ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN JÁNOS M. K. EGYET. NYOMD. AZ EV. EEF. TAN. BETŰIVEL 8 7*6.

2 0 3922

3 I-ső ülés november 2-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Szász Domokos, közjegyző..) Elnök afia a közgyűlés tanácskozását a kővetkező köztetszéssel fogadott s teljes szövegében jegyzőkönyvre vétetni rendelt beszéddel nyitotta meg: Tisztelt Egyházkerületi közgyűlés! Miután ez időszerént egyházkerületünkben legidősebb egyházkerületi világi főgondnoka, br. Kemény Gábor ő nagyméltósága, a haza közügyei vezetése miatti elfoglaltsága, br. Bánffy Albert ő méltósága pedig sajnos rosszulléte miatt gátolva van az egyházkerületi közgyűlés tanácskozásainak vezetésében, én vagyok hivatya ezen elnöki széket elfoglalni. Midőn szerencsés vagyok a t. Egyházkerületi közgyűlés tagjait üdvözölni, nem érzem magam hivatva önöket Uraim! feladatuk fontos" voltára figyelmeztetni, és higgadt megfontolt tanácskozásra hivni fel, miután azon testület, mely egyházkerületünkben a törvényhozói és igazgatói szerepet vitte és viszi ; századokon át ugy vezette egyházkerületünk egyházi és iskolai ügyeit, hogy azok egyfelől a korral haladva, az erkölcsi fejlődés színvonalán álljanak, s másfelől mentve legyenek a túlságos haladási vágytól, mely gyakran a haladási törekvések ellenkezőjét eredményezi, s visszaesést idéz elő. Nem érzem magamat indíttatva azok előtt, kiknek törekvése mindig a vallásos érzés öregbítése és a miveltségnek nevelés általi fejlesztése volt, fejtegetni az egyházi és nevelési ügyek fontos voltát és csak is arra kérem fel az egyházkerületi közgyűlés t. tagjait, szenteljenek néhány napot ezen ügyek elintézésére, s igy az óhajtott czél nem kétlem el lesz érve. Mielőtt a gyűlést megnyitnám, kötelességemnek tartom a kegyelet érzésével adózni azon jeleseknek, kiktől a gondviselés közelebbi együttlétünk óta megfosztott. Ki ne emlékeznék közülünk kegyelettel, az egyházkerületi igaz- *

4 gató-tanácsnak, míg testi ereje megengedte, buzgó tagjára, az udvarhelyi egyházmegye és főtanoda, ugy a fogarasi egyháznak, évek hoszszu során át főgondnokára, id. gróf Bethlen Jánosra, ki fiatal korárától fogva mindég a legnagyobb odaadással vett részt egyházi és iskolai ügyeink elintézésében; ki háttérbe szorította mindig magán ügyeit, midőn közügyről volt szó, s kész volt minden ily megbízást, bármily nehézségekkel járt is az, elvállalni, lelkiösmeretes buzgalommal folytatni, s jó eredményre vezetni. Elragadta a kérlelhetetlen halál körünkből a maros-vásárhelyi főtanoda buzgó gondnokát, a megvesztegethetlen igazságos birót, a maros-vásárhelyi kir. Tábla érdemdús elnökét, Kabos László buzgó tagtársunkat, ki tanácskozásunkban lelkiösmeretes buzgalommal részt vett, s mint a törvények mezején elismert tekintély, éltette egyházkerületünket e téren bölcs tanácsával. Elveszte a kolozs-kalotai egyházmegye Szentiványi Ferenczben derék gondnokát, egyházkerületi közgyűlésünk pedig buzgó tagját, ki tanácskozásainkban mindig űgybuzgalommal és szakértelemmel vett részt, s méltán kiérdemelte a köz-elismerést. Áldás kisérje az idvezültek emlékét, s poraik nyugodjanak csendesen az anyaföldben! Az egyházkerületi közgyűlést megnyitottnak nyilvánitom. 2. Olvastatik á közgyűlés tagjairól, az állandó igazgató-tanács által egybeállitott következő /. Egykázkerületi j'ógondnokok. * Gyarmathi Miklós ig. tan. T> xr > nti. * Incze Mihály ig. tan. Br. T> Kemény T), n., Gábor., *r> DY. T^ Kolosvári i A a* J Br. Bánffy Albert... * DY Kolosvári Sándor T L é s z a i F e r e * Zevk Károlv Sándor n c z»"»" Tisza László.. - u-i " " *Gr. Bánffy Miklós. Szabó Pal * Nagy Péter püspök. * Parádi Kálmán ig. tanácsos és tanügyi előadó. //. Tiszteletbeli tag. * Br< Bánffy D án i e i j g. tan. Kovács Sándor. *Dr. Jenéi Viktor III. Az egyházkerület hivatalnokai. ^ ^ Pal,. -r.,... * Bodor Antal titkár. * özász Domokos közjegyző. : ' * Benkő János közügyigazgató. Deák József pénztárnok. Benkő János igazgató tana- * Szabó Ádám számvevő, csos (. f.) * - Balogh György ügyvéd.

5 IV. Egyházmegyei gondnokok, esperesek, jegyzők és képviselők. A vajdahunyad-zarándi egyházmegyéből Gr. Kűn Kocsárd* főgondnok. * Pogány György Gr. Toldalagi Yiktor. Bágya Károly algondnok. Balogh Sándor Bodola János Kirényi Lajos * Bartha Lajos esperes. * Janó Albert jegyző. Szilvási László képviselő. * Réthy Lajos A gyula-fehérvári egyházmegyéből. *Br. Kemény István főgondnok. Barcsay Ákos algondnok. Br. Kemény László, * Elekes Gfyörgy, esperes. * Tokos Sándor, jegyző. Szilágyi Sándor, képviselő. * Weress Sándor, A nagyenyedi egyházmegyéből. Br. Kemény István, főgond.)(l. f.) Tisza László, (. f.) Pogány György (. f.) Gálfy István, algondnok. Ifj. gr. Thoroczkay Miklós álgond. Szentpáli Ignácz algondnok. * Hegedűs Lajos, esperes. * " Sándor János, jegyző. Gr. Thoroczkay Miklós, képviselő. * Gáspár János, *. Zeyk Dániel,. * Kállai Sándor, Török Dániel, A kolozsvári egyházmegyéből. Nagy Péter, püspök, fogond- ' nok (. f.). Gr. Bánffy Béla, algondnok. *Dr. Szőcs Emil, algondnok. * Szász Gerő, esperes. * Baló Sándor, jegyző. * Szabó Károly, képviselő. Gr. Batthiany József, * Benedek József, A kolozs-jcalotai egyházmegyéből. *Gr. Csáky György, főgondnok. Lészai Ferenez, (. f.) Lészai Lajos * Szakács István, esperes. * Benedek Pál, jegyző. *Ifj. Zeyk Károly, képviselő. * Timár Lajos, * Ignácz Károly, * Gyarmathy Zsigmond, képv. Lészai Gyula, képviselő. * Paál Ferenez A szilágy-szolnoki egyházmegyéből. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f.) Br. Wesselényi Miklós, algondn. Br. Győrffy Lajos, Toka Zsigmond, Szabó Pál, esperes (. f.) * Nagy László, jegyző. Biró Károly, Szathmári Dániel,. Dulka Elek, * Yiski Pál, Surányi Gyula, Kiss Elek, Lukács László, Fábián Dániel, Mezey Albert,., * Kiss Lajos,, * Kerekes József, képviselő. A deési egyházmegyéből. Br. Wesselényi Ferenez, főgond. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Roth Pál, algondnok * Simó Lajos,

6 * Nagy Lajos, esperes! * Kónya László, jegyző. * Szacsvay Sándor, képviselő, *Br. Bánffy Ernő, * Dózsa Imre, A széki egyházmegyéből. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Gr. Wass Albert, * Földvári József, *Br. Inczédi Zsigmond, algondnok. ( r. Wass Ádám, * Báthori Dániel, esperes. * Csiszár László, jegyző. Br. Bánffy Dezső, képviselő. * Boros József, Pergő Márton, Ugrón Sándor, * Péter Antal, A nagy-sajói káptalanból. Gr. Bethlen Sándor, főgondnok. Cserényi Dániel Gr. Bethlen Béla, algondnok. Bod Károly, * Yályi Elek, decán. Muzsnai Károly, jegyző. Koós Ferencz, képviselő. * Vályi Gábor,, A görgényi egyházmegyéből: Gr. Teleky Miklós, főgondnok. * Gyárfás Domokos, Horváth Mihály, Br. Kemény Kálmán, algondnok. * Deési Sándor, Gr. Teleky Géza, Benkő János, esperes. (. t) * Szabó József, jegyző. Br. Kemény György, képviselő. írj. gr. Bethlen János, * Bod Sándor, Gyárfás Benedek, * Erese Miklós, A marosi egyházmegyéből. Nagy Sámuel, főgondnok. Gr. Tholdalagi "Viktor, algondnok (. f) Bothos Kálmán, algondnok. Bereczky Sándor, Vályi Pál, esperes (. f.) * Rákosy Lajos, jegyző. * Szász Károly, képviselő. Ilyés István, * Madaras János, Sánta Károly, * Szentkirályi Sándor, képvis. Jenéi József, Nagy Pál, * Tóth Márton, * Knöpfler Vilmos A MküllŐi egyházmegyéből. Szilvási Sándor, főgondnok. Thuroczi Pál, Pallos István, algondnok. Kinizsi Mihály, Vita Sándor, Réz Mihály, * Benedek Ferencz, esperes. * Kovács Elek, jegyző. * Bartalus Sámuel, képviselő. * Nagy Domokos, képviselő. Sámuel József, Szász Róbert, Dr, Magyari Károly, A nagyszebeni egyházmegyéből. Zeyk Károly, főgond. (. f.) Br. Bánffy Jenő, Kis Károly, algondnok. Timár Károly, * Sylvester Domokos, esperes. Szigethy Gy. István, jegyző. Szalánczy Lőrincz, képviselő. Soltész Nagy János,

7 Az udvarhelyi egyházmegyéből. Gyárfás Domokos, főgondnok (- f-) *Br. Kemény Béla, főgondnok. Mihály Pál, algondnok. Gr. Haller János, * Solymosi István, esperes. * Dáné Mózes, jegyző. * Györké János, képviselő. Zágoni Mózes, * Kádár Domokos, * Kovács Mózes, * Kelemen János * Karácson Mózes Bartha Miklós, * Szakács Mózes, * * * * * * * Az erdővidéki egyházmegyéből. Székely Gergely, főgondnok. Lázár Mihály, Lányi Sándor, algondnok. Bartha Sándor, Szász József, esperes. Zajzon Mihály, jegyző Nagy Lajos, képviselő. Bartha Jánűs, Nagy János, A sepsi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Béldi István, algondnok. Újvárosi József, Szilveszter Dávid, Csiszér Gábor, esperes. Kisantal Sámuel, jegyző. Csulak Zsigmond, képviselő. Fülöp Géza, Tóth Zsigmond, Nagy Sándor, Szász Károly, Császár Bálint, Az orbai egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Osia Albert, algondnok. Donáth József, * Magyarosi Ferencz, esperes. ::: Demeter Sámuel, jegyző. Incze György, képviselő. *Gh\ Bánffy György, * Földes Bálint, Molnár Károly, A kezdi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, ' (. f.) Kovács István, algondnok. Bodor Zsigmondj * Szini János, esperes. * Borbáth Pál, jegyző. Székely János, képviselő. Yitályos György, *Ifj. Kovács Károly Dr. Bartók György. V. Püspöki vizsgálat alatti egyházközségek gondnokai és képviselői. A m.-vísárhélyi egyházközségből. Dr. Antal László, főgondnok. * Bodola János, képviselő. *. Wass Tamás, A fogarasi egyházközségből. A főgondnoki hely üres. * Pánczél Károly, képviselő. A deési egyházközségből. Dr. Szőcs Sámuel, főgondnok. A sz.-udvarhelyi egyházközségből. Kassai Ignácz, főgondnok. A szászvárosi egyházközségből. Egy hely üres. A kézdi-vdsárhelyi egyházközségből. Kovács Áron, főgondnok.

8 8 A nagy-enyedi egyházközségből. Sándor Elek, gondnok. A sepsi-szt.-györgyi egyházközségből. Daczó János, főgondnok. A bukuresti egyházközségből. Salamon János, főgondnok. Gyárfás Albert, képviselő. VI. Tanodák gondnokai és tanárai. A nagy-enyedi főtanodétól. Br. Kemény István, főgond. ( f.) Zeyk Károly, (. f.) Zeyk József, algondnok. Gr. Bethlen* Géza, * Décsei Károly, tanár. * Elekes Károly, * Garda József, Hegedűs János, * Herepei Károly. Dr. Kovács Ödön, Löthe Lajos, * Makkai Domokos Mihályi Károly, * Székely Ferencz, A kolozsvári főtanodétól. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f) Lészai Ferencz, (. f.) Gyarmathy Miklós, algondnok (. f.) * Debreczeni József, tanár. * Geréb Márton, * Hegedűs István, * Jancsó Lajos, Parádi Kálmán, (. f.) Sámi László, * Sárkány Ferencz, * Szabó Sámuel,., A maros-vásárhelyi főtanodétól. Dr. Antal László, főgondn. (. f.) Szentiványi Kálmán, álgond. * Bihari Sándor, tanár. * Demeter Károly, * Horváth Gáspár, * Koncz József, * Mentovich Ferencz, tanár. * Páll Károly, ürr György, A székely udvarhelyi főtanodétól. Gyárfás Domokos, főgondnok (. f.) Nagy Lajos, főgondnok. Gr. Haller János, * Sebesi Ákos, algondnok. Bod Károly, tanár. -a * Félegyházi Antal, tanár. Gönczi Lajos, Kiss Ferencz ' Szakács Mózes, (. f.) A zilahi főtanodétól. Id. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Ifj. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Br. Wesselényi Miklós, algondnok (. f.) Szikszai Lajos, algondnok. Kaizler Imre, Baczó Gábor, tanár. * Berónyi János, Kerekes Sándor, Török István, A szászvárosi középtanodától. Gr. Kún Kocsárd, főgond. (. f.) Gr. Kún Géza, Gr. Kún István, Nagy Ignácz, algondnok, *Dr. Lészai László, * Dózsa Dénes, tanár. * Sándor János,

9 A sepsi-szt.-györgyi Jcözéptanodától. Lázár Mihály, álgond. (. f) Székely Gergely, főgohdnok- Zathureczky Gábor, algondn. (. f.) Réz Farkas, Donáth József, főgond. (. f.) * Görög István, tanár. A *-gal jelöltek a közgyűlésen jelen yoltak. A jelen volt tagok számából kitűnvén a közgyűlés határozat képessége, elnök aa. a szervezeti törvény 4-ik fejezete értelmében" a közgyűlést törvényesen megalakultnak nyilvánitja. 3. Titkár afia jelenti, hogy az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel, a kezdi egyházmegyében Borbáth Pál afiai jegyzőkké választattak s az illető egyházmegyék fölesketésöket kérik. Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy Sylvester Domokos nagy-szebeni esperes, valamint Baló Sándor kolozsvári egyházmegyei jegyző afiai, utóbbi a múlt évi oetober hava 6-ik és 7-ik napjain tartott rendkivüli közgyűlés 3-ik j. k. sz. alatt kelt határozata értelmében, felesketendők. Föl fognak eskettetni. 4. Püspök afia, mint a múlt évi június 6 22-ik napjain tartott közgyűlés 34-ik j. k. sz. alatt kiküldött bizottság elnöke, bemutatja az esperesi és jegyzői esküminták szövegét. Közgyűlés a bemutatott esküminták szövegét minden változtatás nélkül elfogadja s azokat jegyzőkönyvre vétetni rendeli. Esperesi eskü minta. En K N. esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének tör-vényesen megválasztott esperese, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem. Egyházkerületünk törvényeit mind magam megtartom, mind hivatali hatáskörömben is szorosan megtartatom. A felügyeletem alá bízott egyházközségek anyagi és szellemi ügyeit szorgalmasan felvigyázom, gyarapodásukat lehetőségig eszközlöm. Atyának, Fiúnak, Szentl él éknek nevében: Isten engem ugy segélyen. Jegyzői eskü minta. En N. K esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének törvényesen megválasztott jegyzője, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem; a 9

10 ?. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I. 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A keresztyen vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, ilyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelósi beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szei>t Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. II II-ik ülés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

11 7. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I, 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A kereszty.m vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, üyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelési beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szert Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. IMk űlés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

12 2 b) Gróf Batthányi József egyházker. képviselő afia jelentését, mely szerint betegeskedése miatt a ker. közgyűlés tanácskozásában részt nem vehet. c) Szilvási László egyh. ker. képviselő afia jelentését, mely szerint gyengélkedő egészsége miatt a ker. közgyűlésen részt nem vehet. d) Szász Károly egyh ker. képviselő afia jelentését, mely szerint hivatalos elfoglaltatása miatt a ker. közgyűlésen nem jelenhet meg. Szolgál tudásúi e) A bitai egyházközség kérését, melyben a várhegyi leány egyházközségnek, azon egyházközségtől a czófalvi egyházközséghez csatoltatása engedélyezéséért folyamodik. /) Konöz Sándor ig. tanácsi írnok kérését, melyben 500 frt évi fizetés mellett rendes irnoki állomáson megtartatását kéri. Áttétetnek a kérvényi bizottsághoz. g) A dunántúli ref. egyházkerület 878 october hóban tartott közgyűlésének 20 sz. a. kelt határozata jegyzőkönyvi kivonatát, melyben egy protestáns egyetem felállítása tárgyában Molnár Béla által benyújtott indítványt elfogadásra ajánlja. h) Ugyanazon egyházkerületnek a Szlavón missio gyámolitása végett. megküldött felhívását, melyben kijelenti, hogy a moldva-oláhországi missio segélyezését, felhívása pártolásától teszi függővé. i) A marosi egyházmegye közgyűlésének indítványát, melyben a vallás- és közokt. miniszter ur ő nagyméltóságához felirat intézését javasolja a végett, hogy egyházkerületünk papjai csakis a vagyontalan kiskorú árvák részére köteleztessenek az anyakönyvi kivonatok díjtalan kiállítására. Áttétetnek az inditványi bizottsághoz. k) A bölöni egyházközség felterjesztését, melyben az áll. ig. tanács határozatának megváltoztatásáért és kepemegváltási szabályainak helybenhagyásáért folyamodik l) Vizi György m.-sámsondi papnak semmiségi panaszát, melyben az 878 évi october 6-án tartott közfőtörvényszék 8. sz. a kelt ítéletének megváltoztatását kéri. Áttétetnek a sérelmi ügyek megvizsgálására és előterjesztésére kinevezett bizottsághoz. 0. Elnök afia e közgyűlés tartamára segédjegyzőkül ajánlja: Greréb Márton, Görög István, Berényi János, tanár,sándor János és Kónya László pap afiait.

13 Közgyűlésünk elnök afia ajánlata értelmében Geréb Márton, Görög István, Berényi János tanár,sándor János és Kónya László pap afiait segédjegyzőkké kinevezi.. Elnök afiának a házszabályok b. pontja értelmében tett ajánlatára Közgyűlésünk: á) az indítványok átvizsgálására és véleményes jelentés tételre, Csiszér Gábor, Szász Béla és Sebesi Ákos; b) Kérvények átvizsgálására és jelentéstételre: Solymosi István, Rákosi Lajos, Réthi Lajos, Dr. Jenéi Viktor és Br. Bánffy Ernő; c) Sérelmi ügyek átvizsgálására s véleményes jelentéstételre: Br. Inczédy Zsigmond, Elekes György és Bihari Sándor; d) Feliratok és felterjesztések szerkesztésére: Gyarmathy Miklós, Hegedűs István és Bartha Lajos; e) Egyházkerületi pénztár megvizsgálására: Gr. Bánffy György, Szakács István és i^zabó Károly; f) Püspöki kezelés alatt álló pénzekről vezetett számadások megvizsgálására: Pogány György, Sárkány Ferencz és Szabó József; g) Királyhágóntuli superintendentiák jegyzőkönyveinek átnézésére: Sándor Elek, Dr. Kovács Ödön és Hegedűs Lajos; Ji) Tanári kijelölő levélkék felbontására és összeszámitására: Dr. Knöpfler Vilmos, Sylvester Domokos és Elekes Károly; i) Szavazatok beszedésére : Gyárfás Domokos, Szabó Károly, Kisantal Sámuel, Szabó Sámuel, Koncz József, Herepei Károly és Csiszár László afiait kinevezi s jelentésöket elvárja. 2. Elnök afia felhívására az állandó igazgató tanács jelenti, hogy: a) A sepsi egyházmegyében Nagy Sándor képviselő lemondása folytán üresedésbe jött helyre Szász Károly; b) Az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel helyébe Földes Bálint; c) A n.-enyedi egyházmegye tordai kerületében Kállai Sánáor; d) A szilágy-szolnoki egyházmegyében Kiss Albert helyébe Viski Pál e) A kolozsvári egyházmegyében Dr. Jenéi Victor helyébe g.r. Battyáni József;

14 f) A nagy-szebeni egyházmegyében Sylvester Domokos helyére Soltész Nagy.János afiai képviselőkké választatván, megválasztásukat igazolta. Szolgál tudásúi. 3. Tárgyaltatik az áll. igazg. tanácsnak a tárgysorozatra vonatkozó javaslata. Közgyűlésünk a javaslatot elfogadja azon módosítással, hogy a 8-ik pont alatt megnevezett választások ügyét a 8-ik pont után veszi tanácskozás alá. 4. Tárgysorozat rendjén előterjesztetik hogy: a) a maros-vásárhelyi főtanodá elöljárósága néhai id. gróf Teleki Domokos főgondnok és Kabos László algondnok halála következtében üresedésbe jött fő- es algondnoki állás betöltését kérve, a főgondnoki állásra kijelölte: br. Kemény Domokos, br. Kemény Kálmán és id. gr. Teleki Domokos; az algondnoki állásra dr. Dózsa Miklós, Ilyés Károly és Hildebrand József afiait. 6) A kolozsvári egyházmegye közgyűlése Incze Mihály főgondnok hajlott életkora és gyenge egészsége okán beadott lemondásával üresedésbe jött főgondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte: dr. Szőcs Emil, dr. Jenéi Tiktor és Bónis István aait. c) A kolozs-kalotai egyházmegye közgyűlése néhai Szentiványi Ferencz algondnok halála következtében üresedésbe jött algondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte : Gryarmathy Zsigmond, Vájna Miklós és Bán István aait. Közgyűlésünk Incze Mihály főgondnok afia lemondását hosszas és buzgó működése elismerése mellett, sajnálattal vevén tudomásul, a jelzett fő- és algondnoki állomások betöltését elrendeli s elnök ajánlata folytán a szavazatok beadására ma d. u. 5 7 és holnap reggel 8 9 órát tűzi ki. 5. Főtiszt, püspök afia felolvassa elmúlt évi működését feltüntető következő jelentését: Főt. egyházkerületi közgyűlés! Közel másfél éve lesz, hogy a főt. egyházkerületi közgyűlés előtt hivatalosan eléadtam munkálkodásom eredményeit és nézeteimet a mindnyájunkat érdeklő. egyházi ügyekről. E hosszú idő alatt sok történt, a mi ha nem is épen korszakképző, de a magyar reformált egyház életében bizonyára egy új korszakot előkészítő események közé sorozandó. Ugyanis a zsinati előmunkálatokról véleményt készítő konventi bizottság feladatát bevégezte, az egyház szervezetéről munkálatát még ez év elején közrebocsátván, azt az egyházkerületek, egyházmegyék és egyesek bírálatai alá adta. A bírálatok meg is indultak, és nekünk örülnünk kell rajta, hogy any-

15 nyi oldalról és különböző alakban nyilvánultak a vélemények; mert ezek egyházunk közügyei iránt meleg érdeklődésről és egyszersmind arról tesznek tanu-bizonyságot, hogy az öt reformált egyházkerületnek egy magyar reformált egyházkerületté egyesülése általánosan érzett szükség és az egyesülés zsinattal vagy zsinat nélkül elébb-hátrébb létesülend, csak módozataiban találjuk meg a helyes mértéket; erre pedig az ellenkező vélemények küzdelme fog elvezérelni, a mint hogy az igazság mindig ily küzdelmek bére. Hogy e birálatok némelykor idegesen polemikus hangba csapnak át, azon nincs miért megütköznünk; a ki ismeri a magyar kálvinista jellemet, annak azon kellene megütköznie, ha lefolyhatna egy mélyén beható érdekű ügyben a vélemények harcz a ilyszerű kitörések nélkül. De mint a háború után mindenik fél eltemeti halottait, kórházba helyezi sebesültjeit és örül a helyreálló békének; vagy hogy bibliai hasonlattal éljek, mint az anya újonnan született kisdedét szemlélve feledi akiállott kínokat: ugy mi is vagy azok, a kik megérik bizonyára feledni fogjuk a vajúdás küzdelmeit, örülve az új szülöttnek, kivált ha az ép és életteljes lesz. Hogy pedig a helyes és okszerű módozatú egyesülés mennyire categoricus imperativussa a körülményeknek, azt a legközelebbi múlt is eléggé tanúsítja, mikor csak a magyarországi testvér protestáns konventek egyértelmű és komoly föllépése birta megértetni kormányunkkal, hogy a középtanodáink feletti legfelsőbb felügyelet szabatos meghatározására nem azt az utat választotta, a mely a magyar protestáns egyháznak békekötések és szentesitett törvények által biztosított önkormányzati jogával, legalább az egyház egyetemének nézete szerint összeférhető. Nekünk azonban végeredményében hálás indulattal kell fogadnunk a kormány ez eljárását, nem csak azért, hogy az öt reformált egyházkerület egyesülése szükséges voltának érzetét fokozta és a testvéries viszonyt közöttünk és a magyar évangyélikus egyházkerületek között melegebbé tette; hanem azért is, mert addidit calcaria sponti currenti, értem középtanodáink még munkában levő reformjának létesülését siettette, annyira, hogy ha a főtiszt, egyházkerületi közgyűlés a tárgysorozat rendjén eleibe terjesztendő konventi határozatokat elfogadja, a megállapítandó reformok életbeléptetése már 8808-iki tanévvel megkezdhető lesz. És itt helyén látom megjegyezni, hogy erdélyi ref. egyházkerületünk fő és kedves gondjai közé tartoztak középtanodái, a mint ezt a szervezkedésre vonatkozó több rendbeli munkálatok és határozatok mutatják; s hogy a végleges szervezés nem jött létre, annak főbb oka az volt, mivel a középtanodai törvény megalkotására vártunk, hogy ahhoz alkalmazkodhassunk a mennyiben jónak látjuk. Középtanodáink mind e mellett is koránt sem állanak oly rósz lábon, a mint ezt saját kébe* 5

16 6 lünkből emelkedett, kétség kivül jóakaratú, de tán épen ezért túlszigorú bírálói hang után azok állítják, a kik az egész közoktatás ügyét az állam monopóliumává szeretnék tenni. Ez állításom kézzel fogható bizonyítéka az, hogy a helybeli egyetemen pályadíjt nyert egyének nagyobb része középtanodáink növendékeiből telt ki. Ezzel azonban korántsem azt akarom jelezni, hogy a reform szükségtelen; igen is főt. egyházkerületi közgyűlés! reformáljunk, folytonosan vigyük előbbre a protestáns közoktatás ügyét és igy tartsuk meg azt a fölényt, a melyet hazánkban a protestáns iskolák számára elődeink bölcsessége, buzgósága hivatott. Ez alkalomból határozottan nyilvánítom azon nézetemet, hogy a reformált egyháznak nem több és gyenge, hanem kevesebb és jó középiskolákra van szüksége. Jól tudom, hogy e nézetem helyi érdekekbe ütközik; de ez érdekeknek nem gzabad a közérdeket uralniok. ífem találom teljesen mellőzendőnek a helyi érdekeket is, kivált hol azokkal a nemzetiségiek és hitfelekezetiek is kapcsolatosak, de szabályt hozni, roformot eszközölni csupán ezekre való tekintettel károsnak vélem. Emlékezzünk az 50-es évekre, mikor az absolut kormánytól kiadott,,entwurf" közép tanodáink nyilvánossági jellegének fenntartását a kiadásainkat nagy mérvben fokozó hozzá alkalmazkodástól feltételezte, mily szépen felgyűlt egyházkerületünkben a buzgóság szent tüze, mennyire siettek szegények, gazdagok adományaikkal megmenteni egyházunk szemfényeit, közép tanodáinkat Azt mondják az áldozatkészség tüze elhamvadott. Ezt hinni nem tudom, nem akarom, mert a protestantismusnak az áldozat-készség éltető szelleme, a mely testből pedig a szellem kiköltözött, az nem él, csak hulla. Kisértsük csak meg a lankadt áldozat-készséget kellő eszközökkel és módon feléleszteni, kisértsék meg főleg az illetők azokon a helyeken, a melyeknek érdeke köyeteli az ujabb szervezet kívánalmainak jelenleg nem egészben megfelelő középiskolák fenntartását, és meglátjuk, hogy e hiányos tanintézetek fokonként ki fogják nőni magokat; de nekünk ezekért a mértéket igen csekélyre szabnunk nem szabad. A konvent által általánosságban elfogadott tanügyi szabályzattal egy nagy eszme is jön a főt. egyházkerületi közgyűlés asztalára. Az eszme nem új; mert lelkök előtt lebegett erdélyi protestáns fejedelmeinknek, főleg a nagy Bethlen Gábornak; ez a protestáns egyetem eszméje, a mely theologiai, bölcsészeti és jogi karból állva, magában foglalna egy tanár-képezdét is. Nekem ugy tetszik, hogy ez a régóta kétes ködben lebegett eszme, kilépve a pium desideriumok keretéből, mind inkább határozottabb alakot kezd ölteni és igy közeledik megvalósulásához. Remélem, az öt egyházkerület egyesülésének ez lesz legkoraibb és legszebb gyümölcse, mihelyt lesz bennünk elég szeretet a köziránt és elég önmegtagadás a helyi féltékenységek legyőzésére.

17 Melegen ajánlom ez eszmét a főt. közgyűlés becses figyelmébe és pártolásába. Hisz még eddigelé fájdalom a két millió lelket számláló magyar reformált egyház a protestáns tudományos theologia irodalmában csaknem üres helyével dicsekedhetik. És ha fenn akarjuk tartani teljes autonómiánkat középtanodáink tekintetében, mulhatlanul kell arról gondoskodnunk, hogy e tanodák tanárai protestáns tanintézetben nyerhessék tudományos kiképeztetésöket. De tán igen is hosszason foglalkoztam a tanügygyei, ki nem vagyok tanügyi előadó, mentsen ki meleg érdeklődésem és azon hitem, mely a protestáns egyházat iskoláival elválhatlan kapcsolatban levőnek vallja. Rátérek már a lefolyt időköz eseményeire. A múlt évben végezte be pályáját a magyarországi protestáns egyházkerületek nagy jóltevője br. Baldácsy Antal; megérdemli tőlünk a hála és méltánylat koszorúját koporsójára; mert mint a tárgysorozat rendjén előjövő alapitványi bizottság jelentéséből ki fog derülni, nagyszerű hagyománya négyöt évi czélszerü rendezés után, jelentékeny mérvben fogja segíteni szegényebb egyházközségeinket és elhagyott állapotban lévő papi özvegyeinket, árváinkat. Ha elgondoljuk, hogy ez alapítványt oly férfi tette, a ki nem volt hitünk sorsossa, és alapítványában a magyarországi összes protestáns egyházkerületeket összefoglalta és ez által úgy szólva ujjmutatást adott a magyarországi protestánsok összetartására, lehetetlen megindult szívvel áldottnak nem mondani emlékezetét! A múlt év nyara és a jelen tavasza végzetes volt a királyhágón túl több magyar városra, a csapás egész súlyával nehezedett e városokban létező reformált egyházközségekre. Az illető egyházkerületek részéről a bizalom és testvériesség hangján lettünk felhiva segélygyűjtésre ; és meleg köszönetemet kell nyilvánítanom mindazoknak, a kik a gyűjtésben fáradoztak, hogy a segélyért kiáltó szózat nem hangzott el a pusztában, hanem adtunk, a mi szegénységünktől kitelhetett. Itt ki kell emelnem mindenek felett középtanodáink növendékeit, a kik megtakarított filléreiket készségesen nyújtották az ínségesek fölsegélésére. Az én közvetítésemmel juttattak segélyt a miskolczi egyházközségnek : a n.-enyedi, gy.-fehérvári, v.-hunyad-zarándi, kolozs-kalotai, sepsii egyházmegyék, a kezdi-vásárhelyi egyh.-község, a kolozsvári és s.-szentgyörgyi Mikó-tanoda ifjúsága. A szegedi egyházközségnek a n.-enyedi, erdővidéki egyházmegyék, a fogarasi, szászvárosi, ördöngösfüzesi egyházközségek, a kolozsvári, n.-enyedi, m.-vásárhelyi, sz.-udvarhelyi középtanodák ifjúsága; az adományok összege részletesen is ki van mutatva benyújtott számadásomban. Remélem, hogy, e felsorolásból hiányzó egyh.-megyék és püspöki vizsg. alatti egyházközségek, kiknek mindenikéhez megment a felhívás, szintúgy teljesítették felebaráti kötelességöket és vagy közvetlenül be- 2 7

18 8 küldték az illető helyre adományaikat, vagy ezután be fogják küldeni, de ily nemes és szent ügyben hátra nem maradnak. De nem csak adtunk, hanem vettünk is: a dunán-ttíli, tiszán-inneni és tiszán-túli egyházkerületek, mint rendesen, úgy ez időközben is iskoláink és a missió számára segélylyel járulni szíveskedtek, A közelebbről Debreczenben tartott konvent alkalmával illőnek tartottam egyházkerületünk nevében egyházunk e jelenleg közös testületét egyházkerületünk kebelébe Kolozsvárra hivni meg. A konvent a meghívást kegyeskedett elfogadni és igy kilátásba van helyezve, hogy a jövő év tavaszán összehívandó konvent epochalis határozatait egyházkerületünk kebelében hozandja, E meghívásom remélem nem szorult indokolásra és a főt. közgyűlés sietni fog magáévá tenni; egyszersmind a m. ig. tanácsot, mint képviselőjét megbízni, illetőleg felhatalmazni, hogy a kedves vendégeket testvéries melegséggel és magyar vendég-szeretettel fogadhassa. A közgyűlés asztalára kitett kimutatás a népingásra nézt nem oly kedvezőtlen mint volt a múlt évekből való, ugyanis, 2359 halálesettel szemben a szülöttek száma 2843 és igy a halottakét 484-el múlja felül. S hogy e szám oly csekély, annak oka, hogy az egyházmegyék legalább felerészében a halottak száma múlja felül tetemesen a szülöttekét. Hisz, országszerte pusztít a gyermekek öldöklő angyala, mely ellen biztos gyógyszert mind eddig nem talált a különben előre haladt orvosi tudomány. Az építkezések és adományozások rovata azt mutatja, hogy lassan bár, de folytonosan haladunk és az egyház iránti buzgalom nem halt ki a hívekből. Múlt évi jelentésemben felhatalmazást kértem volt a közös énekes könyv szerkesztése folytán szükségeltetendő költségek fedezésére, azonban e kérésem a jelentésemben foglalt indítványok előterjesztésére kinevezett igen tisztelt bizottság becses figyelmét alkalmasint kikerülte, mert a fötiszteletű közgyűlés erre vonatkozólag határozatot nem hozott. Igy hát kényszerülve vagyok ismételni kérésemet, annyival inkább, mivel ily kiadások már is fordultak elé és valószínűleg fokozottabb mérvben fognak eléfordulni; de ezek a kiadások csak befektetések, melyek az énekes könyv árából bizonyosan meg fognak fordulni. És itt már enmagamról, hivatalos saját működésemről kellene szólanom, de engedje meg a fötiszteletű közgyűlés, hogy hallgassak, működésem nyilvános; ítéljen az, aki hivatva van ítélni, értem a főtiszteletü közgyűlés; részemről csak hálát kell adnom, a kegyelem atyjának, hogy hajlott koromban roncsolt egészségemet annyira megtartani kegyeskedett, hogy hivatalom évenként fokozódó terhei elhordozását megkíséreljem,

19 Yégül örömmel jegyzem meg, hogy ez évi jelentésem nem végződik neerologban; a különben megszakadás nélkül működő halál megkímélte ezúttal t. esperes és jegyző társaim diszes karát s nekem nincs egyéb teendőm azon óhajtásom nyilvánításánál, hogy ha részembe jút még más alkalommal is tisztelni a főtiszteletű közgyűlést, jelentésemet szintily megjegyzéssel zárhassam be ; mindnyájunknak lelki testi erőt, egészséget kívánva és a minden jók adójának áldásáért esedezve egyházkerületi közgyűlésünk tagjaira, egész anyaszentegyházunkra s szeretett hazánkra! Közgyűlésünk főt. püspök afiának egyházi életünk ez évi nevezetesebb eseményeit kiváló és élénk színekkel feltüntető jelentését köztetszéssel fogadja, s fáradhatatlan, buzgó működéséért.elismerést s köszönetet szavaz. ; A jövő évben tartandó konventnek Kolozsvárra lett meghívását helyeslő tudomásul veszi és felhatalmazza az áll. ig. tanácsot a konvent tagjai fogadása végett a szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá püspök afiát, hogy az énekes könyv kinyomatása költségeit a rendelkezése alatt álló pénzekből fedezze. 6. Előterjesztetik az állandó ig. tanács múlt évi működését tárgy azó következő jelentése: Egyházkerületünk legfőbb kormányzatával megbízott igazgató-tanácsunk, a múlt évben tartott egyházkerületi közgyűlés bezártától ezen jelentése benyújtásáig tett főbb intézkedéseiről a következőbenszámol be:. A 6 hónapot meghaladó idő alatt beadatott ig. tanácsunkhoz 2202 ügydarab, melyek 4 kivételével elláttattak; az ellátatlan ügydarabok nagy részben csak a legközelebbi napokban adattak b*e. ' Az ügydarabok számának évről évre folytonos emelkedésével, ig. tanácsunk teendője is aránylagosan növekedvén, az ügydaraboknak jkönyvébe igtatására, mutatókönyvbe vezettetésére, a leiratok és mellékletei lemásolására, azok kiadványozására stb. két irnok munkaereje elégtelennek bizonyult. Mivel az egyházkerületi közpénztár jövedelme a fennálló két irnoki állomás mellett, egy díjnoki állomás rendszeresítésére ez idő szerint nem elégséges: ig. tanácsunk elhatározta az évi 600 frt fizetéssel rendszeresített egyik irnoki állomásnak 880 év kezdetével leendő megszüntetését és ezen állomáson alkalmazásban lévő irnok helyett, két dijnok felvételét. Kéri ig. tanácsunk ezen határozatának helybenhagyó tudomásul vételét. 2*

20 ' 2. Jóllehet egyházkerületünk közigazgatása úgy gyorsaság, mint a szükséges erély tekintetében, általában v-éve sok kívánni valót hagy fenn, egyes tanodáink és egyházmegyéink elöljárói által tanúsított buzgó tevékenységét örömmel emliti fel ig. tanácsunk. Sajnosán tapasztalta ig. tanácsunk azt, hogy számos egyházközségünk egyházi és iskolai vagyonának különösen tőkepénzének kezelése és elhelyezése, az egyházközség jövője biztosításának és fej lődósének nem megfelelő. A múlt évben tartott "egyházkerületi főt. közgyűlés 63. jkönyvi szám alatt kimondta ugyan az irányelvet, hogy miképen helyezendők el egyházközségeink tőkepénzei, de ig. tanácsunk szükségesnek látja, hogy addig is, mig ezen elvi határozatnak gyakorlati alkalmazásba vétele szabályoztatnék,. a főt. egyházkerületi közgyűlés általánosan kötelezőleg mondja ki a volt egyházi főtanácsnak 805 évi 54 szám 27 pontja alatt kelt határozatának oly értelmezését, hogy egyházközségeink egyházi, iskolai, magtári stb. tőkéi csak azon esetben kölcsönözhetők ki 00 frton alóli részletekben két készfizető kezes jótállása mellett zálogjogi biztosíték nélkül, ha az illető alap kikölcsönözhető tőkéje nem teszen 00 frt összeget; azon esetben pedig, ha a kölcsön kiadható összeg 00 frtot teszen vagy azt meghaladja, kötelesek az egyházközségek 00 frt vagy azt meghaladó részletekben, kétszeres értékkel bíró fekvőkre első helyen nyújtandó zálogjogi biztositék mellett helyezni el. A 00 frtot meg nem haladó kölcsönök elhelyezése alkalmával pedig csak oly birtokosok kezessége fogadható el, kik az egyházközséggel szemben 00 frtnál kevesebb összegig állanak kötelezettségben, származott legyen bár ezen kötelezettség egy vagy több kölcsön ügyletből, akár adósság felvételből, akár kezességek elvállalásából. Ezen határozat 88 évi javuár l-ig végrehajtandó. 3. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés 63 jkönyvi szám 3-ik pontja alatt kelt határozatával útasitotta ig. tanácsunkat a fegyelmi esetekről és fegyelmi eljárásról törvényjavaslat kidolgozására, és az egyházmegyék közgyűléseinek és a tanodák elöljáróságainak meghallgatásával ezen egyházkerületi közgyűlésre jelentéstételre. Tekintve azt, hogy a fegyelmi eljárás szabályzatát az egyetemes konvent czéljául tűzte ki és munkálatát meg is kezdette : ig. tanácsunk czélszerünek vélte az egyetemes cónvent javaslatának bevárását és kéri a főt. egyházkerületi közgyűlést, méltóztassék az ig. tanácsunknak adott utasítást ez értelemben módosítani. 4. A főt. egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása fenntartásával ig. tanácsunk a következő intézkedéseket tette: a) Egyházkerületünk épületével keletről szomszédos házastelek ejadóvá tétetvén, ig. tanácsunk tekintve azon telken lévő faépítmények

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvárit, 894 márczius 29. ápril -ső napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, KYOMAIOTI A.KÖZMŰVELŐDÉS" RÉSZVÉNVTÁRSASÁG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 888, SZEPTEMBER 29-OKTÓBER 2. NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: jszász GERŐ, ÉS BODOR ^.NTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. IGAZG.-TANÁCSI

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL,

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 8 8, JÚNIUS 70 NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK rr JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. TITKÁR. KOLOZSYÁRTT.., NYOMATOTT

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT,

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, \ A, LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, S O. november 6-ik TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, HYOMATOTT A KÖZMÜVELŐBÉS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról.

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. A. lefolyt iskolai év kezdetét vette 1878 September 1-ső napján. September 5-ikéig a beiratások, felvételi-, pót- és javitó-vizsgálatok történtek

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

2011. március 8. 2011. március 24.

2011. március 8. 2011. március 24. 2011. március 8. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 6/2011. (03.08.) sz. presbitériumi határozat A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma kifejezi azt a szándékát, hogy

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:1298-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben