TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15"

Átírás

1 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 A SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv alapján (a tankönyv és munkafüzet párhuzamos használatával) Az írásbeli vizsga a SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv anyaga alapján kerül összeállításra, időtartama 90 perc.

2 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 1 All about you Személyiség, jellemvonások, szabadidő, a tizenévesek élete, a témához kapcsolódó jelentésű melléknevek UNIT 1 All about you (D E F) Tulajdonságok, személyleírás, a zenehallgatás és személyiség kapcsolata, véleménynyilvánítás, tetszésnyilvánítás UNIT 1 All about you (G) Személyi adatok, személyek jellemzése belső tulajdonságaik és érdeklődési körük alapján Get ready for your exam 1 UNIT 2 Winning and losing (A B C) Sportágak, sportolás, szokatlan sportok UNIT 2 Winning and losing (D E F) Sport, a múltban történt események leírása, interjú Az egyszerű és folyamatos jelen (present simple / continuous) használata, a mondat szórendje, mondatalkotás, kérdésfeltevés. Ige + főnévi igenév, az ige -ing alakja, ige + -ing, like, love, dislike, hate, prefer, want, refuse, pretend stb. Személyleírás, vélemény- és tetszésnyilvánítás kifejezése. Emberi tulajdonságok leírása, különféle igék és a szavak jelentését módosító határozószók használata. Véleményalkotás, javaslattevés, szófajok és egyéb nyelvi elemek használata. Az egyszerű múlt (past simple) gyakorlása (állítás, kérdés, tagadás, szabályos és rendhagyó igék), általános, szokásos cselekvések, események leírása (present simple). Az egyszerű és folyamatos múlt (past simple / continuous) használata (állítás, kérdés, tagadás), rendhagyó igék múltideje mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, információcsere, Olvasott és hallott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás szóban és írásban, társalgási gyakorlatok, csoport- és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás írásban, vázlatkészítés, fogalmazás írása. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. mondatok kiegészítése, mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, információcsere, Hallott és olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott minták, képek és olvasott szöveg segítségével, párbeszédalkotás, csoport- és Környezeti kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven, Énkép, önismeret Interkulturális ismeretek Etika: társas kapcsolatok Környezeti, szociális és kulturális kompetencia, társalgási és együttműködési készség fejlesztése Kezdeményezőkészség Ének zenei stílusok Interperszonális kompetencia elsajátítása. Környezeti és kulturális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven Logika Életvezetési kompetencia Testnevelés és sport sportágak jellemzői Háttérinformáció gyűjtése Önálló véleményalkotás i kompetencia Etika tolerancia, a fogyatékkal élők teljesítményének elismerése

3 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 2 Winning and losing (Section G) Múltbeli események elbeszélése, sporteszközök, az írott informális nyelv jellemzői Language review 1 2 Skills round-up 1 2 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 3 House and home A városi és vidéki élet összehasonlítása, útbaigazításhoz, irányadáshoz használt kifejezések, az angol vidék jellegzetessége: a rókavadászat érvek, ellenérvek, egyetértés, egyet nem értés UNIT 3 House and home (D E F) Életmód a virtuális farm-játék összehasonlítása a való világgal, a gazdálkodás szókincse, melléknevek helyek, emberek, képek, események leírására UNIT 3 House and home (G) Nyaralás blogbejegyzések olvasása és írása Get ready for your exam 2 UNIT 4 Lights, camera, action! Mozi, filmek, színészek, díjak Egyszerű múlt a múlt eseményeinek leírására Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Határozatlan névmások (some, any, much, many, a lot of, a little, a few), a főnevek megszámlálhatósága, mennyiségi viszonyok A határozatlan és határozott névelő használata illetve elhagyása (a/an, the, Ø) Minőségi viszonyok: túlzó melléknevek Felkiáltások (How exciting!, What a view!). Összehasonlítás, véleményalkotás, lexikai és egyéb nyelvi elemek használata. Minőségi viszonyok: a melléknév közép- és felsőfoka, összehasonlító mondatok. Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott szempontok alapján, fogalmazási gyakorlat: baráti köszönőlevél írása hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, útbaigazítás gyakorlása térkép segítségével, pármunka, hirdetés készítése a lakóhelyről, véleménycsere párés csoportmunka Nyelvtani feladatok megoldása, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott téma alapján, dal feldolgozása a szöveg értelmezése, képleírás következtetések levonása Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), fogalmazási gyakorlat: személyes internetes bejegyzés írása adott szempontok alapján. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. mondatalkotás és beszélgetés adott nyelvi elemekkel, társalgás olvasott szöveg és képek alapján. Környezeti és kulturális kompetencia Hatékony önálló tanulás: Önértékelés Képi információk megfelelő kezelése Környezeti kompetencia, informatív kommunikáció, nyelvi és matematikai kompetencia. Technika, életvitel és gyakorlat: környezet-tudatosság Környezeti kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása Önértékelés Földrajz turisztikai jellemzők Interkulturális ismeretek Esztétikai tudatosság Érzelmi intelligencia Vizuális kultúra

4 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 4 Lights, camera, action! (D E F) Összehasonlítás, mozijegy vásárlása, mozival, filmekkel kapcsolatos kifejezések használata. UNIT 4 Lights, camera, action! (G) Filmkritika olvasása és írása cselekmény leírása és értékelése, szereplők jellemzése Language review 3 4 Skills round-up 1 4 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 5 Shopping Vásárlás, boltok, ajándékozás, vásárláskor használt kifejezések. Összehasonlító mondatok használata a megfelelő kötő- és módosító elemekkel (/not/ as as, too, enough), Ellentét kifejezése a megfelelő kötőelemek használatával (however, although) Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A present perfect használata (állítás, kérdés, tagadás), how long, since, for, been / gone mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, tematikus szövegkiegészítés és társalgás, szerepjáték, Olvasott szöveg értése, filmkritika írása adott szempontok és/vagy vázlat alapján, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok. Nyelvi, környezeti, kulturális és szociális kompetencia Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása Problémamegoldás. Önértékelés Környezeti kompetencia, informatív kommunikáció, nyelvi és matematikai kompetencia. Technika, életvitel és gyakorlat tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. UNIT 5 Shopping (D E) Ajándékvásárlás, online vásárlás Egyetértés, egyet nem értés vélemény kifejezése UNIT 5 Shopping (F G) Vásárlás utáni panasztevés, hivatalos levél írása, a hivatalos stílusú levélben használt kifejezések. A present perfect és az egyszerű múlt használatának összehasonlítása és Szövegösszekötő elemek, stílusjegyek, helyesírás Hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott témáról, véleménycsere pármunka Hallott szöveg értése, párbeszéd alkotása és eljátszása, Fogalmazási gyakorlat: hivatalos stílusú levél írása minta alapján, önálló munka. Nyelvtani kompetencia, környezeti és kulturális kompetencia. Kritikai gondolkozás Környezeti kompetencia, matematikai kompetencia, Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása.

5 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont Get ready for your exam 3 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás UNIT 6 How techie are you? (A B C) Naponta használt műszaki eszközök elnevezései, a használatukhoz kapcsolódó igék, a közösségi médiák jellemzői A will és going to használatának különbsége és használata jóslatok, ajánlatok, szándékok, ígéretek és döntések kifejezésére, I think + will lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és Hallott szöveg értése, kiejtési és intonációs gyakorlat, olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Technikai ismeretek Informatika: kapcsolattartás számítógépen keresztül, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai UNIT 6 How techie are you? (D E) Valóságos feltétel kifejezése, találmányok a közlekedésben, UNIT 6 How techie are you? (F G) Meghívás, és annak elfogadása, elutasítása; üzenet írása, háztartási eszközök és azok működése Language review 5 6 Skills round-up 1 6 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 7 Around the world (A B C) Testbeszéd, üdvözlési formák, gesztusok, udvariasság kifejezése és az ehhez használható lexikai elemek; viselkedési normák; ünnepek, ajándékozási szokások karácsonykor A feltételes mondat alaptípusa (zero conditional), modalitás (may, might, could), szövegösszetartó eszkozök: határozószavak Modalitás: a can használata udvarias kérés kifejezésére Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Modalitás: kötelezettség, szükségesség, tiltás kifejezése (must, mustn t, needn t) Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott szöveg alapján, vélemény kifejezése Hallott szöveg értése, szerepjáték, csoport- és Fogalmazási gyakorlat: üzenet írása minta alapján, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, társalgási gyakorlat adott témára, Környezeti és kulturális kompetencia Technikai ismeretek Problémamegoldás Környezeti és szociális kompetencia Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Környezeti, szociális és kulturális kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Etika társas kapcsolatok

6 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 7 Around the world (D E) Hagyományok és babonák a világban; Bolondok napja UNIT 7 Around the world (F G) Tanácsadás, javaslattevés; Írásbeli meghívás, meghívó küldése és elfogadása illetve elutasítása Get ready for your exam 4 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 8 What if? Természeti katasztrófák, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés UNIT 8 What if? (D E) Kívánság és feltétel kifejezése; a világ egyik nagy vulkánja (olvasási feladat) UNIT 8 What if? (F G) Jótékonysági szervezetek, események, választás kifejezése, érvelés; esszéírás A feltételes mondat első típusa (first conditional): valóságos feltétel; az if kötőszó és a feltételes mellékmondat használata. Modalitás: tanács, javaslat, vélemény kifejezése (should, ought to) Véleménynyilvánítás, tetszés kifejezése különböző nyelvi eszközökkel (I d rather, I d prefer to, I d like) A feltételes mondat második típusa (second conditional): lehetséges feltétel. I wish; a was/were alak használata a feltételes mellékmondatban. Szövegösszetartó eszközök, logikai viszonyok (igei alakok -ing, to infinitive) Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján, csoport- és Dal feldolgozása szöveg kiegészítése, a szöveg értelmezése mondatalkotás és rövid párbeszédek adott lexikai elemekkel. Fogalmazási gyakorlat: rövid üzenet meghívás céljából Olvasott és hallott szöveg értése (részletekre figyelő), lexikai és mondatalkotás adott nyelvtani elemekkel, intonációs és kiejtési gyakorlatok, csoport- és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján. mondatalkotás és rövid párbeszédek adott lexikai elemekkel, Fogalmazási gyakorlat: rövid esszé írása, önálló munka. Környezeti és kulturális kompetencia Interkulturális ismeretek Interperszonális kompetencia Társadalmi és állampolgári ismeretek - hagyományok Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Nyelvi/nyelvtani és környezeti kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Földrajz globális problémák Biológia-egészségtan védett természeti érték, egészséges életmód Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Földrajz a Föld mozgása Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás

7 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont Language review 7 8 Skills round-up 1 8 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 9 Crime scene Bűnözés, bűnözők; Robin Hood legendája UNIT 9 Crime scene (D E) Internetes bűnözés, véleményalkotás UNIT 9 Crime scene (F G) Utcai rablás bejelentése a rendőrségen; ben elmesélt történet olvasása és írása Get ready for your exam 5 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag UNIT 10 The written word (A B C) Könyvek, kiadványok, könyvtárak, nyomtatás; Shakespeare UNIT 10 The written word (D E) Elektronikus könyvek; vámpíros történetek Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Az előidejűség fogalma, a past perfect használata (állítás, kérdés, tagadás). Függő beszéd (reported speech), időegyeztetés, past perfect. Narratív igeidők (past continuous, past simple, past perfect) Szóképzés A szenvedő szerkezet (passive) használata jelen és múlt időben A szenvedő szerkezet használata jövő időben és present perfect alakban hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel és az olvasott téma alapján, lexikai gyakorlatok. Lexikai gyakorlatok, pármunka, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás a szöveg alapján, intonációs és kiejtési gyakorlatok. szerepjáték adott szituációban, pármunka, történet kitalálása és elmondása képek segítségével, történet írása kérdések alapján. lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és lexikai, mondatalkotási és kiejtési gyakorlatok, Mondatalkotás és -kiegészítés, olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), kérdés válasz gyakorlatok, dal feldolgozása a szöveg értelmezése, pármunka Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás.. Nyelvi/nyelvtani és környezeti kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Etika erkölcsi normák Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Kritikai gondolkodás Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás. Biológia-egészségtan élőhely, változatos élővilág Nyelvi/nyelvtani, környezeti és matematikai kompetencia, együttműködési készség fejlesztése. Irodalom világirodalom Környezeti és kulturális kompetencia Szerzett információ felhasználása Technikai ismeretek

8 (kompetenciák) / Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 10 The written word (F G) Találkozó megbeszélése javaslat és annak elfogadás, elutasítása; baráti levél írása tetszés, nemtetszés kifejezése, meghívás, tanácsadás, együttérzés kifejezése Language review 9 10 Skills round-up 1 10 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás, kiegészítő anyag Év végi ismétlés, gyakorlás, értékelés Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A tanult nyelvi elemek használatának gyakorlása, tesztelés, értékelés. Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), lexikai és kiejtési gyakorlatok, szerepjáték, Fogalmazási gyakorlat: informális stílusú levél írása, önálló munka. hallott és olvasott szöveg értése, fogalmazási és társalgási gyakorlat, csoport- és csoport- és pármunka, önálló munka. Környezeti és szociális kompetencia Problémamegoldás Etika társas kapcsolatok Hatékony, önálló tanulás: önértékelés Problémamegoldás.. Önbecsülés, önbizalom, önismeret Hatékony, önálló tanulás: önértékelés.

9 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 1 Caught on camera Öltözködés, divat; Térfigyelő kamerák, bűnmegelőzés; Önálló vélemény kifejtése UNIT 1 Caught on camera (D E F) Személyleírás, képleírás; Színvakság (olvasott szöveg) a fogyatékkal élők problémái; Önálló beszéd strukturálása - időnyerés Jelenidejűség: az egyszerű és folyamatos jelen (present simple / continuous) használatának összehasonlítása és gyakorlása, statikus és cselekvést jelentő igék Igei kifejezések, ige + főnévi igenév, az ige -ing alakja, ige + -ing, enjoy, can t help, avoid, manage, expect stb.; jelentésváltoztató igék (love, strat, forget, go on, remember, stop, try) Szóképzés melléknévi ellentétpárok mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok, véleményalkotás, Olvasott és hallott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), mondatalkotás szóban és írásban, társalgási gyakorlatok, csoport- és Környezeti és szociális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven Énkép, önismeret Interkulturális ismeretek Etika: társas kapcsolatok Környezeti és kulturális kompetencia, társalgási és együttműködési készség fejlesztése. elsajátítása Etika: fogyatékkal élők UNIT 1 Caught on camera (Section G) Cserediákok levelezése, bemutatkozás írásban Érdeklődés személyes adatokkal, egymás környezetével, kedvenc tevékenységével kapcsolatban, fogalmazás Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), vázlatkészítés, közvetlen stílusú levél írása. Interperszonális kompetencia elsajátítása. Get Ready for your Exam 1 UNIT 2 Looking back Érzések, érzelmek, (vissza)emlékezés, múltbeli események elmesélése; Jeles napok (Poppy Day) UNIT 2 Looking back (D E F) Visszaemlékezés, múltbeli események elbeszélése; Amnézia az emlékezetkiesés tünetei; Történetmesélés a történet strukturálása, a hallgató visszajelzése, érdeklődés kifejezése Személyleírás, jellemzés, az ige -ing alakja, főnévi igenév, különféle nyelvi elemek használata. Múltidejűség: az egyszerű és folyamatos múlt (past simple / continuous) használatának összehasonlítása és gyakorlása Múltidejűség: a used to használata (állítás, kérdés, tagadás) gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatok kiegészítése, mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, kérdésfeltevés, kiejtési gyakorlatok, Hallott és olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott minták és az olvasott szöveg alapján, események elmondása, Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. Környezeti és kulturális kompetencia, kommunikáció és adatcsere idegen nyelven elsajátítása Történelem: hagyományok Interperszonális kompetencia i kompetencia Biológia-egészségtan: az agy működése

10 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 2 Looking back (G) Múltbeli események összefoglalása, elmesélése írásban Language Review 1 2 Skills Round-up 1 2 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 3 A good job Munka, hivatás, külföldi állás; Oktatás, egyetemi élet az Egyesült Királyságban Egyetértés, egyet nem értés UNIT 3 A good job (D E F) Érdekes emberek foglalkozása, férfi és női munka, állásinterjú Foglalkozásnevek Párbeszéd fenntartása kérdezés, visszakérdezés UNIT 3 A good job (G) Álláspályázat olvasása és írása (hivatalos levél) Get Ready for your Exam 2 UNIT 4 Body and mind Az emberi test, testrészek, Tapasztalatok; Egészséges étkezés A narratív igeidők használata, logikai viszonyok kötőszók Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának A kijelölő jelzői mellékmondat (defining relative clause), szövegösszetartó eszközök vonatkozó névmások (who, whom, which, that, Ø). Az értelmező jelzői mellékmondat (non-defining relative clause), szóképzés, visszakérdezés (question tag) Rövid, lényegre törő és informatív fogalmazás, a hivatalos levél szerkezete és jellemzői Munka, tanulás, vizsga, lexikai és egyéb nyelvi elemek használata. Az egyszerű múlt (past simple) és a present perfect használatának összehasonlítása és Olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), a mondatok összefűzésének gyakorlása, fogalmazási gyakorlat: vázlatkészítés és történet írása. hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és mondatalkotás és társalgás adott nyelvi elemekkel, véleménycsere, Mondatalkotási feladatok megoldása, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás adott téma alapján, szerepjáték, Olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), fogalmazási gyakorlat: álláspályázat írása adott szempontok alapján. gyakorlás szóban és írásban, pármunka, önálló munka. Olvasott és hallott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatalkotás és beszélgetés adott nyelvi elemekkel, lexikai gyakorlatok, társalgás az olvasott szöveg alapján, Környezeti kompetencia, szóbeli kifejezési és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése. Hatékony önálló tanulás: önellenőrzés, önértékelés Környezeti és szociális kompetencia Európai azonosságtudat Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka Nyelvi/nyelvtani kompetencia logikus gondolkodás i kompetencia Tolerancia elsajátítása Állampolgári ismeretek elsajátítása Technika, életvitel és gyakorlat: álláspályázat Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. Életvezetési kompetencia Környezetei kompetencia Kritikai gondolkodás Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód

11 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont UNIT 4 Body and mind (D E F) Elmefejlesztés; az emberi agy működése, különleges képességek Orvosi rendelőben - az orvosnál használható kifejezések, betegségek UNIT 4 Body and mind (G) Felhívás sportolásra, testedzésre, hirdetés A present perfect folyamatos szemlélete (present perfect conntinuous), azonos hangzású szavak,. A felhívás, hirdetés szövegezése, nyelvi jellemzői mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, társalgási gyakorlat, lexikai és kiejtési gyakorlatok, szerepjáték, Olvasott szöveg értése, hirdetés írása adott szempontok és/vagy vázlat alapján, önálló munka. Nyelvi, környezeti, kulturális és szociális kompetencia, informatív kommunikáció Problémamegoldás i készség Biológia-egészségtan: a betegségek ismérvei Interperszonális kompetencia elsajátítása Language Review 3 4 Skills Round-up 1 4 Összefoglalás, ismétlés, nyelvi és UNIT 5 Tomorrow s world (A B C) Számítógép, internet, mobiltelefonos alkalmazások, beszélgetés a jövőről, egyetértés, egyet nem értés, időkapszula, szóképzés UNIT 5 Tomorrow s world (D E) Elképzelés a jövőről jóslatok a jövő egy adott pontjára, az élet 50 év múlva UNIT 5 Tomorrow s world (F G) Terv, szándék kifejezése, javaslatok és azokra reagálás baráti levél írása jövőbeli terveinkről és céljainkról Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használatának Lehetőség, valószínűség kifejezése (will, won t, may, might, could, probably, I think stb.), feltételes mondatok használata (first conditional) A folyamatos jövő (future continuous) és a future perfect használata (állítás, kérdés, tagadás). Jövőbeli viszonyok kifejezése különböző nyelvi eszközökkel (will, going to, may/might, present és future continuous), Logikai viszonyok kötőszavak és mellékmondatok jövő időben hallott és olvasott szöveg értése, csoport- és Hallott és olvasott szöveg értése (részletekre figyelő), mondatalkotás és rövid párbeszédek adott nyelvi elemekkel, véleményalkotás és érvelés, pár- és csoportmunka Hallott és olvasott szöveg értése mondatalkotás adott nyelvi elemekkel, olvasott szöveg értése (globális + részletekre figyelő), társalgás az olvasott témáról, érvelés szóban és írásban, szerepjáték, Fogalmazási gyakorlat: baráti levél írása minta alapján, önálló munka. Hatékony önálló tanulás: önellenőrzés, önértékelés Technikai ismeretek elsajátítása Kritikai gondolkodás i készség Informatika informatikai eszközök, az informatika eszközeit használó média Nyelvtani kompetencia, környezeti, kulturális és szociális kompetencia Logikai gondolkodás i készség Környezeti és szociális kompetencia, Hatékony önálló tanulás Információ szerzése és feldolgozása

12 (kompetenciák) Tantárgyi kapcsolódási pont Get Ready for your Exam 3 Általános ismétlés, lexikai és nyelvtani gyakorlás Szóképzés és a jövő időre utaló szerkezetek használata lexikai és nyelvtani gyakorlatok szóban és Nyelvi/nyelvtani kompetencia, szóbeli kifejezési készség fejlesztése. A szóbeli vizsga témakörei a következők: (a fenti tankönyv alapján): MEALS, HEALTHY LIVING AND A RECIPE What do you think about fast food and healthy food? Should it be regulated at our school what types of food you can buy at the canteen and buffet? Why Tell the recipe(s) of one more complicated or two easy dishes. CULTURAL DIFFERENCES AND SPECIAL OCCASIONS - What intercultural differences do you know about in different cultures? - Why is it important to be aware of these differences? - Do you know some superstitions in Britain or the US and in Hungary - Why is remembering the past important? - Describe a British / American celebration. - Describe a Hungarian celebration - the importance of body language and non-verbal communication READING What kind of fiction and non-fiction do you know? Give a short introduction about your favourite author. Give a brief description of your favourite book. Tell the story of a novel / short story of your choice OR describe a plot that you invented.

13 FILMS What kind films do you know? Give a short introduction about your favourite actress / actor. Give a brief description of your favourite film. What was it like? / Tell the story of film of your choice. What was it like? OR describe a plot that you invented. Describe a famous stunt. SHOPPING - Describe a mall / shopping centre of your choice. - What can you buy in that shops? - Advantages and disadvantages of shopping in a shopping centre online at a market Did you (or your family member) ever have to make a complaint and return goods at a shop? How did it happen? Can you recommend a good place to buy different goods? TECHNICAL DEVICES AND INTERNET IN YOUR LIFE - What kind of technical and electronic devices do you know / use? - What can you use a smartphone for? - What devices do you use in your work for school? - How much of your free time do you spend on social networks like Facebook? Do you think there is a Facebook addiction? Give reasons. - Think of an electronic device / a mobile application / a computer program that you would create to make your life easier. Describe how it would work. / OR Describe an idea for a blog that you would write FREE TIME AND SPORTS What do you like doing? Give a description of an activity that you are good at. What kind of sports do you know? Give a short description (rules) of a sport of your choice (five stcs).

14 STORY-TELLING Speak about a shocking event that happened to you. OR Speak about a crime you saw. If there is no such thing in your life, ask a family member or a friend and tell their story. YOUR HERO (Rosa Parks, Robin Hood or another hero of your choice) - Introduce her / him. - Tell her / his story. - Why do you consider her / him a hero? CRIME IN OUR SOCIETY What crimes do you know What do you think about CCTV surveillance? Do you think that people can misuse the records from CCTV surveillance? Is it ever OK to steal? What do you think? Give reasons. What do you know about cyber-crime? Do you consider e. g. spamming a crime? Why? Introduce a famous outlaw NATURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - What kind of natural disasters have you heard about?) - What ways do you know to save energy? - What ways of home recycling do you know? Do you recycle at home? - Describe a wild animal of your choice JOBS AND FUTURE PLANS - What jobs do you know - What qualities are important to be good at them? - What qualifications are important to be able to get them? - How does a job application occur? - Reversing roles (jobs and gender) - What are your future plans? - Jobs (advantages and disadvantages of different jobs) - What are your study- and career plans

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához...

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM TARTALOM ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 2 ANGOL NYELV 8 BEVEZETÉS A TÁRSADALOMISMERETBE 55 BIOLÓGIA 60 ÉNEK-ZENE 105 ETIKA 114 FIZIKA 118 FÖLDRAJZ 149 INFORMATIKA 164 KÉMIA 184 KÖRNYEZETTAN 203 MAGYAR NVELV

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben