SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOLUTIONS Elementary Angol nyelv"

Átírás

1 SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Létezés kifejezése: a be jelen idejű alakjai állító, tagadó és kérdő mondatokban Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások, birtokos jelzők, mutató névmások Mennyiségi viszonyok: számok 1-20-ig Idegen nyelvi Egyszerű bemutatkozási formák elsajátítása, egyszerű kérdések feltétele és megválaszolása Fejlesztési területek (kompetenciák) Idegennyelvi kommunikáció Szociális Introduction unit (Section C and D) Magunk és mások bemutatása, külső jellemzése Idő kifejezése A hét napjainak, az év hónapjainak és az évszakok neveinek megtanulása Birtoklás kifejezése: A have got használata Idő kifejezése: Idő megkérdezése és kifejezése Kérdésszerkesztés Minőségi viszonyok: melléknevek Egyszerű párbeszéd előadása, Egyszerű mondatok alkotása megadott sémák alapján Pármunka Rövid, másokat bemutató szöveg írása

2 UNIT 1- My network (Section A and B) Családtagok megnevezése Családtagok és barátok életének bemutatása Szokások kifejezése: igék A kapcsolati viszonyok kifejezése: A birtokos s használata Az egyszerű jelen idő használata állító mindatok Mennyiségi viszonyok: A többes szám kifejezése A családtagok nemek szerinti osztályozása, a kapcsolati viszonyok kifejezése Információ kiszűrése hallott és olvasott szöveg alapján Önálló mondatalkotás Szociális, Énkép, önismeret

3 UNIT 1- My network (Section C and D) Kulturális ismeretszerzés: A királyi család bemutatása Két hasonló korú személy életének ellentétbe állítása Szokások kifejezése: igék Az egyszerű jelen idő használata tagadó mondatok, az állítás és a tagadás fogalomkörének szembe állítása Tájékoztató szöveg olvasása szövegértés Hallott szöveg értése, információ kiszűrése Szókincsbővítés Európai azonosságtudategyetemes kultúra, Interkulturális ismeretek UNIT 1- My network (Section E and F) Családi napirend, kifejezések (pl.: makes breakfast, goes to work, looks after the children, cooks dinner etc. ) Idegenek bemutatása -funkcionális kifejezések használata (pl.: This is, Nice to meet you.) Információkérés és adás képessége, kommunikáció fenntartása és udvarias lezárása Az egyszerű jelen idő használata a napi rutin bemutatásához, az egyeztetés szabály Szövegértés ellenőrzése feleletválasztós teszt segítségével, Szókapcsolatok szerepe, megkülönböztetése a különálló szavaktól, Önálló párbeszéd készítése, pármunka Memóriafejlesztés Az elvonatkoztatás és az asszociáció képességének fejlesztése A kapcsolatfelvétel, mint fontos szociális képesség kialakítása, Együttműködés kialakítása hatékony tanulási módszerek elsajátítása UNIT 1- My network (Section G) Get ready for your EXAM (1, 2) UNIT 2- Free Time (Section A) Baráti levél írása Próbavizsga Szabadidős tevékenységek Sportok és hobbik felé való érzelmi viszonyulás kifejezése (like, hate, don t like etc.) A levélírás formai és tartalmi követelményeinek elemzése, gyakorlati alkalmazása Lexikális tudás rendszerezése Adatgyűjtés Közvélemény-kutatás készítése Szociális Digitális Énkép és Önismeret Csoportmunka

4 UNIT2 Free Time (Section B and C) Érdeklődés mások szabadideje felől Sportolás egy angolszász országban Az egyszerű jelen idő használata eldöntendő és kérdőszavas kérdésekben, a segédige tudatos használatára való törekvés Nyitott kérdések tudatos használata Szövegolvasás alkalmazása, mint az információszerzés elsődleges eszköze, Statisztikai adatok értelmezése, Összehasonlító elemzés készítése Ismeret és szókincsbővítés Szociális Interkulturális ismeretek UNIT2 Free Time (Section D and E) Napirend a hétvégén Egy konkrét sportág bemutatása Szókincsbővítés A gyakoriság kifejezése: egyszerű jelen időben a rendszeres cselekvések elmondására, a határozószók szerepe Személyes információk közlése Kulturális háttér-információk befogadása - szövegértés, Az interjú felépítésének és kérdezési stratégiának megismerése, Hiányos dalszöveg hallás utáni kiegészítése Szociális Népismeret Információgyűjtés UNIT2 Free Time (Section F and G) Vélemény -Tetszés és nemtetszés kifejezése Hirdetés szövege megértés, írás A tárgyas személyes névmások használata A felszólító mód szerepének kiemelése Általános társalgás Véleményalkotás Figyelemfelkeltés, szervezési ismeretek, információközlés és egyéb eszközök elsajátítása Szociális Együttműködés másokkal Language review UNIT1-2 Szókincs és nyelvtani ismétlés Skills round-up UNIT1-2 Készségrendszerezés UNIT 3- School life (Sections A and B) Tantárgyak Létezés kifejezése Szövegösszetartó eszközök: A there is és there are szerkezet használata a dolgok meglétének vagy hiányának kifejezésére, kérdezés dolgok meglétével és helyével kapcsolatban. A helymeghatározást segítő elöljárószavak használata tárgyak egymáshoz való viszonyítása céljából A tantárgyak nevének elsajátítása, az órarend bemutatása Információszerzés hallott szöveg alapján Hatékony önálló tanulás: Önértékelés Képi információk megfelelő kezelése

5 UNIT 3- School life (Sections C and D) Iskolai élet Angliában Az angol iskolarendszer és a magyar oktatás összehasonlítása Kötelezettségek Modalitás: Szabályok, kötelezettségek vagy azok hiányának kifejezése a have to módbeli segédige használatával állító, kérdő és tagadó mondatokban. Hosszabb szöveg és táblázat értelmezése Következtetés levonása A kötelezettségek és az iskola, később munkahely közötti kapcsolat tudatosítása a tanulókban Európai azonosságtudategyetemes kultúra Adatgyűjtés és statisztikai táblázat elkészítése UNIT 3- School life (Sections E and F) Iskolai élet Ausztrália távoli tájain Tájékozódás egy ismeretlen épületben UNIT 3- School life (Section G) Get ready for your EXAM (3,4) Próbavizsga UNIT 4- Time to party (Section A) Leírás és jellemzés: eltérő helyesírású szavak Szókincs: ruhafajták, színek, külső tulajdonságok, emberek külsejének leírása Szövegösszetartó eszközök: A melléknév+infinitív szerkezet (It s difficult to discuss problems) A have to újbóli alkalmazása a szokásostól eltérő kötelezettségek kifejezésére Az irányzék kifejezésére szolgáló határozószavak útbaigazításhoz Birtokviszonyok: A birtoklás kifejezése a have got kifejezésforma többféle alkalmazása Lényegértő olvasás Szinonim kifejezések keresése a szövegben. Feleletválasztós szövegértési gyakorlat megoldása Szókincsbővítés: az iskolában található helyek. Tájékozódás egy ismeretlen épületben és útbaigazítás Egy adott téma előnyeinek és hátrányainak ismertetése Szövegértő olvasás Önálló szövegalkotás megadott szempontok alapján Hallott szövegértés fejlesztése valamint szövegalkotás írásban és szóban A magyartól eltérő helyesírás tudatosítása Leírószöveg felismerése Szókincsbővítés Interkulturális ismeretek Háttérinformációk gyűjtése Önálló véleményalkotás Együttműködési Hatékony önálló tanulás Szociális

6 Szórakozási formák UNIT 4- Time to party (Section B and C) Mi van a képen? - képelemzés speciális kifejezésekkel Zenei fesztiválok Speciális zenei szókincs UNIT 4- Time to party (Section D and E) Tudom, de hogyan? A partyszervező Szókincsfejlesztés: hangszerek UNIT 4- Time to party (Section F and G) Időpont egyeztetés szóban A let s, what about és egyéb formulák használata javaslattételkor. Meghívó önálló megfogalmazása szempontok alapján A folyamatos jelen idő felismerése és használata egy hétköznapi szituáción keresztül, A cselekvés folyamatosságának megkülönböztetése az ismétlődő vagy állapotszerű cselekvésektől Modalitás és jelenidejűség: A can segédige az általános képesség kifejezésére. A képesség módjának kifejezése határozószavak mondatba illesztésével. Képelemzés a folyamatos jelen idő használatával. A folyamatos jelen idő alkalmazása időpont egyeztetéseknél. Az időhatározós kifejezéseknél használt prepozíciók A brit fiatalság életformájához nélkülözhetetlen zenei fesztiválok, koncertek és a zene hiteles bemutatása. Háttérinformációk a brit zenei fesztiválról és Rod Stewartról. Írott szövegértés fejlesztése ellenőrző kérdésekkel dalszövegen keresztül Szövegértő olvasás ellenőrzése ellenőrző kérdésekkel. Hallás utáni szövegértés ellenőrzése képességre vonatkozó szókapcsolatok felismerésén keresztül. Lényegértő és részértő szövegolvasás Párbeszédminta alkalmazása egyéb helyzetekben. Hallott szövegértés fejlesztése az idő egyeztetéséhez használt szókapcsolatok felhasználásával. szövegezése hétköznapi nyelven Hibajavítási technika önellenőrzés írásban Szociális Európai azonosságtudategyetemes kultúra Képelemzés a térbeli tájékozódáshoz Szociális Tájékozódó kérdések feltevése Problémamegoldás Szociális Együttműködési Hatékony önálló tanulás: önellenőrzés

7 Language review UNIT 3-4 Szókincs és nyelvtani ismétlés Skills round-up UNIT 1-4 Készségrendszerezés UNIT 5- Wild! (Sections A and B) Szókincsfejlesztés: földrajzi felszíni formák, kontinensek Melléknevek használata összehasonlításnál Minőségi viszonyok: A melléknevek középfokának használata Az új szókincs elsajátítása, felismerése hallás utáni szövegértést ellenőrző feladattal Kérdés-felelet a kvíz kérdések felhasználásával. A melléknévfokozás er ragjának helyes kiejtése Következtetés levonása Szubjektív véleményalkotás összehasonlítással Hatékony önálló tanulás: Önértékelés fejlesztése Összehasonlító elemzés táblázat adatainak felhasználásával UNIT 5- Wild! (Sections C and D) Nemzeti Parkok Szókincsfejlesztés: képelemzésnél a térbeli tájoláshoz szükséges szókapcsolatok elsajátítása, használata; szabadtéri tevékenységek szókincsbővítése az ing alak használatával Melléknevek használat összehasonlításnál UNIT 5- Wild! (Sections E and F) Szókincsfejlesztés: vadon élő állatok nevei, kategorizálása lakhelyük szerint. Telefonáláskor használatos beszédfordulatok rögzítése Tájékozódás telefon Minőségi viszonyok: A felsőfokú melléknévi alakok felismerése olvasott szövegben A would like ( d like) szerkezet használata udvarias kérések, főként tájékozódások kifejezéséhez Képelemzés korábban tanult szókincs (földrajzi formák) alkalmazásával. Olvasott szöveg általános és részletes értése Hallott szöveg általános és részletes szövegértése, önálló beszéd alkalmazása a tanult szókincs alkalmazásával. Elvonatkoztató képelemzés Következtetés jelentésre szövegkörnyezetből. Olvasott szöveg értésének ellenőrzése megadott szempontok alapján Hallott szöveg értése: kulcsinformációk meghallása, kérdésformák szerkezetének meghallása. Önálló párbeszéd szerkesztése Interkulturális ismeretek Európai azonosságtudategyetemes kultúra Általános műveltség fejlesztése Hatékony önálló tanulás: szótárhasználat Szociális Együttműködési

8 UNIT 5- Wild! (Section G) Képeslap Szállásfajták képtársítással Get ready for your EXAM(5, 6) Próbavizsga Szövegösszetartó eszközök: Helymeghatározó szókapcsolatok elöljárószavakkal Képeslapokban használt jellegzetes mondatsémák Rövid képeslap megszövegezése Hallott szöveg értése: helybeszélők- kulcsszavak- tevékenységek vonatkozásában. Helymeghatározás beszédben pármunkával Vázlatkészítés, a tartalom sorrendjének átgondolása Szociális Együttműködési Hatékony önálló tanulás: Önellenőrzés

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 A SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv alapján (a tankönyv és munkafüzet párhuzamos használatával) Az írásbeli vizsga

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Gimnáziumi osztály 2.idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Gimnáziumi osztály 2.idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Gimnáziumi osztály 2.idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2 szintig Törvényi hivatkozások: 51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet: 3.2.03.1 II. idegen nyelv 4.2.03.1.1 II. idegen nyelv

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

IV. SKÁID SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS

IV. SKÁID SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS IV. SKÁID SZÉKHELYINTÉZMÉNY HELYI TANTERV MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 2009 Helyi tanterv 1-8. évfolyam Óraterv a 2009/2010-es tanévtől Tantárgyak és kötelező órák 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv 7. évfolyamtól 12. évfolyamig, B1/B2 szintig Tankönyv: Schritte international 1-6 (Hueber Verlag) AusBlick 1 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás:

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM TARTALOM ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 2 ANGOL NYELV 8 BEVEZETÉS A TÁRSADALOMISMERETBE 55 BIOLÓGIA 60 ÉNEK-ZENE 105 ETIKA 114 FIZIKA 118 FÖLDRAJZ 149 INFORMATIKA 164 KÉMIA 184 KÖRNYEZETTAN 203 MAGYAR NVELV

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra 1 Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

FRANCIA MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

FRANCIA MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV A francia nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Angol nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.2., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.1., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.2

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Francia nyelv / 2. idegen nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Francia nyelv / 2. idegen nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Francia nyelv / 2. idegen nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. alapján 9-12. évfolyam 2 A francia nyelv

Részletesebben

4. évfolyam minimumszint. 8. évfolyam minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv

4. évfolyam minimumszint. 8. évfolyam minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv SPANYOL NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület,

Részletesebben