Kovács Károly Dr. Bartók György. V. Püspöki vizsgálat alatti egyházközségek gondnokai és képviselői. A m.-vísárhélyi egyházközségből. Dr. Antal László, főgondnok. * Bodola János, képviselő. *. Wass Tamás, A fogarasi egyházközségből. A főgondnoki hely üres. * Pánczél Károly, képviselő. A deési egyházközségből. Dr. Szőcs Sámuel, főgondnok. A sz.-udvarhelyi egyházközségből. Kassai Ignácz, főgondnok. A szászvárosi egyházközségből. Egy hely üres. A kézdi-vdsárhelyi egyházközségből. Kovács Áron, főgondnok.

8 8 A nagy-enyedi egyházközségből. Sándor Elek, gondnok. A sepsi-szt.-györgyi egyházközségből. Daczó János, főgondnok. A bukuresti egyházközségből. Salamon János, főgondnok. Gyárfás Albert, képviselő. VI. Tanodák gondnokai és tanárai. A nagy-enyedi főtanodétól. Br. Kemény István, főgond. ( f.) Zeyk Károly, (. f.) Zeyk József, algondnok. Gr. Bethlen* Géza, * Décsei Károly, tanár. * Elekes Károly, * Garda József, Hegedűs János, * Herepei Károly. Dr. Kovács Ödön, Löthe Lajos, * Makkai Domokos Mihályi Károly, * Székely Ferencz, A kolozsvári főtanodétól. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f) Lészai Ferencz, (. f.) Gyarmathy Miklós, algondnok (. f.) * Debreczeni József, tanár. * Geréb Márton, * Hegedűs István, * Jancsó Lajos, Parádi Kálmán, (. f.) Sámi László, * Sárkány Ferencz, * Szabó Sámuel,., A maros-vásárhelyi főtanodétól. Dr. Antal László, főgondn. (. f.) Szentiványi Kálmán, álgond. * Bihari Sándor, tanár. * Demeter Károly, * Horváth Gáspár, * Koncz József, * Mentovich Ferencz, tanár. * Páll Károly, ürr György, A székely udvarhelyi főtanodétól. Gyárfás Domokos, főgondnok (. f.) Nagy Lajos, főgondnok. Gr. Haller János, * Sebesi Ákos, algondnok. Bod Károly, tanár. -a * Félegyházi Antal, tanár. Gönczi Lajos, Kiss Ferencz ' Szakács Mózes, (. f.) A zilahi főtanodétól. Id. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Ifj. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Br. Wesselényi Miklós, algondnok (. f.) Szikszai Lajos, algondnok. Kaizler Imre, Baczó Gábor, tanár. * Berónyi János, Kerekes Sándor, Török István, A szászvárosi középtanodától. Gr. Kún Kocsárd, főgond. (. f.) Gr. Kún Géza, Gr. Kún István, Nagy Ignácz, algondnok, *Dr. Lészai László, * Dózsa Dénes, tanár. * Sándor János,

9 A sepsi-szt.-györgyi Jcözéptanodától. Lázár Mihály, álgond. (. f) Székely Gergely, főgohdnok- Zathureczky Gábor, algondn. (. f.) Réz Farkas, Donáth József, főgond. (. f.) * Görög István, tanár. A *-gal jelöltek a közgyűlésen jelen yoltak. A jelen volt tagok számából kitűnvén a közgyűlés határozat képessége, elnök aa. a szervezeti törvény 4-ik fejezete értelmében" a közgyűlést törvényesen megalakultnak nyilvánitja. 3. Titkár afia jelenti, hogy az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel, a kezdi egyházmegyében Borbáth Pál afiai jegyzőkké választattak s az illető egyházmegyék fölesketésöket kérik. Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy Sylvester Domokos nagy-szebeni esperes, valamint Baló Sándor kolozsvári egyházmegyei jegyző afiai, utóbbi a múlt évi oetober hava 6-ik és 7-ik napjain tartott rendkivüli közgyűlés 3-ik j. k. sz. alatt kelt határozata értelmében, felesketendők. Föl fognak eskettetni. 4. Püspök afia, mint a múlt évi június 6 22-ik napjain tartott közgyűlés 34-ik j. k. sz. alatt kiküldött bizottság elnöke, bemutatja az esperesi és jegyzői esküminták szövegét. Közgyűlés a bemutatott esküminták szövegét minden változtatás nélkül elfogadja s azokat jegyzőkönyvre vétetni rendeli. Esperesi eskü minta. En K N. esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének tör-vényesen megválasztott esperese, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem. Egyházkerületünk törvényeit mind magam megtartom, mind hivatali hatáskörömben is szorosan megtartatom. A felügyeletem alá bízott egyházközségek anyagi és szellemi ügyeit szorgalmasan felvigyázom, gyarapodásukat lehetőségig eszközlöm. Atyának, Fiúnak, Szentl él éknek nevében: Isten engem ugy segélyen. Jegyzői eskü minta. En N. K esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének törvényesen megválasztott jegyzője, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem; a 9

10 ?. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I. 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A keresztyen vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, ilyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelósi beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szei>t Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. II II-ik ülés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

11 7. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I, 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A kereszty.m vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, üyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelési beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szert Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. IMk űlés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

12 2 b) Gróf Batthányi József egyházker. képviselő afia jelentését, mely szerint betegeskedése miatt a ker. közgyűlés tanácskozásában részt nem vehet. c) Szilvási László egyh. ker. képviselő afia jelentését, mely szerint gyengélkedő egészsége miatt a ker. közgyűlésen részt nem vehet. d) Szász Károly egyh ker. képviselő afia jelentését, mely szerint hivatalos elfoglaltatása miatt a ker. közgyűlésen nem jelenhet meg. Szolgál tudásúi e) A bitai egyházközség kérését, melyben a várhegyi leány egyházközségnek, azon egyházközségtől a czófalvi egyházközséghez csatoltatása engedélyezéséért folyamodik. /) Konöz Sándor ig. tanácsi írnok kérését, melyben 500 frt évi fizetés mellett rendes irnoki állomáson megtartatását kéri. Áttétetnek a kérvényi bizottsághoz. g) A dunántúli ref. egyházkerület 878 october hóban tartott közgyűlésének 20 sz. a. kelt határozata jegyzőkönyvi kivonatát, melyben egy protestáns egyetem felállítása tárgyában Molnár Béla által benyújtott indítványt elfogadásra ajánlja. h) Ugyanazon egyházkerületnek a Szlavón missio gyámolitása végett. megküldött felhívását, melyben kijelenti, hogy a moldva-oláhországi missio segélyezését, felhívása pártolásától teszi függővé. i) A marosi egyházmegye közgyűlésének indítványát, melyben a vallás- és közokt. miniszter ur ő nagyméltóságához felirat intézését javasolja a végett, hogy egyházkerületünk papjai csakis a vagyontalan kiskorú árvák részére köteleztessenek az anyakönyvi kivonatok díjtalan kiállítására. Áttétetnek az inditványi bizottsághoz. k) A bölöni egyházközség felterjesztését, melyben az áll. ig. tanács határozatának megváltoztatásáért és kepemegváltási szabályainak helybenhagyásáért folyamodik l) Vizi György m.-sámsondi papnak semmiségi panaszát, melyben az 878 évi october 6-án tartott közfőtörvényszék 8. sz. a kelt ítéletének megváltoztatását kéri. Áttétetnek a sérelmi ügyek megvizsgálására és előterjesztésére kinevezett bizottsághoz. 0. Elnök afia e közgyűlés tartamára segédjegyzőkül ajánlja: Greréb Márton, Görög István, Berényi János, tanár,sándor János és Kónya László pap afiait.

13 Közgyűlésünk elnök afia ajánlata értelmében Geréb Márton, Görög István, Berényi János tanár,sándor János és Kónya László pap afiait segédjegyzőkké kinevezi.. Elnök afiának a házszabályok b. pontja értelmében tett ajánlatára Közgyűlésünk: á) az indítványok átvizsgálására és véleményes jelentés tételre, Csiszér Gábor, Szász Béla és Sebesi Ákos; b) Kérvények átvizsgálására és jelentéstételre: Solymosi István, Rákosi Lajos, Réthi Lajos, Dr. Jenéi Viktor és Br. Bánffy Ernő; c) Sérelmi ügyek átvizsgálására s véleményes jelentéstételre: Br. Inczédy Zsigmond, Elekes György és Bihari Sándor; d) Feliratok és felterjesztések szerkesztésére: Gyarmathy Miklós, Hegedűs István és Bartha Lajos; e) Egyházkerületi pénztár megvizsgálására: Gr. Bánffy György, Szakács István és i^zabó Károly; f) Püspöki kezelés alatt álló pénzekről vezetett számadások megvizsgálására: Pogány György, Sárkány Ferencz és Szabó József; g) Királyhágóntuli superintendentiák jegyzőkönyveinek átnézésére: Sándor Elek, Dr. Kovács Ödön és Hegedűs Lajos; Ji) Tanári kijelölő levélkék felbontására és összeszámitására: Dr. Knöpfler Vilmos, Sylvester Domokos és Elekes Károly; i) Szavazatok beszedésére : Gyárfás Domokos, Szabó Károly, Kisantal Sámuel, Szabó Sámuel, Koncz József, Herepei Károly és Csiszár László afiait kinevezi s jelentésöket elvárja. 2. Elnök afia felhívására az állandó igazgató tanács jelenti, hogy: a) A sepsi egyházmegyében Nagy Sándor képviselő lemondása folytán üresedésbe jött helyre Szász Károly; b) Az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel helyébe Földes Bálint; c) A n.-enyedi egyházmegye tordai kerületében Kállai Sánáor; d) A szilágy-szolnoki egyházmegyében Kiss Albert helyébe Viski Pál e) A kolozsvári egyházmegyében Dr. Jenéi Victor helyébe g.r. Battyáni József;

14 f) A nagy-szebeni egyházmegyében Sylvester Domokos helyére Soltész Nagy.János afiai képviselőkké választatván, megválasztásukat igazolta. Szolgál tudásúi. 3. Tárgyaltatik az áll. igazg. tanácsnak a tárgysorozatra vonatkozó javaslata. Közgyűlésünk a javaslatot elfogadja azon módosítással, hogy a 8-ik pont alatt megnevezett választások ügyét a 8-ik pont után veszi tanácskozás alá. 4. Tárgysorozat rendjén előterjesztetik hogy: a) a maros-vásárhelyi főtanodá elöljárósága néhai id. gróf Teleki Domokos főgondnok és Kabos László algondnok halála következtében üresedésbe jött fő- es algondnoki állás betöltését kérve, a főgondnoki állásra kijelölte: br. Kemény Domokos, br. Kemény Kálmán és id. gr. Teleki Domokos; az algondnoki állásra dr. Dózsa Miklós, Ilyés Károly és Hildebrand József afiait. 6) A kolozsvári egyházmegye közgyűlése Incze Mihály főgondnok hajlott életkora és gyenge egészsége okán beadott lemondásával üresedésbe jött főgondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte: dr. Szőcs Emil, dr. Jenéi Tiktor és Bónis István aait. c) A kolozs-kalotai egyházmegye közgyűlése néhai Szentiványi Ferencz algondnok halála következtében üresedésbe jött algondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte : Gryarmathy Zsigmond, Vájna Miklós és Bán István aait. Közgyűlésünk Incze Mihály főgondnok afia lemondását hosszas és buzgó működése elismerése mellett, sajnálattal vevén tudomásul, a jelzett fő- és algondnoki állomások betöltését elrendeli s elnök ajánlata folytán a szavazatok beadására ma d. u. 5 7 és holnap reggel 8 9 órát tűzi ki. 5. Főtiszt, püspök afia felolvassa elmúlt évi működését feltüntető következő jelentését: Főt. egyházkerületi közgyűlés! Közel másfél éve lesz, hogy a főt. egyházkerületi közgyűlés előtt hivatalosan eléadtam munkálkodásom eredményeit és nézeteimet a mindnyájunkat érdeklő. egyházi ügyekről. E hosszú idő alatt sok történt, a mi ha nem is épen korszakképző, de a magyar reformált egyház életében bizonyára egy új korszakot előkészítő események közé sorozandó. Ugyanis a zsinati előmunkálatokról véleményt készítő konventi bizottság feladatát bevégezte, az egyház szervezetéről munkálatát még ez év elején közrebocsátván, azt az egyházkerületek, egyházmegyék és egyesek bírálatai alá adta. A bírálatok meg is indultak, és nekünk örülnünk kell rajta, hogy any-

15 nyi oldalról és különböző alakban nyilvánultak a vélemények; mert ezek egyházunk közügyei iránt meleg érdeklődésről és egyszersmind arról tesznek tanu-bizonyságot, hogy az öt reformált egyházkerületnek egy magyar reformált egyházkerületté egyesülése általánosan érzett szükség és az egyesülés zsinattal vagy zsinat nélkül elébb-hátrébb létesülend, csak módozataiban találjuk meg a helyes mértéket; erre pedig az ellenkező vélemények küzdelme fog elvezérelni, a mint hogy az igazság mindig ily küzdelmek bére. Hogy e birálatok némelykor idegesen polemikus hangba csapnak át, azon nincs miért megütköznünk; a ki ismeri a magyar kálvinista jellemet, annak azon kellene megütköznie, ha lefolyhatna egy mélyén beható érdekű ügyben a vélemények harcz a ilyszerű kitörések nélkül. De mint a háború után mindenik fél eltemeti halottait, kórházba helyezi sebesültjeit és örül a helyreálló békének; vagy hogy bibliai hasonlattal éljek, mint az anya újonnan született kisdedét szemlélve feledi akiállott kínokat: ugy mi is vagy azok, a kik megérik bizonyára feledni fogjuk a vajúdás küzdelmeit, örülve az új szülöttnek, kivált ha az ép és életteljes lesz. Hogy pedig a helyes és okszerű módozatú egyesülés mennyire categoricus imperativussa a körülményeknek, azt a legközelebbi múlt is eléggé tanúsítja, mikor csak a magyarországi testvér protestáns konventek egyértelmű és komoly föllépése birta megértetni kormányunkkal, hogy a középtanodáink feletti legfelsőbb felügyelet szabatos meghatározására nem azt az utat választotta, a mely a magyar protestáns egyháznak békekötések és szentesitett törvények által biztosított önkormányzati jogával, legalább az egyház egyetemének nézete szerint összeférhető. Nekünk azonban végeredményében hálás indulattal kell fogadnunk a kormány ez eljárását, nem csak azért, hogy az öt reformált egyházkerület egyesülése szükséges voltának érzetét fokozta és a testvéries viszonyt közöttünk és a magyar évangyélikus egyházkerületek között melegebbé tette; hanem azért is, mert addidit calcaria sponti currenti, értem középtanodáink még munkában levő reformjának létesülését siettette, annyira, hogy ha a főtiszt, egyházkerületi közgyűlés a tárgysorozat rendjén eleibe terjesztendő konventi határozatokat elfogadja, a megállapítandó reformok életbeléptetése már 8808-iki tanévvel megkezdhető lesz. És itt helyén látom megjegyezni, hogy erdélyi ref. egyházkerületünk fő és kedves gondjai közé tartoztak középtanodái, a mint ezt a szervezkedésre vonatkozó több rendbeli munkálatok és határozatok mutatják; s hogy a végleges szervezés nem jött létre, annak főbb oka az volt, mivel a középtanodai törvény megalkotására vártunk, hogy ahhoz alkalmazkodhassunk a mennyiben jónak látjuk. Középtanodáink mind e mellett is koránt sem állanak oly rósz lábon, a mint ezt saját kébe* 5

16 6 lünkből emelkedett, kétség kivül jóakaratú, de tán épen ezért túlszigorú bírálói hang után azok állítják, a kik az egész közoktatás ügyét az állam monopóliumává szeretnék tenni. Ez állításom kézzel fogható bizonyítéka az, hogy a helybeli egyetemen pályadíjt nyert egyének nagyobb része középtanodáink növendékeiből telt ki. Ezzel azonban korántsem azt akarom jelezni, hogy a reform szükségtelen; igen is főt. egyházkerületi közgyűlés! reformáljunk, folytonosan vigyük előbbre a protestáns közoktatás ügyét és igy tartsuk meg azt a fölényt, a melyet hazánkban a protestáns iskolák számára elődeink bölcsessége, buzgósága hivatott. Ez alkalomból határozottan nyilvánítom azon nézetemet, hogy a reformált egyháznak nem több és gyenge, hanem kevesebb és jó középiskolákra van szüksége. Jól tudom, hogy e nézetem helyi érdekekbe ütközik; de ez érdekeknek nem gzabad a közérdeket uralniok. ífem találom teljesen mellőzendőnek a helyi érdekeket is, kivált hol azokkal a nemzetiségiek és hitfelekezetiek is kapcsolatosak, de szabályt hozni, roformot eszközölni csupán ezekre való tekintettel károsnak vélem. Emlékezzünk az 50-es évekre, mikor az absolut kormánytól kiadott,,entwurf" közép tanodáink nyilvánossági jellegének fenntartását a kiadásainkat nagy mérvben fokozó hozzá alkalmazkodástól feltételezte, mily szépen felgyűlt egyházkerületünkben a buzgóság szent tüze, mennyire siettek szegények, gazdagok adományaikkal megmenteni egyházunk szemfényeit, közép tanodáinkat Azt mondják az áldozatkészség tüze elhamvadott. Ezt hinni nem tudom, nem akarom, mert a protestantismusnak az áldozat-készség éltető szelleme, a mely testből pedig a szellem kiköltözött, az nem él, csak hulla. Kisértsük csak meg a lankadt áldozat-készséget kellő eszközökkel és módon feléleszteni, kisértsék meg főleg az illetők azokon a helyeken, a melyeknek érdeke köyeteli az ujabb szervezet kívánalmainak jelenleg nem egészben megfelelő középiskolák fenntartását, és meglátjuk, hogy e hiányos tanintézetek fokonként ki fogják nőni magokat; de nekünk ezekért a mértéket igen csekélyre szabnunk nem szabad. A konvent által általánosságban elfogadott tanügyi szabályzattal egy nagy eszme is jön a főt. egyházkerületi közgyűlés asztalára. Az eszme nem új; mert lelkök előtt lebegett erdélyi protestáns fejedelmeinknek, főleg a nagy Bethlen Gábornak; ez a protestáns egyetem eszméje, a mely theologiai, bölcsészeti és jogi karból állva, magában foglalna egy tanár-képezdét is. Nekem ugy tetszik, hogy ez a régóta kétes ködben lebegett eszme, kilépve a pium desideriumok keretéből, mind inkább határozottabb alakot kezd ölteni és igy közeledik megvalósulásához. Remélem, az öt egyházkerület egyesülésének ez lesz legkoraibb és legszebb gyümölcse, mihelyt lesz bennünk elég szeretet a köziránt és elég önmegtagadás a helyi féltékenységek legyőzésére.

17 Melegen ajánlom ez eszmét a főt. közgyűlés becses figyelmébe és pártolásába. Hisz még eddigelé fájdalom a két millió lelket számláló magyar reformált egyház a protestáns tudományos theologia irodalmában csaknem üres helyével dicsekedhetik. És ha fenn akarjuk tartani teljes autonómiánkat középtanodáink tekintetében, mulhatlanul kell arról gondoskodnunk, hogy e tanodák tanárai protestáns tanintézetben nyerhessék tudományos kiképeztetésöket. De tán igen is hosszason foglalkoztam a tanügygyei, ki nem vagyok tanügyi előadó, mentsen ki meleg érdeklődésem és azon hitem, mely a protestáns egyházat iskoláival elválhatlan kapcsolatban levőnek vallja. Rátérek már a lefolyt időköz eseményeire. A múlt évben végezte be pályáját a magyarországi protestáns egyházkerületek nagy jóltevője br. Baldácsy Antal; megérdemli tőlünk a hála és méltánylat koszorúját koporsójára; mert mint a tárgysorozat rendjén előjövő alapitványi bizottság jelentéséből ki fog derülni, nagyszerű hagyománya négyöt évi czélszerü rendezés után, jelentékeny mérvben fogja segíteni szegényebb egyházközségeinket és elhagyott állapotban lévő papi özvegyeinket, árváinkat. Ha elgondoljuk, hogy ez alapítványt oly férfi tette, a ki nem volt hitünk sorsossa, és alapítványában a magyarországi összes protestáns egyházkerületeket összefoglalta és ez által úgy szólva ujjmutatást adott a magyarországi protestánsok összetartására, lehetetlen megindult szívvel áldottnak nem mondani emlékezetét! A múlt év nyara és a jelen tavasza végzetes volt a királyhágón túl több magyar városra, a csapás egész súlyával nehezedett e városokban létező reformált egyházközségekre. Az illető egyházkerületek részéről a bizalom és testvériesség hangján lettünk felhiva segélygyűjtésre ; és meleg köszönetemet kell nyilvánítanom mindazoknak, a kik a gyűjtésben fáradoztak, hogy a segélyért kiáltó szózat nem hangzott el a pusztában, hanem adtunk, a mi szegénységünktől kitelhetett. Itt ki kell emelnem mindenek felett középtanodáink növendékeit, a kik megtakarított filléreiket készségesen nyújtották az ínségesek fölsegélésére. Az én közvetítésemmel juttattak segélyt a miskolczi egyházközségnek : a n.-enyedi, gy.-fehérvári, v.-hunyad-zarándi, kolozs-kalotai, sepsii egyházmegyék, a kezdi-vásárhelyi egyh.-község, a kolozsvári és s.-szentgyörgyi Mikó-tanoda ifjúsága. A szegedi egyházközségnek a n.-enyedi, erdővidéki egyházmegyék, a fogarasi, szászvárosi, ördöngösfüzesi egyházközségek, a kolozsvári, n.-enyedi, m.-vásárhelyi, sz.-udvarhelyi középtanodák ifjúsága; az adományok összege részletesen is ki van mutatva benyújtott számadásomban. Remélem, hogy, e felsorolásból hiányzó egyh.-megyék és püspöki vizsg. alatti egyházközségek, kiknek mindenikéhez megment a felhívás, szintúgy teljesítették felebaráti kötelességöket és vagy közvetlenül be- 2 7

18 8 küldték az illető helyre adományaikat, vagy ezután be fogják küldeni, de ily nemes és szent ügyben hátra nem maradnak. De nem csak adtunk, hanem vettünk is: a dunán-ttíli, tiszán-inneni és tiszán-túli egyházkerületek, mint rendesen, úgy ez időközben is iskoláink és a missió számára segélylyel járulni szíveskedtek, A közelebbről Debreczenben tartott konvent alkalmával illőnek tartottam egyházkerületünk nevében egyházunk e jelenleg közös testületét egyházkerületünk kebelébe Kolozsvárra hivni meg. A konvent a meghívást kegyeskedett elfogadni és igy kilátásba van helyezve, hogy a jövő év tavaszán összehívandó konvent epochalis határozatait egyházkerületünk kebelében hozandja, E meghívásom remélem nem szorult indokolásra és a főt. közgyűlés sietni fog magáévá tenni; egyszersmind a m. ig. tanácsot, mint képviselőjét megbízni, illetőleg felhatalmazni, hogy a kedves vendégeket testvéries melegséggel és magyar vendég-szeretettel fogadhassa. A közgyűlés asztalára kitett kimutatás a népingásra nézt nem oly kedvezőtlen mint volt a múlt évekből való, ugyanis, 2359 halálesettel szemben a szülöttek száma 2843 és igy a halottakét 484-el múlja felül. S hogy e szám oly csekély, annak oka, hogy az egyházmegyék legalább felerészében a halottak száma múlja felül tetemesen a szülöttekét. Hisz, országszerte pusztít a gyermekek öldöklő angyala, mely ellen biztos gyógyszert mind eddig nem talált a különben előre haladt orvosi tudomány. Az építkezések és adományozások rovata azt mutatja, hogy lassan bár, de folytonosan haladunk és az egyház iránti buzgalom nem halt ki a hívekből. Múlt évi jelentésemben felhatalmazást kértem volt a közös énekes könyv szerkesztése folytán szükségeltetendő költségek fedezésére, azonban e kérésem a jelentésemben foglalt indítványok előterjesztésére kinevezett igen tisztelt bizottság becses figyelmét alkalmasint kikerülte, mert a fötiszteletű közgyűlés erre vonatkozólag határozatot nem hozott. Igy hát kényszerülve vagyok ismételni kérésemet, annyival inkább, mivel ily kiadások már is fordultak elé és valószínűleg fokozottabb mérvben fognak eléfordulni; de ezek a kiadások csak befektetések, melyek az énekes könyv árából bizonyosan meg fognak fordulni. És itt már enmagamról, hivatalos saját működésemről kellene szólanom, de engedje meg a fötiszteletű közgyűlés, hogy hallgassak, működésem nyilvános; ítéljen az, aki hivatva van ítélni, értem a főtiszteletü közgyűlés; részemről csak hálát kell adnom, a kegyelem atyjának, hogy hajlott koromban roncsolt egészségemet annyira megtartani kegyeskedett, hogy hivatalom évenként fokozódó terhei elhordozását megkíséreljem,

19 Yégül örömmel jegyzem meg, hogy ez évi jelentésem nem végződik neerologban; a különben megszakadás nélkül működő halál megkímélte ezúttal t. esperes és jegyző társaim diszes karát s nekem nincs egyéb teendőm azon óhajtásom nyilvánításánál, hogy ha részembe jút még más alkalommal is tisztelni a főtiszteletű közgyűlést, jelentésemet szintily megjegyzéssel zárhassam be ; mindnyájunknak lelki testi erőt, egészséget kívánva és a minden jók adójának áldásáért esedezve egyházkerületi közgyűlésünk tagjaira, egész anyaszentegyházunkra s szeretett hazánkra! Közgyűlésünk főt. püspök afiának egyházi életünk ez évi nevezetesebb eseményeit kiváló és élénk színekkel feltüntető jelentését köztetszéssel fogadja, s fáradhatatlan, buzgó működéséért.elismerést s köszönetet szavaz. ; A jövő évben tartandó konventnek Kolozsvárra lett meghívását helyeslő tudomásul veszi és felhatalmazza az áll. ig. tanácsot a konvent tagjai fogadása végett a szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá püspök afiát, hogy az énekes könyv kinyomatása költségeit a rendelkezése alatt álló pénzekből fedezze. 6. Előterjesztetik az állandó ig. tanács múlt évi működését tárgy azó következő jelentése: Egyházkerületünk legfőbb kormányzatával megbízott igazgató-tanácsunk, a múlt évben tartott egyházkerületi közgyűlés bezártától ezen jelentése benyújtásáig tett főbb intézkedéseiről a következőbenszámol be:. A 6 hónapot meghaladó idő alatt beadatott ig. tanácsunkhoz 2202 ügydarab, melyek 4 kivételével elláttattak; az ellátatlan ügydarabok nagy részben csak a legközelebbi napokban adattak b*e. ' Az ügydarabok számának évről évre folytonos emelkedésével, ig. tanácsunk teendője is aránylagosan növekedvén, az ügydaraboknak jkönyvébe igtatására, mutatókönyvbe vezettetésére, a leiratok és mellékletei lemásolására, azok kiadványozására stb. két irnok munkaereje elégtelennek bizonyult. Mivel az egyházkerületi közpénztár jövedelme a fennálló két irnoki állomás mellett, egy díjnoki állomás rendszeresítésére ez idő szerint nem elégséges: ig. tanácsunk elhatározta az évi 600 frt fizetéssel rendszeresített egyik irnoki állomásnak 880 év kezdetével leendő megszüntetését és ezen állomáson alkalmazásban lévő irnok helyett, két dijnok felvételét. Kéri ig. tanácsunk ezen határozatának helybenhagyó tudomásul vételét. 2*

20 ' 2. Jóllehet egyházkerületünk közigazgatása úgy gyorsaság, mint a szükséges erély tekintetében, általában v-éve sok kívánni valót hagy fenn, egyes tanodáink és egyházmegyéink elöljárói által tanúsított buzgó tevékenységét örömmel emliti fel ig. tanácsunk. Sajnosán tapasztalta ig. tanácsunk azt, hogy számos egyházközségünk egyházi és iskolai vagyonának különösen tőkepénzének kezelése és elhelyezése, az egyházközség jövője biztosításának és fej lődósének nem megfelelő. A múlt évben tartott "egyházkerületi főt. közgyűlés 63. jkönyvi szám alatt kimondta ugyan az irányelvet, hogy miképen helyezendők el egyházközségeink tőkepénzei, de ig. tanácsunk szükségesnek látja, hogy addig is, mig ezen elvi határozatnak gyakorlati alkalmazásba vétele szabályoztatnék,. a főt. egyházkerületi közgyűlés általánosan kötelezőleg mondja ki a volt egyházi főtanácsnak 805 évi 54 szám 27 pontja alatt kelt határozatának oly értelmezését, hogy egyházközségeink egyházi, iskolai, magtári stb. tőkéi csak azon esetben kölcsönözhetők ki 00 frton alóli részletekben két készfizető kezes jótállása mellett zálogjogi biztosíték nélkül, ha az illető alap kikölcsönözhető tőkéje nem teszen 00 frt összeget; azon esetben pedig, ha a kölcsön kiadható összeg 00 frtot teszen vagy azt meghaladja, kötelesek az egyházközségek 00 frt vagy azt meghaladó részletekben, kétszeres értékkel bíró fekvőkre első helyen nyújtandó zálogjogi biztositék mellett helyezni el. A 00 frtot meg nem haladó kölcsönök elhelyezése alkalmával pedig csak oly birtokosok kezessége fogadható el, kik az egyházközséggel szemben 00 frtnál kevesebb összegig állanak kötelezettségben, származott legyen bár ezen kötelezettség egy vagy több kölcsön ügyletből, akár adósság felvételből, akár kezességek elvállalásából. Ezen határozat 88 évi javuár l-ig végrehajtandó. 3. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés 63 jkönyvi szám 3-ik pontja alatt kelt határozatával útasitotta ig. tanácsunkat a fegyelmi esetekről és fegyelmi eljárásról törvényjavaslat kidolgozására, és az egyházmegyék közgyűléseinek és a tanodák elöljáróságainak meghallgatásával ezen egyházkerületi közgyűlésre jelentéstételre. Tekintve azt, hogy a fegyelmi eljárás szabályzatát az egyetemes konvent czéljául tűzte ki és munkálatát meg is kezdette : ig. tanácsunk czélszerünek vélte az egyetemes cónvent javaslatának bevárását és kéri a főt. egyházkerületi közgyűlést, méltóztassék az ig. tanácsunknak adott utasítást ez értelemben módosítani. 4. A főt. egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása fenntartásával ig. tanácsunk a következő intézkedéseket tette: a) Egyházkerületünk épületével keletről szomszédos házastelek ejadóvá tétetvén, ig. tanácsunk tekintve azon telken lévő faépítmények

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895. Olvasótermi használatra 1962 JULIUS ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir.

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

Budapest fővárosi választmány.

Budapest fővárosi választmány. II. Budapest fővárosi választmány. Második évi működésünkről kívánunk ez alkalommal röviden beszámolni. S a midőn ezt tesszük, már eleve önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy vájjon az első évben elért

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány.

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány. AZ EMKE JELENTÉSE. I. Az igazgató választmány. Tisztelt közgyűlés! Az alkotás kész. egyesületünk individualitása megvan: következik a megőrzés és a fejlesztés. Minden jel arra mutat, hogy jelen közgyűlésünkkel

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR 12.816 33. szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1933 Az Erdélyi Református

Részletesebben

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN

DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN DR. MAKKAI SÁNDOR PÜSPÖKI JELENTÉSE AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1933 NOVEMBER 25-IKI KÖZGYŰLÉSÉN AZ 1931 NOVEMBER 21-IKI KÖZGYŰLÉS ÓTA ELTELT KÉT ESZTENDŐRŐL. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl I. FEJEZET. Élete. Ferencz JózscC 1835 augusztus 9-én született B e l ső Szolnok vármegye Alparét nevü kö7.ségében. Apja szintén JÓzseC. br. Jósika János gazda lisztje volt. Anyja. Balogh Anna. régi magyar

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA A MAGYAR NÉPOKTÁSÜGY FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA PERES SÁNDOR/ BUDAPEST Η Ο R NY Á Ν

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR. nz g/t, 1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.......... ^-.^i^i^t^.,in i, r.^viiih..,im...

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ? : 1 3 TIZENHETEDIK 10573- JELENTÉS. AZ 1901. évi JELENTÉSE. AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF, T. ALELNÖK FŐTITKÁR. mm m m

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET ÁLLANDÓ IGAZGATÓTANÁCSÁNAK MEGBIZÁSÁBÓL POKOLY JÓZSEF. III. KÖTET. 1691 1880. BUDAPEST. 1904. MÁSODIK KORSZAK. ERDÉLY A HABSBURGHÁZI

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

A Stenczinger-ház kisajátítása

A Stenczinger-ház kisajátítása ELŐFIZETÉSI ÁB: Egész évre... 6 korona. Eljei szára ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést megelőző és követő napon. Debreczen, péntek 1904

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 413 X-II Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben