TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15"

Átírás

1 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 A SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv alapján (a tankönyv és munkafüzet párhuzamos használatával) Az írásbeli vizsga a SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv anyaga alapján kerül összeállításra, időtartama 90 perc.

2 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 1 All about you Személyiség, jellemvonások, szabadidő, a tizenévesek élete, a témához kapcsolódó jelentésű melléknevek UNIT 1 All about you (D E F) Tulajdonságok, személyleírás, a zenehallgatás és személyiség kapcsolata, véleménynyilvánítás, tetszésnyilvánítás UNIT 1 All about you (G) Személyi adatok, személyek jellemzése belső tulajdonságaik és érdeklődési körük alapján Get ready for your exam 1 UNIT 2 Winning and losing (A B C) Sportágak, sportolás, szokatlan sportok UNIT 2 Winning and losing (D E F) Sport, a múltban történt események leírása, interjú Az egyszerű és folyamatos jelen (present simple / continuous) használata, a mondat szórendje, mondatalkotás, kérdésfeltevés. Ige + főnévi igenév, az ige -ing alakja, ige + -ing, like, love, dislike, hate, prefer, want, refuse, pretend stb. Személyleírás, vélemény- és tetszésnyilvánítás kifejezése. Emberi tulajdonságok leírása, különféle igék és a szavak jelentését módosító határozószók használata. Véleményalkotás, javaslattevés, szófajok és egyéb nyelvi elemek használata. Az egyszerű múlt (past simple) gyakorlása (állítás, kérdés, tagadás, szabályos és rendhagyó igék), általános, szokásos cselekvések, események leírása (present simple). Az egyszerű és folyamatos múlt (past simple / continuous) használata (állítás, kérdés, tagadás), rendhagyó igék múltideje mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, információcsere, Olvasott és hallott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás szóban és írásban, társalgási gyakorlatok, csoport- és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás írásban, vázlatkészítés, fogalmazás írása. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. mondatok kiegészítése, mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, információcsere, Hallott és olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott minták, képek és olvasott szöveg segítségével, párbeszédalkotás, csoport- és Környezeti kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven, Énkép, önismeret Interkulturális ismeretek Etika: társas kapcsolatok Környezeti, szociális és kulturális kompetencia, társalgási és együttműködési készség fejlesztése Kezdeményezőkészség Ének zenei stílusok Interperszonális kompetencia elsajátítása. Környezeti és kulturális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven Logika Életvezetési kompetencia Testnevelés és sport sportágak jellemzői Háttérinformáció gyűjtése Önálló véleményalkotás i kompetencia Etika tolerancia, a fogyatékkal élők teljesítményének elismerése

3 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 2 Winning and losing (Section G) Múltbeli események elbeszélése, sporteszközök, az írott informális nyelv jellemzői Language review 1 2 Skills round-up 1 2 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 3 House and home A városi és vidéki élet összehasonlítása, útbaigazításhoz, irányadáshoz használt kifejezések, az angol vidék jellegzetessége: a rókavadászat érvek, ellenérvek, egyetértés, egyet nem értés UNIT 3 House and home (D E F) Életmód a virtuális farm-játék összehasonlítása a való világgal, a gazdálkodás szókincse, melléknevek helyek, emberek, képek, események leírására UNIT 3 House and home (G) Nyaralás blogbejegyzések olvasása és írása Get ready for your exam 2 UNIT 4 Lights, camera, action! Mozi, filmek, színészek, díjak Egyszerű múlt a múlt eseményeinek leírására Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Határozatlan névmások (some, any, much, many, a lot of, a little, a few), a főnevek megszámlálhatósága, mennyiségi viszonyok A határozatlan és határozott névelő használata illetve elhagyása (a/an, the, Ø) Minőségi viszonyok: túlzó melléknevek Felkiáltások (How exciting!, What a view!). Összehasonlítás, véleményalkotás, lexikai és egyéb nyelvi elemek használata. Minőségi viszonyok: a melléknév közép- és felsőfoka, összehasonlító mondatok. Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott szempontok alapján, fogalmazási gyakorlat: baráti köszönőlevél írása hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, útbaigazítás gyakorlása térkép segítségével, pármunka, hirdetés készítése a lakóhelyről, véleménycsere párés csoportmunka Nyelvtani feladatok megoldása, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott téma alapján, dal feldolgozása a szöveg értelmezése, képleírás következtetések levonása Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), fogalmazási gyakorlat: személyes internetes bejegyzés írása adott szempontok alapján. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. mondatalkotás és beszélgetés adott nyelvi elemekkel, társalgás olvasott szöveg és képek alapján. Környezeti és kulturális kompetencia Hatékony önálló tanulás: Önértékelés Képi információk megfelelő kezelése Környezeti kompetencia, informatív kommunikáció, nyelvi és matematikai kompetencia. Technika, életvitel és gyakorlat: környezet-tudatosság Környezeti kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása Önértékelés Földrajz turisztikai jellemzők Interkulturális ismeretek Esztétikai tudatosság Érzelmi intelligencia Vizuális kultúra

4 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 4 Lights, camera, action! (D E F) Összehasonlítás, mozijegy vásárlása, mozival, filmekkel kapcsolatos kifejezések használata. UNIT 4 Lights, camera, action! (G) Filmkritika olvasása és írása cselekmény leírása és értékelése, szereplők jellemzése Language review 3 4 Skills round-up 1 4 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 5 Shopping Vásárlás, boltok, ajándékozás, vásárláskor használt kifejezések. Összehasonlító mondatok használata a megfelelő kötő- és módosító elemekkel (/not/ as as, too, enough), Ellentét kifejezése a megfelelő kötőelemek használatával (however, although) Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A present perfect használata (állítás, kérdés, tagadás), how long, since, for, been / gone mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, tematikus szövegkiegészítés és társalgás, szerepjáték, Olvasott szöveg értése, filmkritika írása adott szempontok és/vagy vázlat alapján, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok. Nyelvi, környezeti, kulturális és szociális kompetencia Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása Problémamegoldás. Önértékelés Környezeti kompetencia, informatív kommunikáció, nyelvi és matematikai kompetencia. Technika, életvitel és gyakorlat tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. UNIT 5 Shopping (D E) Ajándékvásárlás, online vásárlás Egyetértés, egyet nem értés vélemény kifejezése UNIT 5 Shopping (F G) Vásárlás utáni panasztevés, hivatalos levél írása, a hivatalos stílusú levélben használt kifejezések. A present perfect és az egyszerű múlt használatának összehasonlítása és Szövegösszekötő elemek, stílusjegyek, helyesírás Hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott témáról, véleménycsere pármunka Hallott szöveg értése, párbeszéd alkotása és eljátszása, Fogalmazási gyakorlat: hivatalos stílusú levél írása minta alapján, önálló munka. Nyelvtani kompetencia, környezeti és kulturális kompetencia. Kritikai gondolkozás Környezeti kompetencia, matematikai kompetencia, Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása.

5 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont Get ready for your exam 3 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás UNIT 6 How techie are you? (A B C) Naponta használt műszaki eszközök elnevezései, a használatukhoz kapcsolódó igék, a közösségi médiák jellemzői A will és going to használatának különbsége és használata jóslatok, ajánlatok, szándékok, ígéretek és döntések kifejezésére, I think + will lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és Hallott szöveg értése, kiejtési és intonációs gyakorlat, olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Technikai ismeretek Informatika: kapcsolattartás számítógépen keresztül, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai UNIT 6 How techie are you? (D E) Valóságos feltétel kifejezése, találmányok a közlekedésben, UNIT 6 How techie are you? (F G) Meghívás, és annak elfogadása, elutasítása; üzenet írása, háztartási eszközök és azok működése Language review 5 6 Skills round-up 1 6 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 7 Around the world (A B C) Testbeszéd, üdvözlési formák, gesztusok, udvariasság kifejezése és az ehhez használható lexikai elemek; viselkedési normák; ünnepek, ajándékozási szokások karácsonykor A feltételes mondat alaptípusa (zero conditional), modalitás (may, might, could), szövegösszetartó eszkozök: határozószavak Modalitás: a can használata udvarias kérés kifejezésére Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Modalitás: kötelezettség, szükségesség, tiltás kifejezése (must, mustn t, needn t) Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott szöveg alapján, vélemény kifejezése Hallott szöveg értése, szerepjáték, csoport- és Fogalmazási gyakorlat: üzenet írása minta alapján, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, társalgási gyakorlat adott témára, Környezeti és kulturális kompetencia Technikai ismeretek Problémamegoldás Környezeti és szociális kompetencia Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Környezeti, szociális és kulturális kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Etika társas kapcsolatok

6 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 7 Around the world (D E) Hagyományok és babonák a világban; Bolondok napja UNIT 7 Around the world (F G) Tanácsadás, javaslattevés; Írásbeli meghívás, meghívó küldése és elfogadása illetve elutasítása Get ready for your exam 4 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 8 What if? Természeti katasztrófák, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés UNIT 8 What if? (D E) Kívánság és feltétel kifejezése; a világ egyik nagy vulkánja (olvasási feladat) UNIT 8 What if? (F G) Jótékonysági szervezetek, események, választás kifejezése, érvelés; esszéírás A feltételes mondat első típusa (first conditional): valóságos feltétel; az if kötőszó és a feltételes mellékmondat használata. Modalitás: tanács, javaslat, vélemény kifejezése (should, ought to) Véleménynyilvánítás, tetszés kifejezése különböző nyelvi eszközökkel (I d rather, I d prefer to, I d like) A feltételes mondat második típusa (second conditional): lehetséges feltétel. I wish; a was/were alak használata a feltételes mellékmondatban. Szövegösszetartó eszközök, logikai viszonyok (igei alakok -ing, to infinitive) Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján, csoport- és Dal feldolgozása szöveg kiegészítése, a szöveg értelmezése mondatalkotás és rövid párbeszédek adott lexikai elemekkel. Fogalmazási gyakorlat: rövid üzenet meghívás céljából Olvasott és hallott szöveg értése (részletekre figyelő), lexikai és mondatalkotás adott nyelvtani elemekkel, intonációs és kiejtési gyakorlatok, csoport- és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján. mondatalkotás és rövid párbeszédek adott lexikai elemekkel, Fogalmazási gyakorlat: rövid esszé írása, önálló munka. Környezeti és kulturális kompetencia Interkulturális ismeretek Interperszonális kompetencia Társadalmi és állampolgári ismeretek - hagyományok Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Nyelvi/nyelvtani és környezeti kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Földrajz globális problémák Biológia-egészségtan védett természeti érték, egészséges életmód Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Földrajz a Föld mozgása Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás

7 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont Language review 7 8 Skills round-up 1 8 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 9 Crime scene Bűnözés, bűnözők; Robin Hood legendája UNIT 9 Crime scene (D E) Internetes bűnözés, véleményalkotás UNIT 9 Crime scene (F G) Utcai rablás bejelentése a rendőrségen; ben elmesélt történet olvasása és írása Get ready for your exam 5 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 10 The written word (A B C) Könyvek, kiadványok, könyvtárak, nyomtatás; Shakespeare UNIT 10 The written word (D E) Elektronikus könyvek; vámpíros történetek Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Az előidejűség fogalma, a past perfect használata (állítás, kérdés, tagadás). Függő beszéd (reported speech), időegyeztetés, past perfect. Narratív igeidők (past continuous, past simple, past perfect) Szóképzés A szenvedő szerkezet (passive) használata jelen és múlt időben A szenvedő szerkezet használata jövő időben és present perfect alakban hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel és az olvasott téma alapján, lexikai gyakorlatok. Lexikai gyakorlatok, pármunka, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján, intonációs és kiejtési gyakorlatok. szerepjáték adott szituációban, pármunka, történet kitalálása és elmondása képek segítségével, történet írása kérdések alapján. lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és lexikai, mondatalkotási és kiejtési gyakorlatok, Mondatalkotás és -kiegészítés, olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), kérdés válasz gyakorlatok, dal feldolgozása a szöveg értelmezése, pármunka Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás.. Nyelvi/nyelvtani és környezeti kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Etika erkölcsi normák Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Kritikai gondolkodás Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Biológia-egészségtan élőhely, változatos élővilág Nyelvi/nyelvtani, környezeti és matematikai kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Irodalom világirodalom Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Technikai ismeretek

8 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 10 The written word (F G) Találkozó megbeszélése javaslat és annak elfogadás, elutasítása; baráti levél írása tetszés, nemtetszés kifejezése, meghívás, tanácsadás, együttérzés kifejezése Language review 9 10 Skills round-up 1 10 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag Év végi ismétlés, gyakorlás, értékelés Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A tanult nyelvi elemek használatának gyakorlása, tesztelés, értékelés. Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), lexikai és kiejtési gyakorlatok, szerepjáték, Fogalmazási gyakorlat: informális stílusú levél írása, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és csoport- és pármunka, önálló munka. Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Etika társas kapcsolatok Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás.. Önbecsülés, önbizalom, önismeret Hatékony, önálló tanulás: önértékelés.

9 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 1 Caught on camera Öltözködés, divat; Térfigyelő kamerák, bűnmegelőzés; Önálló vélemény kifejtése UNIT 1 Caught on camera (D E F) Személyleírás, képleírás; Színvakság (olvasott szöveg) a fogyatékkal élők problémái; Önálló beszéd strukturálása - időnyerés Jelenidejűség: az egyszerű és folyamatos jelen (present simple / continuous) használatának összehasonlítása és gyakorlása, statikus és cselekvést jelentő igék Igei kifejezések, ige + főnévi igenév, az ige -ing alakja, ige + -ing, enjoy, can t help, avoid, manage, expect stb.; jelentésváltoztató igék (love, strat, forget, go on, remember, stop, try) Szóképzés melléknévi ellentétpárok mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok, véleményalkotás, Olvasott és hallott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás szóban és írásban, társalgási gyakorlatok, csoport- és Környezeti és szociális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven Énkép, önismeret Interkulturális ismeretek Etika: társas kapcsolatok Környezeti és kulturális kompetencia, társalgási és együttműködési készség fejlesztése. elsajátítása Etika: fogyatékkal élők UNIT 1 Caught on camera (Section G) Cserediákok levelezése, bemutatkozás írásban Érdeklődés személyes adatokkal, egymás környezetével, kedvenc tevékenységével kapcsolatban, fogalmazás Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), vázlatkészítés, közvetlen stílusú levél írása. Interperszonális kompetencia elsajátítása. Get Ready for your Exam 1 UNIT 2 Looking back Érzések, érzelmek, (vissza)emlékezés, múltbeli események elmesélése; Jeles napok (Poppy Day) UNIT 2 Looking back (D E F) Visszaemlékezés, múltbeli események elbeszélése; Amnézia az emlékezetkiesés tünetei; Történetmesélés a történet strukturálása, a hallgató visszajelzése, érdeklődés kifejezése Személyleírás, jellemzés, az ige -ing alakja, főnévi igenév, különféle nyelvi elemek használata. Múltidejűség: az egyszerű és folyamatos múlt (past simple / continuous) használatának összehasonlítása és gyakorlása Múltidejűség: a used to használata (állítás, kérdés, tagadás) gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatok kiegészítése, mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, kiejtési gyakorlatok, Hallott és olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott minták és az olvasott szöveg alapján, események elmondása, Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. Környezeti és kulturális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven elsajátítása Történelem: hagyományok Interperszonális kompetencia i kompetencia Biológia-egészségtan: az agy működése

10 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 2 Looking back (G) Múltbeli események összefoglalása, elmesélése írásban Language Review 1 2 Skills Round-up 1 2 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 3 A good job Munka, hivatás, külföldi állás; Oktatás, egyetemi élet az Egyesült Királyságban Egyetértés, egyet nem értés UNIT 3 A good job (D E F) Érdekes emberek foglalkozása, férfi és női munka, állásinterjú Foglalkozásnevek Párbeszéd fenntartása kérdezés, visszakérdezés UNIT 3 A good job (G) Álláspályázat olvasása és írása (hivatalos levél) Get Ready for your Exam 2 UNIT 4 Body and mind Az emberi test, testrészek, Tapasztalatok; Egészséges étkezés A narratív igeidők használata, logikai viszonyok kötőszók Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clause), szövegösszetartó eszközök vonatkozó névmások (who, whom, which, that, Ø). Az értelmező jelzői mellékmondat (non-defining relative clause), szóképzés, visszakérdezés (question tag) Rövid, lényegre törő és informatív fogalmazás, a hivatalos levél szerkezete és jellemzői Munka, tanulás, vizsga, lexikai és egyéb nyelvi elemek használata. Az egyszerű múlt (past simple) és a present perfect használatának összehasonlítása és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), a mondatok összefűzésének gyakorlása, fogalmazási gyakorlat: vázlatkészítés és történet írása. hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, véleménycsere, Mondatalkotási feladatok megoldása, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott téma alapján, szerepjáték, Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), fogalmazási gyakorlat: álláspályázat írása adott szempontok alapján. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. Olvasott és hallott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatalkotás és beszélgetés adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok, társalgás az olvasott szöveg alapján, Környezeti kompetencia, szóbeli kifejezési és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése. Hatékony önálló tanulás: önellenőrzés, önértékelés Környezeti és szociális kompetencia Európai azonosságtudat Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka Nyelvi/nyelvtani kompetencia logikus gondolkodás i kompetencia Tolerancia elsajátítása Állampolgári ismeretek elsajátítása Technika, életvitel és gyakorlat: álláspályázat Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. Életvezetési kompetencia Környezetei kompetencia Kritikai gondolkodás Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód

11 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 4 Body and mind (D E F) Elmefejlesztés; az emberi agy működése, különleges képességek Orvosi rendelőben - az orvosnál használható kifejezések, betegségek UNIT 4 Body and mind (G) Felhívás sportolásra, testedzésre, hirdetés A present perfect folyamatos szemlélete (present perfect conntinuous), azonos hangzású szavak,. A felhívás, hirdetés szövegezése, nyelvi jellemzői mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, társalgási gyakorlat, lexikai és kiejtési gyakorlatok, szerepjáték, Olvasott szöveg értése, hirdetés írása adott szempontok és/vagy vázlat alapján, önálló munka. Nyelvi, környezeti, kulturális és szociális kompetencia, informatív kommunikáció Problémamegoldás i készség Biológia-egészségtan: a betegségek ismérvei Interperszonális kompetencia elsajátítása Language Review 3 4 Skills Round-up 1 4 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 5 Tomorrow s world (A B C) Számítógép, internet, mobiltelefonos alkalmazások, beszélgetés a jövőről, egyetértés, egyet nem értés, időkapszula, szóképzés UNIT 5 Tomorrow s world (D E) Elképzelés a jövőről jóslatok a jövő egy adott pontjára, az élet 50 év múlva UNIT 5 Tomorrow s world (F G) Terv, szándék kifejezése, javaslatok és azokra reagálás baráti levél írása jövőbeli terveinkről és céljainkról Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Lehetőség, valószínűség kifejezése (will, won t, may, might, could, probably, I think stb.), feltételes mondatok használata (first conditional) A folyamatos jövő (future continuous) és a future perfect használata (állítás, kérdés, tagadás). Jövőbeli viszonyok kifejezése különböző nyelvi eszközökkel (will, going to, may/might, present és future continuous), Logikai viszonyok kötőszavak és mellékmondatok jövő időben hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, véleményalkotás és érvelés, pár- és csoportmunka Hallott és olvasott szöveg értése mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott témáról, érvelés szóban és írásban, szerepjáték, Fogalmazási gyakorlat: baráti levél írása minta alapján, önálló munka. Hatékony önálló tanulás: önellenőrzés, önértékelés Technikai ismeretek elsajátítása Kritikai gondolkodás i készség Informatika informatikai eszközök, az informatika eszközeit használó média Nyelvtani kompetencia, környezeti, kulturális és szociális kompetencia Logikai gondolkodás i készség Környezeti és szociális kompetencia, Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása

12 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont Get Ready for your Exam 3 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás Szóképzés és a jövő időre utaló szerkezetek használata lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. A szóbeli vizsga témakörei a következők: (a fenti tankönyv alapján): MEALS, HEALTHY LIVING AND A RECIPE What do you think about fast food and healthy food? Should it be regulated at our school what types of food you can buy at the canteen and buffet? Why Tell the recipe(s) of one more complicated or two easy dishes. CULTURAL DIFFERENCES AND SPECIAL OCCASIONS - What intercultural differences do you know about in different cultures? - Why is it important to be aware of these differences? - Do you know some superstitions in Britain or the US and in Hungary - Why is remembering the past important? - Describe a British / American celebration. - Describe a Hungarian celebration - the importance of body language and non-verbal communication READING What kind of fiction and non-fiction do you know? Give a short introduction about your favourite author. Give a brief description of your favourite book. Tell the story of a novel / short story of your choice OR describe a plot that you invented.

13 FILMS What kind films do you know? Give a short introduction about your favourite actress / actor. Give a brief description of your favourite film. What was it like? / Tell the story of film of your choice. What was it like? OR describe a plot that you invented. Describe a famous stunt. SHOPPING - Describe a mall / shopping centre of your choice. - What can you buy in that shops? - Advantages and disadvantages of shopping in a shopping centre online at a market Did you (or your family member) ever have to make a complaint and return goods at a shop? How did it happen? Can you recommend a good place to buy different goods? TECHNICAL DEVICES AND INTERNET IN YOUR LIFE - What kind of technical and electronic devices do you know / use? - What can you use a smartphone for? - What devices do you use in your work for school? - How much of your free time do you spend on social networks like Facebook? Do you think there is a Facebook addiction? Give reasons. - Think of an electronic device / a mobile application / a computer program that you would create to make your life easier. Describe how it would work. / OR Describe an idea for a blog that you would write FREE TIME AND SPORTS What do you like doing? Give a description of an activity that you are good at. What kind of sports do you know? Give a short description (rules) of a sport of your choice (five stcs).

14 STORY-TELLING Speak about a shocking event that happened to you. OR Speak about a crime you saw. If there is no such thing in your life, ask a family member or a friend and tell their story. YOUR HERO (Rosa Parks, Robin Hood or another hero of your choice) - Introduce her / him. - Tell her / his story. - Why do you consider her / him a hero? CRIME IN OUR SOCIETY What crimes do you know What do you think about CCTV surveillance? Do you think that people can misuse the records from CCTV surveillance? Is it ever OK to steal? What do you think? Give reasons. What do you know about cyber-crime? Do you consider e. g. spamming a crime? Why? Introduce a famous outlaw NATURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - What kind of natural disasters have you heard about?) - What ways do you know to save energy? - What ways of home recycling do you know? Do you recycle at home? - Describe a wild animal of your choice JOBS AND FUTURE PLANS - What jobs do you know - What qualities are important to be good at them? - What qualifications are important to be able to get them? - How does a job application occur? - Reversing roles (jobs and gender) - What are your future plans? - Jobs (advantages and disadvantages of different jobs) - What are your study- and career plans

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org 120 perces módszertani workshopok 2008 tavasza óta 80+ alkalom Résztvevők

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM Megjegyzések: A New Opportunities Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Megjegyzések: 1 New Opportunities Elementary Interactive CD-ROM

Megjegyzések: 1 New Opportunities Elementary Interactive CD-ROM Megjegyzések: 1) A New Opportunities Elementary tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19 éves

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 9.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben