Beszámoló a Magyar Piarista Diákszövetség április 5-én tartott tisztújító közgyûlésérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Magyar Piarista Diákszövetség 2008. április 5-én tartott tisztújító közgyûlésérõl"

Átírás

1 MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 65. szám június Kedves Öregdiáktársak! Miután a Közgyûlés megválasztott a Diákszövetség elnökének, haladéktalanul munkához láttunk Borián Tiborral, Strommer Pállal, Fehér Jánossal, Pataki Ervinnel és természetesen minden tevékeny tagtárs folytatta a munkát, hisz abba sem hagyták: éltetik a Diákszövetséget. A Közgyûlés akaratával összhangban arra törekszünk, hogy megõrizzük az eddigi aktív tagokat és minél több újat is találjunk melléjük. Ehhez megújulásra van szükség, amint azt Fõvédnökünk, Urbán József Tartományfõnök Úr is javasolta közgyûlési beszédében, de ezt írta mindenki a kérdõíven is. A megújulást valamennyien, de hivatalosan a Strommer Pál vezetésével felálló Reneszánsz Bizottság készíti elõ. Nagyon fontos a kommunikációnk hatékonnyá tétele. Ezt rendi összekötõi feladata mellett Borián Tibor vállalta el, természetesen valamennyiünk támogatásával végzi majd. Fehér János és Pataki Ervin mellett Balázs Sándor és Svasztics Géza is szerepet vállal a további munkában. Mindenkire szükség van. Összehívtam a Választmányt június hetedikére, elnökéül Várgedõ Tamást javaslom. Ott ismertetjük a terveinket és kérjük hozzá a Választmány támogatását, ellenõrzését. Az új Választmány és az Elnökség tagjainak névsorát a honlapunkon lehet megtekinteni. Idõközben részt vettem a váci tagozat rendezvényén, ahol Járay Zsigmond tartott elõadást (fia most jár a váci iskolába). Nagy öröm volt látni a népes hallgatóságot, idõsebbeket és fiatalokat egyaránt. Pár hete Nagyváradon tartott elõadásom után, ahol szokás szerint megemlítettem piarista diák mivoltomat, a jelen lévõ rangidõs professzor (Bocskai István) a népes hallgatóság elõtt vallotta meg máramarosi öregdiák mivoltát. Idõközben a bencés diákok után felvettük a jezsuitákkal is a kapcsolatot, és alakul a találkozó a ferences öregdiákokkal is. Készül az õszi programok terve, hamarosan elõállunk vele. Természetesen hagyományos programjainkat továbbra is megtartjuk, de szeretnénk újabbakkal szaporítani õket. Kérem azokat, akik az egyházi iskolák államosításával kapcsolatosan közérdeklõdésre számot tartó személyes emlékeket õriznek írják meg nekem címezve a Diákszövetség címére (1088. Bp. Mikszáth Kálmán tér 1., ill. Budapest 8. Pf. 266., 1444). Idén 50 éve történt, õsszel meg fogunk emlékezni róla. (Beérkezési határidõ: 2008 augusztus 10.) Hétfõn délutánonként szívesen látunk mindenkit Szövetségünk Duna-parti otthonában. címem: Szívesen várok minden megkeresést, ötletet, kezdeményezést. A legjobbak megvalósítása már közös feladatunk lesz. Oberfrank Ferenc Beszámoló a Magyar Piarista Diákszövetség április 5-én tartott tisztújító közgyûlésérõl A közgyûlés elõtt, 9 órakor az egész évi munkáért hálát adó szentmisén vettünk részt. A szentmisét Urbán József tartományfõnök mondta, Borián Tibor és Görbe László concelebrálásával. 10 órakor, a meghirdetett második idõpontban, Laczkó János, a Választmány elnöke megnyitotta a közgyûlést, megállapítva, hogy az határozatképes. (Ezt a regisztrált 126 fõs létszám jelentette. Sajnálatos, hogy tagtársaink túlnyomó többsége ennyire érdektelenül viseltetik a Diákszövetség munkájával kapcsolatban! Szerk.) A Közgyûlés választott levezetõ elnöke Fehér János fõtitkár volt; a jegyzõkönyvvezetõ Igali György. Jegyzõkönyv hitelesítõk: Pataki Ervin és Barsai János. Elsõként Pataki Ervin kincstárnok kapott szót a márciusi, 64. lapszámunkban megjelent beszámolójának kiegészítésére:

2 Tagdíjakból származó bevétel Ft volt, amelyet 1090 fõ fizetett be a nyilvántartott taglétszámból. (Szomorú, hogy a tagságnak több, mint a fele nem fizet tagdíjat! Szerk.) A tagdíjat fizetõk közül többen fizettek az elõírtnál nagyobb összeget. (Az éves tagdíj 2000Ft, nyugdíjasoknak és tanulóknak 1000Ft. Szerk.) A Piarista Diák újság kiadása Ft-ba, postázása Ft-ba került. A Nemzeti Civil Alaptól nyert Ft pályázati összeget erre a célra fordítottuk. Az SZJA 1%-ból befolyt összeg az elõzõ évekhez képest lényegesen csökkent. (Ez valószínûleg az adózók nagyobb számának nyugdíjba vonulásával magyarázható.) A Diákszövetség kiadásai általában mûködési célúak. (Az 1%-ból származó bevételt a Piarista Diák újság finanszírozására fordítjuk. Szerk.) Osváth József elnök a Piarista Diák újság márciusi, 64. számában megjelent részletes beszámolóját az alábbiakkal egészítette ki: Ruppert József generális asszisztens közremûködésével 2006-ban alakult meg az Erdélyi Magyar Piarista Diákszövetség, amelynek ma már tagozata van minden olyan erdélyi városban, ahol piarista iskola mûködött. Megemlítette, hogy 2007-ben eltemettük Szücs Ervint, a Diákszövetségnek 2 ciklusán át volt elnökét, akinek a Diákszövetség igen sokat köszönhet. Kérte a mindenkori elnököt, hogy halálának évfordulóján (február 22.) szentmisében emlékezzék meg róla a Diákszövetség. Bejelentette, hogy javaslatára az Elnökség ban vitéz Szücs Ervin emlékérmet alapított, amelyet ebben az évben elsõként Görbe László piarista atya, a Diákszövetség ifjúsági alelnöke kapott meg. Köszönetet mondott egyebek között közvetlen munkatársainak, az Elnökség tagjainak, Borián Tibor rendi öszszekötõnek, a Piarista Diák újság Szerkesztõ Bizottsága tagjainak (Borián Tibor, Farkas Zsolt, Posztoczky Iván), Csapody Gézának a Piartours-ban végzett színvonalas munkájáért, Kis Zoltánnak, Kis Juditnak, Egediné Máriának és Tasnádi Attilának, a rendezvények körülményeinek biztosításáért, Posztoczky Ivánnak, a Piarista Diák újság kiadása és a Diákszövetség házi pénztára vezetésében végzett eredményes munkájáért, Budainé Mártának az adminisztráció terén végzett jó munkájáért. Az elnöki beszámoló ezen kiegészítése után kitüntetéseket adott át (Antall emlékplakett, arany- és ezüstkoszorús jelvény). Ezt követõen befejezettnek nyilvánította 4 éves elnöki munkáját, amelynek célkitûzései a következõk voltak: vitéz Szücs Ervin útján haladni tovább, megõrizni Antall József emlékét, politikától mentesen mûködni. Ezzel lemondott elnöki megbízatásáról, sok sikert kívánva utódainak. A közgyûlés Ostváth József leköszönt elnököt az Alapszabály pontja alapján biztosított lehetõségével élve TISZTELETBELI ELNÖK -ké választotta. Urbán József tartományfõnök a következõ gondolatok köré fûzte szavait: Ismét tisztújító közgyûlés. Számvetés. Vissza-és elõre tekintés. A Diákszövetség, ha nem lenne, szegényebb lenne a Rend, az öregdiákok közössége, a helyi egyház és a társadalom. Ha nem lenne, ki kellene találni! A Diákszövetség ajándék, amiért köszönet illeti az alapítókat. Az újra-alapítóknak újat kellett létrehozniok. Éppen ezért az alapítás bizonyos értelemben most is folyamatban van. Ezt a történelmi környezetünk egyértelmûen szükségessé teszi. Ma már sok hullámzás után sok mindent biztosabban látunk, mint 19 évvel ezelõtt. A Szövetség öröksége parancs arra, hogy aktualizáljuk és találjuk ki magunkat. Figyeljünk arra, hogy a fiatalítás újra és újra felmerülõ gondolata jó szándéka ellenére is sértõ lehet mind az idõsebb, mind a fiatalabb nemzedékek számára, ami a dolgok helytelen értelmezésébõl adódhat. Nem a nemzedékváltás, hanem az összetartás, minden generáció bevonása, a szövetség minden nemzedékre kiterjedõ megvalósulása a kívánatos és elérendõ cél. Közös célokra és ezek megvalósulásához hatékony struktúrára van szükség. Hálát érez mindazok irányában, akik nemcsak szóltak arról, hogy a Szövetség szükséges, hanem tettek is érte. Köszönte mindazt, amit Osváth József ebben az irányban tett. Ezután következett az új elnök és a választmányi tagok megválasztása. Borián Tibor, a Jelölõ Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság három generáció véleményét kívánta felmérni: az 1948 elõtt, még a kegyesrendi gimnáziumokban végzettek, az között, a két visszakapott piarista iskolában (Budapest, Kecskemét) végzettek, és az 1990-es években újra indított piarista iskolákban (Vác, Szeged, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa) végzettek körében. Az elnöki funkció betöltésére két tagtársunkat javasolták: dr. Oberfrank Ferencet, Strommer Pált A két elnökjelölt ezután bemutatkozott: Oberfrank Ferenc dr.: erõs piarista kötõdésérõl adhat számot: szüleit piarista eskette, õt magát piarista keresztelte és eskette, reméli, hogy piarista fogja temetni, édesapja, testvérei és sokan a nagyobb családjából piarista diákok voltak, 2

3 az Urbán családdal a Krisztus Király egyházközségben mûködtek együtt, diákként a nagy tanári generáció pallérozta. Antall József felszólításának maradéktalan híve: Mi piarista diákok tartsunk össze! Eötvös József intését is idõszerûnek vallja: A demokráciát nem deklarálni, hanem organizálni kell! A Szövetségben töltött 4 év alatt belenõtt annak a munkájába. A tapasztaltak alapján mondja Simone Weil-lel Meg kell tanulnunk vágyni az után, ami a miénk. Ügyelni a jogszerûségre! ez fontos eleme lesz további munkájának akkor is, ha nem elnökként fog dolgozni. Strommer Pál: Fontos, hogy az ember közösségben keresse a választ a kérdésekre. Közösség a család, a munkatársak és például a Diákszövetség is. Matematikusként József Attila szavaival mond programbeszédet: TANULTÁTOK-E A SZÁMOKAT? Bizony számok az emberek is, Mintha sok egyes volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak És csudálkozik módfölött az irka, Hogy mindegyik csak magára gondol, Különb akar lenni a többinél, S oktalanul külön hatványozódik, Pedig csinálhatja a végtelenségig. Az 1 ilyformán mindig 1 marad, És nem szoroz az 1 és nem is oszt. Vegyetek erõt magatokon, És legelõször is A legegyszerûbb dolgokhoz lássatok Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnövekedvén, Az Istent, aki végtelenség, Valahogyan megközelítsétek. Budapesten született 1956-ban. Varga László osztályában ért 1975-ben. Az ELTE-n végzett matematikus. Feleségével 5 gyermeket nevel Rákosligeten. Pályakezdõ, vállalkozó, igazgató, projektmenedzser volt, most vezérigazgatója a Racionet Zrt-nek. A gyakorlatszerzés állomásai voltak Vasúti Tudományos Kutatóintézet, Synergon, KPM, Albacomp és mai nap a Racionet. Civil szervezetekben is közremûködik a jobb ügy érdekében. A család számos tagja piarista diák, illetve az volt. Jelöltsége nagy megtiszteltetés, elfogadása felelõsség. Véleménye szerint a MPDSZ a katolikus hit letéteményese a hasonlóak táborában, befogadója a piarista diákoknak és azoknak, akik hozzájuk kötõdnek. Keresnie kell a kapcsolatot más, hasonló hagyományokra alapult szervezetekkel. Ma elengedhetetlen, hogy a tevékenységét korszerûen végezze. Legyen befogadó minden támogató irányában, hiszen a piaristaság szellemisége által meghatározott elkülönülésben is az egész része, az egész nemzet szolgálója. A Szövetség számít a Rendre. A tartományfõnök úrtól, az elnök úrtól és jelölt társától sok segítséget kapott a viszonyok megismeréséhez. Számos gonddal találkozott, ám a megtapasztalt összetartás reményt ad a megoldásra. Minden eddigi együttmûködést köszön a továbbiak reményében is. Az eredménytõl függetlenül együtt fognak dolgozni Oberfrank Ferenccel. Sok segítségre, idõsre-fiatalra lesz szükségük. Megismétli javaslatát: Vegyetek erõt magatokon,... adódjatok össze! Fehér János: Átadja a szót a Jelölõ Bizottság elnökének. Borián Tibor: Elmondja, hogy a megválasztott Választmányból (20 fõ) többen válnak tisztségviselõvé a munka folytatása során. Az õ helyükre a szavazatok száma szerinti sorrendbe állított jelöltek közül kerül a következõ a Választmány tagjai közé. Az Elnökséget a következõ tisztségviselõk alkotják: elnök 2 alelnök fõtitkár ügyvezetõ titkár kincstárnok rendi összekötõ Ezt követõen Oberfrank Pál színmûvész a szavazatszámlálás ideje alatt az alkalomhoz illõ mûsort adott, amelyet a Sík-Schütz piarista diákimakönyvbõl felolvasottakkal kezdett, és egy Mindszenthy-idézettel folytatott: Az egyes ember élete csak jellemen épülhet, a hazát csak jellemek tarthatják fönn. A Krisztus-eszme világot ölel. Egész világra vet fényt a magas nap. De a világon elsõ a haza! (MINDSZENTY) Fehér János: Köszöni a mély gondolatokat és szeretetet sugárzó mûsort. Bejelenti, hogy a számláló bizottság értékelte az elnök személyére adott szavazatokat. Átadja a szót a Bizottság vezetõjének. Borián Tibor: A leadott 126 szavazatból 5 volt érvénytelen. A Közgyûlés 85 szavazattal dr. Oberfrank Ferencet a Magyar Piarista Diákszövetség elnökévé választotta. Strommer Pál 36 szavazatot kapott. A Közgyûlés a piarista himnusz eléneklésével, majd ezt követõen szerény agapéval és a tagok közötti beszélgetésekkel ért véget. Összeállította: Posztoczky Iván 3

4 Mustos István PIARISTA ATYA Elhunyt április 20-án a székesfehérvári Országos Papi Otthonban. Halálát gyászolja az Egyesült Államok Piarista Rendtartománya és hazájának, szülõföldjének, a magyarországi piaristáknak családja augusztus 10-én született Veszprémben szüleinek egyetlen gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait a veszprémi piaristáknál végezte tõl 1948-ig, majd az államosított iskolában érettségizett 1949-ben. Piarista életét még abban az évben megkezdte a svábhegyi Cassiciacum épületében novíciusként. Életének elsõ nagy megpróbáltatása ekkor érte: 1949-ben mindkét szülõjét elvesztette ben tett egyszerû fogadalmat a szerzetesrendek feloszlatása idején. Ekkor a veszprémi püspöki szemináriumba került teológiai hallgatóként. A következõ évben feloszlatták a szemináriumot, de a rendbe a létszámkorlátozás miatt nem jöhetett viszsza tõl 1954-ig munkaszolgálatos volt a Néphadsereg kötelékében. Mint megbízhatatlan személyt (papnövendék volt!) bányákban és építkezéseken dolgoztatták. Leszerelése után magánúton folytatta teológiai tanulmányait, és katolikus családoknál korrepetálta, nevelte a gyermekeket novemberében, az oroszok visszajövetele után, kilátástalannak tartva helyzetét, külföldre távozott. Rómába került, a piarista rend központjába. Itt Tomek Vince generális atya karolta fel, és segítette abban, hogy piarista növendékként a Gregoriana Egyetemen végezhesse teológiai tanulmányait ben tett ünnepélyes fogadalmat, majd Rómában április 20-án pappá szentelték. Szívesen ment volna Japánba piarista misszióba, de a Generális atya az Egyesült Államokba küldte az ott szervezett magyar piarista tartomány erõsítésére. Itt megtanult angolul, és 1966-ban a buffaloi Canisius College-ban matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett (jóllehet mindig humán érdeklõdési köre volt) tól 1969-ig a magyar piaristák buffaloi iskolájában tanít, majd 1969-tõl csaknem két évtizedig a rend devoni iskolájának igazgatója lett. Vezetése alatt az iskola hírneve és anyagi helyzete is megerõsödött. Ezalatt négyszer választották meg a tartomány helyettes provinciálisává, és õ képviselte a devoni iskolát a Fõiskolai Bizottságban ben a keleti partvidék Magyar Papi Egyesületének elnöke lett ben (18 évi igazgatóság után) a magyar egyházközségek lelki és szellemi szolgálatába állt és 1990 között Trenton-ban a Szent István magyar plébánián káplánként mûködött, majd ben átvette Passaic-ban az ugyancsak Szent István pártfogása alatt mûködõ magyar plébániát, és plébánosi minõségben szolgálta a magyar híveket 2007 júniusáig, amikor betegsége miatt megválni kényszerült munkakörétõl. Haza kívánt térni, ebben rokonai is segítették. Amerikában Miklósházy Attila, a külföldi magyarok püspöke delegátussá nevezte ki a keleti part magyar egyházközségei számára. A Máltai Lovagrend észak-amerikai magyar csoportjának is káplánja volt. A Katolikus Magyarok Vasárnapja ezekben az években közli a három liturgikus évet felölelõ heti elmélkedéseit. Késõbb könyv alakban is kiadják elmélkedéseit magyar nyelven. Passaic-i évei alatt nagy energiával fogta össze nemcsak a plébániai híveket, hanem az összes ott élõ magyarokat és azoknak különbözõ szervezeteit. Tevékenyen támogatta a magyar cserkészetet. Tagja volt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Nagytanácsának. Támogatta a magyar iskolákat, múzeumot, minden magyar megmozdulást, szervezetet. Püspöki delegátusként gondját viselte több más, papi ellátással küszködõ magyar plébániának. Az õ áldozatos munkájának is köszönhetõ, hogy több magyar plébánia még mindig szolgálhatja a magyar híveket. Kapcsolatot tartott magyarországi piarista tanáraival, diáktársaival. Amikor tehette, hazajött érettségi találkozókra. Õ áldotta meg egykori osztályfõnökének, Kincs Lajos piaristának emléktábláját a veszprémi piarista templomban 2004-ben. Jelentõs szerepet játszott a magyar és az amerikai egyház diplomáciai ügyeiben. Hazajövetelekor fölkereste a püspököket, rendszerint anyagi segítséget is hozva. Hivatalos kísérõje volt az Egyesült Államokba látogató bíborosi, püspöki és rendi küldöttségeknek. Kiterjedt, nagyívû és eredményes papi szolgálatáért 1998-ban a Magyar Püspöki Konferenciától a Pro Ecclesia Hungariae kitüntetést kapta ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült az északamerikai magyarság vallási, kulturális és nyelvi identitásának megõrzése érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért nyarán hazatérése után gyógykezelés érdekében a székesfehérvári Országos Papi Otthonba került, ahol optimális lehetõség nyílott szakszerû ápolására. Rokonai, rendtársai és diáktársai, ismerõsei szomorúan állapíthatták meg, hogy Mustos István atya állapota átmeneti javulások után egyre hanyatlik. Pappá szentelésének 50. évfordulója napján amikor aranymiséjét mondhatta volna az Úr csendesen magához szólította. Temetése magyar rendtársai mély részvéte és sok õszinte tisztelõje kíséretében május 14-én volt a budapesti Újköztemetõben, a piarista parcellában. Mustos atya gazdag, tevékeny, áldozatos életét a magyar piaristák kiemelkedõ tagjai között tartjuk számon. Nyugodjék békében! Borián Tibor 4

5 Emlékezzünk és emlékeztessünk a lourdes-i égi jelenésekre! A világhírû francia kegyhely 150. évfordulóját ünneplõ emlékévben a neves író, Franz Werfel Bernadette c. könyve alapján emlékezzünk és emlékeztessünk a lourdes-i égi jelenések történetére. Franz Werfel és felesége 1940-ben nagy nehézségek közepette menekült a Franciaországot is megszálló német csapatok elõl. A neves írót leírása szerint az isteni gondviselés vezethette a Pireneusok francia oldalán fekvõ Lourdes-ba. A kitûnõ író ugyanis itt ismerhette meg a nagyon szegény Soubirous család és a kis Bernadette az ég választottja történetét és a csodálatos gyógyulások tényeit is. Franz Werfel itt a II. világháború nehéz idõszakában tett fogadalmat, ha eléri a menedéket nyújtó Amerika partjait minden más munkája elõtt megírja a kis Bernadette történetét. A Bernadette c. könyvet 1941-ben az amerikai partraszállást követõen Los Angelesben írta meg. Meg merészeltem írni Bernadette történetét, jóllehet nem vagyok katolikus, hanem zsidó. A lourdes-i égi jelenések rövid története: A 18 lourdes-i égi jelenés közül az elsõ a Gave folyóhoz közeli sziklabarlangban február 11-én, a 18. pedig július 16-án történt. (Lourdes lakossága akkor 4 ezer volt, jelenleg pedig már több mint 20 ezer.) 1. Jelenés: Amikor a lourdes-i harangok február 11-én (csütörtökön) a déli Úrangyalát zengték, az 1844-ben született kis Bernadette húgával és iskolatársával rõzsét ment gyûjteni. Húga és iskolatársa átkeltek a Gave folyón, Bernadette viszont megállt, mert szokatlan zúgást hallott, a sziklabarlangi vadrózsaágak pedig a szélcsend ellenére hajladoztak. Bernadette tekintete a barlangra, figyelme pedig a földöntúli jelenésre, a szép Hölgyre tapadt. A ragyogó fehér ruhában és kék övvel, kezében aranyláncos rózsafüzérrel, lábán pedig aranyrózsával megjelent Hölgy úgy állt, hogy nem érintette a Massabielle-i sziklabarlangot. Bernadette a látomás hatására meglepõdött, letérdelt, tarsolyából elõvette a rózsafüzért, és együtt imádkoztak. Imádság után a Hölgy Bernadettere mosolygott és eltûnt. Bernadette küzdött magával, hogy elmondja-e a történteket a rõzsét gyûjtõknek. Hazafelé menet közben kölcsönös kérdezgetés után és titoktartási kötelezettség ígérete mellett elmondta az égi jelenés történetét. Mindkét kislány megszegte esküjét: Marie édesanyjuknak, Abadie pedig az iskolatársaknak mondta el Bernadette titkát. A szülõk háborogtak, és nem is adtak hitelt a hallottaknak. 2. Jelenés: Bernadette február 14-én (vasárnap) diáktársai könyörgésének eredményeként és azok kíséretében szenteltvízzel felszerelve elmehetett a sziklabarlanghoz. A megérkezést követõen imádkoztak. Bernadette hamarosan felkiáltott: Itt van, mosolyog. Bernadette derült arccal meghintette szenteltvízzel, és azt mondta: Ha Istentõl vagy, jöjj! A Hölgy mosolyogva közeledett, Bernadette pedig elragadtatásában térdre rogyott és elsápadt. Társai megijedtek. Húga az édesanyához, Abadie pedig társaival együtt a közeli malomhoz szaladt segítségért. A jó molnár (Niccolo) karjaiban vitte Bernadette-t a közelben lévõ házába. Az idõközben megérkezett dühös édesanya ütésre emelte a kezét, de a derék molnárék megvédték: Ne bántsa hiszen ez angyal. 3. Jelenés: Bernadette-t február 18-án (csütörtökön) kora reggel Millet asszony és Peyret kisasszony kísérte a sziklabarlanghoz. A kísérõk az égõ szentelt gyertyán kívül papírt, tintát és tollat is vittek azzal a szándékkal, hogy a Hölgy a jelenés mondanivalóját leírja. Bernadette örömmel mutatta, és mondta: Ott van! Majd közelebb ment a Hölgyhöz, és megkérte, hogy írjon. A Hölgy a következõket mondta: nem szükséges, hogy leírja. Aztán így folytatta: Legyen olyan jó, és jöjjön vissza 2 héten át minden nap. Majd hozzátette: Nem ígérem, hogy ebben a világban boldog lesz, de a másikban igen. Bernadette e jelenésnél nem esett önkívületi állapotba, de nagyon boldog volt. 4. Jelenés: Bernadette-t február 19-én (pénteken) a szigorú édesapa (Soubirous Ferenc) engedélyével a már gyermekének is hívõ édesanya (Soubirousné Louise Casterot) és a nagynénje kísérte el a barlanghoz. Útközben a jelenés hírének elterjedésére egy kis csoport is csatlakozott hozzájuk. Bernadette mint rendesen letérdelt, keresztet vetett, és a rózsafüzért kezdte imádkozni, majd elragadtatásba esett és mosolygott. Az édesanya, amikor Bernadette hirtelen felugrott a Hölgy felé, ijedten felkiáltott: Istenem, ne vedd el a gyermekem! A jelenlévõk csodálták Bernadette elragadtatásbani szépségét. 5. Jelenés: A február 20-i (szombati) jelenés Bernadette jegyzetei szerint egyedül csak neki szólt, pedig több ezren tolongtak a barlang körül. Nem is mondott el semmit az imádság közbeni látomásáról, csupán csak annyit közölt a jelenlevõkkel,hogy a Szûzanya imára tanította. 5

6 6. Jelenés: Bernadette február 21-én (vasárnap) reggel 6 órakor a jelenlévõ nagy tömeg lelkes éltetése mellett érkezett meg a barlanghoz. Ott volt Lourdes orvosa, Dozous doktor is, aki a kapott megbízásnak eleget téve a megfigyelés alapján, Bernadette beteges gyermeki képzelõdéseit le akarta leplezni. Dozous doktor küldetése azonban a várttól eltérõen fejezõdött be. A doktor a vizsgálat eredményeként elismerte a jelenések természetfelettiségét, és a Szent Szûznek egyik legnagyobb védelmezõje és bajnoka lett. Másnap, február 22-én (hétfõn) Bernadette-t az iskolába menet az elkötelezettség vágya elvitte ugyan a barlanghoz, de nem volt jelenés. A sziklarbarlangot látogató és egyre növekvõ több ezres tömeg nyugtalanította a hatóságot. Ezért a világi vezetés a felelõsségrevonás fenyegetõ terhe mellett szigorúan megtiltotta Bernadette apjának, hogy a kislányt a barlanghoz engedje. Az apa, látva gyermeke szenvedését, a tiltás ellenére is megengedte a barlang további látogatását. 7. Jelenés: február 23-án (kedden) a szentmise után a boldog viszontlátás bekövetkezett. Bernadette arcán angyali mosoly látszott, mintha újjászületett volna. Szûzanya a jelenés folyamán bizalmasává tette Bernadette-t, és 3 titkot bízott rá, amelyeket magával vitt a sírba. 8. Jelenés: február 24-én (szerdán) az eddigi jelenésekhez mérten változás történt. Az égi Hölgy Bernadette útján már a néphez is szólt: Bûnbánat, bûnbánat, bûnbánat. 9. Jelenés: február 25-én (csütörtökön) Bernadette az égi jelenés kapcsán a következõket hallotta: Menj, igyál a forrásból, és mosd meg magad. Bernadette mivel forrást nem látott, a barlang bal sarkában ösztönösen kezdett kaparni. Egy kis ér jelentkezett, és csörgedezett. Háromszor megízlelte az iszapos vizet, és megmosta az arcát. A nép e látványon meglepõdött. Nem sokáig. Másnap már az ég adományának tekintették. A forrás ugyanis növelte a hitet, és enyhítette a fájdalmakat. A betegek és nyomorultak e csodás vízben meggyógyultak. (A forrás 122 ezer liter vizet ad naponta.) 10. Jelenés: február 26-án (pénteken) Bernadette, amikor a barlanghoz ért, keresztet vetett, ivott a forrásból, és megmosta az arcát. A jelenés folyamán és az elragadtatás boldog örömének hatása alatt e szavakat hallotta: Csókold meg a földet a bûnösökért. Bernadette nagy alázattal teljesítette, a nép pedig utánozta õt. 11. Jelenés: Bernadette február 27-én (szombaton) a jelenés közben az égi Hölgy következõ szavaira lett figyelmes: Menjen, és mondja meg a plébánosnak, hogy neki itt kápolnát kell építenie. Bernadette-t a felszólítás aggodalommal töltötte el, mert jobban félt Lourdes plébánosától (Marie Dominique Peyramale), mint a rendõröktõl bár azokat sem szerette. Mégis elment. A plébános mint várható volt hidegen fogadta. Az égi üzenet átadása után pedig nevetséges kérdéseket tett fel. Bernadette nagyszerûen és õszintén válaszolt. Látomásait a valóságnak megfelelõen mondta el. A plébános az égi Hölgyben bár ráismert Szûzanyára maga is megfogalmazta üzenetét: Lourdes plébánosa nem tárgyal olyanokkal, akit nem ismer. Mondja meg a nevét 12. Jelenés: Bernadette-t február 28-án (vasárnap), amikor megérkezett, már 2 ezernél többen várták. A vasárnapi jelenés azonban csak a látnoknak szólt. Bernadette a jelenést követõen, amikor magához tért, a templomba sietett a kezdõdõ szentmisére. 13. Jelenés: Bernadettet március 1-én (hétfõn) kérésre egy hívõ lélek rózsafüzérével szándékozott imádkozni a sajátja helyett. A Szûzanya azonban nem helyeselte. A látnok azonnal cselekedett; felmutatta saját rózsafüzérét a nép követte Bernadette-t, és együtt imádkoztak. A elsõ csodás gyógyulás is ezen a hétfõi napon történt. Catherine Latapie béna karja a forrás vizébe mártva hirtelen meggyógyult. 14. Jelenés: Bernadette március 2-án (kedden) ismét nehéz plébánosnak szóló megbízatást kapott az égi Hölgytõl: Azt akarom, hogy az emberek processióban jöjjenek ide. Bernadette nagynénje kíséretében félénken mondta el az üzenetet: Éppen ez hiányzott még szólt komoran a plébános. Majd így folytatta: ne üzengessen.ismeretlenül, hanem mondja meg a nevét Bernadette mosolyogva jött el nagynénje kíséretében. 15. Jelenés: Bernadette március 3-án (szerdán) hasonlóan február 22-éhez (hétfõhöz) nem találkozhatott az égi jelenéssel. Nem jött a szép Hölgy. Másnap, március 4-én (csütörtökön) viszont 20 ezer zarándok tolongott a sziklabarlangnál. (Ott volt a polgármester, a rendõrkapitány stb ). Bernadette-t két rendõr kísérte a házuktól a barlangig. Amikor az ég választottja elkezdte az imát, nagy csend lett. A látomás és a boldog találkozás egy óra hosszat tartott. 16. Jelenés: március 25-én (csütörtökön) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, amikor Bernadette megérkezett, az égi Hölgy nagyon kedvesen és mosolyogva várta. A jelenés is jóságos és bátorító volt, ezért is mert Bernadette kérdezni: Asszonyom, legyen olyan jó, és mondja meg, kicsoda Ön? A szépséges Hölgy a megismételt esdeklõ kérésre égre emelve tekintetét, karját széttárva így válaszolt: Én vagyok a Szeplõtlen fogantatás. (Je suis l immaculée conception. Szerk.) A Szûzanya tehát a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén megnevezte magát, a következõ jelenés (április 7-e) alkalmával a nép szemeláttára csodával is hitelesítette szavait. 17. Jelenés: április 7-én (szerdán) reggel Bernadette mint a 3. jelenéstõl mindig az égõ szentelt gyertyát kezében tartotta, jobb kezével pedig a széltõl óvta. A gyertya lángja kb percen keresztül hozzáért a látnok kezéhez. A nép látta, és rémülten kiabált: Megég, megég, segítség! Bernadette a jelenés és az elragadtatás folyamán nem hallott, és fájdalmat sem érzett. Dozous doktor a jelenés után megvizsgálta az ég választottjának kezét, de azon égési sebet vagy károsodást nem talált. Szûzanya a gyertya csodáját adta a barlang elõtt kitartóan megjelenõ és imádkozó népnek. 6

7 18. Jelenés: július 16-án (pénteken) Bernadette harmadszor járult az Úr asztalához. (Június 3-án volt elsõáldozó.) Este pedig a jól ismert hívást érezve Lucia nagynénje kíséretében a sziklabarlanghoz ment. Idõközben a polgármester higiéniai okokra hivatkozva eltorlaszoltatta (bedeszkáztatta) a barlang bejáratát és a gyógyító forrást. A barlang elõtt pedig rendõrök tartottak ügyeletet. Bernadette letérdelt a barlanggal szemben. Amikor a harangok az esti Úrangyalára megszólaltak, Bernadette örömtõl sugárzó arccal így szólt: Ott van, ott van! Üdvözöl minket! Ránk mosolyog az akadályok fölött. Az ég választottja utoljára érezte az elragadtatás boldogságát, mert a Szûzanya véglegesen búcsút intett. A lourdes-i jelenések történetét, Bernadette elbeszéléseit és Lourdes csodáit viszonylag sokan hitetlenkedéssel fogadták, cáfolni azonban nem tudták. Az ég választottja a világi- és az egyházi kihallgatások alkalmával is következetesen ragaszkodott kijelentései valóságtartalmához. Az idõ a lourdes-i jelenések 150 éves múltja -, a különbözõ bizottságok, és orvosi irodák, a Nemzetközi Orvosi Bizottság, a több mint 7000 gyógyulás és a zarándokok milliói, valamint a látnok boldoggá - (1925) és szentté avatása (1933) a lourdes-i jelenések történetét, Bernadette-t és a lourdes-i forrás csodálatos gyógyító hatását dokumentáltan is igazolják. (Forrás: Franz Werfel: Bernadette; Klempa Sándor: Lourdes-i kilenced) Dr. Dénes Ferenc HAMIS ESKÜ Hypokratész óta (Kr.e ) minden orvos diplomája átvételekor esküt tenni köteles. A végzõ orvossá avatandók esküjének hivatalos szövege jelenleg: Én esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi hivatásomat a betegségek megelõzésére, a betegek testi - lelki javára, betegségek meggyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlõ figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi mûködésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint az (hivatalos elnevezés) Egyetem hírnevét öregbítsem és megbecsülését elõmozdítsam. *** Igaz ugyan, hogy az évszázadokon át az eredeti szöveg nyelvészetileg, formailag és bizonyos fokig tartalmilag is számos változtatáson ment keresztül, de eszmei lényegét tekintve örökérvényû. Sajnálatos módon a jelenlegi változatból kimaradt: Halálos szert még kérésre sem szolgáltatok ki senkinek, sem pedig nõnek magzatelható szert. (Eutanázia, mûvi vetélés). Kissé átfogalmazva, de lényegében benne van a modern változatban is tartózkodva mindentõl, ami káros és ártalmas azaz a mai változatban: esküszöm, hogy orvosi hivatásomat a betegségek megelõzésére, a betegek testi-lelki javára, lelki betegségek maggyógyítására fordítom. Kérdezem joggal, hogy a betegségek megelõzésére, a betegek testi-lelki javára a betegségek meggyógyítására szolgál-e? 1) ha életét (kíméletesen) kioltom? 2) ha egészséges magzatját kitépem az anyaméhbõl? 3) ha leányok meddõvé tételével megakadályozom örökre, hogy valódi hivatását az anyaságot megvalósíthassa?: Kétségtelen tény, hogy körmönfontan megfogalmazott törvények (ún. mediko-szociális indikációk) a magzatölést már hazánkban régóta lehetõvé teszik. Napirenden tartják az eutanázia és mesterséges meddõvé tétel törvényi engedélyezését is. Vannak és lesznek kollégák, akik mindezt végre is hajtják. Szolgáljon számukra megnyugtatásul, hogy amennyiben önbecsülésük és lelkiismeretük nem szab gátat cselekedeteiknek, sem esküszegés, sem emberölés, sem szándékos egészségkárosítás miatt ez a bíróság nem fogja õket felelõsségre vonni. DE! gondoljanak arra, hogy egyszer majd olyan bíró elé kell állniuk, akit nem befolyásol sem hatalom, sem párt, sem anyagi érdek. Ugyan mit hoznak fel mentségükre? Tisztelt kolleginák és kollegák emlékezzetek! Dr. Vass-Eysen Ervin öregdiák 7

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05.

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Visszapillantó: 2008 legjobb írásai és emlékezetes témái, azaz évzáró a zónában. Felelevenítjük, mi volt szerintünk meg önök szerint fontos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben