ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN JÁNOS M. K. EGYET. NYOMD. AZ EV. EEF. TAN. BETŰIVEL 8 7*6.

2 0 3922

3 I-ső ülés november 2-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Szász Domokos, közjegyző..) Elnök afia a közgyűlés tanácskozását a kővetkező köztetszéssel fogadott s teljes szövegében jegyzőkönyvre vétetni rendelt beszéddel nyitotta meg: Tisztelt Egyházkerületi közgyűlés! Miután ez időszerént egyházkerületünkben legidősebb egyházkerületi világi főgondnoka, br. Kemény Gábor ő nagyméltósága, a haza közügyei vezetése miatti elfoglaltsága, br. Bánffy Albert ő méltósága pedig sajnos rosszulléte miatt gátolva van az egyházkerületi közgyűlés tanácskozásainak vezetésében, én vagyok hivatya ezen elnöki széket elfoglalni. Midőn szerencsés vagyok a t. Egyházkerületi közgyűlés tagjait üdvözölni, nem érzem magam hivatva önöket Uraim! feladatuk fontos" voltára figyelmeztetni, és higgadt megfontolt tanácskozásra hivni fel, miután azon testület, mely egyházkerületünkben a törvényhozói és igazgatói szerepet vitte és viszi ; századokon át ugy vezette egyházkerületünk egyházi és iskolai ügyeit, hogy azok egyfelől a korral haladva, az erkölcsi fejlődés színvonalán álljanak, s másfelől mentve legyenek a túlságos haladási vágytól, mely gyakran a haladási törekvések ellenkezőjét eredményezi, s visszaesést idéz elő. Nem érzem magamat indíttatva azok előtt, kiknek törekvése mindig a vallásos érzés öregbítése és a miveltségnek nevelés általi fejlesztése volt, fejtegetni az egyházi és nevelési ügyek fontos voltát és csak is arra kérem fel az egyházkerületi közgyűlés t. tagjait, szenteljenek néhány napot ezen ügyek elintézésére, s igy az óhajtott czél nem kétlem el lesz érve. Mielőtt a gyűlést megnyitnám, kötelességemnek tartom a kegyelet érzésével adózni azon jeleseknek, kiktől a gondviselés közelebbi együttlétünk óta megfosztott. Ki ne emlékeznék közülünk kegyelettel, az egyházkerületi igaz- *

4 gató-tanácsnak, míg testi ereje megengedte, buzgó tagjára, az udvarhelyi egyházmegye és főtanoda, ugy a fogarasi egyháznak, évek hoszszu során át főgondnokára, id. gróf Bethlen Jánosra, ki fiatal korárától fogva mindég a legnagyobb odaadással vett részt egyházi és iskolai ügyeink elintézésében; ki háttérbe szorította mindig magán ügyeit, midőn közügyről volt szó, s kész volt minden ily megbízást, bármily nehézségekkel járt is az, elvállalni, lelkiösmeretes buzgalommal folytatni, s jó eredményre vezetni. Elragadta a kérlelhetetlen halál körünkből a maros-vásárhelyi főtanoda buzgó gondnokát, a megvesztegethetlen igazságos birót, a maros-vásárhelyi kir. Tábla érdemdús elnökét, Kabos László buzgó tagtársunkat, ki tanácskozásunkban lelkiösmeretes buzgalommal részt vett, s mint a törvények mezején elismert tekintély, éltette egyházkerületünket e téren bölcs tanácsával. Elveszte a kolozs-kalotai egyházmegye Szentiványi Ferenczben derék gondnokát, egyházkerületi közgyűlésünk pedig buzgó tagját, ki tanácskozásainkban mindig űgybuzgalommal és szakértelemmel vett részt, s méltán kiérdemelte a köz-elismerést. Áldás kisérje az idvezültek emlékét, s poraik nyugodjanak csendesen az anyaföldben! Az egyházkerületi közgyűlést megnyitottnak nyilvánitom. 2. Olvastatik á közgyűlés tagjairól, az állandó igazgató-tanács által egybeállitott következő /. Egykázkerületi j'ógondnokok. * Gyarmathi Miklós ig. tan. T> xr > nti. * Incze Mihály ig. tan. Br. T> Kemény T), n., Gábor., *r> DY. T^ Kolosvári i A a* J Br. Bánffy Albert... * DY Kolosvári Sándor T L é s z a i F e r e * Zevk Károlv Sándor n c z»"»" Tisza László.. - u-i " " *Gr. Bánffy Miklós. Szabó Pal * Nagy Péter püspök. * Parádi Kálmán ig. tanácsos és tanügyi előadó. //. Tiszteletbeli tag. * Br< Bánffy D án i e i j g. tan. Kovács Sándor. *Dr. Jenéi Viktor III. Az egyházkerület hivatalnokai. ^ ^ Pal,. -r.,... * Bodor Antal titkár. * özász Domokos közjegyző. : ' * Benkő János közügyigazgató. Deák József pénztárnok. Benkő János igazgató tana- * Szabó Ádám számvevő, csos (. f.) * - Balogh György ügyvéd.

5 IV. Egyházmegyei gondnokok, esperesek, jegyzők és képviselők. A vajdahunyad-zarándi egyházmegyéből Gr. Kűn Kocsárd* főgondnok. * Pogány György Gr. Toldalagi Yiktor. Bágya Károly algondnok. Balogh Sándor Bodola János Kirényi Lajos * Bartha Lajos esperes. * Janó Albert jegyző. Szilvási László képviselő. * Réthy Lajos A gyula-fehérvári egyházmegyéből. *Br. Kemény István főgondnok. Barcsay Ákos algondnok. Br. Kemény László, * Elekes Gfyörgy, esperes. * Tokos Sándor, jegyző. Szilágyi Sándor, képviselő. * Weress Sándor, A nagyenyedi egyházmegyéből. Br. Kemény István, főgond.)(l. f.) Tisza László, (. f.) Pogány György (. f.) Gálfy István, algondnok. Ifj. gr. Thoroczkay Miklós álgond. Szentpáli Ignácz algondnok. * Hegedűs Lajos, esperes. * " Sándor János, jegyző. Gr. Thoroczkay Miklós, képviselő. * Gáspár János, *. Zeyk Dániel,. * Kállai Sándor, Török Dániel, A kolozsvári egyházmegyéből. Nagy Péter, püspök, fogond- ' nok (. f.). Gr. Bánffy Béla, algondnok. *Dr. Szőcs Emil, algondnok. * Szász Gerő, esperes. * Baló Sándor, jegyző. * Szabó Károly, képviselő. Gr. Batthiany József, * Benedek József, A kolozs-jcalotai egyházmegyéből. *Gr. Csáky György, főgondnok. Lészai Ferenez, (. f.) Lészai Lajos * Szakács István, esperes. * Benedek Pál, jegyző. *Ifj. Zeyk Károly, képviselő. * Timár Lajos, * Ignácz Károly, * Gyarmathy Zsigmond, képv. Lészai Gyula, képviselő. * Paál Ferenez A szilágy-szolnoki egyházmegyéből. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f.) Br. Wesselényi Miklós, algondn. Br. Győrffy Lajos, Toka Zsigmond, Szabó Pál, esperes (. f.) * Nagy László, jegyző. Biró Károly, Szathmári Dániel,. Dulka Elek, * Yiski Pál, Surányi Gyula, Kiss Elek, Lukács László, Fábián Dániel, Mezey Albert,., * Kiss Lajos,, * Kerekes József, képviselő. A deési egyházmegyéből. Br. Wesselényi Ferenez, főgond. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Roth Pál, algondnok * Simó Lajos,

6 * Nagy Lajos, esperes! * Kónya László, jegyző. * Szacsvay Sándor, képviselő, *Br. Bánffy Ernő, * Dózsa Imre, A széki egyházmegyéből. Br. Bánffy Dániel, főgond. (. f.) Gr. Wass Albert, * Földvári József, *Br. Inczédi Zsigmond, algondnok. ( r. Wass Ádám, * Báthori Dániel, esperes. * Csiszár László, jegyző. Br. Bánffy Dezső, képviselő. * Boros József, Pergő Márton, Ugrón Sándor, * Péter Antal, A nagy-sajói káptalanból. Gr. Bethlen Sándor, főgondnok. Cserényi Dániel Gr. Bethlen Béla, algondnok. Bod Károly, * Yályi Elek, decán. Muzsnai Károly, jegyző. Koós Ferencz, képviselő. * Vályi Gábor,, A görgényi egyházmegyéből: Gr. Teleky Miklós, főgondnok. * Gyárfás Domokos, Horváth Mihály, Br. Kemény Kálmán, algondnok. * Deési Sándor, Gr. Teleky Géza, Benkő János, esperes. (. t) * Szabó József, jegyző. Br. Kemény György, képviselő. írj. gr. Bethlen János, * Bod Sándor, Gyárfás Benedek, * Erese Miklós, A marosi egyházmegyéből. Nagy Sámuel, főgondnok. Gr. Tholdalagi "Viktor, algondnok (. f) Bothos Kálmán, algondnok. Bereczky Sándor, Vályi Pál, esperes (. f.) * Rákosy Lajos, jegyző. * Szász Károly, képviselő. Ilyés István, * Madaras János, Sánta Károly, * Szentkirályi Sándor, képvis. Jenéi József, Nagy Pál, * Tóth Márton, * Knöpfler Vilmos A MküllŐi egyházmegyéből. Szilvási Sándor, főgondnok. Thuroczi Pál, Pallos István, algondnok. Kinizsi Mihály, Vita Sándor, Réz Mihály, * Benedek Ferencz, esperes. * Kovács Elek, jegyző. * Bartalus Sámuel, képviselő. * Nagy Domokos, képviselő. Sámuel József, Szász Róbert, Dr, Magyari Károly, A nagyszebeni egyházmegyéből. Zeyk Károly, főgond. (. f.) Br. Bánffy Jenő, Kis Károly, algondnok. Timár Károly, * Sylvester Domokos, esperes. Szigethy Gy. István, jegyző. Szalánczy Lőrincz, képviselő. Soltész Nagy János,

7 Az udvarhelyi egyházmegyéből. Gyárfás Domokos, főgondnok (- f-) *Br. Kemény Béla, főgondnok. Mihály Pál, algondnok. Gr. Haller János, * Solymosi István, esperes. * Dáné Mózes, jegyző. * Györké János, képviselő. Zágoni Mózes, * Kádár Domokos, * Kovács Mózes, * Kelemen János * Karácson Mózes Bartha Miklós, * Szakács Mózes, * * * * * * * Az erdővidéki egyházmegyéből. Székely Gergely, főgondnok. Lázár Mihály, Lányi Sándor, algondnok. Bartha Sándor, Szász József, esperes. Zajzon Mihály, jegyző Nagy Lajos, képviselő. Bartha Jánűs, Nagy János, A sepsi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Béldi István, algondnok. Újvárosi József, Szilveszter Dávid, Csiszér Gábor, esperes. Kisantal Sámuel, jegyző. Csulak Zsigmond, képviselő. Fülöp Géza, Tóth Zsigmond, Nagy Sándor, Szász Károly, Császár Bálint, Az orbai egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, (. f.) Osia Albert, algondnok. Donáth József, * Magyarosi Ferencz, esperes. ::: Demeter Sámuel, jegyző. Incze György, képviselő. *Gh\ Bánffy György, * Földes Bálint, Molnár Károly, A kezdi egyházmegyéből. Székely Gergely, főgond. (. f.) Lázár Mihály, ' (. f.) Kovács István, algondnok. Bodor Zsigmondj * Szini János, esperes. * Borbáth Pál, jegyző. Székely János, képviselő. Yitályos György, *Ifj. Kovács Károly Dr. Bartók György. V. Püspöki vizsgálat alatti egyházközségek gondnokai és képviselői. A m.-vísárhélyi egyházközségből. Dr. Antal László, főgondnok. * Bodola János, képviselő. *. Wass Tamás, A fogarasi egyházközségből. A főgondnoki hely üres. * Pánczél Károly, képviselő. A deési egyházközségből. Dr. Szőcs Sámuel, főgondnok. A sz.-udvarhelyi egyházközségből. Kassai Ignácz, főgondnok. A szászvárosi egyházközségből. Egy hely üres. A kézdi-vdsárhelyi egyházközségből. Kovács Áron, főgondnok.

8 8 A nagy-enyedi egyházközségből. Sándor Elek, gondnok. A sepsi-szt.-györgyi egyházközségből. Daczó János, főgondnok. A bukuresti egyházközségből. Salamon János, főgondnok. Gyárfás Albert, képviselő. VI. Tanodák gondnokai és tanárai. A nagy-enyedi főtanodétól. Br. Kemény István, főgond. ( f.) Zeyk Károly, (. f.) Zeyk József, algondnok. Gr. Bethlen* Géza, * Décsei Károly, tanár. * Elekes Károly, * Garda József, Hegedűs János, * Herepei Károly. Dr. Kovács Ödön, Löthe Lajos, * Makkai Domokos Mihályi Károly, * Székely Ferencz, A kolozsvári főtanodétól. Br. Bánffy Albert, főgond. (. f) Lészai Ferencz, (. f.) Gyarmathy Miklós, algondnok (. f.) * Debreczeni József, tanár. * Geréb Márton, * Hegedűs István, * Jancsó Lajos, Parádi Kálmán, (. f.) Sámi László, * Sárkány Ferencz, * Szabó Sámuel,., A maros-vásárhelyi főtanodétól. Dr. Antal László, főgondn. (. f.) Szentiványi Kálmán, álgond. * Bihari Sándor, tanár. * Demeter Károly, * Horváth Gáspár, * Koncz József, * Mentovich Ferencz, tanár. * Páll Károly, ürr György, A székely udvarhelyi főtanodétól. Gyárfás Domokos, főgondnok (. f.) Nagy Lajos, főgondnok. Gr. Haller János, * Sebesi Ákos, algondnok. Bod Károly, tanár. -a * Félegyházi Antal, tanár. Gönczi Lajos, Kiss Ferencz ' Szakács Mózes, (. f.) A zilahi főtanodétól. Id. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Ifj. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. Br. Wesselényi Miklós, algondnok (. f.) Szikszai Lajos, algondnok. Kaizler Imre, Baczó Gábor, tanár. * Berónyi János, Kerekes Sándor, Török István, A szászvárosi középtanodától. Gr. Kún Kocsárd, főgond. (. f.) Gr. Kún Géza, Gr. Kún István, Nagy Ignácz, algondnok, *Dr. Lészai László, * Dózsa Dénes, tanár. * Sándor János,

9 A sepsi-szt.-györgyi Jcözéptanodától. Lázár Mihály, álgond. (. f) Székely Gergely, főgohdnok- Zathureczky Gábor, algondn. (. f.) Réz Farkas, Donáth József, főgond. (. f.) * Görög István, tanár. A *-gal jelöltek a közgyűlésen jelen yoltak. A jelen volt tagok számából kitűnvén a közgyűlés határozat képessége, elnök aa. a szervezeti törvény 4-ik fejezete értelmében" a közgyűlést törvényesen megalakultnak nyilvánitja. 3. Titkár afia jelenti, hogy az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel, a kezdi egyházmegyében Borbáth Pál afiai jegyzőkké választattak s az illető egyházmegyék fölesketésöket kérik. Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy Sylvester Domokos nagy-szebeni esperes, valamint Baló Sándor kolozsvári egyházmegyei jegyző afiai, utóbbi a múlt évi oetober hava 6-ik és 7-ik napjain tartott rendkivüli közgyűlés 3-ik j. k. sz. alatt kelt határozata értelmében, felesketendők. Föl fognak eskettetni. 4. Püspök afia, mint a múlt évi június 6 22-ik napjain tartott közgyűlés 34-ik j. k. sz. alatt kiküldött bizottság elnöke, bemutatja az esperesi és jegyzői esküminták szövegét. Közgyűlés a bemutatott esküminták szövegét minden változtatás nélkül elfogadja s azokat jegyzőkönyvre vétetni rendeli. Esperesi eskü minta. En K N. esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének tör-vényesen megválasztott esperese, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem. Egyházkerületünk törvényeit mind magam megtartom, mind hivatali hatáskörömben is szorosan megtartatom. A felügyeletem alá bízott egyházközségek anyagi és szellemi ügyeit szorgalmasan felvigyázom, gyarapodásukat lehetőségig eszközlöm. Atyának, Fiúnak, Szentl él éknek nevében: Isten engem ugy segélyen. Jegyzői eskü minta. En N. K esküszöm az élő, igaz Istenre, hogy mint a egyházmegyének törvényesen megválasztott jegyzője, e hivatalom kötelességeit hiven, igazán és lelkiismeretes buzgósággal teljesítem; a 9

10 ?. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I. 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A keresztyen vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, ilyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelósi beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szei>t Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. II II-ik ülés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

11 7. A közgyűlés tagjai ünnepi rendben a templomba menvén, a gyülekezet dicséret-éneklése s. a polgári dalegylet karéneke után püspök afia az istenitiszteletet hálaadó s Isten segedelméért esdő buzgó imával kezdette meg, majd Demeter Sámuel zágoni ref. pap lépett a szószékre s a Galatákhoz irt levél I, 8,, 2-ik versében foglalt alapige nyomán nemes egyszerűséggel s meggyőző erővel fejtette föl azon igazságot, hogy: A kereszty.m vallás akkor teszi meg valóban rendeltetése szerinti hatását, ha tisztán Krisztus kijelentése szerint predikáltatik," mely kijelentésben a szabadság és szeretet.a maga telyességében és szépségében nyer kifejezést. Ez alaptétele nyomán felmutatta azon utakat és eszközöket, melyek a vallásnak Krisztus kijelentése szerint való hirdetését biztositják, üyenekül tüntetvén fel a Krisztus személye iránti lelkesült szeretetet, a szentirások beható ösmeretét, az előhaladást a tudományban, közoktatásunkban s nevelésünkben a vallásos világnézlet érvényre emelését. Yégül Isten lelki voltát, az erkölcsi világrendet s az örök élet hitét ugy mutatta fel, mint Krisztus kijelentésének alapigazságait. Ezután a főt. püspök ur lépett újra a szószékre s papszentelési beszédében e tételből indulva ki: Vettetek-é szert Lelket?" elragadó ékesszólással fejtette fel, hogy igazi keresztyén pap csak az lehet, a kit a Krisztus lelke áthatott s e leiektől ihletve, szereti az Istent, hivatását és embertársait. Nagy hatású beszéde végeztével előszólitotta az ifjú pap afiakat s a szokott három kérdésre igenlő feleletöket bevévén, a szószékről leszállóit s esperes és jegyző aíiaival az ünnepélyes kibocsátást végrehajtotta Majd újból szószékre lépvén, buzgó imában kért áldást a királyi felséges családra, békességet hazánkra, anyaszentegyházunkra, a helybeli gyülekezetre s a kibocsátott ifjú papokra. IMk űlés november 3-án. Elnökölt: Zeyk Károly, fó'gondnok. Jegyzett: Bodor Antal, titkár. 8. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván : Hitelesíttetik. 9. Elnök afia bemutatja a következő beadványokat: a) A szilágy-szolnoki egyházmegye algondnoka Toka Zsigmond afia jelentését, mely szerint elfoglaltatása miatt a kerületi közgyűlésben részt nem vehet.

12 2 b) Gróf Batthányi József egyházker. képviselő afia jelentését, mely szerint betegeskedése miatt a ker. közgyűlés tanácskozásában részt nem vehet. c) Szilvási László egyh. ker. képviselő afia jelentését, mely szerint gyengélkedő egészsége miatt a ker. közgyűlésen részt nem vehet. d) Szász Károly egyh ker. képviselő afia jelentését, mely szerint hivatalos elfoglaltatása miatt a ker. közgyűlésen nem jelenhet meg. Szolgál tudásúi e) A bitai egyházközség kérését, melyben a várhegyi leány egyházközségnek, azon egyházközségtől a czófalvi egyházközséghez csatoltatása engedélyezéséért folyamodik. /) Konöz Sándor ig. tanácsi írnok kérését, melyben 500 frt évi fizetés mellett rendes irnoki állomáson megtartatását kéri. Áttétetnek a kérvényi bizottsághoz. g) A dunántúli ref. egyházkerület 878 october hóban tartott közgyűlésének 20 sz. a. kelt határozata jegyzőkönyvi kivonatát, melyben egy protestáns egyetem felállítása tárgyában Molnár Béla által benyújtott indítványt elfogadásra ajánlja. h) Ugyanazon egyházkerületnek a Szlavón missio gyámolitása végett. megküldött felhívását, melyben kijelenti, hogy a moldva-oláhországi missio segélyezését, felhívása pártolásától teszi függővé. i) A marosi egyházmegye közgyűlésének indítványát, melyben a vallás- és közokt. miniszter ur ő nagyméltóságához felirat intézését javasolja a végett, hogy egyházkerületünk papjai csakis a vagyontalan kiskorú árvák részére köteleztessenek az anyakönyvi kivonatok díjtalan kiállítására. Áttétetnek az inditványi bizottsághoz. k) A bölöni egyházközség felterjesztését, melyben az áll. ig. tanács határozatának megváltoztatásáért és kepemegváltási szabályainak helybenhagyásáért folyamodik l) Vizi György m.-sámsondi papnak semmiségi panaszát, melyben az 878 évi october 6-án tartott közfőtörvényszék 8. sz. a kelt ítéletének megváltoztatását kéri. Áttétetnek a sérelmi ügyek megvizsgálására és előterjesztésére kinevezett bizottsághoz. 0. Elnök afia e közgyűlés tartamára segédjegyzőkül ajánlja: Greréb Márton, Görög István, Berényi János, tanár,sándor János és Kónya László pap afiait.

13 Közgyűlésünk elnök afia ajánlata értelmében Geréb Márton, Görög István, Berényi János tanár,sándor János és Kónya László pap afiait segédjegyzőkké kinevezi.. Elnök afiának a házszabályok b. pontja értelmében tett ajánlatára Közgyűlésünk: á) az indítványok átvizsgálására és véleményes jelentés tételre, Csiszér Gábor, Szász Béla és Sebesi Ákos; b) Kérvények átvizsgálására és jelentéstételre: Solymosi István, Rákosi Lajos, Réthi Lajos, Dr. Jenéi Viktor és Br. Bánffy Ernő; c) Sérelmi ügyek átvizsgálására s véleményes jelentéstételre: Br. Inczédy Zsigmond, Elekes György és Bihari Sándor; d) Feliratok és felterjesztések szerkesztésére: Gyarmathy Miklós, Hegedűs István és Bartha Lajos; e) Egyházkerületi pénztár megvizsgálására: Gr. Bánffy György, Szakács István és i^zabó Károly; f) Püspöki kezelés alatt álló pénzekről vezetett számadások megvizsgálására: Pogány György, Sárkány Ferencz és Szabó József; g) Királyhágóntuli superintendentiák jegyzőkönyveinek átnézésére: Sándor Elek, Dr. Kovács Ödön és Hegedűs Lajos; Ji) Tanári kijelölő levélkék felbontására és összeszámitására: Dr. Knöpfler Vilmos, Sylvester Domokos és Elekes Károly; i) Szavazatok beszedésére : Gyárfás Domokos, Szabó Károly, Kisantal Sámuel, Szabó Sámuel, Koncz József, Herepei Károly és Csiszár László afiait kinevezi s jelentésöket elvárja. 2. Elnök afia felhívására az állandó igazgató tanács jelenti, hogy: a) A sepsi egyházmegyében Nagy Sándor képviselő lemondása folytán üresedésbe jött helyre Szász Károly; b) Az orbai egyházmegyében Demeter Sámuel helyébe Földes Bálint; c) A n.-enyedi egyházmegye tordai kerületében Kállai Sánáor; d) A szilágy-szolnoki egyházmegyében Kiss Albert helyébe Viski Pál e) A kolozsvári egyházmegyében Dr. Jenéi Victor helyébe g.r. Battyáni József;

14 f) A nagy-szebeni egyházmegyében Sylvester Domokos helyére Soltész Nagy.János afiai képviselőkké választatván, megválasztásukat igazolta. Szolgál tudásúi. 3. Tárgyaltatik az áll. igazg. tanácsnak a tárgysorozatra vonatkozó javaslata. Közgyűlésünk a javaslatot elfogadja azon módosítással, hogy a 8-ik pont alatt megnevezett választások ügyét a 8-ik pont után veszi tanácskozás alá. 4. Tárgysorozat rendjén előterjesztetik hogy: a) a maros-vásárhelyi főtanodá elöljárósága néhai id. gróf Teleki Domokos főgondnok és Kabos László algondnok halála következtében üresedésbe jött fő- es algondnoki állás betöltését kérve, a főgondnoki állásra kijelölte: br. Kemény Domokos, br. Kemény Kálmán és id. gr. Teleki Domokos; az algondnoki állásra dr. Dózsa Miklós, Ilyés Károly és Hildebrand József afiait. 6) A kolozsvári egyházmegye közgyűlése Incze Mihály főgondnok hajlott életkora és gyenge egészsége okán beadott lemondásával üresedésbe jött főgondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte: dr. Szőcs Emil, dr. Jenéi Tiktor és Bónis István aait. c) A kolozs-kalotai egyházmegye közgyűlése néhai Szentiványi Ferencz algondnok halála következtében üresedésbe jött algondnoki állomás betöltését kérve, kijelölte : Gryarmathy Zsigmond, Vájna Miklós és Bán István aait. Közgyűlésünk Incze Mihály főgondnok afia lemondását hosszas és buzgó működése elismerése mellett, sajnálattal vevén tudomásul, a jelzett fő- és algondnoki állomások betöltését elrendeli s elnök ajánlata folytán a szavazatok beadására ma d. u. 5 7 és holnap reggel 8 9 órát tűzi ki. 5. Főtiszt, püspök afia felolvassa elmúlt évi működését feltüntető következő jelentését: Főt. egyházkerületi közgyűlés! Közel másfél éve lesz, hogy a főt. egyházkerületi közgyűlés előtt hivatalosan eléadtam munkálkodásom eredményeit és nézeteimet a mindnyájunkat érdeklő. egyházi ügyekről. E hosszú idő alatt sok történt, a mi ha nem is épen korszakképző, de a magyar reformált egyház életében bizonyára egy új korszakot előkészítő események közé sorozandó. Ugyanis a zsinati előmunkálatokról véleményt készítő konventi bizottság feladatát bevégezte, az egyház szervezetéről munkálatát még ez év elején közrebocsátván, azt az egyházkerületek, egyházmegyék és egyesek bírálatai alá adta. A bírálatok meg is indultak, és nekünk örülnünk kell rajta, hogy any-

15 nyi oldalról és különböző alakban nyilvánultak a vélemények; mert ezek egyházunk közügyei iránt meleg érdeklődésről és egyszersmind arról tesznek tanu-bizonyságot, hogy az öt reformált egyházkerületnek egy magyar reformált egyházkerületté egyesülése általánosan érzett szükség és az egyesülés zsinattal vagy zsinat nélkül elébb-hátrébb létesülend, csak módozataiban találjuk meg a helyes mértéket; erre pedig az ellenkező vélemények küzdelme fog elvezérelni, a mint hogy az igazság mindig ily küzdelmek bére. Hogy e birálatok némelykor idegesen polemikus hangba csapnak át, azon nincs miért megütköznünk; a ki ismeri a magyar kálvinista jellemet, annak azon kellene megütköznie, ha lefolyhatna egy mélyén beható érdekű ügyben a vélemények harcz a ilyszerű kitörések nélkül. De mint a háború után mindenik fél eltemeti halottait, kórházba helyezi sebesültjeit és örül a helyreálló békének; vagy hogy bibliai hasonlattal éljek, mint az anya újonnan született kisdedét szemlélve feledi akiállott kínokat: ugy mi is vagy azok, a kik megérik bizonyára feledni fogjuk a vajúdás küzdelmeit, örülve az új szülöttnek, kivált ha az ép és életteljes lesz. Hogy pedig a helyes és okszerű módozatú egyesülés mennyire categoricus imperativussa a körülményeknek, azt a legközelebbi múlt is eléggé tanúsítja, mikor csak a magyarországi testvér protestáns konventek egyértelmű és komoly föllépése birta megértetni kormányunkkal, hogy a középtanodáink feletti legfelsőbb felügyelet szabatos meghatározására nem azt az utat választotta, a mely a magyar protestáns egyháznak békekötések és szentesitett törvények által biztosított önkormányzati jogával, legalább az egyház egyetemének nézete szerint összeférhető. Nekünk azonban végeredményében hálás indulattal kell fogadnunk a kormány ez eljárását, nem csak azért, hogy az öt reformált egyházkerület egyesülése szükséges voltának érzetét fokozta és a testvéries viszonyt közöttünk és a magyar évangyélikus egyházkerületek között melegebbé tette; hanem azért is, mert addidit calcaria sponti currenti, értem középtanodáink még munkában levő reformjának létesülését siettette, annyira, hogy ha a főtiszt, egyházkerületi közgyűlés a tárgysorozat rendjén eleibe terjesztendő konventi határozatokat elfogadja, a megállapítandó reformok életbeléptetése már 8808-iki tanévvel megkezdhető lesz. És itt helyén látom megjegyezni, hogy erdélyi ref. egyházkerületünk fő és kedves gondjai közé tartoztak középtanodái, a mint ezt a szervezkedésre vonatkozó több rendbeli munkálatok és határozatok mutatják; s hogy a végleges szervezés nem jött létre, annak főbb oka az volt, mivel a középtanodai törvény megalkotására vártunk, hogy ahhoz alkalmazkodhassunk a mennyiben jónak látjuk. Középtanodáink mind e mellett is koránt sem állanak oly rósz lábon, a mint ezt saját kébe* 5

16 6 lünkből emelkedett, kétség kivül jóakaratú, de tán épen ezért túlszigorú bírálói hang után azok állítják, a kik az egész közoktatás ügyét az állam monopóliumává szeretnék tenni. Ez állításom kézzel fogható bizonyítéka az, hogy a helybeli egyetemen pályadíjt nyert egyének nagyobb része középtanodáink növendékeiből telt ki. Ezzel azonban korántsem azt akarom jelezni, hogy a reform szükségtelen; igen is főt. egyházkerületi közgyűlés! reformáljunk, folytonosan vigyük előbbre a protestáns közoktatás ügyét és igy tartsuk meg azt a fölényt, a melyet hazánkban a protestáns iskolák számára elődeink bölcsessége, buzgósága hivatott. Ez alkalomból határozottan nyilvánítom azon nézetemet, hogy a reformált egyháznak nem több és gyenge, hanem kevesebb és jó középiskolákra van szüksége. Jól tudom, hogy e nézetem helyi érdekekbe ütközik; de ez érdekeknek nem gzabad a közérdeket uralniok. ífem találom teljesen mellőzendőnek a helyi érdekeket is, kivált hol azokkal a nemzetiségiek és hitfelekezetiek is kapcsolatosak, de szabályt hozni, roformot eszközölni csupán ezekre való tekintettel károsnak vélem. Emlékezzünk az 50-es évekre, mikor az absolut kormánytól kiadott,,entwurf" közép tanodáink nyilvánossági jellegének fenntartását a kiadásainkat nagy mérvben fokozó hozzá alkalmazkodástól feltételezte, mily szépen felgyűlt egyházkerületünkben a buzgóság szent tüze, mennyire siettek szegények, gazdagok adományaikkal megmenteni egyházunk szemfényeit, közép tanodáinkat Azt mondják az áldozatkészség tüze elhamvadott. Ezt hinni nem tudom, nem akarom, mert a protestantismusnak az áldozat-készség éltető szelleme, a mely testből pedig a szellem kiköltözött, az nem él, csak hulla. Kisértsük csak meg a lankadt áldozat-készséget kellő eszközökkel és módon feléleszteni, kisértsék meg főleg az illetők azokon a helyeken, a melyeknek érdeke köyeteli az ujabb szervezet kívánalmainak jelenleg nem egészben megfelelő középiskolák fenntartását, és meglátjuk, hogy e hiányos tanintézetek fokonként ki fogják nőni magokat; de nekünk ezekért a mértéket igen csekélyre szabnunk nem szabad. A konvent által általánosságban elfogadott tanügyi szabályzattal egy nagy eszme is jön a főt. egyházkerületi közgyűlés asztalára. Az eszme nem új; mert lelkök előtt lebegett erdélyi protestáns fejedelmeinknek, főleg a nagy Bethlen Gábornak; ez a protestáns egyetem eszméje, a mely theologiai, bölcsészeti és jogi karból állva, magában foglalna egy tanár-képezdét is. Nekem ugy tetszik, hogy ez a régóta kétes ködben lebegett eszme, kilépve a pium desideriumok keretéből, mind inkább határozottabb alakot kezd ölteni és igy közeledik megvalósulásához. Remélem, az öt egyházkerület egyesülésének ez lesz legkoraibb és legszebb gyümölcse, mihelyt lesz bennünk elég szeretet a köziránt és elég önmegtagadás a helyi féltékenységek legyőzésére.

17 Melegen ajánlom ez eszmét a főt. közgyűlés becses figyelmébe és pártolásába. Hisz még eddigelé fájdalom a két millió lelket számláló magyar reformált egyház a protestáns tudományos theologia irodalmában csaknem üres helyével dicsekedhetik. És ha fenn akarjuk tartani teljes autonómiánkat középtanodáink tekintetében, mulhatlanul kell arról gondoskodnunk, hogy e tanodák tanárai protestáns tanintézetben nyerhessék tudományos kiképeztetésöket. De tán igen is hosszason foglalkoztam a tanügygyei, ki nem vagyok tanügyi előadó, mentsen ki meleg érdeklődésem és azon hitem, mely a protestáns egyházat iskoláival elválhatlan kapcsolatban levőnek vallja. Rátérek már a lefolyt időköz eseményeire. A múlt évben végezte be pályáját a magyarországi protestáns egyházkerületek nagy jóltevője br. Baldácsy Antal; megérdemli tőlünk a hála és méltánylat koszorúját koporsójára; mert mint a tárgysorozat rendjén előjövő alapitványi bizottság jelentéséből ki fog derülni, nagyszerű hagyománya négyöt évi czélszerü rendezés után, jelentékeny mérvben fogja segíteni szegényebb egyházközségeinket és elhagyott állapotban lévő papi özvegyeinket, árváinkat. Ha elgondoljuk, hogy ez alapítványt oly férfi tette, a ki nem volt hitünk sorsossa, és alapítványában a magyarországi összes protestáns egyházkerületeket összefoglalta és ez által úgy szólva ujjmutatást adott a magyarországi protestánsok összetartására, lehetetlen megindult szívvel áldottnak nem mondani emlékezetét! A múlt év nyara és a jelen tavasza végzetes volt a királyhágón túl több magyar városra, a csapás egész súlyával nehezedett e városokban létező reformált egyházközségekre. Az illető egyházkerületek részéről a bizalom és testvériesség hangján lettünk felhiva segélygyűjtésre ; és meleg köszönetemet kell nyilvánítanom mindazoknak, a kik a gyűjtésben fáradoztak, hogy a segélyért kiáltó szózat nem hangzott el a pusztában, hanem adtunk, a mi szegénységünktől kitelhetett. Itt ki kell emelnem mindenek felett középtanodáink növendékeit, a kik megtakarított filléreiket készségesen nyújtották az ínségesek fölsegélésére. Az én közvetítésemmel juttattak segélyt a miskolczi egyházközségnek : a n.-enyedi, gy.-fehérvári, v.-hunyad-zarándi, kolozs-kalotai, sepsii egyházmegyék, a kezdi-vásárhelyi egyh.-község, a kolozsvári és s.-szentgyörgyi Mikó-tanoda ifjúsága. A szegedi egyházközségnek a n.-enyedi, erdővidéki egyházmegyék, a fogarasi, szászvárosi, ördöngösfüzesi egyházközségek, a kolozsvári, n.-enyedi, m.-vásárhelyi, sz.-udvarhelyi középtanodák ifjúsága; az adományok összege részletesen is ki van mutatva benyújtott számadásomban. Remélem, hogy, e felsorolásból hiányzó egyh.-megyék és püspöki vizsg. alatti egyházközségek, kiknek mindenikéhez megment a felhívás, szintúgy teljesítették felebaráti kötelességöket és vagy közvetlenül be- 2 7

18 8 küldték az illető helyre adományaikat, vagy ezután be fogják küldeni, de ily nemes és szent ügyben hátra nem maradnak. De nem csak adtunk, hanem vettünk is: a dunán-ttíli, tiszán-inneni és tiszán-túli egyházkerületek, mint rendesen, úgy ez időközben is iskoláink és a missió számára segélylyel járulni szíveskedtek, A közelebbről Debreczenben tartott konvent alkalmával illőnek tartottam egyházkerületünk nevében egyházunk e jelenleg közös testületét egyházkerületünk kebelébe Kolozsvárra hivni meg. A konvent a meghívást kegyeskedett elfogadni és igy kilátásba van helyezve, hogy a jövő év tavaszán összehívandó konvent epochalis határozatait egyházkerületünk kebelében hozandja, E meghívásom remélem nem szorult indokolásra és a főt. közgyűlés sietni fog magáévá tenni; egyszersmind a m. ig. tanácsot, mint képviselőjét megbízni, illetőleg felhatalmazni, hogy a kedves vendégeket testvéries melegséggel és magyar vendég-szeretettel fogadhassa. A közgyűlés asztalára kitett kimutatás a népingásra nézt nem oly kedvezőtlen mint volt a múlt évekből való, ugyanis, 2359 halálesettel szemben a szülöttek száma 2843 és igy a halottakét 484-el múlja felül. S hogy e szám oly csekély, annak oka, hogy az egyházmegyék legalább felerészében a halottak száma múlja felül tetemesen a szülöttekét. Hisz, országszerte pusztít a gyermekek öldöklő angyala, mely ellen biztos gyógyszert mind eddig nem talált a különben előre haladt orvosi tudomány. Az építkezések és adományozások rovata azt mutatja, hogy lassan bár, de folytonosan haladunk és az egyház iránti buzgalom nem halt ki a hívekből. Múlt évi jelentésemben felhatalmazást kértem volt a közös énekes könyv szerkesztése folytán szükségeltetendő költségek fedezésére, azonban e kérésem a jelentésemben foglalt indítványok előterjesztésére kinevezett igen tisztelt bizottság becses figyelmét alkalmasint kikerülte, mert a fötiszteletű közgyűlés erre vonatkozólag határozatot nem hozott. Igy hát kényszerülve vagyok ismételni kérésemet, annyival inkább, mivel ily kiadások már is fordultak elé és valószínűleg fokozottabb mérvben fognak eléfordulni; de ezek a kiadások csak befektetések, melyek az énekes könyv árából bizonyosan meg fognak fordulni. És itt már enmagamról, hivatalos saját működésemről kellene szólanom, de engedje meg a fötiszteletű közgyűlés, hogy hallgassak, működésem nyilvános; ítéljen az, aki hivatva van ítélni, értem a főtiszteletü közgyűlés; részemről csak hálát kell adnom, a kegyelem atyjának, hogy hajlott koromban roncsolt egészségemet annyira megtartani kegyeskedett, hogy hivatalom évenként fokozódó terhei elhordozását megkíséreljem,

19 Yégül örömmel jegyzem meg, hogy ez évi jelentésem nem végződik neerologban; a különben megszakadás nélkül működő halál megkímélte ezúttal t. esperes és jegyző társaim diszes karát s nekem nincs egyéb teendőm azon óhajtásom nyilvánításánál, hogy ha részembe jút még más alkalommal is tisztelni a főtiszteletű közgyűlést, jelentésemet szintily megjegyzéssel zárhassam be ; mindnyájunknak lelki testi erőt, egészséget kívánva és a minden jók adójának áldásáért esedezve egyházkerületi közgyűlésünk tagjaira, egész anyaszentegyházunkra s szeretett hazánkra! Közgyűlésünk főt. püspök afiának egyházi életünk ez évi nevezetesebb eseményeit kiváló és élénk színekkel feltüntető jelentését köztetszéssel fogadja, s fáradhatatlan, buzgó működéséért.elismerést s köszönetet szavaz. ; A jövő évben tartandó konventnek Kolozsvárra lett meghívását helyeslő tudomásul veszi és felhatalmazza az áll. ig. tanácsot a konvent tagjai fogadása végett a szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá püspök afiát, hogy az énekes könyv kinyomatása költségeit a rendelkezése alatt álló pénzekből fedezze. 6. Előterjesztetik az állandó ig. tanács múlt évi működését tárgy azó következő jelentése: Egyházkerületünk legfőbb kormányzatával megbízott igazgató-tanácsunk, a múlt évben tartott egyházkerületi közgyűlés bezártától ezen jelentése benyújtásáig tett főbb intézkedéseiről a következőbenszámol be:. A 6 hónapot meghaladó idő alatt beadatott ig. tanácsunkhoz 2202 ügydarab, melyek 4 kivételével elláttattak; az ellátatlan ügydarabok nagy részben csak a legközelebbi napokban adattak b*e. ' Az ügydarabok számának évről évre folytonos emelkedésével, ig. tanácsunk teendője is aránylagosan növekedvén, az ügydaraboknak jkönyvébe igtatására, mutatókönyvbe vezettetésére, a leiratok és mellékletei lemásolására, azok kiadványozására stb. két irnok munkaereje elégtelennek bizonyult. Mivel az egyházkerületi közpénztár jövedelme a fennálló két irnoki állomás mellett, egy díjnoki állomás rendszeresítésére ez idő szerint nem elégséges: ig. tanácsunk elhatározta az évi 600 frt fizetéssel rendszeresített egyik irnoki állomásnak 880 év kezdetével leendő megszüntetését és ezen állomáson alkalmazásban lévő irnok helyett, két dijnok felvételét. Kéri ig. tanácsunk ezen határozatának helybenhagyó tudomásul vételét. 2*

20 ' 2. Jóllehet egyházkerületünk közigazgatása úgy gyorsaság, mint a szükséges erély tekintetében, általában v-éve sok kívánni valót hagy fenn, egyes tanodáink és egyházmegyéink elöljárói által tanúsított buzgó tevékenységét örömmel emliti fel ig. tanácsunk. Sajnosán tapasztalta ig. tanácsunk azt, hogy számos egyházközségünk egyházi és iskolai vagyonának különösen tőkepénzének kezelése és elhelyezése, az egyházközség jövője biztosításának és fej lődósének nem megfelelő. A múlt évben tartott "egyházkerületi főt. közgyűlés 63. jkönyvi szám alatt kimondta ugyan az irányelvet, hogy miképen helyezendők el egyházközségeink tőkepénzei, de ig. tanácsunk szükségesnek látja, hogy addig is, mig ezen elvi határozatnak gyakorlati alkalmazásba vétele szabályoztatnék,. a főt. egyházkerületi közgyűlés általánosan kötelezőleg mondja ki a volt egyházi főtanácsnak 805 évi 54 szám 27 pontja alatt kelt határozatának oly értelmezését, hogy egyházközségeink egyházi, iskolai, magtári stb. tőkéi csak azon esetben kölcsönözhetők ki 00 frton alóli részletekben két készfizető kezes jótállása mellett zálogjogi biztosíték nélkül, ha az illető alap kikölcsönözhető tőkéje nem teszen 00 frt összeget; azon esetben pedig, ha a kölcsön kiadható összeg 00 frtot teszen vagy azt meghaladja, kötelesek az egyházközségek 00 frt vagy azt meghaladó részletekben, kétszeres értékkel bíró fekvőkre első helyen nyújtandó zálogjogi biztositék mellett helyezni el. A 00 frtot meg nem haladó kölcsönök elhelyezése alkalmával pedig csak oly birtokosok kezessége fogadható el, kik az egyházközséggel szemben 00 frtnál kevesebb összegig állanak kötelezettségben, származott legyen bár ezen kötelezettség egy vagy több kölcsön ügyletből, akár adósság felvételből, akár kezességek elvállalásából. Ezen határozat 88 évi javuár l-ig végrehajtandó. 3. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés 63 jkönyvi szám 3-ik pontja alatt kelt határozatával útasitotta ig. tanácsunkat a fegyelmi esetekről és fegyelmi eljárásról törvényjavaslat kidolgozására, és az egyházmegyék közgyűléseinek és a tanodák elöljáróságainak meghallgatásával ezen egyházkerületi közgyűlésre jelentéstételre. Tekintve azt, hogy a fegyelmi eljárás szabályzatát az egyetemes konvent czéljául tűzte ki és munkálatát meg is kezdette : ig. tanácsunk czélszerünek vélte az egyetemes cónvent javaslatának bevárását és kéri a főt. egyházkerületi közgyűlést, méltóztassék az ig. tanácsunknak adott utasítást ez értelemben módosítani. 4. A főt. egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása fenntartásával ig. tanácsunk a következő intézkedéseket tette: a) Egyházkerületünk épületével keletről szomszédos házastelek ejadóvá tétetvén, ig. tanácsunk tekintve azon telken lévő faépítmények

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL,

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT KOLOZSVÁRIT, 1 8 8 1 1, JÚNIUS 17 20 NAPJAIN SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 8 8, JÚNIUS 70 NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK rr JEGYZÖKÖNYVE SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ GERŐ, ÉS BODOR ANTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. TITKÁR. KOLOZSYÁRTT.., NYOMATOTT

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT,

Kolozsvárit, 1894 márczius 29. ápril 1-ső napjain TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvárit, 894 márczius 29. ápril -ső napjain TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. jegyző. KOLOZSVARTT, KYOMAIOTI A.KÖZMŰVELŐDÉS" RÉSZVÉNVTÁRSASÁG

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSVÁRIT, 888, SZEPTEMBER 29-OKTÓBER 2. NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: jszász GERŐ, ÉS BODOR ^.NTAL, EGYHÁZK. KÖZJEGYZŐ. IGAZG.-TANÁCSI

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT,

A, 1LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET TARTOTT JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, \ A, LYI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET Kolozsvártt, S O. november 6-ik TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTE SZÁSZ GERŐ, egyházk. közjegyző. KOLOZSVARTT, HYOMATOTT A KÖZMÜVELŐBÉS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Március 15-i ünnepi programok

Március 15-i ünnepi programok Március 15-i ünnepi programok 2012. 3. 14. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Erdély számos magyarlakta településén emlékezik ünnepségsorozattal az 1848-as szabadságharc

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/2015 2015. október 1. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. október 1. 18h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról.

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. A. lefolyt iskolai év kezdetét vette 1878 September 1-ső napján. September 5-ikéig a beiratások, felvételi-, pót- és javitó-vizsgálatok történtek

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDAÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés. V-ii éyfolyai. 1890. jannár 15. 2. szái. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vonatkozó közlemények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben